Załącznik do uchwały nr XVIII/184/09
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 4 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Chełmnie, zwany dalej "Regulaminem", określa organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

§ 2
Starostwo działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:
1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr. 142 poz 1592 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
3. Uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego z późniejszymi zmianami.

§ 3
Ilekroć w Regulaminie, bez bliższego określenia jest mowa o:
1) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Chełmiński,
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Chełmińskiego,
3) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Chełmińskiego,
4) Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Chełmnie,
5) Komisjach - należy przez to rozumieć Komisje Rady Powiatu Chełmińskiego.

§ 4
Starostwo jest jednostką budżetową z siedzibą w Chełmnie, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania Powiatu.

§ 5
Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta.

§ 6
1. Starostwo wykonuje:
1) określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym oraz zadania z zakresu administracji rządowej,
2) zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej,
3) zadania wynikające z uchwał Rady lub Zarządu.
2. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
3. Czynności kancelaryjne i biurowe reguluje instrukcja kancelaryjna dla organów powiatu.


Rozdział II
ORGANIZACJA STAROSTWA

§ 7
1. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa są wydziały, samodzielne stanowiska i równorzędne komórki organizacyjne.
2. W wydziałach mogą być tworzone zespoły lub komórki równorzędne, stanowiące wewnętrzne komórki organizacyjne wydziałów.
3. Wydziały, każdy w zakresie określonym w Regulaminie, podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań Powiatu.

§ 8
W skład Starostwa wchodzą:
1) Wydział Organizacyjny - "OR".
2) Wydział Finansowy - "FN".
3) Wydział Spraw Społecznych - "SSP".
4) Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - "GKN".
5) Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej - "AAB".
6) Powiatowy Rzecznik Konsumentów - "PRK".
7) Zespół Radców Prawnych - "RP".
8) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - "PIN".
9) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - "PCZK".
10) Zespół Zarządzania Projektami - "ZZP".
11) Audytor Wewnętrzny - "AW"

§ 9
1. Wydziałami kierują Naczelnicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa zapewniając właściwe ich funkcjonowanie.
2. Naczelnicy wydziałów zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych wydziałom zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Starostą.
3. Naczelnicy mogą kierować, za zgodą Starosty, wydziałami przy pomocy swych zastępców, którzy działają w zakresie spraw zleconych im przez naczelników i ponoszą przed nimi odpowiedzialność.
4. Funkcję Naczelników mogą pełnić: Sekretarz, Skarbnik, Geodeta Powiatowy.
5. Pracą Wydziału Organizacyjnego kieruje Sekretarz.
6. Pracą Wydziału Finansowego kieruje Skarbnik.
7. Pracą Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami kieruje Geodeta Powiatowy.
8. Pracą Zespołu Radców Prawnych kieruje radca prawny - Koordynator.
9. Schemat organizacyjny Starostwa przedstawia załącznik do niniejszego Regulaminu.


Rozdział III
STAROSTA, WICESTAROSTA, SEKRETARZ POWIATU, SKARBNIK POWIATU

§ 10
Starosta
Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:
1) organizowanie i kierowanie pracą starostwa,
2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
a) Wydziałem Organizacyjnym,
b) Wydziałem Finansowym,
c) Wydziałem Administracji Architektoniczno - Budowlanej,
d) Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
e) Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,
f) Zespołem Radców Prawnych,
g) Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
h) Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów,
i) Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie,
j) Domem Dziecka w Chełmnie,
k) Domem Pomocy Społecznej w Mgoszczu,
l) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
m) Audytorem Wewnętrznym
3) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań,
4) upoważnianie pracowników starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
5) realizacja polityki zarządzania zasobami ludzkimi w starostwie,
6) wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników starostwa z zakresu prawa pracy,
7) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla starosty ustawami, uchwałami rady i zarządu oraz wynikających z postanowień statutu powiatu i regulaminu,
8) współdziałanie z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami realizującymi zadania zbieżne z zadaniami powiatu,
9) utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu.

§ 11
Wicestarosta
1. Do zadań Wicestarosty należy wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie określonym przez Starostę, w tym :
1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
a) Zespołem Zarządzania Projektami,
b) Wydziałem Spraw Społecznych,
c) Powiatowym Zarządem Dróg w Chełmnie,
d) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmnie,
e) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Chełmnie,
f) Zespołem Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie,
g) Zespołem Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie,
h) Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie,
i) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
2) współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Chełmnie,
3) utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu,
4) współdziałanie z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami realizującymi zadania zbieżne z zadaniami Powiatu.
2. W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

§ 12
Sekretarz Powiatu
Do zadań Sekretarza Powiatu należy:
1) kierowanie wydziałem organizacyjnym,
2) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w starostwie,
3) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady funkcjonowania starostwa i jego komórek wewnętrznych,
4) koordynowanie i nadzorowanie prac dotyczących przygotowywania projektów uchwał zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń zarządu,
5) zapewnianie warunków materialno-technicznych dla działalności starostwa,
6) nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby starostwa,
7) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej,
8) wykonywanie innych zadań powierzonych przez starostę, w tym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

§ 13
Skarbnik Powiatu
Do zadań Skarbnika Powiatu należy:
1) kierowanie wydziałem finansowym,
2) zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu,
3) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości oraz finansów publicznych,
4) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
5) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
6) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
7) wykonywanie innych zadań powierzonych przez starostę.


Rozdział IV
ZADANIA WSPÓLNE WYDZIAŁÓW

§ 14
Do wspólnych zadań wydziałów należy:
1) prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości starosty,
2) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje rady, posiedzenia zarządu oraz dla potrzeb starosty,
3) realizacja zadań wynikających z uchwał rady i zarządu,
4) współuczestniczenie w opracowywaniu zamierzeń rozwojowych powiatu,
5) współdziałanie ze skarbnikiem powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu,
6) rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z wydziałem organizacyjnym interpelacji i wniosków radnych,
7) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
8) usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziałów oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy starostwa,
9) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,
10) prowadzenie w zakresie ustalonym przez starostę kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych powiatu,
11) współpraca z komisjami rady w zakresie zadań realizowanych przez wydziały,
12) programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów,
13) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
14) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych,
15) współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej, obrony cywilnej oraz zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
16) kontrola wykonywania zadań powierzonych innym podmiotom,
17) realizacja programów operacyjnych wynikających ze strategii rozwoju powiatu chełmińskiego i programu rozwoju lokalnego,
18) przygotowywanie materiałów do wniosków o środki zewnętrzne składanych przez Starostwo,
19) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.


Rozdział V
PODSTAWOWE ZAKRESY DZIAŁANIA WYDZIAŁÓW

§ 15
Wydział Organizacyjny
Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, świadczenie pomocy prawnej, obsługę administracyjną Rady i Komisji, Zarządu, organizację przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.
Do podstawowych zadań Wydziału należy :
1. W zakresie obsługi Rady i Zarządu:
1) opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady i Zarządu,
2) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Zarządu,
3) zapewnienie obsługi technicznej i administracyjnej Rady, komisji Rady i Zarządu,
4) prowadzenie rejestrów:
a) uchwał Rady i Zarządu,
b) wniosków i opinii komisji Rady,
c) interpelacji, zapytań i wniosków radnych,
5) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady i Zarządu, wniosków i opinii komisji Rady, interpelacji i wniosków radnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
6) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady i Zarządu,
7) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
8) przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego,
9) przedkładanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia oraz gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.

2. W zakresie spraw kadrowych i organizacyjno-prawnych:
1) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę,
2) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
3) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem pracownikom Starostwa odpowiednich warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
5) koordynowanie realizacji procesu okresowych ocen pracowników Starostwa,
6) planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa,
7) analiza efektywnego czasu pracy pracowników Starostwa,
8) opracowywanie obowiązujących sprawozdań o zatrudnieniu,
9) prowadzenie kontroli w zakresie spraw kadrowych w jednostkach organizacyjnych powiatu, w zakresie upoważnienia wydanego przez Starostę lub Zarząd,
10) opracowywanie projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa, a w szczególności: regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy i wynagradzania,
11) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
12) prowadzenie zbioru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Starosty,
13) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz,
14) przyjmowanie klientów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą,
15) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień oraz prowadzenie rejestru umów i porozumień,
16) nadzorowanie spraw z zakresu ochrony danych osobowych i realizacji zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
17) wykonywanie zadań związanych z wyborami,
18) prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty,
19) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.

3. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:
1) administrowanie budynkami Starostwa,
2) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,
3) załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami,
4) gospodarowanie drukami i formularzami,
5) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektów i mienia Starostwa, w tym ochroną przeciwpożarową,
6) gospodarowanie taborem samochodowym,
7) prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa,
8) zabezpieczenie łączności telefonicznej i obsługi informatycznej Starostwa,
9) prowadzenie strony www oraz BIP Starostwa,
10) zabezpieczenie informacji wizualnej dla klientów,
11) prowadzenie ewidencji i gospodarowanie środkami trwałymi, przeprowadzanie, wspólnie z Wydziałem Finansowym, inwentaryzacji ilościowej,
12) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawionych do ich odbioru.

4. W zakresie promocji i ochrony zdrowia:
1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem, likwidacją i łączeniem publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz nadawaniem statutu,
2) sprawowanie nadzoru w zakresie przewidzianym dla organu, który zakład utworzył, w tym dokonywanie kontroli i oceny:
a) realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,
b) prawidłowości gospodarowania mieniem,
c) gospodarki finansowej,
3) organizowanie konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem,
4) przygotowywanie projektu uchwały o tworzeniu rady społecznej,
5) przygotowywanie projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji,
6) prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji,
7) przygotowanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa,
8) prowadzenie spraw związanych ze wskazaniem podmiotu świadczącego usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu do prosektorium najbliższego szpitala,
9) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
10) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.

5. W zakresie zamówień publicznych:
1) koordynowanie spraw związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań zgodnie z prawem zamówień publicznych,
2) uczestniczenie w pracach komisji przetargowej,
3) nadzorowanie przestrzegania w Starostwie przepisów w zakresie zamówień publicznych,
4) kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z udzielanymi przez powiat zamówieniami,
5) prowadzenie rejestru zamówień publicznych realizowanych przez powiat,
6) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.

6. W zakresie kontroli:
1) koordynowanie działalności kontrolnej w Starostwie,
2) opracowywanie w porozumieniu z właściwymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi rocznych planów kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu,
3) uczestniczenie w pracach zespołów kontrolnych powoływanych przez Starostę,
4) analiza materiałów pokontrolnych i opracowywanie generalnych wniosków w celu eliminacji uchybień i polepszenia efektywności działania Starostwa,
5) współpraca z komisjami Rady, w tym w szczególności z Komisją Rewizyjną w zakresie prowadzonej przez nie działalności kontrolnej.

§ 16
Wydział Finansowy
Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu Powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.
1. Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1) opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,
2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych,
3) windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa,
4) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
5) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
6) prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków,
7) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
8) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,
9) prowadzenie kontroli finansowej,
10) obsługa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
11) gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
12) współdziałanie z bankami i organami skarbowymi,
13) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
14) przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
15) prowadzenie spraw z zakresu umieszczania dzieci i młodzieży z terenu Powiatu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach terapii.

2. W zakresie oświaty:
1) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki oświatowej w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
2) określanie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych,
3) przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,
4) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej oraz placówek kształcenia ustawicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych, ośrodków szkolno-wychowawczych, w tym specjalnych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
5) zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach podlegających Powiatowi,
6) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu, prowadzonych przez inne organy prowadzące,
7) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów szkół,
8) przygotowywanie projektu opinii na temat powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
9) przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
10) powadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
11) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
12) przygotowywanie projektu uchwały Rady określającej zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
13) przygotowywanie projektu uchwały Rady określającej zasady udzielania i rozmiar zniżek, o których mowa w art. 42 w ust. 6 Karty Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3 w/w Karty,
14) przygotowywanie projektu uchwały Rady ustalającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenie na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość,
15) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły,
16) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
17) prowadzenie spraw związanych z przeniesieniem nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły oraz nałożeniem na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach w celu uzupełnienia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
18) opracowywanie projektów uchwał Zarządu w sprawach dodatków i nagród dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
19) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zgody na obniżenie nauczycielom tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
20) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem organizacji szkół i placówek oświatowych,
21) prowadzenie prac nad zapewnieniem warunków realizacji obowiązku nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,
22) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem obowiązków organu prowadzącego w zakresie sprawozdawczości statystycznej oraz kontrola wykonywania tego obowiązku przez szkoły i placówki oświatowe,
23) zapewnienie nauczycielom doradztwa metodycznego oraz realizacji różnorodnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
24) przygotowywanie projektu uchwały Rady w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie oraz uzgodnienia dziennego czasu pracy tej placówki,
25) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem dzieci na podstawie orzeczeń zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły lub placówki odpowiedniej dla realizacji danej formy kształcenia.
26) prowadzenie spraw w zakresie obsługi programów stypendialnych.

§ 17
Wydział Spraw Społecznych
Realizuje zadania dotyczące problematyki prawno-administracyjnej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, leśnej, łowieckiej i rybackiej, komunikacji, promocji, kultury i sportu oraz koordynuje współpracę zagraniczną.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1. W zakresie promocji i rozwoju:
1) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego ustalania strategii rozwoju Powiatu,
2) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno - informacyjnych o Powiecie,
3) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu,
4) koordynowanie działań związanych z współpracą zagraniczną,
5) przygotowywanie materiałów dla mediów.

2.W zakresie spraw obywatelskich:
1) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
2) załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych,
3) wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,
4) kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych,
5) prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę,
6) przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
7) prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem do sądu o stwierdzenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz celem, w jakim fundacja została ustanowiona,
8) prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa oraz o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

3. W zakresie gospodarki wodnej:
1) prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegowej dla wód innych niż morskie wody wewnętrzne, wody graniczne i śródlądowe drogi wodne,
2) przygotowywanie decyzji w sprawie ustanawiania strefy ochronnej ujęcia wody, obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
3) przygotowywanie decyzji w sprawie podziału kosztów poniesionych w związku z regulacją wód,
4) ustalanie w drodze decyzji zakresów i terminów wykonywania obowiązków utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
5) przygotowywanie decyzji nakazujących usunięcie drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz z terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej,
6) prowadzenie spraw dotyczących ustanowienia strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych oraz nakazania usunięcia drzew lub krzewów z niniejszej strefy,
7) przygotowywanie pozwoleń wodno - prawnych,
8) prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych, w szczególności w zakresie zatwierdzania statutu spółek, orzekania o nieważności uchwał organów spółki, rozwiązania spółki wodnej,
9) określanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej przez osoby nie będące jej członkami lub przyczyniające się do zanieczyszczania wody,
10) ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodno - prawnego,
11) wzywanie zakładu do usunięcia zaniedbań w gospodarce wodnej z możliwością unieruchomienia w drodze decyzji zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań, wyrażanie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności,
12) przygotowywanie decyzji w sprawie podziału kosztów utrzymania tworzących brzeg wody budowli lub murów nie będących urządzeniami wodnymi,
13) przygotowywanie decyzji w sprawie podziału kosztów utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych,
14) przygotowywanie decyzji w sprawie nałożenia na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej obowiązku zlikwidowania nieczynnych studni,
15) przygotowywanie decyzji w sprawie nałożenia na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej obowiązku zlikwidowania, na ich koszt, ogniska zanieczyszczenia wody,
16) przygotowywanie decyzji w sprawie ustalenia i podziału kosztów utrzymania urządzeń wodnych,
17) przygotowywanie decyzji w sprawie legalizacji urządzeń oraz postanowień w sprawie wysokości opłat legalizacyjnych,
18) prowadzenie spraw dotyczących podwyższenia składek i innych świadczeń przez spółki wodne,
19) przygotowywanie decyzji o włączeniu zakładu do spółki wodnej,
20) przygotowywanie projektu uchwały Rady wprowadzającej powszechne korzystanie z wód innych niż ustawowo objęte takim korzystaniem,
21) przygotowywanie decyzji o rozgraniczeniu gruntów, które były wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów.

4. W zakresie rybactwa śródlądowego:
1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
2) przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,
3) przygotowywanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
4) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
5) przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej,
6) przygotowywanie projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.

5. W zakresie gospodarki leśnej:
1) sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
2) przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,
3) prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
4) przygotowywanie decyzji w sprawach zmiany lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
5) przygotowanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
6) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
7) prowadzenie spraw związanych z uznaniem lasu za ochronny lub pozbawieniem go tego charakteru,
8) przygotowywanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów,
9) dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym i piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny,
10) sporządzanie aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasów,
11) przygotowywanie decyzji z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,
12) przygotowywanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków z zakresu trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości,
13) zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu,
14) kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
15) przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,
16) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictwu gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
17) wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych budynków i budowli będących w zarządzie Lasów Państwowych a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej,
18) opiniowanie rocznych planów zalesień gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
19) prowadzenie spraw związanych z zalesianiem gruntów rolnych,
20) zlecanie wykonania inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
21) zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu,
22) przygotowywanie decyzji o ustanowieniu w trwały zarząd nieruchomości przeznaczonych na drogi krajowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe.

6. W zakresie łowiectwa:
1) wyrażanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach, na okres do 6 miesięcy,
2) przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
3) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
4) przygotowywanie decyzji o odłowie i odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

7. W zakresie postępowania z odpadami:
1) przygotowywanie zezwoleń związanych z wytwarzaniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów,
2) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach przez wytwórców prowadzących instalację i nie prowadzących instalacji,
3) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania stosownych zezwoleń,
4) przygotowywanie decyzji ustanawiających zabezpieczenie z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku,
5) przygotowywanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
6) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach powstałych w wyniku poważnej awarii,
7) przygotowywanie decyzji nakładających obowiązki gospodarowania odpadami z wypadków na wytwórców tych odpadów,
8) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków w określonych przypadkach,
9) przygotowywanie zezwoleń w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów.

8. W zakresie ochrony środowiska:
1) udostępnianie informacji o środowisku oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku,
2) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych dokumentów zawierających informacje o środowisku,
3) prowadzenie elektronicznej bazy danych dokumentów zawierających informacje o środowisku,
4) uzgadnianie decyzji objętych postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
5) przygotowywanie postanowień stwierdzających obowiązek sporządzania raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia,
6) opiniowanie programów ochrony powietrza,
7) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi,
8) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów , na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach,
9) sporządzanie map akustycznych określonych w powiatowym programie ochrony środowiska,
10) nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki ustawowe i przedłożenia Staroście wyników pomiarów,
11) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a która może negatywnie oddziaływać na środowisko,
12) określanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
13) przygotowywanie decyzji zgłaszających sprzeciw wobec przystąpienia do eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
14) nakładanie na zarządzającego drogą, lotniskiem lub linią kolejową obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów, wykraczających poza ustawowo określone obowiązki, jeżeli kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku, które są przeprowadzane w związku z eksploatacją obiektów, dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska,
15) prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami zintegrowanymi,
16) przygotowywanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na emitowanie hałasu do środowiska oraz na emitowanie pół elektromagnetycznych,
17) przygotowywanie postanowień wzywających prowadzącego zakład do przedłożenia wniosku o wydanie pozwolenia na emitowanie hałasu,
18) zobowiązywanie w drodze decyzji podmiotu korzystającego ze środowiska prowadzącego instalację do sporządzenia przeglądu ekologicznego,
19) nakładanie w drodze decyzji na podmiot korzystający ze środowiska obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub obowiązku przywrócenia do stanu poprzedniego,
20) zobowiązywanie podmiotu korzystającego ze środowiska do uiszczenia na rzecz właściwego GFOŚiGW kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska,
21) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tego organu,
22) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
23) występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań będących w jego kompetencji, jeżeli naruszono przepisy o ochronie środowiska lub istnieje podejrzenie jego nastąpienia,
24) podawanie do publicznej wiadomości zatwierdzonych przez Radę zestawień przychodów i wydatków PFOŚiGW,
25) sporządzanie zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania przez Starostwo ze środowiska oraz ustalanie wysokości związanych z tym opłat.

9. W zakresie ochrony przyrody:
1) prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie ochrony przyrody,
2) przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gminy,
3) wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej,
4) prowadzenie rejestru zwierząt, tj.: płazów, gadów, ptaków i ssaków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

10. W zakresie geologii i górnictwa:
1) przygotowywanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych: na powierzchni nie przekraczającej 2 ha, przewidywanym wydobyciu w roku kalendarzowym nie przekraczającym 20.000 m3 i przy prowadzeniu działalności bez użycia materiałów wybuchowych,
2) przenoszenie w drodze decyzji koncesji na rzecz innego podmiotu,
3) przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,
4) nakazywanie w drodze decyzji podmiotom wykonującym prace geologiczne wykonanie dodatkowych prac geologicznych, a w szczególności badań, pomiarów oraz pobrania dodatkowych próbek,
5) pisemne zawiadamianie o przyjęciu dokumentacji geologicznej bez zastrzeżeń lub żądanie w drodze decyzji jej uzupełnienia lub poprawienia,
6) przygotowywanie postanowień żądających przedłożenia dokumentacji geologicznej,
7) przygotowywanie decyzji wyrażających zgodę na przeklasyfikowanie geologicznych zasobów bilansowych do pozabilansowych, zasobów pozabilansowych do bilansowych, zasobów przemysłowych do nieprzemysłowych bądź zasobów nieprzemysłowych do przemysłowych lub do strat, jeżeli zmiany w okresie sprawozdawczym przekraczają 50 % wielkości rocznego wydobycia ze złoża,
8) ustalanie w drodze decyzji wysokości opłaty eksploatacyjnej w przypadku niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku jej wniesienia lub nie złożenia stosownej informacji,
9) sprawowanie kontroli i nadzoru nad miejscami wykonywania prac geologicznych, a także przy wykonywaniu uprawnień z tytułu koncesji,
10) gromadzenie informacji oraz próbek uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych w celu wykonania zadań określonych w prawie geologicznym i górniczym,
11) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,
12) prowadzenie nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,
13) prowadzenie bilansów zasobów kopalin,
14) gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych,
15) rozstrzyganie spraw w przypadku nielegalnego wydobywania kopalin i prowadzenia prac geologicznych bez wymaganych projektów,
16) rozporządzanie informacją geologiczną przysługującą Skarbowi Państwa.

11. W zakresie ochrony zwierząt:
1) opiniowanie zezwoleń wojewody dotyczących pozyskiwania zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok.

12. W zakresie ruchu drogowego:
1) prowadzenie wszelkich spraw związanych z rejestracją i czasowym wyrejestrowaniem pojazdów,
2) dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o zmianie właściciela pojazdu oraz zmian parametrów technicznych pojazdów,
3) kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska oraz w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji,
4) przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
5) przygotowywanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
6) przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
7) zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
8) przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy,
9) przyjmowanie postanowień wydanych przez prokuraturę o zatrzymaniu prawa jazdy, zatrzymanych dokumentów oraz wyroków sądowych, w których orzeczono karę zakazu kierowania pojazdami,
10) przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
11) przygotowanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
12) przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu od właścicieli pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motocykli, motorowerów i przyczep,
13) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
14) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
15) przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w prawach jazdy o zmianie miejsca zamieszkania,
16) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników praw jazdy, przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału,
17) wydawanie spersonalizowanych kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych,
18) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
19) dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów,
20) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem instruktorów,
21) wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych,
22) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu,
23) tworzenie i prowadzenie ewidencji numerów rejestracyjnych,
24) przyjmowanie od Policji skierowań na badania lekarskie i psychologiczne.

13. W zakresie kultury:
1) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,
2) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
3) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,
4) przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
5) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem powiatowej instytucji filmowej (fakultatywne),
6) prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów,
7) załatwianie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem i prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,
8) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
9) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów,
10) załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych,
11) organizowanie i współdziałanie w organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym,
12) prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu w sferze organizacyjno prawnej i finansowej,
13) przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych,
14) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
15) współdziałanie w organizacji na terenie powiatu obchodów świąt i rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
16) prowadzenie rejestru instytucji kultury utworzonych przez Powiat,
17) ustanawianie społecznych opiekunów zabytków.

14. W zakresie sportu:
1) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
2) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
3) prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
4) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:
a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
c) szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

15. W zakresie rolnictwa:
1) prowadzenie monitoringu sytuacji ekonomicznej na wsi,
2) zbieranie danych o strukturze zasiewów i hodowli,
3) zbieranie na bieżąco informacji o cenach skupu produktów rolnych w punktach skupu i udostępnianie ich rolnikom,
4) współpraca z Izbą Rolniczą i Rejonowym Zespołem Doradztwa Rolniczego.

§ 18
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Wykonuje zadania z zakresu gospodarowania i wywłaszczania nieruchomości, ochrony gruntów rolnych, państwowej służby geodezyjnej.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1. W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu:
1) tworzenie i prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa i Powiatu,
2) określanie wartości nieruchomości pozostających w zasobach,
3) sporządzanie planu wykorzystania zasobów,
4) oddawanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu w najem, dzierżawę oraz w użyczenie,
5) prowadzenie sprawozdawczości dot. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu,
6) przejmowanie nieruchomości do zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
7) przygotowywanie dokumentacji związanej ze zbywaniem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oraz ustanawianiem na nich prawa użytkowania wieczystego,
8) administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości,
9) przygotowywanie dokumentacji do prowadzenia postępowania sądowego o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,
10) przygotowywanie i prowadzenie przetargów na nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu przeznaczone do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste wraz z przygotowaniem dokumentów do uzyskania zgody Wojewody lub Rady na zbycie oraz do zawarcia umowy notarialnej,
11) prowadzenie postępowania i przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz umów w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży w trybie bezprzetargowym,
12) wydawanie decyzji o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd państwowym i powiatowym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
13) ustalanie w drodze decyzji administracyjnej ceny nieruchomości i wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,
14) wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu,
15) wydawanie decyzji o przekazywaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi na ich wniosek,
16) przyjmowanie wniosków o przejęcie nieruchomości lub ich części, zbędnych dotychczasowym zarządcom,
17) prowadzenie bieżącej aktualizacji ustalonych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, prowadzenie postępowania dowodowego i wydawanie decyzji o zmianie wysokości opłaty,
18) występowanie z żądaniem rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności jeżeli jej nie zabudował w ustalonym terminie,
19) ustalanie cen nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu, a także ustalanie stawek procentowych i wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
20) ustalanie prawa do bonifikat od cen nieruchomości i od opłat rocznych za nieruchomości przekazywane w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
21) ustalanie terminów zabudowy nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste lub przekazywanych w trwały zarząd, a także terminów dodatkowych,
22) ustalanie w drodze decyzji dodatkowej opłaty rocznej po bezskutecznym upływie terminu zagospodarowania nieruchomości,
23) protokolarne przekazywanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań statutowych jednostek wymienionych w art. 60 ust. 1 i art. 61 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
24) przekazywanie w trwały zarząd zarządcom dróg publicznych w tym również Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nieruchomości zajętych pod drogi krajowe i powiatowe,
25) występowanie z wnioskiem o dokonywanie podziału nieruchomości oraz wydawanie opinii o podziale nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
26) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i niektórym osobom prawnym w prawo własności, ustalanie należności za nabycie prawa własności oraz zabezpieczanie wierzytelności poprzez ustanowienie hipoteki,
27) uczestniczenie w postępowaniach regulacyjnych prowadzonych przez komisje majątkowe i komisję regulacyjną w zakresie zwrotu majątków kościołów, związków wyznaniowych, kościelnych osób prawnych, gmin wyznaniowych żydowskich,
28) wypłata odszkodowań właścicielom za grunty zajęte w dniu 31.12.1998 r. pod drogi publiczne krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, którzy złożyli wnioski do 31.12.2005r.,
29) ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Skarbu Państwa lub powiatu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń,
30) ustalenie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

2. W zakresie wywłaszczeń nieruchomości, czasowych zajęć i zwrotów nieruchomości:
1) prowadzenie postępowania ofertowego dotyczącego nabycia nieruchomości, w drodze umowy notarialnej niezbędnej dla realizacji celów publicznych,
2) wszczynanie postępowania wywłaszczeniowego,
3) występowanie do właściwych sądów o ujawnienie wpisów dotyczących wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w księgach wieczystych,
4) orzekanie o wywłaszczeniu, odszkodowaniu, nadaniu nieruchomości zamiennej oraz o zwrocie nieruchomości,
5) wypłacanie odszkodowań za wywłaszczane nieruchomości,
6) przygotowywanie wniosków o ujawnienie decyzji wywłaszczeniowej w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów,
7) wydawanie decyzji dotyczących ograniczenia korzystania z nieruchomości, i zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów drenażowych, przewodów, i urządzeń do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń technicznych, łączności i sygnalizacji,
8) ustalanie odszkodowania za straty wyrządzone na skutek ograniczenia korzystania z nieruchomości,
9) orzekanie o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej, odmowie zwrotu i umorzeniu postępowania,
10) przygotowywanie dokumentacji do rozliczenia zwaloryzowanego odszkodowania w przypadku zwrotu nieruchomości na rzecz byłego właściciela,
11) występowanie do właściwych sądów o ujawnienie decyzji o zwrocie nieruchomości w księgach wieczystych, a także w ewidencji gruntów.

3. W zakresie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
1) wydawanie decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe i gminne,
2) ujawnienie w księdze wieczystej prawa własności nieruchomości,
3) wydawanie decyzji o wygaśnięciu lub ustanowieniu trwałego zarządu.

4. W zakresie ustawy przepisy wprowadzające reformę administracji publicznej w części dotyczącej mienia powiatu:
1) przygotowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej mienia ruchomego i nieruchomego Skarbu Państwa podlegającego przejęciu przez Powiat dla wszystkich jednostek organizacyjnych, starostwa oraz dróg powiatowych,
2) przygotowywanie dokumentacji i wniosków do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przejęcia mienia,
3) regulowanie w księgach wieczystych spraw własności mienia nieruchomego przejętego przez Powiat,
4) regulacja stanu prawnego gruntów prywatnych zajętych pod drogi powiatowe w dniu 31.12.1998 r. , przygotowywanie wniosków do Wojewody o wydanie decyzji oraz wnioskowanie o wpis prawa własności dróg w księgach wieczystych.

5. W zakresie realizacji ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego:
1) sporządzenie i przekazanie wojewodzie, marszałkowi, burmistrzowi i wójtom wykazu nieruchomości,
2) składanie w sądzie rejonowym wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
3) utworzenie i obsługa punktu informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców powiatu, udzielającego informacji i wyjaśnień problematyki prawnej i geodezyjnej w zakresie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych.

6. W zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dokonywanie uzgodnień projektów studium i planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
2) uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

7. W zakresie ustawy o lasach:
1) prowadzenie postępowania i przygotowanie decyzji lub protokołu w sprawie przekazania w zarząd Lasów Państwowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
2) wnioskowanie o przekazanie przez Lasy Państwowe osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej:
a) gruntów leśnych lub rolnych znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, w przypadku zmiany ich przeznaczenia na cele nierolnicze,
b) nieprzydatnych dla potrzeb gospodarki leśnej budynków i budowli wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nich,
3) przekazywanie lasom państwowym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zalesiania.

8. W zakresie gospodarki nieruchomościami rolnymi:
1) przygotowywanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczących nieruchomości rolnych Skarbu Państwa,
2) składanie wraz z niezbędną dokumentacją wniosku o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
3) załatwianie spraw wynikających z dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym,
4) załatwianie spraw z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
5) przygotowywanie decyzji o nieodpłatnym przyznaniu własności działki osobie, której przysługuje prawo użytkowania tej działki z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu.

9. W zakresie ochrony gruntów rolnych:
1) wydawanie decyzji o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klasy I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 - 10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
2) wydawanie decyzji o wymiarze należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji oraz decyzji o zwrocie uiszczonej należności,
3) nakładanie obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby z gruntów rolnych klas: I, II, III, IIIa, IIIb, IVa, IV, wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości opłaty za niewykonanie tego obowiązku,
4) wyłączanie skażonych gruntów z produkcji i obciążanie kosztami badań pomiaru skażenia gleb i roślin zakładów przemysłowych,
5) dokonywanie kontroli wykonania przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
6) wydawanie decyzji ustalających obowiązek opłat, należności i opłat rocznych podwyższonych oraz ustalanie obowiązku corocznego wpłacania na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych równowartości opłaty rocznej,
7) prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji w przypadkach niewykonania obowiązków określonych w ustawie,
8) prowadzenie sprawozdawczości obejmującej dane dotyczące powierzchni terenu wyłączonego oraz wysokości naliczonych opłat i należności.

10. W zakresie scalania i wymiany gruntów:
1) prowadzenie postępowania scaleniowego i wymiennego, wszczynanego z urzędu lub na wniosek organizacji społeczno - zawodowej rolników w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 marca 1989 r. o scalaniu i wymianie gruntów.

11. W zakresie realizacji zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wchodzącego w skład zasobu państwowego, w tym także ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym:
a) wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów oraz zmiany klasy i użytków gruntowych,
b) wydawanie zaświadczeń w oparciu o dane zawarte w operacie ewidencji gruntów,
c) zawiadamianie wydziałów ksiąg wieczystych sądów o zmianach dotyczących oznaczenia i powierzchni działek,
d) bieżąca aktualizacja operatu ewidencji gruntów w zakresie podmiotowym i przedmiotowym,
e) wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów, a także udostępnianie danych zawartych w operacie i udzielanie informacji zainteresowanym podmiotom,
f) sporządzanie zbiorczych zestawień gruntów,
g) prowadzenie rejestru cen nieruchomości,
h) kontrola i przyjmowanie do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego wraz z nadawaniem cech dokumentów tym opracowaniom,
i) ewidencjonowanie opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu,
j) wyłączanie z zasobu powiatowego opracowań, które utraciły przydatność użytkową,
k) analiza i przygotowywanie warunków technicznych do odpowiedzi na zgłoszenia robót geodezyjnych,
l) kontrola i uwierzytelnianie materiałów wydawanych z zasobu,
m) wydawanie decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych,
2) zakładanie i ewidencjonowanie osnów szczegółowych,
3) zakładanie, odnowienie i bieżąca aktualizacja mapy zasadniczej,
4) prowadzenie czynności w przypadku zniszczenia znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
5) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
6) dysponowanie funduszem gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym,
7) uzgadnianie (koordynacja) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia technicznego oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych budynków i budowli, w tym:
a) kontrola opracowań geodezyjnych dotyczących inwentaryzacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z zatwierdzonym projektem sieci,
b) sporządzanie opinii w sprawie uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci oraz usytuowania budynków i budowli,
c) prowadzenie mapy koordynacyjnej z projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu.

§ 19
Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
Wykonuje zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej Powiatu.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
2) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno - budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych,
3) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:
a) zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych (projektu zagospodarowania działki lub terenu) z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,
b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
4) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji,
5) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,
6) nakładanie na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
7) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
8) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszeń,
9) wnoszenie sprzeciwu w sprawie zgłoszeń budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
10) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projektach budowlanych i zatwierdzanie projektu budowlanego,
11) przygotowywanie pozwoleń na budowę,
12) przekazywanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
13) prowadzenie rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę,
14) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,
15) przygotowywanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
16) przygotowywanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
17) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
18) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
19) przygotowywanie (przy współpracy z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych,
20) uczestniczenie w przeprowadzaniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
21) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
22) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
23) przygotowywanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,
24) przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wymagających obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
25) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania,
26) przygotowywanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
27) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
28) przygotowywanie sprawozdania statystycznego z ruchu budowlanego dla Urzędu Statystycznego,
29) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru Powiatu i zagadnień jego rozwoju,
30) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
31) przyjmowanie od gmin kopii uchwalonych planów zagospodarowanie przestrzennego,
32) potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
33) potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
34) współdziałanie z organami nadzoru budowlanego oraz uczestniczenie na ich wezwanie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych, a także udostępnianie dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.


ROZDZIAŁ VI
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

§ 20
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
1) zadania powiatu w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy rzecznik konsumentów zwany dalej rzecznikiem,
2) rzecznika powołuje rada.
3) rzecznik jest podporządkowany bezpośrednio staroście.
4) czynności z zakresu prawa pracy wobec rzecznika wykonuje starosta.
5) do zadań rzecznika w szczególności należy:
a) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
b) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
c) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
d) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
e) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych,
f) wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgoda, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
6) Rzecznik w terminie do dnia 31 marca każdego roku przedkłada Staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

§ 21
Zespół Radców Prawnych
Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy w szczególności:
1) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych,
2) obsługa prawna starosty, zarządu i rady,
3) opiniowanie umów i porozumień,
4) prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem decyzji administracyjnych,
5) prowadzenie spraw związanych z uchylaniem uchwał rady i zarządu wraz z zastępstwem procesowym przed nsa,
6) zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi,
7) udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania rady, starosty, zarządu, wydziałów starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu,
8) wydawanie opinii prawnych w zakresie spraw majątkowych,
9) inne czynności przewidziane w przepisach dotyczących obsługi prawnej.

§ 22
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Do zadań Pełnomocnika należy:
1) organizowanie ochrony zabezpieczającej informacje niejawne przed ujawnieniem,
2) prowadzenie ewidencji informacji podlegających ochronie,
3) szkolenie pracowników zatrudnionych w starostwie i jego jednostkach organizacyjnych w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 23
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:
1) opracowywanie planów, procedur systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania,
2) organizowanie i zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych,
3) obsługa Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa,
4) organizowanie, kierowanie i koordynowanie akcjami zwalczającymi klęski żywiołowe oraz nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych w przypadku niewystarczających środków będących w dyspozycji Starosty dla zwalczania tych klęsk,
5) koordynacja i udział w szacowaniu strat w sytuacji wystąpienia kryzysu oraz planowanie procesu odbudowy,
6) organizowanie ochrony przeciwpowodziowej w Powiecie,
7) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności,
8) planowanie i przygotowanie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy lekarskiej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
9) analiza stanu przygotowania i funkcjonowania systemu ochrony ludności i spraw obronnych,
10) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
11) organizowanie akcji kuriersko-posłańczej,
12) opracowywanie i prowadzenie dokumentacji obronnej w Starostwie,
13) ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych dla Starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,
14) dokonywanie oceny stanu przygotowań obronnych i obrony cywilnej,
15) opracowywanie planów obrony cywilnej Powiatu oraz nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej gmin i zakładów pracy,
16) tworzenie i przygotowywanie do działania formacji obrony cywilnej i innych jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
17) przygotowywanie publicznych zakładów opieki zdrowotnej do udzielania pomocy ludności poszkodowanej,
18) nadzór i kontrola stanu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w gminach, administracji powiatowej i podmiotach gospodarczych.
19) prowadzenie kancelarii tajnej,
20) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
21) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
22) wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych.

§ 24
Zespół Zarządzania Projektami
Prowadzi kompleksową obsługę projektów prowadzonych przez Powiat.
Do podstawowych zadań zespołu należy:
1) opracowywanie materiałów niezbędnych dla budowania strategii Powiatu,
2) opracowywanie i monitorowanie planu rozwoju lokalnego Powiatu,
3) opracowywanie projektów wieloletnich planów finansowych i inwestycyjnych powiatu,
4) obsługa procesów inwestycyjnych prowadzonych przez Powiat,
5) opracowywanie wniosków o fundusze pomocowe,
6) kompleksowa obsługa funduszy pomocowych,
7) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat.

§ 25
Audytor Wewnętrzny
Do zadań audytora wewnętrznego należy w szczególności:
1) przygotowywanie planu audytu wewnętrznego na podstawie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki,
2) ocena wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
3) dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli finansowej,
4) ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
5) przygotowywanie sprawozdań z wykonywanych zadań audytowych,
6) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.


ROZDZIAŁ VII
TRYB PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

§ 26
1. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i naczelnicy wydziałów przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 13.00 - 16.00.
2. Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa.
3. Informacja o dniach i godzinach przyjęć klientów w sprawie skarg i wniosków winna być umieszczona w widocznym miejscu w gmachu Starostwa.

§ 27
Pracownik przyjmujący klientów w ramach skarg i wniosków sporządza protokół przyjęcia zawierający:
1) datę przyjęcia,
2) imię, nazwisko i adres składającego,
3) zwięzłe określenie sprawy,
4) imię i nazwisko przyjmującego,
5) podpis składającego.

§ 28
1. Starostwo stosuje typowe rejestry skarg i wniosków oznaczając poszczególne rodzaje spraw symbolami:
S - skarga
W - wniosek.
2. Skargi i wnioski wnoszone przez senatorów, posłów lub radnych opatruje się dodatkowo literą "s","p", lub "r".
3. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny.

§ 29
1. Skargi i wnioski składane lub adresowane do Zarządu, Starosty lub poszczególnych członków Zarządu rozpatruje Wydział Organizacyjny.
2. Pozostałe skargi i wnioski rozpatrują wydziały w ramach swej właściwości rzeczowej.

§ 30
Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisują:
1) w sprawach rozpatrywanych przez Wydział Organizacyjny - Starosta,
2) w pozostałych sprawach - naczelnicy wydziałów.

§ 31
Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje Wydział Organizacyjny, który:
1) czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi,
2) udziela obywatelom zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwiania sprawy, kieruje obywatela do właściwego wydziału, lub organizuje przyjęcie obywateli przez Starostę lub właściwego członka Zarządu,
3) prowadzi kontrolę przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków w wydziałach,
4) opracowuje okresowe analizy rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

§ 32
Naczelnicy wydziałów odpowiedzialni są za:
1) wszechstronne wyjaśnienia i terminowe załatwianie skarg i wniosków,
2) niezwłoczne przekazywanie Wydziałowi Organizacyjnemu wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnych do rozpatrzenia skarg i wniosków przez ten wydział.


ROZDZIAŁ VIII
ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

§ 33
Celem kontroli jest:
1) zapewnienie Zarządowi informacji niezbędnych do efektywnego kierowania gospodarką Powiatu i podejmowania prawidłowych decyzji,
2) ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania, oraz skuteczności stosowanych metod i środków,
3) doskonalenie metod pracy Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 34
1. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.
2. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonują naczelnicy wydziałów i ich zastępcy, kierownicy oddziałów, oraz pracownicy zobowiązani do prowadzenia kontroli.
3. Zakres zadań kontrolnych pracowników wydziałów określają szczegółowe zakresy czynności.

§ 35
W ramach powierzonych zadań kontrolę wewnętrzną wykonują:
1) Wydział Organizacyjny - w zakresie zgodności działania z prawem, w sprawach organizacji i funkcjonowania wydziałów, dyscypliny pracy, przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
2) Wydział Finansowy - w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi i kredytami oraz prowadzenia rachunkowości,
3) doraźne zespoły powoływane przez Starostę.

§ 36
1. Wydziały prowadzą działalność kontrolną na podstawie rocznych planów kontroli zatwierdzonych przez Starostę lub na podstawie doraźnego polecenia Starosty.
2. Plan kontroli określa jednostkę kontrolowaną, zakres kontroli i termin przeprowadzenia kontroli.
3. Naczelnicy wydziałów są odpowiedzialni za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie kontroli, prawidłowe wykorzystanie wyników kontroli oraz egzekwowanie wykonania wniosków i zaleceń z kontroli.
4. O sposobie wykorzystania wniosków i zaleceń pokontrolnych decyduje Starosta.

§ 37
Działalność kontrolną koordynuje Wydział Organizacyjny.


ROZDZIAŁ IX
ZASADY PODPISYWANIA PISM

§ 38
1. Do podpisu Starosty zastrzeżone są:
1) pisma w sprawach należących do jego właściwości,
2) odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli i Prokuratora,
3) decyzje w sprawach kadrowych pracowników Starostwa,
4) pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Starostę do jego podpisu,
5) korespondencja kierowana do:
a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marszałków Sejmu i Senatu oraz posłów i senatorów,
b) Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów,
c) Ministrów oraz Kierowników urzędów centralnych,
d) Wojewodów,
e) Sejmików samorządowych województw,
f) Starostów.
2. W czasie nieobecności Starosty dokumenty określone w ust. 1 podpisuje Wicestarosta.

§ 39
1. Naczelnicy wydziałów:
1) aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla Starosty, Sekretarza i Skarbnika,
2) podpisują pisma w sprawach nie zastrzeżonych dla osób wymienionych pod lit. "a" a należących do zakresu działania wydziałów,
3) podpisują pisma dotyczące urlopów pracowników wydziału.
2. Naczelnicy i pracownicy wydziałów podpisują na podstawie upoważnienia Starosty decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
3. Naczelnicy wydziałów określają rodzaje pism do podpisywania których upoważnieni są zastępcy i inni pracownicy wydziałów.
4. Pracownicy opracowujący pisma, parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej