Protokół nr XXXII/2002
z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 27 marca 2002 r.

Sesja odbyła się w dniu 27 marca 2002 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 17:15.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 21, co stanowi 84 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawa informacji Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie o stanie porządku publicznego na terenie powiatu chełmińskiego za rok 2001.
9. Sprawa informacji Prokuratora Rejonowego w Chełmnie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie powiatu chełmińskiego.
10. Sprawa informacji Zarządu Powiatu w Chełmnie o przebiegu prac w zakresie sprzedaży zbędnego mienia.
11. Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok.
12. Sprawa zmiany Uchwały Nr V/6/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
13. Zatwierdzenia zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
14. Sprawa przyjęcia do realizacji zadań szkoleniowo - dydaktycznych w Gimnazjum w Grubnie w roku 2003.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XXXVI sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych a w ich i swoim imieniu zaproszonych gości, przedstawicieli mediów i kierownictwo Starostwa.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest 20, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych chciałby wnieść poprawki do wcześniej otrzymanego projektu porządku obrad XXXVI sesji Rady Powiatu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że chciałby poprosić aby do porządku obrad XXXVI sesji Rady Powiatu wprowadzić uchwałę z której powiat chełmiński może skorzystać z dofinansowania ze środków z Banku Światowego w ramach programu aktywizacji obszarów wiejskich na zadania szkoleniowo - dydaktyczne w gimnazjum w Grubnie. Realizacja nastąpiłaby w roku 2003. Dzisiaj Rada Powiatu miałaby tylko wyrazić wolę, że w Grubnie część środków własnych powiat w roku 2003 będzie ponosić. W związku z tym poprosił o wprowadzenie tej uchwały do porządku obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że projekt uchwały jest rozłożony na stolikach. Następnie poddał pod głosowanie wniosek Starosty Chełmińskiego.

Za przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że projekt uchwały zgłoszony przez Starostę Chełmińskiego zostaje wprowadzony jako punkt 14 do porządku obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Chełmińskiego wraz z przegłosowaną wcześniej poprawką.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że protokół z XXXV sesji został wyłożony na 7 dni przed sesją i nikt z radnych nie wniósł uwag. W związku z tym poddał pod głosowanie w/w protokół.

Za przyjęciem głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu w Chełmnie został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że Zarząd Powiatu między sesjami zebrał się 5 razy.
W dniu 27 lutego Zarząd rozpatrywał między innymi sprawy:
- dokonał oceny dyrektorów szkół i placówek za okres od września do lutego pod kątem przyznania dodatku motywacyjnego na następne półrocze wg regulaminu, który zawiera następującego rodzaju kryteria:
a. realizacja zadań pedagogicznych własnych,
b. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c. prowadzenie spraw administracyjnych i gospodarczych,
d. sprawowanie funkcji przełożonego,
e. sprawowanie funkcji pracownika samorządowego,
f. współpraca z organem prowadzącym.
- zatwierdził profile kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu chełmińskiego, które zostały zaproponowane przez Dyrektorów szkół i które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Kuratorium Oświaty.

Zarząd Powiatu postanowił utworzyć 6 oddziałów w Zespole Szkół Nr 1 o następujących profilach kształcenia:
1) w ramach I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika:
- matematyczno-informatyczno-geograficzny,
- bilogiczno-chemiczno-fizyczny,
- językowy,
- humanistyczny,
- ogólny - z możliwością przekształcenia na powyższe profile w miarę potrzeb środowiska.
2) w ramach I Liceum Profilowanego:
- zarządzanie informacją.

Zarząd postanowił utworzyć 13 oddziałów w Zespole Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie o następujących profilach kształcenia:
1) w Liceum Ogólnokształcącym - profil ogólny - 1 oddział
2) w Liceum Profilowanym:
- profil ekonomiczno-administracyjny - 2 oddziały,
- profil usługowo-gospodarczy - 2 oddziały,
- profil mechaniczne techniki wytwarzania - 1 oddział,
3) Technikum w zawodach:
- ekonomista,
- mechanik,
- handlowiec.
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 4 oddziały wielozawodowe.

Zarząd postanowił utworzyć 6 oddziałów w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie o następujących profilach kształcenia:
1) w Liceum profilowanym:
- usługowo-gospodarcze,
- rolniczo-spożywcze,
- ekonomiczno-administracyjne.
2) w Technikum w zawodach:
- rolnicze,
- agrobiznesu,
- ekonomiczne,
- żywienia i gospodarstwa domowego.
3) w zasadniczej szkole zawodowej w zawodach:
- rolnik,
- mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych,
- klasa wielozawodowa.

- zapoznał się z informacją Zespołu Szkół Nr 2 w Chełmnie o nauczycielach, którzy nie znajdą zatrudnienia w w/w placówce w pełnym wymiarze godzin w roku 2002/2003 - jest ich pięciu i 1 osoba dla której nie będzie etatu. Oprócz tej szkoły informację taką przedstawił też Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, gdzie siedmiu nauczycieli nie będzie mogło być zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Jeśli chodzi o Zespół Szkół Nr 1 Dyrekcja przekazała, że dwóch nauczycieli odchodzi na emeryturę i w związku z tym nie przewiduje zwolnienia nauczycieli w tym roku szkolnym.
- ustalił liczebność oddziałów 28 do 30 uczniów w oddziale.
- zapoznał się z pismem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w sprawie remontu muru oporowego oraz zadaszenia nad śmietnikami przy internacie, groziło zawaleniem. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie remontu muru ze środków finansowych z rezerwy oświatowej. Zarząd zobowiązał Referat Administracji Budowlanej i Inwestycji do usunięcia zagrożenia.
- zaakceptował zmianę porozumienia z Miastem Zielona Góra dotyczącego podwyższenia stawki do 61 zł za 1 dzień kursu dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2.
- zatwierdził zmianę porozumienia z Nadleśnictwem Toruń wynikającą ze zwiększenia ilości ha lasów objętych nadzorem, w ramach 800 ha, na które otrzymujemy dotację.

w dniu 6 marca Zarząd Powiatu:
- odbył spotkanie z panem Konopackim Kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie w sprawie wyjaśnienia zaplanowanych wydatków budżetowych przez Urząd Pracy na wynagrodzenia. Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać Kierownika PUP w Chełmnie do zaproponowania przesunięć między paragrafami, w szczególności do dokonania przesunięć z paragrafów związanych z wynagrodzeniami na wydatki rzeczowe oraz do przygotowania informacji na temat racjonalizacji (ograniczenia) zatrudnienia oraz wprowadzenie dyscypliny mającej na celu ograniczenie wydatków rzeczowych.
- postanowił opracować regulamin i zasady przyznawania dopłat do czesnego dla kształcących się nauczycieli z placówek oświatowych prowadzonych przez powiat chełmiński. W przyznawaniu dopłat do czesnego Zarząd zamierza uwzględniać w pierwszej kolejności nauczycieli, którzy dążą do przekwalifikowania w związku z możliwością utraty pracy.
- przychylił się do wniosku ZS CKP w Grubnie w sprawie udzielenia pożyczki w wysokości 86 tys. zł na zakup środków do produkcji rolnej. Zarząd ustalił, że pierwsza rata w wysokości 50 tys. zł przekazana zostanie do 15 kwietnia br., natomiast druga rata w wysokości 36 tys. zł. do 15 maja br., a kwota pożyczki zostanie oprocentowana na poziomie oprocentowania kredytu preferencyjnego. Spłata rat pożyczki rozpocznie się od sierpnia 2002 r.
- w związku z zapoznaniem się z ostateczną ceną remontu osiągniętą w wyniku przetargu Zarząd postanowił przyznać dodatkowe środki w wysokości 20.000 zł na remont budynku przy ul Słowackiego 3 w Chełmnie. Do przetargu zgłosiło swoje oferty 14 firm, a wygrała przetarg firma "PROBUD" z Grudziądza, która podała najniższą cenę 90.640 zł Cena najwyższa 140.192 zł. W dniu 25 marca 2002 r. podpisana została umowa oraz przekazano plac budowy wykonawcy. Przewidziany termin zakończenia 27 maja.2002 r.

w dniu 13 marca Zarząd Powiatu:
- postanowił, na podstawie wniosku ZS Nr 1, dofinansować koszt zakupu nagród przeznaczonych dla zwycięzców konkursów zorganizowanych z okazji IX Edycji Tygodnia Ekologicznego w wysokości 500 zł.
- odpowiadając na wniosek Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zarząd poinformował Komisję, że nie ma możliwości wykorzystania środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla stowarzyszenia Straż Ochrony Przyrody. Wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska przewiduje przeznaczenie środków powiatowych wyłącznie na wspieranie ekologicznych form transportu.
- negatywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Zarządu Dróg na dofinansowanie zakupu rębaka do gałęzi z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- wyraził zgodę na zakup przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie aparatury medycznej tj. aparatu do zewnętrznego monitorowania akcji serca płodu (kardiotokograf) - koszt zakupu ok. 30.000 zł, holterowski system EKG i zestaw do badań wysiłkowych (bieżnia). Aparatura ta jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania oddziałów wewnętrznych. Koszt zakupu około 72.000 zł.
- postanowił przygotować propozycję porozumienia w sprawie utworzenia biblioteki powiatowo-miejskiej pomiędzy Zarządami Miasta i Powiatu.

w dniu 20 marca Zarząd Powiatu:
- zapoznał się z wnioskami Zarządu Miasta Chełmna o zaopiniowanie planowanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełmna. Zarząd nie wniósł uwag do planowanych przez Miasto zmian w tymże planie.
- postanowił przyznać środki finansowe na wyposażenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół Nr 1 w wysokości 1.764,00 zł.
- zdecydował o stworzeniu puli środków finansowych w wysokości 13.120 zł w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- w związku z informacjami z Urzędu Wojewódzkiego o planowanych dotacjach celowych z budżetu państwa dla powiatu chełmińskiego, Zarząd Powiatu postanowił wystąpić z protestem w tej sprawie do Wydziału Finansowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie przedstawił stanowisko w sprawie nadesłanej propozycji podziału dotacji na poszczególne powiaty w 2002 roku. Zmniejszenie dotacji wykazanych w piśmie w stosunku do wstępnych wielkości dotacji celowych na jesieni ubiegłego roku i tak kwoty zmniejszenia, o których mówi Urząd Wojewódzki w dotacjach: na prace geodezyjne i kartograficzne 56 tys. zł., na nadzór budowlany 2 tys. zł , na PCPR 22.400 zł. na powiatowy urząd pracy 17.300 zł. co razem daje kwotę 97.700 zł. Brak tych środków finansowych i zbyt małe środki na wykonywanie zadań "administracja publiczna" - planowana dotacja wynosi 107 tys. zł. a planowane wydatki 1.000.047 zł. spowodują konieczność zwolnienia części osób zatrudnionych w w/w działach wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast w działach ochrona zdrowia, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku i dzieci w placówkach pomocy społecznej zapotrzebowanie na 2002 rok wynosi 667 tys. zł. a planowana dotacja 547 tys. zł. Podobnie jest w rodzinach zastępczych gdzie na planowane środki 1.267.000 zł. dotacja wyniesie 1.000.067 zł. Przy domach pomocy społecznej na to zadanie przy zmniejszeniu dotacji na jednego mieszkańca dorosłego o 10,7% i na dziecko 12,95% trzeba będzie odejść od standardów i ograniczyć wydatki i dokonać redukcji zatrudnienia.
- postanowił przyznać pożyczkę Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w wysokości 200.000 zł.
- po pozytywnych opiniach Komisji: Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Budżetu i Finansów Zarząd Powiatu postanowił uruchomić środki finansowe z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych i na dotacje dla stowarzyszeń kulturalnych.
- w związku z art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w następującym składzie : Starosta Chełmiński jako przewodniczący, Tadeusz Derebecki - radny, Marek Cecerko - radny, Piotr Jankowski - wójt Gminy Lisewo, Roman Misiaszek - wójt Gminy Unisław, Adam Nowakowski - Komendant Straży Miejskiej w Chełmnie, Tadeusz Wiktor - Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie, Feliks Flamowski - Naczelnik Rewiru Dzielnicowych w Unisławiu. Pierwsze spotkanie inauguracyjne tej Komisji jest zwołane na 8 kwietnia. W posiedzeniu tej Komisji będą uczestniczyć ponadto Mariusz Rosiński - Prokurator Rejonowy w Chełmnie oraz Andrzej Froń Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie. Tematyką tego posiedzenia będzie określenie zakresu pracy i podziału zadań w celu przygotowania projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Celem końcowym będzie wypracowanie tego planu i przedstawienie go Radzie Powiatu do zatwierdzenia i uchwalenia.
Następnie mówca powiedział, że w ostatnim okresie powstał zamęt odnośnie powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Następnie przedstawił jak sprawa wygląda na dzień dzisiejszy. Był taki moment już kiedy powiaty: świecki, grudziądzki i chełmiński i prezydent miasta Grudziądza wypowiedzieli umowę wojewodzie kujawsko - pomorskiemu na prowadzenie tych zadań. Powiedziane było, że prowadzenie tych zadań za kwotę 41 zł za jedno orzeczenie nikt tego nie chciał prowadzić, bo taką samą kwotę albo i więcej musiałby sam dokładać powiat. Wojewoda w pierwotnej wersji przyznał prowadzenie tego powiatowego zespołu Chełmnu i przy takich kwotach nie było możliwości tego prowadzić. Po rozmowach z wojewodą i z Panią Dyrektor ds. pomocy społecznej urzędu wojewódzkiego na konwencie Starostów wyjaśniło się, że będą większe pieniądze na te zespoły. W pierwotnej wersji planowano na zespoły około 800 tys. zł. a teraz zwiększa się tą kwotę o 600 tys. zł. i w tej sytuacji na drugi dzień mówca wysłał pismo do wojewody, że podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko żeby powiatowy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności działał w Chełmnie ale tylko dla mieszkańców powiatu chełmińskiego. 20 marca br. odbył się w Chełmnie nadzwyczajny konwent starostów województwa kujawsko - pomorskiego. Było to z inicjatywy Dyrektorów szpitali powiatowych. Jak powiedział myśli, że w dowód zasług jakie odniósł Pan Dyrektor Trukiewicz, w ramach tworzonego związku szpitali powiatowych ten zjazd odbył się w Chełmnie. W spotkaniu tym uczestniczyli oprócz starostów Dyrektorzy szpitali powiatowych, wicewojewoda, członek zarządu Pan Darek Łyjak, przedstawiciele kasy chorych. Na tym spotkaniu prowadzone były rozmowy na temat jaka będzie rola szpitali powiatowych w strategii ogłoszonej przez Ministra Zdrowia, w strategii w zakresie ochrony zdrowia. Otóż jest wiele obaw, że szpitale powiatowe niezależnie od rangi jaką pełnią, od sytuacji finansowej czy ekonomicznej pewnie zostaną potraktowane jedna miarą. Jest nikła szansa, przynajmniej z tych założeń, które teraz są, że znajdą się w sieci krajowych szpitali bezpośrednio nadzorowanych przez Ministra Zdrowia. Nieznalezienie się w sieci krajowej spowoduje to, że szpital zostanie odcięty od finansowania przez Ministra Zdrowia, szczególnie na inwestycje i restrukturyzację i pewnie będą inne pieniądze już nie z kasy chorych ale z funduszu zdrowia. Zebrani podzielili się swoimi obawami, zostało napisane stanowisko, są jednak wątpliwości jeżeli chodzi o szpital w Chełmnie, czy te oddziały, które istnieją trzeba będzie przekwalifikować na oddziały opieki długoterminowej, hospicyjnej a może zrobić oddziały chorób psychicznych bo i takie jest zalecenie. Nie wiadomo jak to się zakończy, uspokaja się powiaty, że kryteria przydziału szpitali do tej sieci krajowej i regionalnej one powstaną dopiero do końca czerwca ale dyrektorzy szpitali powiatowych są bardzo nieufni i nie do końca wierzą w zapewnienia, że będzie wszystko dobrze z tą służbą zdrowia. Powiat chełmiński dopracował się już w modeli jakiegoś poprawnego funkcjonowania tych Szpitali, jest dobra współpraca z Kasą Chorych, jest dobry wynik finansowy czyli już wiadomo jak w tej sytuacji postępować i nie można się zgodzić, że Szpital będzie finansowany poprzez stawkę kapitacyjną, czyli ta cała konkurencyjność, to co zostało zrobione przez trzy lata może zostać jednym ruchem przekreślone i w tym stanowisku też był protest, że nie wolno wracać do stawki kapitacyjnej. Następnie mówca powiedział, że opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 8 statut powiatu chełmińskiego oraz uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata. Poinformował również radnych, że w ciągu pierwszego kwartału Starostwo przeszło 4 kontrole. Pierwsza, która trwa od stycznia to kontrola z Najwyższej Izby Kontroli delegatury w Bydgoszczy w sprawie wykonania budżetu w 2001 przez jednostki samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem powiązań budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa i prawidłowość wykorzystania przez te jednostki dotacji celowych z budżetu państwa. Ta kontrola jeszcze trwa. Druga od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii w odniesieniu do zgłaszanych i wykonywanych prac geodezyjjno - kartograficznych. Ta kontrola się zakończyła i Starostwo czeka na protokół. Trzecia z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i tu zakresem kontroli były dochody budżetu państwa za rok 2001 i został wczoraj podpisany protokół. Czarta kontrola była z Urzędu Kontroli Skarbowej w sprawie prawidłowości gospodarowania środkami funduszu ochrony gruntów rolnych. Powiedział również, że w dniu wczorajszym wpłynęła na jego ręce rezygnacja Pana Wojciecha Rutkowskiego Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Zarząd Powiatu przyjął w dniu dzisiejszym tą rezygnację, rezygnacja ze względów osobistych za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Zarząd zobowiązał również Wydział Spraw Społecznych do podjęcia działań w celu ogłoszenia konkursu na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.
Radny p. D. Śliwiński - powiedział, że Starosta mówił o podziale środków na kluby sportowe i zapytał czy to już się dokonało i czy wiadomo jaki klub ile dostał pieniędzy.
Starosta Chełmiński - powiedział, że podział ten jest już znany od miesiąca. Powiedział, że nie ma go teraz przy sobie i dzisiaj podpisywane były umowy ale propozycja podziału przeszła przez dwie komisje. Cała procedura była bardzo długa, były opinie w tej sprawie dwóch komisji.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów przeszedł do realizacji następnego punktu.
O godz. 15:50 na salę obrad przybył radny p. J. Kubacki.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że Zarząd Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu, poza Uchwałą Nr XXXV/195/2002.
- Uchwała Nr XXXV/195/2002 w sprawie zmiany Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 r. - została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przekazana zainteresowanym jednostkom budżetowym i Wydziałom Starostwa,
- Cały pakiet uchwał oświatowych dotyczących utworzenia, przekształcenia, likwidacji przekazany został do szkół, których dotyczyły.
- Uchwała Nr XXXV/213/2002 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do "Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych" S.A. i określenia wkładu finansowego powiatu chełmińskiego - przesłana została do Urzędu Marszałkowskiego
- Uchwała Nr XXXV/214/2002 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do "Regionalnej szerokopasmowej sieci informacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego" spółki z o.o. i określenia wkładu finansowego powiatu chełmińskiego - została przesłana do Urzędu Marszałkowskiego
- Uchwała Nr XXXV/215/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/54/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze powiatowym przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych - jest realizowana.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że radny p. Z. Bukowski na poprzedniej sesji złożył 4 interpelacje i 1 wniosek do Zarządu Powiatu. Z kopii pism jakie mówca otrzymał do wiadomości wynika, że radny p. Z Bukowski otrzymał odpowiedzi na wszystkie interpelacje i zadane pytania. W związku z tym zapytał czy ktoś z radnych chciałby złożyć dzisiaj interpelację lub zapytanie.
Sekretarz Powiatu p. B. Kiełbasiewicz - powiedział, że chciałby złożyć wyjaśnienia do interpelacji. Jak powiedział, został zobowiązany przez Zarząd do złożenia wyjaśnień. Powiedział, że to on przygotowywał materiały do odpowiedź na interpelację p. Z. Bukowskiego i odpowiedź ta wyszła spod numeru ZP/0063/70/2002 i którą otrzymali wszyscy radni dotyczącą OIOM - u i tam na punkt trzeci tej interpelacji w załączeniu był protokół z kontroli przeprowadzonej przez Kujawsko - Pomorską Kasę Chorych i jak powiedział, że to jest na jednej stronie ten protokół i jak powiedział skserował pierwszą stronę i ostatnią ponieważ ona dotyczyła OIOM - u a te wnioski, które się znajdują pod tym opisem OIOM - u znalazły one dotyczyły nie tylko samego, OIOM - u dotyczył tylko drugi punkt tych wniosków a tam występuje kwota 3.540 zł., którą Szpital musi zwrócić i to jest wniosek dotyczący innej części protokołu tzn. chodziło o złe zakwalifikowanie pewnych procedur na jakimś tam oddziale, że nie z tym numerem choroby zakwalifikowano daną chorobę a z innym, która ma mniejszą ilość punktów i z tego tytułu wynika ta kwota 3.540 zł., na którą oczywiście Dyrekcja ZOZ w Chełmnie złożyła odwołanie i wyjaśnienia.

Do punktu 8.
Sprawa informacji Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie o stanie porządku publicznego na terenie powiatu chełmińskiego za rok 2001.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że Komendant Powiatowy Policji przygotował informację i jest ona bardzo bogata załącznik nr 3 do protokołu/. Radni tą informację otrzymali z materiałami na sesję. Następnie o krótkie wprowadzenie poprosił Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie.
Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie p. P. Zaremba - powiedział, że czytając informację można odnieść wrażenie, że 2001 rok to większe zagrożenie bo zdarzeń więcej prawie o 200. Następnie powiedział, że od 15 grudnia 2001 r. przestępstwem jest jazda po spożyciu alkoholu powyżej 0,5‰ zarówno rowerem jak i samochodem stąd akurat ta różnica. Zasygnalizował również kilka istotnych faktów, że w tej ilości zarejestrowanych zdarzeń kryminalnych przewaga tak czy inaczej jest po stronie kradzieży i włamań. Powiedział, że chciałby ten element zaakcentować ponieważ zauważa się, że kradną żeby się utrzymać, kradną na potrzeby rodzin. Bo co innego jest zawód złodziej i on jest, a co innego taki przypadek aczkolwiek prawo nie różnicuje, prawo mówi, że zabrania się kradzieży i włamań, ale jest to zauważalne. Kolejną rzeczą jest łatwość zbycia wszystkiego co się ukradnie. Na dzień dzisiejszy coraz więcej złodziei legalizuje swoją działalność, ten co kradnie tuje to ma zarejestrowaną działalność, że sprzedaje krzaczki ozdobne, ten co części do samochodu za zarejestrowany tzw. szrot i nie można temu w jakiś sposób zapobiec. To, że taka osoba zostanie zatrzymana, doprowadzona i zostanie jej takie coś udowodnione to nie oznacza, że zostanie wydany w stosunku do takiej osoby zakaz prowadzenia tej działalności jeżeli sąd o tym nie zdecyduje. Kradnie się wszystko. Jak powiedział zwraca na to uwagę ponieważ on za to odpowiada i policjanci którymi kieruje. Najwięcej włamań jest do piwnic, altan, mieszkań. Jak powiedział nie tylko policja tu może pomóc ale mieszkańcy muszą o swoje mienie zadbać. Może ktoś ze złośliwości powiedzieć, że płaci podatki i policja powinna go ochraniać i łaski żadnej policja nie robi, ale nie ma takiej policji, która wszystkich złodziei by zatrzymała. Jak powiedział mówca sam fakt, ze w 1990 roku w urzędzie pracy zarejestrowanych było około 1 000 osób a teraz około 6 000 osób, co by powiedzieć jest to przełożenie. Jeżeli chodzi o nieletnich to nie jest to problem ale jest to zjawisko i chciałby kilka słów o tym powiedzieć. Powiedział, że znacznie bezpieczniej jest w gminach niż w mieście, ale jeżeli dziecka w pewnym wieku się nie zahamuje to jest on potem złodziejem, napadywaczem. Dlatego też poprosił osoby mające wpływ na desygnowanie środków na szkoły, kluby sportowe na to wszystko co zapewni młodzieży zajęcie czasu i stworzy mu jakiekolwiek warunki, rywalizację. Każda złotówka ma przełożenie na bezpieczeństwo. Że policja uczestniczy, że istnieje, że jest zapotrzebowanie na policjanta to widać i w telefonach i w rozmowach dyrektorów, pedagogów, którzy chcą nie tylko żeby zająć czas te 45 min bo dyrektor wyznaczył, żeby ta godzina lekcyjna z policjantem się odbyła ale autentycznie jest to takie czynne uczestnictwo w tym i ankiety. To jest taka autentyczna pomoc policjantom. Jak powiedział nie rozmawiał ani z dyrektorami ani z policjantami aby stworzyć na wzór innych miejscowości taką formę donosicielstwa. Nie ma czegoś takiego w szkołach ale są takie zakusy ale nie w powiecie chełmińskim. Ale dobrze byłoby aby ta współpraca układała się prawidłowo, żeby jednak o tym pamiętać, myśleć. Rośnie ilość interwencji, jest ich zapisane ponad 4000. Bolączką policji było i jest sprawa konwojów. Tworząc budżet policji i w 1990 roku i w 2001 na 2002 zarówno Minister Finansów jak i Komendant Główny dokonali weryfikacji ale nikt nie zweryfikował, że czynów jest jeszcze raz tyle a jest mniej policjantów i poprosił o pomoc w tej sprawie. Przestępczość w całej Polsce jest jeszcze raz taka sama, nie tylko w Chełmnie ale ogólnie jak powiedział jest w miarę bezpiecznie, policjantów jest mniej, pieniędzy jest mniej i 40 godzinny tydzień pracy wymyślili policjantom parę lat temu, soboty i niedziele wszystkie wolne. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne to się nie poddał i nadal uważa, że rewiry w Kijewie Królewskim, Stolnie i Papowie Biskupim są zbędne ale będą te rewiry. W Papowie Biskupim rewir będzie utworzony. Jak powiedział chce uniknąć jakichkolwiek kontrowersyjnych sytuacji jeżeli chodzi o to, że są rewiry w Kijewie i Stolnie a nie ma w Papowie. Nie ma na to uzasadnienia i dlatego jak powiedział sądzi, że jeżeli Komendant Główny wyrazi zgodę na to, to rewir w Papowie będzie. Następnie powiedział o artykule z sierpnia i powiedział, że pozostawi go bez komentarza i gdyby było tak jak napisano a było kilka kontroli, w tym z NIK - u to dzisiaj nie składałby tego sprawozdania.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że chciałby zaapelować jeszcze raz o rzecz na temat której rozmawiał już wcześniej z Komendantem aby nie wyciągał on zbyt pochopnych wniosków jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Gminie Kijewo Królewskie, bo to, że w Kijewie jest najmniej wykroczeń to wcale nie jest dowód na to, że nie potrzeba drugiego policjanta. Są trzy etaty więc właściwie trzech powinno być ale dwóch to jest to minimum bo ten sam Pan Stachewicz nie jest w stanie niczego zrobić i jeżeli on gdzieś jeździ to praktycznie nie ma z nim kontaktu i wielokrotnie mieszkańcy z tym problemem przychodzą i dlatego mimo, że wcześniej to było dyskutowane to chciałby aby to zostało zaprotokołowane i żeby był na ten temat ślad i jak powiedział ma nadzieję, że Komendant w najbliższym czasie tego drugiego posterunkowego w rewirze kijewskim zagwarantuje.
Radny p. D. Śliwiński - powiedział, że bardzo się cieszy, że ten rewir do Papowa wróci, podziękował za to. Następnie zapytał od kiedy będzie ten rewir.
Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie p. P. Zaremba - powiedział, że są cztery wakaty ale nie może zatrudnić nikogo ponieważ nie ma pieniędzy na to. Powiedział, że będzie drugi policjant w Kijewie, będzie od 1 kwietnia nominalnie już na etacie. Następnie powiedział, że najprawdopodobniej rewir zacznie działać w Papowie od 1 maja ale jak powiedział nie od niego to tak do końca zależy. Zależy to od Komendanta Głównego, który zaakceptuje rozkaz mówcy.
Radny p. K. Poliwko - powiedział, że cieszy się, że będzie rewir w Papowie a następnie zapytał czy akurat musiało dojść do tego, że został pobity nauczyciel i uczniowie aby podjąć decyzję o utworzeniu rewiru w Papowie Biskupim, bo jak powiedział mówca tą sprawę poruszał już w zeszłym roku i nic w tym kierunku do te pory się nie robiło.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że na stronie trzeciej sprawozdania jest chyba pewna niekonsekwencja, ponieważ jest tam napisane o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu w 2001, że uległ generalnie poprawie w odniesieniu do analogicznego okresu 2000 roku a w następnym zdaniu jest napisane, że w okresie 12 miesięcy zaistniało 57 wypadków drogowych w wyniku, których 15 osób poniosło śmierć, o 11 więcej niż jak w tym samym okresie w 2000 roku.
Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie p. P. Zaremba - odpowiadając na pytanie radnego p. K. Poliwko zapytał co ma wspólnego przedmiot, który nazywa się rewirem do pobicia. Rewir nie jest panaceum dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa panaceum to jest po pierwsze to, że na terenie Gminy Papowo Biskupie wszyscy będą mieli zatrudnienie. Większość obiektów można właściwie zabezpieczyć, to co zrobiło Kijewo. Kijewo między 1990 a 1996 rokiem zabezpieczyło prawie wszystkie obiekty handlowe, nie ma czegoś takiego w Gminie Papowo. Jak powiedział nie ma w jego wypowiedzi krzty złośliwości pod adresem radnego p. K. Poliwko, bo tak czy inaczej będzie rewir w Papowie ale nie będzie tam trzech policjantów ani w żadnym innym rewirze. Jak powiedział dzielnicowi nie prowadzą postępowań przygotowawczych. Jest to tysiąc spraw, które trzeba przeprowadzić. Skoro nie mogą dzielnicowi to trzeba zasilić pion dochodzeniowo - śledczy. Jak powiedział mówca nad nim jest jeszcze sąd i prokurator i obliguje i mówca musi coś wybrać, albo się skłócić z sądem i prokuratorem albo też starć się wyjaśniać samorządowcom, będzie lepiej ale też w dwuosobowej obsadzie, podobnie jak w Lisewie. W zasadzie Lisewo i Papowo połączone traci jednego policjanta. Odpowiadając na pytanie radnej p. G. Mazurkiewicz powiedział, że więcej ludzi zginęło oraz, że jest to zdanie niefortunne ale to jest również zdanie, które zostało użyte w Komendzie Wojewódzkiej. Przez pryzmat osób, które zginęły to o 800 % wg cyfr bezwzględnych bezpieczeństwo na drogach, natomiast ilość zdarzeń jako taka jest mniejsza, także tu jest takie niedopowiedzenie. Następnie powiedział o dwóch zdarzeniach, w których zginęło 7 osób.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że chciałaby się odnieść jednak do tego rewiru w Papowie Biskupim, ponieważ jak powiedziała jako obywatel sądzi, że będzie jednak bezpieczniej jeżeli będzie dwóch policjantów, nawet jeżeli będzie jeden, ponieważ o sytuacji, o której mówił p. Poliwko, która zaistniała w Gminie Papowo Biskupie, kiedy była to impreza kulturalna, w której uczestniczyła młodzież gimnazjalna, ci którzy wywołali bójkę zdążyli pobić nauczyciela, później uciekli, chodzili po gminie. Następnie pobili jakiegoś spokojnego obywatela i uciekli a chełmińskiej policji jeszcze nie było i dopiero przyjechała wtedy kiedy już było cicho i spokojnie, po tak długim czasie. Jak powiedziała nie chciałaby się odnosić do czasu konkretnie ale to mogło trwać około pół godziny do godziny. Następnie powiedziała, że gdyby była chociaż jedna osoba na miejscu w gminie i gdyby ona była w drugim miejscu gminy samochodem to ona zdążyłaby w ciągu kilku minut przyjechać. Wtedy kiedy się coś dzieje w gminach, kiedy odbywają się imprezy, kiedy jest dużo młodzieży, która się przemieszcza to właśnie wtedy są tego typu historie. Jak powiedziała wie, że policja ma bardzo dużo pracy i jest niedoinwestowana ale jak powiedziała nie dba się o bezpieczeństwo i to w całym kraju. Rodzice wysyłając swoje dzieci na tego typu imprezy nigdy nie wiedzą czy ich dziecko wróci całe i zdrowe.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że jeżeli chodzi o rewiry to Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego trzy lata się tym tematem zajmowała. Jak powiedział osobiście nie ma do końca wyrobionego zdania, czy koncepcja Komendanta jest właściwa żeby tych rewirów nie było. Jak powiedział widzi tutaj argumenty za z jego strony żeby zwiększyć możliwości operacyjne policji, również widzi potrzebę społeczeństwa i danej gminy, że chciałaby mieć rewir i tutaj przez te trzy lata nie wyrobił sobie przez te trzy lata nie wyrobił sobie do końca zdania, widzi wady i zalety obu rozwiązań ale chciałby radnym z Papowa uzmysłowić, że rewir dwuosobowy to jest wirtualny rewir, to jest niby rewir. Jak powiedział ma informacje od swoich wyborców z Kijewa, że nawet w obsadzie dwuosobowej rewir w Kijewie to tak jak by go nie było. W tym rewirze nie było policjanta, on był tak wykorzystywany do innych celów operacyjnych. Jak powiedział nie wie czy radni z Papowa osiągną to co ich wyborcy od nich oczekują. W Kijewie mimo, że było dwóch policjantów ludzie nie byli zadowoleni z tego rewiru i nie o to im chodziło. Druga sprawa to taka, że Pan Komendant powiedział o pozostawieniu bez komentarza tego artykułu. Jak powiedział mówca osobiście uważa, że ten brak komentarza przy bardzo ważnych zarzutach w prasie ma swój wydźwięk u czytelników i komentarz na ten temat w prasie powinien się ukazać.
Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie p. P. Zaremba - powiedział, że jeżeli chodzi o wydarzenie w Papowie to być może dojazd trwał długo i gdyby był tam policjant to byłoby inaczej ale w tej chwili nie jest w stanie tego odtworzyć bo nie ma przy sobie akt sprawy. Następnie powiedział, że obojętnie jaki komentarz byłby z jego strony to ten taki niedosyt będzie. Jedno jest pewne, że tam tak jak na przykład w Unisławiu jest dosyć dużo zdarzeń ale wszyscy mieszkają w Unisławiu i mają tam taki obywatelski - policyjny obowiązek, że są praktycznie na każde wezwanie. W Papowie mieszka jeden, w Kijewie mieszka jeden. Lisewo jest tu też takim wyróżnikiem bo aż pięciu mieszka policjantów, aczkolwiek tylko trzech może pracować w rewirze, ale tak to się stało. Papowo będzie nie tyle bezpieczniejsze, co będzie łatwiejszy dostęp do policjanta, bo nie wykluczone skieruje do tego rewiru policjanta, który jest już doświadczony i mieszka na terenie gminy Papowo. Jak powiedział chciałby aby było bezpiecznie, aby była możliwość złapania wszystkich złodziei. Następnie powiedział, że kiedy jest 40 - godzinny tydzień pracy, to obojętnie jak by te służby ułożyć w rewirze dwu czy trzy osobowym tak czy inaczej policjanta nie będzie albo przed południem albo po południu albo w nocy. Jednym słowem zasilenie, i tu nikt żadnej łaski i patrol interwencyjny z Chełmna jedzie do Papowa, do Niemczyka do Bruk, do Gołot, do Starogrodu bo tak może być. Nie można zrobić z policjantów automatów, ale jak powiedział mówca gdyby to potrafił to tak by było, 24 godziny na dobę i wtedy policja jest wszędzie. Następnie powiedział, że Pan M. Cecerko nie ma wyrobionego zdania aczkolwiek często ze sobą rozmawiali na temat bezpieczeństwa ale jak powiedział mówca on ma wyrobione to zdanie, zresztą to można przenieść na inne grupy społeczno - zawodowe, mniejsza ilość kierowników inaczej pracują, aczkolwiek tutaj pomimo wszystko są władze gminy i one chcą rozmawiać z kierownikiem, stąd też taka a nie inna decyzja o odtworzeniu rewiru, komórki organizacyjnej. Następnie zwrócił się do prasy aby tego nie nagłaśniać co teraz powie i powiedział, że gdyby nie było Chełmży to Lisewo i Papowo byłoby zupełnie spokojnymi miejscowościami, tak samo Unisław gdyby nie przyjeżdżali z Dąbrowy Chełmińskiej, z Czarża czy Bydgoszczy, dlatego ustawiamy się. Jak czyta się tą informację to tyle i tyle zdarzeń jest na pierwszej, na drugiej i na trzeciej zmianie i wtedy akurat policja myśli wyłącznie o tym co się dzieje na terenie powiatu, na terenie gminy ale po drodze jest jeszcze ten brak dostępu do policjanta, no ale skoro on ma 18 służb na 24 w nocy dzielnicowych, ale jak powiedział mówca musi coś wybrać, bo gdyby to nasi byli to by sobie policja radziła ale z przyjezdnymi to inna sprawa, blokady, zapory, obserwacje i jeszcze być a kto chodzi na wsi o 22, 23 czy o 1 godzinie w nocy. To nie widać tego policjanta ale on jest ale ma 40 - godzinny tydzień pracy i jak powiedział mówca nie on to wymyślił. Powiedział, że to co się dzieje powoduje, że trzeba dokonywać pewnej weryfikacji i wybierać mniejsze zło, tak po prostu jest.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 9.
Sprawa informacji Prokuratora Rejonowego w Chełmnie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że Pan Mariusz Rosiński Prokurator Rejonowy w Chełmnie złożył informację o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie powiatu chełmińskiego /załącznik nr 4 do protokołu/ i radni ją otrzymali ale niestety omówić jej nie będzie możliwości w dniu dzisiejszym, ponieważ Pan Prokurator ze względu na ważny wyjazd służbowy nie mógł przybyć i prosił aby w jego imieniu przeprosić radnych. Następnie powiedział, że składanie informacji przez Prokuratora rejonowego nie jest to obowiązek ustawowy, jest to dodatkowe działanie i na prośbę mówcy prokurator taką informację złożył ale robić tego nie musiał.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę od godz. 16:20 - 16:30.
O godz. 16:30 salę obrad opuścił radny p. T. Jagodziński.

Do punktu 10.
Sprawa informacji Zarządu Powiatu w Chełmnie o przebiegu prac w zakresie sprzedaży zbędnego mienia.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wraz z materiałami radni otrzymali wykaz nieruchomości stanowiących minie powiatu przeznaczone do obrotu /załącznik nr 5 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że sądzi, iż ten wykaz nieruchomości, które powiat chce sprzedać jest w miarę czytelny. W pozycji pierwszej pozycji Dom Pomocy Społecznej jest do sprzedaży 11 mieszkań. Jedna z tych działek, o której jest mowa to jest to wydzielone mieszkanie sióstr zakonnych, które wraz z działką te mieszkania powiat chce zagospodarować na rzecz Domu Pomocy Społecznej. W odpowiednim czasie radni zostaną powiadomieni o końcowych zamiarach, co w tych mieszkaniach przejętych od sióstr powiat chce w ramach Domy Pomocy Społecznej zrobić. Siostry Zakonne funkcjonują w DPS w Mgoszczu do końca czerwca. Jak powiedział mówca jest po pierwszych rozmowach z Siostrą Generalną, uzgadniane jest w jaki sposób powiat przejmie budynek aby rozstać się w zgodzie. Oczywiście pozostałe mieszkania będą sprzedane w trybie bezprzetargowym. Aby dokonać sprzedaży tych mieszkań jest potrzebna uchwała rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i taki projekt uchwały Zarząd zaproponuje na sesji w miesiącu kwietniu. Trzeba jeszcze zrealizować zaświadczenia o odrębności lokali, wycenić je i już później zostanie tylko zawarcie aktów notarialnych. Zarząd przewiduje zakończenie tego w III kwartale. Jak powiedział mówca pomocne jest to, że została opublikowana uchwała, o której była mowa w sprawozdaniu i to pomoże, bo gdyby jej nie było to wszelkie prace ze sprzedażą mieszkań byłyby zawieszone. Jeżeli chodzi o Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego to jest mowa o dwóch rodzajach sprzedaży. Pierwszy dotyczy 7 lokali mieszkalnych w budynku, ale nie można jeszcze w tym budynku nic robić ponieważ musi być dokonany podział nieruchomości w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, musi się w to włączyć Gmina Stolno, która na wstępny projekt powiatu dotyczący podziału działek wolę wyrazi w formie decyzji administracyjnej. To wszystko trwa i oczywiście trzeba będzie przygotować uchwałę rady powiatu o zbyciu. Podobnie jak z mieszkaniami w Mgoszczu należy dokonać inwentaryzacji budynku i mieszkań, zaświadczenia o odrębności lokali, wycenić je a następnie sprzedać i zawrzeć akty notarialne. Zarząd sądzi z uwagi na to, że sprawy się trochę ciągną z konserwatorem, że decyzja administracyjna z Gminy Stolno musi być to uda się to wszystko załatwić i sprzedać w czwartym kwartale 2002 roku. Jeżeli chodzi o Zespół Pałacowo - Parkowy to odbyło się spotkanie w terenie z konserwatorem i oceniono wstępne granice działki wraz z pałacem, którą powiat chciałby sprzedać i taka jest wstępna wola Zarządu. Działka ta obejmuje bardzo rozległy obszar łącznie z wielką wodą jest to 6 hektarów. Tutaj również jest potrzebna uchwała rady powiatu oraz trzeba wywiesić wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Ogłoszenie przetargu jeszcze nie wiadomo w jakiej formie i Zarząd uważa, że może zakończyć to w czwartym kwartale. Jest jakieś zainteresowanie kupnem tej działki wraz z pałacem. Są to takie rozmowy nieoficjalne, informacyjne, one docierają do radnych, którzy mówią, że mieli w tej sprawie sygnały, mówca powiedział, że są również telefony do niego odnoście w/w zespołu i udziela wtedy informacji, że powiat jest w trakcie podziału, bo nie można konkretnie rozmawiać jeżeli nie dojdzie do wydzielenia i wyceny bo to będzie podstawą do ogłoszenia przetargu i tu wszystko odbędzie się formalnie i legalnie. Następnie powiedział, że najbliżej powiat jest ze sprzedażą mieszkań przy ul. Dworcowej 27. Przed powiatem jest tylko wycena, nie trzeba już podejmować uchwały ponieważ została ona już podjęta. Jednak nie wszyscy mieszkańcy zgodzili się kupić te mieszkania i to chyba trochę przeszkodzi im w uzyskaniu tej pełnej ulgi. Były to wstępne rozmowy i należy się zwrócić do nich na piśmie i każdy na piśmie musi się wypowiedzieć. Natomiast nie wykupienie chociażby jednego mieszkania spowoduje, że nie kupią mieszkań za 10% tylko za 40% i w tej całej biedzie będzie to dla niech problem bardzo poważny. Pozostałą część tego budynku jeżeli nie zostanie wykupione mieszkanie jakieś to zostanie ono włączone do tej części, którą powiat chce sprzedać, określi udziały procentowe, wyceni, musi być wywieszony wykaz nieruchomości do sprzedaży i przetarg. Pozostałą część powiat chce sprzedać jako całość ale trudno jest powiedzieć czy zostanie to sprzedane tak jak Zarząd sobie to wyobraża ale do takich przetargów powiat przystąpi.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że to normalna rzecz, że mieszkania chciałoby się sprzedać tym, którzy je teraz użytkują, natomiast jeżeli chodzi o Zespół Pałacowo - Parkowy to zapytała Zarząd czy to jest jedyny wariant sprzedaż tego obiektu, czy też wchodzą inne warianty, czy ktoś to rozpatrywał, czy tylko wchodzi w rachubę sprzedaż czy może też wydzierżawienie tego czy wejście w spółkę.
Starosta Chełmiński - powiedział, że Zarząd na dzień dzisiejszy myśli o sprzedaży, chociaż też czeka na informację, jaka to będzie wartość tej działki wraz z pałacem. Trudno jest w tej chwili rozmawiać o innych propozycjach jeżeli nie jest znana wartość tego. Zamysł jest w tej chwili jeden ale radni będą mieli wpływ na wypracowanie końcowej decyzji, tu nic bez Rady się nie odbędzie i to Rada zdecyduje czy przyjmie to co Zarząd zaproponuje.
Radny p. K. Poliwko - powiedział, że miał to samo pytanie co radna p. M. Jakubowska ale chciałby jeszcze dodać, że na którejś z kolei sesji słyszał, że miały być wykorzystane wszelkie formy zagospodarowania tego obiektu a w ostateczności dopiero sprzedaż a tutaj od razu jest mowa o sprzedaży.
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział, że ma pewne obiekcje jeżeli chodzi o sprzedaż budynku przy ul. Dworcowej 27, ponieważ po pierwsze Zarząd powinien próbować sprzedać to co jest puste a później zająć się tą częścią mieszkalną, ale jeżeli pójdzie najpierw od mieszkańców a z tamtym zostanie, to może zostać poważny problem na czas późniejszy. Druga uwaga jeżeli chodzi o sprzedaż budynku mieszkalnego nr 52 w Gubnie. Nie pamięta, który to budynek jest ale gdzieś po sąsiedzku jest jedno czy dwa mieszkania, o które sprawy się toczyły przez urząd wojewódzki i komisję rewizyjną przez dwa lata i ten temat powinien też uwzględniony aby te mieszkania też sprzedać i nie będzie sprawy a tak jest prawdopodobne, że znowu wróci temat dyrekcja a ten pan i Starostwo będzie musiało znowu ten problem rozstrzygać. Zarząd powinien przemyśleć czy tych dwóch mieszkań nie sprzedać i problem byłby rozwiązany.
Radny p. S. Pepliński - powiedział, że chciałby zwrócić uwagę radnych, że w pracach nad budowaniem budżetu na 2002 rok ujęta jest sprzedaż Zespołu Pałacowo - Parkowego i w związku z tym jak już zostanie wypracowane stanowisko Zarządu i przedstawione Radzie Powiatu to będzie trzeba podejść do tego poważnie z uwagi na to, że w budżecie pieniądze ze sprzedaży Zespołu Pałacowo - Parkowego są uwzględnione na rok bieżący i nie wie jak inaczej to rozwiązać i jeżeli nie będzie można tego sprzedać to skąd pieniądze na pokrycie planowanego budżetu na bieżący rok.
Starosta Chełmiński - powiedział, że kwota ze sprzedaży majątku wynosi 462 tys. zł. Następnie odpowiadając radnemu Wiśniewskiemu powiedział, że te dwa mieszkania to są mieszkania Skarbu Państwa, one nie są własnością powiatu chełmińskiego. Jeżeli chodzi o mieszkania przy ul. Dworcowej 27 to obowiązuje prawo pierwokupu i z tego nie można się wycofać.
Radny p. M. Cecerko - zapytał dlaczego część mieszkań przejęto od Skarbu Państwa a części nie przejęto.
Starosta Chełmiński - powiedział, że powiat nabył swój majątek z dniem 1 stycznia 1999 roku i zostało to przekazane decyzją wojewody czyli mowa o mieniu powiatu, które tą decyzją zostało powiatowi przekazane i dodał dlaczego mowa o mieszkaniach Skarbu Państwa, które nie należą do powiatu, ponieważ wojewoda ich nie przekazał. Mowa jest w tym punkcie o mieniu powiatu i ten wykaz nieruchomości do sprzedaży to jest mienie powiatu a nie Skarbu Państwa.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że właśnie się pyta dlaczego wojewoda przekazał blok 52 a innych nie przekazał.
Starosta Chełmiński - powiedział, że powiat przejął jednostki i ten blok nr 52 był we władaniu Zespołu Szkół Rolniczych w Grubnie i w związku z tym wojewoda przekazał powiatowi ten budynek wraz z mieszkaniami.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że tamte dwa mieszkania, o których mówił radny p. A. Wiśniewski też były we władaniu Zespołu Szkół Rolniczych.
Starosta Chełmiński - powiedział, że tamte mieszkania nie były nigdy własnością Zespołu Szkół Rolniczych.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, ze na Komisji rewizyjnej dwa lata temu przerabiany był temat i tymi mieszkaniami innymi niż w bloku nr 52 zarządzał Zespół Szkół Rolniczych i była korespondencja gdzie Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych występował jako wynajmujący i stąd tutaj jest pewien znak zapytania.
Radny p. A. Wiśniewski - zapytał dlaczego skoro mieszkania te były Skarbu Państwa to Komisja Rewizyjna Rady Powiatu musiała się tym zajmować i to chyba przez rok czasu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że tego to on nie wie ale zarządzającym był Zespół Szkół Rolniczych.
Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości p. A. Paczkowska - powiedziała, że przejęcie mieszkań, które dzisiaj są mieszkaniami należącymi do wspólnoty bloków w Grubnie to są bloki nauczycielskie i to są mieszkania Skarbu Państwa i jeżeli nawet złożyć wniosek do wojewody o przejęcie tych mieszkań na rzecz powiatu to wojewoda takiej decyzji nie wyda z tej prostej przyczyny, że Starosta ani powiat nie ma kompetencji zabezpieczania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. W związku z tym Skarb Państwa również jest właścicielem lokali mieszkalnych i powiat takie dwa lokale mieszkalne, których najemcy nie wykupili za czasów rządów urzędu rejonowego w Grudziądzu i w związku z tym rolą powiatu dalej będzie wycena tych mieszkań i zaproponowanie sprzedaży najemcą tych mieszkań, ponieważ im się należy pierwszeństwo tak jak najemcą przy ul. Dworcowej. Jak powiedziała mówczyni uważa, że to w najbliższym czasie zostanie zrobione i może uda się powiatowi uregulować tą sprawę. Ze sprzedaży tych mieszkań do budżetu powiatu trafi 5% bo takie są zadania Starosty z zakresu administracji rządowej.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że odpowiedź go satysfakcjonuje ale powiedział, że mieszkania w bloku nr 52 tez były Skarbu Państwa i wszystkie tam mieszkania do końca grudnia 1998 r. były Skarbu Państwa i wojewoda przekazał jedne a drugich nie i zapytał dlaczego tak zrobił.
Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości p. A. Paczkowska - powiedziała, że jest to budynek przydworski, tak on się nazywa, ponieważ dawniej traktowano Grubno jako dwór, jako majątek niemiecki i te mieszkania leżały w granicach jednostki, która była do przejęcia czyli Zespołu Szkół Rolniczych razem z Gospodarstwem Pomocniczym i to był budynek służący do wykonywania zadań powiatu w ramach Zespołu Pałacowo - Parkowego razem z Zespołem Szkół Rolniczych i razem z tym całym kompleksem w Grubnie został przejęty na rzecz powiatu chełmińskiego i stąd ten budynek stanowi mienie powiatu a te dwa lokale tam we wspólnocie pozostają Skarbu Państwa i czynsz z najmu tych lokali mieszkalnych odprowadzany jest do wojewody.

Do punktu 11.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 1 /załącznik nr 6/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o wprowadzenie to tematu.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że w związku z tym, że do tej uchwały jest dosyć szczegółowy opis dołączony to nie będzie aż tak szczegółowo omawiać tej uchwały. Następnie omówiła załączniki nie omówione w opisówce oraz załącznik nr 2 do korekty budżetu /załącznik nr 7 do protokołu/, który został rozłożony na stoliki radnym.
O godz. 16:50 salę obrad opuścił radny p. D. Śliwiński.
Radny p. P. Madej - odczytał w imieniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/216/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok /załącznik nr 9 do protokołu/.

Do punktu 12.
Sprawa zmiany Uchwały Nr V/6/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 10 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że powiat chełmiński jest członkiem Związku Powiatów Polskich i w związku z tym, że w dniach 11 - 12 kwietnia br. będzie zgromadzenie delegatów tego związku i aby mówca mógł mieć prawo głosu poprosił Radę Powiatu aby tym delegatem został wybrany. Związane jest to ze zmianą Starosty w Powiecie Chełmińskim.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że prościej by było aby w tej uchwale był Starosta. Jak powiedział jest przekonany, że Pan Janusz Wojtaszewski będzie Starostą w następnej kadencji ale myśli, że taka uchwała gdyby był wpisany tylko Starosta to ona mogłaby działać też na przyszłe lata i powiedział, że w Związku Powiatów Polskich powiat chełmiński powinien reprezentować starosta bez względu na to kto nim będzie.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że nie wie jaki jest statut Związku ale w Tucholi także imiennie został delegat wytypowany.
Radny p. P. Madej - powiedział, że trzeba by było odwołać się do statutu i sprawdzić czy można bezosobowo przyjąć taką uchwałę.
Radny p. M. Misiaszek - zaproponował aby przyjąć tą uchwałę, ponieważ nie zostanie to na szybko rozstrzygnięte, gdyż spotkanie jest niebawem, najwyżej nowa Rada zmieni sobie tą uchwałę w razie potrzeby.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/217/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/6/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich /załącznik nr 11 do protokołu/.

Do punktu 13.
Sprawa zatwierdzenia zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 12 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że projekt tej uchwały składa się z dwóch części. W pierwszej części powinno nastąpić sprostowanie. Otóż w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przyjęte przez samorządy jest nazwa naszego Szpitala "Zespół Opieki Zdrowotnej". Ta nazwa jest również w księdze rejestrowej przy wojewodzie. W poprzednich uchwała używana była nie nazwa tylko forma jaką ma Szpital Chełmiński. Była mowa o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej i jest to forma wynikająca z ustawy o ZOZ - ach i stąd potrzebne jest sprostowanie aby jednoznacznie używać nazwy "zespół opieki zdrowotnej". Druga część uchwały dotyczy zmian w statucie. Otóż zmiany w kontraktowaniu przez Kujawsko - Pomorską Regionalną Kasę Chorych powodują, że działalność Szpitala również się zmienia. Potrzeba wymusza aby powstały nowe komórki organizacyjne, stąd aby było jednolicie, aby statut był zgodny z kontraktem z kasą chorych, aby statut był zgodny z księgą rejestrową potrzebne jest dokonanie zmian w statucie o co Zarząd wnosi w tym projekcie uchwały. Te zmiany znalazły pozytywną opinię Rady Społecznej ZOZ - u.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego p. P. Piekarski - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 13 do protokołu/.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy to jest taki wymóg aby w statucie ZOZ - u była struktura organizacyjna bo statut powinien być takim dokumentem uniwersalnym a nie, że przy każdych organizacjach czy zmianach będzie się go zmieniać.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że jest taki wymóg. Następnie powiedział, że przy jednej ze zmian statutu został nawet wprowadzony taki zapis, że Dyrektor ZOZ może pewne komórki organizacyjne sam tworzyć i zostało to zakwestionowane przez Urząd Wojewódzki i trzeba było to zmieniać i teraz jest stosowane to tak jak chce nasz nadzorca prawny.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/218/2002 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie /załącznik nr 14 do protokołu/.

Do punktu 14.
Sprawa przyjęcia do realizacji zadań szkoleniowo - dydaktycznych w Gimnazjum w Grubnie w roku 2003.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w zawarty na druku nr 4 /załącznik nr 15 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że po przyjęciu tej uchwały przez Radę musi ona być dołączona do końca miesiąca do wniosku Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W 2001 roku na mocy porozumień Ministrowie Rolnictwa, Finansów i Edukacji doszli do wniosku, że trzeba coś dla obszarów wiejskich zrobić i powstał program aktywizacji obszarów wiejskich. Już wcześniej powiat chełmiński korzystał z tego programu kiedy były składane wnioski z zakresu infrastruktury. Powiat chełmiński złożył wniosek na drogę i w konsekwencji w wyniku konkursu i kwalifikacji przez komisję znalazł się na stosunkowo dalekim 56 miejscu. Zapewniano powiat jeszcze na początku roku, że może ta droga jeszcze z pozostałości tych pieniędzy po ogłoszeniu przetargu może się zakwalifikować ale nie ma na ten temat na razie informacji. Gdzieś około 50 wniosków w ramach tej infrastruktury zrealizowano ale jest jeszcze przez powiatem chełmińskim jeszcze sześć ale to był komponent B1. Teraz jest mowa o komponencie B2 czyli komponencie edukacyjnym. Ustalono w ramach tego zakres, co wchodzi i tak np. : szkolenie dyrektorów i nauczycieli, szkolenie informatyczne, zakup oprogramowania, zakup środków dydaktycznych. Tak to wymyślono, że przy okazji zakupu środków dydaktycznych również powinny się odbywać szkolenia. Nie ma możliwości wyboru i powiat musi dokładnie spełnić te wymagania, które w ramach tego programu są. Odczytał następnie co w ramach szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów będzie można zrobić. Otóż cztery osoby z gimnazjum w Grubnie będą uczestniczyć w nowych zasadach oceniania uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych, stosowanie aktywizujących metod nauczania, tworzenie programu nauczania na poziomie klasy, rozwijanie umiejętności wychowawczych u nauczyciela. Jeżeli chodzi o szkolenia dyrektorów to w zakresie prowadzenia promocji edukacji itd. Z zakresu szkolenia informatycznego to objętych będzie 6 osób i m.in. szkolenie z zakresu technologii informatycznych dla dyrektorów szkół w celu wykorzystania komputerów itd. W takich szkoleniach powiat chce uczestniczyć i stąd w tym załączniku do uchwały pojawiły się określone kwoty. Zakup oprogramowania to głównie encyklopedie multimedialne z historii, program multimedialny z informatyki, z języka polskiego, również z przyrody i chemii, atlas multimedialny z geografii. Natomiast środki dydaktyczne to głównie mapy, modele. Zarząd chce w to wejść ponieważ uważa, że jeżeli ponad 50% można pozyskać środków z Banku Światowego to należy z tego skorzystać i skorzysta na tym gimnazjum w Grubnie, nauczyciele, uczniowie. Stąd dzisiaj wyrażenie woli, że takie środki czyli środki własne w kwocie 24.707 zł. powiat chełmiński zabezpieczy w przyszłorocznym budżecie. Jak powiedział mówca warto w to wejść i skorzystać z dopłaty.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - odczytała opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 16 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych przy 1 głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/219/2002 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań szkoleniowo - dydaktycznych w Gimnazjum w Grubnie w roku 2003 /załącznik nr 17 do protokołu/.

Do punktu 15.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca miesiąca marca. Do dnia dzisiejszego jeszcze 11 osób oświadczeń majątkowych nie złożyło. Następnie złożył życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

Do punktu 16.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XXXVI sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki