Protokół nr XXXIV/2002
z XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 28 maja 2002 r.

Sesja odbyła się w dniu 28 maja 2002 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 16:40.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 13, co stanowi 52 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawa informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej.
9. Sprawa informacji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie o działalności jednostki na terenie powiatu.
10. Sprawa wygaśnięcia mandatu radnego.
11. Sprawa zmiany składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Chełmińskiego.
12. Sprawa zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego.
13. Sprawa zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego.
14. Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2002.
15. Sprawa przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu administracji rządowej należących do kompetencji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach.
16. Sprawa upoważnienia Zarządu Powiatu w Chełmnie do przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność powiatu.
17. Sprawa podjęcia zobowiązań remontowych na drogach powiatowych przekraczających granice ustalone w budżecie powiatu na 2002 r.
18. Sprawa określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
19. Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXVII/223/2002 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Pani Marii Kowalskiej na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych a w ich i swoim imieniu zaproszonych gości i kierownictwo Starostwa. Następnie poprosił radnych o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego radnego Pana Piotra Jankowskiego.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest 13, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych chciałby wnieść poprawki do wcześniej otrzymanego projektu porządku obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że protokół z XXXVII sesji został wyłożony na 7 dni przed sesją i nikt z radnych nie wniósł uwag. W związku z tym poddał pod głosowanie w/w protokół.

Za przyjęciem głosowało 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół z XXXVII sesji Rady Powiatu w Chełmnie został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.
O godz. 15:15 na salę obrad przybył radny p. Z Resmer.
Starosta Chełmiński - powiedział, że Zarząd Powiatu między sesjami zebrał się 3 razy i tak:
w dniu 8 maja:
- zapoznał się z programem rozwoju Gospodarstwa Pomocniczego przy ZS CKP w Grubnie i postanowił jeszcze raz przedyskutować go w obecności Kierownika i Głównej Księgowej Gospodarstwa Pomocniczego oraz Pana Dyrektora Potorskiego.
- zapoznał się z informacją pani Skarbnik o stanie budżetu powiatu, szczególną uwagę zwrócono na wydatki na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz zmniejszone dochody i wydatki na podstawie ostatniej decyzji Wojewody o dotacjach oraz decyzji Ministra Finansów o subwencji.
- przyjął uchwałę nr 19/2002 w sprawie zmiany "Regulaminu konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez powiat chełmiński". Zmiana polegała na tym, że zwiększyła się ilość członków komisji. W tym czasie zmieniło się prawo i trzeba było dokonać zmiany. Poprzednia Komisja liczyła 9 członków teraz liczy 12. O jedną osobę zwiększono udział Kuratora, czyli organ prowadzący ma 3 osoby, kurator 3 i zwiększono po jednej osobie w ramach Rady Pedagogicznej - 2 przedstawicieli i Rady Rodziców - 2 przedstawicieli i po jednym przedstawicielu związków zawodowych, czyli razem 12 osób.
- przyjął Uchwałę Nr 20/2002 w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 11/2002 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego, ponieważ zmieniło się prawo i ustawodawca narzucił, że Zarząd może te zmiany wprowadzać ale dopiero od 1 października i w związku z tym Zarząd musiał uchylić swoją uchwałę w w/w sprawie oraz Zarząd Powiatu wystąpił z prośbą do aptek o to, by nadal funkcjonowały jak do tej pory czyli aby utrzymane było to pogotowie aptekarskie (telefon komórkowy). Nie ma żadnych negatywnych sygnałów czyli chyba to wszystko funkcjonuje.
- przyjął do wiadomości informację o proponowanych okręgach wyborczych w powiecie chełmińskim. Okręgi wyborcze ustala Rada Powiatu na wniosek Starosty Powiatu, natomiast jeżeli okręgi dotyczą łączenia gmin trzeba zasięgnąć opinii Rad Gmin, których to łączenie dotyczy. Po konsultacjach z Wójtami na posiedzeniu Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej mówca wystąpił z wnioskiem o okręgach: Miasto Chełmno jest jednym okręgiem gdzie ilość mandatów wynosi 7, i połączone są gminy. Gmina Unisław i Gmina Kijewo Królewskie - ilość mandatów 4, Gmina Chełmno i Stolno - ilość mandatów 3, Gmina Papowo Biskupie i Lisewo - ilość mandatów 3. Jak powiedział mówca czeka na opinię Rad Gmin i myśli, że do sesji czerwcowej te opinie napłyną aby Rada Powiatu mogła tą uchwałę o okręgach wyborczych w powiecie chełmińskim podjąć, dlatego, że do 11 lipca muszą być sprawy z okręgami zakończone. Podział na okręgi jest taki sam jak był w poprzednich wyborach.
- postanowił w porozumieniu z gminami przygotować propozycje prezentacji powiatu chełmińskiego w programie "Galerii Powiatów", którego celem jest prezentacja powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w radio, telewizji i prasie regionalnej. Ta prezentacja odbędzie się od 5 - 10 sierpnia, ale żeby przygotować się do tej prezentacji wystąpił mówca do Wójtów i Burmistrza z prośbą o wspólną prezentację powiatu aby pokazać ten powiat jak najlepiej dlatego, że zmieniono w tym roku formułę. Klucz tematyczny jest narzucony a mianowicie : w poniedziałek "Posłuchaj tej pieśni" i ma być opowieść o ziemi w formie pieśni, wiersza, gawędy, wyprawy z przewodnikiem, we wtorek "Gdy będzie Ci u nas po drodze" - wizyta w najciekawszym i najbardziej tajemniczym i intrygującym miejscu w powiecie, w środę "Moja mowa rodzinna" - gwarowa opowieść, opowiadanie, legenda opowiedziana przez miejscowych, w czwartek "Czym chata bogata" - przepis na regionalny przysmak, w piątek coś o historii "Nie depczcie ołtarzy", w sobotę "Powiat po europie" - to co zostało zrobione, działanie samorządu.
- zapoznał się z informacją Referatu Administracji Architektoniczno- Budowlanej i Inwestycji o kosztach przebudowy wejścia do siedziby Starostwa. Zarząd Powiatu zdecydował wykonać podjazd dla wózków inwalidzkich do budynku Starostwa przy ul. Harcerskiej 1. Zobowiązał Referat ABI do wydania pozwolenia na budowę, chociaż w tamtym czasie kiedy ta decyzja była podejmowana Zarząd wiedział, że będą środki z PFRON - u, natomiast na dzień dzisiejszy wiadomo, że tych środków z PFRON - u nie będzie. Budżet tego funduszu nie przewiduje środków na likwidację barier. Jest projekt i będzie wydane pozwolenie na budowę bo to są te rzeczy wymagalne, natomiast Zarząd będzie musiał zastanowić się skąd pozyskać środki. Koszt wykonania tego podjazdu to około 16 tys. zł. ale to jest razem z wymianą drzwi i okien aby to już była całość.
- zapoznał się z proponowanymi przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu zmianami programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej. Pan Dyrektor w związku z przyszłym przejęciem mieszkań opuszczonych przez siostry zakonne, przedstawił koncepcję przejęcia tych mieszkań na potrzeby DPS Mgoszcz. Planuje się tam m.in. utworzenie trzech pokoi na parterze dla siedmiu mieszkanek DPS - u oraz na piętrze pokoi gościnnych i sali terapii zajęciowej Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy placówki wypracował koncepcje utworzenia siedmioosobowej grupy mieszkanek mającej charakter eksperymentalnej grupy nauki samodzielnego funkcjonowania, pod pełną kontrolą personelu. Zarząd Powiatu wyraził poparcie dla zmian w programie naprawczym przedstawionym przez Dyrektora. W dniu jutrzejszym Zarząd będzie w Mgoszczu i chce zobaczyć na miejscu jak to ma funkcjonować. Te zmiany zaproponowane przez Dyrektora Szyminga mają na celu aby uniknąć w programie naprawczym przyjętym wcześniej na sesji Rady Powiatu dodatkowych kosztów adaptacji. To co zostało do zrobienia to jest około 100 tys. zł. Poprzez przejęcie tych mieszkań nastąpi rozmieszczenie i nie ma takiej potrzeby robienia łazienek, innych rzeczy i powiat zaoszczędzi na tym około 60 - 70 tys. zł. i jest to dla powiatu cenne. Zarząd chce na miejscu w Mgoszczu przekonać się jak jest to możliwe i już gotowy ten projekt naprawczy, uzgodniony z Urzędem Wojewódzkim przedstawić Radzie Powiatu do akceptacji.
- wytypował panią Grażynę Mazurkiewicz, jako swojego przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zarządy gmin powiatu chełmińskiego wybrały swojego członka do WR BRD pana Jerzego Rabeszko - Wójta Gminy Stolno, a z Powiatowego Zarządu Dróg na członka w/w Rady został wytypowany pan Marcin Szerszeń - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.
- zapoznał się z wnioskiem Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 2 w Chełmnie w sprawie zmian zasad funkcjonowania Warsztatów Szkolnych, które polegałyby na tym, że warsztaty szkolne wejdą w strukturę szkoły. Z uwagi na to, że niedługo jest konkurs na Dyrektora, jest za miesiąc zakończenie roku szkolnego i Zarząd podejmie decyzję ostateczną tuż po zakończeniu roku szkolnego.
w dniu 15 maja:
- zatwierdził informację Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o planowanych zadaniach wspólnych inwestycyjno-remontowych gmin i powiatu i przekazał ją do zaopiniowania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu. Zadania te obejmują w tym roku chodniki - materiał i część robocizny. Ogólnie prawie we wszystkich gminach jest to kwota 42 tys. zł. i dwie drogi: Firlus - Lipienek, gdzie udział Gminy Papowo Biskupie i Lisewo jest 70 tys. zł. i taki tez jest udział powiatu oraz droga w Gminie Chełmno Podwiesk - Dorposz Chełmiński i tu to finansowanie ze strony powiatu i Gminy jest po 30 tys.zł. czyli razem 142 tys. zł. na zadania wspólne gmin i powiatu.
- postanowił wystąpić z wnioskiem o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dla pana Władysława Plaka Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1.
- zapoznał się z podziękowaniami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za zbiórkę środków finansowych na wyjazd młodzieży do Hann.Münden.
- w związku z trudną sytuacją finansową powiatu Zarząd polecił rozesłać do dyrektorów szkół informację o wprowadzeniu zakazu zatrudniania w placówkach oświatowych nowych osób do administracji i obsługi w miejsce pracowników, z którymi zostałby rozwiązany stosunek pracy.
- postanowił spotkać się o sesji z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska jeżeli chodzi o utworzenie biblioteki powiatowo - miejskiej. Należałoby dodać, że głównym celem tego spotkania jest to aby ze względu na trudną sytuację budżetu powiatu wszelkie działania organizacyjne, uzgodnienia, statuty, regulaminy, porozumienia prowadzić dalej z Miastem, natomiast wejść w utworzenie z nowym rokiem budżetowym. Zarząd chce zaproponować aby nie tworzyć teraz tej biblioteki i zaoszczędzić 30 tys. zł. w budżecie powiatu.
w dniu 21 maja:
- zapoznał się z planem utworzenia przez Agencję Rolnictwa i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego "AIAX" w Grubnie przy ZS CKP w Grubnie. Jest to zintegrowany system zarządzania i kontroli. Po trwających od stycznia wstępnych uzgodnieniach, kiedy zostali wyznaczeni pełnomocnicy do utworzenia tych biur w województwie kujawsko - pomorskim w ciągu dwóch dni trzeba było podejmować decyzję, gdzie to biuro umieścić, oczywiście nie tylko przy pełnym pośpiechu ale też przy stwierdzeniu pełnomocników takim, że jeśli w ciągu godziny nie znajdzie się takie biuro, to może takie biuro powstać w Unisławiu. Jak powiedział, najpierw miało być to biuro w telekomunikacji ale telekomunikacja nie odpowiada, gdyż muszą być osobne wejścia. Są różne szczegółowe określone warunki. Musi to być parter bo wszystkie te biura będą miały jednakowy wystrój, jeden plan będzie w całej Polsce. Użyczono na to biuro w ZS CKP jedno pomieszczenie po pracowni komputerowej, które jest niewyposażone i to może być jako to biuro zastępcze, bo to dopiero na dniach ma to biuro ruszyć. Natomiast zostanie wydzielona część parteru internatu, około 250 m powierzchni mieszkalnej i około 33 m w pomieszczeniach piwnicznych na archiwum. Określone są warunki i za wiele nie można ich negocjować, bo do końca roku z tego tytułu powiat nie będzie miał nic z użyczenia pomieszczenia, bo nie będą płacić czynszu. Ewentualnie będą płacić za media. Czynsz też jest negocjowany w poszczególnych powiatach i nie wiadomo dlaczego nie ustalono jednolitej stawki dla wszystkich powiatów. W Golubiu jest 8 zł., w Brodnicy jest 9, a w Chełmnie 9,5 zł. brutto. Kolejny warunek jest taki, że to co włoży Agencja a przewidują, że gdzieś w granicach 100 tys. zł. na biuro to nie będą płacić do momentu aż to wszystko się wyczerpie, czyli gdzieś przez kolejne trzy lata czynszu płacić nie będą. Będą płacić tylko za media i inne opłaty bieżące. Dzisiaj wstępnie Zarząd przyjął tą umowę użyczenia tego lokalu docelowego. Jeszcze są zapytania i trzeba kilka rzeczy uzgodnić. Do piątku należy oddać umowę podpisaną.
- wyraził zgodę na to, by w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie przy 5 oddziałach maksymalna liczebność 1 oddziału wynosiła 30 mogła powstać kolejna szkoła po zawodówce - technikum rolnicze i może ono liczyć minimalnie 20 uczniów.
- zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu w sprawie środków finansowych na budowę biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ścieków. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie dokumentacji technicznej na tą oczyszczalnię oraz złożenie wniosku jesienią do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak powiedział na nadzieję, że do jesieni uda się złożyć ponieważ fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej ma być tylko centralny a gminne, powiatowe i wojewódzkie mają być zlikwidowane i to wiąże się z nowoopracowywaną ustawą o dochodach.
- podjął decyzję o obniżeniu w Szpitalu tam gdzie jest kiosk stawki czynszu dzierżawy za wynajem pomieszczenia na działalność gastronomiczno - handlową z 10,50 zł na 9 zł za m2.
- przyjął do wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej dla potrzeb szkoły w miejscu istniejących warsztatów szkolnych (po ich uprzednim wyburzeniu) przy ul. Biskupiej w Chełmnie. Zarząd chce uzyskać końcową decyzję i końcową opinię konserwatora i wtedy można na Radzie Powiatu rozmawiać co z tym zrobić. Jak powiedział według materiałów nadesłanych przez szkołę wartość wynikająca z rozmów a fachowcami, wartość budowy to jest 4,5 mln zł. Ten milion jest zagwarantowany od Marszałka ale to jest w planach, gdzie w tym roku powiat miałby otrzymać 50 tys. zł., 650 tys. zł. w przyszłym roku i 300 tys. zł. w kolejnym roku czyli milion razem.
- przyjął do wiadomości informację o planowanym przez Powiatową Radę Zatrudnienia podziale środków z Funduszu Pracy oraz środków z programu "Pierwsza praca". Jak powiedział chciałby tu kilka zdań powiedzieć dlatego, że są to informacje bardzo potrzebne. Ze środków przyznanych prze Ministra Pracy i Polityki Społecznej czyli 806 tys. zł. połowa została już to tej pory wykorzystana. Część poszła na zobowiązania z roku ubiegłego, część na stażystów - zatrudniono ich jednak tylko 35. Pozostało do rozdziału około 397 tys. zł. i w ramach funduszu pracy wystarczy to na zatrudnienie w całym powiecie chełmińskim 76 pracowników w ramach robót publicznych na okres trzech miesięcy, 17 absolwentów na umowy absolwenckie na okres 5 miesięcy, 17 pracowników w ramach robót interwencyjnych na 7 miesięcy, na szkolenia dla 5 uczestników, zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania, stypendium w celu dalszej nauki dla 60 uczestników i 3 pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Następnie powiedział, że w ramach robót publicznych tych 76 pracowników zostanie podzielone w następujący sposób : Miasto Chełmno dostanie 29, Gmina Unisław 11, Gmina Lisewo 7, Gmina Stolno 7, Gmina Papowo Biskupie 6, Gmina Chełmno 5, Gmina Kijewo Królewskie 5 i Powiat 6. Jak powiedział trochę bardziej optymistycznie wygląda sprawa zatrudnienia absolwentów w ramach pierwszej pracy. Przewidywanych jest 100 absolwentów, którzy będą mogli podjąć staż przez okres 4 miesięcy od początku lipca. Jak powiedział mówca miało to ruszyć od 1 czerwca i jest w tej sprawie stały kontakt z Marszałkiem ale nie ma jeszcze decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej i powiat nie chce ryzykować. Jak będą pieniądze to powiat ruszy z tym programem od 1 lipca. W tym roku trochę się wydarzyło w powiecie w ramach przeciwdziałania bezrobociu, ponieważ w gminach czeka także na zatrudnienie 137 pracowników w ramach robót publicznych na okres 6 miesięcy i rusza to od 3 czerwca. Wyłączone jest z tego Miasto Chełmno, ponieważ tych 137 pracowników jest w ramach aktywizacji obszarów wiejskich.
- postanowił przekazać 40.000 zł ze sprzedaży środków trwałych ZS CKP w Grubnie na zakup ciągnika do gospodarstwa pomocniczego.
- powierzono p. M. Giżyńskiej funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Chełmnie z dniem 1 września.
- powiat uzyskał pieniądze na budowę drogi Unisław - Żygląd, chociaż był na bardzo dalekim miejscu w rankingu, bo na 56 miejscu ale udało się te środki pozyskać. W dniu jutrzejszym będzie w tej sprawie podpisana umowa. Za te pieniądze ma być zrobiony odcinek o długości 1266 m od Bągartu w stronę Stablewic. Będzie robione od Bągartu ponieważ tak został złożony wniosek i w tamtym momencie kiedy był robiony pierwszy odcinek nie było możliwości przewidzieć w którym miejscu się skończy, natomiast wnioski myszą być bardzo dokładne i dlatego wniosek został złożony od drugiej strony i powstanie odcinek drogi niezrobionej pomiędzy tym, co zostało zrobione a tym co zamierza się na tej drodze zrobić. Będzie to odcinek około 1 km. Przewidziany zakres robót do wykonania w 2002 roku to całość poszerzenia czyli roboty ziemne i podbudowa oraz cześć robót nawierzchniowych na szacunkową kwotę 560 tys. zł. Pozostała część robót będzie wykonana i płatna w 2003 roku za kwotę 240 tys. zł. Płatności w roku 2002 będzie 200 tys. zł. z budżetu powiatu i taka kwota jest zarezerwowana i 200 tys. zł. z programu aktywizacji obszarów wiejskich, reszta w 2003 roku. Rozpoczęcie robót planuje się na początku września a zakończenie koniec maja 2003 roku.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu o reawlizacji uchwał Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że Zarząd Powiatu wszystkie uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Powiatu w dniu 24 kwietnia postanowił przekazać Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu oraz:
- Uchwałę Nr XXXVII/222/2002 w sprawie odwołania Pana Tomasza Sobieckiego ze stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie przekazać zainteresowanemu oraz do Wydziału Organizacyjnego,
- Uchwałę Nr XXXVII/223/2002 w sprawie powołania Pani Marii Kowalskiej na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie - przekazać zainteresowanej oraz Wydziałowi Organizacyjnemu,
- Uchwałę Nr XXXVII/224/2002 zmieniającą Uchwałę Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok - przesłać do jednostek, których uchwała dotyczy oraz do RIO.
- Uchwałę Nr XXXVII/225/2002 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych położonych w Mgoszczu przekazał Wydziałowi Geodezji, Kartografii i Nieruchomości,
- Uchwałę Nr XXXVII/226/2002 w sprawie przystąpienia do "Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o." i określenia wkładu finansowego powiatu chełmińskiego przekazał do Urzędu Marszałkowskiego.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że w okresie pomiędzy sesjami nikt z radnych nie złożył interpelacji ani zapytania. W związku z tym zapytał czy ktoś chciałby uczynić to teraz.
Radny p. W. Bińczyk - zapytał Starostę dlaczego zaproponował taki podział na okręgi wyborcze i dlaczego nie poszedł najprostszą z dróg jaka jest możliwa z ustawy czyli podział sugerowany przez ustawę a mianowicie robić zaokrąglenia w poszczególnych gminach i w wykorzystaniu dyrektywy, że każda gmina jest okręgiem co wprost daje dobry podział i powoduje to, że każda gmina na pewno będzie miała przedstawiciela.
Starosta Chełmiński - powiedział, że jest to niemożliwe taka propozycja dlatego, że jest określona w ordynacji wyborczej ilość mandatów 3-10 i żadna gmina, nawet Unisław nie mieści się w minimalnej i nie ma trzech mandatów dlatego gminy trzeba łączyć gminy.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że jest rzeczywiście taki przepis.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych pytań przystąpił do realizacji następnego punktu.

Do punktu 8.
Sprawa informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że Komendant Społecznej Straż Rybackiej p. Szymon Jędrzejczyk złożył sprawozdanie, które zostało radnym dołączone do materiałów /załącznik nr 3 do protokołu/ a p. Jędrzejczyk z uwagi na obowiązki służbowe nie mógł uczestniczyć w dzisiejszej sesji. Następnie przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 9.
Sprawa informacji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie o działalności jednostki na terenie powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. M. Szerszeń złożył pisemną informację na w/w temat, która została dołączona do materiałów na sesję /załącznik nr 4 do protokołu/. Następnie poprosił Dyrektora o wprowadzenie do tematu.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie p. M. Szerszeń - powiedział, że w paru słowach chciałby ustosunkować się do uwagi Przewodniczącego Rady Powiatu, że z informacji tej tchnie pesymizmem. Nie jest tak do końca, ponieważ osiągnięcia jakie w czasie kadencji na drogach zostały dokonane bezsprzecznie pokazują to, że stan tych dróg od 1999 roku kiedy przejęta została sieć dróg w jakimś stopniu się poprawił. Zwiększyły się standardy zimowego utrzymania, drogi są bardziej zadbane a społeczeństwo przez radnych ma większy wgląd na to co się na tej sieci dróg dzieje, natomiast pesymizm wynika z tego, że potrzeby są ogromne a środki bardzo małe. Sprawozdanie mówi o tym, że potrzeby są ponad dziesięciokrotnie większe i przy zakresie finansowym jakim dysponuje Powiatowy Zarząd Dróg na razie może dążyć jedynie do tego żeby te drogi nie ulegały coraz większemu zniszczeniu, starać się zatrzymać coraz większą degradację a trudno mówić tu o jakiejś relatywnej poprawie czy odnowie sieci i dlatego jeszcze przez jakiś czas będzie trwało doprowadzanie tej sieci do takiego stanu żeby degradacje zatrzymać. Natomiast o pierwszych robotach, które będzie można nazwać jakimiś odnowami nawierzchni, takimi z prawdziwego zdarzenia, chociażby trochę poprawiającymi standard tych sieci w taki widoczny sposób będzie można zająć się dopiero w następnej kadencji i to jest ten pesymizm. Jak powiedział w momencie pisania tej informacji nadzieja na temat środków tych przedeuropejskich była niewielka. W tej chwili to wygląda już trochę inaczej i być może środki dodatkowe będą możliwe do pozyskania. Wtedy będzie można mówić, że ta sieć dróg jest poprawiana a dokupi środki będą na takim poziomie jak do tej pory niestety będzie to tylko zatrzymywanie tego nienajlepszego stanu sieci.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów ogłosił 10 min przerwę od godz. 16:00 - 16:10.
O godz. 16:00 salę obrad opuścił radny p. M. Misiaszek.

Do punktu 10.
Sprawa wygaśnięcia mandatu radnego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że ten punkt jest to sprawa czysto formalna i przebiegnie bez dyskusji. Następnie przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 1 /załącznik nr 5 do protokołu/ i poddał go pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXVIII/227/2002 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego /załącznik nr 6 do protokołu/.

Do punktu 11.
Sprawa zmiany składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 7 do protokołu/. Następnie powiedział, że w skład Komisji Statutowej wchodził p. Jankowski, który był jej przewodniczącym i w związku z zaistniałą sytuacją musi być wykreślony z tego składu. Jak powiedział w trakcie przerwy chciał doprowadzić do spotkania Komisji Statutowej aby wybrała spośród siebie nowego Przewodniczącego ale ze względu na tą dzisiejszą nieobecność nie byłoby quorum na Komisji. Następnie poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXVIII/228/2002 w sprawie zmiany składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 8 do protokołu/.

Do punktu 12.
Sprawa zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 9 do protokołu/. Następnie powiedział, że sprawa ta także związana jest z p. Jankowskim, który był członkiem tej Komisji. Następnie poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXVIII/229/2002 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 10 do protokołu/.

Do punktu 13.
Sprawa zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 4 /załącznik nr 11 do protokołu/. Następnie powiedział, że sprawa ta także związana jest z p. Jankowskim, który był członkiem tej Komisji. Następnie poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXVIII/230/2002 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 12 do protokołu/.

Do punktu 14.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2002.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 5a /załącznik nr 13 do protokołu/, który został rozłożony radnym na stoliki. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o wprowadzenie do tematu.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że ze względu na szczegółowy opis do projektu uchwały chciałaby omówić tylko załączniki, w których w międzyczasie zostały wprowadzone zmiany i poprosiła o wymianę tych załączników w projekcie uchwały w w/w sprawie rozesłanym radnym w materiałach sesyjnych zawartym na druku nr 5 /załącznik nr 14 do protokołu/. Następnie powiedziała, że Zarząd wprowadził autopoprawki związane z inwestycjami. Następnie omówiła projekt uchwały zawarty na druku nr 5a.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię do w/w projektu uchwały /załącznik nr 15 do protokołu/.
Radny p. D. Śliwiński - powiedział, że w dziale 750020 jest adaptacja pomieszczeń przy ulicy Słowackiego i tam jest kwota 33 750 zł, następnie zakup kotła 3631 zł i zakup komputera 4027 zł a pod spodem jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna i znów adaptacja pomieszczeń przy ul. Słowackiego 73 250 zł.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że to są dwie części.
Radny p. D. Śliwiński - zapytał czy jeden budynek to jest jedna kwota a drugi budynek to jest druga kwota.
Sekretarz Powiatu p. B. Kiełbasiewicz - powiedział, że to chodzi o jeden budynek.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że to chodzi o jeden budynek ale są dwie części. Jedna, którą zajmuje Poradnia i ta część pieniędzy na ten remont jest zaplanowana druga część to jest Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości i środki te ujęte są w Starostwie Powiatowym. Jeden budynek ale są dwie części dla dwóch osobnych jednostek organizacyjnych czyli dwa zadania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXVIII/231/2002 w sprawie Uchwały Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2002 /załącznik nr 16 do protokołu/.

Do punktu 15.
Sprawa przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu administracji rządowej należących do kompetencji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 6 /załącznik nr 17 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o krótkie wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że z paszportami najwięcej zamieszania zrobił Pan Wojewoda, który wystąpił z takim wnioskiem, że coś powiatom pomoże i żeby powiaty te zadanie przejęły bo to jest dobrze dla lokalnej społeczności. Następnie powiedział, że powiat odpowiedział na ten apel wojewody czego dowodem jest przedłożony projekt uchwały w tej sprawie. Następnie powiedział, że nie wszyscy członkowie Zarządu byli zdecydowani wprost na przejęcie tych zadań. Każdy z nas pamięta, że na zadania z zakresu administracji rządowej powiat chełmiński dokłada 900 tys. zł. i to jest takie kolejne zadanie nie do końca przez Wojewodę finansowane. Wojewoda w projekcie porozumienia, które przesłał do powiatu stwierdza, że na to zadanie da 1/4 etatu z etatu kalkulacyjnego 2000 zł, czyli 500 zł. Powiat Chełmiński poszedł trochę dalej, akurat staż absolwencki zakończyła w Starostwie jedna z pań, jest ona po licencjacie, która pracowała w komunikacji. Jest to bardzo zdolna osoba i zaproponowano jej aby poza zadaniami komunikacyjnymi, które robiłaby na 1/2 etatu, również na 1/2 etatu prowadziła wydawanie paszportów. Powiat chce skorzystać z tego, że ta Pani będzie zatrudniona na umowę absolwencką w ramach powiatowego urzędu pracy ale do końca listopada tylko. Żadne zobowiązania z powiatowego funduszu pracy nie mogą przejść na rok przyszły, czyli do końca listopada będzie na umowie absolwenckiej i jakoś do końca roku przeciągnie się. Część członków Zarządu wnosiła, żeby zawrzeć umowę na czas określony. Pewnie to się nie uda, chociaż projekt tego porozumienia stwierdza, że można to porozumienie rozwiązać za 3 miesięcznym wypowiedzeniem i w każdej chwili może powiat to zrobić. Gdy Rada przyjmie tą uchwałę, dwójka członków Zarządu podpisze porozumienie z Wojewodą. Porozumienie wchodzi w życie z chwilą podpisania przez dwie strony ale musi być jeszcze opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Następnie powiedział, że do końca nie wie czy ono obowiązuje z chwilą podpisania czy możliwość zatrudnienia tej osoby jest dopiero po opublikowaniu.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że zatrudnienie to jest jedna rzecz a przejęcie zadań to druga rzecz. Następnie powiedział, że bardzo często jest tak, że czym innym jest prolągacja a czym innym ogłoszenie a tu chodzi tylko o ogłoszenie.
Starosta Chełmiński - powiedział, że w czerwcu ten punkt paszportowy zostanie uruchomiony. Wykorzystane zostaną do tego pomieszczenia komunikacji, które są odpowiednio zabezpieczone. W tym celu Starostwo skorzysta także z poczty specjalnej policji. Zarząd uważa, że pomimo tych ograniczeń finansowych wydawanie paszportów powinno być w Starostwie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię do w/w projektu uchwały /załącznik nr 18 do protokołu/.
Radny p. D. Śliwiński - zapytał czy tworzenie takiego biura paszportowego jest obowiązkiem.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że to jest zadanie wojewody, które może zostać zlecone powiatowi w drodze porozumienia.
Radny p. D. Śliwiński - zapytał co będzie jak się okaże, że trzeba będzie do tego zadania dopłacać.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że trzeba będzie dopłacić, bo powiat dostanie na to tylko 500 zł.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że to nie będzie aż takie duże ułatwienie dla mieszkańców, bo w sumie paszport wymienia się raz na 10 lat a powiat haracz będzie płacił co miesiąc z tego tytułu.
Radny p. S. Pepliński - powiedział, że ludzie ponoszą dosyć duże dodatkowe koszty w tym prywatnym chełmińskim biurze, które teraz funkcjonuje.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXVIII/232/2002 w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu administracji rządowej należących do kompetencji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach /załącznik nr 19 do protokołu/.

Do punktu 16.
Sprawa upoważnienia Zarządu Powiatu w Chełmnie do przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił radnym projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 7 /załącznik nr 20 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że znane są już Radzie przypadki nieprzekazywanie majątku jednostkom ale przekazywanie tego majątku w trwały zarząd. Zarząd chce zrobić porządek z mieniem powiatu w tym ze Szpitalem, dlatego, że właścicielem jest powiat a Dyrektor ZOZ - u w Chełmnie pisał już niejednokrotnie do Zarządu Powiatu aby te nieruchomości przekazać ZOZ - owi w nieodpłatne użytkowanie. Jednocześnie obowiązują uchwały o zasadach nabywania oraz uchwała o nieruchomościach ZOZ - u i tu się nic nie zmienia. Jest pełna piecza powiatu nad tym, że to jest własność powiatu i własnością taką będzie.
W imieniu Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej p. P. Piekarskiego opinię odczytała p. G. Mazurkiewicz /załącznik nr 21 do protokołu/.
Radny p. T. Jagodziński - zapytał jaka jest wartość przekazywanego mienia i w jakich to jest cenach, czy w cenach starych tzw. księgowych czy według aktualnej wyceny.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że aktualnej wartości nie ma zna ale wszystko jest w takich wartościach jak w protokole przejęcia mienia od Skarbu Państwa na podstawie decyzji wojewody. Zgodnie z przepisami powiat musi tak włączyć do swojej ewidencji taką wartość i nie może jej zmieniać ani aktualizować. Tak jest zgodnie z przepisami mówiącymi o przejęciu mienia przez Powiat i tak samo skoro nie może tej wartości aktualizować to musi w tej samej wartości przekazać. Informuję się jednostkę jaka jest wartość brutto i dotychczasowe umorzenie.
Radny p. T. Jagodziński - zapytał czy w powiecie obowiązuje tzw. odpis amortyzacyjny, czyli przejęcie majątku od Wojewody było, w przedsiębiorstwach amortyzuje się a w jednostkach budżetowych robi się tak zwany odpis amortyzacyjny. Następnie zapytał czy to było robione i jakie są to wartości.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że trudno jej powiedzieć jakie to są wartości ale wszystkie budynki były amortyzowane. Jednostki Skarbu Państwa tak jak jednostki samorządu terytorialnego odpis amortyzacyjny dokonują raz w roku i takowe były dokonywane od tych nieruchomości a stawki są takie jak dla wszystkich innych są określone w rozporządzeniu dotyczącym amortyzacji. W tej chwili w ustawie o rachunkowości.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że zadał to pytanie, ponieważ Pani Skarbnik powiedziała, że w tej samej wartości jak przekazał Wojewoda.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że tak właśnie jest.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że nie może to być ta sama wartość.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że brutto jest ta sama i wykazuje się kwotę umorzenia. W każdym protokole zdawczo - odbiorczym jest wartość brutto i wartość umorzenia.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXVIII/233/2002 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Chełmnie do przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność powiatu /załącznik nr 22 do protokołu/.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - zapytała radnego p. T. Jagodzińskiego czy teraz chce poznać wartość amortyzacji.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że nie musi to być zaraz.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że na wykazie jest tylko część nieruchomości przejętych przez powiat, które są faktycznie szpitalowi do działalności potrzebne, to nie jest cała wartość z decyzji, którą przejął powiat od wojewody, dlatego trzeba będzie pewne wartości z tej decyzji usunąć.
Radny p. T. Jagodziński - zapytał dlaczego tylko część jest przekazywana, bo takiej informacji nie było, że tylko część jest przekazywana. Jak powiedział, mówca uważa, że jeżeli powiat decyduje się aby dany podmiot pośrednio podległy pod powiat funkcjonował to albo przekazuje mu wszystko albo przekazuje się mu to co jest niezbędne do jego działalności a z resztą robi powiat coś innego, co pozwoli na pokrycie niedoboru budżetowego.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że zasada jest taka, że żeby pozyskać jakiekolwiek mienie od Wojewody trzeba wykazać, że to jest niezbędne do wykonywania zadań. Powiatowi zależało aby jak najwięcej mienia przejąć, w związku z tym wykazał, że wszystko, to co Szpital miał to jest niezbędne do wykonywania, ale tak naprawdę Szpitalowi nie jest kilka nieruchomości potrzebnych do działania, wręcz przeciwnie są związane dla niego tylko z kosztami. Powiat zatem przekazuje tylko te nieruchomości, które musi a te nieruchomości, które są zbędne dla Szpitala są w dyspozycji powiatu i być może je sprzeda albo w jakiś inny sposób wykorzysta.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że jest zadowolony z tej odpowiedzi ale dodał, że radni powinni mieć pełną informację.

Do punktu 17.
Sprawa podjęcia zobowiązań remontowych na drogach powiatowych przekraczających granice ustalone w budżecie powiatu na 2002 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 8a /załącznik nr 23 do protokołu/, który został radnym rozłożony na stolikach. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o krótkie wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że Zarząd Powiatu miał pewien zamysł proponując pożyczkę od dróg w wysokości 100 tys.zł. Ten zamysł Zarządu został negatywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych i Komisję Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego, gdzie wykazano Zarządowi, że jeżeli nie ma on pieniędzy do funkcjonowania i jest deficyt budżetowy to niech weźmie kredyt z banku a nie z dróg. Stąd dzisiaj ta autopoprawka Zarządu, gdzie Zarząd przychyla się tylko do zobowiązań finansowych za roboty na drogach w tym roku, gdzie płatność przeniesiona na przyszły rok to 256 tys. zł. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych już zdecydowanie wcześniej zaopiniowała pozytywnie, że te zobowiązania są do przyjęcia dlatego, że należałoby czynić kolejne nowe uzgodnienia i w związku z tym Zarząd poprzez tą autopoprawkę proponuje i przestawia taki projekt uchwały w w/w sprawie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - przedstawił opinię do w/w projektu uchwały /załącznik nr 24 do protokołu/. Następnie powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów spotkała się w czwartek i nie było powiedziane, że Zarząd ma wziąć kredyt z banku, takie stwierdzenie nie padło od żadnego z członków tej Komisji. Komisja nie wskazywała źródła.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych p. Z. Piechota - przedstawił opinię do w/w projektu uchwały /załącznik nr 25 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXVIII/234/2002 w sprawie podjęcia zobowiązań remontowych na drogach powiatowych przekraczających granice ustalone w budżecie powiatu na 2002 r /załącznik nr 27 do protokołu/.

Do punktu 18.
Sprawa określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 10 /załącznik nr 28 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że po raz pierwszy Rada Powiatu tej kadencji będzie opiniowała podział środków w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedtem były to tylko zadania Starosty, który dysponował tym funduszem i poprzez wydawanie decyzji administracyjnej dokonywał podziału w ramach tego Funduszu. W tej chwili zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nałożyły na Radę Powiatu ten wymóg. Jak powiedział mówca myśli, że jest to słuszne. Rada Powiatu jest tym organem, który powinien dokonywać podziału tych środków na określone zadania. Jest to bardzo jawnie i czytelnie i chyba ustawodawca wychodził z takiego założenia. Te środki w ramach powiatowego funduszu są dzielone na 2 zadania : na rehabilitację zawodową i rehabilitację społeczną. Następnie przeprosił w imieniu Wydziały Organizacyjnego za to, że radnym do uchwały nie został dostarczony załącznik i powiedział, że radni otrzymali go jeszcze przed sesją. Powiedział, że jak wynika z tego załącznika z rehabilitacji zawodowej finansowane są głównie nowe stanowiska pracy. Planowane jest utworzenie 6 nowych stanowisk pracy łącznie z refundacją wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i to obejmuje kwotę 342 tys. zł. W ramach rehabilitacji społecznej jeszcze niedawno była likwidacja barier a teraz nie ma tej pozycji i wszystkie środki zostały rozdzielone głównie na dopłaty do turnusów dla osób niepełnosprawnych, na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i inne środki. Z tego funduszu możliwe będzie dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
W imieniu Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej p. P. Piekarskiego opinię odczytała p. G. Mazurkiewicz /załącznik nr 29 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXVIII/235/2002 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 30 do protokołu/.

Do punktu 19.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXVII/223/2002 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Pani Marii Kowalskiej na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 10 /załącznik nr 31 do protokołu/. Następnie powiedział, że Uchwała o powołaniu p. Kowalskiej na stanowisko rzecznika podejmowana była na poprzedniej sesji ale była ona bardzo mało uniwersalna i określała ona procent wynagrodzenia zasadniczego za wieloletnią pracę. Okazało się, że jest to mało uniwersalne i zaproponowano nowy zapis dotyczący wynagrodzenia za wieloletnią pracę. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXVIII/236/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/223/2002 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Pani Marii Kowalskiej na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie /załącznik nr 32 do protokołu/.

Do punktu 20.
Wolne wnioski. Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wpłynęło podziękowanie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie za dofinansowanie wyjazdu dzieci z SOSW. Następnie odczytał w/w pismo.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że ma pytanie w związku z wcześniej podjętą uchwałą dotyczącą przekazania ZOZ w Chełmnie mienia w bezpłatne użytkowanie, następnie zapytał co Zarząd chce zrobić ze zbędnymi obiektami, które nie będą przekazane ZOZ - owi, przekazując już wcześniej grunty pod tymi obiektami. Zapytał w jaki sposób Zarząd chce cokolwiek sprzedać nie mając gruntu pod działką, bo cała działka została przekazana do ZOZ - u a obiekty nie wszystkie a działka jest łączenie z gruntem pod budynkami.
Starosta Chełmiński - powiedział, że nie ma na dzień dzisiejszy takiej sytuacji, że na działce, na której są nieruchomości Szpitala są obiekty, które będą niewykorzystywane przez Szpital. Wszystkie obiekty na Placu Rydygiera są potrzebne dla Szpitala. Wszystkie obiekty zostaną przekazane Szpitalowi i nie ma żadnych wyłączeń nieruchomości przy Rydygiera 3. Następnie powiedział, że w arkuszu inwentaryzacyjnym budynek przy ul. Dworcowej 27 czy Słowackiego ale to nie będzie przekazane ZOZ - owi.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że na tej działce gruntu przy Placu Rydygiera są przekazywane wszystkie budynki. W decyzji Wojewody były również budynki przy ul. Dworcowej 27 czy Słowackiego i z tej decyzji trzeba je wyłączyć.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że adres jest jeden Plac Rydygiera i rozumie to tylko, że jest przekazywana jedna działka na Rydygiera .
Starosta Chełmiński - powiedział, że na Rydygiera przekazywane są wszystkie budynki.

Do punktu 21.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XXXVIII sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki