FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓWUprzemie informujemy, że:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Nr RPOWKP 6/V/5.2.2/2008

Szczegóły w załączniku: KLIKNIJ TUTAJSzkolenia dla przedsiębiorców

Szczegółowe informacje na temat skierowanego do przedsiębiorców Działania 5.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 przedstawią pracownicy Urzędu Marszałkowskiego na dwóch szkoleniach, które planowane są  na 9 października w Grudziądzu i 10 października w Toruniu.

Działanie 5.2.2 - Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez ich unowocześnianie oraz zwiększanie efektywności ich działania skutkujące wzrostem zatrudnienia. Beneficjentami mogą być przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działające nie krócej niż 12 miesięcy.

W ramach omawianego działania można finansować bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwa rozumiane jako projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, mające na celu zwiększenie zdolności wytwórczych, produkcyjnych, usługowych poprzez:
- rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów / usług,
- dywersyfikację (zróżnicowanie) produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów / usług,
- działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia.
 
Osoby, które chciałyby uzyskać szczegółowe informacje na temat Działania 5.2.2 RPO WK-P, zapraszamy na dwa bezpłatne szkolenia, które poprowadzą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego:
- 9 października (czwartek), godz. 9 - 12 - Grudziądz, siedziba Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. H. Sienkiewicza 22, sala nr 102
- 10 października (piątek), godz. 9 - 12 - Toruń, siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, sala nr 16

Liczba miejsc na szkoleniach ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ"Sposób na sukces" - czekają nagrody dla przedsiębiorczych

Właścicieli małych bądź średnich przedsiębiorstw działających na wsi, zapraszamy do udziału w IX edycji konkursu "Sposób na sukces". Do rywalizacji stanąć mogą również  przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów gminnych i powiatowych, (w tym z miast do 20 tys. mieszkańców) oraz członkowie organizacji rolniczych, którzy kreują przedsiębiorczość i tworzą nowe miejsca pracy na terenach wiejskich. Patronem honorowym przedsięwzięcia jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

Do konkursu zgłaszać można przedsięwzięcia zrealizowane od 1 stycznia 2007 do 30 czerwca 2008 roku. Spośród nich kapituła konkursowa wybierze najlepsze inicjatywy, dzięki którym mieszkańcy małych miejscowości znaleźli nową pracę, założyli bądź rozwinęli własną firmę. Brane będą pod uwagę takie kryteria jak: znaczenie przedsięwzięcia dla rozwoju gminy i lokalnej społeczności, wykorzystanie lokalnego potencjału, i stopień dostosowania przedsiębiorstwa do standardów Unii Europejskiej. Dodatkowe kryteria oceny to działalność eksportowa nowo powstałych firm, posiadanie odpowiednich dokumentów poświadczających bezpieczeństwo żywności lub dotyczących jakości wyrobów oraz udział środków pomocowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w realizacji projektu. Zasady udziału w konkursie oraz kryteria oceny precyzuje regulamin konkursu ( w załączeniu).

Konkurs zorganizowało Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stowarzyszeniami: Agro Biznes Klub i Sposób a Sukces oraz firmą ubezpieczeniową Agrobroker i Towarzystwem Inicjatyw Społecznych Nowy Świat. Zgłoszenia wyłącznie na załączonej karcie konkursowej przesyłać można do 30 września na adres:

Centrum Doradztwa Rolniczego
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99
z dopiskiem: Konkurs "Sposób na Sukces"

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji konkursu udziela Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie;  tel. 0-22/ 729 66 34do 38 wew. 116, 145 i 146; faks: 0-22/ 729 72 91; e-mail: a.woszczek@cdr.gov.pl.

Do pobrania:

Regulamin
Karta zgłoszeniaSzansa na nowe regionalne ośrodki informacyjne UE

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce przyznaje dotacje na prowadzenie punktów informacyjnych Europe Direct. Zachęcamy samorządy, państwowe szkoły wyższe oraz wykonujące działalność publiczną organizacje pozarządowe z naszego regionu do tworzenia tego typu ośrodków. Termin składania wniosków upływa 29 września 2008 roku.
 
Sieć informacyjna ED to 470 punktów informacyjnych znajdujących się w 27 państwach członkowskich unii. W Polsce funkcjonuje 19 tego typu ośrodków. W naszym województwie punkt informacyjny ED działa przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Mieszkańcy regionu czekają na kolejne.
 
Czy orkiestra dęta może dostać unijne wsparcie? Czy wyjeżdżając do innego kraju unii trzeba jeszcze zabierać ze sobą paszport? Jak zdobyć staż w Komisji Europejskiej? - to przykładowe pytania, na jakie odpowiadają konsultanci punktów informacyjnych. Na miejscu można też skorzystać z internetu oraz zaopatrzyć się w publikacje o tematyce europejskiej. Punkty te organizują debaty, szkolenia, konkursy i lekcje dla młodzieży dotyczące Unii Europejskiej. Mogą też wydawać elektroniczny newsletter.  
 
Korzystająca z dotacji organizacja zobowiązuje się do prowadzenia ośrodka informacyjnego, który będzie dostępny dla zainteresowanych przez co najmniej 20 godzin w tygodniu.
 
Podmioty ubiegające się o dotacje mogą liczyć na wsparcie od 12 do 25 tysięcy euro rocznie, przy czym wartość dofinansowania nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wszystkie niezbędne formularze dostępne na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej KLIKNIJ TUTAJ należy przesyłać na adres: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa.
 
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Przedstawicielstwa KE pod numer 0-22 55 68 954 lub na stronie:KLIKNIJ TUTAJ

Witryna punktu informacyjnego Europe Direct w Bydgoszczy KLIKNIJ TUTAJRegionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Priorytet V Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw

Termin składania wniosków:
Od 21.07.2008 r. do 01.08.2008 r.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziane sa następujące typy projektów:

1. Bezpośrednie inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa rozumiane jako projekty inwestycyjne mające na celu zwiększenie zdolności wytwórczych, produkcyjnych, usługowych poprzez:
- nabycie nieruchomości przeznaczonej na działalność gospodarcza,
- budowa, rozbudowa lub przebudowa budynków,
- unowocześnienie, zakup nowych lub używanych urządzeń lub maszyn (za wyjątkiem nie homologowanych środków transportu, których max prędkość wynosi powyżej 40 km/h) przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu zatrudnienia.

O wsparcie mogą się ubiegać następujące grupy podmiotów:
- Mikroprzedsiebiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJRegionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przedsiębiorcy będą mieli w latach 2007-2013 możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach V Osi Priorytetowej "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw"
Cel Osi Priorytetowej:
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego, w tym: wzrost ich potencjału ekonomicznego i innowacyjnego, wzrost przedsiębiorczości oraz zwiększenie zatrudnienia.

Terminy:
Informacje o konkursach i terminach składania wniosków będą zamieszczone na stronie: KLIKNIJ TUTAJ

Dofinansowanie:
Możliwe będzie otrzymanie dotacji w ramach sześciu Działań:
Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu
Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Działanie 5.3 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów o ochronie środowiska
Działanie 5.4 Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju technologii
Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów
Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJProgram Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII "Regionalne Kadry Gospodarki"
Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie"
Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw"

W ramach tego Poddziałania Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił dwa konkursy:
7/POKL/8.1.1/2008

Termin składania wniosków:
I nabór - od 07.07.2008 r. do 29.08.2008 r.

Projekty muszą być skierowane do:
- Przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej)
- Pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Dofinansowaniem objęte będą:
- ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i  pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, organizacji pracy, zarządzania BHP;
- doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi;
- szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe skierowane do dorosłych osób pracujących , które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności
- z wyłączeniem projektów z zakresu szkoleń językowych realizowanych przez szkoły językowe i placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Oraz
8/POKL/8.1.1/2008 dla projektów językowych

Termin składania wniosków:
I nabór - od 07.07.2008 r. do 29.08.2008 r.

Projekty muszą być skierowane do:
- Przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej)
- Pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Dofinansowaniem objęte będą:
- ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw;
- szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe skierowane do dorosłych osób pracujących , które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJDofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji,
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

BENEFICJENCI
O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorcy albo podmioty nie będące przedsiębiorcami, prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, które spełniają łącznie następujące warunki:
1.Są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo były przez okres co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości,
2.Udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem,
3.Przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

TERMINY
Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie  obejmuje koszt i zakres robót obiektów służących rehabilitacji, wykonanych po zawarciu przez wnioskodawcę umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Jeżeli wnioskodawca:
a)Nie jest przedsiębiorcą, wysokość dofinansowania ze środków PFRON, nie może przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania,
b)Jest przedsiębiorcą, wysokość dofinansowania ze środków PFRON, nie może przekroczyć 30 % kosztów realizacji zadania.

CEL PROGRAMU
Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej