FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHInformacja o kolejnych indywidualnych konsultacjach

Urząd Marszałkowski zaprasza organizacje pozarządowe do skorzystania z indywidualnych konsultacji z zakresu prawa, rachunkowości i zarządzania projektami. Spotkania konsultacyjne, których celem jest przełamanie instytucjonalnych barier wobec których staje obecnie trzeci sektor, wznawiają po wakacyjnej przerwie Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wojewódzka Rada Organizacji Pozarządowych.
 
Konsultacje prowadzą specjaliści prawa pracy, rachunkowości oraz zarządzania projektami. Zakres tematyczny jest dostosowywany do potrzeb i problemów sygnalizowanych przez uczestników.

Organizacje, które zechcą skorzystać z naszej oferty, ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie i złożenie pytań telefonicznie lub pocztą elektroniczną (tel. 056 62 18 371 i 056 62 18 403, e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl.

Do pobrania: Wrześniowy kalendarz spotkańInformacja o Regionalnym Konkursie Grantowym

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2008" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2009 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji), gminne domy kultury i biblioteki oraz grupy nieformalne z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

Celem nadsyłanych projektów powinno być wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 1 października 2008 r.

Wszystkie informacje na temat konkursu (zasady, formularz wniosku oraz kryteria oceny) znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl. Informacji udzielamy także drogą mailową: rownacszanse@pcyf.org.pl oraz telefonicznie: (22) 826 10 16.

Do pobrania: Regulamin Regionalnego Konkursu Grantowego do pobrania tutajSzansa na nowe regionalne ośrodki informacyjne UE

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce przyznaje dotacje na prowadzenie punktów informacyjnych Europe Direct. Zachęcamy samorządy, państwowe szkoły wyższe oraz wykonujące działalność publiczną organizacje pozarządowe z naszego regionu do tworzenia tego typu ośrodków. Termin składania wniosków upływa 29 września 2008 roku.

Sieć informacyjna ED to 470 punktów informacyjnych znajdujących się w 27 państwach członkowskich unii. W Polsce funkcjonuje 19 tego typu ośrodków. W naszym województwie punkt informacyjny ED działa przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Mieszkańcy regionu czekają na kolejne.

Czy orkiestra dęta może dostać unijne wsparcie? Czy wyjeżdżając do innego kraju unii trzeba jeszcze zabierać ze sobą paszport? Jak zdobyć staż w Komisji Europejskiej? - to przykładowe pytania, na jakie odpowiadają konsultanci punktów informacyjnych. Na miejscu można też skorzystać z internetu oraz zaopatrzyć się w publikacje o tematyce europejskiej. Punkty te organizują debaty, szkolenia, konkursy i lekcje dla młodzieży dotyczące Unii Europejskiej. Mogą też wydawać elektroniczny newsletter.
 
Korzystająca z dotacji organizacja zobowiązuje się do prowadzenia ośrodka informacyjnego, który będzie dostępny dla zainteresowanych przez co najmniej 20 godzin w tygodniu.

Podmioty ubiegające się o dotacje mogą liczyć na wsparcie od 12 do 25 tysięcy euro rocznie, przy czym wartość dofinansowania nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wszystkie niezbędne formularze dostępne na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej (KLIKNIJ TUTAJ) należy przesyłać na adres: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Przedstawicielstwa KE pod numer 0-22 55 68 954 lub na stronie: KLIKNIJ TUTAJ


Witryna punktu informacyjnego Europe Direct w Bydgoszczy: KLIKNIJ TUTAJProgram Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII "Regionalne Kadry Gospodarki"
Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie"
Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw"

W ramach tego Poddziałania Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił dwa konkursy:
7/POKL/8.1.1/2008

Termin składania wniosków:
I nabór - od 07.07.2008 r. do 29.08.2008 r.

Projekty muszą być skierowane do:
- Przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej)
- Pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Dofinansowaniem objęte będą:
- ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i  pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, organizacji pracy, zarządzania BHP;
- doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi;
- szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe skierowane do dorosłych osób pracujących , które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności
- z wyłączeniem projektów z zakresu szkoleń językowych realizowanych przez szkoły językowe i placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Oraz
8/POKL/8.1.1/2008 dla projektów językowych

Termin składania wniosków:
I nabór - od 07.07.2008 r. do 29.08.2008 r.

Projekty muszą być skierowane do:
- Przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej)
- Pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Dofinansowaniem objęte będą:
- ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw;
- szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe skierowane do dorosłych osób pracujących , które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJProgram Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.1 "Poprawa warunków dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"

Termin składania wniosków:
I nabór - od 27.06.2008 r. do 08.08.2008 r.

Projekty muszą być skierowane do:
a) Osób pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w szczególności należących do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych:
- osób pozostających bez zatrudnienia łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
- kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
- osób do 25 roku życia,
- osób niepełnosprawnych,
- osób po 45 roku życia,
- osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą
b) Instytucji rynku pracy i ich pracowników (z wyłączeniem pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia).
c) Podmiotów działających na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym.

Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące:

a) identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
b) organizacji warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
c) wsparcia psychologiczno-doradczego osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
d) realizacji programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie:
- pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
- staże/praktyki zawodowe,
- szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
e) wspierania wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza,

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJProgram Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"

Termin składania wniosków:
I nabór - od 27.06.2008 r. do 08.08.2008 r.

Projekty muszą być skierowane do:
a) Osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) w tym w szczególności:
- osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
- kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
- osób do 25 roku życia,
- osób niepełnosprawnych,
- osób po 45 roku życia,
- osób zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańców miast do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.
b) z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Dofinansowaniem będą projekty obejmujące:
a) Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):
- Doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
- Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) do wysokości 40 tys. zł. (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
- Wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż 1126 zł, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu);
b) Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne,
c) Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJProgram Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich"

Termin składania wniosków:
I nabór - od 27.06.2008 r. do 08.08.2008 r.

Projekty muszą być skierowane do:

- Mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców,
- Społeczności lokalnych aktywnie działających na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich,
- Podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów.

Dofinansowaniem będą projekty:
- przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
- obejmujące wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,
- obejmujące rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJProgramy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
są podstawą ubiegania się o środki na zadania z zakresu kultury realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe, placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół artystycznych oraz podmioty gospodarcze.

Programy obowiązujące w 2008 roku:
1.Promocja twórczości
2.Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego (program daje możliwość uzyskania dotacji m.in. na współfinansowanie budowy, modernizację, adaptacje nieruchomości na cele kulturowe i filmowe)
3.Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury (program daje możliwość uzyskania dotacji m.in. na przedsięwzięcia edukacyjne przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i patologiom, konkursy, koncerty, festiwale)
4.Fryderyk Chopin
5.Rozwój inicjatyw lokalnych (program daje możliwość uzyskania dotacji m.in. na zadania z zakresu:
a)upowszechniania kultury (np. lokalne projekty animacyjne, imprezy i sezony artystyczne);
b)edukacji kulturalnej (np. warsztaty artystyczne, projekty edukacyjne, konkursy, plenery artystyczne, zajęcia terapeutyczne i resocjalizacyjne wykorzystujące techniki pracy kulturalnej);
c)promocji twórczości (np. wystawy, przeglądy, festiwale, koncerty, spotkania ze sztuką itp.);
d)ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego.
6.Promocja kultury polskiej za granicą
7.Promocja czytelnictwa (np. dofinansowanie publikacji i promocji wydawnictw książkowych)
8.Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
9.Patriotyzm jutra
10.Znaki czasu
11.Dziedzictwo kulturowe
12.Herbert
 
Terminy naboru wniosków w 2008 r.(nie dotyczy programów stypendialnych):
- do dnia 31 stycznia
- do dnia 31 maja

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJKonkurs Projektów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na lata 2007-2009

* Komponent I "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie"

TERMINY
Wnioski można składać w następujących terminach:
- Projekty małe, średnie, duże - do 29.04.2008 r.
- Projekty mikro, średnie - IV kwartał 2008 r.
- Projekty mikro, małe - IV kwartał 2009 r.

DOFINANSOWANIE
- Projekty mikro - do 90% kosztów całkowitych projektu, tj. od 5 000 EUR do 15 000 EUR
- Projekty małe - do 90% kosztów całkowitych projektu, tj. od 5 000 EUR do 50 000 EUR.

CEL PROGRAMU
Komponent I ma na celu propagowanie poszanowania rządów prawa i rozwoju postaw obywatelskich, upowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli, oraz równouprawnienia płci. W ramach komponentu będą wspierane działania promujące włączanie się organizacji pozarządowych i obywateli w życie publiczne, w tym ich zaangażowanie w społeczną kontrolę instytucji publicznych szczebla lokalnego i centralnego. Preferowane będą działania mające na celu wzmacnianie organizacji pozarządowych, które mają zasadniczy wpływ na jakość demokracji i przestrzegania praw człowieka.

Zakres merytoryczny składanych wniosków winien mieścić się w podanych niżej obszarach tematycznych:
- poszanowanie zasad demokracji
- podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratycznych
- rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych i rozwój sektora pozarządowego

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJKonkurs Projektów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na lata 2007-2009

* Komponent II "Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój"

TERMINY
Wnioski można składać w następujących terminie:
II edycja - II kwartał 2008
III edycja - I kwartał 2009

DOFINANSOWANIE
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Minimalna wartość dofinansowania, o jakie można się ubiegać ć wynosi 5 000 euro - maksymalna 250 000 euro.

CEL PROGRAMU
Komponent II ma na celu zwrócenie społeczeństwu uwagi na potrzebę zachowania zrównoważonego środowiska, a także tworzenia możliwości działania i zaangażowania społecznego na poziomie lokalnym i regionalnym, na terenach zurbanizowanych i rolniczych. Ma on także promować partnerstwo między organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze ochrony środowiska a władzami lokalnymi i regionalnymi odpowiedzialnymi za wdrażanie unijnych i państwowych regulacji dotyczących ochrony środowiska.
Obejmuje następujące działania:
A. Działania edukacyjne i informacyjne na rzecz ochrony środowiska.
B. Ochrona dziedzictwa naturalnego.
C. Wdrażanie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska.
D. Działania na rzecz partnerstwa dla efektywności ekologicznej.
E. Działania na rzecz poprawy świadomości społecznej.
F. Finansowe i instytucjonalne aspekty zrównoważonego rozwoju.
G. Proekologiczna restrukturyzacja rynku turystycznego.

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJKonkurs Projektów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na lata 2007-2009

* Komponent III "Równe szanse i integracja społeczna"

TERMINY
Wnioski można składać w następujących terminach:
II edycja - do 14.03.2008 r.
III edycja - II kwartał 2008 r.

DOFINANSOWANIE
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Minimalna wartość dofinansowania, o jakie można się ubiegać ć wynosi 5 000 euro - maksymalna 250 000 euro.

CEL PROGRAMU
Komponent III ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz poprawy sytuacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich ponownej integracji z resztą społeczeństwa. Wspierane będą projekty, które w obszarze tym realizuj następujące cele:
- rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych,
- wspieranie inicjatyw zwiększających udział społeczny grup marginalizowanych i mniej uprzywilejowanych,
- tworzenie równych szans dla najsłabszych lub dyskryminowanych grup społecznych,
- wsparcie dla organizacji pozarządowych działających w obszarach, w których państwo odgrywa nieznaczną rolę,
- wspieranie inicjatyw kulturowych,
- promocja rozwoju lokalnego i regionalnego,
- wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Obejmuje działania:
A. Pomoc i wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych i dyskryminowanych
B. Wsparcie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego
C. Łączenie ochrony dziedzictwa kulturowego z rozwojem lokalnych społeczności
D. Aktywizacja zawodowa grup wykluczonych społecznie
E. Działania na rzecz poprawy świadomości społecznej w obszarze integracji społecznej i równych szans

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJMłodzież w Działaniu

Program Unii Europejskiej skierowany do młodzieży w wieku 13-30 lat oraz do pracowników młodzieżowych, wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy.

TERMINY
W Programie "Młodzież w Działaniu" wnioski o dofinansowanie projektów na poziomie krajowym można składać pięć razy w roku:
- dla projektów rozpoczynających się między 1 maja a 30 września - 1 lutego;
- dla projektów rozpoczynających się między 1 lipca a 30 listopada - 1 kwietnia;
- dla projektów rozpoczynających się między 1 września a 31 stycznia - 1 czerwca;
- dla projektów rozpoczynających się między 1 grudnia a 30 kwietnia - 1 września;
- dla projektów rozpoczynających się między 1 lutego a 31 lipca - 1 listopada.
Wnioski o dofinansowanie projektów na poziomie europejskim można składać trzy razy w roku:
- dla projektów rozpoczynających się między 1 lipca a 20 listopada - 1 lutego,
- dla projektów rozpoczynających się między 1 listopada a 30 marca - 1 czerwca,
- dla projektów rozpoczynających się między 1 stycznia a 31 lipca - 1 września.

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie przyznawane jest na zasadzie stawki przypadającej na jedną osobę uczestniczącą w projekcie.

CEL PROGRAMU
Nadrzędnymi celami Programu jest przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej. Program promuje przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi. A ponadto;
- promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży,
- rozwój solidarności i tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi z różnych krajów,
- podnoszenie jakości systemów wspierających działania młodzieży
- wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży.
- zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami.

Priorytety Programu "Młodzież w Działaniu":
- Aktywne obywatelstwo europejskie,
- Aktywne uczestnictwo młodzieży,
- Różnorodność kulturowa,
- Włącznie młodzieży z mniejszymi szansami w działania Programu i w proces kształcenia nieformalnego.

Działania wspierane przez Program "Młodzież w Działaniu":
Akcja 1. - Młodzież dla Europy
Akcja 2. - Wolontariat Europejski
Akcja 3. - Młodzież w świecie
Akcja 4. - Systemy wspierania młodzieży
Akcja 5. - Współpraca europejska w zakresie polityki młodzieżowej

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJLokalne Spotkania Europejskie

Polska Fundacja im. Roberta Schumana w ramach projektu XIV Polskie Spotkania Europejskie zorganizuje 10 Lokalnych Spotkań Europejskich (LSE).

TERMINY
Zgłoszenia odnoszące się do projektów, których realizacja zaplanowana będzie w okresie od połowy września 2007 r. do końca marca 2008 r. należy nadsyłać do 30 września. Decyduje data stempla pocztowego.

DOFINANSOWANIE
W konkursie zostaną przyznane nagrody w wysokości od 4.000 do 10.000 zł.
Łączna kwota nagród wyniesie maksymalnie 300.000 zł.

CEL PROGRAMU
Głównym celem LSE jest propagowanie idei integracji europejskiej wśród społeczności lokalnej. Tematem przewodnim jest 50. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich. Forma LSE może być różnorodna, np. happeningi, manifestacje, stoiska informacyjne, pikniki, kuligi itp.

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJDotacje Fundacji Kronenberga

TERMINY
Dokumenty należy składać w terminach:
- do 2 kwietnia 2008 r. (decyzja - 16 czerwca 2008 r.)
- do 14 sierpnia 2008 r. (decyzja - 20 października 2008 r.)
- do 12 grudnia 2008 r. (decyzja - 23 marca  2009 r.) - do 3 kwietnia 2009 r. (decyzja - 15 czerwca 2009 )

CEL PROGRAMU
Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego, finansując inicjatywy dotyczące edukacji ekonomicznej, innowacji w zakresie edukacji, dziedzictwa kulturowego i tradycji, twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, polityki społecznej i nauki przedsiębiorczości.
Finansujemy takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady, organizowanie pracowni edukacyjnych.

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJSzkolenia komputerowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja zaprasza wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych. Ich celem jest upowszechnienie wykorzystania Internetu w pracy lokalnych liderów. Projekt realizowany jest na terenie powiatów chełmińskiego.
Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJTrener pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych

TERMINY
Termin przyjmowania wniosków każdego roku - do 31.10.
Program realizowany jest pilotażowo na terenie całego kraju do dnia 31 grudnia 2010 roku.

DOFINANSOWANIE
Pomoc finansowa w ramach programu udzielana będzie w formie dofinansowania:
1) kosztów jednorazowego szkolenia Trenera - w maksymalnej kwocie 2 tys. zł przypadającej na jednego uczestnika szkolenia,
2) wynagrodzenia Trenera pracy - do kwoty stanowiącej równowartość trzykrotności najniższego wynagrodzenia,
3) wynagrodzenia Doradcy zawodowego - do kwoty stanowiącej równowartość czterokrotności najniższego wynagrodzenia,
4) wynagrodzenia Psychologa i Koordynatora realizowanego w ramach programu projektu - do kwoty stanowiącej równowartość trzykrotności najniższego wynagrodzenia,
5) kosztów utrzymania biura projektu w maksymalnej wysokości 1500 zł/mies.

CEL PROGRAMU
Celem programu jest wypracowanie modelu zatrudnienia wspomaganego, zapewniającego sprawne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Usługi Trenera pracy, Doradcy zawodowego oraz Psychologa finansowane ze środków programu mogą dotyczyć wyłącznie:
1) osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
2) osób niepełnosprawnych chorych psychicznie z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
3) osób niepełnosprawnych niewidomych lub głuchych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
4) osób niepełnosprawnych ruchowo z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy albo uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJPartner III

TERMINY
Termin przyjmowania wniosków o zawarcie porozumienia - do dnia 15 września roku poprzedzającego rok realizacji porozumienia.
Termin przyjmowania wniosków:
Moduł A - do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego wniosek ten dotyczy.
Moduł B - w trybie ciągłym, jednakże nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Program realizowany będzie od daty zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2013 roku.

DOFINANSOWANIE
Kwota wydatkowana ze środków PFRON na realizację każdego z zadań lub każdego z projektów, nie może przekroczyć:
1) 80% wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania lub projektu oraz
2) kwoty przyznanego dofinansowania.

W przypadku organizacji pożytku publicznego, kwota wydatkowana ze środków PFRON na realizację każdego z zadań lub każdego z projektów, nie może przekroczyć:
1) 90% wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania lub projektu oraz
2) kwoty przyznanego dofinansowania.

Suma wydatków ze środków PFRON na zakup i/lub konserwację sprzętu i/lub urządzeń, prace montażowo-konserwacyjne, adaptację pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania lub projektu, nie może być wyższa niż 20% kwoty całkowitego dofinansowania zadania lub projektu.

CEL PROGRAMU
Program realizowany jest w dwóch modułach:
1) moduł A - dofinansowanie zadań dotyczących działań realizowanych w sposób ciągły,
2) moduł B - dofinansowanie projektów dotyczących działań jednorazowych (tj. projektów, których cykl realizacji zamyka się w okresie jednego roku kalendarzowego).

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJProgram Kultura 2007-2013

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o granty w edycji 2008 Programu Kultura (2007-2013).

TERMINY
Obszar I: Granty na międzynarodowe projekty kulturalne:
- Projekty tłumaczeniowe - terminy: 1 października 2007, 1 kwietnia 2008

CEL PROGRAMU
Ogólnym celem Programu jest wspieranie współpracy kulturalnej na poziomie europejskim i wzmacnianie przestrzeni kulturowej wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym.
Program nastawiony jest na trzy szczegółowe priorytety:
wspieranie ponadnarodowej mobilności osób działających w sektorze kultury,
wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych,
wspieranie dialogu międzykulturowego

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej