Protokół nr XXVIII/2001
z XXXII Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 5 grudnia 2001 r.

Sesja odbyła się w dniu 5 grudnia 2001 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 20:00.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 25, co stanowi 100 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.
5. Sprawa odwołania Starosty Powiatu Chełmińskiego.
6. Sprawa wyboru Starosty i Zarządu Powiatu w Chełmnie.
7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
8. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Sprawa informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
11. Sprawa informacji o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chełmnie za okres III kwartałów 2001 r.
12. Sprawa zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym.
13. Sprawa zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
14. Sprawa zmiany Uchwały nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych.
15. Sprawa zmiany Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XXXII sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest 24, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych chciałby wnieść poprawki do wcześniej otrzymanego projektu porządku obrad XXXII sesji Rady Powiatu.
Starosta Chełmiński - powiedział, że w imieniu Zarządu Powiatu chciałby prosić o wycofanie z porządku obrad pkt. 13 tj. projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 2001, ponieważ Zarząd proponuje aby ewentualnie tego rodzaju wydatki określić na ostatniej sesji, kiedy będzie pełna informacja o ostatecznych decyzjach dotyczących przyznanych powiatowi chełmińskiemu dotacji z budżetu wojewody.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że wnioskuje o zmianę kolejności w porządku obrad aby pkt. 15 dotyczący odwołania Starosty Chełmińskiego wszedł w miejsce pkt. 5 i pozostałe sprawy przesunęłyby się o jedno miejsce. Powiedział, że pkt. 15 to jest sprawa o dużym ciężarze i powinien być rozpatrywany na początku a program sesji jest dosyć przeładowany i dlatego wnioskuje o taką zmianę.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie wniosek radnego p. J. Kubackiego.

Za przyjęciem wniosku głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek przyjęty został większością głosów.
Radny p. Z. Piechota - powiedział, że jeżeli nastąpi odwołanie Starosty to wnioskuje o wprowadzenie pkt. 6 o powołanie nowego Starosty.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że zgodnie art. 31 b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym odwołany zarząd powiatu - ponieważ odwołanie starosty jest równoznaczne z odwołaniem zarządu powiatu - pełni dotychczasowe obowiązku do czasu wyboru nowego zarządu. Ustawowo jest na to czas do trzech miesięcy. W przypadku przekroczenia tego terminu rada powiatu ulega rozwiązaniu z mocy prawa.
Radny p. Z. Piechota - powiedział, że podtrzymuje swój wniosek i proponuje aby go przegłosować.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy chodzi też o wybór nowego zarządu.
Radny p. Z. Piechota - powiedział, że chodzi o wybór nowego Starosty a Starosta wybierze Zarząd.
O godz. 15:20 przybył na sesję radny p. P. Piekarski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie wniosek radnego p. Z. Piechoty. Zapytał kto z radnych jest za tym aby w dniu dzisiejszym w przypadku odwołania starosty wybrać nowego starostę i nowy zarząd.

Za przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych przy 7 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów.
Rady p. P. Piekarski - powiedział, że nie było go w momencie kiedy stawiany był wniosek o przesunięcie punktu o odwołanie Starosty w miejsce pkt. 5. Powiedział, że nie wie co o tym mówią przepisy prawne i poprosił aby radca prawny się do tego ustosunkował, ponieważ przy założeniu, że Rada Powiatu odwoła Starostę, kto będzie referował bardzo ważne punkty finansowe jakie są w porządku obrad sesji.
Radny p. P. Madej - powiedział, że ten kto zgłosił wniosek.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że może tak być, że po pkt. 5 radni rozejdą się do domu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że interpretacja radcy prawnego jest taka, że referuje nowy zarząd, dzisiaj wybrany.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że sprawy zostały omówione w Komisjach.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że radni będą się martwić w tym punkcie.
Radny p. A. Wiśniewski - zaproponował aby pkt. o odwołanie Starosty zamieścić jako pkt 8 i nie będzie już problemu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że sprawa umieszczenia w/w pkt. jako pkt.5 została już przegłosowana. W związku z brakiem innych uwag poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętymi wcześniej wnioskami.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie większością głosów przyjęła porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że zanim zostanie omawiany protokół z XXXI sesji chciałby wrócić do protokołu z XXX sesji, do którego radny p.M. Cecerko wniósł uwagi i w wyniku dyskusji jaka się wywiązała Rada przyjęła protokół z XXX sesji bez dwóch wypowiedzi radnego p. M. Cecerko na stronie 25 i 35 w/w protokołu. Powiedział, że wypowiedzi te zostały częściowo zniekształcone a związane było to z wymianą kasety. Radny p. M. Cecerko dokonał weryfikacji wypowiedzi, uzgodniono z nim stosowne zapisy i na 7 dni przed sesją nikt z radnych uwag nie wniósł. W związku z tym poddał pod głosowanie 2 w/w zmiany.

Za przyjęciem głosowało 25 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że wypowiedzi radnego p. M. Cecerko zapisane w protokole zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że protokół z XXXI sesji został wyłożony na 7 dni przed sesją i nikt z radnych nie wniósł uwag. W związku z tym poddał pod głosowanie w/w protokół.

Za przyjęciem głosowało 25 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół z XXXI sesji Rady Powiatu w Chełmnie został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie.

Do punktu 5.
Sprawa odwołania Starosty Powiatu Chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że projekt uchwały w tej sprawie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję i znajduje się na druku nr 6 /załącznik nr 3 do protokołu/. Następnie powiedział, że na XXXI sesji w dniu 30 października 2001 r. wpłynął do niego wniosek grupy radnych o odwołanie Starosty Chełmińskiego dr Zbigniewa Bukowskiego. Następnie odczytał w/w wniosek /załącznik nr 4 do protokołu/. Poinformował, że złożony wniosek jest zgodny z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym. W związku z tym w dniu 31 października 2001 r. wniosek ten został skierowany do Komisji Rewizyjnej w celu zaopiniowania. Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Chełmnie p. A. Wiśniewski - odczytał opinię do w/w wniosku /załącznik nr 5 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - otworzył dyskusję w tym temacie.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że chciałby w tym miejscu w imieniu własnym i swoich współpracowników, bo tak na Zarządzie ustalono, że wszyscy członkowie biorą pełną odpowiedzialność za to co działo się w powiecie przez ostatnie 3 lata, powiedzieć, że z pewnością przyznają, że nie wszystko musiało być do końca dobrze. Nikt kto próbuje aktywie działać nie jest wolny od błędów i wad. I tak na pewno było też z działalnością Zarządu Powiatu w Chełmnie i do pomyłek i błędów powinien się przyznać. Powiedział, że ogólnie oceniając okres tych trzech lat myśli, że kierunek rozwoju powiatu, przyjęte przez wszystkich założenia były słuszne i były nastawione na rozwój tego powiatu. Udało się przeprowadzić cały szereg bardzo ważnych zadań i inwestycji. Na pewno dzisiaj powiat i jednostki powiatu są w o wiele lepszym stanie niż trzy lata temu kiedy były przez powiat chełmiński przejmowane. Wynika to chociażby ze sprawozdań jakie wszystkie jednostki składają powiatowi. Wymagało to bardzo wielu trudów, głównie związanych z finansowaniem tychże zadań. Wszyscy wiedzą jaka jest sytuacja budżetowa. Budżet powiatu chełmińskiego jest co roku budżetem słabszym i coraz bardziej trudniejszym. Na pewno najtrudniejszy będzie budżet przyszłoroczny, z którego projektem radni się już zapoznali. Nie da się ukryć, że tegoroczny budżet jest budżetem słabym między innymi w wyniku popełnionych w działaniu jednostek powiatowych błędów. Następnie powiedział, że z tego miejsca chciałby bardzo serdecznie podziękować za trzyletnią współpracę. Jak powiedział myśli, że udało się zrobić wiele dobrego i w większości tych działań wszyscy byli wyjątkowo jednomyślni. Następnie powiedział, że ma nadzieję, że taka współpraca z jakimi to będą dalszymi władzami powiatu, między zarządem a radą powiatu będzie dalej trwała i kontynuowała dla pożytku społeczności powiatu chełmińskiego i dla rozwoju instytucji w tymże powiecie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w związku z brakiem dyskutantów chciałby zaproponować przystąpienie do wyboru komisji skrutacyjnej. Następnie powiedział, że przed wyborem tejże komisji chciałby przedstawić radnym wniosek dotyczący wyłączenia Zarządu Powiatu z głosowania. Biorąc pod uwagę kontrowersje i różnice zdań, które w tym zakresie występowały mówca poprosił o opinię prawne dwie niezależne jednostki prawne aby się wypowiedziały czy członkowie zarządu mają prawo brać udział w głosowaniu. Następnie zapoznał radnych z opinią w tej sprawie przygotowaną przez radcę prawnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie /załącznik nr 6 do protokołu/ oraz przez radcę prawnego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego /załącznik nr 7 do protokołu/. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać w tym temacie głos. Mówca powiedział, że jeżeli nikt nie chce zabrać głosu to rozumie, że jego propozycja jest przez radnych akceptowana.
Radny p. M. Cecerko - zapytał jaka propozycja.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wniosek dotyczący wyłączenia członków zarządu z głosowania.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że Przewodniczący obrad przeczytał opinię. Następnie powiedział, że niektóre wypowiedzi w opiniach są niejednoznaczne, w jednym miejscu jest mowa, że mogą, w drugim, że nie mogą ale to są opinie. Są również inne opinie w prasie. Jak powiedział ma przed sobą opinię mówiącą dokładnie odwrotnie o tym, ale podsumowując powiedział, że Przewodniczący obrad uważa, że ta opinia mówi, że członkowie zarządu nie mogą brać udziału w tym głosowaniu. Jeśli tak jest to ta opinia podważa głosowanie w październiku 1998 roku o wyborze członków zarządu. Następnie zaproponował aby członkowie zarządu sami zdecydowali czy będą brali udział w głosowaniu czy nie.
Radca prawny p. G. Jarczyńska - powiedziała, że podtrzymuje stanowisko, że członkowie zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu. Artykuł mówiący o tym jest artykułem polemicznym nad którym można by dyskutować niemniej jednak stwierdza również w jednym z akapitów, że członkowie zarządu nie powinni głosować ani za wyborem ani za odwołaniem swojej osoby.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że co prawda nie zajmuje się żadnymi przepisami i nie zna doskonale przepisów prawnych ale na jego chłopski rozum a jest najstarszy na tej sali pomijając jedną tylko radną uważa, że jeżeli radny mając interes prawny głosuje żeby go wybrali czy na członka zarządu, czy na starostę, czy na przewodniczącego komisji bo mam tam interes prawny bo będzie miał większą dietę, jeżeli radny głosuje nad absolutorium czyli głosuje nad tym, że pracował dobrze to dlaczego teraz kiedy należy się wypowiedzieć o innej osobie zabiera się głos. Uważa, że w tym wypadku sami członkowie zarządu powinni zdecydować kto chce niech głosuje, kto nie to nie, względnie niech taką decyzję podejmie Rada Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wniosek, który postawił oparty był na dwóch opiniach prawnych wcześniej przedstawionych. W związku z tym poddał pod głosowanie wniosek o wykluczenie zarząd z głosowania.

Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych przy 18 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek został odrzucony większością głosów.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że ma wątpliwości czy za chwilę nie okaże się, że to wszystko co jest robione jest niezgodne z prawem. Jest wykładnia radców prawnych i wszyscy powinni się nad tym zastanowić bo jest pewne niebezpieczeństwo, że zostanie przegłosowane coś, co za tydzień czy dwa okaże się niezgodne z prawem i będzie się wracało do tematu ponownie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że aby uniknąć tego co powiedział przedmówca wystąpił o te dwie opinie i je przedstawił i one w wyniku głosowania nie zostały uwzględnione. Nie można drugi raz do tematu wracać.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że wniosek został odrzucony czyli Rada nie zobligowała członków zarządu do głosowania, po prostu to nadal zostaje do ich decyzji. Odrzucenie wniosku nie skutkuje tym, że zmusza się członków zarządu do głosowania.
Radny p. P. Madej - powiedział, że niektórzy zaczęli sugerować, czy członkowie zarządu mają głosować czy nie. Następnie powiedział, że należy to zostawić członkom zarządu, którzy sami podejmą decyzję. Interpretacja jest jasna i jeżeli członkowie zarządu będą się z nią zgadzać to nie będą głosować. Następnie powiedział, że zarówno on jak i pozostali członkowie Zarządu nie głosowali 3 lata temu żeby dostawać większą dietę, bo nie dla tego ich wybrano i chcieli dobrze służyć dla powiatu i w większości swój cel spełnili. Na pewno ci, którzy mówią, że chcieli członkowie zarządu większą dietę to bardziej dbali aby zostać przewodniczącymi komisji i dostawać 100 zł więcej jak normalny radny i tego już nie pamiętają.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zaproponował aby przystąpić do wyboru komisji skrutacyjnej. Powiedział, że proponuje trzyosobową komisję. Następnie poddał pod głosowanie w/w propozycję.

Za przyjęciem głosowało 25 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zaproponował kandydaturę p. Dariusza Śliwińskiego. Następnie zapytał czy w/w wyraża zgodę.
Radny p. D. Śliwiński - nie wyraził zgody.
Radny p. P. Madej - zaproponował kandydaturę p. Stanisława Bojanowskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki -zapytał czy w/w wyraża zgodę.
Radny p. St. Bojanowski - wyraził zgodę.
Radny p. J. Kubacki - zaproponował kandydaturę p. Małgorzaty Jakubowskiej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki -zapytał czy w/w wyraża zgodę.
Radna p. Ma. Jakubowska - wyraziła zgodę.
Radny p. Z. Piechota - zaproponował kandydaturę p. Krzysztofa Poliwko.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki -zapytał czy w/w wyraża zgodę.
Radny p. K. Poliwko - wyraził zgodę.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie propozycje aby wcześniej zaproponowane osoby uczestniczyły w pracach komisji skrutacyjnej.

Za przyjęciem głosowało 25 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że komisja skrutacyjna została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący obrad ogłosił 20 min przerwę od godz. 15:55 do godz. 16:15.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - wznowił obrady i poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej p. M. Jakubowską aby poinformowała radnych o zasadach głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. M. Jakubowska - przedstawiła skład Komisji Skrutacyjnej : Przewodnicząca - M. Jakubowska, członkowie - St. Bojanowski i K. Poliwko. Następnie zapoznała radnych z zasadami głosowania. Odwołania Starosty następuje co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Powiedziała, że Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej będzie odczytywała z listy nazwisko radnego, który otrzyma od niej kartę do głosowania. Następnie zapoznała z kartą do głosowania, z jej treścią i pokazała jak ona wygląda. Treść zamieszczona na karcie do głosowania : "Karta do głosowania tajnego w sprawie odwołania Starosty Chełmińskiego p. Zbigniewa Bukowskiego" i są zamieszczone trzy zdania : "jestem za odwołaniem, jestem przeciw odwołaniu, wstrzymuję się od głosowania". Obok każdego zdania znajduje się kratka i Komisja ustaliła, że w kratce, obok zdania, którą wybiera radny stawia krzyżyk. Karta do głosowania, która zostanie wręczona każdemu radnemu jest zaparafowana przez Komisję Skrutacyjna i tylko te karty będą brane pod uwagę przy obliczeniu, wyników głosowania. Po oddaniu głosów przez radnych Komisja Skrutacyjna wznowi swoją pracę, przelicza oddane głosy, wypełni protokół, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje ten protokół i składa go na ręce przewodniczącego Rady Powiatu w obecności wszystkich radnych.
Radny p. D. Śliwiński - zapytał czy ma to być krzyżyk czy znak "X".
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. M. Jakubowska - powiedziała, że znak postawiony w kratce mają to być dwie przecinające się linie w obrębie kratki przy zdaniu, które wybieramy.
Radny p. P. Jankowski - zapytał co będzie jak będzie drżała ręka i wyjedzie się poza kratę.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. M. Jakubowska - powiedziała, że można wyjechać poza kratkę natomiast przecięcie się tych linii musi być w obrębie kratki. W związku z tym powiedziała, że każdy radny dostanie kartkę do głosowania i po skreśleniu kartę należy wrzucić do urny.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że jest zdanie na karcie do głosowania, że "wstrzymuję się od głosowania" a może być taka sytuacja, że ktoś z członków zarządu powie, że w ogóle nie bierze udziału w głosowaniu i nie podchodzi.
Radny p. St. Bojanowski - powiedział, że i tak liczy się od 25 radnych.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. M. Jakubowska - powiedziała, że członek zarządu może nie podjąć głosowania, zostanie to zaznaczone na liście. W związku z brakiem innych pytań przystąpiono do głosowania. Następnie mówczyni powiedziała, że urna nie jest zaklejona niemniej jednak przygotowane zostało 25 kart do głosowania, które są opieczętowane i każda karta jest zaparafowana i wydawane są pojedynczo, więc nawet jeżeli coś się znajduje w urnie to tylko karty do głosowania w tej chwili wydawane.
Radny p. St. Bojanowski - zaproponował aby radny p. W. Bińczyk wyjął swoją kartę do głosowania i niech urna zostanie zaklejona.
Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej pokazała, że urna jest pusta i przystąpiono do głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyczytywała radnych z listy według kolejności alfabetycznej. W głosowaniu udziału nie wzięli następujący członkowie Zarządu:
- radny p. Zbigniew Bukowski,
- radny p. Piotr Madej,
- radny p. Zbigniew Resmer.
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę do czasu zakończenia pracy przez Komisja Skrutacyjną.
Przerwa trwała od godz. 16:30 do godz. 16:45.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - oddał głos przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. M. Jakubowska - odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej /załącznik nr 8 do protokołu/. Następnie powiedziała, że Komisja chciałaby wyjaśnić, że w związku z tym, że trzech radnych nie głosowało a przygotowanych było 25 kart do głosowania i one stanowią załącznik do dokumentacji z protokołu Komisja stwierdziła, że na oczach radnych te trzy karty do głosowania, których radni nie wykorzystali zostaną podarte. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami protokół Komisji Skrutacyjnej został przekazany Przewodniczącemu Rady Powiatu w Chełmnie.
Uchwała Nr XXXII/167/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie odwołania Starosty Chełmińskiego stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w związku z tym, iż odwołanie Starosty skutkuje odwołaniem całego Zarządu chciałby całemu Zarządowi serdecznie podziękować za trud i wkład pracy w budowę struktur powiatowych i za procę na rzecz powiatu chełmińskiego.

Do punktu 6.
Sprawa wyboru Starosty Chełmińskiego i członków Zarządu Powiatu Chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że zgodnie z art. 27 ust. 1 rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy z uwzględnieniem ust. 2 i 3. Liczbę członków Zarządu określa w statucie rada powiatu. Następnie zapoznał radnych z ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym. Jeżeli chodzi o przepisy przejściowe to jak mówca powiedział ustali z radczyniami prawnymi, że rada powiatu może wybierać zarząd w liczbie od 3 - 6 osób. W związku z tym poprosił o propozycje ilu członków ma Zarząd Powiatu liczyć.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że wydaje mu się, że to Starosta zaproponuje ilu członków Zarządu ma być.
Radny p. P. Jankowski - zaproponował aby najpierw wybrać starostę.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zgłaszanie kandydatur na starostę.
Radna p. M. Jakubowska - zgłosiła kandydaturę na Starostę Powiatu Chełmińskiego Pana Janusza Wojtaszewskiego. Następnie powiedziała, że jest to osoba, która nabyła już doświadczenie związane z pracą i obowiązkami w pracy zarządu. Wybór P. J Wojtaszewskiego przyczyni się do zachowania ciągłości i kontynuacji pracy jednostek organizacyjnych podległych radzie powiatu.
Radny p. St. Bojanowski - powiedział, że p. J. Wojtaszewski był też w Zarządzie i uważa, że z Zarządu nie może nikt według mówcy z formalnych i moralnych względów nie powinien kandydować na Starostę. Następnie powiedział, że na jednej sesji odwołuje się i zaraz powołuje Starostę, trzeba się zastanowić kogo wybrać, spotkać się w Komisjach i porozmawiać o tym a nie w ten sposób. Powiedział, że uważa, iż po odwołaniu Starosty i Zarządy należy tę sesję przerwać i zastanowić się nad wszystkim, bo dalsze punkty miał referować starosta, którego w tej chwili już nie ma i kto będzie je referował. Aby zachować powagę należy się nad tym wszystkim dobrze zastanowić.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że wątpliwości radnego p. St. Bojanowskiego są dla niego zrozumiałe, ale porządek obrad został przyjęty. Następnie zaproponował zgłoszenie innej kandydatury po prostu albo głosować przeciw jeżeli radni tak jak przedmówca mają takie zdanie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki -zapytał p. Janusza Wojtaszewskiego czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Starosty Chełmińskiego.
Pan J. Wojtaszewski - powiedział, że poddaje się pod osąd radnych i zgadza się.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że biorąc pod uwagę, że już więcej kandydatur nie ma poprosił o przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na Starostę.

Za głosowało 24 radnych przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie większością głosów zdecydowała o zamknięciu listy kandydatów na Starostę. Następnie powiedział, że głosowanie odbędzie się w sposób tajny i decyduje bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady. Następnie powiedział, że Komisji Skrutacyjnej zmieniać się nie będzie i jeżeli nie usłyszy żadnych innych propozycji w tym zakresie to będzie uważał, że Komisja nadal będzie pracowała uprzednio wybranym składzie.
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę do momentu przygotowania kartek do głosowania.
Przerwa trwała od godz. 17:00 do godz. 17:15.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - wznowił obrady i oddał głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej w celu omówienia zasad wyboru.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. M. Jakubowska - dokonała opieczętowania pustej urny, po uprzednim pokazaniu radnym, że nic nie znajduje się w niej. Następnie zaproponowała, że odczyta z ustawy jak wybierany jest starosta " rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym " W przypadku powiatu chełmińskiego będzie to 13 oddanych głosów za kandydaturą p. J. Wojtaszewskiego. Głosowanie będzie przebiegało w podobny sposób jak wcześniej czyli jak mówczyni powiedziała, będzie wyczytywała imię i nazwisko każdego radnego, dawała mu kartę do głosowania. Następnie odczytała treść karty do głosowania : "Karta do głosowania tajnego w sprawie powołania na stanowisko Starosty Chełmińskiego p. Janusza Wojtaszewskiego, jestem za powołaniem, jestem przeciw powołaniu, wstrzymuję się od głosowania". Kart do głosowania jest 25 są opatrzone parafkami Komisji Skrutacyjnej. Na kartach przy wcześniej wyczytanych zdaniach znajdują się kratki, w których należy umieścić dwie przecinające się linie aby głos był ważny. Następnie powiedziała, że radczynie prawne twierdzą, że na karcie do głosowania powinno być napisane "w sprawie wyboru na stanowisko Starosty Chełmińskiego", więc jeżeli to jest niezgodne z prawem to zaproponowała przerwanie na chwilę sesji w celu poprawienia kart do głosowania.
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę w celu poprawienia kart do głosowania.
Przerwa trwała od godz. 17:20 do godz. 17:25.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - wznowił obrady i oddał głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. M. Jakubowska - powiedziała, że Komisja stwierdza, że urna jest pusta.
Nastąpiło zapieczętowanie urny.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. M. Jakubowska - powiedziała, że chce wrócić do kart do głosowania, a następnie zapoznała radnych z treścią w/w karty : "karta do głosowania tajnego w sprawie wyboru na stanowisko Starosty Chełmińskiego Pana Janusza Wojtaszewskiego, jestem za wyborem, jestem przeciw wyborowi, wstrzymuję się od głosowania". Są trzy możliwości głosowania, należy wstawić dwie przecinające się linie w kratce, wtedy głos jest ważny. Następnie powiedziała, że tak jak wcześniej będzie wyczytywała nazwiska i będzie podawać karty do głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyczytywała radnych z listy według kolejności alfabetycznej. W głosowaniu udział wzięli wszyscy radni.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - ogłosił przerwę do czasu zakończenia pracy przez Komisję Skrutacyjną.
Przerwa trwała o godz. 17:35 do godz. 17:45.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - wznowił obrady i oddał głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. M. Jakubowska - odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej w w/w sprawie /załącznik nr 10 do protokołu/. Następnie przekazała w/w protokół wraz z kartami do głosowania Przewodniczącemu Rady Powiatu.
Uchwała Nr XXXII/168/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Chełmińskiego stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - pogratulował P. J. Wojtaszewskiemu wyboru na stanowisko Starosty Chełmińskiego i oddał mu głos.
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - podziękował za wybór. Następnie powiedział, że wybór na stanowisko Starosty przyjął z niepokojem wewnętrznym. Po pierwsze dlatego, że ten wybór nastąpił w okolicznościach z goła innych jak sobie wyobrażał, nastąpił w momencie trwania pierwszej kadencji samorządu powiatowego i to mówcy było dane zastąpić na tym stanowisku Pana Starostę Bukowskiego. Jak powiedział nie on był autorem ani inicjatorem zmian, i jak powiedział, nie on będzie dokonywał oceny, tej oceny radni dokonali sami. Po drugie dziura w tegorocznym budżecie powiatu chełmińskiego, zachowawczy budżet powiatu na rok przyszły oraz trudna sytuacja finansów publicznych w tym roku i w przyszłym roku nie stwarza wielkich perspektyw rozwojowych przed powiatem chełmińskim. Następnie podziękował Staroście Bukowskiemu za 3 lata harmonijnej współpracy, końcówka jak gdyby nie służyła temu ale wszyscy wiedzą dlaczego tak się stało. Podziękował członkom Zarządu również za te 3 lata trudnej pracy. Jak powiedział mówca jego marzeniem jest zaapelować do radnych aby w prawdopodobniej w niedługiej przyszłości, ponieważ może tylko pół roku czyli do następnych wyborów ta współpraca między Zarządem a Radą aby się układała jak najlepiej, aby można było jak najwięcej zrobić dla powiatu chełmińskiego. Starosta Bukowski zakładał aktywną opozycję i byłoby nieźle gdyby była to opozycja konstruktywna, ona też wniesie dużo dla powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przystąpił do kontynuowania porządku obrad i w związku z tym poprosił Starostę Chełmińskiego p. J. Wojtaszewskiego o określenie liczby członków Zarządu Powiatu.
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że proponuje skład liczebny Zarządu w takiej ilości jak do tej pory czyli starosta, wicestarosta oraz 4 członków, czyli ogółem 6 osób.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zaproponował aby w/w propozycję przegłosować.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że proponuje tego nie głosować, ponieważ Starosta Wojtaszewski może zgłosić kandydatury i któraś z kandydatur może nie uzyskać wymaganej większości a będzie już przegłosowana ilość kandydatów. Głosowanie zdecyduje o ilości. Jeżeli kandydaci uzyskają wymaganą większość to będzie 6 - osobowy skład, jeżeli któryś z kandydatów nie uzyska wymaganej większości to będzie skład zarządu w mniejszej ilości niż zaproponowana.
Radca prawny p. A. Stankiewicz - powiedziała, że w tej chwili rada będzie głosowała nad ilością członków zarządu, bez względu na to czy ktoś zaproponowany przez Starostę uzyska akceptację czy też nie, Starosta ustosunkuje się czy w miejsce tego kandydata wejdzie ktoś inny czy nie a Rada ma to uprawnienie, żeby przegłosować ilość członków, która ma wchodzić w skład zarządu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że jeżeli ktoś z zaproponowanych nie uzyska wymaganej ilości głosów będzie ponowne głosowanie uzupełniające.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że ma odmienne zdanie, ponieważ ściśle liczbę członków zarządu określa statut, jak gdyby statut powiatu chełmińskiego nie jest jeszcze zarejestrowany i nie obowiązuje. Ustawa mówi o członkach zarządu od 3 - 5, w tym przypadku 6 i nic się nie stanie jeżeli rada przegłosuje, wybierze może to będzie 5 czy 6 osób i na koniec zaakceptuje ten skład, nie wyprzedzać tego.
Radca prawny p. A. Stankiewicz - powiedziała, że przepis mówi wprost, że ma być od 3 - 6 osób na dzień dzisiejszy albowiem przepis mówiący, że ma być 3 - 5 osób będzie obowiązywał dopiero od następnej kadencji. Statut mówi od jakiej ilości do jakiej ma być członków zarządu, czyli Starosta proponuje 6 osób i rada musi najpierw tą wersję przegłosować.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że widzi niejasność dotyczącą wicestarosty, czy jest to funkcja płatna czy nie, czy będzie na etacie czy jest to funkcja społeczna.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że kwestia uposażenia nie jest w tej chwili istotna.
Radny p. St. Bojanowski - powiedział, że chodzi o stanowisko.
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że Przewodniczący obrad zadał wyraźnie pytanie aby określić w jakim składzie ilościowym ma pracować przyszły zarząd i odpowiedziałem, że w ilości 6 osób. W skład zarządu wchodzi starosta, wicestarosta i 4 członków zarządu i głosowanie miało być nad liczebnością zarządu. Natomiast ze strony radnej p. G. Mazurkiewicz pojawiły się kolejne pytania, które w tej chwili do tego głosowania nie są potrzebne i one zostaną wyjaśnione w momencie przedstawiania kandydatur.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że ma pytanie do radców prawnych i zapytał co się stanie jeżeli propozycja mówcy zostanie przyjęta, Rada nie będzie głosować ilości członków zarządu tylko Pan Starosta przedstawi kandydatów na wicestarostę i na członków zarządu i w głosowaniu tajnym, kto będzie miał wymaganą większość to będzie wchodził w skład a kto nie będzie miał to nie wejdzie do składu zarządu. Jaki problem radcowie prawni z taką propozycją widzą.
Radny p. D. Śliwiński - powiedział, że uważa, że to ma znaczenie, ponieważ Starosta w końcu nie będzie wiedział, czy ma 7 członków zarządu podać, czy 5, 3 czy 4.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że chciałby otrzymać odpowiedź na swoje pytanie jaki problem będzie z takim pytaniem.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że ta sprawa została już wyjaśniona przed chwilą. Radczyni prawna powiedziała, że taki obowiązek prawny istnieje aby Rada przegłosowała ilość członków zarządu i nie należy wracać ciągle do tej samej sprawy.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy nie otrzyma odpowiedzi od radczyni prawnej.
Radca prawny p. A. Stankiewicz - powiedziała, że ustawa mówi, że członków zarządu ma być 3 - 6 i żeby Starosta mógł zgłosić kandydatów to musi ich określić, czyli jeżeli Rada ustali, że ma być 5 to tylko tylu będzie mógł zgłosić. Natomiast jeżeli Rada ustali, że ma być 6 członków łącznie to o jedną osobę więcej zgłosi i tu jest ten problem. Rada decyduje ile osób ma wchodzić w skład zarządu.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że nic z tego nie zrozumiał.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie wniosek Starosty Chełmińskiego p. J. Wojtaszewskiego aby Zarząd liczył 6 osób.

Za przyjęciem propozycji głosowało 17 radnych przy braku głosów przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie większością głosów przyjęła w/w propozycję.
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - postawił wniosek aby w skład przyszłego Zarządu Powiatu Chełmińskiego wchodzili:
- na stanowisku nieetatowego Wicestarosty Chełmińskiego p. Krzysztof Wypij.
- na członków Zarządu - p. Grażyna Mazurkiewicz, p. Marek Jabłoński, p. Tadeusz Derebecki, p. Stefan Pepliński.
Następnie powiedział, że chciałby w kilku zdaniach uzasadnić dlaczego Wicestarosta nieetatowy. Powiedział, że wybory majowe tuż, tuż i uważa, że nie ma w tej chwili przygotowanego do pełnienia tej funkcji samorządowca, który mógłby pełnić to etatowo. Jak mówca powiedział, chciałby wszelkie kompetencje skupić na swojej osobie a pozostali członkowie zarządu zachowują status radnego. Ustawa o samorządzie powiatowym nakazuje w składzie zarządu wybrać wicestarostę i stąd taka propozycja.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy p. K. Wypij wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Wicestarosty.
Radny p. K. Wypij - powiedział, że wyraża zgodę.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy p. M. Jabłoński wyraża zgodę na kandydowanie na członka zarządu.
Radny p. M. Jabłoński - powiedział, że wyraża zgodę.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy p. G Mazurkiewicz wyraża zgodę na kandydowanie na członka zarządu.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że wyraża zgodę.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy p. T. Derebecki wyraża zgodę na kandydowanie na członka zarządu.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że wyraża zgodę.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy p. Stefan Pepliński wyraża zgodę na kandydowanie na członka zarządu.
Radny p. S. Pepliński - powiedział, że wyraża zgodę.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kartek do wyborów. Następnie ogłosił przerwę do czasu zakończenia pracy przez w/w Komisję.
Przerwa trwała od godz. 18:00 - 18:35.
O godz. 18 :00 obrady opuścił radny p. Z. Resmer.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - wznowił obrady i oddał głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej w celu przedstawienia techniki wyborów.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. M. Jakubowska - pokazała, że urna jest pusta i dokonała jej zapieczętowania. Przedstawiła kartę do głosowania tajnego w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Chełmińskiego. Jest to duża karta, na której są cztery nazwiska. Na pierwszym miejscu Tadeusz Derebecki, na drugim Marek Jabłoński, na trzecim Grażyna Mazurkiewicz, na czwartym Stefan Pepliński. Przy każdym nazwisku jest zdanie "jestem za wyborem, jestem przeciw wyborowi, wstrzymuję się od głosowania". Technika głosowania jest taka, że każdy z radnych oddaje głos na każde nazwisko zgodnie ze swoim wyborem. Głosowanie jest tajne. Druga karta do głosowania to mała karta do głosowania tajnego w sprawie wyboru na stanowisko Wicestarosty Powiatu Chełmińskiego p. Krzysztofa Wypija. Tutaj również znajdują się trzy zdania oznajmujące : "jestem za wyborem, jestem przeciw wyborowi, wstrzymuję się od głosowania" Przy tych zdaniach znajdują się kratki i tutaj również należy umieścić dwie przecinające się linie w kratce. Głosowanie jest tajne, będzie przebiegało zgodnie z listą radnych.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że chciałby się upewnić czy obowiązuje zwykła większość.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. M. Jakubowska - powiedziała, że tak.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyczytywała radnych z listy według kolejności alfabetycznej. W głosowaniu udział wzięli wszyscy obecni na sesji radni.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - ogłosił przerwę do czasu zakończenia prac Komisji Skrutacyjnej.
Przerwa trwała od godz. 18:50 - 19:00.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - wznowił obrady i oddał głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. M. Jakubowska - odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej w w/w sprawie załącznik nr 12 do protokołu/.. Następnie przekazała go Przewodniczącemu Rady Powiatu.
Uchwała Nr XXXII/169/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Chełmińskiego stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Uchwała Nr XXXII/170/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Chełmińskiego stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - pogratulował p. K. Wypijowi w związku z wyborem na stanowisko Wicestarosty Chełmińskiego oraz wszystkim członkom Zarządu wybranym w dniu dzisiejszym.

Do punktu 7.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego p. J. Wojtaszewskiego o zreferowanie do tematu.
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że ze względu na szczególną sytuację, która powstała dzisiaj na sesji informację o pracy zarządu oraz informację o realizacji uchwał rady powiatu radni otrzymają na piśmie razem z materiałami na następną sesję Rady Powiatu.

Do punktu 8.
Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu.
Przesłana zostanie z materiałami na następną sesję zgodnie z uzgodnieniem z pkt. 7 porządku obrad.

Do punktu 9.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w okresie między sesjami nikt z radnych nie złożył interpelacji. W związku z tym zapytał czy ktoś chciałby zrobić to na sesji. Z uwagi na brak chętnych przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 10.
Sprawa informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie o przedstawienie informacji. Następnie powiedział, że wszyscy radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie p. A. Froń - przedstawił w/w informację. /załącznik nr 15 do protokołu/. Następnie powiedział, ze z dniem 1 grudnia nastąpiła zmiana na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Chełmnie. Z dniem 30 listopada przeszedł na zaopatrzenie emerytalno - rentowe dotychczasowy Zastępca p. S. Malinowski i zastąpił go na tym stanowisku p. Stanisław Cierach. Do dnia 5 grudnia interweniowano przy 501 zdarzeniach w tym 135 pożarów i 347 miejscowe zagrożenia. Zanotowano także 19 alarmów fałszywych. Nastąpił wzrost ilości zdarzeń o 9,4 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zmalała ilość pożarów, a gwałtownie wzrosła ilość miejscowych zagrożeń, które stanowią na dzień dzisiejszy około 69,2% ilości ogólnej zdarzeń. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie Miasta Chełmna a najmniej na terenie Gminy Lisewo. W około 70% zdarzeń udział brały tylko same zastępy jednostki gaśniczej PSP, w około 20% były to zastępy JFG i OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego a 10% było obsługiwane przez same jednostki OSP. W roku 2001 Komendant Główny PSP włączył 11 jednostkę do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, jest to jednostka OSP Brzozowo i w najbliższych latach jak powiedział mówca nie będzie więcej wnioskował o włączenie nowych jednostek ale przewiduje wymianę jednostek lepszych i wykreślenie jednostek nie spełniających wymagań. Działania PSP zmieniają swój charakter dlatego, że dopasowują się do wymogów społeczeństwa. Akcja ratowniczo - gaśnicza trwa tak długo jak poszkodowany czuje się zagrożony, a więc działania są podejmowane nawet wówczas kiedy nie ma fizycznego zagrożenia a występuje zagrożenie psychologiczne np. bioterroryzm. Cechą rzeczywistości jest to co obrazuje analiza operacyjna, że zagrożenia o katastrofalnych skutkach charakteryzują się małym prawdopodobieństwem wystąpienia ale PSP zaabsorbowana jest w steki małych lokalnych zdarzeń stwarzających zagrożenie dla pojedynczego człowieka i środowiska. Działania prewencyjne prowadzone przez służbę kontrolno - rozpoznawczą przynoszą skutek w postaci mniejszej ilości zdarzeń typu pożar, ale za to zwiększają się inne miejscowe zagrożenia. Działalność prewencyjna KPPSP jest ograniczona, wpływ na ilość tych zdarzeń mają wszystkie służby : policja, inspekcja sanitarna, inspekcja budowlana, ochrona środowiska ale też i władze samorządowe i rządowe. Wartość strat wynosi około 1.123 000 zł. a wartość uratowanego mienia to około 10. 149 000 zł. Budżet w roku 2001 jest to kwota 1.752 000 zł. z czego 75,5% stanowią wynagrodzenia i ich pochodne, 10,48% wydatki rzeczowe, 11,54% świadczenia a 2,23% zakup środków trwałych. Środki na wydatki rzeczowe zmniejszane są z roku na rok i w budżecie na rok 2002 będą stanowiły około 50% wykonania budżetu na rok 2001. Biorąc pod uwagę wzrost ilości interwencji a co za tym idzie wzrost kosztów, wzrost cen energii i wody sprawna działalność PSP w roku 2002 stoi pod znakiem zapytania. Nie przeznaczając środków na działalność jednostek ratowniczych nie można oczekiwać, że będą one działały efektywnie. W roku 2001 podczas podejmowanych przez KPPSP w Chełmnie interwencji zginęło 13 osób a 60 odniosło rany. Jeżeli mowa o osobach, które zginęły to są to osoby, które umarły na miejscu zdarzenia. Wiele z osób rannych jeszcze umiera w trakcie transportu do szpitala i w szpitalu więc ta liczba jest jeszcze większa. W roku 2001 udało się KPPSP w Chełmnie poczynić pewne inwestycje. Zakupiono sprzęt do ratownictwa drogowego o wartości 88 tys. zł., zapłacono za samochód gaśniczy miejski oraz samochód operacyjny. Łączna wartość tych zakupów to około 300 tys. zł., z czego z budżetu KPPSP w Chełmnie było wydane tylko 30 tys. zł., 70 tys. zł. to pieniądze pozyskane z terenu powiatu (z gmin, miasta i budżetu powiatu), niektóre te pieniądze nie przechodziły w ogóle przez budżet powiatu. 200 tys. zł. są to środki Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu. Są pewne potrzeby na rok 2002. Cały czas nie ma sprzętu docymetrycznego do badania skażeń, ale na dzień dzisiejszy przy sytuacji budżetu KPPSP oraz przy sytuacji finansów publicznychn nie widać możliwości dokonywania zakupów, tym bardziej, że środki, które wykorzystano z ochrony środowiska są na rok 2002 mniejsze. W roku 2001 18 ratowników z KPPSP brało czynny udział w usuwaniu skutków powodzi na Żuławach, w Gdańsku, później na południu Polski w okolicach Sandomierza. Koszty jakie poniesiono w związku z tym nie licząc kosztów osobowych wynosiły około 18 tys. zł., z czego około 15 tys. zł. Komendant Główny PSP po rozdziale rezerwy budżetowej zwrócił KPPSP w Chełmnie. Następnie podziękował Radzie Powiatu oraz zasiadającym w tej Radzie samorządowcom z gmin i właścicielom, zarządcom, użytkownikom obiektów i terenów oraz urządzeń, że podnoszą poziom bezpieczeństwa powszechnego, co jak powiedział ma nadzieję będzie skutkowało w coraz mniejszej ilości interwencji podejmowanych przez ratowników KPPSP w Chełmnie. Z okazji zbliżającego się nowego roku mówca złożył życzenia radnym, ich rodzinom i mieszkańcom powiatu ażeby nie musieli sprawdzać profesjonalności ratowników KPPSP w Chełmnie, ponieważ za każdym wyjazdem jednostki kryje się nieszczęście, płacz i rozpacz a chciały aby takie sytuacje były zaoszczędzone mieszkańcom powiatu chełmińskiego.
O godz. 19:10 na sesję przybył Radny p. Z. Resmer.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że ma dwa pytania. Pierwsze czy OPS w poszczególnych gminach mające udział w krajowym systemie ratownictwa mogą w tym roku i w następnym też liczyć na drobne wsparcie na zakup sprzętu. Drugie dotyczące PCZK. Słyszy się oddolne odgłosy, żeby powołać coś na wzór PCZK w gminach. Następnie zapytał czy ma to sens.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie p. A. Froń - powiedział, że co do pierwszego pytania powiedział, że nie zna ustawy budżetowej państwa na rok 2002 z tego względu, że ona jeszcze jest w przygotowaniach i nie może odpowiedzieć na temat środków jakie będą przeznaczone na krajowy system ratowniczo - gaśniczy. Są zapewnienia, że te środki będą i nie będą mniejsze niż w 2001 roku. Nie ma nastąpić wzrost tych środków. Jeżeli tak by było to pieniądze w przypadku naszego powiatu 5 - 5,5 tys. zł. Co do pytania drugiego, jak powiedział mówca z punktu widzenia prawnego nie widzi podstawy prawnej do powołania gminnego centrum zarządzania kryzysowego, ponieważ nie ma takiego umocowania. Jak powiedział do przedmówcy to on jako wójt odpowiada, służb ratowniczych na terenie powiatu nie aż takiej ilości i służb komunalnych, służb pomocniczych ażeby skupiać ich i w jakiś sposób integrować w ich działanie. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zajmuje się integracją działalności służb ratowniczych i inspekcji i służb policyjnych w przypadku wystąpienia zagrożenia i przygotowuje decyzję dla starosty, który w tym momencie jest organem. To jest zadanie PCZK a na szczeblu gminy mówca powiedział, że nie widzi takiego przełożenia. Po prostu nie ma tylu służb aby je integrować, tym bardziej służb zawodowych. Ale jak powiedział mówca każdą inicjatywę oddolną należy poprzeć. Jeżeli jest to inicjatywa nie niosąca za sobą gwałtownego wzrostu wydatków to należy ją poprzeć na zasadzie takiej ażeby nie zniechęcać ludzi, którzy chcą działać społecznie do tej działalności.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - podziękował za przedstawienie informacji.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej p. A. Froń - podziękował Staroście Chełmińskiemu za bardzo dobrą współpracę i na forum Rady pogratulował nowemu Staroście Chełmińskiemu oraz wszystkim członkom Zarządu wyboru na to odpowiedzialne stanowisko.

Do punktu 11.
Sprawa informacji o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chełmnie za okres III kwartałów 2001 roku.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chełmnie dostarczył pisemną informację, która została dołączona do materiałów na sesję.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chełmnie p. M. Szymański - przestawił przygotowaną przez siebie informację /załącznik nr 16 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że było 5 nakazów rozbiórki obiektów. Następnie zapytał jak wygląda wyegzekwowanie tych nakazów.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chełmnie p. M. Szymański - powiedział, że 30 listopada br. weszła ustawa o egzekucji administracyjnej i w tej chwili PINB będzie przystępował do egzekucji tego obowiązku. Jest to specyfika działalności PINB, że odbywa się to w postępowaniu egzekucyjnym a postępowanie egzekucyjne zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego przewiduje wiele możliwości odwołania się i zażalania. Każda tego typu sprawa trafia do organu nadrzędnego czyli do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i w ciągu 30 dni musi tą skargę rozpatrzyć. Można również złożyć skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego utrzymującą decyzję PINB w mocy. Jest to postępowanie bardzo długie, ponieważ każdy ma prawo wypowiadania się z racji tego kto może być stroną zgodnie z art. 28 kpa ale tam też nie ma dokładnie wyjaśnienia definicji strony. PINB w Chełmnie z egzekucją będzie się borykał tak długo jak będzie trzeba.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - podziękował przedmówcy za złożenie informacji.

Do punktu 12.
Sprawa zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 1a rozłożony w dniu sesji na stoliki /załącznik nr 17 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie to tematu Starostę Chełmińskiego p. J. Wojtaszewskiego.
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że projekt tej uchwały był omawiany na komisjach. Zarząd po uwagach RIO było zobowiązany w § 1 wprowadzić autopoprawkę polegającą na wpisaniu, że zaciąga się kredyt do kwoty 600 tys. zł. W poprzednim projekcie uchwały w tym § tego nie było. Reszta pozostaje bez zmian.
O godz. 19:25 sesję opuścił radny p. Z. Bukowski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że opinie do projektu uchwały wydawały wszystkie komisje. Następnie poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tym zakresie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 18 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. A. Wiśniewski - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 19 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. M. Cecerko - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 20 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych p. M. Jabłoński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 21 do protokołu/.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 22 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa p. St. Bojanowski - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 23 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej p. P. Piekarski - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 24 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p. J. Kubacki - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 25 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXII//2001 w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym /załącznik nr 26 do protokołu/.

Do punktu 13.
Sprawa zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 27 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Starostę Chełmińskiego p. J. Wojtaszewskiego.
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że niewiele można już dodać do tego co się na ten temat powiedziało. Można dodać z bieżących spraw to, że w poniedziałek otworzono oferty, zgłosiły się trzy banki. Przetarg został nierozstrzygnięty ponieważ w ciągu trzech dni banki muszą złożyć oświadczenie, że nie mają nic wspólnego z Komisją a Komisją był Zarząd. W związku z dzisiejszą sesją do banków w dniu jutrzejszym będzie musiała iść informacja, że powstał nowy Zarząd i banki będą na nową listę musiały odpowiedzieć. To się trochę przedłuży. Przetarg zostanie rozstrzygnięty już w składzie nowego Zarządu na dniach.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że opinie do projektu uchwały wydawały wszystkie komisje. Następnie poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tym zakresie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 28 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. A. Wiśniewski - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 28 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. M. Cecerko - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 29 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych p. M. Jabłoński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 30 do protokołu/.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 31 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa p. St. Bojanowski - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 32 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej p. P. Piekarski - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 33 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p. J. Kubacki - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 34 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXII//2001 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego /załącznik nr 35 do protokołu/.

Do punktu 14.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 36 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - oddał głos Skarbnikowi Powiatu p. B. Cecerko.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - omówiła projekt uchwały w w/w sprawie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 37 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 24 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr XXXII//2001 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych /załącznik nr 38 do protokołu/.

Do punktu 15.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 5a, który został rozłożony na stoliki /załącznik nr 39 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Skarbnika Powiatu p. B. Cecerko.
O godz. 19:40 salę obrad opuściła Radna p. G. Mazurkiewicz.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że Zarząd na swoich ostatnich posiedzeniach przyjął dwie autopoprawki w stosunku do projektu, który został przedstawiony komisją do omówienia. Spowodowane one były dwiema decyzjami wojewody dotyczącymi zwiększenia dotacji, które można przeznaczyć jedynie na cel, na który powiat je otrzymał i jedną decyzją o zmniejszeniu wydatków tzw. blokadzie środków finansowych, podjęta na podstawie Rozporządzenia przyjętego przez Ministra Finansów w październiku tego roku i dotyczy dotacji przekazywanych dla jednostek samorządu terytorialnego. Następnie omówiła zmiany spowodowane decyzjami wojewody.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że opinie do projektu uchwały wydawały wszystkie komisje. Następnie poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tym zakresie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 40 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. A. Wiśniewski - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 41 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. M. Cecerko - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 42 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych p. M. Jabłoński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 43 do protokołu/.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 44 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa p. St. Bojanowski - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 45 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej p. P. Piekarski - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 46 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p. J. Kubacki - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik 47 do protokołu/.
Radny p. P. Jankowki - powiedział, że Rada Powiatu tak szybko przeszła do porządku dziennego na temat blokady tych środków. Jak powiedział zna ten temat, wszystkie gminy otrzymały tylko jest pełen zdumienia wielkością tych środków. Następnie poprosił o powtórzenie ile zostało zablokowanych łącznie środków w powiecie.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że 324 500 zł.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że wynika z tego, że po prostu nie zostały wykorzystane prawidłowo, ponieważ one powinny być wykorzystane.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że te środki nie zostały przekazane powiatowi na wykonywanie zadań i w tej wysokości wojewoda je zablokował. To nie jest tak, że one nie są wydatkowane. Wydatki są dokonywane do końca grudnia i często te pieniądze były zaplanowane w tej minimalnej wysokości do wydania w miesiącu grudniu.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że gdyby zadanie było wykonane wcześniej, środki byłyby wcześniej przekazane i nie byłoby blokady.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że nie. Wojewoda przekazuje środki w wysokości 1/12 każdego miesiąca niezależnie czy to zadanie jest wykonywane.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że ta uchwała różni się diametralnie od tej proponowanej. Następnie zaproponował aby nowy Zarząd się temu przyjrzał. Są pieniądze i uciekają gdzieś. Jak powiedział skoro są trzeba dołożyć wszelkich starań żeby jak najmniej ich uciekało poprzez m.in. takie blokady.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych pytań poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr XXXII// 2001 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok /załącznik nr 48 do protokołu/.

Do punktu 16.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że 10 grudnia o godz. 17:00 odbędzie się narada przewodniczących Komisji, na której zgodnie z trybem prac nad projektem uchwały budżetowej będzie wypracowywana opinia do projektu budżetu powiatu na 2002 rok oraz omawiany plan pracy Rady Powiatu na I półrocze 2002 roku.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że w związku z wyborem jego osoby do Zarządu Powiatu chciałby zgłosić swoją rezygnację z udziału w pracach Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - potwierdził, że praca w Komisji Rewizyjnej byłaby sprzeczna z prawem. Następnie powiedział, że Komisja Rewizyjna zaproponuje zmiany w tym zakresie i p. T. Derebecki zostanie zwolniony z funkcji członka tej Komisji na następnej sesji.
Radny p. Z. Piechota - zawnioskował o powieszenie krzyża na sali obrad, ponieważ jest godło, są różnego rodzaju trofea a nie ma krzyża.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że można zapytać się czy jest ktoś przeciw powieszeniu krzyża.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że ma wątpliwości czy kwestia powieszenia krzyża powinna podlegać głosowaniu.
Radny p. St. Bojanowski - powiedział, że Przewodniczący Rady powinien się nad tym zastanowić sam.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że ostatnia sesja będzie 28 grudnia br. Poprosił o przygotowanie się do tej sesji, gdyż będzie to sesja budżetowa.
Radny p. M. Jabłoński - powiedział, że w związku z wyborem na członka Zarządu chciałby podziękować za wybór.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę, Wicestarostę, oraz Zarząd o spotkanie po sesji.
Radny p. D. Śliwiński - zaproponował aby zorganizaować spotkanie opłatkowo - noworoczne.
Rada ustaliła, że składka wynosić będzie 50 zł.
Radny p. T. Derebecki - podziękował za zaufanie w związku z wyborem na członka Zarządu.
Wicestarosta Chełmiński p. K. Wypij - podziękował za zaufanie w związku z wyborem na stanowisko Wicestarosty.
Radny p. S. Pepliński - podziękował za wybór na członka Zarządu.

Do punktu 17.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XXXII sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki