FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCHOd września 2008 r. Starostwo Powiatowe w Chełmnie realizuje na terenie powiatu chełmińskiego trzy projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJProgram Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII "Regionalne Kadry Gospodarki"
Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie"
Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw"

W ramach tego Poddziałania Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił dwa konkursy:
7/POKL/8.1.1/2008

Termin składania wniosków:
I nabór - od 07.07.2008 r. do 29.08.2008 r.

Projekty muszą być skierowane do:
- Przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej)
- Pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Dofinansowaniem objęte będą:
- ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i  pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, organizacji pracy, zarządzania BHP;
- doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi;
- szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe skierowane do dorosłych osób pracujących , które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności
- z wyłączeniem projektów z zakresu szkoleń językowych realizowanych przez szkoły językowe i placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Oraz
8/POKL/8.1.1/2008 dla projektów językowych

Termin składania wniosków:
I nabór - od 07.07.2008 r. do 29.08.2008 r.

Projekty muszą być skierowane do:
- Przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej)
- Pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Dofinansowaniem objęte będą:
- ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw;
- szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe skierowane do dorosłych osób pracujących , które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJPrzemiany w Regionie" - RITA

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza polskie organizacje pozarządowe oraz instytucje edukacyjne do udziału w najnowszej edycji programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - 'Przemiany w Regionie' - RITA (Region in Transition).

TERMINY
Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 15 października 2007 (dla projektów planowanych do realizacji w okresie od 1 grudnia 2007 do 31 listopada 2008) oraz 15 marca 2008 (dla projektów planowanych do realizacji w okresie od 1 maja 2008 do 31 listopada 2008)

DOFINANSOWANIE
Wysokość dofinansowania jednego projektu: 5.000 - 30.000 zł (średnia wysokość dotacji wyniesie 18.000 zł). W wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości do 60.000zł. W każdej turze konkursu przewidujemy dofinansowanie około 50 projektów.
Minimalny wkład własny: 20% wartości projektu (w postaci wkładu finansowego i/lub rzeczowego)

CEL PROGRAMU
Program wspiera projekty służące dzieleniu się ze społeczeństwami krajów Europy Wschodniej polskimi doświadczeniami w zakresie tworzenia ustroju demokratycznego, gospodarki wolnorynkowej, nowoczesnego państwa prawa i społeczeństwa obywa­tel­skiego. Upowszechniając polskie doświadczenia Program powinien przyczynić się do kształtowania nowych elit lo­kalnych i centralnych w regionie, w tym zwłaszcza liderów intelektualnych, gospodarczych i politycznych, otwartych na wartości świata zachodniego, gotowych oraz zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej, społeczeństwa obywatelskiego.
Granty przyznawane są polskim organizacjom pozarządowym i szkołom publicznym na projekty realizowane we współpracy z partnerami z Europy Wschodniej i Południowej, Zakaukazia oraz Azji Centralnej.

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej