Protokół nr XXIX/2001
z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 28 grudnia 2001 r.

Sesja odbyła się w dniu 28 grudnia 2001 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 17:45.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 22, co stanowi 88 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawa przyjęcia budżetu powiatu na 2002 r.
9. Sprawa zmiany Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok.
10. Sprawa zmiany uchwały Nr XI/47/99 rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych.
11. Sprawa zmiany uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego.
12. Sprawa zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Chełmnie na I półrocze 2002 roku.
13. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
14. Sprawa uchylenia w całości Uchwały Nr XXXII /171/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 5 grudnia 2001 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym.
15. Sprawa upoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Starosty z wyłączeniem ustalenia wynagrodzenia za pracę.
16. Sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Starosty.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XXXIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest 19, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych chciałby wnieść poprawki do wcześniej otrzymanego projektu porządku obrad XXXIII sesji Rady Powiatu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że w imieniu Zarządu Powiatu chciałby prosić o wycofanie z porządku obrad pkt. 12 tj. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/166/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych. Wycofanie z porządku w/w projektu uchwały wynika z faktu, iż ustawa z 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustaw wszystkich wprowadzających reformę ustroju szkolnego wchodzi w życie w dniu 2 stycznia 2002 r. Ustawa ta określa typy szkół, które mogą się znaleźć w uchwałach rady powiatów dotyczących sieci. W związku z tym, że nie ma w tej chwili podstawy prawnej do podjęcia takiej uchwały jest propozycja jej wycofania z porządku obrad dzisiejszej sesji. Ponad to jest jeszcze drugi problem, a mianowicie do dnia dzisiejszego Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty nie dokonał uzgodnienia sieci szkół, co jest warunkiem podjęcia uchwały.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że chciałby zwrócić uwagę, że w materiałach, które radni otrzymali są załączone projekty uchwał i w dalszym ciągu wiele uchwał nie ma podpisu radcy prawnego, brak uzasadnienia do wielu uchwał, brak stwierdzenia kto jest projektodawcą i brak podpisu przewodniczącego rady. Jak powiedział rozumie, że statut powiatu chełmińskiego jeszcze nie obowiązuje, ponieważ nie ukazał się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego ale statut jest uchwalony i radni powinni go przestrzegać i te zasady powinny obowiązywać, tym bardziej, że w ostatnim okresie czasu radni dostali mnóstwo materiałów i radni powinni mieć czas, żeby się w domu zapoznać chociaż z uzasadnieniem.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że nie bardzo rozumie o co chodzi z tym brakiem podpisu przewodniczącego rady.
Radny p. P. Jankowski - zapytał czy ten wydruk "Przewodniczący Rady Powiatu Ludwik Płocki" to jest podpis przewodniczącego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że nie. To co otrzymują radni to są projekty uchwał, których przewodniczący Rady nie podpisuje. Przewodniczący podpisuje uchwały dopiero po ich uchwaleniu i przez Radę. Następnie powiedział, że rozumie, iż uwagi radnego p. P. Jankowskiego są skierowane do niego ale również jest to uwaga dla Zarządu Powiatu. Zarząd przedstawia projekty uchwał i jak zostało ustalone radca prawny powinien je podpisać i powinny być do nich uzasadnienia. Następnie poprosił pracownika Biura Obsługi Rady Powiatu w Chełmnie aby nie przyjmować w przyszłości uchwał, które nie będą miały tych wszystkich formalności, które obowiązują. W związku z brakiem innych zmian poddał pod głosowanie projekt porządku obrad wraz ze zmianą wniesioną przez Starostę Chełmińskiego.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że protokół z XXXII sesji został wyłożony na 7 dni przed sesją i nikt z radnych nie wniósł uwag. W związku z tym poddał pod głosowanie w/w protokół.

Za przyjęciem głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół z XXXII sesji Rady Powiatu w Chełmnie został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że Zarząd Powiatu między sesjami zebrał się 3 razy. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu odbyło się 11 grudnia 2001 r. i na tym posiedzeniu Przewodniczący Zarządu omówił nowo wybranym członkom Zarządu jak będzie przebiegała praca Zarządu. Jak powiedział mówca zarzuty Wójta Jankowskiego w stosunku do niepełnych projektów uchwał przedstawianych Radzie, brak uzasadnień, brak wnioskodawców przyjmuje do siebie. Następnie powiedział, że na tym pierwszym posiedzeniu Zarządu zobowiązał Sekretarza Powiatu p. B. Kiełbasiewicza do rozpracowania nowej organizacji pracy Zarządu, dlatego, że jak powiedział mówca uważa, że ta forma, która była używana przez Starostę Bukowskiego jest. Taką propozycję Sekretarz już złożył i na następnym spotkaniu Zarządu te wszystkie zmiany organizacyjne związane z funkcjonowaniem i przedstawianiem materiałów przez Kierowników wydziałów i urzędników również w powiązaniu z radcami prawnymi będą omawiane. Jak powiedział mówca myśli, że te założenia pozwolą uniknąć tych uchybień, o których mówił Wójt Jankowski.
Zarząd zajmował się również:
- jako jednym z pierwszych tematów zajęto się sprawą strategii powiatu. Powiedział, że temat strategii powiatu jest tematem w tej chwili bardzo ważnym. Minęły 3 lata pracy a strategii nie ma i w tej formie, w której miała być opracowana, zaproponowana przez poprzedni Zarząd do końca kadencji nie ukazałaby się. Przeanalizowano to co się dzieje w zespołach problemowych i praktycznie po pierwszych spotkaniach informacyjnych dalszej pracy nie ma i nie będzie, bo nie ma kto tego poprowadzić. Zarząd doszedł do wniosku, że aby tą strategię mieć to trzeba będzie przeznaczyć pieniądze i poprosić do współpracy firmę, która się w tym specjalizuje. Jak powiedział mówca dokonał już pierwszych rozmów z firmami z województwa kujawsko - pomorskiego i w związku z tym ta kwota 30 tys. zł znalazła się w nowym projekcie budżetu na 2002 rok. Jest szansa pozyskania pieniędzy na tą strategię z programu aktywizacji obszarów wiejskich. Taka rozmowa z Dyrektorem Andrzejem Grossem została również przeprowadzona. Następnie powiedział, że to już w miesiącu styczniu nabierze swojego rozpędu. Jest szansa, że cztery miesiące wystarczy na opracowanie nowej strategii powiatu oczywiście przy udziale radnych, ludzi z całego powiatu zainteresowanych ale pod fachowym przewodnictwem. Następnie powiedział, że mówiąc o A. Grossie, który zawiaduje Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Wójtowie wiedzą co to za program jest bo korzystają z niego, powiat też chciał z niego skorzystać na drogę Unisław Żygląd. Ta droga, która jest na 56 pozycji w rankingu ma szansę prawdopodobnie doczekać się realizacji, ponieważ zostają pieniądze z innych programów, z innej realizacji inwestycji, szczególnie z oczyszczalni ścieków, z robót wodociągowych, z budowlanych. Tam są na przetargach oszczędności i te pieniądze przechodzą na następne zadania. Nie ma oszczędności na drogach, to się na przetargach sprawdziło. Jak powiedział, jest szansa na to aby wejść z tym programem na drogę Unisław - Żygląd. Powiedział również, że program aktywizacji obszarów wiejskich może zintegrować gminy w powiecie chełmińskim i jest ustalony termin między 6 - 12 stycznia spotkania w Starostwie, na które zostaną poproszeni wójtowie oraz burmistrz wraz ze swoimi pracownikami zajmującymi się pisaniem wniosków. Spotkanie to będzie miało na celu przybliżyć jak pozyskiwać pieniądze z tego programu aktywizacji obszarów wiejskich. Od lutego wchodzą dwa komponenty. Jeden edukacyjny i drugi związany ze zwalczaniem bezrobocia, czyli reorientacja przekwalifikowywania. Pan Dyrektor Gross wskaże i wójtom i pracownikom jak praktycznie pisać te wnioski i jak je wypełniać aby można było jak najpewniej skorzystać z tych funduszy. Jak powiedział mówca rozmawiał z Dyrektorem Grossem dzisiaj i są również propozycje odnośnie Funduszu PHARE 2002, które na tym spotkaniu zostaną przedstawione. Jest to pierwszy krok do integracji gmin w ramach powiatu. Jak powiedział zadał członkom Zarządu pytanie i postawił wszystkim członkom Zarządu zadanie jak chcą widzieć jako Zarząd Powiatu współpracę powiatu z gminami w najbliższym czasie. Jest to dla Zarządu Powiatu zadanie bardzo ważne i chcą temu sprostać.
- sprawą ustalenia godzin otwarcia aptek. Zmieniło się trochę to. W ubiegłym roku Rada Powiatu podejmowała w tej sprawie uchwałę. Teraz taką uchwałę w sprawie otwarcia aptek na obszarze powiatu chełmińskiego podejmuję Zarząd w uzgodnieniu z poszczególnymi Zarządami Gmin. Wszystkie Gminy już otrzymały tą informację, cały rozkład otwarcia aptek łącznie z dyżurem nocnym i tzw. pogotowiem aptekarskim. Będzie jeden telefon komórkowy i pod telefon się dodzwoni każdy po 22: 30, czyli kiedy nie będzie już czynna apteka p. Pawlaka i uzyska informację, która apteka jest czynna w nocy. Jak powiedział mówca dyżur nocny apteki jest zapewniony i ma nadzieję, że opinie Zarządów Gmin będą pozytywne i od 7 stycznia te apteki będą tak pracowały jak Zarząd na pierwszym posiedzeniu w nowym roku uchwali.
- Upoważniono Dyrektora DPS w Mgoszczu p. Szyminga do zarządzania nieruchomościami powiatu w Mgoszczu, dano mu prawo. Zarząd gospodaruje mieniem, powiat jest właścicielem tych nieruchomości (chodzi o mieszkania). Upoważniono Dyrektora Szyminga aby w imieniu Zarządu miał możliwość podpisywania umów i zmiany w tych umowach. W ostatnim czasie odbyła się w tych mieszkaniach inwentaryzacja. Umowy nie oddawały stanu faktycznego. Mieszkania są mniejsze lub większe niż jest napisane w umowie. Z reguły są to mieszkania większe niż jest zapisane w umowie. Po tej inwentaryzacji Zarząd chce umowy ujednolicić i w imieniu Zarządu ma dokonać tego Dyrektor Szyming.
- wydał zgodę na podpisanie umowy przez Dyrektora ZS nr 2 w Chełmnie p. J. Kordowskiego w sprawie wynajmu garażu. Było wiele wątpliwości, musieli zająć się tym radcowie prawni. Okazało się, że taką umowę na wynajem garażu może podpisywać kierownik jednostki za zgodą Zarządu.
- pismami z Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzonym przez Siostry, DPS Nr 1 i 2. Wojewoda decyzją z 4 grudnia zablokował dotację dla tych domów, również był w tym DPS w Mgoszczu. Ta blokada wynosiła na tamten czas odnośnie DPS - ów 161 000 zł. Zarząd zaczął zastanawiać się co może w tej sprawie zrobić. Okazało się po krótkiej analizie, że DPS w Mgoszczu jakoś sobie poradzi sam bez dodatkowych środków, natomiast Zarząd był skłonny przydzielić środki dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Siostry. Była tam sytuacja dramatyczna i wstępne decyzje podjął Zarząd. Okazały się one później już nie potrzebne, dlatego, że wojewoda za dwa tygodnie cofnął decyzję w tej sprawie i odblokował środki na 137 000 zł., czyli rozwiązało się to samo, ale w tamtym momencie było to bardzo dramatyczne i wstępne decyzje w tej sprawie zostały już podjęte.
- podzieleniem środków na stypendia dla młodzieży wiejskiej. To są nie małe pieniądze, to jest około 31 tys. zł. Zarząd miał tylko jedną wątpliwość, czy w tych stypendiach dla młodzieży wiejskiej jest również ujęte liceum z Unisławia. Sprawa ta została wyjaśniona, okazało się, że nie.
- najgorszą informacją w tamtym czasie i trwającą do dzisiaj jest informacja o subwencji drogowej. Z ponad 2 mln 200 tys. zł., którą powiat miał w pierwszej informacji spadła do około 1 mln 600 tys. zł., czyli około 600 tys. zł. nie będzie na drogi. Z czym to się wiąże to najlepiej wie Komisja Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych ale również wszyscy radni. Te wszystkie rzeczy, które były ustalone, cały plan finansowo - rzeczowy, to było już końcówka uzgodnień, Dyrektor Szerszeń ustalił z wójtami, wszystko poszło na marne. Tych 600 tys. zł. nie ma. Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Zarząd zapoznał się z odwołaniem Dyrektora PZD do Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, w którym wyraźnie wytyka, że Generalna Dyrekcja popełniła błędy. W pismach wcześniejszych z września przyjęto inne wskaźniki, natomiast inne wskaźniki przyjęto teraz do tej subwencji obciętej. Zaniżenie subwencji drogowej ma miejsce w całym kraju nie dotyczy to tylko powiatu chełmińskiego.
- Rozpatrywaniem wykorzystania środków uzyskanych z ubezpieczenia na zakup nowego samochodu w Zespole Szkół CKP w Grubnie. W ostatnim okresie czasu z dwóch samochodów, które ten zespół miał nie ma żadnego. Jeden został ukradziony w dożynki i kwotę 19 900 zł. przyjęto do naszego budżetu na pokrycie deficytu. W listopadzie miał miejsce wypadek i drugi samochód został rozbity i praktycznie nie nadaje się do naprawy. Wyceniono, że odszkodowanie z tego tytułu może sięgnąć około 12 tys. zł. Zarząd nie miał pewności ile to będzie pieniędzy i podjął decyzję, że przeznacza na zakup nowego samochodu środków z tych dwóch samochodów 20 tys.zł. i taką zmianę w projekcie budżetu Zarząd będzie chciał dokonać w m - cu styczniu. Natomiast pozostałe środki jeżeli ten samochód będzie droższy Dyrektor powinien dołożyć ze środków specjalnych. Dyrektor uzyskał tą informację, zgodził się, że nie ma innego wyjścia.
- odwieszeniem języka angielskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Chełmnie. Była taka sytuacja na jesieni, że w aneksach organizacyjnych Zarząd ciął wszystko co było możliwe. Było to wprost nieprzyzwoite Zawieszono język angielski a później zastanawiano się czy je odwiesić kiedy Dyrektor znalazł stażystkę i chciał je odwiesić. Potrzeba było dwóch Zarządów aby się zastanowić co z tym zrobić, dlatego, że wówczas budżet powiatu był bardzo zły i dla Zarządu były również ważne kwoty w wysokości 1500 zł. Ale skończyło się to poprawnie. Język angielski został odwieszony, już od listopada 8 godzin tygodniowo i nie powinno być z tym problemu.
- przygotowaniem dokumentacji i jest ona już przygotowana na remont pomieszczeń przy ul. Słowackiego. W pierwszej części gdzie są gabinety stomatologiczne już wcześniej zaplanowano, że po wyremontowaniu przejdzie tam Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna. Natomiast do środkowej części tego budynku przejdzie cały Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. Z dokumentacji na adaptację tych pomieszczeń i przeróbek łącznie z różnego rodzaju instalacjami wynika, że potrzeba na to ponad 100 tys. zł., tak wynika z dokumentacji kosztorysowej. Gdyby powiat nie znalazł środków na remont to byłaby bardzo brzydka sytuacja. W tylnej części funkcjonowało by tylko Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i reszta budynku byłaby nie używana. W związku z tym przeznaczono te pieniądze w kwocie łącznie 80 tys. zł. na ten remont i one się znalazły już w projekcie budżetu na 2002 rok, żeby można było przystąpić do ogłoszenia przetargu i ruszyć z robotami.
- Sprawą budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Chełmnie. Zarząd chciał sobie odpowiedzieć na pytania co się stanie gdy sala gimnastyczna powstanie w miejscu warsztatów, co z praktyczną nauką zawodu przy tych profilach, które są i przy zachowaniu w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie technikum. Zarząd miał odpowiedzieć sobie na pytanie skąd pozyskać środki. To, że na 1/3 sali są środki zapewnione od Marszałka to nie oznacza wszystkiego. Zarząd miał odpowiedzieć sobie także na pytanie czy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełmna taką lokalizację umożliwi. Zarząd spotkał się w tej sprawie z Dyrektorem Kordowskim i wątpliwości w dalszym ciągu pozostały dlatego, że Dyrektor Kordowski przedstawił opinię konserwatora, z której niewiele wynika. Jest ogólna informacja, że akceptuje taką możliwość z warunkiem korekty, czyli nie ma konkretnie nic. Nie odpowiedział Zarządowi Dyrektor o środkach bo uważa, że jest to sprawą organu prowadzącego pozyskiwanie dodatkowych środków. Dyrektor Kordowski powiedział, że skoro są pieniądze u Marszałka to reszta pieniędzy leży u wojewody, u totalizatora sportowego z dopłat do gier liczbowych, w urzędzie kultury fizycznej i sportu którego nie ma, pomoc wojska, miejscowych przedsiębiorców, w zarządzie miasta i gmin, z których pochodzą uczniowie, zwolnienie z opłat za wysypisko, wyposażenie sali, WIOŚ oraz środki własne powiatu w wysokości 25% zadania. Po przedstawieniu tej całej informacji przez Dyrektora Zarząd doszedł do wniosku, że jeszcze raz trzeba wszystko sprawdzić od nowa. Zarząd zobowiązał Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Inwestycji to tego aby jeszcze raz dokładnie sprawdzić plany zagospodarowania przestrzennego i przeprowadzić konkretne rozmowy z konserwatorem zabytków, czy w tym miejscu, w którym ma być ta sala jest możliwa lokalizacja. Jak powiedział mówca zobowiązał się razem z p. M. Jabłońskim, że w najbliższym czasie na początku roku umówią się z Marszałkiem Szopińskim na rozmowę w sprawie wyjaśnienia, skąd pozyskać dodatkowe środki na budowę tej sali. Po tej rozmowie w/w chcą uzyskać więcej informacji, jakieś wskazania co z tym zrobić, ponieważ w programie u Marszałka wartość tej sali jest na 3,5 mln zł., natomiast p. Kordowski na tym spotkaniu powiedział, że ta sala, która miałaby być z widownią i pełnometrażowa może kosztować 4,5 mln zł. czyli przy możliwościach budżetowych powiat chełmiński jest bardzo daleko od celu, stąd wymaga to przez Zarząd dokładnego sprawdzenia.
O godz. 15:35 na posiedzenie Rady Powiatu przybył radny p. Z Bukowski.
- 19 grudnia Zarząd otrzymał informację o tym, że powiat chełmiński otrzyma pieniądze z subwencji oświatowej. Następnie odczytał jakie kwoty powiat otrzymał i z jakiego tytułu : 6089 zł. na wypłaty udzielone nauczycielom na urlopy dla poratowania zdrowia, 60.267 zł. jest związana z korekta danych statycznych dotyczących skutków wdrożonej ustawy Karta Nauczyciela i 696 876 zł. jest to zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej związane ze wzrostem zadań od 1 września 2001 roku. przyznanie tych kwot subwencji zmieniło bardzo wiele, łącznie z projektem budżetu na 2002 rok. Następnie powiedział, że w tym miejscu chciałby wrócić na moment do sprawy pisania wniosku. W tym czasie kiedy Zarząd dowiedział się, że będzie miał dziurę budżetową ze źle naliczonej subwencji oświatowej bardzo mocno do pracy przystąpili Pani Skarbnik i Pan Sekretarza. To oni w tamtym czasie podjęli się pisania wniosków i rozwikłania tej całej sytuacji, to oni po kontakcie z Panią Naborowską wiedzieli jak te wnioski napisać i po ich wizycie w lipcu uzyskano informację, że ewentualne pieniądze z tych napisanych wniosków powiat chełmiński może uzyskać z 1% rezerwy, która w tamtym czasie była dzielona w miesiącu wrześniu. W późniejszym czasie na skutek różnych nieporozumień wycofała się z dalszego pisania wniosków Pani Skarbnik. Ten obowiązek spoczął na Wydziale Spraw Społecznych. W miesiącu sierpniu kiedy mijał już termin składania tych wniosków do skorzystania z 1% rezerwy Wydział Spraw Społecznych te wnioski napisał. Zawiózł je znowu Sekretarz Powiatu i chwała, że zawiózł. Wnioski były napisane źle. Sekretarz po przyjeździe z Warszawy poinformował wszystkich co było źle. Trwały w dalszym ciągu kontakty telefoniczne z tą Panią, która te wnioski miała i przetrawiała aby przedstawić je na Komisję Wspólną Rządu i Samorządu. Po tych dwóch spotkaniach w miesiącu wrześniu okazało się, że tych pieniędzy powiat nie dostanie. I już była złudna nadzieja, że poza tymi dwoma wnioskami na 60 tys. zł. oraz na 6 tys. zł. subwencji powiat nie odzyska do momentu kiedy w grudniu przyszła decyzja i pojawiły się pieniądze na koncie.
- przygotowaniem projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Powiatu w Chełmnie.
- przyjęciem regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- przyjęciem regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Chełmnie
- przyjęciem sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu XXXII sesji
- zapoznał się z tym jaka jest sytuacja ze zbyciem budynku przy ul Dworcowej 27 w Chełmnie i przygotowanie prac do wydzielenia działki dotyczącej pałacu w Grubnie. Poinformował, że w tej chwili trwa wycena budynku przy ul. Dworcowej 27. Po tej wycenie musi zostać sporządzony wykaz, który musi wisieć 21 dni i wtedy będzie można przystąpić do ogłoszenia przetargu. Natomiast o wiele bardziej zawiła jest sprawa nieruchomości stanowiącej Zespół Parkowo - Pałacowy. Okazało się teraz, że powiat przejął to oczywiście na własność, decyzja uprawomocniała się w sierpniu tego roku, ale jest wiele problemów. Otóż okazało się, że na terenie Zespołu Szkół znajdują się między innymi : zbiorniki Juchofa, instalacja wodno - kanalizacyjna, dwie studnie głębinowe, linia wysokiego napięcia, linia telefoniczna, linia energetyczna, sieć wodociągowa oraz sieć sanitarna, które niby na podstawie decyzji Wojewody stały się własnością powiatu chełmińskiego. Sytuacja jest zupełnie inna dlatego, że Urząd Gminy w Stolnie chce wydzielenia działki pod przepompownię, drogi dojazdowej i może chce przejąć część instalacji wodno - kanalizacyjnej ale to może. Generalnie chce mieć przepompownię oraz drogę dojazdową do przepompowni. Wydzielenie działki pod pałacyk, bo taki był wcześniejszy zamiar żeby wydzielić działkę i wtedy ją dopiero wycenić, zobaczyć jaką ona ma wartość i czy wchodzić z nią w spółkę, czy ją sprzedać. Teraz nieuregulowanie tego przeszkadza i wydłuży to wszystko w czasie, dlatego, że trzeba pomiędzy Zarządami Powiatu Chełmińskiego oraz Gminy Stolno dochodzić do porozumień, co gmina przejmie a co powiat. Na dzień dzisiejszy jest harmonogram działań, które stoją przed powiatem chełmińskim i teraz o tyle jest to niebezpieczne, że Zarząd w nowym projekcie budżetu powiatu na 2002 rok mówi o tej sprzedaży i żeby to sfinalizować trzeba te prace przyspieszyć. Nie wiadomo jak to się zakończy, żeby doprowadzić do wydzielenia tej działki bo później czekają jeszcze powiat całe procedury administracyjne w związku z podziałem działki, które wykonuje gmina Stolno. Jak powiedział mówi o tym aby Radzie Powiatu uzmysłowić o wielu problemach, które jeszcze powiat czekają z wydzieleniem działki z pałacem na sprzedaż.
- Ostatnią sprawą jaką się Zarząd zajął, a która wymaga jeszcze poprawy to umowa użyczenia sali sportowej, która się mieści przy budynku Starostwa Klubowi Sportowemu. Zarząd musi dokonać jeszcze kilku poprawek i umowa nie jest jeszcze gotowa.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że na stronie 15 informacji o pracy Zarządu Powiatu w Chełmnie w okresie między XXXI a XXXII sesją w punkcie 11 jest następujące zdanie: "Zarząd Powiatu postanowił przystąpić do dokonania oceny pracy Pana Rutkowskiego Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie. Następnie powiedział, że to zdanie zawiera nieprawdziwą informację, ponieważ Zarząd Powiatu dokonał oceny pracy Pana Rutkowskiego Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie i na tymże posiedzeniu w dniu 5 grudnia postanowił wystąpić do Kuratora Oświaty o zaopiniowanie wniosku o odwołanie Dyrektora z uwagi na negatywną ocenę wykonywania przez niego pracy. Są to dwie różne rzeczy to co jest napisane a to co 5 grudnia było.
O godz. 15:35 na posiedzenie Rady Powiatu przybył radny p. W. Bińczyk.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych uwag do złożonego sprawozdania przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że Zarząd Powiatu w Chełmnie przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu a oprócz tego:
- uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do zainteresowanych jednostek organizacyjnych powiatu,
- Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i zainteresowanych jednostek organizacyjnych powiatu.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że w okresie między sesjami nikt nie złożył interpelacji ani zapytania. W związku z tym zapytał czy ktoś chciałby uczynić to w dniu dzisiejszym.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że nie z interpelacją tylko z zapytaniem do Zarządu Powiatu się zwraca. Następnie powiedział, że prosi o pisemną odpowiedź na temat trybu i procedury wyboru banku do udzielenia powiatowi kredytu długoterminowego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 8.
Sprawa przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że projekt uchwały w tej sprawie zawarty jest na druku nr 1 /załącznik nr 3 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o wprowadzenie do tematu.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że:
- w § 4 prosi o wykreślenie słów "zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały",
- w § 10 poprosiła aby wpisać 4 288 415 zł.
- w § 15 lit. d prosi zamiast 500 tys. zł. wpisać 300 tys. zł., tak było w projekcie wcześniejszym, to jest błąd pisarski.
Następnie powiedziała, że zmieniła się pierwsza strona uchwały. Została dostosowana do tego aby można było ją w tej formie opublikować bez załączników i jest napisana zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i dlatego dołączono jeden załącznik nr 8, który jest zgodny z załącznikiem nr 2, są to wyodrębnione dotacje przekazywane w ramach budżetu i muszą one być wyodrębnione osobnym załącznikiem. Kolejność załączników nieco się zmieniła ale one są takie same jak przedtem. Następnie powiedziała, że pozwoli sobie omówić wykaz zmian dokonanych w projekcie budżetu na 2002 rok po stronie dochodów i wydatków w stosunku do projektu wcześniej przedstawionego radnym. I tak po stronie dochodów:
- w dziale 750 STAROSTWO POWIATOWE jest zmniejszenie o 150 tys. zł. wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
- w dziale 756 zwiększenie udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o 3912 zł. jest to na podstawie informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów
- w dziale 758 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ rośnie o 150 301 zł., jest to również na podstawie w/w informacji, natomiast część wyrównawcza rośnie o 12 238 zł., niestety część drogowa maleje o 638 487 zł.
- w dziale 801 w GIMNAZJACH SPECJALNYCH zmniejszenie 50 tys. zł. dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje realizowane w ramach kontraktu w LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH te same dotacje o 100 tys. zł.
Łącznie zmniejszenia po stronie dochodów wynoszą 938 487 zł. , zwiększenia 166 451 zł. czyli plan po zmianach wynosi 29 072 685 zł. Takie są zmiany po stronie dochodów
Po stronie dochodów:
- w dziale 600 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE wydatki rzeczowe na remonty zmniejsza się o kwotę 638 487 zł.
- wydatki w Starostwie Powiatowym na strategię przeznacza się 30 tys. zł., na remont budynku przy ul. Słowackiego 3 zwiększa się o 20 tys. zł. czyli w sumie planowane wydatki wynoszą 27 tys.zł.
- w dziale 754 OBRONA CYWILNA wydatki rzeczowe zwiększa się o 1500 zł. na postawienie masztu dla radiostacji ROADA
- w dziale 758 REZERWY OGÓLE I CELOWE zwiększa się o 173 951 zł.
- w dziale 801 GIMNAZJA SPECJALNE wydatki na inwestycje zmniejsza się o 100 tys.zł. i LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE wydatki na inwestycje o 300 tys.zł
- w dziale 851 SZPITALE OGÓLNE wyznacza się 20 tys. zł. na wydatki inwestycyjne dla Szpitala
- w dziele 854 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA zwiększa się wydatki na inwestycje o 18 tys.zł. czyli razem wynoszą one 53 tys.zł.
- w dziale 921 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY wydatki na Dni Pola oraz Konkurs Wiedzy Rolniczej zwiększa się o 2,5 tys.zł. i wydatki rzeczowe na najpiękniejszą zagrodę zwiększa się o 500 zł.
Łącznie wydatki zwiększono o 1 038 487 zł., zmniejszenia 266 451 zł. czyli ogólnie kwota wydatków wynosi 28 889 470 zł.
Następnie powiedziała, że chce powiedzieć coś na temat zmniejszenia 150 tys. zł. po stronie dochodów z tytułu sprzedaży mienia i utworzonej rezerwy ogólnej 173 931 zł.. Następnie powiedziała skąd się wzięły te kwoty. Ogólnie wydatki na realizowanie inwestycji w ramach kontraktu po stronie dochodów zmniejszono o 150 tys.zł., po stronie wydatków 400 tys.zł. czyli łącznie wydatki zmniejszono o 250 tys.zł. Z tego Zarząd postanowił 150 tys. zl. Przeznaczyć na zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia, 30 tys. zl. na strategię, 20 tys. zl na remont budynku przy ul. Słowackiego, 1500 zł. na maszt dla radiostacji ROADA, 20 tys.zł na Szpital, 18 000 zł. na remont budynku przy ul. Słowackiego, 2 500 zł. na Dni Pola i Konkurs Wiedzy, 500 zł. na najpiękniejszą zagrodę. Z 250 000 zł zostaje 7 500 zł. i to Zarząd proponuje przeznaczyć na rezerwę i na rezerwę przeznaczyć środki, które przyszły zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów na zwiększenie udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 912 zł, i zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 150 301 zł. oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej 12 tys.zł To daje razem 166 451 zł. Do tego 166 451 zł dodaje się te 7 500 zł. i z tego tworzy się rezerwę ogólną. Z uwagi na to, że były wcześniej głosy na Komisjach o tym, że wydatki w szkołach są poziomie 90% roku 2001 mogą występować braki Zarząd wziął to pod uwagę z powodu tego, że przyszły planowane większe dochody Zarząd postanowił utworzyć rezerwę.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że do projektu budżetu na 2002 rok wpłynęła opinia w formie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Powiedział, że skład orzekający opiniuje projekt budżetu powiatu na 2002 rok pozytywnie, przyjmuje go wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Jest także uzasadnienie do uchwały ale jak powiedział mówca nie doczytał się w nim aby były jakieś uwagi do tego projektu uchwały, który został do RIO złożony. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu powiatu na 2002 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - powiedział, że całość prac nad wydaniem opinii do projektu uchwały odbyła się zgodnie z wcześniej przyjętą procedurą. Następnie odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 5 do protokołu/.
Radny p. Z. Bukowski - zapytał czy opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczy projektu budżetu przedstawionego radnym w dniu wczorajszym czy projektu budżetu przedstawionego w dniu 15 listopada 2001 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że opinia składu orzekającego jest z dnia 10 grudnia.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że opinia dotyczy projektu uchwały złożonego 15 listopada ale uzasadnienie ma na 1,5 strony ale są uwagi do projektu i te uwagi RIO zostały uwzględnione w przedstawionym budżecie. Szata graficzna jest dostosowana do życzeń zawartych w uwagach w uzasadnieniu do projektu złożonego RIO z dnia 15 listopada 2001 r.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że ponieważ radni nie otrzymali opinii RIO a z tego co słyszy są w niej uwagi poprosił o odczytanie tego uzasadnienia aby wszyscy radni poznali uwagi.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że jedyną uwagą jest to, że w projekcie uchwały budżetowej nie określono w pełni danych wynikających z art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. To jest właśnie uwaga dotycząca szaty graficznej. Konsekwencją jest, że w projekcie tej uchwały rozpisane, są wszystkie dochody i wydatki w tej formie jak dzisiaj zostało to radnym przedstawione. Następnie powiedział, że jeżeli radni sobie życzą to przedstawi tą opinię ale więcej uwag niż ta dotycząca szaty graficznej nie ma.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że usłyszał, że są uwagi ale jeżeli jest jedna to nie wnosi zastrzeżeń.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy 2 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXIII/175/2001 w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok. /załącznik nr 6 do protokołu/.

Do punktu 9.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 7 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o wprowadzenie do tematu.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - omówiła projekt uchwały w w/ sprawie. Następnie powiedziała, że załącznik nr 1 mówi o dochodach i z uwagi na to, że wcześniej powiat dostał decyzję wojewody o blokadzie środków i na podstawie tej decyzji zostały zmniejszone dochody w dotacjach przekazanych przez wojewodę i wydatki w tych samych działach i rozdziałach a decyzja o blokadzie nie jest podstawą do zmniejszenia planowanych dochodów ani planowanych wydatków, jest tylko decyzją o nieprzysłaniu powiatowi tych pieniędzy w tej części po stronie dochodów i wydatków wprowadzono kwoty wynikające z tej decyzji. Następnie powiedziała, że powie o nich w pierwszej kolejności i tak:
- Inspekcja weterynaryjna 6 900 zł.
- nadzór nad gospodarką leśną 2 000 zł,
- gimnazja specjalne 50 000 zł.
- licea ogólnokształcące 100 000 zł.
- Domy Pomocy Społecznej jest wpisane 176 703 zł. ale to są dwie kwoty. Wynikająca z decyzji wojewody o blokadzie środków to jest 161 400 zł. natomiast 15 300 zł. jest to decyzja o zwiększeniu planowanej dotacji, dlatego jest tu kwota większa.
- zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 200 zł.
Te same środki wprowadzono po stronie wydatków i jak powiedziała zaraz o nich powie.
- drogi publiczne i powiatowe dział 600 zwiększono o 69 697 zł. Są to porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania wspólne na drogach
- starostwo powiatowe zwiększenie wpływów 300 zł., dochodów z najmu o 1 000 zł i zmniejszenie wpływów z usług 1 279 zł. ponieważ Starostwo wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej i z tego tytułu otrzymuje 5%, niestety dochody z tego tytułu są mniejsze niż planował Wydział i dlatego trzeba je zmniejszyć o kwotę 1 279 zł.
- komenda powiatowa policji - jest to przyjęcie po stronie dochodów 320 zł. Są to większe niż planowano dochody z najmu i dzierżawy mieszkań, które są przy komendzie, odsetek o 25 zł., różnych wpływów 1 191 zł jest to przesunięcie między paragrafami kwoty 590 zł oraz 601 zł przyjęcie większych dochodów. Środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu 36 800 zł jest to przesunięcie między paragrafem do § 236 kwoty 38 800 zł to jest 36 800 zł. i 2000 zł, które przyszły dodatkowo na zmianę napędu w samochodach. W § 211 - 4 000 zł, dotacja na policję.
- komenda powiatowa państwowej straży pożarnej zwiększenie dochodów z najmu czyli z mieszkań, które są przy straży, 50 zł z innych opłat przede wszystkim z opłat za wysyłanie upomnień i wpływy do wyjaśnienia 50 zł.- zmniejszenie.
- podatek dochodowy od osób fizycznych - zmniejszenie 30 000 zł. Informacja, która przychodzi z Ministerstwa o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest tylko informacją, powiat otrzymuje natomiast środki finansowe na konto powiatu w zależności od tego jak się realizuje podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Chełmnie i przekazują takie informacje do Ministerstwa i na tej podstawie Ministerstwo przekazuje powiatowi chełmińskiemu środki finansowe. Z uwagi na to, że na dzień dzisiejszy powiat na realizację o 50 tys. zł. mniejszą niż planowane są dochody a średnio ostatnio wpływy z 4 ostatnich miesięcy nie przekraczają 20 000 zł,. dlatego propozycja jest taka aby zmniejszyć te dochody o 30 000 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 763 328 zł
- gimnazjum specjalne i liceum ogólnokształcące mają zwiększenie 50 000 zł. i 100 000 zł., o którym mowa była wcześniej
- szkoły zawodowe przesunięcie między paragrafami 22 000 zł.
- domy pomocy społecznej w § 213 tak jak była wcześniej mowa, wpływy z różnych opłat zwiększenie o 7 691 zł to jest odpłatność za DPS - y, i zmniejszenie o 25 000 zł. dochodów z gospodarstwa, ponieważ zyski z gospodarstwa będą nieco mniejsze niż planowane. Wpływy do budżetu powiatu będą w wysokości 20 000 zł. dlatego, że gospodarstwo z zysku zapłaciło kredyt i część macior, które były wykazane w wykazie do oprosienia okazało się, że nie były prośne.
- specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy przyjęcie po stronie dochodów 4 667 zł Jest to dofinansowanie z WFOŚ i GW na inwestycję jaką jest zmiana ogrzewania
- poradnia psychologiczno - pedagogiczna przesunięcie między paragrafami
- powiat otrzymał 31 320 zł na stypendia na uczniów z terenów wiejskich.
Po stronie wydatków:
- inspekcja weterynaryjna przyjęcie dochodów po stronie wydatków
- nadzór nad gospodarką leśną przyjęcie dochodów po stronie wydatków i zwiększenie o środki własne 1 445 zł. planowanych wydatków
- drogi publiczne powiatowe przyjęcie porozumienia pomiędzy jednostkami po stronie wydatków
- zadania z zakresu upowszechniania turystyki skorygowanie wydatków do wysokości wykonanych zadań
- rada powiatu zwiększenie wydatków na diety o 3 000 zł ponieważ przy planowaniu nastąpiły zmiany personalne w Zarządzie, zwiększyła się kwota diet i również w takiej wysokości nie były planowane zwiększenia diet z tytułu dojazdów.
- Starostwo powiatowe zwiększenie planowych wydatków, zakup materiałów i wyposażenia 4 795 zł. z tytułu tego, iż zapas materiałów w postaci druków i kart rejestracyjnych był planowany mniejszy, niestety na koniec roku ten zapas bardzo stopniał i mogłyby być problemy w pierwszych dniach stycznia aby realizować zadania, dlatego zwiększone są wydatki mimo, że dochody jeszcze nie są zrealizowane na podstawie tych wydatków.
- zakup usług pozostałych zwiększenie o 2 190 zł. jest to przesunięcie środków z inwestycji ponieważ część zadań, które były zaksięgowane w inwestycji są zakwalifikowane przez Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Inwestycji jako remonty a nie jako inwestycje
- 300 zł na dofinansowanie dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy.
- Komenda powiatowa policji przyjęcie dochodów po stronie wydatków
- komenda powiatowa państwowej straży pożarnej przyjęcie dochodów po stronie wydatków
- obsługa pożyczki zmniejszenie wydatków do faktycznie zrealizowanych i zapłaconych odsetek, które nie były przewidziane w styczniu, że powiat będzie płacił w takiej małej wysokości.
- gimnazjum specjalne - jest zarówno zmniejszenie jak i zwiększenie. Jest to wyprowadzenie środków własnych w postaci 50 tys. zl. i wprowadzenie dotacji, która została przyjęta po stronie dochodów 50 tys. zł.
- liceum ogólnokształcące - zwiększenie wynagrodzeń o 63 000 zł. aby wypłacić nagrody jubileuszowe i emerytalne i odprawę pośmiertną, której część została zapłacona z wynagrodzeń wcześniej a nie była planowana.
- składki na ubezpieczenia i fundusz pracy są to pochodne wynagrodzeń
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - są dwa paragrafy. Wyprowadzenie środków własnych i wprowadzenie dotacji po stronie wydatków.
- w Zespole Szkół w Grudnie jest to zmniejszenie, przesunięcie między działami kierownika jednostki, ponieważ Dyrektor ZS w Grubnie ma w swoim zarządzie dwie jednostki budżetowe a właściwie kilka jednostek budżetowych, ponieważ każda ze szkół ma swoją kwalifikację i on przesuwając środki między np. internatem a którąś ze szkół przesuwa środki między działami i tak : zespół szkół w Grubnie w szkołach zawodowych i internat w Grubnie w dziale 854 jest to przesunięcie na wniosek kierownika jednostki jakim jest Dyrektor Potorski ponieważ ona ma w swoim zarządzie taką dużą ilość jednostek.
- pozostałe działalności - zmniejszenie wydatków na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli do wysokości wykonanej
- domy pomocy społecznej - są to środki i zespoły do spraw orzekania w tym dziale 853 przyjęcie dotacji po stronie wydatków
- dział 854 specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 15 876 zł. Jest to skorygowanie do rzeczywistego wykonania inwestycji wymiany ogrzewania w tej jednostce.
- internaty omówione wcześniej
- pomoc materialna dla uczniów - przyjęcie dotacji po stronie wydatków
- pozostała działalność - porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Ze szkoły zawodowej uczniowie jeżdżą do Bydgoszczy na kursy 4 i 6 tygodniowe i w ramach tych porozumień wysłano odpowiednią ilość uczniów i jest ona większa niż zakładano wcześniej dlatego zwiększyć plan o 5 295 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia
- pozostałe zadania w zakresie kultury - jest to korygowanie do wysokości zaplanowanych wydatków.
Razem zmniejszenia dokonane są na 300 383 zł , zwiększenia na 592 902 zł. Wydatki ogólnie wynoszą 31 289 670 zł.
W załączniku nr 3 dokonano zmiany na podstawie zmian w załączniku nr 2 czyli wydatków. Jeżeli w paragrafach inwestycyjnych były zmiany to i w tym załączniku są również. Załącznik nr 4 i załącznik nr 5 jest to planowany kredyt i jego rozpisanie na lata zobowiązań do 2005 roku z planowanymi kwotami. Na załączniku 5 są również ujęte odsetki od spłaty zobowiązań. Załącznik nr 6 omawia przychody i wydatki środków specjalnych jednostek budżetowych, które dokonano na wniosek kierowników jednostek. Załącznik nr 7 mówi o przychodach i wydatkach gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych. W załączniku nr 8 omówiono przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 8 do protokołu/.
Radny p. Z. Bukowski - zaproponował aby doprowadzić załącznik nr 1 do stanu zgodności z normami ortograficznymi i Zarząd powinien się zdecydować czy słowo "bieżące" pisze się przez "rz" czy "ż". Wszędzie gdzie jest § 211 jest napisane przez "rz" a w 231 jest napisane przez "ż". Następnie powiedział, że uchwała rady Powiatu nie powinna zawierać tego rodzaju błędów.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXIII/176/2001 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok. /załącznik nr 9 do protokołu/.
Radny p. M. Cecerko - zapytał co z tym błędem literowym.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że to zostanie poprawione.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy przegłosowane zostało z "rz" czy z "ż", ponieważ uwaga radnego p. Z. Bukowskiego była słuszna i trzeba to poprawić.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że to jest zwykła literówka, która w oryginale przed podpisaniem uchwały będzie poprawiona.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 min przerwę od godz. 16:25 do godz. 16:35.

Do punktu 10.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 10 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o wprowadzenie do tematu.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że projekt uchwały wymaga zmiany w § 3. Dodaje się w tym paragrafie pkt. 7 w brzmieniu: " wynagrodzenia" i pkt 8 w brzmieniu "stypendia realizowane na postawie podpisanych porozumień i umów na wypłacanie stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół lub placówek". Zmiana bierze się z uwagi na to, że zostało powołane schronisko młodzieżowe i zgodnie ze statutem tego schroniska w Zespole Szkół Nr 2 w Chełmnie wszystkie środki, dochody z odpłatności przekazywane są na środek specjalny. Aby powołać kierownika danego schroniska należy ustalić mu wynagrodzenie i z uwagi na to, że środki z odpłatności wpływają na środki specjalne tej szkoły należało by wynagrodzenie kierownika zapłacić z tego samego źródła, gdzie wpływają dochody i wcześniej przy podjętej uchwale nie było takiego zapisu, iż z tych środków mogłoby być płacone wynagrodzenia. Aby to można było uczynić należy wprowadzić taką zmianę i wpisać pkt. 7. Punkt 8 jest wywołany tym, iż na wcześniejszej sesji zostały wprowadzone po stronie dochodów wpływy na podstawie porozumień i umów na stypendia i było pytanie ze szkół w jakim paragrafie to realizować i czy można to realizować ze środków specjalnych został zaproponowany zapis pkt. 8 wydatki ze środków specjalnych również na stypendia, żeby była jasność już w odczytaniu, że jest to po stronie dochodów i wydatków.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 11 do protokołu/.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że nie ma uwag do treści projektu uchwały ale przy okazji chciał się czegoś dowiedzieć. Jak powiedział o ile dobrze pamięta jak ta uchwała była podejmowana o schronisku, to jak wydaje się mówcy Dyrektor, który był tego inicjatorem mówił, że to ma być bez kierownika a okazuje się, że jest potrzebny jakiś kierownik. Powiedział, że być może później będzie trzeba główną księgową zatrudnić, sprzątaczkę i kogoś jeszcze. Poprosił Starostę o informację na ten temat.
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że faktycznie w okresie letnim Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Chełmnie p. Kordowski angażował się w pracę schroniska młodzieżowego. Pewnie tak było jak mówił radny p. M. Cecerko, że jeżeli utworzyć schronisko młodzieżowe to bez ponoszenia dodatkowych kosztów na wynagrodzenia. Następnie powiedział skąd wzięła się zmiana. Jeszcze za poprzedniego Zarządu jego członkowie doszli do wniosku, że skoro to schronisko młodzieżowe ma przychody w granicach 12 tys. zł. i jest to kwota niemała, którą się pozyskuje w ciągu 2 m- cy, to ustalenie wynagrodzenia dla kierownika, którym jest Dyrektor powinno mieć miejsce. Następnie powiedział, że powie o jaką kwotę prowadzona jest dyskusja. Wstępnie na Zarządzie ustalono, że byłaby to kwota za 2 miesiące 1 500 zł brutto, czyli kosztem wakacji p. Kordowskiego jego pracy. Zarobiło schronisko 12 tys. zł. Pewnie trzeba odjąć pewne koszty, które wchodzą w tę kwotę. To nie jest czysty zysk to są przychody 12 tys.zł. Zarząd uważał, że 1 500 zł za 2 miesiące to nie jest żadna wielka kwota a jest to w jakiś sposób gratyfikacją za pracę włożoną przez p. Kordowskiego w funkcjonowanie schroniska. Stąd te zmiany w środkach specjalnych. Zarząd chciałby podjąć uchwałę o powołaniu kierownika schroniska z wynagrodzeniem. W przyszłym roku Zarząd chce wynagrodzenie związać z ilością uczestników tego schroniska. Jest mowa o wynagrodzeniu prowizyjnym ale należy to jeszcze dopracować. Zarząd chce załatwić ten rok i to jest kwota 1 500 zł.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXIII/177/2001 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych. /załącznik nr 12 do protokołu/.

Do punktu 11.
Sprawa zmiany Uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druki nr 4 /załącznik nr 13 do protokołu/. Następnie powiedział, że w związku ze zmianami personalnymi, które zaistniały na poprzedniej sesji, gdzie p. T. Derebecki został wybrany przez radnych członkiem Zarządu Powiatu a do tej pory był jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej kolidowało to z obowiązującym prawem w tym zakresie. Pan T. Derebecki złożył rezygnację a Komisja Rewizyjna zaproponowała aby w skład tej Komisji wszedł w miejsce p. T. Derebeckiego p. P. Madej. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać w tym temacie głos.
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział, że telefonicznie propozycję Komisji przedstawił. Po jakimś czasie p. P. Madej telefonicznie potwierdził mówcy chęć pracy w Komisji Rewizyjnej.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że ma pytanie w tym temacie. Powiedział, że nie ma dzisiaj obecnego p. P. Madeja i dla mówcy telefoniczne informacje o przyjęciu obowiązków przez p. P. Madeja są niewystarczające. Następnie zapytał czy Przewodniczący dysponuje na piśmie zgodą od Pana Piotra Madeja. Jeżeli nie to zaproponował aby ten projekt uchwały przesunąć na następną sesję.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że nie dysponuje pisemną zgodą p. P. Madeja.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy Komisja Rewizyjna w drodze uchwały taką propozycję przedstawiała Przewodniczącemu Rady Powiatu Chełmińskiego i jaki był wynik głosowania.
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział, że to nie było w formie uchwały tylko na posiedzeniu Komisji była dyskusja o kogo zostanie zwiększony skład i padła propozycja p. Madeja i tak to zostało przyjęte. Nie było formalnego głosowania. Bo była propozycja. Najpierw trzeba się spytać drugiej strony czy chce.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy to jest propozycja Komisji Rewizyjnej.
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział, że tak.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że w tej sytuacji chciałby zaproponować radnego p. Krzysztofa Poliwko na członka Komisji Rewizyjnej.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że chciałby się zwrócić do radcy prawnego, co na to prawo.
Radca Prawny p. A. Stankiewicz - powiedziała, że art. 14 ustawy o samorządzie powiatowym mówi, że Rada Powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne Komisje do określonych zadań i to jest właśnie zadanie dla radcy wobec tego propozycje są jak najbardziej wskazane od samej Komisji, która będzie dalej pracowała. Jest trochę niejasność czy ta zgoda rzeczywiście została wyrażona czy nie wyrażona ale również trudno nie wierzyć Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, że ta zgoda nie została wyrażona. Niemniej jednak Komisja trochę zawiniła, ponieważ jak powiedziała mówczyni powinna się zebrać wiedząc, że w porządku obrad jest taki punkt i ostatecznie taką zgodę przyjąć, może nie na zasadzie telefonicznej tylko właśnie takiej konkretnej zgody. Nie mówi się w ustawie samorządowej jaka powinna być ta procedura w ramach komisji. Ustawa wymaga aby Rada powoływała ze swego grona. Nie mówi się kto ma tą propozycję złożyć. Równie dobrze może być to propozycja samych członków Komisji jak i radnych.
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział, że jeżeli ma być z tego tytułu problem to zawnioskował aby ten punkt przenieść na następne posiedzenie Rady Powiatu. Następnie powiedział, że kto mógł wiedzieć, że p. Madeja nie będzie i gdyby wiedział, że nie będzie to zażądał by na piśmie.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że był świadkiem 2 wniosków, dwa wnioski padły. Jeden wniosek Pana Przewodniczącego, który rzeczywiście Rada nie ma dowodów na to, że on potwierdził chęć bycia w tej Komisji i drugi oficjalnie zgłoszony przez radnego J. Kubackiego, więc oba należy przegłosować.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wydaje mu się, iż najdalej idącym wnioskiem jest wniosek o p. A. Wiśniewskiego o przeniesienie tej uchwały do rozpatrzenia na następną sesję. Jak powiedział sądzi, że ten wniosek powinien zostać w ten sposób przegłosowany.
Radca Prawny p. A. Stankiewicz - powiedziała, że ta uchwała ma dwa punkty. W pierwszym odwołuje się p. T. Derebeckiego ze składu i to jest fakt, który należałoby przyjąć w dniu dzisiejszym, że Pan Derebecki nie może jednocześnie być członkiem Zarządu Powiatu i członkiem Komisji Rewizyjnej i w tym zakresie ta uchwała powinna przejść, natomiast co do zmiany uchwały z 1998 r. to tutaj należy się zastanowić i może Przewodniczący zaproponowałby poprawkę do tej uchwały i byłaby uchwała w sprawie samego odwołania p. Derebeckiego, wtedy uchwała miała by dwa paragrafy : odwołanie p. T. Derebeckiego i wejście w życie uchwały. Odwołanie radnego p. T. Derebeckiego powinno nastąpić w dniu dzisiejszym.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że podtrzymuje swój wniosek i zgadza się z opinią Radcy Prawnego, dotyczącą przyjęcie pierwszego. Następnie powiedział, że stawia kolejną propozycję i uważa, że Rada to przyjmie. Nic nie stoi na przeszkodzie aby do Komisji Rewizyjnej podać dwa nazwiska i zrobić głosowanie i kandydat, który wygra wejdzie w skład Komisji Rewizyjnej i będzie to bardziej demokratyczne niż podawanie jednego nazwiska.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy Przewodniczący Rady lub Komisji Rewizyjnej wie o przyczynach nieobecności radnego p. P. Madeja. Jak powiedział mówca uważa, że to jest ważna funkcja i gdyby mówca miał być powołany to powinien być na sesji.
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział, że nic mu o przyczynach nieobecności nie wiadomo.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że jemu też nic o tym nie wiadomo.
Radny p. Z. Resmer - powiedział, że Pan Madej komunikował, że nie będzie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wniosek Pana Jagodzińskiego stanowi w tej sprawie jakiś kompromis. W związku z tym powiedział, że chciałby poddać pod głosowanie wniosek Pana Jagodzińskiego w brzmieniu "odbędzie się głosowanie nad § 1 to znaczy nad odwołaniem radnego p. T. Derebeckiego i ten punkt nie podlega żadnej dyskusji a jeżeli chodzi o § 2 odbędzie się głosowanie osobne na Pana Madeja i osobne na Pana Krzysztofa Poliwko, - który został w tej chwili zgłoszony. Kto uzyska większą ilość głosów ten będzie członkiem Komisji Rewizyjnej.
Radny p. D. Śliwiński - powiedział, że nie można głosować na dwie osoby, ponieważ Pana Madeja nie ma i tak jak Radca Prawny powiedziała oficjalnie nie powiedział, że wyraża zgody. Można przegłosować ten wniosek w § 1, że odwołuje się p. T. Derebeckiego a później padł wniosek p. T. Jagodzińskeigo i p. J. Kubackiego, czyli są trzy wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że jeszcze raz ponawia pytanie, czy jest obowiązek zgłoszenia pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
Radca Prawny p. A. Stankiewicz - powiedziała, że wyrażenie zgody. Następnie dodała, że na pewno gdyby p. Madej był to by musiał się oświadczyć czy chce czy nie i wobec tego jest teraz kwestia czy to było rzeczywiście złożone oświadczenie czy też nie było tego złożonego oświadczenia przez p. Madeja. Jak powiedziała myśli, że to jest na przyszłość rada, że należałoby dla jasności zbierać oświadczenia na piśmie.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że myśli, iż należy szanować powagę organów Rady wyłonionych przez samych radnych. Jeżeli Panu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej radny składa oświadczenie woli, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej potwierdza to na sesji to nikt z radnych nie powinien mieć wątpliwości, że tego rodzaju oświadczenie woli zostało złożone. Żaden akt prawny, żaden kodeks nie przewiduje w tym zakresie wymaganej formy pisemnej i nic nie stoi na przeszkodzie aby radni mieli nie zawierzyć Przewodniczącemu wybranej przez radnych, jednej z najważniejszych Komisji.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że chciałby przegłosować tą propozycję, która padła, że dwa nazwiska będą podlegały głosowaniu.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że jeżeli radni mają się trzymać szczegółów, które w pewnym stopniu obowiązują to nie słyszał jeszcze pytania czy radny Poliwko przyjmuje a jest obecny na sesji.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy radny p. K. Poliwko przyjmuje propozycję kandydowania do Komisji Rewizyjnej.
Radny p. K. Poliwko - powiedział, że przyjmuje.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał kto jest za tym aby Rada przyjęła wniosek, aby głosować i z dwóch nazwisk wybrać jedno jako członka Komisji Rewizyjnej.

Za przyjęciem wniosku głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek został przyjęty.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie kandydaturę p. Piotra Madeja.
Radny p. Z. Piechota - powiedział, że najpierw należy odwołać radnego p. T. Derebeckiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie odwołanie p. T. Derebeckiego ze składu Komisji Rewizyjnej.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że to jest jedna uchwała i Rada nie może głosować pierwszego paragrafu nie znając treści drugiego. Rada musi najpierw uzupełnić § 2 aby móc przegłosować całą uchwałę.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że głosowanie personalne rozstrzygnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie kandydaturę p. P. Madeja.

Za przyjęciem kandydatury głosowało 7 radnych.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie kandydaturę p. K. Poliwko.

Za przyjęciem kandydatury głosowało 14 radnych.

Przewodniczący obrad stwierdził na podstawie głosowania, że w § 2 w ust. 3 brzmienie będzie: "Członek - Krzysztof Poliwko".
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem głosowało 21 radnych przy 1 głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła uchwałę Nr XXXIII/178/2001 Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie zmiany Uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego /załącznik nr 14 do protokołu/.

Do punktu 12.
Sprawa zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Chełmnie na I półrocze 2002 roku.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 6 /załącznik nr 15 do protokołu/. Jak powiedział mówca w dniu dzisiejszym radni otrzymali załącznik nr 3 czyli projekt planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego do w/w projektu uchwały. Następnie zapytał radnych, w związku z tym, iż projektodawcami planów pracy były poszczególne Komisje czy mają jakieś uwagi do przedstawionych planów pracy.
Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Nikt nie wniósł uwag do przedstawionego planu pracy.
Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.
Nikt nie wniósł uwag do przedstawionego planu pracy.
Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
Nikt nie wniósł uwag do przedstawionego planu pracy.
Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych.
Nikt nie wniósł uwag do przedstawionego planu pracy.
Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że plan pracy w/w Komisji na pierwsze miesiące przewiduje wiele prac nad biblioteką powiatową, w związku z tym zapytał jak Komisja wyobraża sobie zrealizowanie punktu 2 w miesiącu lutym dotyczącego tzn. powołanie biblioteki powiatowej. Co Komisja dokładnie, fizycznie chce zrobić aby tą bibliotekę powołać.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - powiedziała, że rozmowy dotyczące powołania biblioteki toczą się już od kilku miesięcy Komisja chce rozmawiać dalej już oficjalnie z Komisją Oświaty i Kultury Rady Miasta Chełmna. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki chce wystosować oficjalne pismo do Komisji Oświaty i Kultury i do Zarządu Miasta w sprawie powołania tej biblioteki i jeżeli będzie taka zgoda, jeżeli sprawa biblioteki powiatowej stanie na sesji w Mieście wtedy Komisja Edukacji dalsze prace przekaże Zarządowi Powiatu. Komisja ma nadzieję, że sprawa powołania biblioteki znajdzie się w lutym bądź w marcu na sesji powiatowej.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że nie jest zadowolony z tej odpowiedzi. Jak powiedział rozumie uzgodnienia z Radą Miasta Chełmna dotyczące powołania biblioteki powiatowej, rozumie także punkt mówiący o pracach nad projektem uchwały w sprawie powołania biblioteki powiatowej ale powołanie biblioteki powiatowej w punkcie pracy Komisji, tego nie rozumie i poprosił o wytłumaczenie.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że zgadza się z przedmówcą. Bibliotekę powołuje Rada Powiatu w formie uchwały. Następnie zaproponował aby wpisać "przygotowanie projektu uchwały".
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - powiedziała, że chciałaby udzielić wyjaśnienia radnemu p. Z. Bukowskiemu, że jest to rzeczywiście błąd. Wiadomo, że Komisja sama tej biblioteki nie powoła i zaproponowała aby zmienić ten punkt na "prace nad powołaniem biblioteki powiatowej".
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że chciałby się coś dopytać. Następnie dodał, że teraz będą dwa punkty:
- prace nad projektem uchwały w sprawie powołania biblioteki powiatowej
- prace nad powołaniem biblioteki powiatowej.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - powiedziała, że Komisja proponuje aby wykreślić pkt. 2 w/w planu pracy.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że ma pytanie ponieważ Komisja ma w tytule Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki a właściwie w planie pracy są tylko zagadnienia z pierwszego członu nazwy Komisji zapytał czy Komisja planuje zajęcie się też problemem sportu i turystyki, czy te tematy odpuszcza w pierwszym półroczu.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - powiedziała, że jak widać z planu pracy Komisja nie planuje w pierwszym półroczu zajęcie się tym tematem.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, ze w związku z tym, iż przewiduje się, że wybory samorządowe będą w miesiącu maju stąd plany pracy tylko na pierwsze półrocze. Jeżeli okaże się, że wybory będą w innym terminie w miesiącu czerwcu Komisje będą tworzyły następne plany pracy.
Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Nikt nie wniósł uwag do przedstawionego planu pracy.
Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nikt nie wniósł uwag do przedstawionego planu pracy.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że chciałby wnieść uwagę. Z uwagi na to, że i Komisja Ochrony Środowiska i Komisja Rolnictwa i Leśnictwa zaplanowały spotkanie z władzami Nadleśnictwa z tym, że jedna z lutym a druga w marcu zaproponował aby któraś z Komisji spróbowała wyznaczyć jakiś termin i zrobić wspólne posiedzenie Komisji w tym temacie.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p. J. Kubacki - powiedział, że nie ma problemu, bo można uzgodnić z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Leśnictwa jedno posiedzenie. Jak powiedział jemu jest to obojętne i dla członków Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej też, ale może nie być obojętne dla władz Nadleśnictwa i termin zostanie ustalony taki jaki będzie odpowiadał władzom Nadleśnictwa.
Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa.
Nikt nie wniósł uwag do przedstawionego planu pracy.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych uwag do projektów planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Chełmnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia w/w planów pracy.

Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXIII/179/2001 Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Chełmie na I półrocze 2002 roku. /załącznik nr 16 do protokołu/.

Do punktu 13.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 7 /załącznik nr 17 do protokołu/. Następnie o wprowadzenie do projektu tej uchwały poprosił Starostę Chełmińskiego
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że do wyłącznej właściwości rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, stąd projekt uchwały w w/w sprawie. Projekt tej uchwały przeszedł przez wszystkie Komisje i staje po raz drugi na sesji rady Powiatu i jak powiedział myśli, że wszystkie Komisje wczytały się w jego treść i jak powiedział ma nadzieję dzisiaj przedstawiając ten projekt uchwały głosowanie nad nim zakończy się wynikiem pozytywnym.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że aby uniknąć wszelkiego rodzaju niedomówień w tym zakresie wystąpił do wszystkich Przewodniczących Komisji z pismem, że jeżeli są jakieś uwagi do projektu tej uchwały to miały być skierowane do Zarządu Powiatu w Chełmnie. Następnie zapytał Starostę czy wpłynęły jakieś uwagi.
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że nic nie wpłynęło.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 18 do protokołu/.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że ma pytanie do Zarządu Powiatu. Z zapisów tego projektu uchwały w § 10 ust. 3 ppkt. 2 jest bonifikata 90 %. Od iluś lat, wcześniej gminy praktykowały takie bonifikaty były, sens tych bonifikat był taki żeby się pozbyć jak najszybciej lokali mieszkalnych bo do tego w sumie to się sprowadza. Następnie powiedział, że chciałby usłyszeć czy taka jest intencja tej bonifikaty czy intencją jest może jakiś inny cel, że by lokatorom za niską cenę odsprzedać lokal. Poprosił o odpowiedź.
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że intencja jest taka jak przedmówca powiedział. 90% upustu ma pozwolić jak największej ilości mieszkańców nabyć dzięki upustowi mieszkania. Jak powiedział wcześniej ten zapis był zupełnie inny, upust był w graniach 60%, natomiast po pracach w Komisji Budżetu i Finansów Zarząd doszedł do wniosku, że to co Komisja proponuje aby upust był 90% jest słuszne i stąd Zarząd wprowadził tą poprawkę, żeby umożliwić jak największej ilości mieszkańców nabycie tych mieszkań.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy żeby umożliwić mieszkańcom kupno czy aby powiat jak najszybciej pozbył się lokali.
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że z jednej strony i pozbycie a z drugiej strony możliwość nabycia lokali przez lokatorów. Nie jest zadaniem powiatu gospodarka mieszkaniowa.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy były prowadzone zapytania Zarządów Gmin, bo gospodarka mieszkaniowa to są kompetencje gmin, o chęć przejęcia tych zasobów mieszkaniowych, ponieważ jeżeli powiat miałby się pozbyć a wolą Zarządów Gmin byłoby przejęcie to szybciej było by przekazać te lokale gminom.
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że jest to własnością powiatu i dlaczego występować do gmin o przejęcie.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że skoro powiat chce się pozbyć to w tym sensie.
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że powiat chce się pozbyć za znikomą odpłatnością stąd ten upust.
Radny p. D. Śliwiński - powiedział, że uchwała ta budzi pewien niepokój, ponieważ najemca lokalu może kupić za 90% zniżki i nigdzie nie jest napisane, że nie może tego od razu sprzedać. Ktoś kupi jakiś mieszkanie mało wiele wartościowe, zapłaci grosze a za pół roku sprzeda za duże pieniądze. Jak powiedział uważa, że powinno być też obwarowanie, że przynajmniej do 10 lat, chyba, że są inne sytuacje.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że chciałby się z radnymi podzielić pewnymi uwagami. Interesował się kiedyś zarządzaniem budynkami komunalnymi w mieście przez kilkanaście lat i uważa, że prace Komisji budżetu i Finansów szły w tym kierunku po to aby dać ten większy upust właśnie przy pozbyciu się, żeby zachęcić wszystkich lokatorów. Zmieniły się na dzień dzisiejszy przepisy. Jeżeli jeden lokal zostanie jeszcze nie wykupiony, bo w tych lokalach zawiązują się wspólnoty mieszkaniowe, będzie to kłopot dla Starostwa. Na zebrania przedstawiciel Starostwa będzie musiał jeździć i w dalszym ciągu ten ułamek będzie tkwił na barkach Starostwa. Jak powiedział Starosta nie jest obowiązkiem Starostwa gospodarka mieszkaniowa. Jak powiedział mówca uważa, że zapytanie o obawę, że ten najemca sprzeda ten lokal to musi kupić inny, bo gdzieś musi przecież mieszkać. Tego typu obawy były również przy konstruowaniu tych pierwszych uchwał w gminach i w mieście. Praktyka zupełnie co innego wskazuje. Zdanie Komisji Budżetu i Finansów jest takie aby właśnie na tym poziomie to uczynić, zachęcić żeby wszyscy lokatorzy się skrzyknęli i kupili całość. Różne rzeczy się dzieją, wichury itp. i zawsze chociaż Starostwo będzie miało jedno mieszkanie a 10 będzie sprzedanych to będzie tym udziałowcem i najłatwiej będzie przychodzić tej wspólnocie mieszkaniowej do Starostwa o pożyczki i o inne rzeczy. Z drugiej strony parę groszy wpłynie do budżetu powiatu, gdzie ten budżet powiatu jest skromny. Na dzień dzisiejszy z tą polityką mieszkaniową są kłopoty, tak samo w gminach i tak samo w powiecie. Jak powiedział mówca uważa, że jest to doby pomysł aby najszybciej zasobów mieszkaniowych się pozbyć.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że radny p. D. Śliwiński podniósł aspekt społeczny ale zgadza się z Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów, że jak ktoś chce sprzedać i chce się gdzieś przeprowadzić to powiat nie powinien mu tego ograniczać. Natomiast ten aspekt społeczny jest istotny, że powiat nie powinien sprzedawać mieszkań osobom, które mają już jakieś inne lokale mieszkalne.
Radny p. D. Śliwiński - powiedział, że głównie o to mu chodziło. Bo ktoś ma mieszkanie i kupi mieszkanie za 500 zł., a za 20 tys. zł. sprzeda.
Radny p. P. Jankowski - zapytał czy jest wśród zebranych ekspert z zakresu gospodarki nieruchomościami, ponieważ, jak powiedział zdaje mu się, że jakieś zapisy w tym sensie są zawarte w tej ustawie. Jeżeli nie to zgadza się z przedmówcą. Jak powiedział w Gminie Lisewo też są stosowane bonifikaty 50% bo gmina uważa, że więcej to jest zbyt dużo. Udaje się gminie z powodzeniem sprzedać ale jest także taki zapis, że nabywca nie może w przeciągu 10 lat upłynnić tego mieszkania. Jeżeli upłynni się szybciej to bonifikata przestaje być ważna. Jak powiedział uważa, że słuszny jest ten wniosek. Ktoś kupi mieszkanie tanio, za 10% i upłynni to na wolnym rynku za 30 - krotną wartość.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że chciałby odpowiedzieć na drugie pytanie. Na dzień dzisiejszy nie można mieć mieszkania komunalnego i innego własnego. Własnych można mieć bez liku, ale jeżeli ktoś ma własne i komunalne to Starostwo dawno powinno go z tego mieszkania wykwaterować.
Radny p. D. Śliwiński - powiedział, że zgadza się całkowicie z radnym p. Jagodzińskim i jest za tymi zniżkami ale osobiście jest za wprowadzeniem jakiegoś krótkiego okresu, że nie może nabywca sprzedać przed upływem kilku lat. Zgadza się z tym żeby najszybciej te mieszkania sprzedawać i te zniżki dawać ale są przykłady jak to jest w gminach. Niektórzy mieli własne mieszkania, budowali domy a później za 500 zł., ktoś kupił mieszkanie a za 30 tys. zł. sprzedał.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że są takie wybiegi, nie ma nigdzie ograniczenia żeby nabywca wykupione mieszkanie komunalne na drugi dzień darował obojętnie komu, także jak lokator będzie chciał to je komuś podaruje a do 70 tys. zł darowizna w mieszkaniach jest wolna od jakiegokolwiek podatku. Także obojętnie jakie będą ograniczenia to i tak zapis zaproponowany przez radnego Śliwińskiego okaże się praktycznie martwy, bo może nabywca je podarować a jak powiedział mówca nie wierzy, żeby w zasobach powiatowych z wyceny któreś mieszkanie było droższe niż 70 tys. zl. na dzień dzisiejszy.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że jest to przekonujące co przedmówca mówi.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że przy wycenie normalnej to rozumie ale jeżeli stosuje się bonifikatę 90% to taki ktoś dostaje prezent przecież i uważa, że powiat powinien zastosować jakiś czas w ciągu którego nabywca lokalu, który kupuje mieszkanie z bonifikatą powinien nie dokonywać jego sprzedaży.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że jak nie sprzeda to podaruje komuś. Następnie powiedział, że jeżeli radni czytają "Wiadomości Toruńskie" to widać co w dużych miastach robią Rady, wprowadzają bonifikaty nawet do 95% i więcej jeżeli ktoś całość i kupi jeszcze nie mogą się tego pozbyć. Ci co chcieli to mieszkania już sobie pokupowali. Jeżeli chodzi o zasób powiatu to są praktycznie mieszkania poza miastem.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że jeżeli powiat sprzedaje mieszkanie lokatorowi, to takiemu, który mieszka od wielu lat w tym mieszkaniu i który zainwestuje w to mieszkanie i jest to jakiś ukłon w jego stronę a jeżeli jest stosowana bonifikata to w takiej sytuacji może dojść do sytuacji takiej, że ten człowiek w ciągu 24 godzin się wzbogaci. Jak powiedział miał taki przypadek w Gminie Lisewo. Gmina sprzedała mieszkanie w centrum Lisewa i atrakcyjnym punkcie za grosze. Okazało się, że teraz tam funkcjonuje apteka i ten człowiek otrzymał takie pieniądze, że wyprowadził się do bloku i jeszcze sobie samochód kupił.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że ma prośbę aby przedmówca złożył konkretny wniosek w tym zakresie.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że jest za tym, że jeżeli to jest nieprzygotowane i dlatego pyta czy jest jakiś ekspert z zakresu ustawy o gospodarce gruntami, bo może jest jakiś zapis konkretny w tej ustawie. Jeżeli nikt nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć to proponuje aby ten projekt odłożyć na następną sesję.
Radny p. D. Śliwiński - powiedział, że wniosek, który złożył wcześniej poddać pod głosowanie. Jeżeli Rada przyjmie to, że ma być takie obwarowanie to będzie a jeżeli nie to nie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że mówiąc o konkretnym wniosku miał nadzieję, że radny Jankowski zaproponuje jakieś 5 lat czy więcej bo takie propozycje padały. Jak powiedział nie sądził, że radny Jankowski zaproponuje w ogóle odrzucenie tego projektu uchwały. Następnie powiedział, że ten projekt uchwały był już tyle razy odrzucany, zwrócił się do wszystkich Komisji o ewentualne uwagi i uwag nie było i jeżeli w dniu dzisiejszym Rada znowu odrzuci ten projekt uchwały to będzie wyglądało trochę niepoważnie. Następnie zapytał czy radny p. P. Jankowski mógłby sprecyzować swój wniosek co do ilości lat bo jak rozumie to wszystko w tym kierunku zmierza, lub może Zarząd chciałby się w tym temacie wypowiedzieć.
O godz. 17:20 posiedzenie Rady Powiatu opuścił radny p. D. Śliwiński.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że w Grubnie większość mieszkań jest sprzedanych w 1998 r. ale są dwa mieszkania nie sprzedane i w tym momencie ci najemcy tych dwóch mieszkań czy oni się kwalifikują do tej 90% bonifikaty.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że nie.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że są w takim razie poszkodowani a z tego co wie to są to ludzie, którzy nie mają innych mieszkań.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał co zrobić żeby ta uchwala była w końcu przyjęta.
Radni zaproponowali aby ją przegłosować.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła uchwałę Nr XXXIII/180/2001 Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata. /załącznik nr 19 do protokołu/.
O godz. 17:25 na posiedzenie Rady Powiatu przybył radny p. D. Śliwiński.

Do punktu 14.
Sprawa uchylenia w całości Uchwały Nr XXXII /171/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 5 grudnia 2001 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 8 /załącznik nr 20 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że uzasadnienie jest bardzo krótkie. Sytuacja finansowa powiatu w 2001 roku zdecydowanie się zmieniła i takie zabezpieczenie w postaci kredytu krótkoterminowego, który de facto był kredytem długoterminowym nie jest już potrzebne. W przyjętym budżecie na 2002 rok Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania kredytu krótkoterminowego do wysokości 600 tys. zł. i jeżeli zajdzie taka potrzeba to Zarząd w przypadku trudnej sytuacji finansowej będzie mógł na podstawie tego upoważnienia zaciągnąć krótkoterminowy kredyt. W związku z tym Zarząd wnioskuje o uchylenie w/w uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 21 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXIII/181/2001 Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr XXXII /171/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 5 grudnia 2001 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym. /załącznik nr 22 do protokołu/.

Do punktu 15.
Sprawa upoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Starosty z wyłączeniem ustalenia wynagrodzenia za pracę.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 9 /załącznik nr 23 do protokołu/. Następnie powiedział, że jest to uchwała czytelna i dopowiedział, że zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym ustalenie wynagrodzenia dla przewodniczącego zarządu należy do właściwości rady. Jest to nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 30 maja 2000 roku. W związku z tym poprosił aby upoważnić go do wykonywania czynności związanych z prawem pracy w stosunku do Starosty Chełmińskiego z wyłączeniem prawa do ustalania wynagrodzenia za pracę.
O godz. 17:25 posiedzenie Rady Powiatu opuścił radny p. Z. Bukowski.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że należy to podsumować, że Przewodniczącego Rada upoważniła już kiedyś a teraz tylko wyłącza z tego upoważnienia sprawę ustalania wynagrodzenia.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w § 3 traci moc wcześniejsza uchwała w sprawie upoważnienia. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXIII/182/2001 Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Starosty z wyłączeniem ustalenia wynagrodzenia za pracę. /załącznik nr 24 do protokołu/.

Do punktu 16.
Sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Starosty.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 10 /załącznik nr 25 do protokołu/. Następnie powiedział, że w związku ze zmianami personalnymi, które nastąpiły na sesji w dniu 5 grudnia 2001 r. przedstawia radnym w/w projekt uchwały. Dodał, że uposażenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy oraz dodatek specjalny w podsumowaniu jest porównywalne to wynagrodzenie z poprzednim wynagrodzeniem Starosty Bukowskiego. Są szczegółowo rozpisane czynniki wpływające na tą sumę.
Radny p. Z. Piechota - powiedział, że skoro jest takie samo wynagrodzenie czy porównywalne to czy w ogóle ma sens podejmowanie tej uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że ma sens z uwagi na to, że tamta uchwała dotyczyła p. Z. Bukowskiego, składniki wynagrodzenia były inne, bo p. Wojtaszewski ma staż inny i dodatek specjalny się w tej chwili zmienił ale tamta uchwała dotyczyła p. Bukowskiego a w tej chwili Starostą jest p. Wojtaszewski.
Radny p. W. Bińczyk - zapytał czy jak Przewodniczący obrad mówi porównywalne to mówi takie samo.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że mówiąc porównywalne to dokładnie 5 zł., mniej jak miał p. Z. Bukowski. W związku z brakiem innych uwag poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXIII/183/2001 Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty. /załącznik nr 26 do protokołu/.
O godz. 17:35 na posiedzenie Rady Powiatu przybył radny p. Z. Bukowski.

Do punktu 17.
Wolne wnioski.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że otrzymał zaproszenie na koncert kolęd w dniu 6 stycznia 2002 r. o godz. 16:00 w Kościele Farnym , że jest to zaproszenie również dla członków Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że zaprasza na w/w koncert członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, ze zaprasza na ten koncert wszystkich radnych.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że w ostatnim czasie doszło do odwołania w dość tajemniczych okolicznościach Ordynatora Oddziału Chirurgicznego. W związku z różnymi pogłoskami krążącymi na ten temat poprosił Zarząd Powiatu o przedstawienie pisemnej informacji jak do tego odwołania doszło.
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że radny p. Z. Bukowski niepotrzebnie kieruje to pytanie do Zarządu. Nie zadaniem Zarządu ani rolą jest ani powoływanie ani odwoływanie ordynatora. Powiat jest organem założycielskim dla Szpitala i powołuje i odwołuje dyrektora szpitala, natomiast pracodawcą ordynatora jest dyrektor szpitala i jak powiedział myśli, że Starosta Bukowski do dyrektora Szpitala a nie do Zarządu kierować pytanie, jeżeli jest potrzeba tłumaczenia czegokolwiek. Następnie powiedział, że w sytuacji kiedy otrzymał wypowiedzenie z pracy za okresem wypowiedzenia Ordynator Chirurgii rozpoczęła się dziwna kampania w powiecie uratowania tego człowieka. Jak powiedział dotarło to do mówcy w piątek czy poniedziałek kiedy ordynator otrzymał wypowiedzenie te sygnały zaczęły docierać z różnych stron i między innymi sugestia nieobecnego tu p. P. Madeja spowodowała, że tym problemem zajęła się Rada Społeczna ZOZ - u. Pan Madej rozmawiał z członkami Rady Społecznej. To spotkanie z p. Madejem miało miejsce w poniedziałek. We wtorek odbyło się pierwsze spotkanie Rady Społecznej z Dyrekcją ZOZ - u. Członkowi Rady Społecznej ZOZ - u nie mieli na tym pierwszym spotkaniu zastrzeżeń do Dyrekcji, do formy wypowiedzenia i jak gdyby trybu wypowiedzenia pracy Panu Ordynatorowi. Na tym spotkaniu budziło wątpliwości oświadczenie dwóch lekarzy chirurgów, które niby było kierowane do Rady Powiatu, bo tak było zatytułowane i podpisane. Nosiło ono znamiona protestu przeciwko jak gdyby nieprzemyślanemu odwołaniu Ordynatora. I to Rada Społeczna chciała sprawdzić. W tym celu odbyła Rada Społeczna kolejne spotkanie w czwartek w Szpitalu i po wysłuchaniu Pana Kłysińskiego i Knioły w sprawie tego pisma, Rada Społeczna doszła do wniosku, że dalej tą sprawą zajmować się nie powinna. Rada oceniła, że działania Dyrektora ZOZ są poprawne i tak należało postąpić, bez wnikania w szczegóły, które zaczęły być "brudne". To co się wydarzyło znalazło swoje następstwa również w działaniu byłego Ordynatora na terenie powiatu chełmińskiego. Pan były Ordynator wycofał kolejne pismo, które kierował do Rady Powiatu z całą teczką korespondencji między nim a Dyrektorem ZOZ - u uważając, że jest ta sprawa już nie ważna dla niego. Wycofał z Sądu Rejonowego z Chełmna swój wniosek i w dniu wczorajszym pożegnał się z Dyrekcją Szpitala. Jak powiedział mówca umówił się również z nim na spotkanie styczniowe, które nie ma nic wnieść nowego, bo sprawa jest już zakończona. To jest całe wyjaśnienie niby politycznej sprawy z niechcianym i wyrzuconym Ordynatorem Chirurgii.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy te wyjaśnienia zadowalają radnego p. Z. Bukowskiego.
Radny p. Z. Bukowski - powiedział, że nie zadowalają go. Następnie powiedział, że myśli, iż dobrze skierował swój wniosek. Jak powiedział rozumie, że odbyły się posiedzenia Rady Społecznej poświecone temu tematowi, więc musiało coś drażliwego się stać, aż dwa posiedzenia. Pan Starosta jest Przewodniczącym Rady Społecznej, więc myśli, że adresat jest dobry a sposób zebrania informacji przez Zarząd Powiatu pozostawia Zarządowi. Natomiast niewiele się dowiedział poza tym, że są różne wątpliwości, różne "brudne" rzeczy. Poprosił o bardziej konkretną informację.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że ma w tej sprawie pytanie może trochę złośliwe ale słyszał, że radny p. P. Madej zawnioskował o spotkanie Rady Społecznej. Następnie zapytał czy on jako radny w ważnej sprawie poprosi o zwołanie Rady Społecznej to Rada też się zbierze.
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że w tamtej szczególnej sytuacji, która się wydarzyła kiedy taką informację powziął radny powiatu p. P. Madej mówca uważał, że skoro p Madej był po rozmowie z częścią członków Rady Społecznej, to aby poprzecinać ciąg wydarzeń i ciąg niepotrzebnych sprzecznych opinii należało zrobić to jak najwcześniej. Stąd decyzja o spotkaniu Rady Społecznej ZOZ. Było to w sytuacji szczególnej. Odwołanie Ordynatora kiedy rozpoczął pracę 11 września na koniec grudnia jest dziwne. Miał wątpliwości w tym zakresie i pismo od lekarzy zmorzyło jego czujność i uważał, że należało Radę Społeczną zwołać, tylko w tym szczególnym przypadku.
Radny p. W. Bińczyk - zapytał czy są jakieś przeszkody żeby poinformować Radę o tym o co pytał radny p. Z. Bukowski. Intencja była taka aby tą sprawę wyjaśnić i zapytał czy Rada nie mogłaby być zapoznana z tymi wątpliwościami, bo faktycznie słuchy chodzą przedziwne. Żeby sprawa była czysta należałoby ją po prostu wyjaśnić.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wniosek Radnego p. Z. Bukowskiego został przyjęty i Zarząd odpowie w tej sprawie.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że odpowiedź w tej sprawie zostanie udzielona radnemu, który złożył wniosek a chodzi o to, żeby wszyscy radni zainteresowani sprawą odpowiedź otrzymali.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że jeżeli jest zainteresowanie wszystkich radnych to nie widzi przeszkód. W działalności samorządowej nie ma tajnych spraw i w związku z tym myśli, że wszyscy radni mogą się z odpowiedzią na ten wniosek zapoznać i nie widzi w tym zakresie żadnych przeszkód.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że jego wniosek byłby taki aby zapoznać radnych ze szczegółami.
Radny p. P. Jankowski - zaproponował aby zobowiązać Dyrektora ZOZ aby przedstawił radnym taką informację.
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że nie widzi żadnych przeciwwskazań aby cała Rada mogła zapoznać się ze sprawą byłego Ordynatora Chirurgii.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że odpowiedź zostanie przesłana w materiałach na sesję styczniową wszystkim radnym.
Radny p. K. Poliwko - podziękował radnym za zaufanie i wybór na członka Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - złożył radnym życzenia noworoczne.

Do punktu 18.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XXXIII sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki