Protokół nr XXXVII/2002
z XLI Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 4 października 2002 r.

Sesja odbyła się w dniu 4 października 2002 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 17:00.

Na ogólną liczbę 24 radnych obecnych na sesji było 22, co stanowi 91 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XLI sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Statutowej Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 roku.
9. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 roku.
10. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 roku.
11. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 roku.
12. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 roku.
13. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 roku.
14. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 roku.
15. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 roku.
16. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 roku.
17. Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 roku.
18. Sprawa zmiany Uchwały Nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych.
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że czas biegnie nieubałagalnie i dokonał otwarcia XLI ostatniej w tej kadencji sesji Rady Powiatu Chełmińskiego, a następnie przywitał radnych a w ich i swoim imieniu zaproszonych gości oraz kierownictwo Starostwa. Następnie powiedział, że o zabranie głosu na dzisiejszej sesji poprosił Burmistrz Miasta p. J. Jurczak.
Burmistrz Miasta Chełmna p. J. Jurczak - powiedział, że przed chwilą Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że jest to ostatnia sesja tej kadencji. Czas biegnie nieubłaganie a jednocześnie bardzo szybko. Jak powiedział wydaje się to tak niedawno kiedy miała miejsce uroczystość pierwszej sesji w sali mieszczańskiej chełmińskiego ratusza i oto po 4 latach dobiega końca pierwsza kadencja tej Rady Powiatu. Następnie powiedział, że chciałby wszystkim pogratulować, a szczególnie Zarządowi Powiatu, Panu Staroście bo jak powiedział zdaje sobie sprawę z tego, że byli oni w bardzo trudnej sytuacji. Jak powiedział pamięta początki kiedy był problem z pomieszczeniami na biura Starostwa, ile czasu poświęcono aby uruchomić Starostwo, aby mogło ono funkcjonować. Powiedział także, że pogratulować chciałby też osiągnięć. Powiat pracował w bardzo trudnej sytuacji. Zadań było bardzo wiele a środków brakowało w każdej dziedzinie działalności Starostwa a jednak praca Starostwa jest widoczna i to od pomocy najbiedniejszym poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poprzez wszystkie dziedziny życia na terenie całego powiatu a więc w gminach i mieście Chełmnie. Podziękował także wszystkim radnym, Przewodniczącemu Rady, Zarządowi Powiatu, Staroście, Pani Skarbnik za współpracę w okresie tych 4 lat, bo jak powiedział dobrze, że Miasto i Powiat widziały wspólnie potrzeby swoich środowisk ale ze strony Starostwa zauważane były także potrzeby wszystkich gmin i Miasta stołecznego Powiatu Chełmińskiego. Następnie powiedział, że chciałby życzyć wszystkim zebranym pomyślności w najbliższym okresie a tym, którzy zamierzają kontynuować działalność samorządowców aby kolejna kadencja po wyborach 27 października była łatwiejsza od tej, która dobiega końca. Jeszcze raz podziękował za współprace, pogratulował osiągnięć i życzył pomyślności w najbliższej kadencji a w życiu osobistym i rodzinnym życzył szczęścia i powodzenia.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - podziękował Burmistrzowi za życzenia i za uznanie pracy struktur Powiatowych. Następnie powiedział, że w końcowym przemówieniu chciał podkreślić pewien wątek ale podkreśli go teraz, że to właśnie dzięki przychylności Burmistrza i Zarządu Miasta Starostwo Powiatowe mogło przed 4 laty zacząć funkcjonowanie ponieważ przy braku siedziby zostały udostępnione dla Powiatu dwa biura w Urzędzie Miasta i za to jest wdzięczny.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 24 radnych obecnych jest 21, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XLI sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do wcześniej otrzymanego projektu porządku obrad XLI sesji Rady Powiatu. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu Chełmińskiego.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że protokół z XL sesji został wyłożony na 7 dni przed sesją i nikt z radnych nie wniósł uwag. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie w/w protokołu.

Za przyjęciem głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół z XL sesji Rady Powiatu w Chełmnie został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że Zarząd Powiatu między sesjami zebrał się 3 razy i tak:
w dniu 18 września br.:
- wyraził wolę otwarcia Ośrodka Dokształcania Zawodowego dla uczniów klas wielozawodowych. W tym roku za dokształcanie uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy z kursu I stopnia skorzystało 59 uczniów a z kursu II stopnia 67 uczniów, a koszt obu kursów wyniósł 48.186 zł. W związku z powyższym Zarząd Powiatu postanowił sprawdzić w Kuratorium Oświaty jakie warunki formalne musi spełniać placówka podejmująca tego typu działania. Tej informacji do tej pory nie uzyskał Zarząd od Dyrektorów Szkół i dlatego zobowiązano Kierownika Wydziału Spraw Społecznych aby tą sprawę rozwikłał. W jednym piśmie od Dyrektora Kordowskiego Zarząd otrzymał wyjaśnienie, że skoro nie udało się to p. Z. Resmerowi załatwić takiego ośrodka to inna szkoła również nie ma szans. Jak powiedział mówca autorytet p. Resmera jest Zarządowi znany w tej działalności ale nie tłumaczy, że Zarząd dalej już nic nie musi w tym zakresie robić.
- zaakceptował koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu i wyraził zgodę na przystąpienie do opracowania i realizacji projektu modernizacji w/w oczyszczalni. W tej chwili Zarząd opracowuje dokumentację projektową i kosztorysową. Do 15 października zostanie złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację tej oczyszczalni. Jest szansa, że powiat może na to uzyskać dotację w wysokości 85% wartości zadania, więc jest o co występować.
- w związku z awarią stropu w jednej z sypialń internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Zarząd Powiatu, odpowiadając na prośbę pani Dyrektor, postanowił pokryć koszty remontu sypialni, przyznając na ten cel kwotę 2.000 zł.
- wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego związanego z realizacją zadania pt. "Wykonanie nowego frontonu wejściowego do budynku głównego szpitala z uwzględnieniem podjazdu i parkowania karetek pogotowia oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich".
w dniu 25 września br.:
- wyraził zgodę na zatrudnienie pomocy w nowo powstałym zespole edukacyjno - terapeutycznym od 1 października do końca stycznia 2003 r. ze środków powiatu, natomiast w drugim semestrze finansowanie zatrudnienia będzie się odbywać w ramach środków własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie.
- zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej informującym o uchybieniach sanitarno-higienicznych w Szkole Podstawowej i w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zarząd Powiatu weźmie pod uwagę w/w pismo przy konstruowaniu budżetu powiatu na 2003 r.
- pozytywnie rozpatrzył prośbę Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół CKP w Grubnie w sprawie prolongaty spłaty II raty pożyczki (w wysokości 20.000 zł) udzielonej przez Starostwo na zakup nawozu i postanowił podpisać w tej sprawie aneks do umowy.
- podjął decyzję o obciążeniu pracodawców (dyrektorów placówek oświatowych) kosztami za oddelegowanego pracownika Domu Dziecka do pracy w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chełmnie, proporcjonalnie do ilości członków Związku dopiero od 1 września 2002 r.
- zatwierdził aneks do umowy w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Miłośników Kultury i Sztuki Ludowej "Pomorze" - dotyczy on zmiany przeznaczenia dotacji z V Chełmińskich Spotkań z Folklorem na wydanie folderu reklamowego dot. historii i repertuaru zespołu "Pomorze",
- podpisał umowę z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy w sprawie przekazania środków finansowych (24.000 zł) do realizacji projektu nowatorskiego w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu, którego celem jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi efektywniejszego i bardziej dostępnego wsparcia w różnego rodzaju nowatorskich formach pomocy społecznej. Z tej kwoty około 18 tys. zł. zostanie przeznaczone na sprzęt do terapii a około 6 tys. zł. na wyposażenie.
- zapoznał się z pismami Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji w sprawie wykonania remontu segmentu wejściowego wraz z wymianą okien i drzwi oraz budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa. Zarząd Powiatu postanowił niezwłocznie zlecić wykonanie powyższych zadań,
- przyjął Uchwałę Nr 49/2002 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2002,
- przyjął Uchwałę Nr 50/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/2001 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagród organu prowadzącego dla nauczycieli oraz trybu składania wniosków o przyznanie tych nagród. Wprowadza się zmiany brzemienia § 4 dot. warunków, które musi spełnić wytypowany nauczyciel i § 6, w którym przedłuża się termin składania wniosków do 30 września danego roku i dopuścił, że nawet nauczyciel z oceną dobrą również może być nagrodzony nagrodą ufundowaną przez Zarząd Powiatu.
w dniu 2 października br.:
- postanowił uruchomić środki przeznaczone na szkolenia rad pedagogicznych w wysokości 5.487 zł i podzielić te środki wg zapotrzebowania, które dyrektorzy szkół zgłoszą do końca października br.
- przyjął Uchwałę Nr 51/2002 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu, wynikającą ze zmian w programie naprawczym.
- przyjął do wiadomości Decyzję Burmistrza Miasta Chełmna w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości Powiatowemu Urzędowi Pracy w Chełmnie w kwocie 2.531,40 zł.
Następnie mówca powiedział, że chciałby zapoznać Radę ze stanowiskiem Zarządu w sprawie Szpitala. Powiedział, że wdrożenie pierwszego etapu restrukturyzacji prostej przyniosło wymierne efekty w postaci obniżenia kosztów, głównie osobowych. Poprawie uległ wskaźnik wykorzystania łóżek, zmieniła się struktura leczonych. Stopniowej poprawie ulega zaplecze diagnostyczne i zabiegowe. Skróceniu uległ czas pobytu pacjenta. Uzyskano stabilizację ekonomiczną i finansową. Przywrócono zdolność kredytową i płynność finansową. Zrealizowano przy pomocy własnych środków w znacznym stopniu ustawę 203 czyli wynagrodzenia dla pielęgniarek, gdzie własnych środków wydano około 1 mln zł w roku ubiegłym i w tym roku. Uruchomiono także z własnych środków OIOM, wyremontowano pomieszczenia laboratorium. Zakupiono bieżnię do badań wysiłkowych i aparat Holtera, dokonano szeregu pilnych, drobnych zakupów sprzętu medycznego. Za osiem miesięcy wynik finansowy jest bliski zero po uwzględnieniu odzyskanych z PFRON - u tj, około 160 tys. zł. Cześć radnych wczoraj miała możliwość obejrzenia jak będzie wyglądała nowa Izba Przyjęć, jaki wielki zakres pracy do tej pory wykonano również ze środków własnych. Nie występuje jak w wielu Szpitalach w kraju problem zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na oddłużenie Szpitala. Celem programu dostosowawczego jest osiągnięcie przez Szpital w możliwie najkrótszym czasie poziomu odpowiadającego wszystkim kryteriom zawartym w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej. Program warunkuje skuteczniejszy dostęp do środków ministerialnych a co najważniejsze spełnione zostaną kryteria przyjęcia do grona szpitali pracujących w krajowej sieci oraz wzmocni się Szpital pod względem jakościowym pod względem usług. Niespełnienie kryteriów podstawowych i dodatkowych zawartych w rozporządzeniu może spowodować nie włączenie do sieci a w konsekwencji może przyczynić się do ograniczenia działalności w ramach 4 podstawowych oddziałów a w dalszej perspektywie do zmiany profilu działalności i likwidacji istniejącej struktury organizacyjnej Szpitala. Do takich sytuacji dojść nie może. Zarząd proponuje aby wprowadzić daleko idące zmiany jakościowe dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu. Zmiany na lepsze są możliwe jedynie poprzez dalsze prace modernizacyjno - remontowe oraz zakup sprzętu i urządzeń medycznych odpowiadających najnowszym osiągnięciom technologicznym i na miarę potrzeb szpitala regionalnego. ZOZ z roku na rok zwiększa liczbę świadczeń zdrowotnych. Szpital umieszczony jest przy drodze szybkiego ruchu, gęstość zaludnienia jest około 100 osób na 1 km2. Szpital udziela świadczenia zdrowotne w trybie ciągłym , dysponuje 234 łóżkami i posiada 4 podstawowe oddziały o wymaganej liczbie łóżek. Szpital w Chełmnie spełnia 11 kryteriów podstawowych z 12 przedstawionych w projekcie kryteriów tworzenia sieci. Nie spełnia jednego tj. nie posiada rezerwowego źródła zaopatrzenia wody. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w spełnieniu kryteriów dodatkowych. Spośród 11 kryteriów do spełnienia pozostaje 5. Po pierwsze uruchomienie szpitalnej izby ewakuacyjnej, funkcjonującej w ramach systemu ratownictwa medycznego w województwie kujawsko - pomorskim, która będzie miała swoje miejsce w modernizowanej Izbie Przyjęć. Po drugie Szpital nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po trzecie Szpital nie posiada klimatyzowanych sal operacyjnych. Po czwarte nie posiada certyfikatu ISO i po piąte nie posiada instalacji gazów medycznych. Aby spełnić kryteria podstawowe i dodatkowe tworzenia krajowej sieci trzeba w trybie pilnym już w roku 2003 przeznaczyć na roboty budowlane i sprzęt kwotę 1 mln 660 tys. zł. z tego:
- 400 tys. zł. ze środków własnych ZOZ - u
- 160 tys. zł. z PFRONU
- 1 mln 100 tys. zł. z budżetu powiatu.
Realizacja założeń programu dostosowawczego Szpitala zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu nie jest możliwa w krótkim czasie. Wielkość nakładów należy rozłożyć na okres nie dłuższy jak 4 lata. Kryteria dodatkowe mają charakter promujący i spełnienie ich w jak najkrótszym czasie dostarczy wystarczających argumentów resortowi zdrowia do umieszczenia Szpitala na liście krajowej. Łączna kwota nakładów wynosi 6 mln 136 tys. zł. z tego:
- 1 mln 350 tys. zł. ze środków własnych Szpitala
- około 4 mln z budżetu powiatu
- 800 tys. zł. z pozostałych źródeł (FPRON, Ministerstwo Zdrowia, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski).
Zarząd Powiatu nakłady na włączenie Szpitala Chełmińskiego do krajowej sieci umieści w projekcie budżetu na 2003 rok.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że Zarząd Powiatu wszystkie uchwały podjęte na XL sesji Rady Powiatu postanowił przekazać Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu oraz:
- Nr XL/245/2002 w sprawie zmiany programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu - przekazał do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do Domu Pomocy Społecznej.
- Nr XL/246/2002 w sprawie przyjęcia etapowego planu działań dochodzenia Domu Dziecka w Chełmnie do standardów - przekazał do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do Domu Dziecka,
- Nr XL/247/2002 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej zespół parkowo-pałacowy położony w Grubnie - przekazał do Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego,
- Nr XL/248/2002 zmieniającą Uchwałę Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok - przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz zainteresowanym stronom,
- Nr XL/249/2002 w sprawie podjęcia zobowiązań na zakupy wyposażenia w świetlicy przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie przekraczających granice ustalone w budżecie powiatu na 2002 r. - przekazano do ZS CKP w Grubnie oraz Wydziałowi Spraw Społecznych,
- Nr XL/250/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/24/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie zmienionej Uchwałami Nr XI/50/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r., Nr XV/63/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 9 marca 2000 r., Nr XXII/97/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 grudnia 2000 r., Nr XXVIII/152/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 20 czerwca 2001 r. oraz Nr XXIX/161/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 sierpnia 2001 r. - przekazano Wydziałowi Organizacyjnemu.
- Nr XL/251/2002 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Chełmińskiego - przekazano Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że w okresie pomiędzy sesjami nikt z radnych nie złożył interpelacji ani zapytania. W związku z tym zapytał czy ktoś chciałby uczynić to teraz. W związku z brakiem pytań przystąpił do realizacji następnego punktu.

Do punktu 8.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Statutowej Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 roku.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że jest to cały blok uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności wszystkich Komisji i w związku z tym zaproponował, że ponieważ radni otrzymali sprawozdania wszystkich Komisji w materiałach na sesję, to nie ma sensu aby Przewodniczący Komisji referowali je jeszcze raz i dlatego będzie kolejno wyczytywał poszczególne Komisje i jeżeli nikt z radnych nie będzie miał żadnych uwag to bardzo prosi o przyjęcie sprawozdań. Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 1 /załącznik nr 3 do protokołu/. W związku z brakiem uwag poddał do pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XLI/252/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Statutowej Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 r. /załącznik nr 4 do protokołu/.

Do punktu 9.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 roku.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki -przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 5 do protokołu/. W związku z brakiem uwag poddał do pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XLI/253/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 r. /załącznik nr 6 do protokołu/.

Do punktu 10.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 roku.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 7 do protokołu/. W związku z brakiem uwag poddał do pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XLI/254/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 r. /załącznik nr 8 do protokołu/.

Do punktu 11.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 roku.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 4 /załącznik nr 9 do protokołu/. W związku z brakiem uwag poddał do pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XLI/255/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 r. /załącznik nr 10 do protokołu/.

Do punktu 12.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 roku.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 5 /załącznik nr 11 do protokołu/. W związku z brakiem uwag poddał do pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XLI/256/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 r. /załącznik nr 12 do protokołu/.

Do punktu 13.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 roku.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 6 /załącznik nr 13 do protokołu/. W związku z brakiem uwag poddał do pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XLI/257/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 r. /załącznik nr 14 do protokołu/.

Do punktu 14.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 roku.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 7 /załącznik nr 15 do protokołu/. W związku z brakiem uwag poddał do pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XLI/258/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 r. /załącznik nr 16 do protokołu/.

Do punktu 15.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 roku.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 8 /załącznik nr 17 do protokołu/. W związku z brakiem uwag poddał do pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XLI/259/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 r. /załącznik nr 18 do protokołu/.

Do punktu 16.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 roku.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 9 /załącznik nr 19 do protokołu/. W związku z brakiem uwag poddał do pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XLI/260/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 r. /załącznik nr 20 do protokołu/.

Do punktu 17.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 10 /załącznik nr 21 do protokołu/. Następnie o wprowadzenie do tematu poprosił Skarbnika Powiatu.
Skarbnik Powiatu - powiedziała, że między czasem otrzymania przez radnych materiałów a sesją zaistniała sytuacja, która zmusiła Zarząd do przygotowania autopoprawki i ona jest położona na stolikach. Następnie powiedziała, że w załączniku nr 1 są naniesione dwie poprawki po stronie dochodów. Pierwsza jest zmiana wpływów z opłaty komunikacyjnej na 71 tys. zł. zwiększenie i 5 tys. zł. w Komendzie Powiatowej Policji jest to wpłata osoby fizycznej na rzecz policji, której Zarząd w późniejszym czasie nie mógł by przyjąć po stronie dochodów i wydatków. W załączniku nr 2 tutaj są 4 autopoprawki. Pierwsza w Drogach Publicznych Powiatowych w zadaniu nr 2 jest dopisana cyferka 3 i 4 w tym paragrafie - jest to zaznaczanie środków własnych i SAPARD - u na inwestycje wspólną. Takie oznaczenie jest wymagane klasyfikacją budżetową. Druga zmiana jest to wprowadzenie do Komendy Policji 5 tys. zł. po stronie wydatków jest to ta wpłata osoby fizycznej. Trzecie zmiana to są Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i zwiększenie tam wydatków o 8 tys. zł. z uwagi na to, że środki finansowe na orzekanie już się skończyły a w przypadku gdy Komisja ds. Orzekania nie będzie mogła pracować wielu niepełnosprawnych ma już orzeczenia, które wygasły i mogą oni być zwolnieni z pracy i te orzeczenia trzeba nadal wydawać i taka jest potrzeba aby o 8 tys. zł. wydatki zwiększyć. Ponad to Powiatowy Urząd Pracy na koniec września wydał już wszystkie środki finansowe na wydatki rzeczowe i aby dalej mógł działać i opłacić rachunki to wydatki tego Urzędu należy zwiększyć o 15 tys. zł. Cała reszta jest w szczegółowej opisówce do tego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. P Madej - odczytał opinię do projektu w w/w sprawie /załącznik nr 22 do protokołu/.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że jest dosyć duże zmniejszenie wynagrodzenia jeżeli chodzi o ZS CKP w Grubnie. Następnie poprosił o więcej informacji na ten temat i skąd taka duża oszczędność.
Skarbnik Powiatu - powiedziała, że rok budżetowy nie jest taki sam jak rok szkolny. Rok szkolny rozpoczyna się od 1 września zawsze i trawa do 1 września następnego roku. Od 1 września zawsze rozpoczyna się rok szkolny na podstawie nowej organizacji. Z uwagi na to, iż w tej chwili wiadomo, że nabór do niektórych szkół był mniejszy i w wyniku zatwierdzonych organizacji naliczono wynagrodzenia nauczycieli na następne 4 miesiące, księgowe przeliczyły jeszcze raz planowane wydatki z potrzebami i w niektórych szkołach zmniejszono plan na wynagrodzenia, w niektórych plan ten zwiększono. Jest to wynik przeliczenia jeszcze raz na podstawie organizacji zatwierdzonych na rok szkolny 2002/2003.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XLI/261/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 r. /załącznik nr 23 do protokołu/.

Do punktu 18.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 11 /załącznik nr 24 do protokołu/. Następnie o wprowadzenie do tematu poprosił Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński - powiedział, że Zarząd Powiatu nosi się z zamiarem aby od 1 stycznia 2003 roku zlikwidować gospodarstwo pomocnicze w ZS Nr 2 w Chełmnie pod nazwą warsztaty szkolne. To nie oznacza, że te warsztaty szkolne zostaną zlikwidowane całkowicie. One zostaną włączone w strukturę szkoły. W związku z tym aby była możliwość pozyskiwania środków na produkcję, która w ramach tych warsztatów będzie wykonywana jest potrzeba zmiany uchwały o środkach specjalnych. Zmiana ta mówi o tym, że szkoły mogą pozyskiwać środki specjalne z prowadzonej działalności w zakresie usług i produkcji oraz te środki specjalne mogą przeznaczać na zakup materiału do produkcji i usług.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. P Madej - odczytał opinię do projektu w w/w sprawie /załącznik nr 25 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XLI/262/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych. /załącznik nr 26 do protokołu/.

Do punktu 19.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że chciałby w tym punkcie pierwszy zabrać głos. Następnie powiedział, że mija kadencja samorządowej działalności radnych Rady Powiatu Chełmińskiego. Powiedział, że jest mu niezmiernie miło, że dzięki wyborcom a także życzliwości radnych mógł wspólnie z radnymi sprawować ten wysoki urząd przez okres 4 lat. W 1998 roku w wyniku reformy samorządowej państwa po 23 latach nieobecności powstał powiat chełmiński i dzięki życzliwości Burmistrza Miasta Chełmna oraz Zarządu Miasta powiat mógł natychmiast w dwóch co prawda skromnych pomieszczeniach rozpocząć funkcjonowanie i budowanie struktur powiatowych. Problemy były ogromne. Jak powiedział przypomina sobie, że w tamtym okresie czasu brakowało 100 ustaw i aktów wykonawczych. W działalności Rady Powiatu nie można było oprzeć się na żadnych wzorcach bo po prostu takich wzorców nie było. Aby wypracować najskuteczniejsze metody działania do wszystkiego trzeba było wspólnie dochodzić. Kolejne lata na pewno były już lżejsze, było to po prostu umacnianie struktur i wypełnianie funkcji uchwałodawczych oraz funkcji kontrolnych. Pomimo jednak tych problemów i bardzo skromnych środków powiatowi udało się zakupić budynek Starostwa oraz przeprowadzić szereg remontów i inwestycji, na które jednostki w Chełmnie czekały od wielu lat. Dla przypomnienia : wyremontowano budynek SANEPID - u, zakupiono dla policji nowoczesną centralę telefoniczną, w ZS Nr 2 odrestaurowano aulę, która jest najładniejszą salą na dzień dzisiejszy w Chełmnie. We wszystkich jednostkach szkolnych kotłownie węglowe zamieniono na ekologiczne gazowe, pozyskano środki na remont Domu Pomocy Społecznej oraz na budowę drogi Żygląd - Unisław, oddano również do użytkowania nowe pomieszczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Udało się zrestrukturyzować Szpital, który jako jeden z niewielu w województwie kujawsko - pomorskim nie posiada na dzień dzisiejszy zadłużenia oraz utworzono nowy oddział OIOM. Jak powiedział chciałby podkreślić, że również do sukcesów tej Rady Powiatu należy to, że pomimo w skład tej Rady wchodziły osoby z czterech ugrupowań politycznych stworzona została atmosfera konstruktywnej współpracy i przez całe 4 lata nie było żadnych walk politycznych. Przy tej cząstce wymienionych sukcesów trzeba jeszcze wspomnieć o problemach, które występowały. Jak powiedział osobiście uważa, że największym problemem a wręcz dramatem powiatu chełmińskiego jest utrzymujące się wysokie bezrobocie. Jest to dramat, którego niestety nie rozwiążą struktury powiatowe. Jak powiedział struktury te niejednokrotnie się tym problemem zajmowały. Brakowało pieniędzy na zasiłki nie mówiąc już o aktywnych formach zwalczania bezrobocia. Powiat po prostu nie jest wyposażony w mechanizmy zachęcające pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy i zwalczające bezrobocie a istniejące mechanizmy po prostu albo nie funkcjonują albo funkcjonują źle. Kończąc to podsumowanie podziękował za zaufanie i życzliwość wobec jego osoby oraz za pracę na rzecz rozwoju powiatu chełmińskiego. Jak powiedział jest przekonany, że aktywność radnych oraz ich zaangażowanie oraz wyważone decyzje spotkały się ze społeczną aprobatą. Atmosfera panująca na tej sali była atmosferą tolerancji i spokoju, co świadczyło o dużej kulturze osobistej radnych i o wyrobieniu politycznym. Następnie wszystkim, którzy zdecydowali się ponownie poddać weryfikacji wyborców życzył aby po 27 października zasiedli w tej sali. Podziękował również w imieniu radnych oraz swoim własnym kierownictwu i pracownikom Starostwa za uczestniczenie w sesjach, posiedzeniach Komisji. Robili to bardzo często poświęcając swój prywatny czas. Podziękował za to, że pomagali radnym w sprawowaniu mandatu radnego. Podziękował również lokalnym mediom, które były życzliwe Radzie i za to, że w sposób obiektywny przedstawiały społeczeństwu pracę radnych i przybliżały ideę samorządności.
Starosta Chełmiński - powiedział, że jako Przewodniczący Zarządu chciałby podziękować członkom Zarządu Powiatu Chełmińskiego a trochę tych członków Zarządu w tej kadencji było. Jak powiedział rozpoczyna od podziękowania p. Zbigniewowi Resmerowi, zajmującemu się agroturystyką, pierwszemu kadrowcowi powiatu autorowi powiedzenia "Zarząd wie co robi". Następnie podziękował p. Piotrowi Madejowi biznesmenowi zajmującemu się sprawami gospodarczymi, który nie lubił długich dyskusji o oświacie. Podziękował p. Markowi Jabłońskiemu, którego jak mówca powiedział ceni za to, że w sposób bardzo dokładny potrafi określić swoje stanowisko przy głosowaniu różnych trudnych problemów. Podziękował p. Marianowi Drzymalskiemu za słuchanie i rozważne głosowanie. Podziękował p. Tadeuszowi Derebeckiemu, który zawsze był przygotowany do Zarządu i tym przewyższył nawet niektórych pracowników Starostwa, który zawsze miał coś do powiedzenia, do poprawienia. Podziękował p. Tadeuszowi Jagodzińskiemu, który w ostatnim okresie wniósł do Zarządu gospodarkę mieszkaniami, nieruchomościami, sprawy budowlane, zamówienia publiczne. Podziękował p. Stefanowi Peplińskimu, który ma swoisty sposób bycia i nie zawsze wszystkie argumenty, które mówca przedstawiał docierały do niego, jest to osoba posiadająca swoje zdanie i rzadko je zmieniał. Podziękował p. Grażynie Mazurkiewicz za to, że była żarliwym obrońcom spraw oświatowych. Broniła ich tak jak lwica być może dlatego, że jest Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego widziała te sprawy edukacji trochę inaczej niż pozostali. Jak powiedział wspomagał ją p. Krzysztof Wypij człowiek też bardzo wyważony. Jak powiedział mówca nie ma p. Zbigniewa Bukowskiego ale powinien zacząć na początku. Jak powiedział powinien podziękować Staroście Bukowskiemu za ten początek, który on zrobił. Mówca dodał, że nie wstydzi się mówić, iż nauczycielem był on a wszyscy pozostali byli uczniami i to trzeba bezwzględnie p. Bukowskiemu oddać. On miał najwięcej wiedzy na początku tej kadencji, on wiedział jakie są kompetencje powiatu, jak ustawić urzędników, ilu urzędników powinno być, jakie to powinny być wydziały to wszystko to jest jego zasługa. On organizował pracę Zarządu i to jest jego wielka zasługa. Podziękował Przewodniczącym Komisji, którzy kształtowali prace Komisji. W ramach pracy tych Komisji powstawały stanowiska., które bardzo pomagały Zarządowi. Wiadomo było, że jeżeli cokolwiek nie zostało przegłosowane pozytywnie na Komisji to nie było co liczyć, że przejdzie to na sesji. To radni poprzez swoje opinie, zdania stanowiska kształtowali pracę samorządu powiatowego. Podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu, który od samego początku bardzo mocno wrósł w sprawy samorządowe. Te rozmowy, które były prowadzone z p. Bukowskim pozwoliły na to, że prowadzenie sesji w taki sposób właśnie wyglądało. Jak powiedział Przewodniczący Rady był porównywany do p. Orzechowskiego a zdania są takie, że przerósł go o klasę i tak było gdyż sesje były prowadzone bardzo sprawnie. Podziękował p. Dariuszowi Śliwińskiemu, który nigdy nie miał możliwości prowadzenia sesji. Pan Przewodniczący mimo choroby zawsze przychodził.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że poprosi Starostę Chełmińskiego i w dowód podziękowania za pracę i trud włożony na rzecz rozwoju samorządności lokalnej I kadencji w latach 1998 - 2002 wręczą wszystkim radnym książkę "Krajobrazy zapamiętane". Jest to monografia dotycząca Ziemi Chełmińskiej w opisach z XIX w. w obrazach współczesnych. Jak powiedział niech ta książka i te dedykacje przypominają radnym, że w tych 4 latach coś dobrego zostało zrobione dla ziemi chełmińskiej.
O godz. 16:20 na salę obrad przybył Radny p. M. Cecerko.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu wraz ze Starostą Chełmińskim wręczyli w/w książki wszystkim Radanym, Skarbnikowi Powiatu, Sekretarzowi Powiatu oraz Annie Swołek. Przewodniczący Rady Powiatu wręczył książkę Staroście Chełmińskiemu a Starosta Chełmiński Przewodniczącemu Rady. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że taką samą książkę otrzyma wdowa po śp. Piotrze Jankowskim i mówca wręczy ją wraz ze Starostą Chełmińskim w najbliższym czasie.

Do punktu 20.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XLI sesję Rady Powiatu Chełmińskiego.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki