Protokół nr XXXVI/2002
z XL Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 11 września 2002 r.

Sesja odbyła się w dniu 11 września 2002 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 17:30.

Na ogólną liczbę 24 radnych obecnych na sesji było 22, co stanowi 91 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XL sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawa zmiany programy naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu.
9. Sprawa przyjęcia etapowego planu działań dochodzenia Domu Dziecka w Chełmnie do standardów.
10. Sprawa wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej zespół parkowo - pałacowy położony w Grubnie.
11. Sprawa informacji Zarządu z wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2002 r.
12. Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXIII/175/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 r.
13. Sprawa podjęcia zobowiązań na zakupy wyposażenia w świetlicy przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie przekraczających granice ustalone w budżecie powiatu na 2002 r.
14. Sprawa zmiany Uchwały Nr VII/24/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowe w Chełmnie zmienionej Uchwałami Nr XI/50/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r., Nr XV/63/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 9 marca 2000 r., Nr XXII/97/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r., Nr XXVIII/152/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 20 czerwca 2001 r. oraz Nr XXIX/161/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 sierpnia 2001 r.
15. Sprawa zmiany Uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XL sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych a w ich i swoim imieniu zaproszonych gości oraz kierownictwo Starostwa.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 24 radnych obecnych jest 22, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęło na jego ręce pismo od radnego Zbigniewa Bukowskiego. Odczytał treść pisma /załącznik nr 3 do protokołu/. Następnie dodał, że zgodnie ze Statutem Powiatu Chełmińskiego umieszczonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego w § 43 ust 1 jest mowa że "zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i ich uzasadnieniami oraz innymi materiałami otrzymują radni najpóźniej na 5 dni przed terminem sesji" i to jest ten wątek, którego pismo dotyczy. Zwrócił również uwagę, iż Pan Zbigniew Bukowski pisze, że otrzymał na pięć dni przed sesją materiały i dodał, że prawdopodobnie dysponował inną wersją statutu. Dodał następnie, iż uważa, że ten wniosek o odwołanie jest bezprzedmiotowy.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XL sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do wcześniej otrzymanego projektu porządku obrad XL sesji Rady Powiatu. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Chełmińskiego.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 17 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła porządek obrad XL sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że protokół z XXXIX sesji został wyłożony na 7 dni przed sesją i nikt z radnych nie wniósł uwag. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie w/w protokołu.
O godz. 15:10 na obrady przybył Radny p. A Wiśniewski.

Za przyjęciem głosowało 18 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół z XXXIX sesji Rady Powiatu w Chełmnie został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.
O godz. 15:15 na obrady przybyła Radna p. G. Mazurkiewicz.
Starosta Chełmiński - powiedział, że Zarząd Powiatu między sesjami zebrał się 12 razy i tak:
w dniu 3 lipca br.:
- postanowił o sprzedaży budynku przy ul. Dworcowej 27 w formie przetargu dwustopniowego, czyli oferenci składają oferty i najwyższa cena z pierwszego pisemnego etapu stanowi cenę wyjściową do licytacji w drugim etapie. Przetarg jest ważny również kiedy do przetargu przystąpi nawet jeden oferent.
- przyjął uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży budynku przy ul. Dworcowej 27.
- spotkał się z panem Kierownikiem i panią Księgową Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie omówienia trudnej sytuacji finansowej PUP. Zarząd Powiatu postanowił wystąpić z wnioskiem do Wojewody o dodatkowe środki na PUP.
- zapoznał się z opinią Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie kryteriów przyjmowania do I klasy gimnazjum przysposabiającego do zawodu przy ZS CKP w Grubnie.
w dniu 10 lipca br.:
- przyjął uchwały powołujące Komisje Egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- zapoznał się z pismem Radcy Prawnego dotyczącym zwolnienia Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie z podatku od nieruchomości. Zarząd Powiatu Chełmińskiego postanowił zobowiązać Radcę Prawnego wraz z Kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy do opracowania pisemnego wystąpienia do Urzędu Miasta w Chełmnie w sprawie zwolnienia PUP w Chełmnie z podatku od nieruchomości oraz w sprawie zwrotu nienależnie pobranego podatku od 2000 r.
- spotkał się z p. K. Turkiewiczem Dyrektorem ZOZ w Chełmnie oraz Głównym Księgowym p. Zawada w sprawie omówienia sprawozdania finansowego za 2001 r.
- przyjął uchwałę nr 30/02 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOZ w Chełmnie za 2001 r.
- wyraził zgodę na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora. Na ten zakup jest pozytywna opinia Rady Społecznej ZOZ w Chełmnie.
- wyraził zgodę na wynajęcie przez ZOZ w Chełmnie pomieszczenia na aptekę ogólnodostępną prowadzoną przez odrębny podmiot gospodarczy.
- przyjął uchwałę nr 37/02 w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
- odbył spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół CKP w Grubnie w sprawie naboru uczniów do gimnazjum przysposabiającego do pracy.
- zaakceptował treść ogłoszenia o przetargu na sprzedaż budynku przy ul. Dworcowej 27 w Chełmnie.
- przyjął uchwałę nr 38/02 w sprawie zmian w przeznaczeniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na określone zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
w dniu 17 lipca br.:
- przyjął uchwałę Nr 39/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 1/99 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie upoważnienia dla pracowników starostwa i kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
- przyjął uchwałę Nr 40/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2002 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie upoważnienia dla pracowników starostwa i kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli.
- powrócił do wniosku pana Plaka Dyrektora ZS Nr 1 o przyznanie środków na materiały budowlane potrzebne do przeprowadzenia remontu pomieszczeń przejętych po Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Pan Dyrektor poinformował, że remont zostanie wykonany nieodpłatnie przez ekipę remontową "Adriany". Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę 10.000 zł na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania remontu pomieszczeń przejętych po Poradni. Budżet Szkoły zostanie powiększony o w/w kwotę uchwałą Rady Powiatu na dzisiejszej sesji.
- postanowił wystąpić z wnioskami o przyznanie środków z 1 % rezerwy oświatowej na adaptację pomieszczeń w ZS Nr 1 i na wyposażenie Poradni.
- powrócił do sprawy dot. kryteriów przyjmowania uczniów do klasy I gimnazjum przysposabiającego do pracy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie. Następnie przedstawił pismo pana Dyrektora ZS CKP w Grubnie zawierające w/w kryteria. Po wyjaśnieniach z Kuratorium i Radcą Prawnym uzgodniono, że wymagane przez Szkołę dokumenty muszą być, poza oświadczeniem rodziców, gdyż jest niezgodne z prawem, a jedynym kryterium, które Dyrektor może stosować przy przyjmowaniu uczniów to opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o tym, czy dany uczeń rokuje szansę na ukończenie takiej szkoły czy też nie. Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Spraw Społecznych do wystąpienia do Kuratorium Oświaty z pytaniem jakie kryteria można stosować przy przyjmowaniu uczniów do gimnazjum przysposabiającego do pracy. Wydział został zobowiązany również do przesłania Kuratorium kryteriów przedstawionych w piśmie Dyrektora ZS CKP w Grubnie z prośbą o wydanie opinii.
w dniu 24 lipca br.:
- postanowił dofinansować 42 Międzynarodowy Spływ Kajakowy Klubu Turystów Wodnych w Chełmnie kwotą 500 zł.
- postanowił wesprzeć finansowo organizowany przez UKS GKS "SISO-POL-CULMEN" obóz letni kwotą 500 zł.
- postanowił wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskami o przyznanie odznaczeń "Zasłużony dla Rolnictwa" - dla rolników wytypowanych przez gminy powiatu chełmińskiego w związku z dożynkami powiatowymi.
- zapoznał się z informacją o pozytywnie rozpatrzonym wniosku na środki finansowe z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na świetlicę dla młodzieży w ZS CKP w Grubnie.
w dniu 31 lipca br.:
- zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o możliwości złożenia wniosku na środki finansowe z SAPARDU na drogę Unisław-Żygląd. Zarząd Powiatu zobowiązał Powiatowy Zarząd Dróg do przygotowania przy pomocy Wydziału Finansowego informacji i dokumentów niezbędnych do zaciągnięcia kredytu na modernizację drogi Unisław-Żygląd. Zarząd Powiatu postanowił skierować sprawę do Komisji Rady Powiatu: Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych oraz Budżetu i Finansów.
- wyraził zgodę na przejęcie mieszkania służbowego po siostrach przez DPS w Mgoszczu i przystąpienie do adaptacji pomieszczeń.
- wyraził zgodę na zakup przez Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS pługa obrotowego do uprawy gruntów rolnych.
- zapoznał się z pismem Zgromadzenia Sióstr Pasterek w sprawie zwrotu kosztów remontu mieszkań, które siostry opuściły na początku lipca br. Zarząd Powiatu postanowił zwrócić koszty poniesione przez Zgromadzenie za remont mieszkania w wysokości 4.817,34 zł. zgodnie z umową zawartą w dniu 26.06.2000 r. w sprawie rozliczenia kosztów za poniesione remonty w przypadku rozwiązania umowy najmu.
- zatwierdził arkusz organizacyjny Domu Dziecka na rok 2002/2003.
w dniu 7 sierpnia br.:
- zatwierdził arkusz organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok szkolny 2002/2003 oraz zgodził się na czas nieokreślony logopedę, z zastrzeżeniem nie obsadzenia wakatów etatów pedagogicznych i administracyjnych.
- zapoznał się z opinią Kuratorium Oświaty dotyczącą kryteriów przyjęć do oddziałów gimnazjum przysposabiającego do pracy, która nie potwierdziła słów Dyrektora. Dyrektor nie może stosować oświadczeń i nie wolno mu wprowadzać kryteria przy naborze, jeśli ma wolne miejsca, a kryteria na wypadek braku wolnych miejsc powinien opracować w statucie.
- przyjął umowę z Zakładem Pogrzebowym "Znicz" na wykonywaniu usługi przewozu zwłok znalezionych w miejscach publicznych.
- Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią pism: Wydziału GKN i Referatu ABI w sprawie pomieszczeń GKN w budynku przy ul. Słowackiego 3. Zarząd Powiatu postanowił wykonać remont dachu i wymienić posadzki w pomieszczeniach zajmowanych przez Wydział GKN w budynku przy ul. Słowackiego 3 w ramach posiadanych przez ten Wydział środków finansowych.
- w związku z tym, że nikt nie zgłosił się do przetargu na sprzedaż budynku przy ul. Dworcowa 27 Zarząd Powiatu postanowił ponownie ogłosić przetarg.
- postanowił przeznaczyć kwotę 10.000 zł na dofinansowanie montażu centralnej instalacji gazów medycznych w Izbie Przyjęć w ZOZ w Chełmnie.
- zapoznał się z pozytywnymi opiniami: Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych dotyczącymi zaciągnięcia kredytu na remont drogi Unisław-Żygląd (wariant zaciągnięcia kredytu na okres 3 lat). Powiatowy Zarząd Dróg został zobowiązany do sporządzenia wniosku o środki finansowe z SAPARD-u i przygotowania planu wieloletniej inwestycji na sesję Rady Powiatu przy współpracy z Wydziałem Finansowym.
O godz. 15:20 na obrady przybył Radny p. P. Madej.
w dniu 14 sierpnia br.:
- przyjął porozumienie z Gminą Papowo Biskupie w sprawie dofinansowania organizacji dożynek powiatowych.
- zapoznał się z przedstawionym przez Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej kosztorysem wymiany dachu hali sportowej PILAWA i postanowił wystąpić z wnioskiem o dotację do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z wnioskiem o dotację lub pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- omówił arkusz organizacyjny ZS CKP w Grubnie na rok szkolny 2002/2003.
- zobowiązał Dyrektorów: ZS Nr 2 i ZS CKP w Grubnie do dokładnego zbadania możliwości prowadzenia zajęć z teorii przedmiotów zawodowych klas wielozawodowych w ZS CKP w Grubnie - w jakich zawodach mogą prowadzić ośrodek kursowy i jakimi dysponują kwalifikacjami nauczyciele.
w dniu 21 sierpnia br.:
- omówił arkusze organizacyjne: Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz Zespołu Szkół nr 2 na rok szkolny 2002/2003.
- przyjął uchwałę nr 43/2002 w sprawie zmian w przeznaczeniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- zapoznał się z pismami Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości w sprawie wniosku Zarządu Miasta Chełmna o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Miasta Chełmna działek nr 109/1 i 109/2 położonych przy ul. Łąkowej. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zamianę działek nr 109/1 i nr 109/2 stanowiących własność Skarbu Państwa na działkę nr 145/2 stanowiącą własność Gminy Miasta Chełmna, którą w wieczystym użytkowaniu ma Powiatowy Urząd Pracy.
w dniu 23 sierpnia br.:
- przyjął uchwałę Nr 44/2002 w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2003 r. - z 3 % wskaźnikiem wzrostu.
- na wniosek Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wcześniejsze uruchomienie środków finansowych na zapłatę zaległości związanych z wydanymi orzeczeniami. Chodzi o kwotę 6.400 zł.
- w związku z malejącą liczbą uczniów, a do tego znacznym wzrostem godzin w arkuszach organizacyjnych szkół w porównaniu do roku szkolnego 2001/2002 Zarząd Powiatu spotkał się z dyrektorami szkół w celu przedstawienia propozycji zniesienia z organizacji: Zespołu Szkół nr 1 - 40 godzin, Zespołu Szkół nr 2 - 50 godzin, Zespołu Szkół CKP w Grubnie - 60 godzin i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 135 godzin.
Dyrektorzy szkół zostali poproszeni o przedstawienie Zarządowi propozycji zniesienia i zawieszenia godzin w organizacjach na następne posiedzenie.
w dniu 27 sierpnia br.:
- spotkał się z dyrektorami szkół w sprawie organizacji roku szkolnego 2002/2003, i tak: pan Plak Dyrektor ZS nr 1 przedstawił propozycję zniesienia 18,4 godzin i zawieszenia 24 godzin w organizacji szkoły; pani Dorota Wielachowska Z-ca Dyrektora ZS nr 2 i pan Jacek Kordowski Dyrektor ZS nr 2 przedstawili zniesienie 49 godzin z organizacji szkoły; pan Jan Went Z-ca Dyrektora ZS CKP w Grubnie przedstawił propozycję zniesienia 56,3 godziny; pani Krystyna Gołębiowska-Preis Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz pani Hanna Badowiec Z-ca Dyrektora SOSW przedstawiły zniesienie 130 godzin z organizacji.
- przyjął proponowane przez Dyrektorów zmiany w organizacjach szkół. Natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zgodził się na zastosowanie podziału na grupy na zajęciach technicznych tam gdzie liczba uczniów przekracza 11, a nie przyznawać 6 godzin kierowniczych w internacie, przyjąć finansowanie 8 godzin nocnych opiekuna Zarząd zgodził się na finansowanie 7 tygodni zastępstwa, które toczą się od początku roku szkolnego.
w dniu 29 sierpnia br.:
- wyraził zgodę na wydzierżawienie przez Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS w Mgoszczu gruntów rolnych o powierzchni 17 ha.
- przyznał dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół.
- postanowił wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przyznanie nagrody dla pani Gątkiewicz Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i dla pana Plaka Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej.
- zapoznał się z informacjami szkół o wynajmowanych przez nich pomieszczeń szkolnych.
O godz. 15:30 na obrady przybył Radny p. M. Cecerko.
w dniu 4 września br.:
- postanowił przyjąć aneks do porozumienia z Okręgowym Ośrodkiem Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów.
- zapoznał się z pismem w sprawie wniosku o dofinansowanie "Modernizacji drogi powiatowej nr 44445 Unisław-Żygląd - etap II" w ramach programu SAPARD. Zarząd Powiatu wybrał drugi wariant, czyli propozycję wystąpienia z wnioskiem o 2.259,25 m i jest to odcinek od początku drogi E1 pomiędzy Żyglądem a mostem na Frybie - koszt całkowity brutto 1.260.000 zł.
- przyjął Uchwałę nr 46/2002 w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie.
- postanowił wystąpić do Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z wnioskiem do budżetu na 2003 r. o dofinansowanie wymiany dachu hali sportowej PILAWA.
Następnie mówca powiedział, że w dniu 26 sierpnia wybuchł pożar na terenie zakładu meblowego HELVETIA FURNITURE w Chełmnie. Pożarem objęty był magazyn, w którym składowano materiały do produkcji mebli, bezpośrednio zagrożone były także obiekty produkcyjne. W akcji gaśniczej udział wzięło 148 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu i województwa, policja, straż miejska, pogotowie ratunkowe oraz inne służby. Dzięki szybkiej i sprawnie przeprowadzonej akcji uratowano miejsca pracy dla 400 mieszkańców powiatu chełmińskiego. Działania podejmowane przez służby pozwoliły na szybkie ograniczenie wydzielania się toksycznych produktów spalania do takich ilości, iż nikomu z mieszkańców sąsiadujących z zakładem nic się nie stało a takie realne zagrożenie istniało gdyby nie szybkie zlokalizowanie źródła pożaru. Następnie w imieniu własnym oraz Zarządu Powiatu złożył podziękowanie strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, policjantom z Komendy Powiatowej Policji, pracownikom Pogotowia Ratunkowego za zorganizowanie punktu medycznego na miejscu akcji oraz Dyrekcji i pracownikom Szpitala za szybkie przygotowanie miejsc dla 22 osób hospitalizowanych oraz otoczenia ich troskliwą opieką, Strażnikom ze Straży Miejskiej, pracownikom z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu Budowlanego, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz strażakom z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Serdecznie podziękował za pełną poświęcenia pracę strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie.
Jak powiedział na koniec na ręce radnych powiatu a jednocześnie radnych z Gminy Papowo Biskupie chciałby serdecznie podziękować w swoim imieniu i w imieniu Zarządu Powiatu Wójtowi Gminy Papowo Biskupie, Komitetowi Organizacyjnemu za przeprowadzenie dożynek, które miały bardzo odświętny charakter. Poprosił radnych z Gminy Papowo o przekazanie podziękowań.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - otworzył dyskusję w tym temacie i zapytał, czy ktoś z zebranych chciałby zabrać.
Radny p. D. Śliwiński - powiedział, że ma pytanie dotyczące podatku od nieruchomości, który płacił Powiatowy Urząd Pracy. Jak powiedział, nie wie czy dobrze zrozumiał to co mówił Starosta. Prawdopodobnie PUP w Chełmnie płacił ten podatek mimo, że nie musiał i teraz ma być jakiś zwrot. Następnie zapytał jaka to jest kwota i czy Urząd Miasta się do tego przychyli.
Starosta Chełmiński - powiedział, że nie pamięta kwoty. Natomiast wie, że takie pismo poszło do Urzędu Miasta. Dodał, że zwrot nienależnie pobranego podatku ma nastąpić od momentu przejęcia przez powiat urzędu pracy czyli od 1 stycznia 2000 r. Ponad to Zarząd Powiatu wystąpił z druga propozycją do Urzędu Miasta. Jak powiedział w sprawozdaniu, że są działki Skarbu Państwa, które pozostały z wydzielenia działki na drogę i że powiat chce je również oddać dla Miasta ale żeby powiat przejął na własność działkę nad PUP - em. Jak powiedział ma nadzieję, że jeżeli powiat nie skorzysta z jednej sprawy to skorzysta z drugiej.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że Zarząd Powiatu wszystkie uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Powiatu postanowił przekazać Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu oraz:
- uchwałę w sprawie okręgów wyborczych przekazał do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, wywiesił na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz ogłosił na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
- Uchwałę w sprawie zmiany budżetu na 2002 r. przesłał Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz wszystkim jednostkom organizacyjnym, których ona dotyczyła,
- Uchwałę w sprawie podjęcia zobowiązań remontowych na drogach powiatowych przekraczających granice ustalone w budżecie powiatu na 2002 rok przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Powiatowemu Zarządowi Dróg.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że w okresie pomiędzy sesjami nikt z radnych nie złożył interpelacji ani zapytania. W związku z tym zapytał czy ktoś chciałby uczynić to teraz. W związku z brakiem pytań przystąpił do realizacji następnego punktu.

Do punktu 8.
Sprawa zmiany programy naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 1 a, który został dzisiaj rozłożony na stoliku ze względu zmiany jakie nastąpiły w między czasie /załącznik nr 4 do protokołu/ Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że w druku nr 1a zostały poprawione oczywiste pomyłki, które były w druku nr 1, który radni otrzymali w materiałach /załącznik nr 5 do protokołu/. W tabelce 6.1 w pkt 4 kwota była wpisana 327.000 zł a winno być 32.700 zł i w związku z tym podliczenie jest również inne i jest 396.200 zł zamiast 690.500 zł. W związku z poprawieniem pkt 4 dokonano również zmiany w punkcie na ostatniej stronie gdzie szacunkowy koszt 3 łazienek wynosi 26.300 zł a było 32.100 zł i suma wynosi 93.300 zł. Końcowa kwota również uległa zmianie i wynosi 61.500 tys. Program naprawczy Domu Pomocy Społecznej został przyjęty już w roku 2000 ale w związku z tym, że pojawiła się możliwość przejęcie mieszkań opuszczonych przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek powstał projekt powołania eksperymentalnej grupy samodzielności. O tym już pisały gazety. Jest to nowoczesne myślenie jak traktować mieszkanki w domach pomocy społecznej, mieszkanki niesprawne intelektualnie. Zarząd Powiatu przystał na tą propozycję. Powstał specjalny program o dofinansowanie właśnie tego programu. Program, który uzyskał bardzo pozytywną opinię Urzędu Wojewódzkiego został przekazany do Ministerstwa i już dziś wiadomo, że na ten program pozyska powiat 25 tys. zł., z którego również część pieniędzy będzie można przeznaczyć na adaptację pomieszczeń przejętych po Siostrach Zakonnych. To działanie oprócz tego, że robi się coś nowego, że otwiera się na zewnątrz również ma uzasadnienie finansowe. Widać to bardzo dokładnie na ostatniej stronie. Gdyby powiat tych mieszkań nie przejął to 60 tys. zł trzeba by było dołożyć do Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu do roku 2006 aby spełnić te standardy, które są nałożone.
Radny p. T. Derebecki - w imieniu Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej odczytał opinię do w/w projektu uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XL/245/2002 w sprawie zmiany programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu /załącznik nr 7 do protokołu/.

Do punktu 9.
Sprawa przyjęcia etapowego planu działań dochodzenia Domu Dziecka w Chełmnie do standardów.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/ oraz powiedział, że plan ten był dostępny do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że proponowany program naprawczy dochodzenia Domu Dziecka w Chełmnie do obowiązujących standardów usług świadczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dotyczy dwóch dziedzin tj. stworzenia odpowiednich warunków socjalno - bytowych oraz zapewnienia właściwej opieki. W dziedzinie zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych placówka ta w około 90% spełnia wymogi. Konieczne jest jedynie zmniejszenie ilości dzieci w pokojach. Aby nie zmniejszać drastycznie ilości miejsc proponuje się zaadaptowanie poddasza w Domu Dziecka i utworzenie tam dla 11 wychowanków tzw. grupy usamodzielniającej. Takie rozwiązanie spowodowałoby zmniejszenie ilości dzieci z 47 do 41 osób a nie do 30 dzieci. Dzieci umieszczone w tej grupie byłyby od 13 roku życia do czasu opuszczenia tej placówki. Uczyłyby się przede wszystkim samodzielności i zaradności tak potrzebnej w dorosłym życiu, m. in. same robiły by zakupy i przygotowywałyby posiłki, sprzątały, przygotowywały się do zajęć. Oczywiście pod nadzorem opiekuna. Koszt tego przedsięwzięcia będzie niewielki w granicach 13.400 zł, gdyż w czasie kapitalnego remontu Domu Dziecka pomieszczenia te były zaadaptowane na pracownię i kółka zainteresowań, które obecnie nie mają racji bytu w tego rodzaju placówce. W związku z tym prace adaptacyjne głównie dotyczyłyby remontu łazienki i kuchni, oświetlenia pokoi i doposażenia. Prawdopodobnie koszty te będą jeszcze niższe, ponieważ Zarząd jest w trakcie podpisania umowy z Kujawsko - Pomorskim Urzędem Wojewódzkim na realizację programu "uskrzydleni" dotyczącego powstawania grupy usamodzielniającej. Środki, które Dom Dziecka otrzyma na ten program będą w wysokości 28 tys. zł. Część tych środków będzie można przeznaczyć na powstanie i zorganizowanie grupy usamodzielniającej. Natomiast w zakresie opieki nad dzieckiem konieczne jest w placówce dodatkowe zatrudnienie pracownika socjalnego i psychologa. Jak powiedział umowa na te 28 tys. zł. jest dzisiaj podpisana i trzeba te środki wydać do końca roku na adaptację pomieszczeń, na wynagrodzenia pracowników oraz na modernizację samodzielnego mieszkania. Następnie powiedział, że Dyrektor Woźny podjął działania bo nie ma problemu z wykonywaniem zadań na terenie Domu Dziecka. Najważniejszym problemem jest pozyskanie mieszkania, czyli prawdopodobnie wydzierżawienie, żeby można w przyszłości po zrealizowaniu tego pierwszego etapu przenosić wychowanków do mieszkania dla usamodzielnionych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w materiałach mówi się o utworzeniu tzw. grupy usamodzielniającej i zapytał czy Dyrektor prowadzi już działania mające na celu usamodzielnienie młodzieży. Zapytał następnie na czym one polegają i jaka będzie różnica pomiędzy tymi działaniami a działaniami po stworzeniu tej grupy.
Pan W. Woźny Dyrektor Domu Dziecka w Chełmnie - działania, które do tej pory były podejmowane to były w grupie I. II, III i polegały tylko na wprowadzeniu tego, że kolacja jest przygotowywana przez dzieci, natomiast sprzątaczki sprzątają i piorą a grupa IV tam już nie będzie wchodziła sprzątaczka czy praczka. Posiłki wychowankowie będą także przygotowywać wszystkie. Wychowawca będzie na początku pobierał pieniądze i będzie chodził z dziećmi na zakupy a później może dzieci będą same robiły zakupy i przygotowywały posiłki. Nastąpi takie wprowadzenie dzieci w życie dorosłe.
Radny p. T. Derebecki - w imieniu Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej odczytał opinię do w/w projektu uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XL/246/2002 w sprawie przyjęcia etapowego planu działań dochodzenia Domu Dziecka w Chełmnie do standardów /załącznik nr 10 do protokołu/.

Do punktu 10.
Sprawa wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej zespół parkowo - pałacowy położony w Grubnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 11 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że Starostwo Powiatowe i Zarząd wystąpił do Gminy Stolno o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Jak powiedział radni znają całą procedurę jaka do tej pory była prowadzona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, z Konserwatorem Przyrody, wiedzą ile z tym wszystkim było różnych problemów aby dojść do uzgodnień z Gminą Stolno, aby można było wstępnie wydzielić różne urządzenia, które są własnością Gminy. Po tych wszystkich uzgodnieniach była wstępna akceptacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i to posłużyło jako podstawa do wystąpienia z wnioskiem do Gminy Stolno o dokonanie fizycznego podziału. Ten podział został już dokonany. Jak powiedział ma przed sobą decyzję wydaną przez Wójta. Działki zostały wydzielone z całego obszaru 21 ha wytyczono właśnie tą działkę, którą powiat chce sprzedać o powierzchni 10 ha. Żeby przystąpić do dalszych działań czyli do wyceny tej działki potrzebne jest wyrażenie woli przez Radę Powiatu na zbycie tej nieruchomości i o to Zarząd dzisiaj prosi.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. P. Madej - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 12 do protokołu/.
Radny p. M. Misiaszek - zapytał czy Zarząd analizował inne sposoby nie tyle pozbycia się ale zabezpieczenia tego obiektu czy poszukania osoby, która by zechciała środki wyłożyć. Następnie powiedział, że pytanie wzięło się stąd, że jest to pałac położony bardzo korzystnie przy trasie Nr 1 Gdańsk - Cieszyn, więc lokalizacja jest bardzo korzystna i to dotyczy również tego terenu przylegającego do tej trasy. Następnie powiedział, że trochę sentymentem się kieruję, dlatego, że w tej szkole się uczył, w tym właśnie pałacu 5 lat chodził do szkoły. Był to obiekt, który wymagał zawsze jakiegoś remontu ale był to obiekt dobrze zachowany jak na owe czasy. W tej chwili wiadomo jak on wygląda i jeżeli Rada podejmie taką uchwałę, to Zarząd ma prawo zbywać, sprzedać ten budynek wraz z przyległym terenem. Natomiast chciałby wiedzieć czy były jeszcze jakieś inne propozycje i czy one rokują jakąś nadzieję, czy nie pozostaje już nic innego jak sprzedać to.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał ile podmiotów zainteresowanych jest kupnem tego zespołu parkowo - pałacowego w Grubnie.
Starosta Chełmiński - powiedział, że liczba podmiotów, która jest chętna kupić i stanie do przetargu jest mniej istotna, bo ustne czy pisemne oferty o niczym nie świadczą gdyż firmy te będą musiały i tak stanąć do publicznego przetargu. W tym roku nie ma zainteresowania, było ono w zeszłym roku. Jak powiedział wie o trzech ofertach złożonych. Odpowiadając na pytanie radnemu Misiaszkowi powiedział, że przy konstruowaniu budżetu Zarząd Powiatu wyraźnie określił, że zespół pałacowo - parkowy przygotowuje do sprzedaży. W samych założeniach można zerknąć na pozycję, w której Zarząd chce uzyskać pieniądze ze sprzedaży majątku powiatu i tam jest ten zespół. Następnie powiedział, że należy przypomnieć sobie o tym, że o gospodarowaniu nieruchomościami powiatu bardzo często informowani są radni na sesjach nie tylko w sprawozdaniach z pracy Zarządu, ale była tu również p. Paczkowska i mówiła o przygotowaniach i na jakim etapie są nieruchomości gotowe do sprzedaży. Jak powiedział mówca po 9 miesiącach trudno jest znaleźć odpowiedź na skierowane przez radnego Misiaszka pytanie. Zarząd Powiatu nie ma innego pomysłu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i 8 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XL/247/2002 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej zespół parkowo - pałacowy położony w Grubnie /załącznik nr 13 do protokołu/.
Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwy od godz. 16:00 - 16:10.
O godz. 16:00 na obrady przybył Radny p. Z. Bukowski.

Do punktu 11.
Sprawa informacji Zarządu z wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2002 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie wpłynęła do niego w dniu 30 sierpnia 2002 r. informacja Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2002 r. /załącznik nr 14 do protokołu/. Informacja ta została powielona i wszyscy radni ją otrzymali. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o omówienie sprawozdania.
Starosta Chełmiński - powiedział, że wykonanie budżetu w I półroczu przedstawia się następująco:
- dochody 15 mln 778 tys. zł. tj. 56,62%
- wydatki 14 mln 462 tys. zł. tj 51.49%
Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:
- dochody własne to 865,115 zł. tj. 44.53% planu a ogółem w strukturze dochodów 5,48% czyli dochody własne stanowią w I półroczu 5,48% dochodów ogółem. W tym 1% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu wynoszący 91.240 zł tj. około 36% planu. Udział ten wykazuje tendencję malejącą. Dochody z majątku powiatu 60.040 zł tj. 11,64% planu ale już w informacji z prac Zarządu była mowa, że pozostały do sprzedaży mieszkania przy ul. Dworcowej 27, mieszkania w Mgoszczu, nieruchomość przy ul. Dworcowej 27, która jest już po dwóch przetargach nieudanych. W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu ofert na sprzedaż tej nieruchomości. Ukarze się ogłoszenie w prasie i Zarząd będzie czekał 14 dni na oferty w zamkniętych kopertach na kupienie tej nieruchomości no i zostaje jeszcze zespół pałacowo - parkowy w Grubnie. Pozostałe dochody to są opłaty komunikacyjne, odsetki od lokat, 5% udział w dochodach Skarbu Państwa, dochody z najmu i dzierżawy lokali, 5% prowizji od sprzedaży znaków skarbowych i tu wykonanie jest 713.835 zł. tj. około 60% planu.
- dotacje celowe - ich wykonanie przedstawia się następująco. Powiat uzyskał 7 mln. 783 tys. zł. czyli 56,16% planu a w strukturze wykonania 49,33% czyli dotacje w ogólnej strukturze prawie 50%, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 4 mln 200 tys. zł. czyli około 58% planu, na zadania własne 3 mln 542 tys. zł 53% planu, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 39.900 zł. tj. 88% planu.
- subwencje ich wykonanie w I półroczu wynosiło 7 mln 130 tys. zł tj. około 59% planu a w strukturze wykonania dochodów ogółem około 45%.
Czyli praktycznie są trzy źródła dochodów 45% subwencji, 50 % dotacji i 5% dochody własne. W tym część oświatowa 5 mln 856 tys. zł czyli 61% planu, część drogowa 891 tys. zł 50% planu i część wyrównawcza 383 tys. zł 50% planu.
Realizacja wydatków w I półroczu tego roku przedstawia się następująco:
- na wydatki bieżące wydano 14 mln 290 tys. zł. tj. 51,58% planu a w strukturze wykonania 98%. Daje to bardzo ciekawy obraz, że na wynagrodzenia wydano 7 mln 303 tys. zł a ogółem w strukturze wykonania tj. 50,5% czyli na wynagrodzenia w całych wydatkach wydano 50%, na pochodne od wynagrodzeń 1 mln 454 zł tj. 10% ogółem wydatków, na dotacje na DPS nr 1 i 2 , szkoły niepubliczne oraz na gmin na zadania zlecone powiat wydał 2 mln 071 tys. zł tj. 14,33% w strukturze wykonania wydatków. Wydatki na obsługę długu 24 tys. zł i tu tylko 0,17% i pozostałe wydatki rzeczowe 3 mln 435 tys. zł. to w strukturze wydatków jest około 23%. Na wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne powiat wydał tylko w I półroczu 172 tys. zł tj 1,19% wydatków ogółem. Następnie powiedział, że chciałby pokrótce ustosunkować się wg działów w których wykonanie jest najniższe i tak w dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonanie 503 tys. zł. co stanowi około 27% planu. Są to wydatki na Powiatowy Zarząd Dróg i drogi powiatowe. Cały zakres rzeczowy w remontach i utrzymaniu dróg praktycznie został wykonany. Zrealizowane zostały nakładki, utrwalenie powierzchniowe, umocnienie poboczy, końcówka jest frezowania pni po wycince, końcówka jest w ścince poboczy. Zakończono remonty dróg niebitumicznych kamieniem wapiennym oraz remonty cząstkowe masą, emulsja i chrystami. Od 2 września rozpoczęto prace na drodze Żygląd - Unisław a konkretnie od Bągartu w stronę Stablewic. Powiat wykonuje to zadanie za 800 tys. zł. i daje to długość drogi około 1 km 200 m. Zgodnie z zawartą umową podpisaną wszelkie prace poza utrwaleniem powierzchniowym będą wykonane w tym roku. Drugim takim działem jest TURYSTYKA. Wykonanie jest 564 zł. czyli 14, 2%. Materiały promocyjne i kalendarze na 2003 r. będą wykonane w II półroczu. Niższa jest obsługa długu publicznego. Wykonano tu 24.738 zł., czyli plan zrealizowano w 33%. Jest to wynik mniejszego oprocentowania kredytu i pożyczki niż było założone. Kolejna pozycja KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonano tylko 10.771 zł tj. 20,5% planu. Na tak niskie wykonanie złożyło się to, że nie wydano 3,5 tys. zł. na dofinansowanie monografii LO w Chełmnie autorstwa Pana Rafińskiego. Pewnie Panu profesorowi w tym roku tej monografii nie uda się skończyć. 30 tys. zł. zaplanowano na bibliotekę powiatową - miejską i do tej pory Zarząd Miasta Chełmna nie zgadza się z treścią porozumienia na powierzenie zadania. Jak powiedział negocjuje z Burmistrzem Miasta Chełmna spotkanie w tej sprawie Miasta i Powiatu w najbliższym czasie. Za I półrocze nie były wydane środki na dożynki 5.500 zł i 1000 zł na nagrody "Piękna zagroda". Następnie powiedział, że chciałby przedstawić Radzie jakie wydatki powiat wynosi ze środków własnych na zadnia dotowane przez Wojewodę i tak:
- do nadzoru budowlanego powiat dokłada 16,119 zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej 575.669 zł
- do PCPR - u 64.237 zł
- do Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 5.884 zł. i trzeba dołożyć kolejne 8 tys. zł.
To było do wczoraj bo dzisiaj już na Zarządzie przyjęto projekt zmian i do Powiatowego Urzędu Pracy na wydatki rzeczowe zdecydowano zaopiniować korektę pozytywnie i dofinansować go w kwocie 15 tys. zł.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 12.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXIII/175/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 4 /załącznik nr 15 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o wprowadzenie do tematu.
Skarbnik Powiatu - powiedziała, że jest do projektu uchwały dołączony szeroki opis i wszystkie zmiany są opisane. Następnie poprosiła aby na załączniku nr 2 na stronie nr 2 wykreślić z opisu do § 6220 zapis "dofinansowanie montażu centralnej instalacji gazów medycznych w ZOZ - ie w Chełmnie, ponieważ nie można dofinansować w Szpitalu remontów, to opis jest niezgodny z faktem. Będą kupowane do tych instalacji specjalistyczne urządzenia a nie będzie finansowany montaż tej instalacji. Ponadto powiedziała, że chciałaby ogólnie powiedzieć na temat tej całej korekty, która jest przygotowana przez Zarząd. Po przeprowadzeniu analizy na podstawie złożonych przez jednostki organizacyjne i jednostki budżetowe sprawozdań półrocznych na dzień 30 czerwca 2002 r. można było dokonać pewnych zmian po stronie dochodów i wydatków, które spowodowały powstanie 117.261 zł i przeznaczeniu ich na zmniejszenie planowanych dochodów, że sprzedaży składników majątkowych. Zarząd tak postanowił zrobić. Historia to jest projekt budżetu i budżet, który planował w § dochody ze sprzedaży mienia 600 tys. zł. W wyniku kilku korekt wcześniejszych zmniejszono ten plan znacznie. Dzisiaj po dokonanej zmianie przez Zarząd Powiatu plan wynosi 396.535 zł. i jest to urealnienie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia, ponieważ sprzedaż, która ma być dokonana budynku przy ul. Dworcowej i zespołu pałacowo - parkowego jest trochę opóźniana z powodu braku chętnych na nieruchomość przy ul. Dworcowej 27 w dwóch przetargach, które były ogłoszone i może nastąpić sytuacja, w której nie uda się sprzedać tego budynku za planowane wcześniej środki. Wyceniony ten budynek jest na 300 tys. zł. i na pewno nie więcej niż 300 tys. zł. uda się ze sprzedaży tego budynku pozyskać. Wiadomo, że nie ma chętnych za 300 tys. zł. i Zarząd ma prawo obniżyć kwotę w tej chwili po dwóch nierozstrzygniętych przetargach i urealnienie dochodów ze sprzedaży mienia jest bardzo konieczne, ponieważ małe dochody i niewykonanie tych dochodów w planowanej wysokości wpłynie bardzo znacznie na deficyt, który nie jest planowany a faktycznie zostanie wykonany poprzez niewykonanie dochodów. Z kwoty 396.535 zł. część która ma być pozyskana przez ruchy w Starostwie Powiatowym, przez przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży to jest tylko 277.720 zł. To jest planowana sprzedaż budynku przy ul Dworcowej, sprzedaż Zespołu pałacowo - parkowego, sprzedaż mieszkań przy ul. Dworcowej, sprzedaż mieszkań w Mgoszczu. Na dzień dzisiejszy uzyskana kwota ze sprzedaży mieszkań przy ul. Dworcowej to 3.124,80 zł, ta sprzedaż i wpłata pieniędzy cały czas trwa i zostanie najprawdopodobniej w tym roku wykonana w 100%, ale czy pozostałe planowane sprzedaże zostaną wykonane nie wiadomo. Następnie omówiła załącznik nr 3 do projektu uchwały, w którym pokazuje się deficyt i źródła jego pokrycia. Jest jedna znacząca zmiana w tym załączniku. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Jest w tej chwili po korekcie 17.590 zł. Planowana kwota na dzień 26 czerwca to było 126.493 zł. czyli planowane zaciągnięcie pożyczek czy kredytów na zapłacenie deficytu jest tendencją malejącą, czyli płynność finansowa powiatu jest dobra i jest szansa, że do końca roku, jeżeli powiat uzyska dochody w planowanej wysokości nie będzie trzeba zaciągać kredytu na zaplanowane wydatki, ponieważ pozyskanie 17 tys. zł z dochodów lub z niewykonanych wydatków jest możliwe, ponieważ Zarząd do korekty tej, która jest przygotowana na dzisiejsza sesję wziął faktycznie wykonane dochody za okres 8 miesięcy i faktycznie niewykonane wydatki za okres też 8 miesięcy. Cztery miesiące pozostają jeszcze w wysokości zaplanowanej jak na początku roku i jeżeli się dochody będą utrzymywały na poziomie ośmiu miesięcy roku 2002 to będzie powiat miał większe i będzie można przeznaczyć na zmniejszenie deficytu i na zmniejszenie ewentualnie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia. Nie jest to łatwe w dzisiejszej sytuacji budżetu powiatu a przede wszystkim sytuacji budżetu państwa. 50% budżetu powiatu to są dotację na zadania z zakresu administracji rządowej i zadanie własne. Jeżeli budżet państwa ma kłopoty finansowe to obcina wydatki czyli dotacje na wykonywanie własnych zadań i jeżeli 50% budżetu zostaje w jakimś procencie okrojone to znaczy, że na 50% zadań powiat nie ma pieniędzy albo musi poszukać innego źródła finansowania - środki własne albo kredyt. Dlatego jeżeli jest mały planowany kredyt na zaciągnięcie deficytu a może do końca roku nie być wcale potrzeby zaciągnięcia pożyczki ani kredytu sytuacja powiatu w obecnej sytuacji budżetu państwa jest bardzo dobra i stabilna.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. P. Madej - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 16 do protokołu/.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że w kwestii formalnej chciałby się zapytać o jakiej uchwale jest mowa bo Przewodniczący obrad oraz przewodniczący Komisji mówili o uchwale XXXIII/175/2001 a w projekcie jest uchwała XXXII/175/2001.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pomylił się i odczytał XXXIII zamiast XXXII. Wszystko jest prawidłowo.
Radny p. T. Derebecki - zapytał zakładając ten wariant pesymistyczny, że nie uda się sprzedać majątku jakim wynikiem zakończy się rok i jak to będzie rzutować na deficyt.
Skarbnik Powiatu - powiedziała, że planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych czyli budynku przy ul. Dworcowej w części lokatorom i w części wystawioną na przetarg oraz mieszkania w Mgoszczu i zespół pałacowo - parkowy to jest 277.720 zł. Planowane dochody uzyskane od lokatorów w Mgoszczu i w budynku przy ul. Dworcowej w Chełmnie to jest około 60 tys. zł. Czyli jeżeli nie uda się sprzedać nieruchomości przy ul. Dworcowej to około 210 tys. zł może nie zostać po stronie dochodów wykonane i to wpłynie na deficyt. Oczywiście to jest kwota szacunkowa, dlatego, że w jakiej części nie zostaną wykonane wydatki i w jakiej części inne dochody zrealizują się więcej niż było planowane trudno dzisiaj określić. Ta kwota może być mniejsza.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że ma pytanie do zmiany dotyczącej szkoły zawodowej w ZS nr 2 w Chełmnie. Jest tam zwiększenie planu wydatków na koszty związane z ogrzewaniem o ponad 6%. Zapytał z czego to wynika.
Skarbnik Powiatu - powiedziała, że jest zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku 4.797 zł oraz na ubezpieczenia mienia 913 zł.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że to nie była odpowiedź, bo pytał skąd jest wzrost.
Starosta Chełmiński - powiedział, że wszelkie budżety w rzeczówce szkół są niedoszacowane i przy tworzeniu projektu budżetu już było wiadomo, że tak będzie i to jest przyczyna o którą pyta radny Cecerko. Po prostu trzeba uzupełnić wydatki na rzeczówkę, ponieważ one były niedoszacowane.
Radny p. M. Cecerko - zapytał co znaczy niedoszacowanie. Czy kierownik jednostki w tym przypadku dyrektor zaplanował niedoszacownie czy zaplanował wyżej i mu obciął Zarząd.
Skarbnik Powiatu - powiedziała, że projekt budżetu został ustalony tak jak zakładały założenia budżetu państwa czyli wynagrodzenia na poziomie roku 2001 a wydatki rzeczowe 80% roku 2001. Wiadomo, że inflacja jest nieduża ale na pewno nie spadną wydatki na utrzymanie budynku. Występują braki w środkach finansowych na podstawowe media w szkołach. Budżet w wysokości 80% zeszłorocznych wydatków po prostu nie wystarcza na ich utrzymanie w roku 2002. Wnioski poszczególnych dyrektorów z uwagi na brak środków finansowych są szczegółowo analizowane przez Zarząd i jeżeli jest to uzasadnione i konieczne to planowane jest zwiększenie wydatków w danej szkole.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że tylko tak zapytał bo w innych szkołach jest w porządku.
Skarbnik Powiatu - powiedziała, że w LO jest tak samo.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych przy braku głosów wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XL/248/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/175/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 r /załącznik nr 17 do protokołu/.

Do punktu 13.
Sprawa podjęcia zobowiązań na zakupy wyposażenia w świetlicy przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie przekraczających granice ustalone w budżecie powiatu na 2002 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 5 /załącznik nr 18 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że w ramach programu aktywizacji obszarów wiejskich komponent B2 - Edukacja istniała możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie wyposażenia świetlic i taki wniosek powiat chełmiński złożył. Wniosek został pozytywnie zaakceptowany przez ten program, została podpisana umowa i w związku z tym środki pozyskane z programu aktywizacji obszarów wiejskich oczywiście są mniejsze niż te, które powiat musi wyłożyć. Wynoszą one 9.881 zł., natomiast powiat musi wyłożyć 14.219 zł. Powiat złożył ten wniosek tylko dlatego, że powiat chce urządzić świetlice z prawdziwego zdarzenia, bo do tej szkoły chodzą dzieci dojeżdżające z całego powiatu i jest gimnazjum przysposabiające do pracy. Stąd dobrze wyposażona świetlica spełni swoje zadania a jednocześnie umożliwi niektórym dzieciom spędzenie w odpowiedniej kulturze czasu własnego czy odrabianie lekcji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. P. Madej - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 19 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych przy braku głosów wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XL/249/2002 w sprawie podjęcia zobowiązań na zakupy wyposażenia w świetlicy przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie przekraczających granice ustalone w budżecie powiatu na 2002 r. /załącznik nr 20 do protokołu/.

Do punktu 14.
Sprawa zmiany Uchwały Nr VII/24/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowe w Chełmnie zmienionej Uchwałami Nr XI/50/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r., Nr XV/63/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 9 marca 2000 r., Nr XXII/97/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r., Nr XXVIII/152/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 20 czerwca 2001 r. oraz Nr XXIX/161/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 sierpnia 2001 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 6 /załącznik nr 21 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że przyjęcie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie wynika z konieczności dostosowania tego regulaminu do aktualnego stanu faktycznego i prawnego. Zmiany w zakresie ochrony środowiska, wejście w życie nowych ustaw prawo wodne, prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienie oraz zmiana prawa geologicznego i górniczego, ustawy o ochronie przyrody. Ponad to Zarząd chciał dokładnie uściślić co robi referat administracji architektoniczno - budowlanej i inwestycji stąd te zmiany zaproponowane przez Zarząd.
Przewodniczący Komisji Statutowej p. W. Bińczyk - odczytał opinię do w/w projektu uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że ma wątpliwość związaną z § 17a pkt 33, który dotyczy Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Inwestycji czy jest on uprawniony do zlecania wykonania kosztorysów inwestorskich i zlecania wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zapytał czy nie jest to wchodzenie w wyłączne kompetencje Zarządu Powiatu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że Referat Administracji w tej dziedzinie bez uzyskania informacji czy decyzji od Zarządu Powiatu sam czynności nie podejmuje. Pewne drobne rzeczy mają budowlańcy oraz inspektor odpowiadający za inwestycje powiatowe i jest w takim kierunku organem z uprawnieniami wykonuje on. Wynika to z tego, że jest po prostu taniej. Remonty czy inwestycje bardziej złożone Zarząd Powiatu wyraża zgodę w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na zlecanie tego na zewnątrz. Tak się dzieje. Jako przykład może służyć podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu do Starostwa. Zarządowi wydawało się, że może go zrobić sam inspektor pracujący w Starostwie ale Zarząd doszedł do wniosku, że trzeba to zlecić bo kłóci się to co mówił radny Bukowski wykonuje dokumentację, wydaje pozwolenia na budowę - bo to musi zakończyć się pozwoleniem na budowę a jeszcze najlepiej żeby miał nadzór budowlany nad tym, nadzór inwestorski. Czyli to się kłóci. Stąd ta praktyka jest w zależności od sytuacji ona ma różne odcienie działania. Natomiast na pewno jest taka sytuacja, że bez zgody czy decyzji Zarządu ten Referat sam nie wykonuje działań.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że chyba Zarząd i on nie zrozumieli się. Jak powiedział nie mówi, że to nie odbywa się na zlecenie Zarządu tylko obawia się, że jest to wchodzenie w kompetencje Zarządu, nawet jeżeli takie zlecenie wyda Zarząd. Ponieważ zlecenie wykonania jest to zaciągnięcie zobowiązań a do zaciągania zobowiązań uprawione są tylko określone osoby z Zarządu. Jak powiedział wydaje mu się, że zostało użyte złe sformułowanie. To zresztą z polonistycznego punktu widzenia razi takie "zlecenie zarządu" i "zlecenie wykonania" i chyba bardziej chodzi o przygotowanie wykonania kosztorysów czy przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w czym mieści się całokształt czynności związanych z przygotowaniem określonych przetargów na kosztorysy czy dokumentację z ich odbiorem i tak dalej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał przedmówcę czy ma rozumieć, że jest to jego konkretny wniosek o zmianę zapisu.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że chodziło mu o uzyskanie odpowiedzi czy projektodawca brał pod uwagę taki właśnie zapis.
O godz. 16:50 salę obrad opuściła Radna p. M. Jakubowska.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że o tym co stricte mieści się w tej branży konstrukcyjno - budowlanej wiedzą tylko budowlańcy, bo to są prawdopodobnie wąskie specjalizacje w tej dziedzinie, dlatego co to czego sami nie możemy zrobić czy nie zrobimy to powinni robić inni specjaliści, których powiat nie ma. Następnie powiedział, że może zamiast zapisu "zlecanie wykonania kosztorysów" wpisać "przygotowanie wykonania kosztorysów inwestorskich". W istocie to nie chodzi o przygotowanie, bo Zarząd sam tego nie zrobi tylko rzeczywiście jak gdyby poprosi o wytyczne Radę, więc niefortunne jest to sformułowanie "zlecenie" ale "przygotowanie" też nie brzmi zbyt prawidłowo.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że dobrze byłoby gdyby Zarząd uzgodnił brzmienie tego zapisu z radnym p. Z. Bukowskim.
Przewodniczący obrad ogłosił 5 min. przerwę od godz. 16:55 - 17:00.
O godz. 16:55 salę obrad opuścili Radna p. G. Mazurkiewicz oraz radny p. K. Poliwko.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że strony uzgodniły stanowiska. Następnie poprosił Starostę o przedstawienie ostatecznej wersji.
Starosta Chełmiński - powiedział, że uzgodnień dokonał Radca Prawny i poprosił aby on się na ten temat wypowiedział.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że w obu punktach należy zamienić słowo "zlecenie" na "przygotowanie".
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy braku głosów wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XL/250/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/24/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowe w Chełmnie zmienionej Uchwałami Nr XI/50/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r., Nr XV/63/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 9 marca 2000 r., Nr XXII/97/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r., Nr XXVIII/152/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 20 czerwca 2001 r. oraz Nr XXIX/161/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 sierpnia 2001 r. /załącznik nr 23 do protokołu/.

Do punktu 15.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 7 /załącznik nr 24 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że w poprzednim statucie był zapis, że po upływie I kadencji ilość radnych będzie wynosiła 18. To uległo zmianie i ilość radnych w powiecie chełmińskim spadła do 17 stąd stało się konieczne wprowadzenie do statutu faktycznej ilości radnych, która będzie wybrana w wyborach 27 października. Następnie powiedział, że jeżeli chodzi o kolejną zmianę to powiat nie miał dostosowanego statutu do ustawy o dostępie do informacji publicznej. To był wymóg, stąd to się dokonuje. Trzecia zmiana jest to zmian kosmetyczna Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna nie wchodzi w skład administracji zespolonej stąd jej wykreślenie.
Przewodniczący Komisji Statutowej p. W. Bińczyk - odczytał opinię do w/w projektu uchwały /załącznik nr 25 do protokołu/.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że uchwała nie wchodzi w życie z dniem podjęcia ale po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i nie wpisujemy, że od następnej kadencji bo ogłoszenie nastąpi na pewno po wyborach.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że wydaje mu się , iż należałoby wykreślić w pkt 2 § 1 słowa "wszelkich dostępnych do ujawnienia" bo takie brzmienie sugeruje, że są informacje dostępne do ujawnienia i niedostępne do ujawnienia i te niedostępne do ujawnienia też są w jakiejś formie udostępniane. One są udostępniane w pewnej formie i ta forma jest przez tą ustawę określona. Rodzi się pewien konflikt jakie informacje są jawne a jakie nie są jawne i o tym zawsze rozstrzyga organ administracji publicznej, której to dotyczy i forma tego rozstrzygnięcia jest w tej ustawie, więc gdyby brzmienie zostało "udostępnianie informacji publicznych odbywa się w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy" to dotyczy wszelkich informacji publicznych i tych, które zostaną uznane za jawne i tych, które zostaną uznane za niejawne. Wszystko jest w tej samej ustawie.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że uważa, iż to jest poprawka redakcyjna i może się z tym zgodzić. Tylko z tego z drugiej strony wynika, że powinno się napisać, że udostępnianie informacji publicznych również takich, które nie są do ujawnienia i nie można udostępnić takich których nie da się udostępnić i dlatego był taki zapis. Wszystko jest dywagacyjne raczej. Z tego co radny p. Bukowski powiedział to byłoby zapisane, że udostępnienie informacji publicznych odbywa się na zasadach. Natomiast zapis Zarządu jest taki, że udostępnia się tylko dane, które są do udostępnienia, natomiast tych, które nie są do udostępnienia to ich nie udostępniamy.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy to nie jest tak, że Starostwo te informacje zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej musi udostępniać, niezależnie od tego czy taki zapis w statucie powiatu będzie czy nie będzie.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że to prawda tylko, że w § 13 ust. 3 był inny zapis, który nie obejmował w ogóle tej ustawy jeszcze i on był zrobiony w czasie kiedy obowiązywała poprzednia ustawa, która dotyczyła tylko wstępu na sesje i tam był dopisek o odpłatności jakiejś. W związku z wejściem w życie nowej ustawy, która to dokładnie reguluje dopisano ten ustęp 3 i zastępuje się ten stary zapis.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że równie dobrze można by było wykreślić go w ogóle.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że teoretycznie tak.
Starosta Chełmiński - powiedział, że zgodnie z sugestią należy wykreślić słowa "wszelkich dostępnych do ujawnienia".
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie w/w wniosek.

Za wnioskiem głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przegłosowaną wcześniej poprawką oraz drugą autopoprawką.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XL/251/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 26 do protokołu/.

Do punktu 16.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji aby zgodnie z jego pismem w terminie zostały złożone pisemne informacje z realizacji planu pracy Komisji za I półrocze. Ponad to zasygnalizował, że będzie istniała jeszcze potrzeba zwołania jednej sesji. Odbędzie się to w pierwszej dekadzie października. Będzie to sesja typu roboczego a następnie jakiegoś skromnego podsumowania i podziękowania za pracę na rzecz samorządu powiatowego.
Starosta Chełmiński - zapytał dlaczego nie można ustalić daty sesji w październiku, dlaczego nie jest mowa o 9 października. Jest to istotne dla pracy Zarządu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że ta sesja też miała odbyć się tydzień wcześniej a odbyła się tydzień później. Następnie dodał, że faktycznie planowana jest na 9 października.
Starosta Chełmiński - powiedział, że ma dwa zapytania do Rady i bardzo prosi o wyrażenie swojej opinii. Pierwsza sprawa to budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 2. Zarząd Powiatu proponuje aby zaplanować budowę sali gimnastycznej przy ZS Nr 2 jako przyszkolną salę sportową o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 48x35 i wysokości zewnętrznej do 11 m i ograniczonej widowni jednostronnej. Zarząd nie podziela stanowiska Dyrektora ZS Nr 2, który proponuje budowę sali sportowej jako obiektu otwartego dla lokalnego środowiska z widownią na około 500 osób. Istotnym mankamentem założonego przez Dyrektora programu globalnego sali jest to, że ma być to sala wielofunkcyjna, natomiast nie pozwala na to rygorystycznie ograniczona wielkość terenu. Usytuowanie w ciasnej i zwartej zabudowie starówki oraz dosyć ścisłe ograniczenia przestrzenne w tym gabarytowe ale również wysokościowe. Planowana widownia na około 500 osób wywołuje potrzebę zapewnienia zwiększonej ilości dodatkowych sanitariatów, szatni i pomieszczeń komunikacyjnych z uwzględnieniem problemów ewakuacji bieżącej i awaryjnej. Problemem ograniczającym ilość miejsc na widowni jest również brak możliwości parkowania samochodów w bezpośrednim sąsiedztwie sali. Te czynniki muszą mieć wpływ na ograniczenie wielkości widowni. W najbliższych latach występować będzie niż demograficzny, który spowoduje mniejszy nabór do szkoły. Ponad to o wielkości sali i terminach jej wybudowania decydować będą finanse. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 50% wartości inwestycji powiat może uzyskać z UKFiS - u w ramach wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej i to jest jedyne źródło. Program ten zapewnia na to zadanie środki finansowe w wysokości : w 2003 roku 200 tys. zł, w 2004 roku 450 tys. zł i 2005 roku 350 tys. zł. Zarząd proponuje aby na to zadanie wieloletnie zaplanować 1,5 mln zł ze środków własnych. Stąd ten wniosek do radnych aby wyrazili opinię. Jest przekonany, że ten Zarząd do 15 listopada złoży projekt budżetu na 2003 r. i chciałby wiedzieć jakie są zapatrywania tej Rady w tej sprawie.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że każdego ucieszy jeżeli będzie jakiś obiekt w tym sala gimnastyczna, ale w tej chwili jak powiedział nie ma wiedzy czy ta sala ma być taka czy taka, na ile osób bo nie ma żadnej wiedzy na ten temat. Nie wie co tam będzie się odbywało, czy są tam warunki terenowe dla usytuowania parkingu i innych rzeczy. Jeżeli będzie odbywało się dużo imprez o dużej randze to i duża sala jest potrzebna. Wiadomo natomiast, że jest bardziej kosztowna. Jeżeli z kolei ma świecić pustkami i być nieaktywna czyli nie będzie się tam nic odbywało, żadne życie sportowe czy kulturalne, to nie ma sensu budowa dużej sali. Jak powiedział nie podejmuje się decydowania czy ma być taka czy inna bez jakichś dodatkowych informacji. Jak powiedział myśli, że jeżeli Zarząd czegoś takiego oczekuje to radni powinni otrzymać pewną informację na podstawie której można by pewne wnioski wyciągnąć. Przy czym jak powiedział z góry deklaruje, że na pewno za tym aby tam jakiś nowy obiekt powstał w Chełmnie zawsze będzie. Jeżeli rozwija się Miasto i Gminy to wszystkich powinno cieszyć.
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział, ze padła kwota 1,5 mln środków własnych i zapytał skąd Zarząd je weźmie.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że zgadza się z tym, że jest faktycznie za mało danych. Co na dzisiaj można powiedzieć to, to że temat sali przy ZS Nr 2 wraca i na pewno sprawa jest warta starań. Dobrym pomysłem, głównie ze względu na finanse i to skromne finanse powiatu jest zdecydowanie się na wybór tego wariantu bardziej oszczędnego, tym bardziej, ze niedaleko jest sala dość duża z widownią. Jak powiedział budowa jakiegoś gigantycznego obiektu w Chełmnie przy tych możliwościach finansowania przede wszystkim, pomijając ograniczenia architektoniczne nie miałaby sensu. Biorąc pod uwagę także niż demograficzny, to, że młodzieży jest coraz mniej w szkołach to jeżeli powiat miałby się zdecydować to raczej na ten wariant mniejszy.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, ze prawda jest taka, że jest to duża szkoła. Ona ma na dzień dzisiejszy około 800 uczniów i sali gimnastycznej nie ma, tak jest prawda. Ci uczniowie chodzą na zajęcia wychowania fizycznego do jednostki wojskowej, ćwiczą w piwnicach. Z tym, że jeżeli powiat zdecydowałby się na salę, to musiałby być to jakiś optymalny wariant przyjęty możliwy do realizacji przy określonych środkach zewnętrznych. Jak powiedział wydaje mu się, że z tej rady w tej kadencji nie da się zbyt dużo wydusić i faktycznie aby wyrazić jakąś opinię w tym zakresie to trzeba by było mieć jakieś materiały bardziej sprecyzowane wyrażone w konkretnych kwotach. Jak powiedział nie neguje tego, bo ta sala jest na pewno potrzebna, tylko trzeba wybrać optymalny wariant. Jak powiedział sądzi, że tej Radzie się to już chyba nie uda. Próbować jednak można. Jeżeli Zarząd przygotuje jakieś materiały jeszcze do następnej sesji w tym zakresie, tym bardziej, że będzie tworzył budżet na przyszły rok to można by było w Komisjach jeszcze to przedyskutować i z jakimiś sugestiami wyjść. Ponad to padło tu pytanie skąd to 1,5 mln środków własnych. Zapytał czy Skarbnik Powiatu mogłaby odpowiedzieć na to pytanie.
Skarbnik Powiatu - powiedziała, że wieloletnia inwestycja tak jak Urząd Marszałkowski rozkłada przekazywanie środków na okres 3 lat, tak samo można tą inwestycję zaplanować w przeciągu kilku lat. Źródła finansowania są różne, dochody własne, subwencje, kredyt, obligacje. Jak powiedziała propozycja mogła by być uzależniona od tego jednorazowo ile będzie powiat w danym roku środków potrzebował i przez ile lat ta sala gimnastyczna miałaby być budowana. To jest podstawowe pytanie i to uwarunkowuje finansowanie.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że też chciałby wyrazić swoją opinię. Następnie dodał, że Przewodniczący Zarządu poprosił o opinię Rady czy radnych i myśli, ze jeżeli miałaby być sformułowana opinia to musiała by być uchwała, że Rada wyraża opinię pozytywną lub negatywną. Po prostu takie różne wypowiedzi niektórych radnych chyba nie powinny być podstawą ujęcie lub nieujęcia w projekcie budżetu składanym przez Zarząd. To jest jedna uwaga. Następnie powiedział, że należy to zostawić następnej kadencji, bo tyle razy w ciągu roku przez cztery lata budżet był zmieniany, że jeżeli będzie duża wola następnej kadencji to bez problemu w styczniu zrobią zmianę w uchwale budżetowej i dopiszą salę gimnastyczną.
Starosta Chełmiński - powiedział, rademu Cecerko, że jest to rodzaj konsultacji. Tak było to robione na sesjach i dlatego pyta o opinię radnych. Zarząd chce mieć więcej informacji. Jak powiedział będzie trudno dostarczyć danych złotówkowych, ponieważ aby takie dane dostarczyć trzeba mieć projekt, kosztorys. A to nie jest jednakowa bryła w tej ciasnej zabudowie w starówce i tych danych nie uda się w najbliższym czasie zdobyć więcej. Jest plan realizacyjny zagospodarowania przestrzennego i on narzuca pewne warunki i z niego mówca skorzystał formułując opinię z którą zapoznał radnych. Więcej danych nie ma i plus te pieniądze, które będą w planie u Marszałka i to jest wszystko. Koszt sali czyli te 2,5 mln wziął się z różnych źródeł. Zarząd pytał się w Papowe, w Unisławiu, w Lisewie i wyszła to kwota na oko, że może to się uda za 2,5 mln salę oczywiście zdecydowanie mniejszą do potrzeb młodzieży szkolnej. Stąd też Zarząd zdecydował się na zaciągnięcie opinii czy konsultacji Rady Powiatu.
Radny p. P. Madej - powiedział, że chciałby coś powiedzieć w sprawie tej ostatniej sesji, że padały w kuluarach głosy, żeby ostatnia sesja jeżeli jest to możliwe mogła odbyć się gdzieś w plenerze.
Skarbnik Powiatu - poprosiła aby wziąć pod uwagę, że jest to ostatnia sesja Rady Powiatu, która może dokonywać wiele zmian budżetowych. Następna sesja może być dopiero pod koniec listopada, dlatego dla budżetu bezpieczniej było by aby chociaż część sesji odbyło się w takim miejscu, w którym można by było korektę budżetu omówić i przyjąć.
Starosta Chełmiński - powiedział, że ma jeszcze jedną sprawę do radnych. Dzisiaj Zarząd Powiatu przyjął diagnozę w ramach strategii powiatu. Jak powiedział wie, że to okres bardzo nieciekawy ale to tak się stało i jak powiedział nie umie sobie wytłumaczyć dlaczego ten EUROINVESTMEN, który wygrał to w lutym dopiero umowę podpisał z Marszałkiem w sierpniu. Przez ten okres czasu strategia mogła być już zakończona. Teraz jest tylko diagnoza i w zasadzie powinno się powołać zespół planowania strategicznego. Powiedział, że ma wiele wątpliwości czy w tym czasie tak bardzo gorącym to może się udać. Dzisiaj Prezesowi tłumaczył, że dalszy ciąg przystąpienia do strategii powinien mieć miejsce po wyborach, po ukonstytuowaniu się zarządu, dlatego, że zebranie 25 - 30 osób i teraz z nimi pracownie nie ma sensu z powodu takiego, że w tym czasie a różne osoby reprezentują różne ugrupowania nie tylko polityczne ale i też samorządowe, społeczne nikt nie będzie się zdradzał z pomysłów i nie do końca będzie szczery i nie powie co chciałby zrobić w powiecie. Bo to już jest akcja wyborcza i nikt nie będzie myślał o strategii. Jak powiedział chciał się upewnić co myślą radni i dać decyzję Zarządu temu Panu i odłożyć tą sprawę do czasu po wyborach. Jak powiedział chciałby się upewnić czy radni mają podobne zdanie w tej sprawie jak mówca.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma sensu kontynuowanie tego dzieła dalej, z uwagi na to, że nie wiadomo jaki skład za miesiąc czy dwa na tej sali będzie siedział. Czy dużo się zmieni czy też nie i powoływanie w tej chwili zespołów byłoby bezsensowne. Powiedział, że z pracami należy wstrzymać się do wyboru nowej rady.
Radny p. T. Derebecki - poparł przedmówcę. Następnie zapytał czy są jakieś prace pomocnicze, które mogłyby być przygotowane przez urzędników Starostwa żeby nie spowodować dalszego opóźnienia.
Starosta Chełmiński - powiedział, że dlatego jest to praktycznie niemożliwe ponieważ powstają zespoły planowania strategicznego, jest to strategia uspołeczniona, kiedy są wszyscy czyli specjaliści, radni, biznesmeni. Jak powiedział po otrzymaniu ostatecznej wersji diagnozy radni otrzymają ksero tej diagnozy bez względu na wszystko.
Radny p. D. Śliwiński - zapytał na jakiej zasadzie ten zespół miałby pracować.
Starosta Chełmiński - powiedział, że ten zespół prawdopodobnie spotkania już w październiku lub na początku listopada. Są cztery spotkania po dwa dni z przerwą co dwa tygodnie czyli to wyjdzie 8 - 10 tygodni cały cykl i to się powinno zakończyć.
Radny p. M. Cecerko - zapytał kto członków Zarządu będzie powoływał.
Starosta Chełmiński - powiedział, że nie ma jeszcze wytycznych, kto powinien być w tym zespole.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że radni powinni dostać diagnozę.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że nawiązując do ustawy o dostępie do informacji ma sugestię do Zarządu o to aby dbać aby strona internatowa i materiały na miej były na bieżąco aktualizowane, bo protokoły z sesji są sprzed dobrych kilku miesięcy a nowszych materiałów nie ma.
[Protokoły z sesji zostają zamieszczane PO ich zatwierdzeniu. Faktycznie, na dzień 11 września ostatnim zamieszczonym protokołem był protokół z XXXVIII sesji z 28 maja. Protokół z XXXIX sesji (26 czerwca) został zatwierdzony dopiero na tej sesji, dnia 11 września (patrz punkt 4), stąd to "opóźnienie" - przyp. D.B.]
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że rozumie, iż Sekretarz przyjął to do wiadomości.

Do punktu 17.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XL sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki