ŻANETA RYGIELSKA

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" w Chełmnie.

OSIĄGNIĘCIA:

1. w sferze działań dydaktycznych kandydat wyróżnia się:

a) udokumentowanymi i zadowalającymi wynikami pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych:
1) udział w projekcie "Zdolni na start" jako nauczyciel ucznia zdolnego Sylwestra Zarębskiego.

b) opracowanymi programami autorskimi lub publikacjami:
1) publikacja scenariusza lekcji "AIDS - epidemią XXI wieku" na stronie internetowej www.wsip.com.pl ,
2) publikacja scenariusza: Dzień Patrona - Mikołaja Kopernika w poradniku metodycznym dla nauczycieli historii i WOS,
3) opracowanie w ramach projektu "Jak działa moja gmina?" raportu cząstkowego - "Monitoring gminy", raportu cząstkowego - "Wydarzenie własne" i raportu końcowego. Fragmenty tych raportów opublikowane są w "Jak działa moja gmina? - Scenariusze gier symulacyjnych dla młodzieży", red. Joanna Różycka - Thieriet. Publikacja przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Polską Fundację im. Roberta Schumana.

c) działalnością innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania:
1) w ramach projektu "Jak działa moja gmina?" udział w grze internetowej, która była symulacją pracy samorządu, uczestniczyło w grze 80 - uczniów, ich praca dała nam 11 miejsce w klasyfikacji ogólnej.

2. w sferze działań wychowawczych kandydat wyróżnia się:

a) pracą wychowawcy z klasą wymagającą szczególnej pracy wychowawczej:
1) realizacja lekcji wychowawczych - "Lekcje wychowawcze na scenie" przygotowanie przedstawień szkolnych i kabaretów. Praca z młodzieżą przy realizacji tych działań pozwala lepiej poznać uczniów, którzy na scenie często pozbywają się kompleksów i dają pokaz swoich umiejętności.

b) organizowaniem kółek zainteresowań dla uczniów nie tylko zdolnych:
1) prowadzi cykliczne zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie,
2) prowadzi Szkolny Klub Europejski.

c) prowadzi działalność zapobiegającą i zwalczającą przejawy patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu:
1) Pani Żaneta Rygielska będąc liderem zespołu ds. profilaktyki była współorganizatorem projektu: Dni profilaktyki pod hasłem: "Każdy inny - wszyscy równi".

Celami projektu było:
- uświadomienie uczniom, że wiedza może pomóc przełamywać konflikty,
- pomoc uczniom w uzmysłowieniu sobie konsekwencji wynikających z uprzedzeń i braku tolerancji,
- pokazanie, w jaki sposób stereotypy i inne, często nieuświadamiane założenia kierują naszym zachowaniem,
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów,
- wzmocnienie samooceny uczniów,
- dostrzeganie, że stosowanie używek świadczy o złym rozumieniu wolności,
- rozwijanie postawy tolerancji wobec osób zarażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.

Projekt ten rozpoczął się w październiku 2005r hasłem "PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM WALKI Z UZALEŻNIENIAMI" a zakończył się w grudniu 2005r.
W czasie realizacji projektu odbyły się w szkole wydarzenia:
- spektakl profilaktyczny, lekcje wychowawcze na temat: Jestem wolny, nie chcę się zniszczyć (nałogi i uzależnienia), "Muzyka moim alkoholem - słucham nie muszę pić",
- konkurs literacki na temat: "Są takie dni kiedy w duszy deszcz pada" - czyli jak radzę sobie w trudnych chwilach,
- konkurs na gazetkę klasową: "Październik miesiącem walki z uzależnieniami",
- szkolne dni bez agresji,
- lekcje wychowawcze w gimnazjum: Tworzymy klasowy kodeks przeciwko przemocy,
- konkurs plastyczny dla gimnazjum "Nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe", "Agresji stop",
- konkurs na prezentację multimedialną - "Wznieś serce ponad zło",
- konkurs na scenkę o szkodliwości palenia papierosów,
- happening na terenie miasta Chełmna w ramach akcji "Palenie kosztuje i szkodzi",
- spotkanie dla rodziców na temat: Alkohol i młodzież,
- konkurs na plakat "Zdrowy styl życia",
- spotkanie dla uczniów liceum - "Anoreksja, bulimia - zmory XXI wieku",
- inscenizacja na temat: "Z pamiętnika chorego na AIDS".

d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne:
1) aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu uroczystości związanej z obchodami 170 - lecia "Liceum i Gimnazjum Chełmińskiego",
2) współorganizator Projektów Dzień Patrona w 2009 i 2010 r. W ramach projektu opracowała scenariusze przedstawień i kabaretów o życiu Mikołaja Kopernika, przedstawienie Wielki Wybuch, konkursy powiatowe dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

3. w sferze działań społeczno-środowiskowych kandydat wyróżnia się:

a) działalnością społeczną na rzecz szkoły:
1) współorganizator DNIA WIOSNY W EUROPIE 04.04. 2006 r.,

Celem projektu było:
- debatowanie o naszej przyszłości w UE,
- pokazanie młodym ludziom, że UE jest częścią naszego codziennego życia,
- kształtowanie postaw świadomego uczestnictwa w życiu publicznym i poczucia odpowiedzialności za losy Polski,
- przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu zjednoczonej Europy,
- uświadomienie praw człowieka i praw obywatelskich w Unii Europejskiej.

W czasie realizacji projektu podjęte były następujące działania:
Konkursy:
- na plakat: "Europa - dobre miejsce do życia" - konkurs indywidualny dla uczniów gimnazjum,
- na gazetkę szkolną "Wiosna w Europie",
- "LOKALNY BOHATER" - osoba żyjąca w waszej okolicy, która swoją postawą daje świadectwo europejskich wartości - konkurs indywidualny,
- "Przyszłość Europy" - konkurs indywidualny dla klas I i II LO - film video, słuchowisko, gazeta.

2) młodzież Szkolnego Klubu Europejskiego wzięła udział w 2009 roku w Paradzie Schumana w Warszawie, w największym w Unii Europejskiej wydarzeniu zorganizowanym z okazji Dnia Europy,
3) Pani Żaneta Rygielska zrealizowała projekt "Jak działa moja gmina?":
Głównym celem projektu był udział młodych ludzi w społeczności lokalnej, a szczególnie zachęcenie ich do czynnego udziału w wyborach do samorządu terytorialnego, śledzenia działań lokalnych władz oraz wykorzystywania uprawnień przysługujących obywatelom wobec urzędników i radnych. Uczniowie zostali podzieleni na grupy zadaniowe, opracowywali i przeprowadzali ankiety badające zdanie mieszkańców na temat władz samorządowych, wywiady z burmistrzem i radnymi, brali udział w sesjach Rady Miasta, przeprowadzali wywiady z dziennikarzami. Wyniki ich pracy zostały ocenione przez niezależnego eksperta na podstawie nadesłanego raportu. Samorząd w ramach projektu zorganizował wydarzenie własne - Piknik "Dzień Samorządności", w czasie którego młodzież nie tylko poszerzyła wiedzę na temat samorządu lokalnego, ale świetnie się bawiła i integrowała. Zorganizowany został szkolny konkurs o samorządzie lokalnym.
Uczniowie brali też udział w grze internetowej, która była symulacją pracy samorządu.
30 szkół w tym nasze I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie dostało się do kolejnego etapu - Symulacji Wyborów Samorządowych, która odbyła się w naszej szkole 9.11.2009 r. 10.12 - 11.12 2009 r. 9 osób z naszej szkoły uczestniczyło w Spotkaniu końcowym projektu "Jak działa moja gmina?" w Warszawie. W ramach tego spotkania uczniowie brali udział w symulacji Rady Miasta.
4) zrealizowała projekt Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego "Młodzież czyta gazety". W ramach projektu młodzież uczestniczyła w panelowych spotkaniach z redaktorami "Nowości" i pracownikami Urzędu Marszałkowskiego, mogła aktywnie uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich i spotkaniu z Marszałkiem,
5) koordynuje działania promocyjne ZSO nr 1. Promocja prowadzona przez zespół nauczycieli, którym kieruje wpływa znacząco na poprawę wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

b) pozyskiwaniem środków unijnych dla szkoły
1) pozyskała środki na realizacje projektu "Jak działa moja gmina".

c) organizowaniem współpracy szkoły z różnego rodzaju instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami oraz rodzicami:
1) współpracuje z Polską Fundacją im. Roberta Schumana w Warszawie,
2) w czasie projektu: Jak działa moja gmina? Współpracowała z Burmistrzem i Radą Miasta Chełmna.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej