Protokół nr XXX/2002
z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 30 stycznia 2002 r.

Sesja odbyła się w dniu 30 stycznia 2002 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 17:10.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 21, co stanowi 84 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawa informacji Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej o stanie sanitarno - epidemiologicznym na terenie powiatu.
9. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Statutowej Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
10. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
11. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
12. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
13. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
14. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
15. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy społecznej Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
16. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
17. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
18. Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXI/166/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
19. Sprawa zmiany przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XXXIV sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych a w ich i swoim imieniu zaproszonych gości, przedstawicieli mediów i kierownictwo Starostwa.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest 19, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych chciałby wnieść poprawki do wcześniej otrzymanego projektu porządku obrad XXXIV sesji Rady Powiatu. W związku z brakiem uwag poddał w/w projekt porządku obrad pod głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że protokół z XXXIII sesji został wyłożony na 7 dni przed sesją i nikt z radnych nie wniósł uwag. W związku z tym poddał pod głosowanie w/w protokół.

Za przyjęciem głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół z XXXIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie.
O godz. 15:15 na posiedzenie Rady Powiatu przybył radny p. M. Misiaszek.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że Zarząd Powiatu między sesjami zebrał się 4 razy. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu w 2002 r., w dniu 2 stycznia Zarząd rozpatrywał między innymi sprawy:
- Gospodarstwa Pomocniczego w Grubnie. Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie p. M. Potorskiego do przygotowania w porozumieniu z Kierownikiem Gospodarstwa Pomocniczego programu poprawiającego efektywność gospodarowania Gospodarstwem. Zarząd dał sześciotygodniowy termin na przygotowanie tego programu, 10 lutego powinien zostać złożony. Zarząd ponad to wskazał Kierownikowi Gospodarstwa Pomocniczego kwotę 34.830 zł jako minimalny zysk w 2002 roku, z czego połowę tej kwoty ma przekazać za pośrednictwem szkoły do budżetu powiatu. Zarząd zaplanował także na tym posiedzeniu spotkanie w dniu 9 stycznia z Dyrektorem ZS CKP w Grubnie oraz Kierownikiem Gospodarstwa Pomocniczego p. Kobusińskim i Główną Księgową w sprawie Gospodarstwa Pomocniczego w Grubnie.
- zmieniło się prawo farmaceutyczne. Zarząd Powiatu miał od 1 stycznia 2002 roku zaproponować harmonogram pracy aptek. Okazało się, że ustawodawca zmienił ten termin na 1 kwietnia. Przy udziale Wydziału Spraw Społecznych zrobiono uzgodnienia z gminami i Zarząd był przygotowany do wprowadzenia godzin otwarcia aptek w powiecie chełmińskim od 1 stycznia. W związku z tym wysłano do wszystkich właścicieli aptek propozycję aby nie burzyć tego co jest ustalone aby z dniem 1 stycznia wprowadzić może jak gdyby na próbę funkcjonowanie aptek z pewną nowością tzw. pogotowiem aptekarskim. To funkcjonuje. W dniu dzisiejszym Kierownik Wydziału Spraw Społecznych p. S. Kerber poinformował, że te założenia zrobione przez Zarząd są realizowane. Pogotowie aptekarskie funkcjonuje, czyli jest możliwość otrzymania lekarstwa pod warunkiem zadzwonienia pod wskazany numer telefonu komórkowego. Pewnie różne są oceny tego rozwiązania. Nie wszyscy do końca się z tym zgadzają, niektórzy proponują wprowadzenie cotygodniowego dyżuru dla poszczególnych aptek, ale w tym pierwszym kwartale na próbę niech to tak funkcjonuje. Zarząd wyda uchwałą funkcjonowanie aptek od 1 kwietnia, możliwe, że spotka się jeszcze przed tym terminem z właścicielami aptek i zostaną dograne sporne sprawy.
- odpowiedział Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu, że dofinansuje w kwocie 10 tys. zl. zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zarząd już po raz trzeci składa taką deklarację, może tym razem się uda. Chodzi tu o zakup samochodu częściowo finansowany ze środków PFRON.
- odrzucił program naprawczy Domu Dziecka w Chełmnie. Dyrektor Domu Dziecka w Chełmnie p. Ekert był zobowiązany do końca roku 2001 taki program przedstawić. W tym programie Zarząd nie zauważył poprawy funkcjonowania Domu Dziecka lecz takie działania Dyrektora, takie punkty ujął w tym programie, które by spowodowały, że budżet powiatu został by w ten sposób nadszarpnięty w następnych latach. Zarząd uważał, że program naprawczy w Domu Dziecka musi być oparty o cele, zadania, formę, sposób realizacji, terminy i koszty.
w dniu 9 stycznia:
- odbyło się spotkanie z p. Gębskim Prezesem Firmy EUROINVESTMEN, który poinformował Zarząd w jaki sposób dojdzie do opracowania strategii powiatu chełmińskiego. Po tym spotkaniu powstał list intencyjny, w którym Zarząd zgłosił zapotrzebowanie na wykonanie tej strategii. Zarząd uzasadnił to tym, że posiadanie strategii jest warunkiem niezbędnym przy pozyskiwaniu środków z funduszy przedakcesyjnych jak i z funduszy w przyszłości strukturalnych. Zarząd uważa, że strategia rozwoju lokalnego stanowi swego rodzaju biznes plan, którego w tej chwili powiat chełmiński nie posiada, w którym wskazane są kierunki rozwoju powiatu oraz metody i działania prowadzące do realizacji celów rozwojowych. Zarząd sądzi, że firma, której ten list intencyjny został wręczony wygra konkurs i będzie mogła powiatowi chełmińskiemu tą strategię realizować wspólnie z powiatem. Gdy do tego dojdzie, jest zapewnienie od Prezesa Gębskiego, że prace nad strategią mogłyby rozpocząć się już w miesiącu lutym a zakończyć w czerwcu.
- odbył spotkanie z Dyrektorem Potorskim, Kierownikiem Kobusińskim oraz Główną Księgową. Na spotkaniu tym wskazano, że gospodarstwo pomocnicze jest jednostką budżetową, która została założona na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych, że jest to jednostka podległa Dyrektorowi Szkoły a nie bezpośrednio powiatowi. Wskazano, że odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa pomocniczego w Grubnie jest Dyrektor p. Potorski. Nie zgodził się Zarząd ze stwierdzeniem, że statutową działalnością gospodarstwa jest to, że wynik finansowy ma być zerowy i jest samofinansowanie. Powiedziano na tym spotkaniu, że Zarząd oczekuje napisania programu poprawy efektywności, w którym musi być wykazana sprawa czy można uzyskać zysk w tych warunkach gospodarowania czy nie można go uzyskać. Zgodzenie się, że gospodarstwo od trzech lat jest niedochodowe jest formą gospodarowania w tej chwili niedopuszczalną. Zwróciło powiatowi na to uwagę RIO, które wskazało, że dwa gospodarstwa, które istnieją, jedno w Mgoszczu a drugie w Grubnie do tej pory nie wykazywało żadnych zysków i nie przekazywało ich do budżetu powiatu.
- na wniosek Dyrektora Potorskiego Zarząd zgodził się na podział pierwszej klasy gimnazjum przysposabiającego do zawodu, wysłuchując argumenty Dyrektora Potorskiego, że jest to klasa, w której jest młodzież trudna, z którą są problemy wychowawcze. W tej klasie jest 32 wychowanków, nie sposób jest prowadzić normalnie zajęcia. Po tej argumentacji i uzyskaniu informacji, że podział tej klasy dodatkowo generuje koszt w granicach 2.900 zł Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podział tej klasy na dwa oddziały. Ponad to Zarząd założył warunek, że przy przyszłorocznym naborze wielkość tej klasy powinna wynosić 18-25 uczniów w danej klasie.
- przyjął specyfikację istotnych warunków zamówienia na przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 3 w Chełmnie na biura Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości oraz biura poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Skutkiem tego jest zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jest to przetarg o wartości powyżej 30.000 EURO. Został w Urzędzie Zamówień Publicznych przyjęty, zarejestrowany. Rozstrzygnięcie tego przetargu odbędzie się 5 marca br.
O godz. 15:25 na posiedzenie Rady Powiatu przybył radny p. W. Bińczyk.
- zmiana ustawy o zamówieniach publicznych spowodowała to, że członkowie Zarządu Powiatu nieetatowi i etatowi nie mogą uczestniczyć w pracach komisji przetargowych w jednostkach organizacyjnych podległych powiatowi. Żeby nie stracić całkowicie kontaktu z tym co się dzieje z zamówieniami publicznymi w jednostkach organizacyjnych powiatu Zarząd ustalił, że każdy Dyrektor jednostki jest zobowiązany po zakończeniu przetargu przysłać do Zarządu Powiatu protokół wraz z załącznikami tymi, z którymi członkowie Zarządu mogą się zapoznać aby mieć kontrolę jakie przetargi się odbywają w danych jednostkach i na co. Zarząd uważa, że jest to dla niego temat bardzo ważny, skoro nie może uczestniczyć w przetargach.
- zapoznał się z harmonogramem przedsięwzięć związanych z powołaniem Rejonowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (ROADA). Uzgodniono, że ROADA będzie funkcjonować w Powiatowym Stanowisku Kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie. Zarząd uważa, że tam jest miejsce odpowiednie i z tych względów, że jest całodobowy dyżur. W tej chwili jest już radiostacja włącznie z anteną. Powiat pokryje koszty eksploatacji ROADA w Straży. Obsługę ROADA będą stanowić pracownicy etatowi Starostwa a odpowiedzialnym za całość funkcjonowania będzie p. Wartała. Już za rok jest przewidywane szkolenie jeżeli chodzi o odsłuchiwanie ROADA w KPPSP w Chełmnie.
- przyjął Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie.
- wystąpił do Kuratora Oświaty o wydanie oceny pracy p. Rutkowskiego Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i wycofał się z oceny zadań wykonywanych przez Dyrektora.
w dniu 16 stycznia:
- zapoznał się z poprawionym przez Dyrektora programem naprawczym Domu Dziecka w Chełmnie. Przyjął wstępnie projekt tego programu naprawczego i zobowiązał Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do uzgodnienia tego projektu programu naprawczego z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego. Po uzgodnieniu program ten Zarząd przedstawi w formie uchwały Radzie Powiatu.
- wrócił ponownie do Gospodarstwa Pomocniczego w Grubnie, rozpatrywał wniosek o poręczenie kredytu nawozowego dla Gospodarstwa. Był on w różnych wysokościach, ostatnio w wysokości 50 tys. zl. W tym roku Kierownik Gospodarstwa zaproponował aby ten kredyt wynosił 86 tys. zl. Pojawił się jednak pewien problem, ponieważ Gospodarstwo Pomocnicze w ocenie radców prawnych i RIO nie ma zdolności prawnej. W związku z tym, w świetle istniejącej interpretacji prawnej nie powinno zaciągać kredytów. Zarząd jest w trakcie wyjaśniania tej sprawy, wystąpił z pismem do Ministra Finansów prosząc o wyjaśnienie co z tym zrobić.
- przyjął układ wykonawczy budżetu powiatu chełmińskiego na 2002 rok.
w dniu 23 stycznia:
- zajął się nieruchomościami będącymi własnością powiatu chełmińskiego. Wróciła po raz kolejny sprawa budynku przy ul. Dworcowej 27. Otóż okazało się, ze mieszkańcy tego budynku, trzech, którzy mają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mają prawo pierwokupu tych mieszkań, czyli występując ze sprzedażą tego budynku powiat powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do nich o to czy wyrażają chęć kupna tych mieszkań. To wszystko trwa w czasie, ponieważ lokatorzy po takim zapytaniu mają 21 dni na udzielenie odpowiedzi. Następnie mogą się zgodzić lub nie. Jeżeli zgłoszą chęć kupna mają na to około 6 miesięcy. Całą przeszkodą w tym, jest to, że nie mogą skorzystać z ulgi z powodu nieopublikowania uchwały o zasadach zbywania i nabywania nieruchomości. Dnia 7 lutego upływa miesiąc od złożenia jej w Urzędzie Wojewódzkim do opublikowania. Zwracając się w tej chwili do mieszkańców nie można zaproponować im ulg, ponieważ uchwalone przez Radę Powiatu zasady jeszcze nie obowiązują.
w dniu 30 stycznia:
- w związku z tymi dylematami, co z mieszkańcami budynku przy ul Dworcowej 27 zrobić, żeby nie czekać dalej, uściślono, że budynek ten będzie sprzedawany w częściach. Dokonany zostanie podział na lokale użytkowe, oraz może część na mieszkalne, zostanie dokonana wycena tych lokali i w przetargu Zarząd będzie chciał je sprzedać. Jest minimalne zainteresowanie tą formą. Jak powiedział mówca jest w dniu jutrzejszym umówiony z prokuratorem w tej sprawie, prokuratura szuka pomieszczeń na swoją siedzibę. Przyjedzie Prokurator Wojewódzki wraz z Prokuratorem Rejonowym z Chełmna chcą zobaczyć te lokale czy im pasują na potrzeby prokuratury. Zarząd chce w tym kierunku pójść, ponieważ oczekiwanie na sprzedanie całości tej nieruchomości będzie trudne i będzie przeciągało się w czasie. W budżecie powiatu na 2002 rok założono, że ze sprzedaży różnego rodzaju nieruchomości powiat chce uzyskać 650 tys. zl., Zarząd nie chce już dalej czekać.
- zajął się sprawą nieruchomości jaka jest zespół Pałacowo - Parkowy w Grubnie. W miesiącu styczniu Zarząd otrzymał decyzję Konserwatora Zabytków, który nie zgadza się z propozycją Zarządu wydzielenia części działki razem z pałacem i przeznaczenia jej do sprzedaży. Namawia do poprawek. Zarząd dokona tego w najbliższym czasie. Powinna się spotkać Gmina Stolno, Szkoła, Powiat Chełmiński i Konserwator Zabytków. Jest pomysł, żeby pewne rzeczy zostały na terenie tej działki, którą Zarząd chce sprzedać, o których była mowa na poprzedniej sesji. Uzgodnienie będzie chyba trudniejsze z Gminą Stolno, gdzie powiat chce aby część wodociągów Gmina przejęła na własność. Te wodociągi, które biegną akurat przez tą działkę są własnością i zadaniem w tej chwili szkoły. Jak powiedział mówca ma nadzieję, że do porozumienia z gminą dojdzie.
- wrócono do sprawy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Chełmnie. Te środki, które znajdują się w budżecie Marszałka Województwa mobilizują Zarząd aby tą sprawę dokończyć. Zarząd uważa, że bezwzględnie musi opracować plany realizacyjne zagospodarowania przestrzennego, ponieważ jest to w zabudowie starego miasta, gdzie już przy sali LO przekonano się, że na tym terenie nie wolno nic dobudowywać ani a górę ani w dół ani w poprzek, bo jest decyzja brak zabudowy. Aby tego uniknąć bezwzględnie trzeba zrobić ten plan realizacyjny, uzgodnić go z Konserwatorem i później zastanowić się czy jest szansa na zdobycie środków aby tą salę wybudować. Przed powiatem jest koszt 4,5 mln zł., są to potężne środki. Ale dopiero po uzgodnieniu z Konserwatorem lokalizacji ten temat będzie dalej drążony.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że ma pytania po wysłuchaniu tej informacji. Zapytał, kto na dzień dzisiejszy powołuje komisje przetargowe, skoro członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w pracach tych komisji, czy jest stała komisja powołana do wszystkich przetargów czy są oddzielne na każdy przetarg. Jeżeli chodzi o drugie pytanie to dotyczy ono budynku przy ul. Dworcowej 27 w Chełmnie. Jak powiedział mówca osobiście apeluje w tym miejscu o rozwagę do Zarządu Powiatu aby pochopnie nie podejmować decyzji z góry zakładając, że tylko sprzedaż częściowa jest możliwa jeżeli nie ma rozeznania czy znajdzie się ktoś na kupno całości, wyłączając lokatorów, którzy mają decyzję na lokal i pierwszeństwo w zakupie. Powiedział, że chciałby to uzasadnić. Powiedział, co się stanie jeżeli znajdzie się nabywca, który kupi wybrane 51% całości, co zrobi wtedy Starostwo z dalszą częścią i skąd weźmie pieniądze na remontowanie dalszej części. Jeżeli ktoś kupi 51% całości ma większość udziałów w tzw. wspólnocie mieszkaniowej, bo jak powiedział mówca wątpi w to, że nowy nabywca nie powoła wspólnoty mieszkaniowej. I on mając wykupione 51% będzie dyktował warunki, powie, że on chce ten budynek remontować z określonym standardem, bo przegłosuje to i Starostwo nie będzie miało wyboru i swoją część będzie musiało remontować te rzeczy wspólne jak dach czy elewacja. W samych pomieszczeniach jeżeli będzie coś kolidowało z rzeczami konstrukcyjnymi typu stropy, woda kanalizacja, centralne ogrzewanie to on będzie dyktował swoje warunki i Starostwo na swoją część będzie musiało znaleźć pieniądze. Dlatego jak powiedział mówca apeluje aby ten temat rozważyć i przeanalizować, żeby nie zostać pod koniec roku z tym problemem.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że ma dwie prośby. Jedna dotyczy przekazania mówcy układu wykonawczego budżetu na rok 2002, ponieważ jak powiedział jest nim zainteresowany, druga dotyczy informacji na temat kosztów jakie w bieżącym roku będzie wymagać prowadzenie ROADA. Następnie zapytał jakie są przyczyny wycofania się z oceny zadań wykonywanych przez Dyrektora Rutkowskiego oraz kto będzie organizował przetarg na strategię powiatu, czy organizatorem będzie Zarząd Powiatu czy też Starostwo Powiatowe, bo z tego co mówca zrozumiał to Starosta powiedział, że jakaś firma spotkała się z Zarządem, wręczono jej list intencyjny i sądzi się, że zostanie wygrany przez nią przetarg. Wobec tego mówca powiedział, że chciałby się dowiedzieć czy przetarg jest z góry ustawiony, czy też nie i skąd wzięła się ta firma.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że po licznych telefonach jakie rozdzwoniły się do niego do domu w związku z decyzją przedstawicieli i kierowników aptek, zabezpieczenie, możliwość zakupu leków na terenie powiatu chełmińskiego i Miasta Chełmna będzie wyglądała w ten sposób, że apteki będą przekazywały sobie telefon komórkowy i w nocy kiedy w zasadzie leki są potrzebnie pilnie mieszkańcom, będzie trzeba znać numer tego telefonu komórkowego, zadzwonić i obudzić pana farmaceutę, który ma wtedy dyżur, pan farmaceuta się ubierze, przyjedzie do apteki i wyda leki. Następnie zapytał zebranych czy znają numer tego telefonu komórkowego pod który należy trzeba dzwonić aby w nocy kiedy leki są pilnie potrzebne uzyskać je. To co zrobili farmaceuci są to pozorowane ruchy, które absolutnie nie zabezpieczają możliwości zakupu leków w nocy w Chełmińskich aptekach. Jak powiedział nie wie, gdzie będą te numery drukowane ale mieszkańcy będą musieli wiedzieć która apteka ma dyżur i będą musieli nauczyć się numeru telefonu komórkowego. Kiedyś było tak, że można było przyjechać z jakiejś miejscowości powiatu chełmińskiego do Chełmna, pójść do pierwszej apteki i jeżeli ona była zamknięta to była informacja, która apteka pełni dyżur. Teraz mieszkaniec dowie się, która apteka pełni dyżur ale jeszcze będzie trzeba zadzwonić pod numer komórkowy, który trzeba będzie znać do pana farmaceuty, żeby go obudzić i żeby przyjechał wydać leki. Tak wygląda zabezpieczenie w godzinach nocnych Chełmna w możliwość zakupu innych leków, bo w nocy nie jeździ się raczej po tabletkę od bólu głowy tylko raczej wezwania są pilne. W tej chwili Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej będzie musiała przynajmniej jakieś oświadczenie wydać, chociaż trzeba zdać sobie sprawę, że uwarunkowania prawne są takie, że w tej chwili nie ma w zasadzie możliwości nakłonienia kierowników czy właścicieli aptek aby były one czynne w godzinach nocnych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
Starosta Chełmiński - powiedział, że rozpocznie od odpowiedzi na pytanie p. Piekarskiego Następnie powiedział, że pewnie to rozwiązanie z telefonem komórkowym nie jest najlepsze ale takie rozwiązanie zostało wypracowane z właścicielami aptek w momencie kiedy uchwała Rady Powiatu o godzinach otwarcia aptek nie została opublikowana, ona nie jest jeszcze opublikowana do tej pory, czyli żadnych czynności administracyjnych do "Twojej Apteki" powiat nie ma. Po dwukrotnych spotkaniach, które prowadził Kierownik Wydziału Spraw Społecznych p. Kerber wypracowano takie stanowisko, że pomiędzy godziną 22:30 a 7:00, zapewnia się dostęp do aptek poprzez przenoszenie telefonu komórkowego. Jest jeden numer tego telefonu. Powinna być w każdej aptece informacja jaki to jest numer i dzwoniąc pod ten numer uzyska się informację, która apteka danej nocy jest czynna. Powiedział, że do tej pory było inaczej i wszyscy byli z tego zadowoleni ale są to sprawy związane z finansami. Na dyżurze nocnym musi być bezwzględnie zatrudniony farmaceuta. Są przypadki, że danej nocy do apteki nikt nie przyjdzie, albo przyjdzie raz czy dwa razy, to zostało wyjaśnione przez aptekarzy i stąd to rozwiązanie. Jak powiedział mówca przed wejściem nowego prawa farmaceutycznego z dniem 1 kwietnia Zarząd dokona spotkania z wszystkimi właścicielami aptek, natomiast czy dojdzie się do porozumienia nie wiadomo.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że jego wystąpienie nie było podyktowane tym, żeby krytykować decyzję Zarządu lub, żeby krytykować jakąkolwiek z aptek, po prostu chciał przedstawić tą sytuację zebranym, że są teraz takie uwarunkowania prawne, że samorząd powiatowy nie ma nawet możliwości nakłonienia kierowników aptek aby było inaczej. Można jedynie w tej sprawie z nimi rozmawiać, bo tłumaczenie, że z ich doświadczenia wynika, że w nocy jeden czy dwóch pacjentów przyjdzie po leki to nie jest tłumaczenie. Na oddziale położniczym czasami się zdarza, że nie ma porodu przez jeden czy dwa dni i to wcale nie jest powód, że lekarz ma być pod numerem telefonu i jak ktoś przyjedzie do porodu to ma sobie zadzwonić na komórkę po lekarza.
Radna p. H. Murawska - powiedziała, że jest jeszcze sprawa techniczna. Ludzie którzy mogą mieć kłopoty z lekami, mogą nie mieć ani komórki ani nie znać się na obsługiwaniu komórki, to nie jest jeszcze takie pospolite. Jak powiedziała mówczyni wydaje jej się, że jeszcze można by zasięgnąć informacji w innych miastach jak to jest rozwiązane.
Starosta Chełmiński - powiedział, że udzieli odpowiedzi na pytania radnego p. Z. Bukowskiego. Następnie dodał, że jeżeli przy strategii powiedział, że jest to "przetarg" to jest to pomyłka. Wojewódzki Urząd Pracy w ramach programu aktywizacji obszarów wiejskich rozpisuje konkurs i w ramach programu rozwoju lokalnego mieści się ewentualnie opracowanie strategii powiatu czy innych strategii. Ta firma występuje w imieniu powiatu chełmińskiego, staje do konkursu, ma ze strony powiatu zgłoszenie, że powiat ma zapotrzebowanie na opracowanie strategii. Powiatu nie interesuje żaden tryb zamówień publicznych, jest to forma konkursu, dlatego w dalszej części swojej poprzedniej wypowiedzi na ten temat powiedział, że powiat będzie oczekiwać czy ta firma ten konkurs w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu wygra, czy ta strategia będzie realizowana. Wycofanie z oceny wykonywania zadań pana Dyrektora Rutkowskiego spowodowane było tym, że taką ocenę wykonywania zadań dokonuje starosta, informując Dyrektora na 30 dni przed dokonaniem tej oceny. Nowy Zarząd Powiatu przyjął i zauważył, że ta procedura nie była przez poprzedni Zarząd przestrzegana, dlatego, że przyjęto na Zarządzie ocenę wykonywania zadań, natomiast nie powiadomiono o tym 30 dni wcześniej Dyrektora Rutkowskiego i w związku z tym nowy Zarząd doszedł do wniosku, że należy wystąpić nie o ocenę wykonywania zadań a o ocenę pracy Pana Dyrektora i stąd wniosek Zarządu do Kuratora Oświaty. Następnie powiedział, że nie są znane na dzień dzisiejszy jakie są koszty eksploatacji ROADA. Zarząd wie, że jakieś pieniądze wyłoży na zainstalowanie tego. W budżecie powiatu jest 1.500 zł na to i Zarząd sądzi, że w ramach tej kwoty pokryte zostaną również koszty eksploatacji ROADA, ale do końca nie są znane konkretne wielkości. Powiedział również, że Starosta Bukowski może otrzymać układ wykonawczy budżetu 2002. Następnie powiedział, że przechodzi do pytań radnego p. Jagodzińskiego. Otóż nie ma stałej komisji przetargowej w Starostwie. Ten przetarg na remont budynku przy ul. Słowackiego ogłaszał Zarząd i to on powołał komisję w skład której weszli pracownicy Starostwa. W tej komisji przewodniczącym jest p. Kiełbasiewicz a członkami p. Cecerko, p. Schmidt oraz p. Pieniążek. Nie ma członków Zarządu. Zarząd taką komisję powołał uchwałą. Jeżeli chodzi o budynek przy ul. Dworcowej 27 to w czasie dyskusji na ten temat na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu również były wątpliwości tego rodzaju, co się stanie. Następnie powiedział dlaczego Zarząd zrobił takie założenie żeby sprzedaż w częściach, chociaż można zrobić założenie, że Zarząd chce sprzedać ten budynek w całości ale nie wie jak technicznie to zrobić, dlatego chce lokale wydzielić, osobno je wycenić, pokazać ewentualnie przeznaczenie tych lokali czy to byłyby lokale użytkowe czy mieszkalne. Natomiast do końca Zarząd nie wie jak to zrobić, żeby w przetargu wystąpić na sprzedaż całości. Oczywiście całość składająca się z różnego rodzaju lokali. Jest to dla Zarządu problem, który na dzień dzisiejszy jest jeszcze nie rozwiązany. Zarząd widzi pewnego rodzaju zagrożenie, o którym mówi radny Jagodziński, natomiast jeżeli są inne wnioski jak to zrobić to Zarząd chętnie je usłyszy.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że:
- uchwała w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr XXXII/171/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym została przesłana Wojewodzie i regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- uchwała w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata została przesłana do Wojewody do publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa kujawsko - pomorskiego.
- Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/47/1999 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych została przesłana Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Zarząd upoważnił i zobowiązał Skarbnika Powiatu do przesłania jej zainteresowanym stronom.
- Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 r. została przesłana Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Zarząd upoważnił i zobowiązał Skarbnika Powiatu do przesłania jej zainteresowanym stronom.
- Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 r. została przesłana Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Zarząd upoważnił i zobowiązał Skarbnika Powiatu do przesłania jej zainteresowanym stronom i zobowiązano jednostki podległe do przygotowania układu wykonawczego budżetu na 2002 r.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że na ostatniej sesji radny p. Z. Bukowski zwrócił się z pytaniem do Zarządu Powiatu dotyczącym trybu i procedury wyboru banku do udzielenia powiatowi kredytu długoterminowego. Radny p. Z. Bukowski pismem z dnia 9 stycznia 2002 r. otrzymał odpowiedź na zadane pytanie. Następnie poinformował, że w okresie pomiędzy sesjami nikt z radnych interpelacji nie złożył, w związku z tym zapytał czy ktoś chciałby uczynić to teraz.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że pierwszą interpelację kieruje do Zarządu Powiatu w Chełmnie i odczytał ją /załącznik nr 3 do protokołu/. Drugą interpelacje kieruje także do Zarządu Powiatu i odczytał ją /załącznik nr 4 do protokołu/. Trzecia interpelacja jest kierowana do Zarządu Powiatu w Chełmnie i odczytał ją /załącznik nr 5 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że pismo, na które powołuje się radny p. Z. Bukowski w swojej interpelacji radni otrzymali w dniu dzisiejszym. Następnie powiedział, że biorąc pod uwagę, że pytanie p. Z. Bukowskiego dotyczące spraw związanych z byłym ordynatorem było w punkcie "wolne wnioski" zaproponował aby ewentualną dyskusję w tym temacie przenieść również do punktu "wolne wnioski".
Radni przyjęli propozycję Przewodniczącego obrad.

Do punktu 8.
Sprawa informacji Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej o stanie sanitarno - epidemiologicznym na terenie powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że Dyrektor Stacji p. T. Laus złożył radnym pisemną informację, którą radni otrzymali /załącznik nr 6 do protokołu/. Następnie poprosił o krótkie wprowadzenie do tych materiałów.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chełmnie p. T. Laus - powiedział, że wprowadzeniem do tego tematu jest ogólne podsumowanie stanu sanitarnego. Generalnie rzecz biorąc z materiałów, które radni otrzymali od Stacji wynika, że stan sanitarny powiatu chełmińskiego jest stanem dynamicznym, cały czas się zmienia i dąży się do tego aby nastąpiła radykalna poprawa, ale bez pomocy władz samorządowych na pewno nie będzie to możliwe we większym zakresie. Z przedłożonych materiałów jasno wynika, że działania Stacji podjęte w 2000 roku widoczne są w statystyce zachorowań, gdzie masowe szczepienia na WZW B (grypowe) znacznie obniżyły statystykę zachorowań. Natomiast wyraźnie z tego wynika również, że w przypadku różyczki, gdzie jest program różyczkowy wprowadzony o czym zarówno Starosta jak i wójtowie wiedzą bo otrzymali od Stacji propozycje w celu wykorzystania możliwości szczepień poza obowiązkowym kalendarzem. W tej chwili Stacja jest w trakcie realizacji programu szczepienia przeciwko śwince. Trzeci temat, który Stacja rozpoczęła to jest program, który został już rozpoczęty z wójtem Gminy Kijewo Królewskie to jest program mammograficzny. Propozycje zostały złożone wszystkim samorządom. Program mammograficzny jest bezpłatny. Po stronie samorządy leży tylko tzw. logistyka czyli stworzenie grupy ściśle określonej i zapewnienie transportu. Cała reszta leży po stronie kas chorych. Jeżeli ten temat zostanie podjęty to jest szansa, że te dane statystyczne będą ulegały poprawie. Jeżeli chodzi o obiekty żywieniowe, gdzie się odbywa sprzedaż albo masowe, profesjonalne świadczenie usług gastronomicznych to jest w sprawozdaniu załącznik w formie tabeli i z niektórych pozycji wynika, że ten stan nie jest zadowalający, ale trzeba pamiętać o tym, że Stacja była w roku 2001 w trakcie zmian kadrowych i uzupełnianiu kadr. Jest w tej chwili 20 osób zatrudnionych. Jak powiedział mówca ma nadzieję, że w przyszłym roku sytuacja Stacji będzie bardziej zadowalająca, jeżeli oczywiści budżet rzeczowy na to pozwoli. Następnie powiedział, że Stacja będzie realizowała to co rozpoczęła w czwartym kwartale 2001 r. czyli to, że ilość kontroli wzrosła o 100%. Zaplanowanych kontroli było 240, natomiast Stacja zrealizowała ich 478. W 2002, gdyby Stacji udało się to kontrolować to znacznie poprawiło by to stan sanitarny tych obiektów. Następnie powiedział, że następną sprawą jaką przedstawił jest stan sanitarny ujęć wody, w ogóle wody jaką mieszkańcy otrzymują do spożycia czy potrzeb gospodarstwa. W dalszym ciągu obowiązuje jeszcze zmiana ustawy, która zaostrzyła parametry jakim ujęcia wody czy sama woda powinna odpowiadać. Następnie poprosił o cierpliwość w tej kwestii, ponieważ wraz z ustawą nie przyszły na to pieniądze ani do samorządów ani do innych podmiotów. Jest okres przygotowawczy do końca 2003 roku, kiedy te inwestycje wspólnie z każdym administratorem są negocjowane, które będą zakończone i w sposób radykalny zmienią stan sanitarny, który nie jest zły, bo jest generalnie rzecz biorąc zadowalający. Natomiast chodzi o to aby ten stan sanitarny był w 100% zgodny z obowiązującą ustawą i jak powiedział mówca myśli, że do końca 2003 roku tak jak to Ministerstwo założyło w swoim rozporządzeniu uda się dostosować warunki techniczne.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że wyniki w tabeli nr 3 trochę porażają. Następnie zapytał co tak właściwie oznacza ocena niedostateczna, czy ona dyskwalifikuje w całości te obiekty, czy to są jakieś wycinkowe oceny.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chełmnie p. T. Laus - powiedział, że problem polega na tym, że jeżeli spojrzy się na te tabele, to ilość skontrolowanych obiektów to 11 i np. w czterech brakuje umywalki, czy toalety są źle zlokalizowane i do tego dojdą jakieś dwa mankamenty, które poprzednio były tolerowane, bo były inne przepisy obowiązujące i one świadczą o tym, że nie obiekt jest dyskwalifikowany, tylko są wydane decyzje pozytywne z zastrzeżeniami, które ewentualnie są realizowane np. w przeciągu pół roku a czas realizacji zależy od cyklu finansowego danej instytucji. Ale na dzień sporządzania tabeli dany obiekt był oceniany jako obiekt zły a ilość tych obiektów wcale nie jest zastraszająca. Problemem jest to, że Stacja obecnie posługuje się arkuszami wg procedur ISO 9002, bo Stacja weszła w taki program ministerialny i te arkusze są dość bezwzględne, ponieważ tam są pytania i odpowiedzi, a ponieważ te arkusze są sporządzone na bazie norm i przepisów unijnych to czasami wychodzą takie przypadki jak widać w statystyce ale to nie świadczy o tym, że w powiecie chełmińskim jest jakiś zastraszający stan sanitarny tych podmiotów tylko świadczy o jakiś kilku drobnych uchybieniach, które generalnie rzutują na ocenę tego obiektu i to z tego wynika.
Radna p. H. Murawska - powiedziała, że w sprawozdaniu jest podane, iż pogorszenie jakościowe wody do picia i na potrzeby gospodarcze a Dyrektor Stacji powiedział, że to dopiero w 2003 roku będzie jakaś poprawa a do 2003 roku mieszkańcy będą korzystali z wody nieodpowiedniej. Następnie powiedziała, że organizm ludzki jest w największej ilości zbudowany z wody i dlatego przekładanie tej poprawy wody na 2003 rok albo picie szkodliwej wody jest dla wszystkich bardzo szkodliwe i to się odbije na zdrowiu. Następnie zapytała co to jest drugi gatunek wody.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chełmnie p. T. Laus - powiedział, że był przygotowany na to pytanie i w związku z tym ma wydruk z nową normą unijną jakiej powinna odpowiadać woda, i ta norma zmieniła się tylko w kilku punktach i to są do tego stopnia niewielkie zmiany, że nawet niektóre Stacje nie dysponują urządzeniami do tego stopnia przystosowanymi do tych minimalnych zmian jakie należy wprowadzić. Generalnie rzecz biorąc mówiąc o zagrożeniu dla zdrowia to o tym nie ma mowy. Te normy dotychczasowe były wszystkie testowane na podstawie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i obowiązywały przez 50 lat i były jak najbardziej skuteczne. Natomiast te nowe normy zaostrzone wiążą się z trochę innym zaawansowaniem cywilizacji Unii Europejskiej i dlatego jest ten okres dostosowawczy, który niczego nie komplikuje, to znaczy jest mowa o tym, że stwarza to zagrożenie dla naszego zdrowia i życia, ponieważ nikt nie przystałby na to, żeby robić okres dostosowawczy przez półtora roku. Następnie powiedział, że zostawi te normy dla wszystkich zainteresowanych.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że w związku z tym co powiedział przedmówca zapytała go jak on jako obywatel odniósł by się do firm, które reklamują filtry uzdatniające wodę i twierdzą, że woda w powiecie chełmińskim jest beznadziejna a w mieście Chełmnie w ogóle.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chełmnie p. T. Laus - powiedział, że generalnie rzecz biorąc odpowiadając na to pytanie nie ma uznanego stanowiska ani rady sanitarnej ani Ministra a to z tego powodu, że w tej chwili to zjawisko zanika. Jeżeli cofnąć się jeszcze 3 - 4 lata wstecz to lobbing nikotynowy czy alkoholowy podpierał się autorytetami i mówił, że niewielkie ilości spożywania alkoholu ani nie uzależniają ani nie zatruwają, czyli, że papierosy nie do końca szkodzą a w ogóle to kawa jest bardzo dobrym napojem i to się wiąże z tym, że w tym wszystkim są pieniądze. Jak powiedział może odpowiedzieć na to pytanie bardzo szczegółowo ale bardziej jako lekarz niż jako Inspektor Sanitarny, dlatego, że jako Inspektor Sanitarny ma oficjalne stanowisko, żeby nie wydawać żadnej opinii na temat firm rozprowadzających filtry. Ten temat był już poruszany na sesji Rady Gminy Unisław, gdzie radni chcieli aby mówca ustosunkował się to tego tematu. Generalnie rzecz biorąc te wszystkie firmy mają jedną zasadniczą zaletę albo wadę, że w pewnym momencie gdy ten filtr przestaje funkcjonować, bo są zakręcone krany na dłużej niż kilka czy kilkanaście godzin to w tym samym momencie w tym filtrze, który ma oczyszczać powstają mikroorganizmy, które się rozwijają i które powodują to, że jak pobierana jest woda do badań to okazuje się, że ona jest gorsza za filtrem niż przed. Generalnie rzecz biorąc w tych filtrach, które są używane musiałaby być woda w stałym przepływie. Następnie powiedział, że jeżeli radni mają życzenie to całą prelekcję na ten temat może przygotować. Następnie powiedział, że drugi gatunek czystości wody to jest zabarwienie wody albo zawartość metali.
Radna p. G. Mazurkiewicz - zapytała czy Dyrektor Stacji jest w stanie wypowiedzieć się w prasie w ten sposób, że woda w powiecie chełmińskim jest bezpieczna i nie wymaga stosowania jakiś dodatkowych uzdatnień.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chełmnie p. T. Laus - powiedział, że wprowadzono na Śląsku taki pomysł, że co miesiąc zakład kanalizacji i urządzeń wodnych w prasie lokalnej publikował wyniki badań wody ze wszystkich ujęć. Jak powiedział rozmawiano na ten temat i Stacja w Chełmnie też chciała wprowadzić w życie, ponieważ monitoruje ujęcia wody a te badania nie są tajne i Stacja może je podawać do wiadomości publicznej do prasy lokalnej. Stacja nie znalazła nikogo kto temat by podjął, ponieważ Staja nie jest w stanie sama sfinansować tego. Gdyby zgłosił się do Stacji ktoś, że nieodpłatnie te wyniki opublikuje, to Stacja jest w stanie taki monitoring ujęć wody przeprowadzać i to jest praktyką wielu samorządów. To byłoby lepsze niż jednorazowa wypowiedź mówcy czy stan wody jest dobry czy zły.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów zamknął dyskusję w tym temacie.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę 16:25 - 16:35.
O godz. 16 :25 posiedzenie opuścili radny p. Z. Bukowski oraz radna p. G. Mazurkiewicz.

Do punktu 9.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Statutowej Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami ma sesję sprawozdania wszystkich komisji. Zrobione zostało to po to, aby w dniu dzisiejszym Przewodniczący Komisji nie musieli referować swoich sprawozdań. Radni mieli możliwość wcześniej zapoznać się ze sprawozdaniem, wyciągnąć wnioski. W związku z tym jak powiedział mówca ograniczy się do tego, że przy przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji będzie się tylko pytał czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do złożonego sprawozdania. Następnie zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania będącego załącznikiem do projektu uchwały zawartego na druku nr 1 /załącznik nr 7 do protokołu./. W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXIV/184/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Statutowej Rady Powiaty w Chełmnie za 2001 rok /załącznik nr 8 do protokołu/.
O godz. 16:37 na posiedzenie przybyła radna p. G. Mazurkiewicz.

Do punktu 10.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania będącego załącznikiem do projektu uchwały zawartego na druku nr 2 /załącznik nr 9 do protokołu./. W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXIV/185/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiaty w Chełmnie za 2001 rok /załącznik nr 10 do protokołu/.

Do punktu 11.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania będącego załącznikiem do projektu uchwały zawartego na druku nr 3 /załącznik nr 11 do protokołu./. W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXIV/186/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji budżetu i Finansów Rady Powiaty w Chełmnie za 2001 rok /załącznik nr 12 do protokołu/.

Do punktu 12.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania będącego załącznikiem do projektu uchwały zawartego na druku nr 4 /załącznik nr 13 do protokołu./. W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXIV/187/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiaty w Chełmnie za 2001 rok /załącznik nr 14 do protokołu/.

Do punktu 13.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania będącego załącznikiem do projektu uchwały zawartego na druku nr 5 /załącznik nr 15 do protokołu./. W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXIV/188/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiaty w Chełmnie za 2001 rok /załącznik nr 16 do protokołu/.

Do punktu 14.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania będącego załącznikiem do projektu uchwały zawartego na druku nr 6 /załącznik nr 17 do protokołu./. W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXIV/189/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiaty w Chełmnie za 2001 rok /załącznik nr 18 do protokołu/.
O godz. 16:40 na posiedzenie przybył radny p. Z. Bukowski.

Do punktu 15.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania będącego załącznikiem do projektu uchwały zawartego na druku nr 7 /załącznik nr 19 do protokołu./. W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXIV/190/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiaty w Chełmnie za 2001 rok /załącznik nr 20 do protokołu/.

Do punktu 16.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania będącego załącznikiem do projektu uchwały zawartego na druku nr 8 /załącznik nr 21 do protokołu./. W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXIV/191/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiaty w Chełmnie za 2001 rok /załącznik nr 22 do protokołu/.

Do punktu 17.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania będącego załącznikiem do projektu uchwały zawartego na druku nr 9 /załącznik nr 23 do protokołu./. W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXIV/192/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiaty w Chełmnie za 2001 rok /załącznik nr 24 do protokołu/.

Do punktu 18.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXI/166/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 10 /załącznik nr 25 do protokołu/. Następnie o wprowadzenie do tematu poprosił Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński - poprosił aby w jego imieniu wprowadzenia dokonał Kierownik Wydziału Spraw Społecznych p. S. Kerber.
O godz. 16:43 posiedzenie opuścił radny p. P. Jankowski.
Pan S. Kerber - powiedział, że projekt uchwały w w/w sprawie jest zmianą uchwały w tej samej sprawie podjętej przez Radę Powiatu w dniu 30 października 2001 r. Wynika ona z wejścia w życie ustawy zmieniającej szereg ustaw : kartę nauczyciela, ustawę o systemie oświaty oraz ustawy przepisy wprowadzające reformę oświaty. Ustawa ta zmieniając ustawę o systemie oświaty wprowadziła dwa nowe typy szkół. Są to trzyletnie licea ogólnokształcące oraz czteroletnie technika oraz przemianowała dwuletnie szkoły zawodowe na zasadnicze szkoły zawodowe o cyklu kształcenia nie krótszym niż dwa lata i nie dłuższym niż trzy lata. Pojawiła się możliwość poszerzenia katalogu szkół w sieci szkół powiatu chełmińskiego i z tej możliwości Zarząd Powiatu postanowił skorzystać przedkładając ten projekt uchwały. Projekt został uzgodniony z Dyrektorami poszczególnych szkół. Typy szkół, które są określone w tym projekcie wynikają w dużej części z woli Dyrektorów. Jest to tylko określenie ramowe podstawowych typów szkół, natomiast nie wchodzi się w profile kształcenia, gdyż jest to kompetencja dyrektorów, którzy mają czas aby te profile w odpowiednim terminie przedstawić celem przeprowadzenia naboru do odpowiednich szkół. Plan sieci obejmuje nie tylko szkoły prowadzone przez powiat chełmiński ale również szkoły publiczne prowadzone przez inne organy, w tym wypadku przez Gminę Unisław. Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Powiatowego Urzędy Pracy, Powiatowej Rady Zatrudnienia i został uzgodniony z Kujawsko - Pomorskim Kuratorem Oświaty.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie p. M. Jakubowska - odczytała opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 26 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXIV/193/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/166/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych /załącznik nr 27 do protokołu/.

Do punktu 19.
Sprawa zmiany Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował radnych, że w dniu 28 grudnia 2001 r. wpłynęło do niego pismo p. M. Jabłońskiego, w którym składa rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych. Rezygnacja ta jest związana z wyborem p. M. Jabłońskiego na członka Zarządu Powiatu. W związku z tym przedstawił radnym projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 11 /załącznik nr 28 do protokołu/. Następnie poprosił p. M. Jabłońskiego o przedstawienie kandydatury na nowego przewodniczącego w/w Komisji.
Pan M. Jabłoński - powiedział, że w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych zgłasza kandydaturę p. Zdzisława Piechoty na stanowisko przewodniczącego w/w Komisji. Dodał również, że ponieważ p. Z. Piechota jest nieobecny złożył stosowne oświadczenie woli, które jest w dyspozycji Przewodniczącego obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapoznał radnych z oświadczeniem złożonym przez p. Z. Piechotę /załącznik nr 29 do protokołu/. W związku z brakiem innych propozycji na stanowisko przewodniczącego w/w Komisji poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie z uwzględnieniem propozycji p. M. Jabłońskiego.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy 1 głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXIV/194/2002 w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych /załącznik nr 30 do protokołu/.

Do punktu 20.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przypomniał radnym o oświadczeniach majątkowych, które radni powinni złożyć w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Chełmnie. Następnie powiedział, że w punkcie interpelacje wspominał, że temat poruszany przez p. Z. Bukowskiego dotyczący dr Juźkowa był poruszany na poprzedniej sesji w punkcie wolne wnioski. W związku z tym pismo, które wpłynęło zostało radnym przedstawione. Jak powiedział specjalnie poprosił na dzisiejszą sesję Dyrektora ZOZ w Chełmnie p. K. Turkiewicza oraz p. M. Burc, gdyby były w tym zakresie jakieś pytania to prosi o ich zadawanie i chciałby aby w miarę możliwości temat związany z byłym ordynatorem p. Juźkowem został dzisiaj wyjaśniony i zakończony. Dyskusja trwa już dosyć długo i byłby zadowolony gdyby ten temat w trakcie dzisiejszej debaty udało się zakończyć.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że ma pytanie, które zmierzałoby do wyjaśnienia tej sytuacji. Radni mają przed sobą treść artykułu dotyczącego dr Juźkowa, które pewne rzeczy komplikuje a pewne rzeczy naświetla. Jest także wypowiedź na piśmie Dyrektora ZOZ w Chełmnie dotyczącą rozwiązania umowy z ordynatorem oraz pismo dr Jużkowa. Następnie powiedział, że chciałby bardzo szczegółowo dowiedzieć się jak do tego doszło aby nie było żadnych wątpliwości w tej sprawie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Dyrektora ZOZ o ustosunkowanie się do spraw związanych z byłym ordynatorem p. Juźkowem.
Pan K. Turkiewicz - powiedział, że zapoznał się z treścią tego pisma i ubolewa, że coś takiego mogło w ogóle trafić na Radę Powiatu. Jak powiedział rozumie, że to była wola dr Juźkowa, Przewodniczący Rady wykazał tutaj zrozumienie jeżeli chodzi o problem i przedstawił to radnym. Jak powiedział pozwoli sobie ustosunkować się do pierwszej niejasności : "otóż w rozmowie Dyrektor Turkiewicz jako przyczynę podał nieobowiązakowość". Następnie mówca powiedział, że to jest nieprawda, to nie jest nieobowiązkowość. Przy wręczaniu zwolnienia i określaniu przyczyny była obecna Dyrektor Burc, było to naruszenie dyscypliny pracy z art. 52 kodeksu pracy. Są inne zarzuty nie poparte żadnymi dowodami, żadnymi konkretnymi wnioskami ale może dla jasności ponieważ ten temat był omawiany również w Szpitalu, jest taka zasada, jeżeli na czymś się nie znam to nie dyskutuję i szanuję tego, który się na tym zna. A więc jeżeli chodzi o zasady rachunkowości to od tego jest księgowość i od tego jest analityk. Poinformował radnych co otrzymał p. dr Juźków w październiku z księgowości, bo w swoim piśmie, które kierował do Dyrektora i do Głównego Księgowego napisał, że w Szpitalu mamy do czynienia z procederem. Powiedział: sformułowanie to pozostawiam bez komentarza. Otóż w ZOZ - ie w Chełmnie stosowany jest podwójny układ kosztów. Nie oznacza to podwójnego fakturowania. To jest zasadnicza różnica. Stosowany jest podwójny układ kosztów. To jest układ wg kosztów rodzajowych i wg miejsc powstawania tych kosztów i układ ten będący standardem rachunkowości, a więc nie jest to wymysł Szpitala, czy księgowego p. P. Zawady tylko jest to zgodnie ze standardem rachunkowości i polega on na ewidencjonowaniu każdego pojedynczego kosztu w układzie rodzajowym. Na koniec każdego miesiąca w szpitalu następuje uzgodnienie ogółu układu kosztów. System ten uniemożliwia jakiekolwiek podwójne obciążanie jakiejkolwiek komórki organizacyjnej i jest przypisany do danego kosztu, do dwóch miejsc powstawania. Działanie takie wynika z powszechnie przyjętych zasad rachunkowości i nie tylko zasad rachunkowości, ale jest oparte na ustawie o rachunkowości a więc dokumencie wyższego rzędu. System ten powszechnie przyjęty pozwala skontrolować nie pozwala popełnić błędu tzw. podwójnego naliczania kosztów, bo jest to co miesiąc sprawdzane. Procedura ma koszt normatywny czyli planowany i koszt pośredni. Koszty normatywne to są oczywiście koszty bezpośrednie i odniesienie ich do małej ilości zabiegów powoduje wysoki narzut. Otóż w 24 godz. przeprowadza się 2,13 zabiegów. To znaczy, że jeden zabieg trwa 11 godzin, czyli jeden zabieg przyjmuje na siebie koszty, które się rozkładają na 11 godzin. Wniosek z tego wynika taki, że jest to bardzo drogi zabieg. Wniosek jest taki, że trzeba zwiększyć liczbę zabiegów, co nie miało miejsca jeżeli chodzi o Szpital. Taka analiza została zrobiona i dostarczona Radzie Społecznej ZOZ. Jak powiedział p. Juźków pisze, że w Szpitalu jest podwójne fakturowanie. Z definicji wynika jasno, że fakturowanie jest to czynność wieńcząca umowę kupna i sprzedaży zawartą między dostawcą a odbiorcą. Dostawcą procedury, produktu czyli usługi medycznej jest Szpital i to on wystawia fakturę. Kasa chorych rozlicza i za to płaci. Nie ma mowy tu o żadnym podwójnym fakturowaniu. Drugi aspekt jaki się w tym piśmie pojawił to taki, że został zwolniony z powodu nieobowiązkowości. Otóż ten problem był rozpatrywany z pozycji ordynatora jako pracownika czy jako pracobiorcy. Jak powiedział mówca może stwierdzić rzecz następującą, ze rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z dniem 29 grudnia, wcześniej tj 10 grudnia został pouczony o tym jakie przysługują jemu prawa, również o tym, że może wnieść odwołanie do sądu pracy. Jak powiedział mówca nie wie czy wniósł to odwołanie czy też nie, prawdopodobnie nie bo wtedy sąd zwróciłby się do Szpitala o dokumenty. Powiedział dalej, że musi że musi zachować bardzo dużą ostrożność w tym konkretnym przypadku co do faktów, które były przyczyną zwolnienia a fakty i dowody są oczywiste i niezbite. Ostrożność ta wynika z tego mianowicie aby nie popaść w kolizję i naruszyć jego dobra osobiste, w związku z tym z pełnym szacunkiem dla Rady Powiatu nie może wszystkich okoliczności ujawnić. Natomiast może to uczynić tylko i wyłącznie przed niezawisłym sądem i ujawnić wówczas dokumentację, która jest w posiadaniu Szpitala. Jak powiedział wyraża ze swojej strony zdziwienie, że brak wyraźnych powodów wypowiedzenia stanowi taki problem. Jak powiedział nie potrzeba powoływać żadnej komisji ponieważ jest Naczelna Izba Kontroli w Szpitalu i bada dokumenty SP ZOZ w Chełmnie. Na razie bez większych zastrzeżeń. Każda kontrola jest nie tylko po to aby wytykać błędy ale przede wszystkim po to aby wskazać na mankamenty, które w trakcie pracy mogą się zdarzyć. Ale jak powiedział przypomina również, że na jego polecenie i prośbę została przeprowadzona pełna kontrola pracy poprzedniej Dyrekcji Szpitala. W Szpitalu zostało zwolnionych 200 pracowników jeden lekarz, który naruszył dyscyplinę pracy i nikt w jego obronie nie stanął. Jeden z ordynatorów otrzymał upomnienie, naganę na piśmie za niewałściwe odnoszenie się do pacjenta. Inny z kolei ordynator otrzymał potrącenie 50% wynagrodzenia, więc ja widać nie jest to odosobniony przypadek. Stwierdził, iż w przypadku p. Jóźkowa, który uprzejmy był napisać, iż brak możliwości współpracy było powodem zwolnienia jest nieprawdą. . Jeżeli chodzi o propozycję w zakresie zmian organizacyjnych to z pewnością nie były nowatorskie, dlatego chociażby, że o tych zmianach mówiono wcześniej z doktorem Guzkiem. Mówiono o poradni, o poradni chirurgicznej, a ambulatorium również o bloku operacyjnym. Jeżeli chodzi o ambulatorium to jak powiedział mówca wykazał ze punktu ekonomicznego było to przedsięwzięcie nieopłacalne pozostawiono więc ta sprawę bez dalszego toku.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że jak zrozumiał Przewodniczącego obrad to wypowiedź Dyrektora ZOZ jest odniesieniem się do jego zapytania z poprzedniej sesji i częściowo odniesieniem się do złożonej na dzisiejszej sesji interpelacji. Jak powiedział to o czym mówił Przewodniczący obrad, że radny wyjdą z tej sali wiedząc o co chodzi całkowicie nie ma miejsca. Wręcz przeciwnie pytań i wątpliwości jest coraz więcej, bo od Dyrektora zupełnie niczego radni się nie dowiedzieli, wręcz przeciwnie radni usłyszeli, że Rada Powiatu nie ma jakichkolwiek podstaw dowiedzieć się dlaczego zwolniono ordynatora Juźkowa. Jak powiedział mówca jest tym lekko zszokowany, bo to jest odmówienie przekazania informacji. Z jednej strony Pan Dyrektor mówi, ze ma niezbite dowody a z drugiej strony mówi, że tych niezbitych dowodów nie przedstawi. Mówca powiedział, ze rozumie, że może chodzi o to, że dzisiaj jest tutaj prasa, że jest sporo osób wobec czego zaproponował aby kontrolę w tym zakresie przeprowadziła Komisja Rewizyjna i jeśli będzie sytuacja, w której może dojść do naruszenia dóbr osobistych w tej sprawie to aby ta część posiedzenia Komisji Rewizyjnej została utajniona, bo taką możliwość przewiduje ustawa o samorządzie powiatowym i przynajmniej ta Komisja aby wypracowała dla Rady Powiatu stanowisko. Jak powiedział mówca to byłby jego wniosek.
Radny p. St. Bojanowski - powiedział, ze Dyrektor ZOZ odpowiedział z jakiego paragrafu został zwolniony, z § 52 a chyba p. Bukowski wie o czym ten paragraf decyduje.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że żadnych przyczyn radni nie usłyszeli.
Radny p. St. Bojanowski - powiedział, że może na to jeszcze za wcześnie. § 52 to bardzo surowy paragraf.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że zna kodeks pracy.
Radny p. St. Bojanowski - powiedział, że przedmówca pracował kiedyś z ludźmi i odpowiadał za ich dyscyplinę pracy. Tak do końca nie można powiedzieć, że nic nie powiedział Dyrektor.
Pan K. Turkiewicz - powiedział, że jest lista obecności z grudnia i 11 - 13 w której zaznaczono nieobecność nieusprawiedliwiona a 14 grudnia o godz. 14 :00 poprosił doktora na rozmowę, którego nie było na oddziale. W tym czasie z innym lekarzem holowali samochód spod innego obiektu w Chełmnie do Szpitala. O godz. 15:30 14 grudnia w obecności Pani M. Burc dyr. ds. lecznictwa wręczono wypowiedzenie umowy o pracę.
Radny p. St. Bojanowski - powiedział, że takie wyjaśnienie wystarczy i wszyscy radni chyba wiedzą o co chodzi.
Pan K. Turkiewicz - powiedział, że w piśmie do radnych było napisane, że zaginęło zwolnienie. Jak powiedział, podjął decyzję ponieważ rozmawiał wcześniej z dr Burc, to nie była tylko i wyłącznie decyzja oparta na stwierdzeniu samej nieobecności. Rozmawiał z p. dr Burc czy wyraziła zgodę na urlop i powiedziała, że nie, w kadrach również nie było wniosku o urlop.
Pani M. Burc - powiedziała, że Dyrektor podał bezpośrednią przyczynę zwolnienia p. Juźkowa. Jak powiedziała może tylko zaznaczyć z pozycji nadzorującego niejako ordynatorów, że pierwsze przekroczenie dyscypliny pracy nastąpiło w dniu 18 listopada i było to przekroczenie dyscypliny, które w sposób bezpośredni naraziło życie i zdrowie pacjenta, na co Dyrekcja posiada pisemne zaświadczenie doktora.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał radnego p. Z. Bukowskiego czy może rozumieć, że wycofuje swój wniosek wcześniej postawiony.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że odnośnie punktu pierwszego tak.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy odnośnie powołania komisji.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że tak.
Radny p. P. Piekraski - powiedział, że jak rozumie pierwsze wykroczenie było 18 listopada i było ono podpisane przez dr Juźkowa i było to wykroczenie, które zagrażało życiu pacjenta, więc w świetle tego co się w tej chwili dzieje oczywiście na innej płaszczyźnie pogotowia, słynna afera, która zaczęła się w Łodzi, w której prokuratura ten temat rozpracowuje czy faktycznie dochodziło do zagrożenia życia pacjenta. Jeżeli jest wykroczenie i jest oświadczenie pana doktora, który się do tego przyznał, a wykroczenie to zagrażało życiu pacjenta to poparł wniosek radnego p. Bukowskiego żeby o bliższe wyjaśnienia poprosiła Komisja Rewizyjna. Następnie powiedział, że zastanawia mówcę fakt, że od pewnego czasu wytworzyła się w Chełmnie pewna sytuacja, nie wiadomo dlaczego. Klimat od momentu jak Szpital zaczął wychodzić na prostą to nad Szpitalem z różnych stron pojawiają się czarne chmury. Z dzisiejszej gazety można dowiedzieć się, że chełmiński szpital jest targany następnym skandalem, Chełmno co jakiś czas trząsane jest skandalami związanymi z funkcjonowaniem tutejszego Szpitala. Dowiadujemy się, że część sprzętu nie ma atestu, dowiadują się o tym chorzy. Następnie w swojej wypowiedzi dr Juźków radzi, że można by było korzystać z oddziału ratowniczego a nie oddziału intensywnej opieki medycznej w Świeciu. Powiedział, że zdaje sobie sprawę i to Dyrektor w artykule wyjaśnił, że wszystkie formalności zostały dochowane jeżeli chodzi o sprawy budowlane, zaświadczenia SANEPIDU itd. Następnie dodał, że chciałby aby Dyrektor ds. lecznictwa poinformowała radnych i prasę, bo najbardziej to przyszłych pacjentów Szpitala w Chełmnie będzie interesowało, jaki jest stan jeżeli chodzi o atesty aparatury medycznej do ratowania życia. Powiedział również, że z tego co wie to jest to jedna z najnowocześniejszych w województwie aparatur w tej chwili a jest to ważne dla radnych bo na to powiat wydał pieniądze.
Pani M. Burc - powiedziała, że od strony medycznej łóżka, ponieważ nie nazywa się jeszcze tego oddziałem oficjalnie, ponieważ nie było oficjalnego odebrania, są w pełni zabezpieczone od strony medycznej oraz sanitarno - epidemiologicznej jeżeli chodzi o zakażenie bakteryjne itp. Sprzęt jest w pełni atestowany. Posiada atesty wszelkie wymagane. Instalacja gazowa też posiada wszelkie wymagane atesty. O tym, że jest to jeden z najnowocześniejszych sprzętów może świadczyć fakt, że udało się uratować już dwóch pacjentów z trzech hospitalizowanych przy potężnej śmiertelności na tego typu oddziałach.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał kiedy ZOZ przewiduje zebranie tych wszystkich spraw formalno - prawnych związanych z odbiorem tego oddziału i kiedy przewiduje się jego oficjalne otwarcie.
Pan K. Turkiewicz - powiedział, że projekt docelowy jest na ukończeniu. Brakuje tylko jednej opinii i jak powiedział mówca mysli, że w przyszłym tygodniu powinien być wysłany wniosek do SANEPIDU o wydanie opinii jeżeli chodzi o OIOM.

Do punktu 21.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XXXIV sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki