Protokół nr XXXV/2002
z XXXIX Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 26 czerwca 2002 r.

Sesja odbyła się w dniu 26 czerwca 2002 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 18:00.

Na ogólną liczbę 24 radnych obecnych na sesji było 20, co stanowi 83 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.
9. Sprawa przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członków Zarządu Powiatu.
10. Sprawa wyboru członków Zarządu Powiatu.
11. Sprawa okręgów wyborczych.
12. Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2002.
13. Sprawa zmiany Uchwały Nr XIX/87/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 września 2000 r. w sprawie wysokości diet radnych zmienionej Uchwałą Nr XXIV/121/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/87/2000 w sprawie wysokości diet radnych.
14. Sprawa zmiany Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego.
15. Sprawa zmiany Uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego.
16. Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXVIII/234/2002 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podjęcia zobowiązań remontowych na drogach powiatowych przekraczających granice ustalone w budżecie powiatu na 2002 r.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XXXIX sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, a w ich i swoim imieniu zaproszonych gości oraz kierownictwo Starostwa.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest 20, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych chciałby wnieść poprawki do wcześniej otrzymanego projektu porządku obrad XXXIX sesji Rady Powiatu. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Chełmińskiego.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że protokół z XXXVIII sesji został wyłożony na 7 dni przed sesją i nikt z radnych nie wniósł uwag. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie w/w protokołu.

Za przyjęciem głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że Zarząd Powiatu między sesjami zebrał się 4 razy i tak:
w dniu 29 maja br.
- spotkał się w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu, na którym to pan Grzegorz Sziming Dyrektor DPS oprowadził członków Zarządu po placówce i przedstawił plan zmian w programie dochodzenia do standardów związanych z przejęciem mieszkań po siostrach zakonnych oraz pokazał te mieszkania które będą przejmowane przez powiat na dniach po Siostrach Zakonnych. Przy pożegnaniu z Dyrektorem Pan Stefan Pepliński wyraził pogląd, że byłoby dobrze, gdyby powiat miał więcej tak dobrych gospodarzy. Jak powiedział mówca jest często w Mgoszczu a cześć członków Zarządu była tam pierwszy raz i to co powiedział Pan Pepliński to oddaje to co się dzieje w Domu Pomocy Społecznej, jak to wygląda i jak tam się gospodarzy.
w dniu 5 czerwca br. Zarząd Powiatu:
- przyjął uchwałę nr 21/2002 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie. Komisja w tym dniu wyłoniła kandydata na Dyrektora, którym została pani Krystyna Prais a w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu powierzył to stanowisko Dyrektora Pani Prais.
- przyjął uchwałę nr 22/2002 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie. Komisja wyłoniła Pana Jacka Kordowskiego na stanowisko Dyrektora w/w placówki tego dnia a w dniu dzisiejszym Zarząd powierzył funkcję Dyrektora Panu Kordowskiemu.
- zapoznał się z informacją Kuratorium Oświaty o przyznaniu dla powiatu chełmińskiego kwoty 84.208 zł na stypendia dla młodzieży wiejskiej uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych w okresie styczeń - czerwiec 2002 r. Zarząd Powiatu dokonał podziału środków przeznaczonych na stypendia dla młodzieży wiejskiej uczęszczającej do szkół w okresie styczeń - czerwiec 2002 r.: - Zespołowi Szkół nr 1 kwotę 27.499 zł, Zespołowi Szkół nr 2 kwotę 22.977 zł., Zespołowi Szkół CKP kwotę 30.799 zł., Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu kwotę 2.933 zł.
- przyjął Uchwałę Nr 23/2002 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2002 r.
- zobowiązał szkoły do podziału środków zgodnie z informacją Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów. W przypadku braku możliwości wykorzystania funduszy zgodnie z zasadami, szkoły zostały zobowiązane do zwrotu pozostałych środków do Starostwa.
- postanowił podpisać porozumienie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu w sprawie udzielania porad i diagnozowania dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem. Koszt badania wynosi 20 zł za 1 godzinę, a badanie to nie może trwać dłużej niż 4 godziny.
- przyjął uchwałę nr 24/2002 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego w postaci komputera wraz z wyposażeniem Powiatowej Komendzie Policji w Chełmnie.
w dniu 12 czerwca br. Zarząd Powiatu:
- dokonał następującego podziału środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działalność ekologiczną w szkołach, tj. kwoty 13.120 zł, na podstawie zakresu działań podejmowanych przez szkołę, ponoszonych przez nią kosztów i z tego, co dotychczas robiły w zakresie ekologii Zarząd podzielił pule w następujący sposób:
- Zespół Szkół nr 1 - 50 %,
- Zespół Szkół CKP w Grubnie - 25 %,
- Zespół Szkół nr 2 - 13 %,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 12 %.
- postanowił w sprawie podziału środków na dokształcanie nauczycieli zrezygnować w tym roku z doradztwa metodycznego, a dokonać podziału środków na: szkolenia rad pedagogicznych, doskonalenie i dokształcenie nauczycieli. Wydział Spraw Społecznych został zobowiązany do dokonania podziału środków na w/w zadania wraz z przedstawieniem układu wykonawczego.
- zapoznał się z pismem Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w sprawie biblioteki powiatowej. Zobowiązał Wydział Spraw Społecznych do przygotowania projektu pisma do Zarządu Miasta z propozycją podpisania porozumienia od 1 października 2002 r., wraz z porozumieniem, w którym wpisane będą kwoty 4.500 zł na koszty zatrudnienia i 3.000 zł na księgozbiór.
- postanowił z uwagi na trudną sytuację finansową powiatu nie przyznawać dofinansowania uczniowskim klubom sportowym.
- zatwierdził nową propozycję zadań wspólnych z Zarządami Gmin w sprawie robót chodnikowych. Następnie powiedział, że na poprzedniej sesji mówił o tym, że kwoty zostały ustalone na roboty chodnikowe ale one uległy zmianie dlatego, że podział tych środków nie uwzględniał Gminy Stolno. Podział był taki, że tym, którzy mieli na zadania określone kwoty zostały one zmniejszone tak, żeby w tym podziale znalazła się również Gmina Stolno. Zostało to zaakceptowane przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych i Zarząd przyjął dzisiaj opinię do wiadomości. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg otrzyma to do realizacji.
- zapoznał się z pismem Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół CKP w Grubnie dotyczącym gimnazjum przysposabiającego do zawodu. Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Spraw Społecznych do wydania opinii w sprawie pisma Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół CKP w Grubnie oraz do udzielenia odpowiedzi, czy selekcjonowanie uczniów i wprowadzanie oświadczeń rodziców o treści proponowanej przez Radę Pedagogiczną są zgodne z prawem. Zobowiązał również Wydział do uzyskania informacji z innych powiatów czy istnieją na ich terenie podobne Gimnazja przysposabiające do zawodu, czy wprowadzają ograniczenia w rekrutacji i w/w oświadczenia. Zarząd Powiatu wystąpił do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie z prośbą o wydanie opinii odnoszącej się do pisma Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół CKP w Grubnie.
- postanowił podpisać porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie prowadzenia biura paszportowego w Starostwie Powiatowym w Chełmnie i Zarząd czeka na podpisanie tego porozumienia przez Wojewodę aby to biuro uruchomić.
- zapoznał się z pismami: Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu i Domu Pomocy Społecznej nr 2 w sprawie pomniejszonych dotacji na DPS decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Na podstawie w/w protestów pani Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie została zobowiązana przez Zarząd Powiatu do wystąpienia z pismem do Wojewody o zwiększenie środków na DPS-y.
- postanowił wystąpić do Zarządu Miasta Chełmna z projektem porozumienia w sprawie najmu pomieszczeń przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie przez Zarząd Powiatu Chełmińskiego na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zarząd występuje do Miasta, gdyż ma zamiar zainwestować w pomieszczenia, wyposażyć je oraz podjąć pewne nakłady inwestycyjne musi ponieść i chciałby mieć jasną i pełną informację czy Zarząd Miasta po jakimś czasie nie wypowie najmu zajmowanych pomieszczeń. Stąd Zarząd Powiatu chce podpisać porozumienie z Zarządem Miasta.
- postanowił zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 15.549 zł na wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich do budynku Starostwa przy ul. Harcerskiej 1 wraz z drzwiami wejściowymi i oknem. Zobowiązał Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji do wystąpienia do Burmistrza Miasta Chełmno o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wykonanie podjazdów dla wózków inwalidzkich do budynku przy ul. Słowackiego.
w dniu 18 czerwca br. Zarząd Powiatu:
- zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na modernizację drogi powiatowej nr 44445 Unisław -Żygląd - Etap II. Jest to w ramach aktywizacji obszarów wiejskich czyli finansowane z Banku Światowego.
- zapoznał się z informacją Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, i tak: działki w Mgoszczu: 24 kwietnia br. Rada Powiatu podjęła uchwałę o zbyciu lokali w Mgoszczu, w dniu 30 kwietnia br. zostały wydane zaświadczenia o odrębności lokali, a wyceny lokali mieszkalnych zostały sporządzone 29 maja br. Wszyscy mieszkańcy zadeklarowali chęć kupna lokali w związku z czym pozostaje podpisanie protokołu i aktu notarialnego. W Grubnie natomiast otrzymaliśmy od Konserwatora decyzję z dnia 9 maja 2002 r. zatwierdzającą projekt podziału, która uprawomocniła się 24 maja 2002 r. 12 czerwca 2002 r. zostało wysłane pismo do Gminy Stolno z prośbą o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki, został zlecony podział. Teraz Zarząd czeka na decyzję Gminy Stolno, która musi się uprawomocnić, następnie będzie przygotowany na sesję projekt uchwały o zbyciu, zostanie wywieszony wykaz, zlecona będzie wycena, a następnie zostanie ogłoszony przetarg. Jak powiedział był dzisiaj rano u Wójta w Stolnie ponieważ powstały kontrowersje odnośnie wydzielenia działek pod przepompownie. Z tym, co zatwierdził Konserwator nie zgadza się Wójt Gminy Stolno, który twierdzi, że działka jest dwukrotnie większa i stąd dzisiejsza wizyta w Gminie Stolno. Następnie powiedział, że doszło do porozumienia, ze Wójt jeszcze raz wystąpi do konserwatora aby tą działkę dwukrotnie pomniejszyć. Wójt obiecał, że zrobi to bardzo szybko aby tych prac już nie opóźniać, ponieważ już czasu niewiele zostało żeby w tym roku jeszcze tą wydzieloną działkę sprzedać. Jeśli chodzi o mieszkania w budynku mieszkalnym nr 52 w Grubnie (budynek przydworny) - jest ich 7, również i tu mieszkańcy wyrazili wolę kupna zajmowanych przez nich mieszkań. Następnie powiedział, że gdyby sprzedać mieszkania przy ul. Dworcowej 27 oraz mieszkania w Mgoszczu bez tych mieszkań w budynku przydwornym przy założeniu, że wszyscy mieszkańcy skorzystają z ulg to powiat uzyska dochód około 29.000 zł. Jest to kwota niewielka ponieważ mieszkania są kupowane za 10% wartości. Jeśli chodzi o budynek przy ul. Dworcowej - należy sporządzić nowy wykaz. Zaświadczenia o odrębności lokali zostały wydane 13 marca 2002 r., wycena została sporządzona 13.05.2002 r.
- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Chełmnie przyznał nagrodę w wysokości 1.200 zł Zarządu Powiatu w Chełmnie panu Tadeuszowi Kwiatkowskiemu Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1, który odchodzi na emeryturę.
O godz. 15:30 na salę posiedzeń przybył radny p. M. Cecerko.
- wystosował pismo do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z problemem nierytmicznego regulowania obligatoryjnych zobowiązań w ramach środków funduszu pracy na rzecz pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. Zarząd motywował to tym, że na dzień 28 maja oczekuje na zrefundowanie wynagrodzeń dla młodocianych 122 pracodawców, którzy złożyli 315 wniosków a łączna kwota zadłużenia tej spodziewanej refundacji jest około 500 tys. zł. Zarząd chciałby aby te uregulowania wpływały do powiatu rytmicznie, aby było coraz mniej zwaśnień pomiędzy pracodawcami a Powiatowym Urzędem Pracy czy mówcą. Ta sytuacja powtarza się ciągle. Pod koniec roku kiedy wpłynęły większe kwoty pieniędzy i kiedy obecny Prezes PSS Społem oraz Prezes GS byli zadowoleni, że otrzymali prawie wszystko to teraz znowu zobowiązania funduszu pracy wobec pracodawców urosły do kwoty 50 tys. zł.
O godz. 15:30 na salę posiedzeń przybył radny p. Z. Bukowski.
Radny p. T. Jagodziński - zapytał ilu było kandydatów na poszczególne konkursy, które były ogłoszone oraz poprosił o krótkie zreferowanie co się zmieniło w sprawie budynku przy ul. Dworcowej 27 jeżeli chodzi o tą część pozamieszkalną.
Starosta Chełmiński - powiedział, że w obu konkursach było po jednym kandydacie. Był Pan Kordowski i była Pani Prais. Jeżeli chodzi o pozostałość budynku przy ul. Dworcowej 27 to w dalszym ciągu trwają uzgodnienia z mieszkańcami odnośnie nabycia tych lokali, natomiast co do pozostałej części to Zarząd dzisiaj przyjął wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży.
Radny p. Z. Bukowski - zapytał czy prawdą jest, że Starosta w imieniu Zarządu występował do Kuratora Oświaty o zmianę przedstawicieli Kuratora w komisji konkursowej w konkursie na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych.
Starosta Chełmiński - powiedział, że prawdą jest, że występował do Kuratora Oświaty z wnioskiem o zmianę jego przedstawicieli w komisji konkursowej i dotyczyło to obu konkursów, nie tylko jednego.
Radny p. Z. Bukowski - poprosił Starostę aby uzasadnił dlaczego o taką zmianę wnioskował.
Starosta Chełmiński - powiedział, że zmianę przedstawicieli Kuratora w komisji konkursowej uzasadnia tym, że w komisji byli ci sami ludzie którzy dokonywali oceny Pana Dyrektora Kordowskiego. Jeżeli starszy wizytator, który bezpośrednio dokonywał oceny Pana Jacka Kordowskiego jest w tej komisji konkursowej, a który parę dni przed konkursem z mówcą uzgadnia tą ocenę i przekonuje go, że nie ma racji skoro ocena mówcy jest dobra a jego ma być wyróżniająca to jak powiedział doszedł do wniosku, że obiektywnej oceny w konkursie ze strony przynajmniej tego Pana nie będzie można oczekiwać, dlatego, że ten Pan tą ocenę o Panu Dyrektorze Kordowskim już miał. W związku z tym po rozmowie mówcy z Panią Kurator Oświaty doszli do wniosku, że aby ta ocena była obiektywna trzeba dokonać zmiany członków komisji. I tak się stało. Następnie dodał, że wyrazem obiektywności oceny jest fakt, że wybrano Pana Kordowskiego Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 2 w Chełmnie.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że Zarząd Powiatu wszystkie uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Powiatu postanowił przekazać Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu oraz:
- nr XXXVIII/231/2002 - zmieniającą Uchwałę Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok - przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz zainteresowanym stronom,
- nr XXXVIII/232/2002 w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu administracji rządowej należących do kompetencji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach - przesłał do Urzędu Wojewódzkiego wraz z podpisanym porozumieniem,
- nr XXXVIII/233/2002 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Chełmnie do przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność powiatu - przekazał Zespołowi Opieki zdrowotnej i Wydziałowi Geodezji, Kartografii i Nieruchomości,
- Nr XXXVIII/234/2002 w sprawie podjęcia zobowiązań remontowych na drogach powiatowych przekraczających granice ustalone w budżecie powiatu na 2002 r. - przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg,
- Nr XXXVIII/235/2002 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - przekazał Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie i Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Nr XXXVIII/236/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/223/2002 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Pani Marii Kowalskiej na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie - przekazał Wydziałowi Organizacyjnemu i Finansowemu.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że w okresie pomiędzy sesjami nikt z radnych nie złożył interpelacji ani zapytania. W związku z tym zapytał czy ktoś chciałby uczynić to teraz. W związku z brakiem pytań przystąpił do realizacji następnego punktu.

Do punktu 8.
Sprawa informacji o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Tatiana Syta przygotowała sprawozdanie z działalności PCPR /załącznik nr 3 do protokołu/ a radni otrzymali je wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Następnie poprosił Kierownika PCPR o krótkie wprowadzenie do tematu.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. T. Syta - powiedziała, że sprawozdanie o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2001 rok pozwoliła sobie podzielić na dwie części. W pierwszej części zostały ujęte sprawy te, które były realizowane a mianowicie sprawy dotyczące działalności związanej z prowadzeniem i kierowaniem do Domów Pomocy Społecznej, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze, nowe zadanie jakie doszło w 2001 roku czyli usamodzielnieni wychowankowie opuszczający placówki i rodziny zastępcze i zakłady poprawcze albo ośrodki szkolno - wychowawcze, zadanie dotyczące spraw związanych z państwowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Druga część tego sprawozdania to ta na której mówczyni chciałaby się bardziej skupić, ponieważ uważa, że po trzech latach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie czas najwyższy pokazać to czego nie udało się zrobić głównie z powodu braku środków finansowych, niemniej są to zadania bardzo ważne. Ostatnio nawet zarzuca się powiatom, że nie przekazują zadań własnych na realizację tych zadań, natomiast kontrole które mają miejsce, takiej kontroli nie było w PCPR w Chełmnie, prowadzone przez NIK nie pytają czy są środki finansowe czy nie tylko po prostu zarzuca się powiatom, że te zadania są nie realizowane. Pierwszym takim zadaniem, którego nie zrealizował PCPR w Chełmnie było niewypłacenie żadnemu dziecku, które opuściło rodzinę zastępczą pomocy w formie tzw. wyprawki, ponieważ dzieci te otrzymują jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie, jest to świadczenie obligatoryjne w wysokości ustalonej. Jeżeli chodzi o dzieci z rodzin zastępczych większość z nich pozostaje w rodzinach, u których była więc te świadczenia nie muszą być wysokie, nie mniej jednak po wyliczeniu okazuje się, że potrzebne byłoby około 24 tys. zł. Nie były realizowane także inne formy pomocy związanych z usamodzielnieniem wychowanków, ponieważ oprócz tych dwóch świadczeń jest również możliwość udzielania pomocy w wynajęciu pokoju, opłaceniu kwatery studiującej osoby itd.. Nie utworzono także na terenie powiatu chełmińskiego mieszkań chronionych, które były by potrzebne dla osób opuszczających zakłady karne, czy zakłady poprawcze czy też domy dziecka To także wiąże się z tym, że powiat musiałby takie mieszkania utrzymywać. Centrum nie prowadziło także specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych i zastępczych. Zadanie to mogłoby być częściowo realizowane gdyby przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie utworzona została mała poradnia rodzinna, ale jeżeli ta pomoc ma być udzielana fachowo to trzeba by było zatrudnić specjalistów a specjaliści muszą być opłaceni. Z takich wstępnych wyliczeń gdyby PCPR udostępniło swoje pomieszczenia i kiedy pomagało w takich sprawach związanych z załatwianiem spraw papierkowych to tak czy tak potrzebne by było na same wynagrodzenia około 50.000 zł. rocznie aby taka poradnia mogła funkcjonować. Nie została także opracowana strategia rozwiązywania problemów społecznych. To także wiąże się z brakiem środków finansowych. Jak mówczyni powiedziała wie, że niektóre powiaty determinowane podjęły się robienia tego we własnym zakresie poprzez pracowników PCPR i dzięki życzliwości innych jednostek organizacyjnych m.in. ośrodków pomocy społecznej ale to się wiąże na zasadzie dobrej woli osób, które będą chciały zebrać informacje na ten temat, tym bardziej, że jest problem z ustawą o ochronie danych osobowych i nie wszystkie informacje zostają udzielane. Jeżeli udało by się zmobilizować osoby do pomocy potrzebne byłoby 4 tys. zł. Teraz okazuje się, że bez tej strategii załatwić wielu spraw, zwłaszcza jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków, ponieważ rozpisywane są przez Ministerstwo różnego rodzaju programy zarówno dla organizacji pozarządowych, dla placówek także i dla samorządów ale jednym z warunków ubiegania się o jakiekolwiek środki finansowe jest zapis, że to o co ktoś ubiega się w programie jest zawarte w strategii rozwiązywania problemów społecznych. PCPR próbowało przy okazji opracowywania strategii powiatu czy udałoby się w ramach jednej strategii zamknąć drugą. Niestety tamta ma taki troszeczkę inny charakter pod kątem gospodarczym i mimo wszystko PCPR będzie musiało tą strategię przygotować odrębnie. Nie były udzielane wszechstronne informacje o prawach i obowiązkach, gdyż aby realizować to zadanie to PCPR musiałoby mieć swojego radcę prawnego. To także wiąże się ze sprawami finansowymi. Nie jest jednak tak, że osoby, które przychodzą do PCPR są odsyłane. Jest tak, że jeżeli taka osoba potrzebuje pomocy prawnej to dzięki życzliwości Starostwa PCPR może korzystać z radców prawnych, którzy są w Urzędzie. Niemniej jednak trzeba zawsze poczekać w kolejce, omówić sprawę i to jest takie pośrednie załatwiania sprawy. Łatwiej było by gdyby osoba zainteresowana, która potrzebuje pomocy bezpośrednio porozmawiała z radcą prawnym i wyjaśniła swoje problemy a widać, że coraz więcej osób czuje się takich zagubionych, bezradnych i bez porady radcy prawnego nie jest w stanie załatwić pewnych spraw, natomiast jeżeli chce załatwiać sobie te sprawy gdzieś prywatnie musi za to zapłacić a niestety klienci PCPR są to osoby nie mające środków finansowych. Nie zostało utworzone na terenie powiatu ośrodka interwencji kryzysowej. W kontrolach, które są przeprowadzane dużo się mówi o braku w/w ośrodków, ponieważ mogłyby one załatwić bardzo dużo spraw na terenie powiatu, gdyż powinny one zajmować się szeroko rozumianą pomocą ludziom znajdującym się w kryzysie, a więc nie tylko osobom, które doświadczyły przemocy ale także osobom, które z powodu śmierci czy odejścia osoby bliskiej nie mogą sobie poradzić. Interwencja w takim przypadku powinna być szybka, krótka i konkretna. Jak mówczyni powiedziała napisała, że częściowo PCPR mogło by to zadanie realizować zlecając je innemu podmiotowi. Następnie dodała, że pozwoliła sobie odwiedzić taki ośrodek interwencji kryzysowej w Bydgoszczy prowadzony przez organizację pozarządową. Z wyliczeń które tam wstępnie przedstawiono wynika, że taki ośrodek w utrzymaniu jest tańszy jeżeli jest prowadzony przez jakąś organizację a nie bezpośrednio przez powiat. Z obserwacji Pana, który ten ośrodek prowadzi wynika, że głównie jednak zgłaszają się kobiety z dziećmi z przemocy. Jeżeli PCPR chciałoby częściowo realizować to zadanie a zgłasza się coraz więcej kobiet z dziećmi potrzebującymi pomocy i nie mogą dostać się do domów pomocy społecznej ponieważ tam są bardzo długie kolejki, nieraz wystarczyła by pomoc krótkotrwała to zaproponowano PCPR w Chełmnie wstępnie bo nie było oficjalnych pism ani decyzji, że za 1.000 zł. miesięcznie, gdyby powiat chełmiński płacił tej organizacji pozarządowej mógłby w miesiącu umieścić 3 kobiety z dziećmi. O ilości dzieci nie było już mowy. Jak powiedziała zdaje sobie sprawę z tego, że jest bardzo trudna sytuacja finansowa ale być może w przyszłym roku udało by się chociaż spróbować podpisać to porozumienie na taką doraźna pomoc. Nie były także prowadzone szkolenia doskonalenia kadr pomocy społecznej z terenu powiatu chełmińskiego i doradztwa metodycznego ale to tez jest związane z zatrudnieniem osoby. Mógłby to robić radca prawny, bo jeżeli ktoś ma komuś coś radzić, coś wyjaśniać to musi to zrobić fachowo, zwłaszcza ze względu na fakt, że przepisy są bardzo zagmatwane. PCPR nie jest jednak siłami swoich pracowników szkolić kadry ośrodków pomocy społecznej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w punkcie gdzie była informacja o braku środków finansowych na realizowanie zadań jest wymieniona kwota zaległa 16.500 zł, oraz potrzebna na ten rok 24 tys. zł. W związku z tym zapytał ilu osób dotyczy ta kwota.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. T. Syta - powiedziała, że będzie to 50 osób i to są wszyscy usamodzielnieni wychowankowie rodzin zastępczych. Z tym, że niektóre świadczenia można by było przesunąć ponieważ wychowanek usamodzielnia się w wieku 18 lat, i jeżeli się nie uczy to powinien otrzymać w tym momencie wszystkie przysługujące mu świadczenia. Natomiast jeżeli nadal kontynuuje naukę to część osób może te świadczenia otrzymać po zakończeniu nauki, bo słowo usamodzielnienie się jest pojęciem dosyć szerokim i sam fakt, że skończył 18 lat i wkroczył w to dorosłe życie i usamodzielni się. Ci którzy podjęli naukę mogą otrzymać tą pomoc z chwilą skończenia nauki. Ale właściwie wszystkie 50 osób miałoby prawo teraz wystąpić z wnioskiem i o taką pomoc się ubiegać. Nie jest to wysoka pomoc jeżeli chodzi o jedną osobę. To jest pomoc w formie rzeczowej i wypłaca się do wysokości 300% i np. może to być pomoc rzeczowa wartości 500 zł., i to jest wyposażenie mieszkania w sprzęt, art. AGD. Taki wychowanek też musi uzasadnić co potrzebuje. Pracownicy pójdą na wywiad i sprawdzą stan i przyznają środki tylko na to co będzie mu niezbędne. Jest to przeciętnie pomoc za kwotę 400 - 500 zł.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że zapoznała się ze sprawozdaniem i zostało ono zakończone wymienieniem tych najpilniejszych a nierealizowanych zadań przez powiat chełmiński. Następnie powiedziała, że dodałaby jeszcze jedno, które uważa za bardzo ważne i którym powiat powinien się zająć i są to kluby i świetlice powiatowe. Zadanie to dotyczy mieszkańców całego powiatu chełmińskiego. Mowa o tym jest już od dawna i trzeba by było po prostu zastanowić się nad formą, w jaki sposób to zrobić. To nie koniecznie musi wiązać się z finansowaniem całości. Można dojść do porozumienia z MOPS - em, z GOPS - ami. Może takie świetlice już istnieją i może można by było partycypować w kosztach prowadzenia. Tutaj jest potrzebna współpraca z gminami. Trzeba zastanowić się jak to zrobić, żeby dojść do realizowania tego zadania. Jak powiedziała sądzi, że część radnych też myśli, że jest to potrzebne.
Radny p. M. Misiaszek - zapytał czy ośrodek interwencji kryzysowej może istnieć również przy domu matki i dziecka i czy takie połączenie jest możliwe.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. T. Syta - powiedziała, że jest to możliwe. Są tez takie rozwiązania. Są te ośroki jako samodzielne i właściwie takie samodzielne ośrodki z chwila powstania to były one już z chwilą powstania powiatów. Natomiast teraz powiaty z powodu braku środków finansowych różne formy przyjmują. Albo zlecają organizacją pozarządowym albo robią przy specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych albo przy domach pomocy społecznej. To musi być w takim miejscu aby łatwo można było tam trafić.
Radny p. M. Misiaszek - zapytał czy gdyby był taki dom matki z dzieckiem to czy PCPR było by zainteresowane podpisaniem umowy w tej sprawie z takim domem.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. T. Syta - powiedziała, że to zależy gdzie by był.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że była mowa, że brak środków uniemożliwił wykonanie zadań. Zapytał czy to należy traktować, że to Rada Powiatu w uchwale budżetowej nie przewidziała odpowiednich kwot dla PCPR. Wiadomo, że Rada Powiatu nie uchwaliła bo ma ograniczone dochody, dochody powiatu są ograniczone bo budżet państwa też nie ma takich dochodów jakie chciałby mieć. Następnie powiedział, że w tym katalogu 8 pozycji osobiście uważa, że karygodnym jest że pkt. 1, 2 i 7 nie jest realizowany. Następnie zapytał czy można to przełożyć na kwotę jaka jest kwota w budżecie 2002 r. uratowała by sytuację, nie zaspokojenie wszystkich potrzeb ale tych najważniejszych.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. T. Syta - powiedziała, że jeżeli chodzi o punkt 2 to może do końca nie wygląda to jak powiedziała, ponieważ na początku istnienia powiatu w 1999 roku PCPR takie dofinansowanie do wynajęcia pokoju były robione, ponieważ były środki. Natomiast trudno jest przewidzieć kwotę bo to zależne jest od tego ile osób taki pokój wynajmuje i gdzie wynajmuje. Młodzież studiująca nie ubiega się ponieważ wie, że nie ma środków ale jeżeli dostali by informację, że mogą się ubiegać o środki na dofinansowanie do zakwaterowania to takie podania były by składane. To jest bardzo ruchome i trudno powiedzieć ale dotyczyło by to 10 - 11 osób. Zależy to również od miejscowości, ponieważ wynajęcie pokoju w Chełmnie a w Warszawie to są duże różnice. Trzeba by było ustalić także ile i komu i do jakiej kwoty następuje dofinansowanie. Natomiast jeżeli chodzi o pkt. 7 to jak mówczyni powiedziała otrzymała informację od ośrodka interwencji kryzysowej prowadzonego przez organizację pozarządową, że utrzymanie tego ośrodka kosztuje około 150 tys. zł. w skali roku. Tylko, że są to pieniądze, które ta organizacja dostaje na prowadzenie tego ośrodka, natomiast jeszcze posiłkują się oni darowiznami, są również zwolnieni z czynszu, pewnych opłat nie ponoszą. Tam są zatrudnieni ludzi przez organizację pozarządową, którzy często robią to w ramach wolontariatu. Jeżeli powiat utworzył by to jako jednostkę organizacyjną to już tutaj trzeba liczyć wynagrodzenia - płace i pochodne. Żeby zrealizować to zadanie chociaż częściowo to 1 tys. zł. miesięcznie był by potrzebny.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy przez PCPR były składane jakieś wnioski do budżetu, które zostały załatwione odmownie.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. T. Syta - powiedziała, że tak. Sprawa wyprawek dla rodzin zastępczych z braku środków finansowych odmownie, składany był także wniosek w sprawie poradni jak się tworzył budżet, ponieważ priorytetem było utrzymanie bieżące.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że chciałaby wyjaśnić sprawę wniosków składanych do budżetu powiatu przez PCPR i wykreślenia ich z planowanych wydatków na poszczególne lata. Ustawa o dochodach samorządu została napisana na dwa lata na rok 1999 i 2000. Jest 2002 rok i cały czas ta sama ustawa obowiązuje. W miedzy czasie ustawa o pomocy społecznej zmieniono kilkakrotnie i większość tych zadań, które są tutaj wymienione w roku 1999 były zadaniami z zakresu administracji rządowej czyli wg ustawy o pomocy społecznej należała się powiatowi na nie dotacja. Dzisiaj są one zadaniami własnymi i zgodnie z opinią wojewody, do którego powiatu występuje o środki na te zadania są to zadania własne, które musi samorząd sam sfinansować. Jest to oczywiście niezgodne z Konstytucją, ponieważ zgodnie z Konstytucją jeżeli się zmienia w trakcie zadania powiatom należy zapewnić środki finansowe. Ustawa o dochodach jednostek samorządu się nie zmieniła od roku 1999 a już do nowych przepisów o dochodach dostosowano ustawę o pomocy społecznej. Większość tych zadań nie może być zrealizowana z uwagi na to, że powiat nie posiada zapewnienia środków po stronie dochodowej na te zadania a urząd wojewódzki i ministerstwo może zadania własne dofinansowywać i nie wyraża na to zgody. Wnioski powiatu kierowane do urzędu wojewódzkiego i do ministerstwa są załatwiane odmownie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 9.
Sprawa przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członków Zarządu Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/. Następnie powiedział, że w dniu 3 czerwca 2002 r. wpłynęły do niego dwa pisma tej samej treści. Następnie odczytał treść pism /załącznik nr 5 i 6 do protokołu/. Powiedział, że pisma te zostały skierowane do niego przez Pana Marka Jabłońskiego i Tadeusza Derebeckiego. Jak powiedział rozmawiał z obydwoma Panami i powiedzieli oni, że ich decyzja w tym zakresie jest nieodwołalna i rezygnują z przyczyn osobistych. W związku z tym zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku musi być rozpatrzona i ewentualnie przyjęta rezygnacja Panów. W związku z tym projekt uchwały na dzisiejszej sesji.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że pomimo wszystko chciałby może aby jeden z radnych lub obaj w jakiś sposób wytłumaczyli bo dla niego jest to trochę dziwne, że obaj ci członkowie Zarządu, którzy byli przyjęci równocześnie rezygnują. Zapytał czy mogli by przed Radą szerzej to wyjaśnić.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że przykro o tym mówić. Powiedział, że na początku chciałby podziękować całemu Zarządowi za te pół roku współpracy, dobrej współpracy. Zarząd starał się aby wspólnie coś sensownego zrobić. Motywacje rezygnacji są podobne w obu przypadkach. Jak powiedział rezygnacja ich wynika stąd, że w pewnym momencie nie mogli zgodzić się z niektórymi działaniami Pana Starosty, działaniami, które pozostawały w sprzeczności z ich pojmowaniem sprawowania funkcji członka Zarządu i z zasadami. Jak powiedział obaj uznali, że te rozbieżności są na tyle poważne, że dalsza współpraca jest niemożliwa. Odbyła się rozmowa z Panem Starostą obu Panów, na której wyjaśnili swoje pobudki i jak powiedział myśli, że to zostało przez Starostę zrozumiane i jest to przykre, że w tym momencie trzeba się rozstać. Dodał również, że nie jest to żadna gra przedwyborcza.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy p. M. Jabłoński chciałby coś jeszcze dodać.
Radny p. M. Jabłoński - powiedział, że przedmówca wyłuszczył stanowisko ich obu i na tym należy poprzestać. Następnie podziękował za współprace całemu Zarządowi.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że chciałby przypomnieć, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym przyjęcie rezygnacji i zwolnienie z pełnienia obowiązków członka Zarządu, Rada przyjmuje zwykłą większością głosów. W związku z brakiem innych pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 5 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXIX/237/2002 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członków Zarządu Powiatu /załącznik nr 7 do protokołu/.

Do punktu 10.
Sprawa wyboru członków Zarządu Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do uchwały.
Starosta Chełmiński - powiedział, że z uwagi na to, że statut powiatu chełmińskiego jest dokumentem obowiązującym a w statucie jest napisane, że liczebność Zarządu wynosi 6 osób. W związku z tym po przegłosowaniu uchwały poprzedniej istnieje potrzeba uzupełnienia składu Zarządu. Zaproponował na członka Zarządu Pana Tadeusza Jagodzińskiego przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, który przyjął tą propozycje. Jak powiedział mówca przy składaniu tej propozycji kierował się tym, że p. Jagodziński jest radnym bardzo doświadczonym, bardzo dobrze układała się z nim współpraca jako z Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów i bardzo cieszy się, że przyjął tą propozycję . Druga propozycja została złożona Panu Marianowi Drzymalskiemu członkowi Komisji Budżetu i Finansów i została ona przyjęta i stąd projekt uchwały.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że głosowanie przeciwko poprzedniej uchwale to była jego demonstracja, że nie zgadza się. Jak powiedział zna radnych odchodzących z Zarządu, są to ludzie bardzo uczciwi i na tyle porządni, że nie wyłuszczyli z pewnością wszystkich pobudek jakie kierowały nimi w chwili podejmowania decyzji o zaprzestaniu pracy w Zarządzie. Ale tak się stało i na trzy miesiące przed końcem naszej kadencji, że będzie po raz trzeci wybierany, uzupełniany i zmieniany skład Zarządu. Następnie zapytał czy wybór członków musi być dokonany na tej sesji, czy jest na tyle sprawa przygotowana, czy na przykład się okaże, że we wrześniu następni radni będą rezygnowali z pracy w Zarządzie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że trudno jest przewidzieć, kto jeszcze będzie rezygnował ewentualnie z pracy Zarządu. Jak powiedział sądzi, że na dzisiejszy dzień Rada ma obowiązek rozpatrzyć tą rezygnację, która została przyjęta i dokonać uzupełnienia Zarządu. Co się stanie dalej trudno dziś powiedzieć, jeżeli będą jeszcze takie osoby, które będą chciały zrezygnować to na sierpniowej sesji będzie trzeba jeszcze raz ten temat podjąć. Następnie przypomniał, że projekt tej uchwały zostanie przyjęty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. W związku z tym poprosił o propozycje kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Radny p. D. Śliwiński - zaproponował p. M. Jakubowską, ponieważ jak powiedział ma doświadczenie w tej dziedzinie.
Radna p. M. Jakubowska - wyraziła zgodę.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie w/w kandydaturę.

Za przyjęciem głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Radny p. P. Piekarski - zaproponował p. St. Bojanowskiego.
Radny p. St. Bojanowski - nie wyraził zgody.
Radna p. G. Mazurkiewicz - zaproponowała p. M. Misiaszka.
Radny p. M. Misiaszek - wyraził zgodę.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie w/w kandydaturę.

Za przyjęciem głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Radny p. J. Kubacki - zaproponował p. M. Budnik - Szymoniuk.
Radna p. M. Budnik - Szymoniuk - nie wyraziła zgody.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zaproponował p. K. Poliwko.
Radny p. K. Poliwko - wyraził zgode.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie w/w kandydaturę.

Za przyjęciem głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że chciałby aby w przerwie, która za chwilę będzie ogłoszona Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się, wybrała przewodniczącego tej Komisji i przygotowali karty do tajnego głosowania.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę od godz. 16:20 - 16:30.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że została wybrana Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej, natomiast p. K. Poliwko oraz p. M. Misiaszek członkami tej Komisji. Następnie powiedziała, że są 23 karty do głosowania co odpowiada liczbie radnych obecnych na posiedzeniu Rady. Na karcie do głosowania znajduje się pieczątka Rady Powiatu oraz dwa nazwiska: Tadeusz Jagodziński i Marian Drzymalski. Przy każdym nazwisku znajdują się trzy możliwe odpowiedzi : jestem za wyborem, jestem przeciw wyborowi, wstrzymuję się od głosowania. Postawienie w odpowiednim polu krzyżyka oznacza wybranie określonej odpowiedzi do danego nazwiska. Karty do głosowania są opatrzone pieczęcią oraz parafą członków Komisji. Następnie mówczyni otworzyła urnę w celu pokazania, że jest pusta przed głosowaniem.
Urnę zalakowano i opieczętowano.
Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyczytała w kolejności alfabetycznej wszystkich radnych w celu oddania głosu. Po głosowaniu stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział w głosowaniu.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę od godz. 16:40 - 16:50 w celu ustalenia wyników głosowania.
Pani M. Jakubowska - odczytała protokół z głosowania tajnego /załącznik nr 9 do protokołu/. Następnie przekazała go wraz z kartami do głosowania Przewodniczącemu obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że na podstawie wyników tajnego głosowania stwierdził, że uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu została wybrana przez Radę Powiatu większością głosów.
Uchwała Nr XXXIX/238/2002 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr10 do protokołu.

Do punktu 11.
Sprawa okręgów wyborczych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 11 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że ilość mandatów przypadająca na powiat chełmiński wynosząca 17 na jego wniosek została podzielona w postaci okręgów wyborczych. Jak powiedział zaproponował, aby Miasto Chełmno było okręgiem osobnym z 7 mandatami, i pozostałe gminy łączone po dwie. Gmina Chełmno i Stolno 3 mandaty, Gmina Unisław i Kijewo Królewskie 4 mandaty, Gmina Lisewo i Papowo Biskupie 3 mandaty. Jak powiedział jego wniosek powinien być zaopiniowany przez Rady Gmin w przypadku łączenia gmin, kiedy okręgi powstają przez łącznie gmin. Do dnia dzisiejszego wpłynęły wszystkie opinie i poza Gminą Chełmno wszystkie opinie są pozytywne, natomiast Gmina Chełmno opiniuje tą propozycję negatywnie nie uzasadniając dlaczego. Jak powiedział ta opinia negatywna nie rzutuje na to aby nie uchwalić tego projektu uchwały, istnieją dalsze procesy już odwoławcze. Powiedział również, że na dzień dzisiejszy nie będzie wiadomo jak określać ilość mandatów w okręgach. Trybunał Konstytucyjny wczoraj odrzucił metodę Donta i praktycznie na dzień dzisiejszy nie obowiązuje żadna metoda i trzeba w trybie bardzo szybkim w Sejmie podjąć pracę aby to ustalić. Następnie dodał, że powiaty są już podzielone na okręgi, powiat chełmiński robi to można powiedzieć na samym końcu, ponieważ czas na to jest do 11 lipca.
Radny p. M. Cecerko - zapytał ilu wyborców przypada na 1 mandat w tych 4 okręgach.
Starosta Chełmiński - powiedział, że na 1 mandat w poszczególnych okręgach ilość mieszkańców jest następująca: Miasto Chełmno 3058, Gmina Unisław i Kijewo Królewskie 2774, Gmina Chełmno i Stolno 3466, Gmina Lisewo i Papowo Biskupie 3302.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że widoczne jest uzasadnienie negatywnej opinii Gminy Chełmno.
Starosta Chełmiński - powiedział, że może dodać jeszcze kolejne liczby a mianowicie jakie zaokrąglenia powstały w związku z takim podziałem. W Mieście Chełmno do drugiego miejsca po przecinku 6,89 i stąd 7 mandatów, Gmina Unisław i Kijewo 3,57 i są 4 mandaty, Gmina Chełmno i Stolno 3,34 i są 3 mandaty, Gmina Lisewo i Papowo 3,19 i są 3 mandaty.
Radny p. J. Kubacki - zapytał czy był obowiązek 4 okręgów i czy nie było by bardziej sprawiedliwe np. łączenie po trzy gminy, bo patrząc wzrokowo te różnice sprowadziły by się do mniejszych różnic, gdyby złączyć po trzy gminy. Zapytał czy była taka możliwość.
Starosta Chełmiński - powiedział, że była taka możliwość i jeden z wariantów to przewiduje, natomiast po wstępnej konsultacji na spotkaniu z wójtami i z burmistrzem doszło do ustaleń, żeby okręgi były takie jak w poprzednich wyborach. Jak powiedział Starosta ustala okręgi a Rada Powiatu je przyjmuje, ale aby nie wchodzić w konflikt z gminami na taką propozycję przystał.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXVIII/239/2002 w sprawie okręgów wyborczych. /załącznik nr 12 do protokołu/.
O godz. 17:00 salę obrad opuścił radny p. D. Śliwiński.

Do punktu 12.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2002.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 4 /załącznik nr 13 do protokołu/ Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o wprowadzenie do tematu.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że ze względu na szczegółowy opis do projektu uchwały chciałaby pozwoliłaby sobie nie omawiać całej uchwały a jedynie zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na stolikach są dodatkowe wyjaśnienia Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości /załącznik nr 14 do protokołu/ i dotyczą one załącznika nr 6 do uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię do w/w projektu uchwały /załącznik nr 15 do protokołu/.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2002 rok ma pytania do 3 pozycji. Zapytał na jaką inwestycję w Starostwie przeznaczone jest 15.549 zł,.
Starosta Chełmiński - powiedział, że środki te są zaplanowane na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do siedziby Starostwa, a co za tym idzie wymiana drzwi i okna w tej części.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że jest wydatek inwestycyjny w szkole w Grubnie 8130 zł. Zapytał co to za inwestycja.
Starosta Chełmiński - powiedział, że jeszcze 5 grudnia ubiegłego roku ówczesny Zarząd Powiatu wyraził zgodę, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży środków trwałych - maszyn i urządzeń zostaną przeznaczone na zakup samochodu osobowego do nauki jazdy, samochodu Fiat Punto. Nowy Zarząd podtrzymał tą decyzję dając już informację w lutym Dyrektorowi, że wyraża zgodę na to i w tej chwili jest realizacja tego. Środki te przeznaczone są więc na zakup samochodu Fiat Punto.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że jeszcze jeden wydatek inwestycyjny jest w poradni i tam przeznaczona jest kwota 18.000 zł.
Radny p. Z. Bukowski - zaproponował aby Przewodniczący obrad uchylał pytania, które mają swój opis w uzasadnieniu do uchwały.
Radny p. P. Madej - powiedział, że radni powinni czytać materiały, które dostają i wtedy nie będzie problemu.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że nie satysfakcjonuje go ten opis i chciałby dowiedzieć się co to jest za wyposażenie.
Starosta Chełmiński - powiedział, że został zrealizowany przetarg na pomieszczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w obiekcie przy ul. Słowackiego. Remont został zakończony, powstały nowe, piękne sale i w związku z tym Zarząd Powiatu wyraził zgodę i przydzielił pieniądze na wyposażenie, na różnego rodzaju meble, które powinny w tych pomieszczeniach się znajdować.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że uściślając to wydatki inwestycyjne to samochód Fiat Punto a w Starostwie wejście i podjazd bo tego nie było w opisie. Następnie powiedział, że chciał zaproponować wniosek. Jak powiedział chciał nawiązać do tego co mówił wcześniej kiedy radni usłyszeli, że jest poważny problem bo nie ma pieniędzy na pilne zadania w PCPR. Następnie powiedział, że ma w związku z tym złe samopoczucie, ponieważ Rada uchwala pewne wydatki np. na klubu sportowe w wysokości 36 tys. zł. , teraz podjazd, samochód i to znowu jest kwora rzędu 20 tys. zł. a nie ma środków na pilne wydatki w zakresie opieki społecznej. Jak powiedział daleko mu od poglądów lewicowych ale w kontekście tego co Pani Kierownik PCPR mówiła wnioskuje żeby dwie pozycje czyli wydatek inwestycyjny w Starostwie oraz środki przeznaczone na samochód dla ZS w Grubnie wycofać z tej zmiany, natomiast zwiększyć wydatki w kwocie 15.549 zł i 8.000 zł. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Powiedział, że taki przedkłada wniosek radnym.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że nie będzie wypowiadała się na temat samochodu Punto, natomiast jeżeli chodzi o sprawy inwestycyjne w Starostwie to okno i drzwi są dodatkiem a tak naprawdę ważny jest podjazd a podjazd jest ważne ze względu na niepełnosprawnych, którzy korzystają z budynku administracji publicznej i nie mogą korzystać z biur, ponieważ nie mogą podjechać i to jest na pewno konieczne.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że wydawało mu się, że jak przez te trzy lata nie było podjazdu to nic się nie stanie jak jeszcze rok go nie będzie, natomiast jak powiedział myśli, że w kontekście tej wypowiedzi przedmówczyni chciałby skorygować swój wniosek i poprosił aby zmiana nastąpiła w zakresie tego samochodu Punto czyli wnioskuje o niezwiększanie 8.130 zł, dla ZS w Grubnie tylko tą kwotę przeznaczyć na PCPR.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że rada nie może zmieniać budżetu tylko może albo zaaprobować to co zarząd przedstawia albo nie. Rada nie może poprawką wprowadzić zmiany do budżetu.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że jeżeli chodzi o ten samochód dla ZS w Grubnie to przecież oni sprzedawali swoje środki i jeżeli będzie się zmieniało pewne decyzje w ciągu roku to Dyrektorzy nie będą mieli żadnej motywacji. Były takie ustalenia, że pewien sprzęt zbędny sprzedają i z tego sprzętu będą zakapować nowy sprzęt, tym bardziej, że w ZS CKP w Grubnie robione są prawo jazdy i stare samochody już w tej chwili nie nadają się do prowadzenia nauki jazdy. Jeżeli chodzi o podjazd to do Starostwa Powiatowego obecne wejście jest niedobre. Radni przecież widzą, że na tym wejściu normalny człowiek nie mówiąc już o niepełnosprawnym może sobie nogi połamać i jak powiedział uważa, że czas najwyższy to zrobić. Następnie dodał, że przez te nieszczelne okno i drzwi są duże straty cieplne. Jak powiedział uważa decyzję Zarządu za w pełni uzasadnioną.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że Radca Prawny wyprostował tą niejasność, że nie ma możliwości zmiany budżetu przez Radę i w związku z tym będzie głosował przeciwko niej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXIX/240/2002 w sprawie Uchwały Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2002 /załącznik nr 16 do protokołu/.

Do punktu 13.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XIX/87/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 września 2000 r. w sprawie wysokości diet radnych zmienionej Uchwałą Nr XXIV/121/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/87/2000 w sprawie wysokości diet radnych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 5 /załącznik nr 17 do protokołu/. Dodał również, że w uzasadnieniu wystąpił błąd pisarski, gdyż rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest z 2000 r. a nie jak wpisane zostało z 2002 r. Służby finansowe Starostwa dopatrzyły się, że zgodnie z § 5 ust.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rada powiatu powinna określić wysokość stawek za 1 km przebiegu przy używaniu samochodów prywatnych przez radnych. Stawka podana w rozporządzeniu jest stawką maksymalną i mówi się, że rada powiatu powinna przyjąć odpowiednią wysokość stawki. W związku z tym przedstawił ten projekt uchwały aby zadość uczynić temu § 5 ust.3 i propozycja jest taka aby była to maksymalna stawka za przejazd 1 km.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że to co zaraz powie sama zgłasza ale nie tylko ona ma wątpliwości co do tej kwestii. Powiedziała, że jeżeli chodzi o używanie prywatnych samochodów do podróży służbowych to prosi o uściślenie jakich to samochodów dotyczy i kto jeździ jeżeli chodzi o pracowników Starostwa.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że to nie chodzi o pracowników Starostwa ale o radnych.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że z tego co wiadomo to Starostwo ma samochód służbowy i to jest dla mówczyni nowością i zaskoczeniem.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że nie jest to nowość. Zgodnie z ustawą można umożliwić radnym na ich wniosek użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Uchwała w tym zakresie została przyjęta i jeżeli chodzi o radnych to wniosek taki podpisuje mówca a jeżeli chodzi o mówce to wniosek taki podpisuje wiceprzewodniczący rady i taka forma była stosowana przez okres całej kadencji. Nie była określona wysokość stawki i dzisiaj należałoby to uszczegółowić. Używanie przez radnych samochodów prywatnych do celów służbowych jest rzeczą sporadyczną. W tym roku były tylko dwa takie przypadki.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy nie mogłaby być stawka 0,9 maksymalnej stawki z rozporządzenia.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że różne mogą być w tej kwestii propozycje a on przedstawił maksymalną bo tak generalnie jest stosowane.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię do w/w projektu uchwały /załącznik nr 18 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych przy 6 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXIX/241/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/87/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 września 2000 r. w sprawie wysokości diet radnych zmienionej Uchwałą Nr XXIV/121/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/87/2000 w sprawie wysokości diet radnych /załącznik nr 19 do protokołu/.

Do punktu 14.
Sprawa zmiany Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił radnym projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 6 /załącznik nr 20 do protokołu/. Następnie powiedział, że w związku z dokonaniem wyboru Pana Tadeusza Jagodzińskiego w dniu dzisiejszym na członka Zarządu przedstawia Radzie propozycję aby Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów został jej dotychczasowy wiceprzewodniczący a mianowicie Pan Piotr Madej a Pan Tadeusz Jagodziński aby został nadal członkiem tej Komisji. Poprosił aby radni przyjęli tą propozycję.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że należy zapytać Pana Madeja czy wyraża zgodę.
Radny p. P. Madej - powiedział, że dość długo zastanawiał się nad tym ale Przewodniczący Rady motywował to w ten sposób, że w tej chwili będą wakacje, później długo nic i wybory i praktycznie mówiąc Komisja często nie będzie się spotykała. Następnie dodał, że wyraża zgodę.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że o ile wie to nie ma takiego wymogu aby trzeba było zmieniać Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów w związku z wyborem p. T. Jagodzińskiego na członka Zarządu. Zapytał czy to jest wola radnego Jagodzińskiego, że nie chce tej Komisji przewodniczyć.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że niezręcznie byłoby aby Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów był członek Zarządu Powiatu.
Radny p. P. Piekarski - zapytał czy nie jest niezręcznie, że większość członków Komisji Budżetu i Finansów to członkowie Zarządu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że nie większość a połowa.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXIX/242/2002 w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 21 do protokołu/.

Do punktu 15.
Sprawa zmiany Uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projektu uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 7 /załącznik nr 22 do protokołu/. Następnie powiedział, że p. T. Jagodziński jako członek Zarządu nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej. W związku z tym jest propozycja aby odwołać radnego p. Jagodzińskiego ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej i w to miejsce wprowadzić p. T. Derebeckiego. W związku z brakiem dyskutantów poddał projekt uchwały w tej sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXIX/2423/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego /załącznik nr 23 do protokołu/.
O godz. 17:00 salę obrad opuścił radny p. D. Śliwiński.

Do punktu 16.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXVIII/234/2002 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podjęcia zobowiązań remontowych na drogach powiatowych przekraczających granice ustalone w budżecie powiatu na 2002 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 8 /załącznik nr 24 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie zobowiązań a nie jak zostało wpisane w poprzedniej uchwale podjętej w maju zarządu powiatu. Stąd dzisiejsza zmiana.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 18 radnych przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXIX/244/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/234/2002 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podjęcia zobowiązań remontowych na drogach powiatowych przekraczających granice ustalone w budżecie powiatu na 2002 r. /załącznik nr 25 do protokołu/.

Do punktu 17.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że kolejna sesja planowana jest na 4 września br. I jeżeli nie będzie jakichś nadzwyczajnych potrzeb to przez okres lipca i sierpnia sesje nie są planowane. Następnie powiedział, że przybył na dzisiejszą sesję Prezes Firmy EURO - INVESTMEN p. Mirosław Gębski. Jest to osoba, której firma opracowuje strategię rozwoju powiatu. Jak powiedział Pan Prezes chciałby w kilku zdaniach powiedzieć o formach organizacyjnych przy tworzeniu strategii powiatu.
Pan M. Gębski - powiedział, że strategia jest to umowa na wykonanie usługi, która będzie zawierała w sobie wykonanie diagnozy czyli pewien czas historyczny - około 5 lat - i później metodą aktywnego planowania strategii opracowanie dokumentu końcowego pod tytułem "Strategia rozwoju powiatu chełmińskiego". Jeżeli dojdzie rzeczywiście do podpisania tej umowy na początku lipca, a są wakacje, dlatego jak powiedział chciał wykorzystać obecność radnych i to aby przez ten czas radni zastanowili się czy chcieliby brać udział przy opracowywaniu strategii. Następnie powiedział, że w metodzie przy opracowywaniu strategii są cztery kroki i postara się je omówić. Metoda, którą firma będzie się posługiwała jest to metoda stosowana zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i w Stanach Zjednoczonych. Jest to metoda oparta na planowaniu strategicznym z udziałem lokalnej społeczności. Tą metodą robi się nie tylko strategię rozwoju gmin czy powiatów ale również firm. Jak powiedział miał okazję uczestniczyć przy opracowaniu ponad 40 strategii, w tym 5 strategii wojewódzkich, 8 strategii powiatowych i ponad 20 gminnych. Ta metoda jest taką metodą klasyczną, jak programować poprzez cele. Jak powiedział podczas warsztatów planowania strategicznego nauczyć zainteresowanych tego programowania tak jak w Unii jest to stosowne, żeby łatwiej było przejść później do pisania projektów. Jak powiedział uczestniczył przy 4 projektach PHAR - owskich, wygrał je także ma pewne doświadczenie jak przejść ze strategii do pozyskiwania pieniędzy Unijnych. Jak powiedział jego firma wygrała przetarg na zarządzanie projektem "Park przemysłowy w Solcu Kujawskim". Tam jest 30 ha do zagospodarowania i będą tam rożne elementy do rozwoju przedsiębiorczości. Jak powiedział będzie tam działał w imieniu Unii Europejskiej i w imieniu beneficjenta i również wykonawców. Jak powiedział ma certyfikat niezależnego inżyniera konsultanta, jest również członkiem federacji w Lozannie, poprzez stowarzyszenie inżynierów w Warszawie. Planowanie obejmować będzie 3 etapy. Pierwszy to jest opracowanie diagnozy, która będzie grupie planującej potrzebna do dalszych części, do przeprowadzenia warsztatów planowania strategicznego. Sam kształt grupy omówi na końcu. Każde warsztaty będą kończyły się takim tzw. raportem technicznym i będzie w nim zawarty aktualny stan dyskusji, opracowanie tego czym ma się zakończyć czyli strategią powiatu. Trzeci krok to już opracowanie dokumentu końcowego strategia rozwoju powiatu chełmińskiego, gdzie będą zawarte elementy z diagnozy i to co na warsztatach zostanie wypracowane. Istotą tej metody jest udział lokalnych społeczności. Można robić strategię dwoma klasycznymi metodami. Metodą ekspercką i tu pojawić się może zespół 5 - 6 osób, które zaordynują strategię albo metoda podkreślaną przez Unię aby strategia wynikła z potrzeb lokalnych społeczności. Drugim elementem istoty tej metody to jest konsensus. Grupa planująca, która będzie składała się z 25 - 30 osób będzie musiała się domówić. Czasami pole do negocjacji jest bardzo szerokie. Różnie to bywa, czasami trudno osiągnąć ten konsensus. Jeżeli będzie jakiś obszar niedomówień, bo wszyscy członkowie muszą wyrazić zgodę na dane zapisy to wówczas opracowuje się obszary niezgodności i idzie się dalej. Poszczególne kroki tej metody to konsensus i to, że bierze udział lokalna społeczność aczkolwiek można dopraszać sobie różnych ekspertów. Merytoryczne kroki to analiza problemów, analiza celów, trzeci krok to zmiernikowanie celów oraz harmonogram działania. Analiza problemów jest to o tyle istotny element, że ona determinuje potem kierunek opracowania celów. Jeżeli zostaną definiowane problemy, które występują lokalnie to potem będzie się szukało sposobów aby rozwiązywać te problemy. Jest to bardzo moment ale trzeba przez niego przejść. Czasami jest to odbierane jako atak na władze rządzącą na danym terenie, ale nie należy tego tak odbierać. W analizie celów przeformułowuje się problemy na cele i szuka się sposobów ich rozwiązania czyli opisujemy stan do jakiego chce się dojść. Po opracowaniu
i przeformułowaniu dopisuje się jeszcze cele i to wszystko układa się w formie drzewa problemów. Analiza problemów kończy się ustaleniem problemu kluczowego i to co jest poniżej problemu kluczowego to są jego przyczyny, to co jest powyżej to są oczekiwania. Natomiast w przypadku drzewa celów jest cel strategiczny, który go określa, poniżej celu są środki do jego realizacji i powyżej efekty. Trzeci krok, to co przy każdym projekcie Unijnym musi być to trzeba wykazać miernik czyli to co się chce osiągnąć. Cele cząstkowe i cel strategiczny musi być zmiernikowany. Mierniki będą służyły do oceny realizacji strategii. Zawsze tak jest, że jest powoływana grupa monitorująca strategię i patrzy jaki jest stopień zaawansowania i zapoznaje się także z przyczynami nierealizaowania strategii, a przyczyny mogą być różne. Natomiast w każdym projekcie Unijnym trzeba miernik wskazać, ponieważ są kontrole ze strony Unii. Jak powiedział będzie chciał uczestników nauczyć trybu myślenia planowania strategicznego, żeby mieć tą umiejętność planowania od ogółu do szczegółu, natomiast realizacja jest od szczegółu do ogółu. Czwarty krok to jest opracowanie i określenie sposobów realizacji celu, czyli trzeba zejść do najniższych możliwych poziomów działań, które mają wpłynąć na realizację celu cząstkowego i potem celu strategicznego. Jeżeli chodzi o skład osobowy to grupa, która powinna znaleźć się na warsztatach powinna liczyć pomiędzy 25 - 30 osób. Różnie to bywa. Jak powiedział mówca woli większe grupy, ponieważ często uczestnicy wykruszają się, bo metoda wymaga jednak pewnej wiedzy i jakby pozytywnego nastawienia i chęci współpracy z partnerem, żeby jednak tą wiedzę swoją przekazać i w jakiś sposób szukać wspólnie sposobu rozwiązywania problemów a potem szukania środków realizacji celów. Grupa, czyli to spektrum powinno być bardzo szerokie począwszy od ludzi biznesu, członkowie Zarządu, radni, sfera bezpieczeństwa publicznego, kobiety tez powinny być, należy tez się zastanowić nad uczestnictwem młodzieży. Jak powiedział zachęca do tego, bo nawet jeżeli nie wniosą wiele ale niech się przyjrzy młodzież bo to jest coś z czym oni się będą często stykać. Jak powiedział już niedługo Polska będzie w Unii Europejskiej i kwestia umiejętności pisania wniosków, tej zdolności programowania poprzez cele będzie potrzebna. Jak powiedział PHAR - owskie projekty to są tylko takie przedbiegi, one mają nauczyć zarządzać, czyli najpierw pisać a później zarządzać projektami. Ta grupa planistyczna przy opracowaniu strategii będzie również pewnymi dawcami projektów. Na strategii powstaną pewne projekty, które będzie trzeba dalej oprawiać, żeby móc przygotować je i złożyć do urzędu Marszałkowskiego i tam będzie już ten główny element zarządzania czy wyboru tych projektów . Wracając do składu osobowego to tak jak powiedział powinni to być radni, zarząd, młodzież, różne sektory, ktoś z finansów żeby był. Jeżeli są jakieś konkretne stowarzyszenia to powinni się tez znaleźć bo to są Ci, którzy będą później jakby też tymi instytucjami, które będą pozyskiwały pieniądze. Powinny być także instytucje około biznesowe. Jeżeli są jakieś silne koła gospodyń też można poprosić do udziału. W tej metodzie wymagane jest aby udział brały osoby bardzo aktywne, które wniosą coś co da się później zapisać w formie celów i działań i wtedy będzie można to obrabiać dalej w projekty to Unii Europejskiej. Jak powiedział będzie kierował dyskusją, nie będzie stroną w sprawie, będzie starł się bardzo obiektywnie pokierować dyskusją. Zna omawianą metodę, ma za sobą kilka bardzo dobrych strategii, które w tej chwili są realizowane i z dobrym skutkiem. Pracował przy projektach, które wynikały ze strategii. To jest już pewne doświadczenie, które będzie chciał przekazać osobom pracującym przy opracowywaniu strategii powiatu chełmińskiego. Zaapelował aby wszyscy zastanowili się kogo można by włączyć do tego zespołu. Jak powiedział jest to dość ciekawy moment ponieważ kończy kadencję obecna Rada i opracowywanie strategii z nią się zaczyna, działa się na przełomie kadencji, dlatego dobrze by było dobrać tak zespół aby były to osoby mające coś do powiedzenia. Tutaj nie stosuje się klucza politycznego, ponieważ w dokumencie końcowym wszyscy wystąpią pod imieniem i nazwiskiem i to będzie zarówno w raporcie z warsztatów jak i w strategii. Pracę zacznie się z jakąś grupa startową, po analizie celów może okazać się, że wejdzie się w takie obszary, że będzie trzeba dobrać kogoś, bo okaże się, że członkowie nie posiadają fachowej wiedzy na pewien temat. Jak powiedział myśli, że następne spotkanie może nastąpić w bardzo krótkim czasie, ponieważ grupa planująca będzie musiała dostać diagnozę i potem pracować dalej będzie. Zaproponował aby zebrać około 50 osób, zrobi się jeszcze raz spotkanie. Radny p. M. Cecerko - zapytał czy materiały, które nie zostały dzisiaj pokazane ze względu na awarię sprzętu są dostępne w formie elektronicznej.
Pan M. Gębski - powiedział, że jeżeli dojdzie do podpisania umowy a ma zapewnienie, że to będzie początek lipca to na pewno trzeba się spotkać i wtedy przedstawi te materiały, krok po kroku co będzie robione, co będzie poszczególnym elementem strategii. Wszystkie materiały z warsztatów wszyscy uczestnicy dostaną.
Radny p. M. Cecerko - zapytał Starostę jak chce podejść do kwestii wyboru uczestników warsztatów. Czy zaproszeni zostaną wszyscy rani, bo jak mówca powiedział i tak pewnie wszyscy nie przyjdą. Czy radni będą typowani. Jak powiedział kilka lat temu podejmowane były uchwały o zespole ds. strategii.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że te zespoły są powołane, one są dość liczne. Następnie dodał, że w świetle tego co powiedział p. Gębski to będzie trzeba to wszystko zweryfikować, bo to było kilka zespołów i gremium było dosyć duże. Bardzo dużo osób z miasta z powiatu i będzie trzeba to wszystko zweryfikować.
Pan M. Gębski - powiedział, że ma to być grupa 25 - 30 osób, bo jak jest za duża grupa to ciężko się pracuje. Później może nastąpić podział i pewna grupa może zajmować się bezpieczeństwem, pewna grupa może sferę gospodarczą robić. Wszystko na bieżąco będzie się modyfikować.
Radny p. M. Cecerko - zapytał na jakiej zasadzie i kto będzie decydował kto z radnych powiatu weźmie w tym udział.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że zostaną wytypowane osoby, które zostaną zaproszone.
Radna p. M. Cecerko - powiedziała, że jeżeli radni są chętni to powinni brać udział w tym.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że jeżeli chodzi o radnych to zostaną zaproszeni wszyscy, natomiast trzeba będzie zwrócić się także do osób z poza rady, które zostaną wytypowane, chodzi o specjalistów w danej branży.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że właśnie o to mu chodziło aby radni wszyscy byli zaproszeni chociaż pewnie i tak wszyscy nie wezmą udziału.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że mówiąc o doborze miał na myśli osoby z poza Rady Powiatu.
Radna p. G. Mazurkiewicz - zapytała na którą część wakacji planowane jest to spotkanie w szerszym gronie.
Pan M. Gębski - powiedział, że program jest opóźniony o 4 miesiące i on powinien mieć w marcu podpisane dokumenty. Już było spotkanie negocjacyjnym ale może to spotkanie mieć miejsce na początku lipca.
Radny p. M. Cecerko - zapytał co oznacza, że jeżeli firma będzie miała zlecone negocjacje i z kim.
Pan M. Gębski - powiedział, że jest to konkurs, który organizuje Marszałek, powierzył to urzędowi pracy, mówca złożył aplikację na to i został zakwalifikowany i nie może zostać z tego wykluczony. W tej chwili jest to już tylko kwestia finansowa. Powiat nic za to nie płaci bo pieniądze na strategię idą z Banku Światowego i dlatego nie było przetargu.

Do punktu 18.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XXXIX sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki