Protokół nr XXXI/2002
z XXXV Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 27 lutego 2002 r.

Sesja odbyła się w dniu 27 lutego 2002 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 19:15.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 23, co stanowi 92 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawa informacji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie o wykonaniu planu finansowo - rzeczowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2001 r.
9. Sprawa informacji Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie o sytuacji na rynku pracy w powiecie chełmińskim.
10. Sprawa informacji Powiatowego Rzecznika Konsumentów o jego działalności.
11. Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok.
12. Sprawa przekształcenia publicznego I liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 35.
13. Sprawa założenia I Liceum Profilowanego w Chełmnie.
14. Sprawa przekształcenia publicznego Liceum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
15. Sprawa stopniowej likwidacji Liceum Handlowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
16. Sprawa przekształcenia publicznego II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
17. Sprawa przekształcenia publicznego Liceum Technicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 i. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
18. Sprawa przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
19. Sprawa stopniowej likwidacji Technikum Mechanicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
20. Sprawa stopniowej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodocianych pracowników wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
21. Sprawa założenia Liceum Profilowanego w Grubnie.
22. Sprawa przekształcenia publicznego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie.
23. Sprawa przekształcenia publicznego 5 - letniego Technikum Rolniczego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie.
24. Sprawa stopniowej likwidacji Liceum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie.
25. Sprawa stopniowej likwidacji Liceum Agrobiznesu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie.
26. Sprawa stopniowej likwidacji Technikum Żywienia wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie.
27. Sprawa przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie.
28. Sprawa delegowania radnych do składu osobowego komisji bezpieczeństwa i porządku.
29. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych i określenia wkładu finansowego Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
30. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do "Regionalnej szerokopasmowej sieci informacyjnej województwa kujawsko - pomorskiego" spółki z o.o. i określenia wkładu finansowego powiatu chełmińskiego.
31. Sprawa zmiany Uchwały Nr XII/54/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze powiatowym przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.
32. Wolne wnioski.
33. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XXXV sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, a w ich i swoim imieniu zaproszonych gości, przedstawicieli mediów i kierownictwo Starostwa.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest 20, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych chciałby wnieść poprawki do wcześniej otrzymanego projektu porządku obrad XXXV sesji Rady Powiatu. W związku z brakiem uwag poddał w/w projekt porządku obrad pod głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że protokół z XXXIV sesji został wyłożony na 7 dni przed sesją i nikt z radnych nie wniósł uwag. W związku z tym poddał pod głosowanie w/w protokół.

Za przyjęciem głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu w Chełmnie został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie.
O godz. 15:20 na posiedzenie Rady Powiatu przybył radny p. W. Bińczyk.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że Zarząd Powiatu między sesjami zebrał się 5 razy. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, w dniu 6 lutego Zarząd rozpatrywał między innymi sprawy:
- odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, w których również uczestniczył Kierownik Wydziału Spraw Społecznych. Tematem tego spotkania tak bardzo ważnym było planowanie profili kształcenia, ilości kształcenia w poszczególnych typach szkół, bezpieczeństwo w szkołach oraz remonty i inne prace, które wymagają natychmiastowego wykonania. W trakcie przedstawiania przez dyrektorów szkół planów utworzenia profili w liceach i utworzenia nowych szkół pojawił się problem naboru uczniów. W związku z tym Zarząd Powiatu wraz z dyrektorami postanowił zorganizować spotkanie w Starostwie z dyrektorami gimnazjów z terenu powiatu w celu przedstawienia im ankiet dotyczących naboru do szkół ponadgimnazjalnych i omówienia wagi ich wypełnienia aby wróciły z powrotem do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Zarząd Powiatu postanowił w późniejszym terminie zająć się określeniem liczebności oddziałów. Największe zagrożenie bezpieczeństwa z zewnątrz zaobserwowano w Zespole Szkół Nr 2 w Chełmnie. Rodzice uczniów tej szkoły postanowili złożyć się po złotówce miesięcznie na zatrudnienie ochroniarza. I to jest prawdą ponieważ z dniem 1 marca br. faktycznie ochroniarz w ZS Nr 2 zostanie zatrudniony. Wiąże się to z tym, że na teren szkoły wchodzili chuligani, wchodzili w różnych godzinach porannych, południowych i wieczornych. Stwarzało to zagrożenie nie tylko dla uczniów ale również i dla nauczycieli. W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nauczyciele i pracownicy obsługi są przeszkoleni przez policję w rozpoznawaniu różnych środków odurzających i uzależnieniach. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego nie ma zbyt wiele problemów z bezpieczeństwem szkoły. Na wniosek uczniów będą zakładane kamery, na które oczywiście złożyli się rodzie tych dzieci. W tej sprawie postanowiono, że przy pomocy policji zostanie wypracowane jeszcze wspólne stanowisko dotyczące walki z zagrożeniem bezpieczeństwa. Następnie powiedział, że chciałby poinformować jakie to pilne potrzeby dyrektorzy szkół mają w swoich szkołach dla zorientowania się. Otóż w Zespole Szkół nr 1 tj u Dyrektora Plaka potrzebny jest remont toalet z umożliwieniem dostarczania ciepłej wody z kotłowni, potrzebne jest ocieplenie budynku szkoły wraz z wymianą okien. W Zespole Szkół Nr 2 u Dyrektora Kordowskiego potrzebny jest remont części dachu, wymiana okien i zagospodarowanie piwnic. W ZS CKP w Grubnie potrzebna jest w internacie wymiana dachu, remont kuchni i wymiana okien w szkole. Zarząd Powiatu postanowił powrócić do analizy wydatków związanych z remontami po otrzymaniu decyzji o subwencji oświatowej i przekazaniu przez szkoły konkretnych wniosków.
- Przyjął koncepcję sprzedaży w całości budynku przy ul. Dworcowej 27 w Chełmnie bez części mieszkalnej. Postanowił wydzielić mieszkanie dla Pani Lebiatowskiej. Przyjął kolejność działań zmierzających do sprzedaży:
1) inwentaryzacja mieszkań,
2) wydanie zaświadczeń o odrębności lokali mieszkalnych,
3) wyliczenie udziału,
4) wycena,
5) wykaz,
6) ogłoszenie o przetargu (do prasy o zasięgu wojewódzkim).
- zapoznał się z pismami Zarządu Miasta informującymi o przyznaniu dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego do działalności ratowniczej w kwocie 5.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, doposażenia łóżek w specjalistyczny sprzęt medyczny (respirator, defibrylator, kardiomonitor) w wysokości 20.000 zł.
- po zapoznaniu się z wnioskiem Gospodarstwa Pomocniczego w Grubnie wyraził zgodę na sprzedaż zbędnych środków trwałych i wyposażenia i przeznaczenie uzyskanej ze sprzedaży kwoty na zakup ciągnika. Zobowiązał również Gospodarstwo i Szkołę do przedstawienia wykazu z wyceną tych środków dokonaną przez rzeczoznawcę i komisję szkolną.
- Wytypował również jako właściciele majątku przedstawicieli do komisji przetargowej. Jest to Pan Sekretarz i Pan Pepliński.
- zatwierdził poprawioną treść umowy z Klubem Sportowym MMKS w sprawie użyczenia pomieszczeń przy ul. Harcerskiej 1 i przekazał ją do podpisania drugiej stronie.

na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2002 r.:
- podpisał dwa porozumienia : z Nadleśnictwem Toruń i z Nadleśnictwem Jamy, dotyczące prowadzenia nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Na ten cel powiat otrzymuje środki finansowe od Wojewody w wysokości 8.800 zł tj. na 800 ha lasów.
- postanowił podpisać porozumienie z Miastem Zielona Góra w sprawie finansowania kształcenia uczniów oddziałów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla dwóch uczniów ZS Nr 2 kurs ośmiotygodniowy w kwocie 976 zł.
- przyjął Uchwałę nr 5/02 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do powoływania przewodniczących komisji egzaminacyjnych egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego.
- zapoznał się z propozycją Wydziału Spraw Społecznych dotyczącą podziału środków na dotacje dla klubów sportowych. Uwzględniono przy podziale 11 klubów, 2 klubów nie uwzględniono z uwagi na to, iż wnioski złożone zostały po terminie, 3 uczniowskie kluby sportowe nie podlegają "Regulaminowi..." i dwóm klubom Wydział zaproponował przyznać dotację na organizację imprezy. Zarząd uwzględnił UKS "Nadwiślanin-Wera" w Chełmnie w podziale środków na dotacje dla klubów i wprowadził zmiany w "Regulaminie ..." dotyczące przyznania dotacji dla klubów uczniowskich nie działających przy szkołach i zmianę terminu przekazania dotacji do czterech miesięcy po uchwaleniu budżetu.
- postanowił wprowadzić zmiany do uchwały Rady Powiatu w sprawie finansowania podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych. Ta zmiana jest dzisiaj w porządku obrad.
- omówił zmiany do budżetu powiatu na rok 2002 i postanowił przekazać projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Przewodniczącemu Rady Powiatu.
- zapoznał się z zawiadomieniem Zarządu Gminy Lisewo o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego.
- zapoznał się z pismem Zespołu Szkół Nr 2 w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży maszyn warsztatowych i wyraził zgodę na przeznaczenie tej sumy na uregulowanie zobowiązań przez Szkołę. Postanowił wprowadzić powyższą zmianę do budżetu powiatu na rok 2002 r.
- Pan Sekretarz poinformował, że w związku ze złożonym wnioskiem Pana Marka Potorskiego o przekazanie dwóch maszyn, tj. tokarki i wiertarki został ten sprzęt wycofany z przetargu w Zespole szkół Nr 2 i przekazany do ZS CKP w Grubnie.
- zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie subwencji drogowej na 2002 r. Dyrektor w swoim piśmie zaproponował wykonanie planu remontów wg nowego planowanego podziału subwencji drogowej wnioskowanego przez Związek Powiatów Polskich i pokrycie niedoborów poprzez wprowadzenie warunków płatności pozwalających na spłatę należności w 2003 r. Zarząd Powiatu postanowił wstrzymać się z podjęciem decyzji do czasu otrzymania subwencji drogowej z budżetu państwa.
- Przyjął Uchwałę nr 6/2002 w sprawie odwołania Dyrektora Domu Dziecka w Chełmnie. Postanowił powierzyć obowiązki dyrektora Domu Dziecka pani Tatianie Syta. Następnie przedstawił uzasadnienie decyzji Zarządu. "W listopadzie 2001 r. Prezes Sądu rejonowego w Chełmnie pismem poinformował o działaniach Dyrektora niezgodnych z prawem, a mianowicie Pan Dyrektor umieścił wychowanków Domu Dziecka w Internacie Gimnazjum Przysposabiającego do zawodu w Grubnie bez zgody bądź powiadomienia właściwego sądu opiekuńczego. W lipcu 2001 r. okazało się, że Pan Dyrektor samowolnie i bez uzgodnienia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ani jakąkolwiek inną instytucją dokonał zamknięcia całodobowego zamknięcia placówki na okres półtora miesiąca co stanowi niewątpliwie nadużycie uprawnień służbowych. Po trzecie w tym czasie pojawiły się również poważne problemy dotyczące współpracy z PCPR w Chełmnie oraz z Zarządem Powiatu w Chełmnie a Dyrektorem Domu Dziecka dotyczące zatrudnienia pracowników tej placówki i opracowania etapowego planu działań dochodzenia do standaryzacji. Również w 2001 r. pojawiły się sygnały od dyrektorów szkół, do których uczęszczają wychowankowie Domu Dziecka o zaniedbaniach wychowawczych wychowanków Domu Dziecka. Dopiero w grudniu ubiegłego roku Dyrektor przedstawił kolejną propozycję etapowego planu dochodzenia do standaryzacji Domu Dziecka w Chełmnie, który zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca grudnia powinien być ostatecznie przyjęty przez radę powiatu a w miesiącu tym był dopiero w trakcie przygotowywania. Przepis o obowiązku opracowania tego planu obowiązywał już od września 2000 roku. W styczniu 2002 roku kontrole z organu nadzoru pedagogicznego z Urzędu Wojewódzkiego wykazały zaniedbania Dyrektora w zakresie między innymi niewykonywania zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli oraz błędy przy zmianie umów o pracę z pracownikami placówki. W tym stanie rzeczy Zarząd nie widział możliwości dalszej współpracy z Dyrektorem Panem Tadeuszem Ekertem.

na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2002 r.:
- przyjął tekst jednolity regulaminu przyznawania i wydatkowania dotacji na kluby sportowe z naniesionymi zmianami proponowanymi na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu.
- postanowił przekazać do zaopiniowania Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki projekt podziału środków finansowych na kluby sportowe wraz z naniesioną na ostatnim posiedzeniu zmianą dotyczącą. wprowadzenia do podziału UKS "Nadwiślanin-Wera.
- zapoznał się z informacją jednostek organizacyjnych o nieruchomościach i środkach trwałych, które mogą zostać przekazane, wydzierżawione, bądź zbyte.
- przy informacji Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu poinformowano, że siostry zakonne opuszczają DPS i zwalniają pomieszczenia, które zajmowały. Planuje się w najbliższym czasie w przyszłym tygodniu w czwartek spotkanie z siostrą generalną w sprawie zwrotu częściowych kosztów, które zakon poniósł na remont pomieszczeń.
- przy Gospodarstwie Pomocniczym DPS w Mgoszczu zobowiązano Gospodarstwo do wystąpienia do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na zbycie niepotrzebnych środków trwałych.
- w sprawie Zespołu Pałacowo-Parkowego odbyło się spotkanie z wójtem gminy Stolno. Uzgodniono, że gmina Stolno jest właścicielem przepompowni i umożliwia jej się do przepompowni dojazd. Gmina przejmie część rurociągu kanalizacyjnego, czyli od studzienki przy internacie do przepompowni. Dwa ujęcia wody należą do powiatu, a zarządza nimi szkoła. Do uregulowania pozostała jeszcze sprawa odchodzenia ścieków z hydroforni.
- przy Powiatowym Urzędzie Pracy zaproponowano, by PUP powołał komisję likwidacyjną do likwidacji wymienionego przez niego sprzętu.
- zapoznał się z pismem Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy dotyczącym trudnej sytuacji finansowej PUP. Jednym z tematów Konwentu Starostów był budżet powiatowych urzędów pracy. Jak się okazało powiaty otrzymywały różne kwoty na 1 etat, bez względu na stopę bezrobocia w danym powiecie. Została wyznaczona komisja, która tę samą pulę pieniędzy miała podzielić inaczej. Jest szansa, że chełmiński Powiatowy Urząd Pracy otrzyma więcej etatów, ale nie ma jeszcze ostatecznej decyzji.
- Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Finansowy i Powiatowy Urząd Pracy do wyjaśnienia dlaczego rosną u nich wynagrodzenia w porównaniu do 2001 r. i porównania wydatków rzeczowych z 2001 z planowanymi w 2002 r.

na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2002 r.:
- dokonał podziału środków na dotacje dla stowarzyszeń kulturalnych na rok 2002.
- dokonał podziału środków finansowych na zakup nagród i materiałów na organizację imprez kulturalnych w 2002 r.
- wniósł uwagi do projektu rozwoju Gospodarstwa Pomocniczego przy ZS CKP w Grubnie. Zarząd oczekiwał wieloletniego planu rozwoju. Plan ten jest zbyt ogólny. Oczekuje przedstawienia oceny stanu aktualnego, bilansu za 3 ostatnie lata i pomysłu na przyszłość. Dobrze byłoby porównać i pokazać średnią wydajność produkcji zwierzęcej i roślinnej. Koszty osobowe są duże i w ciągu roku stanowią one 40 %. Zarząd doszedł do wniosku, że jest to typowy plan potrzebny do zaciągnięcia kredytu. Zarząd zobowiązał Kierownika Gospodarstwa do opracowania nowego planu.
- zapoznał się z pismem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 52 w Grubnie, w głębi przy Pałacu.
- Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do podziału w celu wyodrębnienia działki pod budynkiem nr 52 po spotkaniu z konserwatorem, które nastąpi 1.03.2002.
- Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział GKN do udzielenia informacji zainteresowanym osobom, że Zarząd wyraził zgodę na zbycie lokali mieszkalnych w budynku nr 52 i że zdecydował o podjęciu działań zmierzających w tym kierunku.
- Rozpatrzył pozytywnie wniosek Bractwa Kurkowego w sprawie ufundowania nagrody w konkursie strzeleckim o TARCZĘ STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 150 zł.
- Zapoznał się z wnioskiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmnie o dofinansowanie uroczystości nadania tytułu "Przyjaciel Zdrowia Publicznego" i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 250 zł.
- Pani Syta poinformowała Zarząd o przeprowadzonych rozmowach z Wydziałem Polityki Społecznej Kuj. - Pom. Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wstępnego programu naprawczego Domu Dziecka. Przekazała, że wg nich należy zejść do stanu 40 dzieci obecnie jest ich 47 i w programie naprawczym dochodzi się do 40 dzieci w roku 2006. Wydział Polityki Społecznej zarzucał, że nie może być jeden opiekun w godzinach nocnych, musi być ich przynajmniej dwóch. Pani Syta przekazała, że jest propozycja utworzenia grup usamodzielniających. W Domu Dziecka powinien być psycholog i pracownik socjalny.
- Zarząd zobowiązał panią Tatianę Syta do przygotowania nowego poprawionego programu naprawczego w uzgodnieniu z Wydziałem Polityki Społecznej Kuj.-Pom. Urzędu Wojewódzkiego.
- Postanowił ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Chełmnie i zatwierdził treść ogłoszenia. Dyrektor Domu Dziecka nie będzie zatrudniony na Kartę Nauczyciela, nie musi być nauczycielem. W tym wypadku jednemu z wychowawców dyrektor musi powierzyć nadzór pedagogiczny.
- Wysłał pismo do NSA, w którym cofa skargę na bezczynność Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w zakresie publikacji uchwały Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie przyjęcia statutu powiatu chełmińskiego. Jako uzasadnienie Zarząd przyjął to, że od momentu złożenia skargi zmienił się stan prawny stanowiący podstawę bezczynności wojewody. Ponad to Rada Powiatu podjęła nową uchwałę w sprawie uchwalenia statutu i tamtą uchwałę uchyliła. Bezczynność w zakresie publikacji tej ostatniej uchwały była przedmiotem skargi powiatu chełmińskiego. Obecnie w związku z uchyleniem tej uchwały zachodzi konieczność cofnięcia przedmiotowej skargi gdyż postępowanie faktycznie stało się bezprzedmiotowe. Następnie poinformował, że rozmawiał z jednym z Dyrektorów Urzędu Wojewódzkiego i przyrzeczono, że w najbliższym czasie zostanie opublikowany w dzienniku urzędowym województwa statut i uchwała o zasadach nabywania i zbywania nieruchomości.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że Zarząd Powiatu w Chełmnie był zobligowany do wykonania tylko jednej uchwały po ostatniej sesji a mianowicie zmiany uchwały Nr XXXI/166/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych. Uchwała ta została przesłana do wszystkich szkół : ZS nr 1, ZS nr 2 w Chełmnie, ZS CKP w Grubnie oraz ZS w Unisławiu i do organów opiniujących tj. PUP w Chełmnie, Powiatowa Rada Zatrudnienia i Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że na ostatniej sesji trzy interpelacje złożył radny p. Z. Bukowski. Były to interpelacje złożone do Zarządu Powiatu. Poinformował także, że interpelujący otrzymał odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez mówcę /odpowiedzi na interpelację stanowią załączniki nr 3, 4, 5 do protokołu. Następnie poinformował, że wraz z usprawiedliwieniem nieobecności na dzisiejszej sesji wpłynęły od Pana Zbigiewa Bukowskiego kolejne interpelacje. Są to cztery interpelacje i jeden wniosek. Pierwsza interpelacja jest kierowana do Zarządu Powiatu w Chełmnie, następnie mówca odczytał jej treść /załącznik nr 6 do protokołu/. Druga interpelacja także skierowana jest do Zarządu Powiatu w Chełmnie, następnie mówca odczytał jej treść /załącznik nr 7 do protokołu/. Trzecia interpelacja skierowana jest także do Zarządu Powiatu w Chełmnie, następnie została odczytana jej treść przez mówcę /załącznik nr 8 do protokołu/. Czwarta interpelacja skierowana jest do Starosty Chełmińskiego, następnie została odczytana jej treść /załącznik nr 9 do protokołu/. Następnie mówca zapoznał zebranych z wnioskiem skierowanym do Zarządu Powiatu /załącznik nr 10 do protokołu/. Następnie zapytał czy ktoś chciałby zabrać w tym temacie głos. W związku z brakiem dyskutantów przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 8.
Sprawa informacji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie o wykonaniu planu finansowo - rzeczowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2001 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wraz z porządkiem obrad na dzisiejszą sesję radni otrzymali bogate materiały przygotowane przez Dyrektora ZOZ w Chełmnie /załącznik nr 11 do protokołu/. Następnie poprosił o krótkie wprowadzenie do tych materiałów.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie p. K. Turkiewicz - powiedział, że chciałby prosić w załączniku do tych materiałów zatytułowanego "realizacja planu finansowego ZOZ w Chełmnie za 2001 w zakresie kształtowania się poziomu zobowiązań z tytułu dostaw, należności, z tytułu sprzedaży środków pieniężnych w tysiącach zł" o poprawienie w kolumnie trzeciej "roku 2001" na "rok 2000". Następnie powiedział, że plan ten ma charakter wstępny. Mianowicie pod roku mogą zostać dokonane pewne zmiany, one już zostały dokonane, natomiast jeżeli o ten dokument nie było takiej możliwości. Kasa Chorych przygotowuje przecenę procedur chirurgicznych i procedur ginekologiczno - położniczych. Nie ma decyzji jeszcze co do kwot ostatecznych. Jeżeli chodzi o założenia planowe w zakresie przychodów to zostały one zrealizowane w bardzo wysokim stopniu. O ponad 650 tys. zł. ZOZ przekroczył zadania planowane. Pociągnęło to oczywiście za sobą zwiększenie kosztów, z tym, że dynamika tych kosztów jest wyższa o 4,6%. Przyczyny wzrosty kosztów są następujące i są one w głównej mierze przyczynami obiektywnymi, nad kosztami, nad którymi Szpital mógł zapanować i rzeczywiście się udało. Natomiast na koszty, na które Szpital nie miał wpływu bezpośredniego miały tutaj bezpośredni wpływ na ich wzrost. Są co koszty związane z PFRON, który w wyniku zmiany ordynacji podatkowej nie pozwalał na takie zaniechanie, które było realizowane do tej pory. Minister Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odmówił takiego zaniechania. Uruchomił inną procedurę umarzania tego podatku. Stąd te środki są po stronie kosztów i jest to bardzo znacząca kwota, bo to jest aż 165 tys. zł. To nie jest wydatek finansowy. Po stronie wydatków jest również kwota, która wynika z realizacji ustawy grudniowej, te słynne 203 zł. Akonto już przyszłych przychodów z Kasy Chorych wynikających z przeliczenia procedur zostało wypłacone pracownikom 120 tys. zł. i to też ma wpływ na koszty. Zrealizowane zostały wszystkie zobowiązania wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy i jest to też kwota nie mała bo blisko dwadzieścia kilka tysięcy złotych. Remonty, które Szpital realizował, była to realizacja decyzji z 1998 r. wydano na nie blisko 120 tys. zł. - to jest też kwota przekraczająca kwotę założoną w planie. Jeżeli chodzi o przychody i koszty finansowe to w zakresie przychodów finansowych uzyskano wielkość wynoszącą 41,6% większą niż planowano i jest to pozytywne. Jest to wynikiem dobrego lokowania czasowo nieczynnych środków. Natomiast jeżeli chodzi o koszty finansowe po stronie wydatków to przyczyną tego znacznego poziomu kosztów była spłata odsetek do firmy handlującej długami czyli MAGELLANA. MAGELLAN został spłacony w całości. Zobowiązania i należności to jest bardzo ważny element oceny każdego przedsiębiorstwa jakim jest na dzień dzisiejszy Szpital. Nastąpiła dalsza poprawa jeżeli chodzi o zobowiązania z tytułu dostaw. Na koniec roku zobowiązania te wzrosły ale ten wzrost jest spowodowany równoważnym wzrostem należności. Czyli po stronie należności jest wyższa kwota. Są to należności z tytułu Kasy Chorych prawie 90%, która jeszcze do dzisiaj nie zrealizowała wszystkich zobowiązań. Jest kwota należności bliska 800 tys. zl. łącznie ze środkami w kasie, to należności, zobowiązania wymagalne na koniec grudnia powinny wynosić blisko 450 tys. zl. a więc sytuacja byłaby nienajgorsza jeżeli chodzi o wynik Szpitala. Jak powiedział mówca w dalszym ciągu Szpital będzie prowadził działania zmierzające do obniżenia kosztów ale tylko tam gdzie to będzie po prostu możliwe. Ustawa grudniowa nakłada na Dyrektora w dalszym ciągu obowiązek podwyższenia wynagrodzeń wszystkim pracownikom Szpitala. Co prawda jest to kwota w tym roku niższa ale wynosi ona blisko 600 tys. zl. więc na to Dyrekcja nie na wpływu, jest to tytuł roszczeniowy. Odbyło się spotkanie ze związkami i pracownikami Szpitala. Rozmowy zostały zakończone i jak mówca powiedział myśli, że został uzyskany pewien konsensus, ponieważ w planie został założony przyrost wynagrodzenia jeżeli chodzi o koszty osobowe i ten przyrost wynagrodzenia mieści się w zobowiązaniach wobec pracowników z tytułu tej grudniowej ustawy. Jeżeli przychody będą realizowane na planowanym poziomie a kontrakt podpisany z Kasą Chorych umożliwia Szpitalowi osiągnięcie takiego poziomu przychodów to wynik nie powinien być gorszy jak w tym roku a powinien być lepszy.
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział, że ma kilka pytań takich bardziej szczegółowych. Po pierwsze jak powiedział interesuje go jakie jest zatrudnienie w Szpitali jeżeli chodzi o umowy o pracę, po drugi ile osób jest na kontraktach lekarskich zatrudnionych, po trzecie chciałby się spytać czy ZOZ korzysta z kredytu, po czwarte jeżeli chodzi o zobowiązania to dla mówcy jest niezrozumiałe dlaczego środki finansowe na koncie są 578 tys. zl. , natomiast za ZUS się nie płaci za trzy miesiące 207 tys. zł. podatku dochodowego 48 tys. zl. i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników nie jest wykorzystane 50 tys. zl. Jak powiedział mówca są pieniądze a się nie płaci i chciałby wiedzieć dlaczego. Następnie powiedział, że Dyrektor chwali się, że przychody finansowe 141,6 - to jest wskaźnik jeżeli o pieniądze to jest do roku ubiegłego tylko o 7 tys. zl. a zgodnie do planu tylko 10 tys. zł, to jest błahostka. Powiedział, że pyta się o kredyt ponieważ pieniądze na koncie leżą, lokuje się pieniądze jak Dyrektor ZOZ powiedział w informacji "jest to rezultatem dobrego lokowania czasowo nieczynnych środków", jeżeli się ma środki to dlaczego się nie płaci innym należności, zobowiązań do innych dostawców a pieniądze się daje. Dla mówcy osobiście rozumując jest tak, że kredyt czy jak ma się pieniądze jeżeli odsetki daje to bank więcej nie da jak 10%, jeżeli weźmie się kredyt to najwyżej za 18% ale odsetki przeterminowane to płaci ustawowo około 30%, także jak powiedział mówca dla niego to jest niezrozumiałe. Tu się pieniądze na 10% daje a tu się 30% płaci firmie jakiejś, która handluje tymi odsetkami czyli się napędza pieniądze komuś a niewykorzystuje się środków, które ma się na własne do wykorzystania. Wracając jeszcze do kontraktów lekarskich - usługi obce. Na plan 1 152 000 zl. zrealizowano 1 557 150 zł. I jak mówca powiedział ma takie pytanie albo źle było zaplanowane albo źle zostały podpisane kontrakty lekarskie bo te 400 000 zł., które tu poszło już powodowałoby, że wynik Szpitala byłby dodatni i już nie było dyskusji, że Szpital przynosi straty. Z tego wszystkiego jak powiedział mówca uważa, że jedno jest dobre, że Dyrektor ZOZ poinformował, że te słynne 203 zł, o które rok temu było mówione, że zostało wypłacone pielęgniarkom co kosztowało te 120 tys. zł. ale to prędzej czy później należało wypłacić bo na pewno w sądach by te sprawy zostały wygrane. Dalej idąc środki PFRON - u 175 tys. zl. to jest pokaźna suma. Pisze się, że ZOZ przygotowuje wniosek o umorzenie tych zobowiązań. Jak powiedział mówca on nie wie i taka jest jego uwaga gdyby była taka możliwość, żeby nie było tak jak poprzednio ten Pan Dyrektor te pomyłki w GUS - ie zgłaszał telefonicznie czy by nie warto było za takie pieniądze jechać do Warszawy żeby tam te odpowiednie papiery złożyć, umotywować, przekonać jeszcze aby te zobowiązania zostały umorzone i wiadomo 175 tys. zł. to jest dość pokaźna suma dla Szpitala.
Radny p. P. Madej - powiedział, że wiele pytań, które też go gnębiły zadał już przedmówca ale wystąpienie Dyrektora ZOZ zmusza go do zabrania głosu w tym temacie. Dyrektor faktycznie wypowiada się w samych superlatywach jakby to wszystko ulegało już znacznej poprawie i było dobrze. Jak powiedział mówca myśli, że sytuacja jest znacznie gorsza jak tutaj Dyrektor przedstawił. Rok 2001 jednak strata, strata ponad 300 000 zł., rok 2000 strata. Mówca powiedział, że Dyrektor miał dość dużo czasu na to, żeby ten wynik wyglądał całkiem inaczej nie w minusie ale w plusie. Poprzedni Dyrektor zrestrukturyzował cały Szpital zwolnił nie pamięta ile ale jeszcze akurat w tamtym czasie kiedy te decyzje zapadały mówca był członkiem Zarządu, zwolnił ponad 100 osób jak pamięta. Jak mówca powiedział fundusz płac jednej osoby to jest poziom nawet przy tych minimalnych płacach to około 15 000 zł, rocznie. 100 osób razy 15 tys. zl. rocznie jest to półtora miliona złotych minimum, to są takie wyliczenia mówcy pobieżne, to jest minimum od momentu zwolnień pracowników tyle Szpital zaoszczędził na płacach a tu jednak nic w tym kierunku się nie zmieniło. Płace spadły jednak dalej Pan Dyrektor płacze o 203 zł. 203 zł razy ilość pracowników to niech Dyrektor sprawdzi czy wyjdzie te półtora miliona.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że znacznie więcej ponieważ to jest co miesiąc.
Radny p. P. Madej - powiedział, że co miesiąc ale to jest tylko 3 000 zł w układzie 203 razy 12 z pochodnymi to jest 2 500 zł. a zaoszczędził na każdym pracowniku 12,5 tys.zł. (15 000 odjąć 2 500), także myśli, że z tym Szpitalem Chełmińskim dzieje się coś nie tak. Przy takiej restrukturyzacji, którą przeprowadził Pan Droszcz w tej chwili wynik powinien być przynajmniej 500 000 zł do przodu. Tak samo sprawa przychodu, gdyby ten wynik finansowy mógł ulec poprawie są tylko dwie możliwości. Albo idzie się w kierunku i zwiększa się przychody albo tnie się koszty. Tu natomiast przychody idą w bardzo małym stopniu do przodu a koszty dynamika 2001 r. do 2000 r. o 5% wzrosty kosztów wyższa. Następnie zaproponował Zarządowi bo tutaj Dyrektor podje, że nie są to dane ostateczne, całkiem możliwe, choć jak powiedział mówca dziwi się dlaczego to nie są ostateczne ponieważ to jest dwudziesty któryś lutego i kto jeszcze przyniesie faktury za wykonane usługi. Obowiązek firmy która wykonuje usługi jest w przeciągu kilku dni obowiązek podatkowy wystawienia w większości przypadków. Zaproponował aby Zarząd Powiatu kiedy będzie już konkretny bilans przeanalizować dokładnie sytuację za 2001 rok Szpitala w Chełmnie, żeby za rok czy dwa tak jak jest w ościennych Szpitalach np. w Golubiu Dobrzyniu czy Świeciu teraz, nie trzeba było ogłaszać upadłości Szpitala w Chełmnie, ponieważ zarządzający nie mogą sobie poradzić z problemami.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie p. K. Turkiewicz - powiedział, że porównywanie do Świecia to jest nieporozumienie. Jeżeli chodzi o zatrudnienie ogółem to wynosi ono 330 osób, jeżeli chodzi o lekarzy na kontraktach i na umowy zlecenie to jest ich około 50, kredyt jest 150 tys. zł. ale jest on do końca marca. Jeżeli chodzi o ZUS to jest tam termin płatności i ZOZ w Chełmnie nie ma żadnych zaległości. Jest to zobowiązanie, które zostaje w odpowiednim terminie zrealizowane. Jeżeli chodzi o to co lokuje Szpital na koncie, to wyjaśnił, że płatności Szpital ma tylko raz w miesiącu, około 25 każdego miesiąca i to są pieniądze głównie z Kasy Chorych w związku z tym ZOZ lokuje je po 25 na koncie te środki, które jest winien lekarzom. Bo gdyby zapłacił dostawcom te pieniądze, które jest winien lekarzom świadczącym usługi medyczne w ramach kontraktu (umowy cywilno - prawnej) to nie dotrzymałby terminu, który wynika z kontraktu. Termin jest do 10 każdego miesiąca. Jeżeli chodzi o PFORN to nie może tak sobie wyjechać do Warszawy, jak powiedział mówca musi uruchomić określoną procedurę, która jest wymagana przez Ministerstwo. Takie dokumenty są przygotowywane i wysłane zostaną pocztą. Jakie rozmowy są prowadzone oprócz tego to jak powiedział o tym poinformuje w innym terminie ponieważ takie rozmowy są teraz prowadzone. Jak powiedział myśli, że porównanie to co było a to co jest, jest też chyba wynikające z nie do końca rozumianej sytuacji. Otóż zmieniły się warunki kontraktowania. Kasa Chorych kontraktuje na znacznie niższym poziomie. Wynika to z cen jakie proponuje za hospitalizację i za procedury, jak również porady specjalistyczne i POZ. Zmieniły się kontrakty. Ten znaczny przyrost wynika z jednego zasadniczego powodu. W ciągu roku kilku lekarzy przeszło na kontrakty i to jest na kwotę blisko 250 000 zł i wypłacono dodatkowo 25 tys. zl. z tytułu zwiększonej sprzedaży bo jak z tej informacji wynika sprzedaż została zwiększona o prawie 6%. Była motywacja i ta motywacja ma tu swoje przełożenie. To jest blisko 270 tys. zl. Nie wie dlaczego nikt z radnych nie mówi na temat remontów, które musi Szpital przeprowadzić. Następnie poinformował wszystkich radnych, że pieniądze jakie Szpital otrzymuje z Kasy Chorych nie mogą pójść na jego modernizację. Są to pieniądze, które muszą być przeznaczone na poprawę jakości usług medycznych a z decyzji jakie mówca ma z 1998 roku to jest blisko 2 mln zł. i jak powiedział nad tym warto byłoby się zastanowić.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że ma dwa krótkie pytania. Jak powiedział nie burzy się w nim nic jak widzi ten wynik finansowy dlatego, że zmniejszenie straty wydaje się i tak nienajgorszym wynikiem jeżeli porównać ten Szpital ze szpitalami innymi z ościennych miast. Zapytał co Dyrektor zrobił żeby ten Szpital bardziej uatrakcyjnić, żeby oferta Szpitala była bardziej atrakcyjna, żeby można było badania pewne wykonać po cenie niższej czyli bardziej atrakcyjnej w stosunku do innej i również żeby zachęcić pacjentów - to jest jedno pytanie, i drugie dużo można było przeczytać i usłyszeć o OIOM - ie, o sytuacji kiedy były rozpoczynane te inwestycje mające na celu przygotowanie OIOM - u i w związku z tym zapytał Dyrektora ZOZ w tym okresie kiedy przygotowywał się do tych prac, kiedy podejmował decyzję, kto był przewodniczącym zarządu czyli Starostą w Chełmnie. Bo jak powiedział nie jest już po prostu pewien.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że kontynuując przynajmniej część myśli przedmówcy chciałby się zwrócić do Pana dra Witosa aby przedstawił krótko ten kontrowersyjny temat jak na dzień dzisiejszy wygląda - sprawa OIOM - u. Poprosił o odpowiedź niezależnie od interpelacji jaka została w dniu dzisiejszym złożona.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie p. K. Turkiewicz - powiedział, że jeżeli chodzi o uatrakcyjnienie jego produktów, które są propozycją w stosunku do wszystkich publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej to stosuje pewne mechanizmy upusty, rabaty i jeżeli oczywiście zwróci się ktoś do mówcy i to w warunkach ekonomicznych będzie możliwe to i taki mechanizm będzie uruchomiony w Szpitalu i nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. Powiedział, że została załatwiona dla wszystkich chorych na cukrzycę możliwość leczenia się w Szpitalu. Uruchomiona została poradnia internistyczno - konsultacyjna i w ramach tej poradni leczeni są wszyscy cukrzycy. Stosowane są też pewne promocje i wychodzenie naprzeciw chorym, którzy nie chcą się leczyć w innych jednostkach a chcą korzystać z tych usług jeżeli chodzi o leczenie się u konkretnego lekarza. Jeżeli chodzi o zmiany to są one widoczne i kto chciałby je zobaczyć i zapoznać się to może to w każdej chwili zrobić i jak powiedział mówca nie będzie tutaj zaskoczenia dla nikogo. Jeżeli chodzi o OIOM to jest to decyzja, która już zapadła w 2000 roku a więc jak powiedział mówca przed jego przyjściem co do miejsca i co do lokalu. Na Zarządzie ówczesnym te sprawy były omawiane i nie jest to żadną tajemnicą. Następnie poprosił o to aby szczegóły merytoryczne przedstawił dr Witos.
Pan K. Witos - powiedział, że w 2000 r. zostały zgłoszone dwie lokalizację tego nieszczęsnego OIOM - u. Jedna tu gdzie jest, druga w miejscu po aptece. Ze względów finansowych wybrano tą lokalizację. Jeżeli chodzi o sprawy budowlane to ze spraw budowlanych to są wstawione drzwi, zrobiona śluza i wykafelkowane, są odnowione te pomieszczenia, tam innych prac budowlanych nie było i założona instalacja przez firmę posiadającą do tego uprawnienia instalacja tlenowa, próżnia i powietrzna. To są sprawy budowlane. Jak powiedział przeczyta rozporządzenia Ministra Zdrowia jakie wymagania stawia się przed takim pomieszczeniem, taki oddziałem jak OIOM:
- usytuowanie oddziału powinno zapewnić łatwą komunikację z zespołem operacyjnym, oddziałem doraźnej pomocy, izbą przyjęć oraz z wszystkimi oddziałami łóżkowymi i tu ciągle zarzut, że to jest blisko chirurgii ale wyraźnie jest napisane, że z oddziałem operacyjnym,
- wejście na oddział powinno prowadzić przez śluzę podawczą do transportu chorych, będącą równocześnie śluzą umywalkowo-fartuchową dla pracowników i na to Szpital ma na wykonanie takiej śluzy 6 lat od wydania rozporządzenia a wydane ono zostało w 1998 r. czyli na jeszcze 2 lata.
- stanowisko nadzoru pielęgniarskiego powinno zapewniać bezpośredni kontakt wizualny z wszystkimi łóżkami, a zwłaszcza możliwość obserwacji twarzy chorego. Pielęgniarki przebywają na sali chorych.
- na oddziale powinna być urządzona separatka, dostępna również bez konieczności wchodzenia na teren oddziału i jest oddzielne łóżko w oddzielnej sali,
- liczba łóżek na oddziale powinna stanowić 2-5% ogólnej liczby łóżek w szpitalu i tu jest pewne nieporozumienie. Jest to rozporządzenie wydane w 1998 roku kiedy nie było takich oddziałów jak paliatyw, przewlekle chorych. Chodzi o łóżka "ostre". Wiadomo, że określeni pacjenci już leżą na łóżkach paliatywnych i nie otwiera się intensywnej terapii dla chorych paliatywnych i byłoby to pewne nieporozumienie, tym bardziej, że jest tzw. niereanimacyjny pacjent to jest pacjent nowotworowy z przerzutami. Tych pacjentów się nie reanimuje. Jak powiedział to co mówi jest przykre ale tak jest. Taką liczbę łóżek ZOZ w Chełmnie ma.
- powierzchnia pokoi łóżkowych powinna wynosić:
1) pokoju 1-łóżkowego minimum 20,0 m2 i jest tak,
2) sali wielołóżkowej minimum 18,0 m2 na 1 łóżko. Tu ponieważ stworzona śluza, której Szpital nie musiał jeszcze robić brakuje 2 metry na jedno łóżko ale na doprowadzenie do norm jest jeszcze dwa lata.
- oddział powinien być wyposażony w następującą aparaturę i sprzęt medyczny:
1) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną - 1 na 2 stanowiska intensywnej terapii są dwa takie chociaż jest jeszcze czas do końca 2003 roku aby się wyposażyć,
2) elektryczne urządzenie do ssania - 1 na 3 stanowiska jest,
3) stymulator zewnętrzny - 1 na 4 stanowiska jest,
4) urządzenie do pomiaru rzutu serca - 1 na 4 stanowiska intensywnej terapii, również Szpital ma czas do końca 2003 roku aby się w to doposażyć ale jeden jest,
5) aparat do hemodializy to nie dotyczy OIOM w Chełmnie,
6) jest bronchoskop ale nie ma ZOZ bronchofiberoskopu,
7) aparat do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego również ZOZ ma jeszcze rok czasu aby do nabyć,
8) przyłóżkowy aparat ekg jest jeden,
9) defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji również jest.
- stanowisko intensywnej terapii powinno być wyposażone w:
1) łóżko do intensywnej terapii jest
2) respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100%. Jak powiedział mówca są w tej chwili trzy respiratory chociaż również jest jeszcze rok czasu dane przez Ministra w rozporządzeniu,
3) źródło tlenu, powietrza i próżni - próżni jeszcze nie ma dlatego jest ssanie elektryczne,
4) zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny) jest,
5) sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, w tym: 3 pompy strzykawkowe i 2 pompy infuzyjne również na każde łóżko jest taki sprzęt,
6) kardiomonitor również są dwa mimo, że jest rok czasu jeszcze na wyposażenie,
7) pulsoksymetr jest,
8) kapnograf jest,
9) aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną jest,
10) urządzenia do monitorowania temperatury są na dwa łóżka mimo jeszcze rocznego czasu na dostosowanie.
Jak powiedział ZOZ nie ma rzeczywiście pełnego wyposażenia na trzecie łóżko. Brakuje kardiomonitora z pełną opcją, bo w tej chwili kardiomonitor zawiera pulsoksymetr, kapnograf, pomiar ciśnienia to już ma ten aparat. Respirator jest, nie jest to taki jak respirator jak ten drugi, który jest na oddziale ale ZOZ ma jeszcze rok czasu na wyposażenie się w taki aparat. Brakuje rzeczywiście kardiomonitora. Następnie powiedział, że przeczyta tak na zakończenie co Minister napisał: "wejście w życie rozporządzenia spowoduje skutki finansowe związane z koniecznością zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w terminach określonych w rozporządzeniu i winne zostać przewidziane w budżetach jednostek odpowiedniego szczebla środki na to. Jak powiedział myśli, że chodzi również o powiat i jak powiedział czeka na to. Następnie powiedział, że zrobił takie rozeznanie po intensywnych terapiach województwa. I jak powiedział nie wie dlaczego ale tylko chełmiński ZOZ musiał przedstawić dokumenty tej sali, inne ZOZ - y nie musiały robić. Wystarczyła opinia SANEPIDU na cały szpital. Jak powiedział myśli, że to z powodu tych artykułów. Powiedział, że rozumie, że prasa jest potrzebna ale jak nieraz czyta gazety to zastanawia się czy te artykuły są pisane przez konkurentów chełmińskiego ZOZ - u., żeby pokazać, że coś jest złego lub finansowani przez Kasę Chorych. Jak powiedział myśli, że to jest czasami niepotrzebne, a poza tym mówca powiedział, ze z nim nikt z prasy nie rozmawiał.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał kiedy zakończone zostaną te wszystkie sprawy formalno - prawne i od kiedy OIOM będzie funkcjonował zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
Pan Witos - powiedział, że jest to pytanie do Pana Dyrektora ale powiedział, że przecież ci pacjenci zawsze byli w ZOZ w Chełmnie leczeni. Średnio rocznie są odsyłani czterej pacjenci do ośrodków wyżej zorganizowanych i mając OIOM również się zdarzy, że zostanie jakiś pacjent wysłany bo takie są przypadki. Kasa Chorych nie zapłaci ZOZ - owi, bo tacy pacjenci są leczeni albo na chirurgii albo na internie i kasa chorych zapłaci wg stawek interny albo chirurgii i kasa nie zwróci faktycznych kosztów. Jak powiedział mówca ni wie komu zależało na tym szumie wokół OIOM - u.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że nie zadowala go odpowiedź Dyrektora ZOZ dlatego, że ostatnio życie nabrało tempa tutaj szczególnie na sesjach Rady Powiatu w Chełmnie i chciałby usłyszeć kto wtedy był przewodniczącym Zarządu Powiatu czyli Starostą w Chełmnie kiedy podejmowane były decyzje a jako taki sprawował na pewno pewien nadzór nad Szpitalem i tej odpowiedzialności chyba nikt nie może się wypierać. Jak powiedział potrafi sobie dopowiedzieć ale wolałby żeby to padło, żeby to było wyjaśnione.
O godz. 16:20 na posiedzenie przybył radny p. M. Cecerko.
Radny p. P. Madej - powiedział, że przed sesją przeczytał Gazetę Pomorską i jest artykuł na temat tego OIOM - u, kontroli, która się odbyła w Szpitalu przez Kasę Chorych. Następnie zapytał Dyrektora ZOZ czy to co jest tam napisane to jest kłamstwo czy prawda.
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział, że dotyczące punktu zobowiązań co Pan Dyrektor udzielił nie zadowalają go ale uważa, że ten temat sobie odpuści i poczeka do pełnej realizacji planu finansowego, jeżeli będzie znane pełne rozliczenie za 2002 rok to do tego tematu wróci. Jak powiedział liczyć umie 2+2 to jest 4 i dodać 4 to jest osiem a tu patrzyć ZUS jest 838 a tu 207 to jest kwartalnie a inni płacą co miesiąc ale już tego tematu dalej nie będzie poruszał. Następnie zapytał czy jest kredyt w rachunku bieżącym, czy takie coś Szpital ma zawarte z bankiem.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie p. K. Turkiewicz - powiedział, że umie odbierać zarzuty ale zarzuty merytoryczne, natomiast niektóre są tej cechy pozbawione. Jeżeli chodzi o OIOM na to otrzymał 65 tys. zł. ze Starostwa, 20 tys. zl. z Miasta. Szpital na zakup sprzętu wyłożył ponad 220 tys.zł. Ten sprzęt czy to będzie OIOM czy to będzie inna jednostka jest bardzo potrzebny. Szpital jest niedoinwestowany i nad tym należałoby się zastanowić. Szpital jest przed modernizacją, jak wygląda z zewnątrz wszyscy wiedzą. Jak powiedział mówca szuka sponsorów, tacy są ale żeby elewację zrobić to trzeba wymienić okna i dach, a więc problemy są ogromne. Są jeszcze inne o czym poprzedni Zarząd wie ale na Zarządzie wróci jeszcze do tego tematu. Następnie odpowiadając na pytanie p. Madeja powiedział, że jest to prawda subiektywna. Natomiast jeżeli chodzi o decyzje SANEPID - u, to jest wola. Jak powiedział, jest po rozmowie z Dyrektorem w/w jednostki i jest wola obustronna pozytywnego załatwienia tego tematu.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że chciałby odnieść się do jednej sprawy może szczegółowej ale radny Wiśniewski zarzuca niegospodarność o tyle, że te wolne środki finansowe Dyrektor blokuje na lokatach terminowych a nie spłaca w czasie zobowiązań. Jak widać z zestawienia te zobowiązania wymagalne są spłacane i w porównaniu z rokiem 2000 radykalnie spadły także mówca nie podejrzewa Dyrektora o niefrasobliwość, a to, że akurat wolne środki woli wpłacić na lokatę terminową niż spłacać niewymagalne zobowiązania to chyba dobrze o nim świadczy ale to taka uwaga szczegółowa. Natomiast bardziej ogólna uwaga do tego co powiedział radny p. Madej, więc chciałby się to tego odnieść. Jak powiedział mówca nie porównywałby sytuacji, która była za Dyrektora p. Droszcza z całym szacunkiem dla jego osoby. Wszyscy dobrze pamiętamy jaka wtedy była sytuacja finansowa. Szpital praktycznie był na granicy bankructwa a ta restrukturyzacja, o której wspominał radny p. Madej, jeżeli przez restrukturyzację rozumie się redukcję zatrudnienia tylko i wyłącznie to można powiedzieć, że taka restrukturyzacja została przeprowadzona i to głęboko, natomiast ta restrukturyzacja nie była rzeczywistą restrukturyzacją czyli wyprowadzeniem Szpitala z tej zapaści. Ten Szpital za czasu Dyrektora Turkiewicza stopniowo, być może za wolno ale wychodzi z dołka i zaproponował aby uniknąć jakichś złośliwości wzajemnych zachowanie trochę większego obiektywizmu w ocenie tej sytuacji. Jak powiedział mówca on też nie twierdzi, że wszystko w ZOZ - ie funkcjonuje dobrze ale jak będzie się patrzyć tylko w suche liczby to ten wynik jest satysfakcjonujący. Pewnie mógłby być lepszy ale należy zauważyć tendencję, która wg mówcy jest prawidłowa, że porównując sytuację dzisiejszą Szpitala w Chełmnie z sąsiednimi a są liczne przykłady wręcz tragicznej sytuacji, np. szpitala Grudziądzkiego czy Świeckiego gdzie zadłużenie jest ogromne to sytuacja chełmińskiego Szpitala jest dobra. Należy zastanowić się wspólnie czy zależy wszystkim na tym aby ten Szpital Powiatowy istniał czy żeby padł, bo jak powiedział czasami odnosi wrażenie również czytając liczne w ostatnim czasie publikacje prasowe, że widocznie jest grupa, której zależy na tym, żeby ten szpital padł. Zaapelował o zachowanie obiektywizmu. Przy takim poziomie bezrobocia jaki jest na rynku chełmińskim upadek Szpitala to jest następnych 300 bezrobotnych. Następnie powiedział, że trzeba zadać sobie pytanie czy tego właśnie wszyscy chcą.
Radny p. T. Jagodziński - zapytał Dyrektora ZOZ kiedy widzi możliwość podpisania umowy z Kasą Chorych na OIOM.
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział do radnego Derebeckiego aby spojrzał jeszcze raz na tą tabelę i ogółem zobowiązania w 2001 w stosunku do roku 2000 wzrosły a nie zmalały, tylko wymagalne zostały zmniejszone ale w innych pozycjach automatycznie wzrosły.
Radny p. P. Madej - powiedział, że myśli, że nikomu nie zależy na upadku Szpitala i w tym temacie jest rozmowa aby ten Szpital uratować ale fakty są faktami i są liczbami. Jak powiedział myśli, że radny Derebecki zarządza też zakładem nie małym i mówca też w swoim zakładzie, którym zarządza jest budżet 10 razy większy niż w Szpitalu i jeżeli zepsuje mu się samochód to on nie napisze do Rady Powiatu o to żeby dała mu pieniądze na nowy samochód, bo tak samo jak mówca jest na własnym rozrachunku i ma prywatną firmę tak samo sytuacja w tej chwili wygląda w lecznictwie i tych pieniędzy o których jest mowa trzeba szukać właśnie w Szpitalu. Jak powiedział myśli, że to co Starostwo może zrobić to robi i w jakiś sposób stara się pomagać. Tu jeszcze jedna kwestia bo nikt nie odpowiedział radnemu p. Misiaszkowi na pytanie, nie ma wątpliwości, że od samego początku funkcjonowania starego Zarządu, w którym mówca uczestniczył odpowiedzialny za Szpital był pan Starosta Janusz Wojtaszewski, przez trzy lata funkcjonowania tamtego Zarządu.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie p. K. Turkiewicz - powiedział, że kontrakt z Kasą Chorych na OIOM jest podpisany tylko na pierwszy kwartał i jest to w kwocie 74 tys. zl. na 21 pacjentów.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że zadał konkretne pytanie kto był przewodniczącym Zarządu, bo tak jak wójt w gminie jest przewodniczącym Zarządu tak w Starostwie jest Starosta i czy on podzieli obowiązki na pracowników, na zastępcę czy na jakiegokolwiek pracownika, to nigdy nie może mówić, że to nie jest jego sprawa. Zawsze każdy szef jednostki za jednostkę odpowiada. Jak powiedział mówca tak postępuje u siebie i tak to obowiązywać powinno wszędzie.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że rok temu odbyła się na sesji debata na temat służby zdrowia i byli przedstawiciele z Kasy Chorych i wówczas rada zastanawiała się nad tym co należy do finansowania kasy chorych a co należy do finansowania jednostki samorządu terytorialnego. Wówczas jasno było powiedziane, że pieniądze z Kasy chorych są przeznaczane tylko na opiekę zdrowotną, ewentualnie bieżące utrzymanie czy drobne remonty jak malowanie, natomiast zasadnicze remonty od kapitalnych do innych po inwestycje należą do organu prowadzącego czyli do gminy, starostwa. Zapytał czy z pieniędzy kasy chorych sfinansował rzeczy, których nie musiał bo powinno to zrobić starostwo, a jeżeli tak to mówca powiedział, że twierdzi, iż Dyrektor ZOZ świetnie sobie radzi bo nie powinien Dyrektor tego robić. Twierdzi, że każda gmina na przykładzie Gminy Lisewo dokłada do służby zdrowia. Gmina Lisewo co roku finansuje aby jej Ośrodek Zdrowia funkcjonował w należytym sposobie i dziwi się dlaczego nie robi tego też powiat i brak pieniędzy nie jest dla niego odpowiedź. Takie sprawy jak dach czy elewacja należą do podstawowych zabezpieczeń i tu środki muszą się znaleźć. O tym mówi akt rangi ustawy co należy do finansowania kasy chorych a co organu prowadzącego.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że nie chciałby być złośliwy ale w tej chwili wszyscy stali się bardzo aktywni jeżeli jest mowa o ZOZ - ie, a jak powiedział przypomni sytuację jeszcze dwa trzy lata temu na początku kadencji kiedy temat ZOZ - u był tematem tabu, tematem niechcianym. To, że udało się radzie w tym czasie załatwić jakieś dofinansowanie to wymagało wielu zabiegów a teraz o tym zapominając o roli rady powiatu, zarządu organu prowadzącego, który w jakimś stopniu powinien się poczuwać do prowadzenia tych inwestycji. Więc radni mają jakieś pretensje i roszczenia do Dyrektora nie będąc bez winy. Następnie powiedział, że radni mają się zastanowić co zrobili dla Szpitala.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział przedmówcy, że Dyrektor ZOZ - u był lubiany i wysłuchiwany przez Radę Powiatu a świadczy o tym fakt, że co kwartał były z nim spotkania w czasie jak było bardzo trudno zapoznawano się systematycznie z informacjami finansowymi.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie p. K. Turkiewicz - powiedział, że na początku mówił ile środków trzeba było wydać na zakup sprzętu na OIOM. Nie mówił o tych pracach takich drobnych : jest odnowiona przychodnia, jest zadaszenie, są podjazdy zrobione, jest laboratorium wyremontowane za 30 tys. zł. i wiele innych drobnych prac. Jest to około 400 tys. zł., przy dotacji w kwocie 65 tys. zl. ze Starostwa.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 min przerwę od godz. 16:35 - 16:45

Do punktu 9.
Sprawa informacji Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie o sytuacji na rynku pracy w powiecie chełmińskim.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie przygotował bardzo starannie obszerne materiały /załącznik nr 12 do protokołu/ wręczając jeszcze dzisiaj bezpłatną gazetę /załącznik nr 13 do protokołu/. Następnie poprosił o krótkie wprowadzenie do tematu.
Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie p. M. Konopacki - powiedział, że informacja została Radzie przedłożona wcześniej i jak powiedział myśli, że jest ona dosyć wyczerpująca dlatego też chciałby ograniczyć się do kilku uwag. Następnie omówił w/w informację. Powiedział, że bezrobocie wzrosło o około 400 osób, tempo wzrostu 7,7% jest stosunkowo nie duże, ponieważ jeżeli chodzi o kraj to tempo wzrostu 15,5% a więc dwukrotnie niższe. W zeszłym roku było niższe o około 1/5 bezrobocie. Spadła również o 4/5 liczba osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy ale około 200 osób zostało zarejestrowanych na statusie osób nie bezrobotnych ale poszukujących pracy z prawem do zasiłku przedemerytalnego. Ogólnie kształtowanie się bezrobocia w roku ubiegłym było zmienne W okresie luty - październik systematycznie jakoś powoli bezrobocie spadało, rosło i tak jest co roku w okresie zimowym (listopad - grudzień) wzrosło do poziomu ostatecznie 5400. Wzrosło również w styczniu o ponad 200 osób. Jeżeli chodzi o jakość bezrobocia czyli jako struktura ulega systematycznemu z roku na rok pogarszaniu. Świadczy o tym to, że co trzeci do 24 lat to jest młody człowiek, 4/5 posiada wykształcenie podstawowe niepełne i zawodowe zasadnicze, 3/5 bezrobotnych to albo nigdy nie pracowało dotąd w życiu - takiej szansy nie miało albo też pracowało w krótkich odcinkach czasu i łącznie staż pracy nie przekracza 5 lat. Bezrobocie jest długotrwałe, co drugi bezrobotny pracy przez rok nie może naleźć a co trzeci już dwa lata jest bezczynny. Jeżeli chodzi o rynek pracy to jest również wiele niepokojących faktów. Liczba podjęć pracy ogółem w powiecie spadła o 1/8. Następowały procesy restrukturyzacyjne u pracodawców i dalej takie będą. Położenie powiatu chełmińskiego jest także bardzo niekorzystne. Sąsiednie powiatu także mają wysoki stan bezrobocia i wysokie stopy bezrobocia. Jak powiedział mówca istnieje jedna pozytywna okoliczność, takich jest mało ale śledził między innymi układ taki w skali województwa jak wygląda liczba osób pracujących wg powiatów. Okazuje się generalnie, że jest bezwzględnie spadek zatrudnionych ale w powiecie chełmińskim i w Mieście Bydgoszczy i powiecie aleksandrowskim jest wzrost zatrudnienia i to bardzo cieszy o około 700. Następnie powiedział, że rozdał radnym bezpłatną gazetkę i chciałby aby radni zapoznali się z jej treścią, ponieważ każda wiedza na temat sytuacji na rynku pracy jest cenna, jest program działalności, jest analiza własna w kontekście współdziałania z zewnątrz.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że ma trzy pytania do Kierownika PUP. W opracowaniu jest podane, że przyczyną takiego złego stanu rzeczy jest brak odpowiedniej aktywności ze strony Rady Powiatu czy Zarządu, brak dostatecznego współdziałania w rozwiązywaniu tego problemu a następnie Kierownik przytacza, że takie czynniki jak brak strategii i różnych koncepcji, pomysłów. Powiedział, że wygląda na to, że strategii w końcu się powiat doczeka, więc taki drobny krok w tym kierunku rada powiatu zrobi jeszcze w tej kadencji jak myśli także będzie utworzony fundusz gwarancyjny - pożyczkowy czyli jakiś kolejny instrument, do którego jak powiedział ma nadzieję, że rada pozytywnie się ustosunkuje i również powiat przystąpi. Zgadza się z tym, że pomimo pewne działania były podejmowane w tych kilku talach to jednak ze względu na sytuację makroekonomiczą te działania były na pewno daleko niewystarczające. Następnie zapytał czy Kierownik PUP ma jakieś sugestie dotyczące podjęcia w trybie pilnym wspólnych przedsięwzięć czy można coś już na teraz zrobić aby zahamować tą złą tendencję. Jak powiedział mówca drugie pytanie dotyczy wykorzystania środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (zał. nr 7 i 8) i zapytał czym jest spowodowane niewykorzystanie tych środków w 100% mimo, że są one już bardzo okrojone w 2001 r. Powiedział, ze trzecie pytanie dotyczy informacji zawartych w przedłożonym bezpłatnym biuletynie, w którym jest napisane "podjęcie i utrzymanie partnerskiej współpracy z nowo powołaną radą powiatu i powiatową radą zatrudnienia" i zapytał czy ma przez to rozumieć nową radę powiatu czy ma na myśli nową radę powiatu.
Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie p. M. Konopacki - powiedział, że jeżeli chodzi o pierwsze pytanie to jest to bardzo trudne zagadnienie. Generalnie dotyczyło by to programowania bezrobocia, określenia co się tutaj mieści. Następnie powiedział, że w Polsce w tej sprawie nie zrobiono jeszcze nic. Urzędy pracy są pasywne w tym względzie, bo analizy rynku pracy się nie dokona, bo tu nie chodzi tylko o wiedzę o samym bezrobociu, chodzi także o przewidywanie np. procesów demograficznych w ocenie kilku lat, o zatrudnieniu - nie ma liczby ile osób zatrudnionych jest, te dane przekazuje nam urząd statystyczny. Nie ma także informacji o aktywności pracodawców w kontekście np. ich oczekiwań co do tworzenia nowych miejsc pracy. Przydałyby się tutaj kontakty z bankami, urzędem skarbowym aby uzyskać niektóre informacje o pracodawcy. Nie ma także wiedzy o zatrudnionych emerytach i rencistach. Jest więc dużo znaków zapytania, takiej analizy jeszcze do tej pory nie robiono w Polsce. Jak powiedział mówca myśli, że przed PUP stoi to w przyszłości ponieważ już pewne działania i koncepcje są podejmowane co do reformy urzędu pracy. Pracownicy urzędów pracy województwa kujawsko - pomorskiego będą poddani szkoleniu m.in. jak taki program pisać. Ten program jak powiedział mówca powinien wynikać ze strategii powiatu ale strategię nie wszystkie powiaty jeszcze w Polsce mają, jedno z drugiego wynika generalnie. Rzeczą najważniejszą jest to, bo tu jak powiedział mówca abstrahuje od urzędu jako jednostki, która jest wydzielona, która ma swoja kadrę niewielką zresztą, że tego typu środki a więc fundusz pracy z roku na rok spadają na aktywne wspomaganie i to widać, środki na aktywne formy od trzech lat generalnie spadają i skutkiem tego są znaczące wzrosty osób takich jak zasiłkobiorcy, to jest mowa o wielkości około 4,5 miliardów złotych. Takie koszty są obsługi tych osób, które są bezrobotnymi. Jeżeli chodzi o drugie pytanie dotyczące niskiego wykonania limitów aktywnych programów, ten wskaźnik, który jest w załączniku nr 7 na poziomie niecałych 90%. Więc to jest właśnie skutek tego pierwszego co mówca powiedział. Fundusz pracy nie nadąża, w kontekście jego dynamiki to on rośnie ale jednak z uwagi na wydatki pasywne (obsługa zasiłokobiorów przedemerytalnych oraz w części też bezrobotnych) to jednak nie nadąża się. Aktywne programy trzeci rok z rzędu spadają. PUP jest pod tym względem bardzo ograniczony. Inna jest struktura na zachodzie, tam są na poziomie 80 - 90 % aktywne programy. Drugi limit dotyczy z kolei ściśle określonych wydatków i on mniej więcej jest na poziomie tamtego pierwszego. Są to formy takie parabudżetowe np. płatności studenckie czy wiele innych. Jak powiedział, jeżeli chodzi o trzecie pytanie to poprosił aby tak tego nie odbierać. To jest na poczet nowej rady, która też będzie.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że przy okazji poprzednich sprawozdań zgłaszał, co Pan Kierownik później uzupełniał jego brak satysfakcji w stosunku do informacji o bezrobotnych absolwentach. W tym sprawozdaniu również wynika, że nie ma współpracy pomiędzy Kierownikiem PUP a Dyrektorami szkół zawodowych. Jest informacja o liczbie bezrobotnych absolwentów na koniec roku szkół zawodowych, jest ich 277, nie ma informacji jak to się ma w stosunku do ilość absolwentów szkół zawodowych, którzy ukończyli szkołę w danym roku. Zapytał czy Kierownik zna te dane i może teraz udzielić takiej informacji te 277 absolwentów szkół zawodowych jak się ma do absolwentów, którzy ukończyli szkoły zawodowe. Jak powiedział absolwentom po ogólniaku czy podstawowej szkole specjalnej to im trudno będzie znaleźć pracę i mówca skupia się na szkolnictwie zawodowym gdzie powiat m.in. za to odpowiada. Jak powiedział mówca jego pytanie wynika stąd, że nie obserwuje po tych trzech latach żadnych efektów integracji służb, które odpowiadają za szkolnictwo zawodowe z tymi odpowiadającymi za problemy związane z bezrobociem.
Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie p. M. Konopacki - powiedział, że trudno jest ustalić stan absolwentów po szkolnictwie zawodowym, bowiem podejmują oni sami pracę, wyjeżdżają za granicę. To jest stan porównywalny o stanu średniego.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy to jest stan na koniec 2001 roku.
Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie p. M. Konopacki - powiedział, że tak i to podane jest dokładnie ale to niekoniecznie są absolwenci po szkołach tych Chełmińskich. Są absolwenci różnych szkół z województwa z kraju nawet. To jest dość trudne zadanie ponieważ wymagałoby jednak dodatkowej pracy. Nie uda się wszystkiego tak zmierzyć.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że rozumie, że nie będzie to dokładne porównanie, jakaś szczegółowa analiza ale do czegoś trzeba się odnieść w tym przypadku. Jak powiedział myśli, że ilość absolwentów, którzy ukończyli szkołę w powiecie chełmińskim byłby jakimś wskaźnikiem. Byłby on obarczony jakimś błędem, bo jak powiedział Kierownik w tej cyfrze są osoby, które ukończyli szkołę w Świeciu a mieszkają w Chełmnie ale niemniej taki wskaźnik jak byłby obserwowany co roku to on też by dał jakieś informacje. W następnych punktach Rada będzie rozmawiała o szkołach zawodowych, kogo będą one kształcić. To jest ważna rzecz żeby obserwować ilu szkoły "produkują" bezrobotnych i co się robi w tym kierunku.
Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie p. M. Konopacki - powiedział, że jest to możliwe aby zmierzyć wszystkich tych rejestrowanych w okresie roku oraz tych którzy pozostają w pewnej ewidencji. Naturalną rzeczą, jest, że absolwenci albo znajdują sobie prace, lub podejmują działalność gospodarczą - jest to rzadki przypadek ale jednak, podejmują dalszą naukę, idą na studia, służba wojskowa. Jak powiedział mówca sądzi, że około 80% to może być wskaźnik absolwentów lokalnych szkół - powiatu chełmińskiego, szkół ponagimnazjalnych.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że byłby zadowolony, gdyby na stronie 5 np. była informacja, że absolwentów bezrobotnych, którzy ukończyli szkoły w Chełmnie jest tylu a informacja o tym, że w ogóle absolwentów szkół zawodowych jest tyle.
Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie p. M. Konopacki - powiedział, że program komputerowy nie obejmuje takiej możliwości a więc trzeba będzie ręcznie to policzyć i to może potrwać około 1 miesiąca.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że jest dwóch dyrektorów szkół zawodowych, którzy Kierownikowi PUP przesyłają informację faksem ilu absolwentów w danym roku opuściło szkołę a on porównuje to do tej cyfry i to wszystko.
Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie p. M. Konopacki - powiedział, że takiego przekazu informacji nie ma.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że to jest zadanie dla Zarządu Powiatu w Chełmnie aby pomogli we współpracy w tym zakresie.
Radna p. H. Murawska - powiedziała, że to co radny Cecerko poruszył to jest bardzo ważne dlatego, że można później zmienić ewentualne profile szkolenia. Jak powiedziała był przerażona jak usłyszała, że w roku ostatnim 160 tys. nauczycieli wyprodukowano a wszędzie jest nadmiar nauczycieli i bez zastanowienia przyjmują na te kierunki pedagogiczne i co będą ci ludzie robić po skończeniu studiów.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że Kierownik PUP tak jakby z jednej strony wydawałoby się, że nie interesuje się jakich ludzi się kształci tak samo jak powiedział sądzi, że dyrektorzy szkół nie interesują się robiąc nabory co za 3- 4 lata ci uczniowie będą robić po ukończeniu tych szkół.

Do punktu 10.
Sprawa informacji Powiatowego Rzecznika Konsumentów o jego działalności.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że rzecznik praw konsumentów funkcjonuje od 1 lipca 2001 r. Minął ponad półroczny okres jego działalności. Jest to stanowisko, które jest nowością na terenie powiatu chełmińskiego. Następnie poprosił o wprowadzenie do informacji, którą radni otrzymali wcześniej /załącznik 14 do protokołu/.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów p. T. Sobiecki - powiedział, że jeżeli chodzi o sprawozdanie, które złożył to od tej daty 15 lutego zmieniło się to diametralnie bo wpłynęło bardzo dużo skarg na rozliczenia ciepła, tym niemniej jak gdyby tendencja pracy rzecznika się nie zmieniła. Jest ciągle taka, że jakieś 95 - 6% aktywności rzecznika to są sprawy czysto interwencyjne, dużo mniej jest działań profilaktycznych w pracy rzecznika i to właściwie należałoby zmienić. Powiedział, że ogromna większość spraw, które wpływają to są sprawy wynikające najczęściej albo z niezrozumienia swojej sytuacji prawnej albo z absolutnej nieznajomości tej sytuacji i część tych spraw wynika ze świadomego działania przedsiębiorców, którzy w taki czy inny sposób starają się odpychać od siebie problem konsumencki tak jak on by nie istniał a on niestety istnieje. Jeżeli chodzi o załatwione sprawy to trzeba powiedzieć, że jeżeli już są to sprawy wymagające interwencji to są załatwiane polubownie, po jakimś czasie wymiany korespondencji, wymiany poglądów na ogół przedsiębiorcy idą na pewien kompromis, to nie zawsze jest tak, że ten kompromis jest taki stuprocentowy, czasem dochodzi do obniżenia ceny, czasem dochodzi do wykonania naprawy, której wcześniej nie chciano zrobić. Niestety jest taka grupa przedsiębiorców do których żadne argumenty nie trafiają i tutaj są takie sprawy, które dojrzewają do rozstrzygnięć sądowych. Niestety przygotowanie takiej sprawy sądowej związane jest z kosztami, które wynikają z tego, że żeby być pewnym tego, że się idzie z pewną prawą to trzeba mieć opinię biegłych wcześniej bo niejednokrotnie jak powiedział mówca ma tylko do czynienia z dwiema przeciwstawnymi opiniami konsumenta i odbiorcy a sam nie jest w stanie stwierdzić pewnych rzeczy. Powiedział, że należałoby wyodrębnić 500 zł budżet na takie rzeczy bo w skali roku to nie są to duże pieniądze. Jeżeli chodzi o profilaktyczną sferę działalności to jej praktycznie nie ma. Następnie powiedział, że jest na sali prasa i przyznał, że chyba najbardziej nośnym mediem. Jak powiedział mówca wie, że duża cześć konsumentów trafia do mówcy w ten sposób, bo zobaczą, że jest w prasie ogłoszenie o mówcy i wtedy przychodzą lub telefonują i to jest nośnik, do którego rzecznik powinien niewątpliwie się udać, bo kontakty prasy z rzecznikiem są dosyć okazjonalne i wynikają raczej z konkretnej sprawy. Jak powiedział mówca gdyby udało się wypracować taką formułę, że rzecznik na stałe współpracuje z jakąś gazetą i jest taka rubryka konsumencka to wiele nieporozumień, które się tworzy ma samym wstępie w takich bezpośrednich kontaktach ze sprzedającymi i kupującymi nie miałoby miejsca. Jak powiedział mówca do częstych pytań konsumentów należy pytanie czy może zwrócić towar ponieważ kolor mu się nie podoba no to wiadomo, że nie może ale z takiej niewiedzy biorą się nieporozumienia. Z jednej strony bardzo często zdarza się, że przedsiębiorcy wywieszają takie ogłoszenia, że np. na dany towar udziela się trzymiesięcznej gwarancji, a to też nie prawda bo są na to przepisy, które wyraźnie mówią, ze takich okresów rękojmi skracać nie wolno i w związku z też wynikają nieporozumienia. Jak powiedział przychodzą do niego ludzie załamani bo po 4 miesiącach noszenia butów rozpadły się one a myśli, że reklamacji zgłosić nie może. Ustalenie takich standardów istnienia uprawnień konsumenckich w świadomości społecznej jest niezbędne i dużo bardziej ważniejsze niż te interwencyjne sprawy, których być może byłoby mniej. Jak powiedział podjął decyzję o rezygnacji ze stanowiska rzecznika konsumentów z przyczyn osobistych, rzeczowej sprawę zgłosił oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu. Zobowiązał się, że do czasu dopóki nie znajdzie się ktoś na jego miejsce to będzie tą funkcję piastował, a z tego co wie to jest już ogłoszony konkurs na to stanowisko i sprawa jest w toku.
Radny p. A. Wiśniewski - poprosił prasę aby przeprowadziła wywiad z rzecznikiem konsumentów aby osobę tą przybliżyć dla społeczeństwa. Następnie powiedział, że takie artykułu były z wywiadami z rzecznikami z Torunia, Golubia Dobrzyania natomiast w Chełmnie nie było. Jak powiedział taki artykuł przybliżyłby rolę rzecznika i nagłośnił, ze taka osoba w powiecie istnieje. Następnie zawnioskował aby Zarząd Powiatu w Chełmnie pomyślał o przeznaczeniu jakichś niewielkich środków na wydatki dla rzecznika, które będą wykorzystane lub nie ale musi czuć za plecami, że ma jakieś środki w granicach 1 000 zł. jeżeli będzie potrzebował, żeby mógł w razie czego biegłego powołać. Jak powiedział myśli, że tutaj tyle zarząd w jakiejś formie wygospodarzy a jeżeli nie to w formie zmiany z budżecie jakąś pozycję z rezerw można znaleźć.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów p. T. Sobiecki - powiedział, że jeżeli chodzi akurat o obuwie to jest akurat bardzo szczęśliwy układ, że w bydgoskim inspektoracie handlowym pracuje na etacie rzecoznawca sądowy no i z polecenia dyrektora inspekcji nieodpłatnie dla rzeczników świadczy tego typu usługi. Następnie powiedział, że bardzo często jest tak, że do rzecznika trafiają osoby po pierwsze takie którym wydaje się, że są pokrzywdzeni przez los i często tak jest a po wtóre są to osoby niezamożne i żeby zobrazować skalę problemu poweidział, że bardzo często trafiają osoby, które mają obuwie, którego koszt zakupu wynosił 20 - 60 zł a gdyby nie to, że jest ta nieodpłatna możliwość uzyskiwania takich opinii w inspektoracie to rynkowa cena takiej opinii waha się od 60-80 zł. i to są koszty funkcjonowania rzecznika również. Jak powiedział udaje się pewne rzeczy załatwiać bez opinii ale nie wszystko pewnie się tak da i trafi się w końcu taki towar, którego nie będzie mógł po linii taniej załatwić i wtedy będą potrzebne jakieś środki.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 11.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 1 /załącznik nr 15 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o wprowadzenie do tematu.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że omówi te zmiany w budżecie powiatu na 2002 r. w sposób bardzo krótki, ponieważ do uchwały dołączona została dosyć szczegółowa opisówka. Następnie omówiła załączniki 1 - 7.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie załącznik nr 16 do protokołu/.
Radny p. M. Cecerko - zapytał Zarząd Powiatu czy co roku powiat musi do ZS CKP w Grubnie samochód kupować oraz ile wszystkich samochodów jest we wszystkich jednostkach starostwa.
Starosta Chełmiński - powiedział, że nie musi powiat oczywiście co roku kupować samochodu do ZS CKP w Grubnie. Jak powiedział kwestia ta wyjaśniana była prawdopodobnie na poprzedniej Radzie kiedy ten wniosek przeszedł z grudnia poprzedniego roku. Otóż jeden samochód skradziono w czasie dożynek powiatowych, stał przed blokiem mieszkalnym w Grubnie. Powiat otrzymał za to odszkodowanie w wysokości 19 900 zł, natomiast drugi samochód dostawczy uległ wypadkowi w listopadzie tak nieszczęśliwie, że nadawał się tylko do kasacji i także za niego otrzymano odszkodowanie w nowym roku w granicach 12 ty. zł., czyli w sumie jest tych pieniędzy odzyskanych 31 tys. zł. ale szkoła została bez samochodu. Obiecano Dyrektorowi już w grudniu, że przy nanoszeniu zmian budżetowych na 2002 r. ujęte zostanie na zakup samochodu tylko 20 tys. zł. resztę Dyrektor jest zobowiązany dołożyć ze środków specjalnych. Jeżeli chodzi o bazę samochodową to oddaje głos Sekretarzowi Powiatu.
Sekretarz Powiatu p. B. Kiełbasiewicz - powiedział, że ma gdzieś zapisane ale tak od ręki ciężko będzie powiedzieć.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że chciałby taką informację uzyskać na następnej sesji.
Sekretarz Powiatu p. B. Kiełbasiewicz - powiedział, ze Starostwo ma dwa samochody - fiata marea oraz przejęty od PUP w Chełmnie poloneza, Dom Dziecka ma starego poloneza, SOSW ma volkswagena transportera z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, ZS CKP ma w tej chwili fiata uno, którego chcą sprzedać - to jest ten do nauki jazdy i jakieś dwa stare fiaty, które służyły im do jazdy po placu ale one są już bardzo stare, DPS w Mgoszczu ma renult i starego żuka, którego chce sprzedać, PZD ma żuka, malucha oraz opla astra.
Radny p. P. Jankowski - zapytał na co były konkretnie przeznaczone te skromne pieniądze na dofinansowanie ferii zimowych, czy na zajęcia prowadzone przez nauczycieli czy na jakieś nagrody dla dzieci.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że na nagrody były przeznaczone, na zajęcia i konkursy organizowane w czasie ferii.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXV/195/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok /załącznik nr 17 do protokołu/.

Do punktu 12.
Sprawa przekształcenia publicznego I Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 35.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że teraz będzie cały blok uchwał, które są konsekwencją przyjęcia na poprzedniej sesji uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych. Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 18 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - poprosił Przewodniczącego obrad aby to uzasadnienie było tylko przy pierwszej ponieważ przy pozostałych musiałyby być ciągle te same. Otóż 30 stycznia 2002 r. Rada Powiatu w Chełmnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych. Dzisiejsze projekty uchwał, w których są przekształcane, likwidowane oraz tworzone szkoły ponadgimnazjalne są kontynuacją ustawy "przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnictwa". Te projekty uchwał, które będą przez Radę Powiatu głosowane są dla Zarządu Powiatu podstawą aby uzgodnić z Dyrektorami Szkół profile kształcenia. Dzisiaj po sesji Rady Powiatu Zarząd dalej się zbiera i te profile uzgodni. Na pewno bardzo interesującą sprawą dla Rady jest fakt, że w powiecie chełmińskim ilość oddziałów jaką planują Dyrektorzy Szkół jest wyższa jak podaż młodzieży. W tej chwili powstał na Zarządzie problem i dylemat co zrobić z tym nadmiarem. Zarząd doszedł do wniosku, że ta ilość profili kształcenia jest zbyt duża i musi dzisiaj jeszcze podjąć decyzję, ściągając Dyrektorów Szkół aby ilość tych profili ograniczyć. Ponad to Zarząd jest zmuszony podjąć decyzję o określeniu liczebności oddziałów. Dyrektorzy również dzisiaj na taką informację od Zarządu oczekują a wiąże to się jak gdyby z planowaniem ilości oddziałów w szkołach ale i również z zatrudnianiem nauczycieli. Dyrektorzy do jutra mają czas aby umieścić na listach nauczycieli, którzy od 1 września nie znajdą pełnego zatrudnienia lub w ogóle zatrudnienia - ten obowiązek półroczny stoi przed Dyrektorami Szkół. Stąd decyzje Zarządu są tak bardzo ważne i dla Dyrektorów Szkół i dla nauczycieli w szkołach.
O godz. 17:30 salę obrad opuścił radny p. P. Madej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmie zapoznała się z projektami wszystkich uchwał i wydała do nich pozytywną opinię, w związku z tym zaproponował aby pominąć zarówno wprowadzenie do uchwał jak i odczytywanie tych opinii. Powiedział, że jeżeli nie usłyszy jakichś sprzeciwów z tym zakresie to będzie uważał, że Radni zaakceptowali propozycję. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących i przeciwnych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXV/196/2002 w sprawie przekształcenia publicznego I Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 35. /załącznik nr 19 do protokołu/
Opinie do projektów uchwał nr 2 - 17 stanowią załączniki 20 - 35 do protokołu.

Do punktu 13.
Sprawa założenia I Liceum Profilowanego w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w/w sprawie zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 36 do protokołu/ Następnie zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie. W związku z brakiem dyskutantów poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących i przeciwnych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXV/197/2002 w sprawie założenia I Liceum Profilowanego w Chełmnie /załącznik nr 37 do protokołu/.

Do punktu 14.
Sprawa przekształcenia publicznego Liceum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w/w sprawie zawarty na druku nr 4 /załącznik nr 38 do protokołu/ Następnie zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie. W związku z brakiem dyskutantów poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących i przeciwnych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXV/198/2002 w sprawie przekształcenia publicznego Liceum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14. /załącznik nr 39 do protokołu/.

Do punktu 15.
Sprawa stopniowej likwidacji Liceum Handlowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w/w sprawie zawarty na druku nr 5 /załącznik nr 40 do protokołu/ Następnie zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie. W związku z brakiem dyskutantów poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących i przeciwnych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXV/199/2002 w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Handlowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14. /załącznik nr 41 do protokołu/.

Do punktu 16.
Sprawa przekształcenia publicznego II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w/w sprawie zawarty na druku nr 6 /załącznik nr 42 do protokołu/ Następnie zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie. W związku z brakiem dyskutantów poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących i przeciwnych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXV/200/2002 w sprawie przekształcenia publicznego II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14. /załącznik nr 43 do protokołu/.

Do punktu 17.
Sprawa przekształcenia publicznego Liceum Technicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 i. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w/w sprawie zawarty na druku nr 7 /załącznik nr 44 do protokołu/ Następnie zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie. W związku z brakiem dyskutantów poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących i przeciwnych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXV/201/2002 w sprawie przekształcenia publicznego Liceum Technicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 i. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14. /załącznik nr 45 do protokołu/.

Do punktu 18.
Sprawa przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w/w sprawie zawarty na druku nr 8 /załącznik nr 46 do protokołu/ Następnie zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie. W związku z brakiem dyskutantów poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących i przeciwnych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXV/202/2002 w sprawie przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14. /załącznik nr 47 do protokołu/.

Do punktu 19.
Sprawa stopniowej likwidacji Technikum Mechanicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w/w sprawie zawarty na druku nr 9 /załącznik nr 48 do protokołu/ Następnie zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że Liceum techniczne jest przekształcane w technikum a technikum jest jako szkoła wygasająca. Zapytał czy nie można było technikum przekształcić w technikum a liceum zlikwidować. Jak powiedział nie jest w tej sprawie na bieżąco i poprosił o wyjaśnienie.
Radny p. M. Jabłoński - powiedział, że technikum zostało powołane wcześniej, projekt uchwały w tej sprawie był na druku nr 7.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że dopiero teraz wpadło mu to pytanie dlaczego liceum jest przekształcane w technikum a technikum które jest likwidowane będzie.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że liceum techniczne jest szkołą 4 - letnią a technikum mechaniczne było 5 - letnie - zupełnie inny rodzaj szkoły.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy można by było przekształcić w technikum 4 - letnie.
Radny p. M. Jabłoński - powiedział, że można ale nie ma różnicy, techniku i tak istnieje.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących i przeciwnych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXV/203/2002 w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Mechanicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14. /załącznik nr 49 do protokołu/.

Do punktu 20.
Sprawa stopniowej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodocianych pracowników wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w/w sprawie zawarty na druku nr 10 /załącznik nr 50 do protokołu/ Następnie zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie. W związku z brakiem dyskutantów poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących i przeciwnych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXV/204/2002 w sprawie stopniowej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodocianych pracowników wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14. /załącznik nr 51 do protokołu/.

Do punktu 21.
Sprawa założenia Liceum Profilowanego w Grubnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w/w sprawie zawarty na druku nr 11 /załącznik nr 52 do protokołu/ Następnie zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie. W związku z brakiem dyskutantów poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących i przeciwnych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXV/205/2002 w sprawie założenia Liceum Profilowanego w Grubnie. /załącznik nr 53 do protokołu/.

Do punktu 22.
Sprawa przekształcenia publicznego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w/w sprawie zawarty na druku nr 12 /załącznik nr 54 do protokołu/ Następnie zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy to Liceum nie ma numeru trzeciego.
Sekretarz Powiatu p. B. Kiełbasiewicz - powiedział, że nie ma ponieważ numeruje się w jednej miejscowości.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących i przeciwnych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXV/206/2002 w sprawie przekształcenia publicznego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie /załącznik nr 55 do protokołu/.

Do punktu 23.
Sprawa przekształcenia publicznego 5 - letniego Technikum Rolniczego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w/w sprawie zawarty na druku nr 13 /załącznik nr 56 do protokołu/ Następnie zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie. W związku z brakiem dyskutantów poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących i przeciwnych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXV/207/2002 w sprawie przekształcenia publicznego 5 - letniego Technikum Rolniczego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie. /załącznik nr 57 do protokołu/.

Do punktu 24.
Sprawa stopniowej likwidacji Liceum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w/w sprawie zawarty na druku nr 14 /załącznik nr 58 do protokołu/ Następnie zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie. W związku z brakiem dyskutantów poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących i przeciwnych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXV/208/2002 w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie. /załącznik nr 59 do protokołu/.

Do punktu 25.
Sprawa stopniowej likwidacji Liceum Agrobiznesu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w/w sprawie zawarty na druku nr 15 /załącznik nr 60 do protokołu/ Następnie zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie. W związku z brakiem dyskutantów poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących i przeciwnych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXV/209/2002 w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Agrobiznesu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie. /załącznik nr 61 do protokołu/.

Do punktu 26.
Sprawa stopniowej likwidacji Technikum Żywienia wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w/w sprawie zawarty na druku nr 16 /załącznik nr 62 do protokołu/ Następnie zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie. W związku z brakiem dyskutantów poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących i przeciwnych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXV/210/2002 w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Żywienia wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie. /załącznik nr 63 do protokołu/.

Do punktu 27.
Sprawa przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w/w sprawie zawarty na druku nr 17 /załącznik nr 64 do protokołu/ Następnie zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie.
Radny p. M. Misiaszek - zapytał dlaczego napisane jest 2 - 3 letnie i czy nie ma jeszcze koncepcji ilu letnie będzie.
Starosta Chełmiński - powiedział, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy będzie dwuletnia czy trzyletnia.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących i przeciwnych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXV/211/2002 w sprawie przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie. /załącznik nr 65 do protokołu/.
O godz. 17:45 na obrady przybył radny p. P. Madej.

Do punktu 28.
Sprawa delegowania radnych do składu osobowego komisji bezpieczeństwa i porządku.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 18 /załącznik nr 66 do protokołu/. Uchwała ta jest konsekwencją nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym, która w jednym z art. zobligowała Starostę do powołania komisji bezpieczeństwa i porządku. Jak powiedział temat ten zlecił Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Chełmnie, która obradowała i ma w tym zakresie propozycję. Następnie poprosił p. M. Cecerko o przedstawienie wyników pracy Komisji.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że Komisja w drodze uchwały jednogłośnie chce zaproponować Radzie Powiatu dwie kandydatury do tego nowego organu, który z mocy ustawy został powołany. Jedną z kandydatów byłby Marek Ceceko - Komisja tak stwierdziła i jak mówca powiedział również popiera tą propozycję, że jako Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Chełmnie dobrze by było aby w tym organie również był. Drugim kandydatem jest Tadeusz Derebecki, który z kolei został oddelegowany przez w/w Komisję oraz Przewodniczącego Rady Powiatu dwa lata temu do Rady Programowej "Bezpieczne Chełmno", która została utworzona zarządzeniem Starosty. Ta rada miała zająć się przygotowaniem programu współpracy Komendy Powiatowej Policji ze Starostwem.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że biorąc pod uwagę, że jest to nowość jeżeli chodzi o tą nowelizację to przedstawi Radzie co będzie ustawowo należało do zadań tej Komisji:
1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Radny p. P. Jankowski - zapytał kto wchodzi w skład tej Komisji z poza Rady Powiatu, czy to jest ciało typowo społeczne czy w jakiś sposób wynagradzane.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że jest to ciało typowo społeczne.
Starosta Chełmiński - powiedział, że w skład Komisji wchodzi starosta jako przewodniczący, dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu, trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem tej Komisji z powiatu chełmińskiego, prokurator oraz dwóch funkcjonariuszy z policji.
Radny p. D. Śliwiński - zapytał czy te trzy osoby już Starosta powołał.
Starosta Chełmiński - powiedział, że te trzy osoby zostaną powołane w piątek i zrobią to wójtowie i burmistrz Chełmna.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że kadencja Komisji trwa trzy lata. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie i powiedział, że w § 1 pkt. 1 będzie wpisane "Marek Cecerko" a w pkt. 2 "Tadeusz Derebecki".

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXV/212/2002 w sprawie delegowania radnych do składu osobowego komisji bezpieczeństwa i porządku. /załącznik nr 67 do protokołu/.

Do punktu 29.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Kujawsko - Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych S.A. i określenia wkładu finansowego powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 19 /załącznik nr 68 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
O godz. 17:50 salę obrad opuścił radny p. W. Bińczyk.
Starosta Chełmiński - powiedział, że chciałby zgłosić autopoprawki do treści tej uchwały. Następnie powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały z poprawkami na druku nr 19a. Poprawka polega na tym, że przystając na wniosek Komisji Budżetu i Finansów Zarząd doszedł do wniosku, że powinien określić jaką formę spółki handlowej będzie miał ten fundusz czyli "wyrażenia woli przystąpienia do Kujawsko - Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych S.A. oraz zamiast "Starostwa Powiatowego w Chełmnie" powinno być i jest "powiatu chełmińskiego". Poprosił Radę Powiatu o przyjęcie tych autopoprawek. Następnie dodał, że Kujawsko - Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. zostanie utworzony z planowanym kapitałem założycielskim w wysokości 10 mln zł. wpłacony gotówką. Wkład województwa kujawsko - pomorskiego wynosi 3 mln zł., powiat chełmiński zadeklarował wkład w postaci dwóch akcji założycielskich uprzywilejowanych w skali 3:1 czyli 2 tys. zl. Założycielami spółki będą jednostki, które są gotowe do podpisania aktu notarialnego czyli dysponują uchwałami rad i określą wysokość wkładu finansowego W terminie późniejszym nastąpi podpisanie aktu założycielskiego, powołanie organów spółki (zarządu i rady nadzorczej). Udzielenie pierwszych poręczeń o podpisanie umów o współpracy z bankami planuje się w drugim kwartale br. Celem spółki jest wspomaganie rozwoju działalności gospodarczej zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, wspomaganie rozwoju usług na terenach wiejskich i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy, pozyskiwania wszelkich informacji o formach pomocy wspomagającej rozwój działalności gospodarczej. Natomiast przedmiotem działalności tej spółki jest poręczanie spłat kredytów bankowych, działalność konsultacyjna i doradcza w zakresie przygotowania wniosków kredytowych, biznes planów, analiz ekonomicznych, przedsięwzięć inwestycyjnych i gospodarczych oraz pozyskiwanie, pośrednictwo oraz doradztwo w pozyskiwaniu środków pomocowych z budżetu państwa i programów pomocy zagranicznej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński - przedstawił opinię do w/w projektu uchwały /załącznik nr 69 do protokołu/.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że w projekcie uchwały jest napisane, że spółka akcyjna została utworzona i zapytał czy ta spółka jest zarejestrowana.
Starosta Chełmiński - powiedział, że spółka nie została jeszcze utworzona. Powiat otrzymał projekt statutu. Dopiero po przesłaniu uchwał rad powiatów i gmin nastąpi spotkanie i powstanie wtedy akt założycielski.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy nie należałoby tego poprawić.
Radny p. M. Misiaszek - zaproponował aby skreślić "u" i wtedy będzie "tworzonego" a nie "utworzonego".
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że 10 mln zł jest kapitał założycielski a 2 tys. zl. udział powiatu chełmińskiego. Spółka akcyjna działa na podstawie kodeksu halowego i zapytał jakie powiat będzie miał gwarancje, że przedsiębiorcy z powiatu chełmińskiego dostaną jakiekolwiek poręczenie przy takim małym udziale. Zapytał czy są znane zasady udzielania tych poręczeń.
O godz. 17: 55 salę obrad opuściła radna p. M. Budnik - Szymoniuk.
Starosta Chełmiński - powiedział, że tą uchwałę podjęto dlatego, że był projekt statutu tej spółki i w projekcie statutu nie mówi się jaki klucz będzie udzielania poręczeń. Mówiło się tylko o organach i o dalszych drogach, natomiast nie o kluczu. Powiedział, że dziwne się wydaje dlaczego chce się przystąpić z kwotą 2 000 zł, ale Zarząd nie chciał przegapić okazji. Nie wszystkie gminy i nie wszystkie powiaty przystąpiły do tego funduszu. Zarząd chciał aby powiat miał szansę zaistnienia w nim i podjęcie ewentualnie przyszłych decyzji do zwiększenia wkładu powiatu i stąd taka motywacja.
Radny p. M. Cecerko - ilu członków rady nadzorczej projekt statutu przewiduje, czy jest szansa aby w tej radzie był ktoś z powiatu chełmińskiego.
Radny p. T. Jagodziński - zaproponował aby Starosta odczytał głównych udziałowców.
Starosta Chełmiński - powiedział, że podał, że głównym udziałowcem jest województwo kujawsko - pomorskie.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy Sejmik Województwa z 3 mln zł wkładu.
Starosta Chełmiński - powiedział, ze tak. Natomiast o pozostałych udziałowcach też się nie mówi, mówi się, że będą to jednostki samorządu terytorialnego czyli gminy i powiaty. W tej chwili trudno powiedzieć kto to będzie dokładnie. Do 28 lutego powinny takie uchwały zostać podjęte i przesłane do urzędu marszałkowskiego.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że to jest tylko zgłoszenie akcesu i nic więcej, to jest wyrażenie woli i Rada daje Zarządowi do prowadzenia rozmów a dopiero później Rada podejmie jeżeli będzie miała taką wolę uchwałę o przystąpieniu , także to nie jest przystąpienie tylko rozpoczęcie rozmów.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że niezupełnie ponieważ po te uchwale Zarząd idzie na podpisanie aktu notarialnego i przystępuje do spółki.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, ze w związku z tym, że padł wniosek aby wyraz "utworzonego" zmienić na "tworzonego" poddał ten wniosek pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wniosek. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie wraz ze zmianą.

Za przyjęciem głosowało 18 radnych przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXV/213/2002 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Kujawsko - Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych S.A. i określenia wkładu finansowego powiatu chełmińskiego /załącznik nr 70 do protokołu/.

Do punktu 30.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do "Regionalnej szerokopasmowej sieci informacyjnej województwa kujawsko - pomorskiego" spółki z o.o. i określenia wkładu finansowego powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 20 /załącznik nr 71 do protokołu/ i dodał, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali projekt uchwały na druku nr 20a /załącznik nr 72 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że podobnie jak w poprzedniej uchwale Zarząd chciałby wprowadzić autopoprawkę polegającą na skonkretyzowaniu jaka to spółka jest "Regionalna szerokopasmowa sieć informacyjna województwa kujawsko - pomorskiego" spółka z o.o." i również tak jak w poprzedniej zamiast "Starostwa Powiatowego" "powiatu chełmińskiego". Następnie powiedział, że utworzenie szerokopasmowej szkieletowej sieci informacyjnej z węzłami dostępowymi w każdym powiecie to jak gdyby taki kręgosłup systemu teleinformacyjnego dla całego województwa. Postanowiono aby do końca pierwszego kwartału br. powołać tą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie realizatorem przedsięwzięcia a w przyszłości zarządcą sieci. Kapitał założycielski zaplanowano na 2 mln zł. Wkład finansowy województwa kujawsko - pomorskiego wynosi 500 000 zł., powiatu chełmińskiego 5 tys. zl. Regionalna szerokopasmowa sieć informacyjna będzie siecią niekomercyjną, działająca po kosztach własnych i niezależną od istniejących operatorów publicznych. Działać ona będzie na rzecz uczelni wyższych, jednostek administracji samorządowej i rządowej oraz innych jednostek użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, biblioteki, sądy, prokuratury). Realizacja w/w sieci będzie polegała na zbudowaniu sieci światłowodowej około 800 km, zbudowaniu 19 węzłów dystrybucyjnych czyli tyle ile jest powiatów ziemskich oraz centrum zarządzania siecią. Okres realizacji 4 lata. Regionalna sieć informacyjna będzie oferowała kompleksową obsługę użytkowników w zakresie transmisji danych oraz oferować będzie usługi związane z dynamicznie rozwijającym się rynkiem internetu. Korzyści płynące z wdrożenia tej sieci to dostęp przedsiębiorstw regionu do informacji o zachowaniu rynku - pozwala to na utrzymanie ich konkurencyjności, infrastruktura telekomunikacyjna pokrywająca region zwiększy jego atrakcyjność dla inwestycji kapitałowych, informatyka i technika w sektorze publicznym pozwolą na usprawnienie instytucji publicznych- komunikowania się między nimi oraz efektywną współpracę społeczności lokalnych, wspieranie ulepszania zarządzania prewencyjnego, ratunkowego czy ekologicznego.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 73 do protokołu/.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że będzie głosował przeciw i chciał powiedzieć dlaczego. Jak powiedział myśli, że to nie ma sensu w dobie kiedy Polska stoi przed wyzwaniem, przed prywatyzacją firm telekomunikacyjnych tworzenie firmy telekomunikacyjnej publicznej. W Stanach Zjednoczonych tylko dzięki konkurencyjności firmy prywatne działają i tam opłaty za usługi teleinformatyczne i telefoniczne są o wiele tańsze niż w Polsce na dzisiaj. Jak powiedział to nie ma szans aby ta firma konkurowała z innymi firmami telekomunikacyjnymi, to są po prostu zmarnowane pieniądze te 5 000 zł.
Radny p. P. Jankowski - zapytał radcy prawnego czy jest to w ogóle możliwe bo jeżeli chodzi o gminy to nie mogą one prowadzić żadnej innej działalności poza komunalną a jak to jest z powiatem. Następnie dodał, ze zastanawia się ile gminy i powiaty potrafią jeszcze pociągnąć. Rada podjęła decyzję o przystąpieniu do Funduszu Poręczeń Kredytowych teraz do Szerokopasmowej sieci informacyjnej za moment Rada będzie podejmowała decyzję o dotacjach dla sektora niepublicznego. Jak powiedział przypomina sobie sytuację początku lat '90 kiedy były Wojewoda Kwiatkowski wystąpił z inicjatywą utworzenia tzw. spółki "telekom", gdzie dla utworzenia tej spółki, po to aby ona powstała potrzebne były samorządy terytorialne i popłaciły one skromne udziały a potem się okazało, że były one potrzebne tylko po to aby założyć. Jak powiedział mówca oszukano samorządy, nie miały one nic do powiedzenia. Idea była słuszna, samorządy porwało to, że będą samorządy na wsi a efekt był taki, że nie zrobiono nic na wsi praktycznie. Jak powiedział był by tu ostrożny i poparł przedmówcę. Dodał również, że każdy ma swoje zadania i samorządy powinny dbać o swoje zadania a ktoś kto się zajmuje telekomunikacją niech się nią zajmuje.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że jest to możliwe ponieważ w gruncie rzeczy to nie powiat będzie prowadził tą działalność tylko ta spółka a samorząd jako taki w pewien sposób realizuje swoje zadania ustawowe no bo dostęp do jakiejś nieodpłatnej sieci jeżeli będzie to rzeczywiście służyło rozwojowi nauki czy szkolnictwa to na pewno jest zadaniem powiatu.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że z tego co zrozumiał to w statucie spółki jest zapis iż ta spółka nie będzie prowadziła działalności komercyjnej i w tym sensie nie stanie się jakimś operatorem.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że w kodeksie handlowym jest zapis, że spółkę z o.o. zakłada się po to aby zarabiać.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że powiat niczym nie ryzykuje.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że ryzykuje powiat 5 000 zł.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie jakich powiat informacji teleinformatycznych oczekuje od tego systemu.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że tym tokiem rozumowania idąc to można założyć publiczną drukarnię to w Starostwie będzie papier bez zysku, powiat nie będzie musiał kupować od prywatnych firm. Usługi teleinformatyczne teraz się kupuje na rynku i w przyszłości będzie się kupować a rynek ten będzie się rozwijał i demonopolizacja tego rynku będzie następować.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że problem tkwi w czym innym. Administracja chce stworzyć jakąś sieć informatyczną, która będzie głównie zaspokajała potrzeby samorządu w wymianie informacji w sprawach głównie urzędowych i teraz jest pytanie zasadnicze na które trzeba odpowiedzieć, czy powiat będzie czekał aż to zgodnie z kompetencjami załatwi rząd i ta sieć spłynie do samorządu czy wyjdą samorządy naprzeciw aby przyspieszyć i właśnie o to chodzi a nie o to czy ta spółka będzie prowadziła działalność komercyjną czy nie. Jest to co powiedział radny Jankowski, że jest to kolejne zadanie i rząd przez wojewodów szuka sponsorów.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że jest to propozycja tylko dla powiatów, nie ma takiej propozycji dla gmin i należy wnosić, ze byłby to jedyny punkt czy jedyny samorząd, który na terenie powiatu w czymś takim by uczestniczył. Jest to również dopiero złożenie akcesu czy wyrażenie woli przez Radę do wstępowania zatem trzeba ponownie rozważyć sprawę czy powinno być napisane "utworzonej" czy "tworzonej" i nie jest to automatyczne wstępowanie i wydanie 5 000 zł tylko jest to wyrażenie woli o przystąpieniu a od wyrażenia woli do przystąpienia może być jeszcze różnie, można tą decyzję zmienić. Jak powiedział proponuje przyjąć tą uchwałę. Ten okres tworzenia będzie potrzebny po to żeby się zorientować jakie korzyści by miały biblioteki, szkoły czy inne instytucje i również gminy oczywiście. Jeżeli Rada na kolejnej sesji uzna, że interes jest tu niewielki albo żaden to może nie wstąpić, natomiast to nam nie wiąże rąk, to jest zgłoszenie akcesu tylko i nic więcej.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że sądzi, że nierealne jest to przedsięwzięcie. Jak powiedział należy wyjaśnić i może radca to powie ale jak powiedział mówca tak mu się wydawało, że jeżeli ta uchwała zostanie podjęta to przedstawiciel Zarządu jedzie na założycielskie zgromadzenie wspólników spółki i podpisuje się pod aktem notarialnym. Zapytał czy jeszcze inna procedura jest, także następna uchwała to może być wycofanie się ze spółki. Innej uchwały nie będzie w tej sprawie.
Radca prawny p.T. Sobiecki - powiedział, że uważa, że jeżeli pomiędzy dzisiejszą sesją a następną będzie to zgromadzenie to Zarząd jest zobowiązany wykonać uchwałę i pojechać.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że będzie musiał również przekazać kwotę 5 000 zł.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że do tego musi być zmiana uchwały budżetowej i wtedy Rada może nie wyrazić zgody.
Radny p. M. Cecerko - zapytał co wtedy zrobi Zarząd skoro podpisze się pod aktem notarialnym.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z tym, że padł wniosek tak jak poprzednio i wydaje się on słuszny aby "utworzonej" zmienić na "tworzonej". Poddał go pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła wniosek. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie wraz ze zmianą.

Za przyjęciem głosowało 14 radnych przy 4 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXV/214/2002 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do "Regionalnej szerokopasmowej sieci informacyjnej województwa kujawsko - pomorskiego" spółki z o.o. i określenia wkładu finansowego powiatu chełmińskiego /załącznik nr 74 do protokołu/.

Do punktu 31.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XII/54/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze powiatowym przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 21 /załącznik nr 75 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że w uprzedniej uchwale widniał zapis, że wnioski są rozpatrywane w ciągu miesiąca od uchwalenia budżetu. Ten okres czasu był zbyt krótki i nigdy nie był dochowany bo nie było możliwe rozpatrzenie w ciągu miesiąca wniosków wg Regulaminu uchwalonego przez Zarząd rozpatrzyć wnioski. W tym roku jest propozycja aby zgodnie z prawdą rozpatrywanie tych wniosków trwało do trzech miesięcy, natomiast w Regulaminie jest pokazane, że jest to 4 miesiące czyli Zarząd ma trzy miesiące na rozpatrzenie wniosków a Wydział miesiąc na poinformowanie klubów o faktycznej decyzji Zarządu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 76 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXV/215/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/54/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze powiatowym przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych /załącznik nr 77 do protokołu/.

Do punktu 32.
Wolne wnioski.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że ma wniosek do Zarządu Powiatu Chełmińskiego aby uaktualnić stronę internetową powiatu chełmińskiego bo jest bardzo nieaktualna.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przypomniał o obowiązku złożenia w marcu oświadczeń majątkowych.

Do punktu 33.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XXXV sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki