Uchwały Zarządu Powiatu - I kadencja - rok 2002

001/2002. Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 3 w Chełmnie na biura Wydziału Geodezji i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
002/2002. Przyjęcie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie.
003/2002. Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
004/2002. Opracowanie układu wykonawczego budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2002 rok.
005/2002. Upoważnienie dyrektorów szkół do powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego.
006/2002. Odwołanie dyrektora Domu Dziecka w Chełmnie.
007/2002. Udzielenie pożyczki.
008/2002. Udzielenie pożyczki.
009/2002. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2002 rok.
010/2002. Zaciągnięcie kredytu w rachunku pomocniczym.
011/2002. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępowych na terenie powiatu chełmińskiego.
012/2002. Powołanie Dyrektora Domu Dziecka w Chełmnie.
013/2002. Ustalenie regulaminu konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez powiat chełmiński.
014/2002. Ogłoszenie konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie.
015/2002. Ogłoszenie konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie.
016/2002. Zmiana uchwały nr 1/99 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 24 marca 1999 w sprawie upoważnienia dla pracowników starostwa i kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
017/2002. Upoważnienie dla pracowników starostwa i kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli.
018/2002. Nieodpłatne przekazanie środka trwałego w postaci komputera wraz z wyposażeniem Powiatowej Komendzie Policji w Chełmnie.
019/2002. Zmiana "Regulaminu konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez powiat chełmiński", stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/2002 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 10 kwietnia 2002 roku.
020/2002. Uchylenie w całości uchwały nr 11/2002 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego.
021/2002. Powołanie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie.
022/2002. Powołanie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie.
023/2002. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2002 rok.
024/2002. Nieodpłatne przekazanie środka trwałego w postaci komputera wraz z wyposażeniem Powiatowej Komendzie Policji w Chełmnie.
025/2002. Powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie panu Jackowi Kordowskiemu.
026/2002. Powierzenie stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie pani Krystynie Gołębiowskiek-Preis.
026a/2002. Zmiana uchwały nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok.
027/2002. Uchylenie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego w postaci komputera wraz z wyposażeniem Powiatowej Komendzie Policji w Chełmnie.
028/2002. Spis inwentaryzacyjny mienia powiatu.
029/2002. Powołanie komisji przetargowej.
030/2002. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2001 rok.
031/2002. Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
032/2002. Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
033/2002. Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
034/2002. Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
035/2002. Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
036/2002. Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
037/2002. Ustalenie maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.
038/2002. Zmiana w przeznaczeniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na określone zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
039/2002. Zmiana uchwały nr 1/1999 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie upoważnienia dla pracowników starostwa i kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
040/2002. Zmiana uchwały nr 17/2002 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 17 kwietnia 2002 roku w sprawie upoważnienia dla pracowników starostwa i kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli.
041/2002. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2002 rok.
042/2002. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2002 rok.
043/2002. Zmiana w przeznaczeniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
044/2002. Określenie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2003 rok.
045/2002. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chwełmińskiego na 2002 rok.
046/2002. Przyjęcie regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie.
047/2002. Potwierdzenie statusu prawnego drogi nr 44445 Unisław-Żygląd.
048/2002. Przyjęcie diagnozy powiatu chełmińskiego.
049/2002. Zmiana uchwały nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok.
050/2002. Zmiana uchwały nr 33/2001 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 22 sierpnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagród organu prowadzącego dla nauczycieli oraz trybu składania wniosków o przyznanie tych nagród.
051/2002. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu.
052/2002. Ustalenie wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej.
053/2002. Zmiana uchwały nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok.
054/2002. Zmiana uchwały nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok.
055/2002. Nieodpłatne przekazanie środka trwałego w postaci komputera wraz z wyposażeniem.
056/2002. Przyjęcie projektu budżetu powiatu na 2003 rok.
057/2002. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2002 rok.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej