Protokół nr XXXIII/2002
z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 24 kwietnia 2002 r.

Sesja odbyła się w dniu 24 kwietnia 2002 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 17:30.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 18, co stanowi 72 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawa przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2001 r.
9. Sprawa udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.
10. Sprawa odwołania Pana Tomasza Sobieckiego ze stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie.
11. Sprawa powołania Pani Marii Kowalskiej na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie.
12. Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2002.
13. Sprawa wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych położonych w Mgoszczu.
14. Sprawa przystąpienia do "Kujawsko - Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o." i określenia wkładu finansowego powiatu chełmińskiego.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych a w ich i swoim imieniu zaproszonych gości i kierownictwo Starostwa.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest 15, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych chciałby wnieść poprawki do wcześniej otrzymanego projektu porządku obrad XXXVII sesji Rady Powiatu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że chciałby poprosić aby do porządku obrad XXXVII sesji Rady Powiatu wprowadzić projekt uchwały w sprawie przystąpienia do "Kujawsko - Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o." i określenia wkładu finansowego powiatu chełmińskiego. Powiedział, że powinna ona znaleźć się w dzisiejszym porządku obrad, ponieważ do końca kwietnia musi być podpisany akt notarialny. Dwa miesiące temu Rada wyrażała wolę przystąpienia do Funduszu i była to spółka akcyjna. Teraz jest zmiana na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Podjęcie tej uchwały umożliwi powiatowi chełmińskiego podpisanie aktu notarialnego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki -poddał pod głosowanie wniosek Starosty Chełmińskiego.

Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały zgłoszony przez Starostę Chełmińskiego zostaje wprowadzony jako punkt 14 do porządku obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego wraz z przegłosowaną wcześniej poprawką.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Chełmnie.
O godz. 15:15 na salę obrad przybyła radna p. M. Budnik - Szymoniuk.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że protokół z XXXVI sesji został wyłożony na 7 dni przed sesją i nikt z radnych nie wniósł uwag. W związku z tym poddał pod głosowanie w/w protokół.

Za przyjęciem głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół z XXXVI sesji Rady Powiatu w Chełmnie został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.
O godz. 15:20 na salę obrad przybył radny p. W. Bińczyk.
Starosta Chełmiński - powiedział, że Zarząd Powiatu między sesjami zebrał się 4 razy i tak:
w dniu 27 marca Zarząd Powiatu:
- przyjął złożone przez Zarząd Gminy Unisław wypowiedzenie Porozumienia Nr 1/99 z dnia 1 kwietnia 1999 r. w części dotyczącej zadań - prawo wodne i w tej chwili biegnie trzymiesięczny okres wypowiedzenia.
- postanowił zobowiązać pana Sekretarza do przygotowania przy pomocy Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Inwestycji dokumentacji do wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynkach Starostwa przy ul. Harcerskiej 1 i przy ul. Słowackiego 3, przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, wraz z kosztorysem robót.
- w związku z planem przeprowadzenia kontroli klubów sportowych postanowił przenieść z regulaminu do umowy punkt mówiący o zwrocie dotacji w razie przedstawienia błędnych danych.
- postanowił przyznać po 500 zł Ludowemu Klubowi Sportowemu "Pomowiec" z Kijewa Królewskiego i LZS "Tartak" Klamry ze środków przeznaczonych na imprezy sportowe. Natomiast o przyznaniu środków finansowych dla uczniowskich klubów sportowych dla szkół prowadzonych przez powiat Zarząd zdecyduje po otrzymaniu decyzji o subwencji oświatowej.
- wyraził zgodę na ponowne przeszacowanie cen samochodów niesprzedanych w przetargu w dniu 6.03.2002 r. w ZS CKP w Grubnie.
- wyraził zgodę na natychmiastowe usunięcie awarii sieci wodociągowej w budynku szkoły przy ul. Dworcowej 20/22 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie.
- w związku z głosami sprzeciwu ze strony Dyrektorów Szkół do podziału środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działalność ekologiczną w szkołach wg ilości uczniów Zarząd postanowił przyjąć nową koncepcję podziału środków. Polegałaby ona na tym, iż szkoły musiałyby przedstawić roczny plan działań lub imprez ekologicznych wraz z informacjami, które z wymienionych w planie zamierzeń są kontynuacją akcji podjętych w latach ubiegłych. Na podstawie tych danych Zarząd Powiatu dokona podziału środków na uzasadnione wnioski, sprawdzając ich zgodność z zaplanowanymi przedsięwzięciami.
O godz. 15:25 na salę obrad przybył radny p. J. Kubacki.
w dniu 3 kwietnia Zarząd Powiatu:
- wyraził zgodę na zmianę oświetlenia i wyposażenie sali terapii zajęciowej w Domu Dziecka w Chełmnie z zaznaczeniem, że zmiany w planie finansowym placówki będzie można realizować po dokonaniu korekty budżetu powiatu.
- przyjął Uchwałę Nr 11/2001 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego. Zobowiązał Wydział Spraw Społecznych do przeprowadzenia kontroli wykonania przez apteki zapisu § 7 Uchwały, tj. czy apteki funkcjonujące na terenie miasta Chełmna umieściły w widocznym miejscu aktualną informację, o tym która apteka pełni dyżur i jaki jest numer telefonu kontaktowego.
- uzgodnił ocenę cząstkową pana Kordowskiego Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 i pana Potorskiego Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie.
- przyjął Uchwałę Nr 10/2002 w sprawie zaciągnięcia kredytu w ciężar konta Funduszu Pracy.
w dniu 10 kwietnia Zarząd Powiatu:
- odbył spotkanie z panem Jackiem Kordowskim Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 2 i pan Kazimierzem Ostapiukiem Kierownikiem Warsztatów Szkolnych w sprawie funkcjonowania Warsztatów Szkolnych. Pan Kordowski poinformował, że ze względu na problemy finansowe Gospodarstwa Pomocniczego większość warsztatów wciągnęli w strukturę szkoły. Przekazał, że nie zamierzają zlikwidować warsztatów szkolnych, ale ich strukturę. Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację Dyrektora i postanowił wstrzymać się z decyzją do czasu przedstawienia przez Dyrektora odpowiedniego wniosku o jego koncepcji.
- w związku z wyłonieniem przez Komisję Konkursową kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka - pana Wojciecha Woźnego, Zarząd Powiatu przyjął Uchwałę Nr 12/2002 w sprawie powołania Dyrektora Domu Dziecka w Chełmnie.
- przyjął Uchwałę Nr 13/2002 w sprawie ustalenia regulaminu konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez powiat chełmiński oraz zaakceptował treść ogłoszenia. Jako przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej wytypował panią Grażynę Mazurkiewicz. i panią Małgorzatę Jakubowską.
- przyjął Uchwałę Nr 14/2002 w sprawie ogłoszenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Chełmnie.
- przyjął Uchwałę Nr 15/2002 w sprawie ogłoszenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie.
- w związku z ogłoszeniem Konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 zobowiązał Wydział Spraw Społecznych do wystąpienia do Kuratora Oświaty o wydelegowanie dwóch przedstawicieli do Komisji Konkursowej i o wydelegowanie po jednym przedstawicielu do: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i związków zawodowych.
- zapoznał się z opinią radcy prawnego w sprawie możliwości wykonywania prac geodezyjnych przez pracownika Starostwa. W związku z opinią radcy, że pracownicy nie mogą wykonywać prac przygotowujących nieruchomości powiatowe do sprzedaży zobowiązał Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości do zlecenia tych prac.
- postanowił zobowiązać Wydział Spraw Społecznych do przygotowania projektu regulaminu dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli, który byłby zgodny z Rozporządzeniem z dnia 29.03.2002 r. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
- zapoznał się z pismo Zarząd Gminy w Lisewie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w uruchomieniu w ciągu 2 lat szkoły integracyjnej na bazie istniejącej Szkoły Podstawowej w Drzonowie. Zarząd Powiatu poparł przedstawiony przez Zarząd Gminy w Lisewie projekt. Jednakże z uwagi na brak odpowiednich przepisów szczegółowych regulujących możliwości finansowania tego typu zadania oraz brak informacji o wysokości środków przeznaczonych na nasz powiat na zadania PFRON-u nie może obecnie podjąć dalszych czynności w celu sfinalizowania tego projektu. Postanowił powrócić do wniosku po otrzymaniu informacji o środkach na tego typu zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- przyjął projekt zmian w budżecie powiatu.
w dniu 17 kwietnia Zarząd Powiatu:
- wyraził zgodę na zatrudnienie od dnia 23 kwietnia 2002 r. Pana Mariusza Rzepkowskiego na czas nieokreślony na stanowisku wychowawcy oraz na proponowaną przez Pana Dyrektora redukcję etatów obsługi, tj. 2 z 4 etatów kierowcy, sprzątaczki, praczki i szwaczki. Kierowca na 1/2 etatu i dwie sprzątaczki, które będą zajmowały się i praniem i zszywaniem oprócz sprzątania. Jest oszczędność dwóch etatów. Te wypowiedzenia zostały dokonane w kwietniu i będą obowiązywały od 1 maja br.
- w związku z decyzją obniżającą subwencję drogową na rok 2002 dla powiatu chełmińskiego w stosunku do informacji z 2001 r. o kwotę 463.598 zł, zaproponował zdjęcie 10.000 zł z zadań remontowych w zadaniu I oraz zmniejszenie wydatków na inwestycję Unisław - Żygląd z 400.000 zł na 200.000 zł, a na zadaniach remontowych przenieść płatność kwoty 253.598 zł na rok 2003.
- zapoznał się z decyzją Ministra Finansów o przyznanych subwencjach na rok 2002 dla Powiatu Chełmińskiego. Subwencja oświatowa została obniżona w stosunku do informacji z roku ubiegłego o 300.000 zł.
- wyraził sprzeciw dalszemu dokładaniu ze środków własnych do zadań z administracji rządowej. Postanowił przygotować na sesję majową protest w tej sprawie.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że ze sprawozdania Starosty dowiedział się, że istnieje możliwość dofinansowania imprez sportowych, ekologicznych. Jak powiedział chciałby się dowiedzieć na jakiej zasadzie to funkcjonuje, czy to polega na tym, że która z gmin złoży wniosek pierwsza i lepszy dostęp do informacji to ta otrzymuje, czy istnieje jakiś regulamin w tym względzie i czy wszystkie gminy są o tym poinformowane.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że ma pytanie do Starosty o temat, który jest już bardzo długo rozpatrywany czyli o bibliotekę powiatową, ponieważ na jednej z ostatnich sesji Starosta mówił, że Zarząd zajmował się sprawą biblioteki. Następnie zapytała czy coś dalej w tej sprawie wiadomo.
Starosta Chełmiński - odpowiadając Radnej p. Jakubowskiej powiedział, że Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Spraw Społecznych do przygotowania konkretnego projektu porozumienia między Zarządem Miasta i Zarządem Powiatu w sprawie prowadzenia wspólnej biblioteki i te działania trwają. Jak powiedział mówca myśli, że na dniach ten projekt porozumienia będzie gotowy. Zarząd ustalił z członkami Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego będącymi jednocześnie członkami Zarządu Powiatu, że dokonywanie jakichkolwiek spotkań w tej sprawie nie ma sensu i należy rozmawiać o konkretach. Sprawa się przedłużyła ponieważ Kierownik Wydziału Spraw Społecznych był na urlopie. Natomiast jak powiedział mówca nie za bardzo zrozumiał radnego p. Jankowskiego. Jak powiedział mówca nie mówił o żadnych imprezach gminnych w swoim sprawozdaniu. Mówił tylko, że Zarząd postanowił dofinansować dwa kluby sportowe z pieniędzy na to przeznaczonych a nie mówił o żadnych imprezach gminnych dofinansowywanych z budżetu powiatu.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, musiał źle zrozumieć ale usłyszał, że Gmina Kijewo Królewskie otrzyma 500 zł na imprezy sportowe.
Starosta Chełmiński - powiedział, że dwa kluby otrzymają środki. Jeden jest z Gminy Kijewo Królewskie a drugi z Gminy Chełmno z pieniędzy na to przeznaczonych.
Radny p. P. Jankowski - zapytał czy jeżeli chodzi o te ekologiczne konkursy to czy jest możliwość otrzymania dofinansowania.
Starosta Chełmiński - powiedział, że mowa jest tylko o szkołach powiatowych.
Radny p. D. Śliwiński - powiedział, że ponieważ jest bardzo duża redukcja pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka w Chełmnie zapytał ilu jest wychowanków i czy to nie będzie miało jakiegoś negatywnego przełożenia dla tych dzieci.
Starosta Chełmiński - powiedział, że redukowana jest obsługa, natomiast w planach jest zatrudnienie pracownika socjalnego i psychologa i to jest ważniejsze niż szwaczka czy sprzątaczka a te zadania nadal będą wypełniane. Zaoszczędzenie dwóch etatów na obsłudze pozwoli na zatrudnienie pracownika socjalnego i psychologa.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że chciałby wystąpić z prośbą i uważa, że byłoby to możliwe. Szczególnie w dni weekendowe jakie są, ostatnie święta Wielkiej Nocy pokazały to, że mieszkańcy powiatu, którzy dotarli w nagłych przypadkach do Szpitala Powiatowego nie mogli tam znaleźć żadnej informacji, która z aptek jest czynna. Zapytał czy nie można by wywiesić rozkładu otwarcia aptek, szczególnie w dni weekendowe i wywiesić w Szpitalu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że jest to bardzo dobry pomysł i trzeba go wdrożyć.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że Zarząd Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu.
1. Uchwałę Nr XXXVI/216/2002 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 marca 2002 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok. Zarząd przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz zainteresowanym stronom.
2. Uchwałę Nr XXXVI/217/2002 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/6/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich przesłał do Związku Powiatów Polskich.
3. Uchwałę Nr XXXVI/218/2002 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Zarząd Powiatu przekazał Zespołowi Opieki Zdrowotnej i Społecznej Radzie ZOZ.
4. Uchwałę Nr XXXVI/219/2002 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań szkoleniowo-dydaktycznych w Gimnazjum w Grubnie w roku 2003 przesłał wraz z wnioskiem oraz przekazał Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że w okresie między sesjami nie została złożona żadna interpelacja ani zapytanie. W związku z tym zapytał czy ktoś z radnych chciałby złożyć dzisiaj interpelację lub zapytanie. W związku z brakiem chętnych przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 8.
Sprawa przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2001 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 1 /załącznik nr 3 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że budżet Powiatu Chełmińskiego na 2001 r. został uchwalony w dniu 29 grudnia 2000 r. 17 stycznia 2001 r. opracowano układ wykonawczy budżetu Powiatu i plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2001 rok. Zrealizowane dochody Powiatu w 2001 r. wyniosły 31.152.624 zł, stanowiły 99,4 % planu po zmianach. Dochody własne w kwocie ~1.700.300 zł stanowiły 100 % wielkości planowanej i ich udział w dochodach ogółem wynosił 5,5 %. Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 16.593.200 (98,9 % planowanych) stanowiły 53,3 % dochodów. Subwencja ogólna w wysokości 12.577.000 zł stanowiła 40,4 % dochodów ogółem. Pozostałe dotacje w kwocie 281.300 zł stanowiły 0,9 % dochodów powiatu i zostały zrealizowane w 97 %. Nie uzyskanie planowanych dochodów wynikało z uzyskania mniejszej dotacji z budżetu państwa o 189.700 zł tj. o 1,1% oraz mniejszej dotacji w pozycji pozostałe dotacje o 8.700 zł tj. o 3 %. Dochody z tytułu subwencji ogólnej i dochody własne uzyskano w 100 % w stosunku do planu po zmianach. Budżet powiatu otrzymał w 2001 roku dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.971.600 zł z czego wykorzystano 8.956.700 zł, tj. 99,8 %. Nieregularne przekazywanie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacji na rachunek powiatu miało bezpośredni wpływ na sposób i wielkość wykorzystywanych dotacji i tak np.:
- w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) prace geodezyjno-urządzeniowe ostatnią transzą dotacji w wielkości 48,4 % rocznego planu otrzymano 9.11.2001 r. Nie wykorzystaną kwotę dotacji 4.200 (8,4 %) zwrócono do budżetu państwa w styczniu 2002 roku,
- w dziale 700 rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotację otrzymano 29.10.2001 r. w wielkości 99 % rocznego planu. Nie wykorzystaną kwotę dotacji 2.039 zł (40,8 %) zwrócono do budżetu państwa,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotację w łącznej kwocie 1.825.567 zł otrzymano m.in. w grudniu 2001 r. - 7.34.767 zł (40,2 % rocznego planu) w lipcu, październiku i listopadzie nie otrzymano żadnych kwot dotacji.
Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w kwocie 7.811.300 zł otrzymano 7.7.636.500 zł, tj. 97,8 %. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 31.772.300 zł w stosunku do planu stanowiło to 99,2 %. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w ciągu 2001 roku były dokonywane na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu i wynikały z wielkości przekazywanych dotacji subwencji i środków z rezerwy celowej. Uchwały Zarządu poprzedzane były opiniami Komisji Budżetowej Rady Powiatu. Nadwyżka wydatków nad dochodami wyniosła 619,700 zł tj. 2 % w stosunku do uzyskanych dochodów. Źródłami pokrycia deficytu w 2001 r. był kredyt bankowy w kwocie 450.000 zł i nadwyżka z lat ubiegłych 357.000 zł. W 2000 roku powiat uzyskał nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 15.500 zł. Przyczyną pogorszenia się wyniku finansowego w 2001 roku było: zakup nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Starostwa (450.000 zł) oraz dofinansowanie wykonywania zadań w dziale 750 Administracja Publiczna rozdział Urząd Wojewódzki, gdzie dotacja wyniosła 107.000 zł a wydatki 962.100 zł.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że na ręce Starosty Chełmińskiego przyszła uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu chełmińskiego w 2001 r. Następnie odczytał w/w opinię /załącznik nr 4 do protokołu/. Następnie poprosił o odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Powiatu w w/w sprawie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. A. Wiśniewski - odczytał opinię w w/w sprawie /załącznik nr 5 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię w w/w sprawie /załącznik nr 6 do protokołu/.
W imieniu Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego opinię w w/w sprawie przedstawił p. K. Poliwko /załącznik nr 7 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Statutowej p. P. Jankowski - odczytał opinię w/w sprawie /załącznik nr 8 do protokołu/.
W imieniu Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej opinię w w/w sprawie odczytała p. M. Budnik - Szymoniuk /załącznik nr 9 do protokołu/.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - odczytała opinię w w/w sprawie /załącznik nr 10 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych p. Z. Piechota - odczytał opinię w w/w sprawie /załącznik nr 11 do protokołu/.
W imieniu Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Leśnictwa opinię w w/w sprawie odczytał p. J. Kubacki /załącznik nr 12 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p. J. Kubacki - odczytał opinię w w/w sprawie /załącznik nr 13 do protokołu/.
Radny p. D. Śliwiński - zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej czy opinia była jednogłośna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. A. Wiśniewski - powiedział, że była jednogłośna.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że chciałaby przeprosić radnych ale na stronie 9 w/w sprawozdania wkradł się błąd pisarski. Następnie powiedział, że na stolikach jest położona kartka, którą w w/w sprawozdaniu należy wymienić /załącznik nr 14 do protokołu/. Kwota podana w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie powinno być 228.462 zł nie 227.550 zł.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał kto z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji w tym punkcie. W związku z brakiem chętnych poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem głosowało 18 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXVII/220/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2001 rok /załącznik nr 15 do protokołu/.

Do punktu 9.
Sprawa udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 16 do protokołu/. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego p. A. Wiśniewski - odczytał wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 17 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że wpłynęła na jego ręce Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego. Następnie odczytał w/w Uchwałę wraz z uzasadnieniem /załącznik nr 18 do protokołu/. Następnie mówca zapytał kto z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji w tym punkcie.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że chciałby zabrać głos w kwestii formalnej ponieważ wraca temat udziału w głosowaniu członków Zarządu i należy tą sprawę rozstrzygnąć od razy, żeby nie było jakichś perturbacji.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że tradycją było, że w głosowaniu brali udział wszyscy do tej pory, łącznie z członkami Zarządu. Jak powiedział sądzi, że Rada nie będzie stwarzała takiej sytuacji żeby te zasady przyjęte już tu kiedyś zmieniać. W związku z brakiem innych dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem głosowało 18 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXVII/221/2002 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 19 do protokołu/. Następnie odczytał apel Zarządu Powiatu Chełmińskiego do radnych dotyczący dofinansowania wyjazdu dzieci i młodzieży specjalnej troski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, które miałyby wyjechać do Hunn Munden w ramach wymiany młodzieży polsko - niemieckiej. Poprosił aby radni ustosunkowali się do tego apelu w czasie przerwy. Dodał również, iż deklarowane kwoty zostaną potrącone z najbliższej diety.
Przewodniczący obrad ogłosił 15 min. przerwę od godz. 15:55 - 16:10.
Wyszedł p. S. Pepliński.

Do punktu 10.
Sprawa odwołania Pana Tomasza Sobieckiego ze stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w dniu 4 lutego 2002 r. p. T. Sobiecki złożył na ręce mówcy wypowiedzenie motywując je sprawami osobistymi. Jak powiedział mówca na jego prośbą przedłużył on okres sprawowania tej funkcji do czasu aż znajdzie się osoba kompetentna do pełnienia tej funkcji. W związku z tym przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania p. T. Sobieckiego ze stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 20 do protokołu/. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Za przyjęciem głosowało 17 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Pan Pepliński wszedł na salę obrad.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXVII/222/2002 w sprawie odwołania Pana Tomasza Sobieckiego ze stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie /załącznik nr 21 do protokołu/.

Do punktu 11.
Sprawa powołania Pani Marii Kowalskiej na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w związku ze złożeniem przez p. T. Sobieckiego wypowiedzenia ogłosił konkurs na stanowisko powiatowego rzecznika konsumentów, które ukazało się w Gazecie Pomorskiej oraz w Nowościach. Na ogłoszenie to wpłynęło 9 ofert, z tego 5 ofert nie spełniało kryteriów zawartych w tym ogłoszeniu. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszono trzy osoby, w tym jedna osoba zrezygnowała przed rozmową z tej pracy. Rozpatrzenie ofert w tej sprawie powierzył Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Chełmińskiego, której jest członkiem. Komisja ta rozpatrywała wnioski i postanowiła przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z dwiema kandydatkami. W wyniku głosowania Komisja wybrała Panią Marię Kowalską. Następnie powitał Panią Kowalską, która przybyła na obrady sesji i która zdaniem Komisji jest merytorycznie przygotowana do pełnienia tej funkcji. Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 4 /załącznik nr 22/.
Radny p. P. Jankowski - zapytał na jaki wymiar czasu jest to praca.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wszystko jest określone w § 2 uchwały. W związku z brakiem innych dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem głosowało 17 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXVII/223/2002 w sprawie powołania Pani Marii Kowalskiej na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie /załącznik nr 23 do protokołu/.

Do punktu 12.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 5 /załącznik nr 24 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o wprowadzenie do tematu.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że w załączniku nr 2 do projektu uchwały w dziale 853 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wystąpił błąd i poprosiła o wymienienie tego załącznika na załącznik nr 2 rozłożony radnym na stolikach /załącznik nr 25 do protokołu/. Następnie powiedziała, że w związku z tym, że do tej uchwały jest dosyć szczegółowy opis dołączony to nie będzie referowała tego tematu ale gdyby ktoś z radnych miał jakieś wątpliwości to odpowie na pytania.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodzińśki - odczytał opinię w w/w sprawie /załącznik nr 26 do protokołu/.
Radny p. D. Śliwiński - powiedział, że w Powiatowym Urzędzie Pracy jest zakup usług remontowych 800 zł i zapytał czy to wystarczy. Następnie powiedział, że jak się wchodzi do tego Urzędu to ten podjazd dla niepełnosprawnych jest mocno zdewastowane, że może trzeba było to poprawić i zapytał czy ta kwota wystarczyłaby na to.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że Powiatowy Urząd Pracy jest finansowany w ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego i są to wszystkie pieniądze jakie na dzień dzisiejszy powiat otrzymał na wynagrodzenia i na wydatki rzeczowe. Jeżeli taki plan jest na wydatki remontowe to znaczy, że Kierownik PUP nie może więcej przeznaczyć na to. Zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o dodatkowe środki. Wnioski te będą rozpatrywane i na sesję majową będą przygotowywane, ponieważ powiat ma ostateczne kwoty dotacji, które na 2002 rok już po uchwaleniu budżetu są podzielone na poszczególne zadania. Będzie to jeszcze raz rozpatrywane i jeżeli starczy pieniędzy to będą wykonane remonty.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXVII/224/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok /załącznik nr 27 do protokołu/.

Do punktu 13.
Sprawa wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych położonych w Mgoszczu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 6a /załącznik nr 28 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że po konsultacjach i opiniach Komisji Budżetu i Finansów Zarząd Powiatu dokonał poprawek w projekcie tej uchwały. Poprzedni projekt uchwały sprawiał wrażenie nieczytelnej, stąd naniesiono zmianę w postaci takiej, że ujęto numery budynków, których w poprzedniej uchwale nie było. Wskazano ile lokali jest w każdym budynku, że dokonuje się sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu i przynależnościami. Przez sprzedaż rozumie się, że nie jest grunt oddawany w wieczyste użytkowanie a jest ułamkowa sprzedaż razem z lokalem mieszkalnym. W uzasadnieniu jest uściślone, że w budynku nr 49 są 4 mieszkania, numeracja jest od 1-5. Lokal nr 3 w 1998 roku wszedł w skład innego lokalu i numer 3 został zlikwidowany. Pokazano również mapkę z usytuowaniem budynku wraz z gruntem wokół budynku. Następnie powiedział, że te 11 lokali Zarząd będzie chciał sprzedać bez zabezpieczenia dopływu energii cieplnej. Stan ciepłociągu, który idzie z DPS do tych budynków jest w tak złym stanie, że praktycznie należałoby go zrobić od nowa i w związku z tym przy wycenach i przy propozycjach dla mieszkańców taką uwagę ci mieszkańcy będą na piśmie mieli, że powiat nie zabezpiecza ciepła. Wszyscy mieszkańcy wystąpili do powiatu z wnioskiem o chęci nabycia tych mieszkań. Następnie powiedział, że nie są sprzedawane mieszkania po siostrach zakonnych, które są jeszcze zajmowane przez nie do końca czerwca i z końcem czerwca zostaną te mieszkania zwolnione. Te mieszkania obejmują cześć budynku, która jest wydzielona osobną działką. To już jest wykonane. W tej chwili trwają rozmowy z siostrami jak się rozliczyć. Są to rozmowy dosyć trudne. Siostry liczą na to, że odzyskają dosyć duże pieniądze, że odzyskają za okna za kafelki, za panele. Jest duży zakres prac tam włożony. Został on wyceniony wg kosztorysu i ta kwota wynosi 10 tys. zł. Trwają rozmowy i jak powiedział mówca czeka na telefon od Siostry Generalnej żeby jednoznacznie potwierdziła czy ta kwota jest do przyjęcia. Zarząd wychodzi z tego stanowiska, że powinno się rozstać z Siostrami jak najlepiej, dlatego, że pewnych rzeczy jeszcze za Dyrektora Majewskiego nie dopilnowano. Siostry nie do końca maja zgodę na to co wykonywały, czyli gdyby Zarząd chciał się bardzo upierać to pewnie tych pieniędzy w wysokości 10 tys. zł. by nie odzyskały. Jak powiedział myśli, że do jakiegoś końcowego porozumienia dojdzie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 29 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXVII/225/2002 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych położonych w Mgoszczu /załącznik nr 30 do protokołu/.

Do punktu 14.
Sprawa przystąpienia do "Kujawsko - Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o." i określenia wkładu finansowego powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w zawarty na druku nr 7 /załącznik nr 31 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że 27 lutego 2002 r. Rada Powiatu Chełmińskiego przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli do przystąpienia do Kujawsko - Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych S.A. i określenia wkładu finansowego powiatu chełmińskiego. Teraz tuż przed sesją Zarząd otrzymał pismo od Marszałka, że ulega zmianie koncepcja powołania Funduszu jako podmiotu prawa handlowego czyli nie spółka S.A. a spółka z o.o. Ta uchwała mówi o przystąpieniu do Kujawsko - Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z o.o. i określenia wkładu finansowego powiatu chełmińskiego. Podjęcie tej uchwały dzisiaj spowoduje, że Zarząd będzie poproszony do podpisania aktu notarialnego. Następnie przypomniał, że Zarząd Województwa daje wkład 3 mln zł. a powiat chełmiński ma wkład w wysokości 2 tys. zl. czyli 2 udziały. Celem tej spółki jest wspomaganie rozwoju działalności gospodarczej zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, wspomaganie rozwoju usług na terenach szczególnie wiejskich i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy pozyskiwanie wszelkich informacji o formach pomocy wspomagającej rozwój działalności gospodarczej. Natomiast przedmiotem tej spółki jest poręczanie spłat kredytów bankowych, działalność konsultancyjno - doradcza w zakresie przygotowania wniosków kredytowych, biznes planów, analiz ekonomicznych, przedsięwzięć inwestycyjnych i gospodarczych oraz pozyskiwanie, pośrednictwo oraz doradztwo w pozyskiwaniu środków pomocowych z budżetu państwa i zagranicznych programów pomocy. Rada Powiatu wyraziła dwa miesiące temu wolę przy stąpienia i jak powiedział sądzi, że po dwóch miesiącach nie powinno się nic zmienić i powiat powinien przystąpić do tego Funduszu.
Radny p. T. Jagodziński - zapytał Starostę czy Zarząd dysponuje już statutem spółki, umową spółki na dzień dzisiejszy czy jeszcze nie.
Starosta Chełmiński - powiedział, że dwa miesiące temu Zarząd miał statut spółki ale S.A. a teraz jest tylko informacja Marszałka, że to się zmieniło na spółkę z o.o. Marszałek potrzebuje uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego, żeby do końca kwietnia podpisać akt notarialny. Zarząd nie posiada takiego statutu.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że akt notarialny nie może być podpisany przed statutem spółki.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że projekt na pewno istnieje.
Starosta Chełmiński - powiedział, że nie jest w posiadaniu takiego statutu, było tylko pismo od Marszałka z prośbą o podjęcie takiej uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXVII/226/2002 w sprawie przystąpienia do "Kujawsko - Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o." i określenia wkładu finansowego powiatu chełmińskiego /załącznik nr 32 do protokołu/.

Do punktu 15.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że Prezes Zarządu Stowarzyszenia Muzycznego "CHORUS CULMENSIS" wystąpił do niej jako do radnej powiatowej z ogromną prośbą o rozprowadzenie cegiełek. Pieniądze ze sprzedanych cegiełek mają być przeznaczone na sztandar dla w/w Zespołu. Następnie poprosiła radnych o zakup tych cegiełek o wartości 5 i 10 złotych.
Starosta Wojtaszewski - powiedział, że zakończyły się rozgrywki ligowe i jak powiedział chciałby powiedzieć kilka zdań na ten temat i wymienić pierwszą trójkę. Następnie powiedział, że w lidze samorządowej trwającej od jesieni do wiosny przez cały czas prowadziła drużyna Gminy Kijewo Królewskie i ostatnim meczem spadła na drugie miejsce i zwycięzcą okazała się drużyna Gminy Lisewo. Następnie wymienił poszczególne miejsca:
1. Gmina Lisewo
2. Gmina Kijewo Królewskie
3. Miasto Chełmno
4. Powiat Chełmiński
5. Gmina Unisław
6. Gmina Chełmno
Następnie powiedział, że wykorzystując pomysł p. Wojciecha Bińczyka zrobiono jednodniowy turniej samorządowy, gdzie trzy drużyny grały w Robakowie w Gminie Stolno a cztery drużyny w Papowie Biskupim a finał odbył się w Papowie Biskupim. Najlepszą drużyną znowu okazała się drużyna z Lisewa, która pokonała drużynę z Kijewa, natomiast drużyna z Lisewa pokonała Powiat Chełmiński i nie mógł on brać udziału z finale ale o trzecie miejsce zwyciężył z Gminą Unisław. Piąte miejsce zajęła Gmina Chełmno, szóste Gmina Stolno i siódme Papowo Biskupie. Była to bardzo miła impreza. Nie można robić planów na przyszłość jeżeli chodzi o grę w siatkówkę, ponieważ zbliżają się wybory ale inicjatywa jest taka, że to co było robione to jest dobre i sprzyjało to integracji gmin z powiatem i gmin między sobą.

Do punktu 16.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XXXVII sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki