FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE DLA GMINSzansa na nowe regionalne ośrodki informacyjne UE

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce przyznaje dotacje na prowadzenie punktów informacyjnych Europe Direct. Zachęcamy samorządy, państwowe szkoły wyższe oraz wykonujące działalność publiczną organizacje pozarządowe z naszego regionu do tworzenia tego typu ośrodków. Termin składania wniosków upływa 29 września 2008 roku.

Sieć informacyjna ED to 470 punktów informacyjnych znajdujących się w 27 państwach członkowskich unii. W Polsce funkcjonuje 19 tego typu ośrodków. W naszym województwie punkt informacyjny ED działa przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Mieszkańcy regionu czekają na kolejne.

Czy orkiestra dęta może dostać unijne wsparcie? Czy wyjeżdżając do innego kraju unii trzeba jeszcze zabierać ze sobą paszport? Jak zdobyć staż w Komisji Europejskiej? - to przykładowe pytania, na jakie odpowiadają konsultanci punktów informacyjnych. Na miejscu można też skorzystać z internetu oraz zaopatrzyć się w publikacje o tematyce europejskiej. Punkty te organizują debaty, szkolenia, konkursy i lekcje dla młodzieży dotyczące Unii Europejskiej. Mogą też wydawać elektroniczny newsletter.
 
Korzystająca z dotacji organizacja zobowiązuje się do prowadzenia ośrodka informacyjnego, który będzie dostępny dla zainteresowanych przez co najmniej 20 godzin w tygodniu.

Podmioty ubiegające się o dotacje mogą liczyć na wsparcie od 12 do 25 tysięcy euro rocznie, przy czym wartość dofinansowania nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wszystkie niezbędne formularze dostępne na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej (KLIKNIJ TUTAJ) należy przesyłać na adres: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Przedstawicielstwa KE pod numer 0-22 55 68 954 lub na stronie: KLIKNIJ TUTAJ


Witryna punktu informacyjnego Europe Direct w Bydgoszczy: KLIKNIJ TUTAJRegionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Priorytet II "Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska"
Działanie 2.1 "Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej"

Termin składania wniosków:
Obecnie trwa etap oceny formalnej

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziane są typy projektów z zakresu:
1. odprowadzania i oczyszczania ścieków:
a) Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych.
b) Budowa, rozbudowa, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
c) Budowa, rozbudowa, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej o ile przyczyni się do wdrożenia Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
d) Budowa lub przebudowa innych urządzeń służących oczyszczaniu, gromadzeniu, odprowadzaniu i przesyłaniu ścieków. Budowa oczyszczalni przydomowych tylko w przypadku:
- gdy gmina wykorzystała limit wsparcia w ramach PROW na działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- gdy zasadniczym celem projektu jest budowa sieci wodociągowych,
- gdy inwestycja dotycząca systemu zbiorczego odprowadzania ścieków nie byłaby efektywna ekonomicznie.
2. zaopatrzenia w wodę i poboru wody:
a) Budowa i przebudowa sieci wodociągowych wyłącznie w powiązaniu z budowa sieci kanalizacyjnych (oraz w przypadku gdy odbiór ścieków jest zabezpieczony przez przydomowe oczyszczalnie lub już istniejące sieci kanalizacyjne).
b) Budowa i przebudowa ujęć wody.
c) Budowa, przebudowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJRegionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Priorytet I "Rozwój infrastruktury technicznej"
Działanie 1.1 "Infrastruktura drogowa"

Termin składania wniosków:
Obecnie trwa etap oceny formalnej

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziane są typy projektów z zakresu:
- Budowa, przebudowa dróg gminnych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową

W konkursie mogą ubiegać się o dofinansowanie tylko i wyłącznie przedsięwzięcia zlokalizowane na obszarach wiejskich.

Wnioskodawcy w pierwszym etapie konkursu składali Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z Kartą przygotowania załączników do projektu. Po zakończeniu etapu preselekcji, który trwa maksymalnie 30 dni roboczych, Wnioskodawca, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie, zobowiązany jest złożyć Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z pełną dokumentacją w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJProgram Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.1 "Poprawa warunków dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"

Termin składania wniosków:
I nabór - od 27.06.2008 r. do 08.08.2008 r.

Projekty muszą być skierowane do:
a) Osób pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w szczególności należących do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych:
- osób pozostających bez zatrudnienia łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
- kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
- osób do 25 roku życia,
- osób niepełnosprawnych,
- osób po 45 roku życia,
- osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą
b) Instytucji rynku pracy i ich pracowników (z wyłączeniem pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia).
c) Podmiotów działających na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym.

Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące:
a) identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
b) organizacji warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
c) wsparcia psychologiczno-doradczego osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
d) realizacji programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie:
- pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
- staże/praktyki zawodowe,
- szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
e) wspierania wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza,

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJProgram Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"

Termin składania wniosków:
I nabór - od 27.06.2008 r. do 08.08.2008 r.

Projekty muszą być skierowane do:
a) Osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) w tym w szczególności:
- osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
- kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
- osób do 25 roku życia,
- osób niepełnosprawnych,
- osób po 45 roku życia,
- osób zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańców miast do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.
b) z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Dofinansowaniem będą projekty obejmujące:
a) Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):
- Doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
- Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) do wysokości 40 tys. zł. (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
- Wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż 1126 zł, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu);
b) Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne,
c) Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJProgram Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich"

Termin składania wniosków:
I nabór - od 27.06.2008 r. do 08.08.2008 r.

Projekty muszą być skierowane do:

- Mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców,
- Społeczności lokalnych aktywnie działających na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich,
- Podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów.

Dofinansowaniem będą projekty:

- przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
- obejmujące wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,
- obejmujące rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJProgramy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
są podstawą ubiegania się o środki na zadania z zakresu kultury realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe, placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół artystycznych oraz podmioty gospodarcze.

Programy obowiązujące w 2008 roku:
1.Promocja twórczości
2.Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego (program daje możliwość uzyskania dotacji m.in. na współfinansowanie budowy, modernizację, adaptacje nieruchomości na cele kulturowe i filmowe)
3.Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury (program daje możliwość uzyskania dotacji m.in. na przedsięwzięcia edukacyjne przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i patologiom, konkursy, koncerty, festiwale)
4.Fryderyk Chopin
5.Rozwój inicjatyw lokalnych (program daje możliwość uzyskania dotacji m.in. na zadania z zakresu:
a)upowszechniania kultury (np. lokalne projekty animacyjne, imprezy i sezony artystyczne);
b)edukacji kulturalnej (np. warsztaty artystyczne, projekty edukacyjne, konkursy, plenery artystyczne, zajęcia terapeutyczne i resocjalizacyjne wykorzystujące techniki pracy kulturalnej);
c)promocji twórczości (np. wystawy, przeglądy, festiwale, koncerty, spotkania ze sztuką itp.);
d)ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego.
6.Promocja kultury polskiej za granicą
7.Promocja czytelnictwa (np. dofinansowanie publikacji i promocji wydawnictw książkowych)
8.Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
9.Patriotyzm jutra
10.Znaki czasu
11.Dziedzictwo kulturowe
12.Herbert
 
Terminy naboru wniosków w 2008 r.(nie dotyczy programów stypendialnych):
- do dnia 31 stycznia
- do dnia 31 maja

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJDotacje Fundacji Kronenberga

TERMINY
Dokumenty należy składać w terminach:
- do 2 kwietnia 2008 r. (decyzja - 16 czerwca 2008 r.)
- do 14 sierpnia 2008 r. (decyzja - 20 października 2008 r.)
- do 12 grudnia 2008 r. (decyzja - 23 marca  2009 r.) - do 3 kwietnia 2009 r. (decyzja - 15 czerwca 2009 )

CEL PROGRAMU
Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego, finansując inicjatywy dotyczące edukacji ekonomicznej, innowacji w zakresie edukacji, dziedzictwa kulturowego i tradycji, twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, polityki społecznej i nauki przedsiębiorczości.
Finansujemy takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady, organizowanie pracowni edukacyjnych.

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJUczeń na wsi

Realizatorami programu są: Oddziały PFRON i gminy.

Adresatami programu są:
1) w obszarze A - osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), mające stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej na terenie, której znajdują się wyłącznie wsie lub gminy miejsko - wiejskiej na terenie, której znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do 5 tys. mieszkańców,
2) w obszarze B - gminy, na terenie których zamieszkują osoby będący adresatami obszaru A programu.

TERMINY
Termin przyjmowania oświadczeń gmin o przystąpieniu do realizacji programu - do 15.10.2007
Termin przyjmowania wystąpień z gmin - na realizację obszaru A programu - do 15.10.2007
Termin przyjmowania wniosków:
Obszar A - wnioski składane do gmin - do 30.09.2007
Obszar B - wnioski składane do PFRON - 03.09-30.09.2007

Program pilotażowy realizowany jest na terenie gmin całego kraju do 30 czerwca 2010 r.

DOFINANSOWANIE
W ramach obszaru A programu dofinansowanie, może obejmować następujące koszty:
1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
3) związane z dostępem do internetu, z wyłączeniem zakupu komputerów,
4) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych,
5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
Ponadto w tym obszarze, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, mogą uzyskać także dofinansowanie kosztów pobieranej nauki (czesne), dojazdu do szkoły i zakwaterowania.

W ramach obszaru B programu dofinansowanie obejmie koszty wydatków gminy na zakup pojazdów (mikrobusów - pojazdów 9-cio osobowych i autobusów) służących do przewozu niepełnosprawnych uczniów.

CEL PROGRAMU
Celem programu jest pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie.

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJSprawny dojazd

BENEFICJENCI
Adresatami programu w obszarze A są:
1) zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, legitymujące się prawem jazdy kategorii B, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, wydane z powodu znacznej dysfunkcji narządu ruchu, obejmującej co najmniej jedną kończynę dolną,
2) dzieci niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli wymagają rehabilitacji leczniczej a jeden z rodziców lub opiekun prawny posiada prawo jazdy kategorii "B".
Adresatami programu w obszarze B są:
pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.

TERMINY
Termin przyjmowanie przez Oddziały PFRON wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu: od dnia 14 lutego do dnia 31 marca 2008 roku
Program pilotażowy realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2009 roku.

DOFINANSOWANIE
Pomoc może być przekazana w formie dofinansowania:
1) zakupu samochodu osobowego,
2) zakupu oprzyrządowanego samochodu osobowego - wyłącznie dla pełnoletnich adresatów programu,
3) kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B.
W ramach każdego obszaru programu można uzyskać dofinansowanie tylko jeden raz.

CEL PROGRAMU
Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, będących adresatami programu, w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Cele operacyjne programu:
1) realizacja prawa osób niepełnosprawnych, będących adresatami programu, do swobodnego poruszania i przemieszczania się poprzez likwidację barier transportowych utrudniających im funkcjonowanie w życiu zawodowym i społecznym,
2) zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych, będących adresatami programu, do dóbr i usług oraz wszechstronnej rehabilitacji.

Program obejmuje dwa obszary:
1) Obszar A - pomoc w zakupie samochodu osobowego lub oprzyrządowanego samochodu osobowego,
2) Obszar B - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJTrener pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych

TERMINY
Termin przyjmowania wniosków każdego roku - do 31.10.
Program realizowany jest pilotażowo na terenie całego kraju do dnia 31 grudnia 2010 roku.

DOFINANSOWANIE
Pomoc finansowa w ramach programu udzielana będzie w formie dofinansowania:
1) kosztów jednorazowego szkolenia Trenera - w maksymalnej kwocie 2 tys. zł przypadającej na jednego uczestnika szkolenia,
2) wynagrodzenia Trenera pracy - do kwoty stanowiącej równowartość trzykrotności najniższego wynagrodzenia,
3) wynagrodzenia Doradcy zawodowego - do kwoty stanowiącej równowartość czterokrotności najniższego wynagrodzenia,
4) wynagrodzenia Psychologa i Koordynatora realizowanego w ramach programu projektu - do kwoty stanowiącej równowartość trzykrotności najniższego wynagrodzenia,
5) kosztów utrzymania biura projektu w maksymalnej wysokości 1500 zł/mies.

CEL PROGRAMU
Celem programu jest wypracowanie modelu zatrudnienia wspomaganego, zapewniającego sprawne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Usługi Trenera pracy, Doradcy zawodowego oraz Psychologa finansowane ze środków programu mogą dotyczyć wyłącznie:
1) osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
2) osób niepełnosprawnych chorych psychicznie z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
3) osób niepełnosprawnych niewidomych lub głuchych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
4) osób niepełnosprawnych ruchowo z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy albo uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJPartner III

TERMINY
Termin przyjmowania wniosków o zawarcie porozumienia - do dnia 15 września roku poprzedzającego rok realizacji porozumienia.
Termin przyjmowania wniosków:
Moduł A - do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego wniosek ten dotyczy.
Moduł B - w trybie ciągłym, jednakże nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Program realizowany będzie od daty zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2013 roku.

DOFINANSOWANIE
Kwota wydatkowana ze środków PFRON na realizację każdego z zadań lub każdego z projektów, nie może przekroczyć:
1) 80% wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania lub projektu oraz
2) kwoty przyznanego dofinansowania.

W przypadku organizacji pożytku publicznego, kwota wydatkowana ze środków PFRON na realizację każdego z zadań lub każdego z projektów, nie może przekroczyć:
1) 90% wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania lub projektu oraz
2) kwoty przyznanego dofinansowania.

Suma wydatków ze środków PFRON na zakup i/lub konserwację sprzętu i/lub urządzeń, prace montażowo-konserwacyjne, adaptację pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania lub projektu, nie może być wyższa niż 20% kwoty całkowitego dofinansowania zadania lub projektu.

CEL PROGRAMU
Program realizowany jest w dwóch modułach:
1) moduł A - dofinansowanie zadań dotyczących działań realizowanych w sposób ciągły,
2) moduł B - dofinansowanie projektów dotyczących działań jednorazowych (tj. projektów, których cykl realizacji zamyka się w okresie jednego roku kalendarzowego).

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJProgram Kultura 2007-2013

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o granty w edycji 2008 Programu Kultura (2007-2013).

TERMINY
Obszar I: Granty na międzynarodowe projekty kulturalne:
- Projekty tłumaczeniowe - terminy: 1 października 2007, 1 kwietnia 2008

CEL PROGRAMU
Ogólnym celem Programu jest wspieranie współpracy kulturalnej na poziomie europejskim i wzmacnianie przestrzeni kulturowej wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym.
Program nastawiony jest na trzy szczegółowe priorytety:
- wspieranie ponadnarodowej mobilności osób działających w sektorze kultury,
- wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych,
- wspieranie dialogu międzykulturowego

Po dodatkowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej