Protokół nr XXVII/2001
z XXXI Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 30 października 2001 r.

Sesja odbyła się w dniu 30 października 2001 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 17:45.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 22, co stanowi 88 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Informacja z działalności Inspektora Ochrony Roślin na obszarze powiatu chełmińskiego.
9. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu chełmińskiego.
10. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/81/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 września 2000 r, w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego, dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
11. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 r.
12. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
13. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XXXI sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych a w ich i swoim imieniu zaproszonych gości, przedstawicieli mediów i kierownictwo Starostwa.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest 22, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych chciałby wnieść poprawki do wcześniej otrzymanego projektu porządku obrad XXXI sesji Rady Powiatu. W związku z brakiem uwag zaproponował, aby poddać go pod głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że do dnia sesji nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z XXX sesji Rady Powiatu w Chełmnie. W związku z tym zapytał czy ktoś chciałby to uczynić na sesji.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że ma uwagi do swojej wypowiedzi na stronie 25 protokołu, gdzie trzeba poprawić zapis mówiący o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w 1998 r. Następnie powiedział, że to dotyczyło sprawy z 1998 r. w sprawie sprzedaży mieszkań w Grubnie a nie posiedzenia Komisji w 1998 roku. Kolejną uwagę ma do swojej wypowiedzi na stronie 35 protokołu gdzie jak powiedział mówił o osobach w liczbie mnogiej, które wykonują działalność zarobkową pracując jednocześnie w Starostwie czy jednostkach organizacyjnych a nie w liczbie pojedynczej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że zgodnie z procedurą należy przegłosować poprawki wniesione przez Radnego p. M. Cecerko. Pierwsza wypowiedź znajdowała się na stronie 25 protokołu. Następnie zacytował w/w wypowiedź znajdującą się w protokole. Zapytał jak przedmówca proponuje zmienić tą wypowiedź.
Radny p. M. Cecerko - zaproponował zapis : "powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej miał okazję przyjrzeć się sprawie sprzedaży mieszkań przez Dyrektora ZSR w Grubnie".
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie poprawkę zaproponowaną przez przedmówcę.

Za przyjęciem w/w poprawki głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki - odczytał zaprotokołowaną wypowiedź radnego p. M. Cecerko na stronie 35 protokołu.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że trzeba poprawić tylko pierwsze zdanie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy chodzi tylko o poprawienie wyrazu "osoba" na liczbę mnogą czyli "osoby".
Radca prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że radni głosując poprawki potwierdzają, że tak właśnie radny p. M. Cecerko mówił i, że oni też to słyszeli ale może być też tak, że w tej chwili głosując radni zmienią te słowa, które radny p. M. Cecerko powiedział a mógł tak nie powiedzieć. Protokół jest nagrany, można to skonfrontować, można przyjąć dzisiaj protokół z zastrzeżeniami radnego i przegłosować te zastrzeżenia na następnej sesji. Następnie powiedział, że nie wnosi nic do meritum sprawy, chodzi tylko o stronę czysto formalną. Powiedział, że też był na tej sesji i nie pamięta czy radny tak mówił czy nie ale jeżeli radni tak pamiętają to niech głosują.
Radny p. M. Ceceko - powiedział, że radca prawny ma rację, ponieważ generalnie zapisy nie oddają tego co radni mówili, natomiast w w/w wypowiedziach mówca chciał się skoncentrować na istocie podniesionego tematu a nie na dokładnych zapisach. Należy jeszcze raz prześledzić to co zostało przez mówcę powiedziane miesiąc temu i przyjąć protokół bez tych zastrzeżeń a zastrzeżenia przegłosować na następnej sesji.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że protokół z poprzedniej sesji powinien być przyjęty na następnej. Następnie powiedział, że jest to nauczka na przyszłość, że najlepiej byłoby gdyby tego typu zastrzeżenia zgłaszać przed sesją, to byłaby możliwość odsłuchania i przyjścia na sesję z gotowymi materiałami. Powiedział, że jeżeli zainteresowana osoba twierdzi, iż jego wypowiedź dotyczyła nie konkretnej osoby a osób w liczbie mnogiej nie widzi z formalnego punktu widzenia problemu i chciałby aby radni zaakceptowali to, że taka wypowiedź była.
Radny p. A. Wiśniewski - zaproponował aby przyjąć protokół z wyłączeniem tego zdania, które się rozpatrzy na przyszłym posiedzeniu.
Radca prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że protokół ma odzwierciedlać rzeczywisty przebieg tego co było i jeżeli radny p. M. Cecerko uważa, że to jest źle zapisane ze względu na niedokładny odsłuch to należy dokładnie sprawdzić czy tak było i sprostować.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zaproponował aby zostawić ten punkt w tej chwili, w przerwie zostanie odtworzone nagranie i zostanie radnym przekazane jakie są wyniki przesłuchania a następnie i wróci się do tego punktu.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że skoro porządek obrad został przyjęty to nie należy go burzyć. Następnie zaproponował aby przyjąć protokół z zastrzeżeniami radnego p. M. Cecerko. Zastrzeżenia się uwzględni później i wyjaśni odtwarzając wypowiedzi z taśmy.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie propozycję przedmówcy.

Za przyjęciem propozycji radnego p. M. Misiaszka głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

W wyniku głosowania Rada Powiatu w Chełmnie przyjęła protokół z XXX sesji Rady Powiatu w Chełmnie z zastrzeżeniami radnego p. M. Cecerko.
Radny p. M. Cecerko - przeprosił za zamieszanie i za to, że wcześniej nie zostały zgłoszone zastrzeżenia do protokołu i w przyszłości poprawi się.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że apelowałby o to aby poprawki zgłaszać wcześniej, ponieważ protokół z ostatniej sesji ma 40 stron. Nie wszystko da się wiernie odtworzyć z uwagi na to, że istnieją bardzo poważne zakłócenia. Posiedzenia są nieraz bardzo burzliwe i to wpływa na jakość dźwięku. Protokół jest do wglądu zawsze przynajmniej na tydzień przed sesją i poprosił o wcześniejsze wnoszenie uwag. W związku z brakiem innych uwag przystąpił do realizacji następnego punktu.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o przedstawienie w/w informacji.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu. Podstawowym tematem tych posiedzeń było przygotowywanie projektu budżetu na rok 2002. Biorąc pod uwagę wytyczne jakie Zarząd otrzymał z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego zmienił sierpniową uchwałę Zarządu o przyjęciu wytycznych do budżetu przyszłorocznego. W związku z tym, że wysokość dotacji jest w zdecydowanej większości na poziomie niższym niż tegoroczne, bądź równym tegorocznym Zarząd przyjął założenie, które także zostało przyjęte do budżetu państwa o zatrzymaniu wzrostu wynagrodzeń i utrzymanie ich na poziomie tegorocznym oraz o zmniejszeniu wydatków rzeczowych do poziomu 90% roku 2001. Przyjęto również na dzisiejszym posiedzeniu projekt rozdysponowania środków z subwencji drogowej i skierowano go do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych w celu akceptacji. Zarząd zrobił to w tym roku tak szybko aby móc zaraz po uchwaleniu budżetu uruchomić procedury przetargowe i nie spowodować tego co w tym roku, że niektóre prace na drogach zostały przeprowadzone dosyć późno. Oprócz prac nad budżetem na 2002 Zarząd na swoich posiedzeniach zajmował się między innymi następującymi sprawami:
- zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane zostały nagrody dla 14 nauczycieli i 2 dyrektorów na podstawie wniosków złożonych w oparciu o w/w regulamin.
- w związku z zakupem siedziby Starostwa Powiatowego wystąpiono do Miasta Chełmna o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ aktualnie plan przestrzenny dla tego obszaru przewiduje funkcję amfiteatru.
- przyjął informację Sejmiku Samorządowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego o umieszczeniu na wniosek powiatu chełmińskiego w programie rozwoju bazy sportowej województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2001 - 2003 budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza. Zgodnie z tymże programem rozwoju bazy sportowej w/w województwa w nadchodzących 3 latach powiat chełmiński ma uzyskać dofinansowanie w wysokości 1 mln zł na budowę w/w sali.
- dofinansował w kwocie 700 zł edukację ekologiczną prowadzoną w szkole rodzenia w ZOZ w Chełmnie.
- dofinansował w kwocie 300 zł. wykonanie pamiątkowej odznaki z okazji 50 - lecia istnienia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, ponieważ przepisy wojskowe są takie, że wojsko nie może samodzielnie sfinansować żadnych swoich uroczystości, może tylko zwrócić się do samorządów terytorialnych. W związku ze współpracą przy dokonywaniu poborów i z tym, że prawie wszystkie powiaty w województwie kujawsko - pomorskim wsparły tę uroczystość podjęto taką właśnie decyzję.
- zapoznał się z kosztorysami remontu budynku przy ul. Słowackiego 3, jeżeli chodzi o pomieszczenia dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości i podjął decyzję o urealnieniu tych kosztorysów w związku ze zbyt wysokimi kosztami planowanego remontu.
- przyjęto ofertę Ośrodka Doskonalenia Zawodowego MAXPOL w Chełmnie na wykonanie bezpłatnej oceny przestrzegania przepisów BHP w jednostkach podległych powiatowi.
- zobowiązał Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości do przygotowania umowy nieodpłatnego przekazania gruntów Domowi Pomocy Społecznej w Mgoszczu. Pozostałym jednostkom Zarząd przekazał nieruchomości wraz z majątkiem ruchomym w trwały Zarząd, natomiast z DPS - em w Mgoszczu jest ten problem, że przy takim przekazaniu musiałby zapłacić 3/10 % wartości tych nieruchomości. W związku z tym, że dla DPS - u w Mgoszczu są to dość wysokie koszty Zarząd chciałby zawrzeć umowę nieodpłatnego użyczenia nieruchomości.
- zajmował się sprawą dzieci z Domu Dziecka w Chełmnie, które zostały umieszczone w internacie gimnazjum przysposabiającego do pracy w Grubnie. Jest w tej chwili prowadzona korespondencja z sądem czy w ogóle takie umieszczenie jest możliwe.
- zatwierdził kilkanaście aneksów do organizacji szkół związanych ze zdarzeniami, które miały miejsce w międzyczasie.
- skierowana została przez Wydział Spraw Społecznych informacja na temat harmonogramu tworzenia strategii rozwoju powiatu chełmińskiego i do tej sprawy Zarząd chce wrócić na jednym z najbliższych posiedzeń.
- zapoznał się z aktualna sytuacją funduszu pracy.
- przygotowywał projekty uchwał na XXXI sesję Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał kto z radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że korzystając z okazji chciałby podziękować Zarządowi Powiatu w imieniu Pionu Położniczo - Ginekologicznego i Szkoły Rodzenia za przekazaną pomoc. Za te pieniądze będzie zakupiony telewizor do szkoły rodzenia. Lekarze pracujący w w/w Pionie przekażą magnetowid, co na pewno uatrakcyjni szkolenie i edukację szczególnie jeśli chodzi o program upowszechniania karmienia piersią wśród matek.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych głosów przystąpił do realizacji następnego punktu.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o przedstawienie informacji Przewodniczącego Zarządu Powiatu Chełmińskiego p. Z. Bukowskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że na ostatniej sesji w dniu 26 września wykonanie dwóch uchwał zostało powierzone Zarządowi:
- w sprawie zmiany budżetu powiatu chełmińskiego na 2001 rok i jest ona wprowadzana w życie.
- w sprawie przyjęcia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu. Program ten został przekazany do Urzędu Wojewódzkiego, który go zatwierdził. Wojewoda wydał zezwolenie na działalność DPS w Mgoszczu do końca roku 2006 czyli do okresu, do którego należy wdrożyć program naprawczy aby ten Dom odpowiadał standardom.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że na ostatniej sesji w ramach punktu "Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami" pytanie zadał radny p. S. Pepliński. Zostało ono potraktowane jako pytanie w ramach interpelacji i przekazane do Zarządu. Radny otrzymał odpowiedź od Starosty Chełmińskiego p. Z. Bukowskiego. W związku z tym zapytał czy ktoś z radnych chciałby złożyć jakąś interpelację.
Radny p. M. Jabłoński - powiedział, że na ostatnie sesji interpelację składała radna p. M. Jakubowska.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że radna nie tyle składała interpelację, ile z jej wypowiedzi wynikało szereg pytań.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że w interpelacjach składała pytanie. Następnie powiedziała, że jej interpelacja na poprzedniej sesji dotyczyła tzw. "dziury" w budżecie powiatu związanej z subwencją oświatową i w związku z tym, że nikt do końca nie mógł radnym udzielić odpowiedzi Przewodniczący obrad zobowiązał się, że wystąpi z pismem w tej sprawie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że na podstawie wypowiedzi na ostatniej sesji wystąpił do Starosty z pismem, którego treść odczytał /załącznik nr 3 do protokołu/. Następnie powiedział, że otrzymał na to pismo odpowiedź. Jak powiedział pismo to nie było kierowane jako interpelacja. Z dyskusji wyciągnięte zostały pytania, które pozostały na sesji bez odpowiedzi i zostały skierowane do Starosty w w/w piśmie. Następnie odczytał odpowiedź od Starosty Chełmińskiego /załącznik nr 4 do protokołu/ oraz załączoną opinię /załącznik nr 5 do protokołu/. Jak powiedział występując z tymi pytaniami sądził, że to rozwiązuje problem tych niejasności, które wynikały podczas dyskusji na ostatniej sesji podczas nieobecności Starosty Chełmińskiego p. Z. Bukowskiego.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że protokół został przyjęty i to nie ulega wątpliwości. Jednak sam Przewodniczący obrad mówił, że była jakaś dyskusja i z tej dyskusji zostały wyłowione pytania, które zostały skierowane do Starosty natomiast w protokole na ten temat czytamy : "Do punktu 7. Interpelacje i zapytania. Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w okresie między sesjami nikt z radnych nie złożył interpelacji. W związku z tym zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie. Ze względu na brak chętnych przystąpił do realizacji następnego punktu". To jest koniec zaprotokołowanego punktu 7 z poprzedniej sesji.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że pytania nie były zadawane w punkcie "Interpelacje i zapytania". Pytania wynikały z późniejszej dyskusji, która największa była w punkcie wolne wnioski.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że jest zaskoczona, że nie ma tego w interpelacjach, ponieważ w punkcie wolne wnioski jest zanotowane : "Radna p. M. Jakubowska powiedziała, że będzie kontynuowała poprzedni temat, który wcześniej poruszyła". Ten temat został poruszony właśnie w punkcie "Interpelacje i zapytania". Pod koniec sesji rozmawiano o tym szerzej, natomiast w punkcie "Interpelacje i zapytania" padło pytanie o subwencję, czy to jest prawda i co dalej. Taka była dyskusja.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że te pytania są wcześniej odnotowane w protokole także pytania o subwencję. Następnie poprosił aby przedmówczyni jeszcze raz przejrzała protokół.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że zaistniało to co Przewodniczący obrad wcześniej stwierdził, że kłania się wcześniejsze przeglądanie protokołu przez radnych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zaproponował radnej p. M. Jakubowskiej aby wrócić do tego tematu. W przerwie przejrzy się spokojnie protokół. Na pewno są zapisy pytające o subwencje. Zresztą Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski bardzo szeroko naświetlał tą sprawę. To było przedmiotem omawiania na sesji, a pytania skierowane do Starosty Chełmińskiego p. Z. Bukowskiego są to pytania, które nie uzyskały na tej sesji odpowiedzi, ponieważ były one skierowane pod konkretną osobę, dla której pracodawcą jest Starosta Chełmiński. Były to pytania dotyczące strony moralnej i prawnej zatrudnienia pracownika Starostwa w Zespole Szkół CKP w Grubnie. Następnie zapytał czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania w tym punkcie.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że w kwestii formalnej należałoby zapytać radnego p. S. Peplińskiego czy jest zadowolony z odpowiedzi na interpelację.
Radny p. S. Pepliński - powiedział, że pamięta posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia i po prostu umknęło mu to, ponieważ tam faktycznie była mowa o zatrudnieniu stażystów. Następnie powiedział, że zapamiętał, iż tylko te osoby, które będą zatrudniane jako interwencyjni i będą refundowani w przyszłym roku przez Powiatowy Urząd Pracy. Jak powiedział mówca sprawa stażystów umknęła mu i odpowiedź, którą otrzymał od Starosty Chełmińskiego jest wystarczająca.

Do punktu 8.
Informacja z działalności Inspektora Ochrony Roślin na obszarze powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wszyscy radni otrzymali materiały w tej sprawie na piśmie. Następnie poprosił o krótkie wprowadzenie do dyskusji Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin w Toruniu p. J. Bieleckiego.
Pan Jan Bielecki - omówił informację o stanie roślin na terenie powiatu chełmińskiego /załącznik nr 6 do protokołu/.
Radny p. J. Kubacki - zapytał jak to się stało, że tak brzydka choroba atakuje buraki cukrowe. Jak powiedział mówca nie widział plantacji zdrowej. Następnie powiedział, że myśli, iż Inspekcja Ochrony Roślin ma jakiś wpływ na środki czy chemiczne czy biologiczne w zwalczaniu szkodników. Powiat Chełmiński jest zagłębiem uprawy roślin, szczególnie kapusty i kalafiora i bardzo brzydkim szkodnikiem jest bielinek kapuściany. Można go zwalczać bez szkody dla ludzi z karencją zerową preparatami bakteryjnymi jak np. BIOVIT 32UP. Preparat ten był dostępny może 6 - 8 lat temu i raptem został wycofany ze sprzedaży. Jak to się stało. Wszyscy zdają sobie sprawę, ze gro ludzi nastawia się na produkcję warzywną kapusty czy kalafiora i jeżeli zaatakuje je bielinek a kalafior to jest roślina, która nie może czekać ze sprzedażą, ponieważ przy pogodzie w dwa dni rozłoży się i już ma zero procentową wartość. Jak powiedział mówca wie, że to jest niedopuszczalne aby użyć środka chemicznego i później to sprzedać ludziom ale w sytuacji ubogiego rolnictwa, gdzie rolnicy czekają na te zbiory i takie coś go spotka, jak powiedział mówca śmie przypuszczać, że niektórzy tych terminów nie dotrzymają, bo nie mają środków do życia i może się zdarzyć, że użyją preparatów chemicznych i nie dotrzymają karencji i taki towar zostanie sprzedany. Następnie zaapelował aby zrobić wszystko by te preparaty bakteryjne o zerowej karencji wróciły do sprzedaży. Zapytał również ile warzyw z powiatu chełmińskiego poszło na eksport i jakie to były warzywa.
Pan J. Bielecki - powiedział, że jeżeli chodzi o choroby buraków to występowały one już wcześniej powodując mniejsze lub większe ubytki. Jest to choroba, która charakteryzuje się tym, że im szybciej burak wraca na to samo stanowisko tym nasilenie znacznie wzrasta i to wielokrotnie i to jest jedna przyczyna. Drugą przyczyną są warunki pogodowe. Należało wykonywać zabiegi ochrony roślin przeciwko tej chorobie w momencie kiedy około 5% liści było położonych przez tego robaka. Zwykle tych zabiegów wykonywało się bardzo mało, dlatego, że warunki pogodowe hamowały już w drugiej połowie lata rozwój tej choroby, a nawet gdy występowała w momencie kiedy jest duży potencjał asymilacyjny, czyli jest dużo liści, to wtedy szkodliwość tej choroby nie przeszkadza. Natomiast w tym roku przebieg pogody był na tyle niekorzystny, było dosyć chłodno i wilgotno i po prostu namnażanie się czynnika było większe. To prawda, że te plantacje, które nie były chronione przynajmniej dwa razy a które były w wyjątkowo niekorzystnych powierzchniach mikroklimatu np. w zagłębieniach gdzie wilgotność powietrza było większa to tam szkody były bardzo duże. Inspekcja Ochrony Roślin sygnalizowała występowanie tego robaka, natomiast wykonanie zabiegów było w znikomym procencie realizowane. Jeśli chodzi o biologiczne środki ochrony roślin to jak powiedział mówca zaskoczyła go wypowiedź radnego p. J. Kubackiego ponieważ są inne środki, które wcale nie są gorsze od BIOVIT - u, również bakteryjne i również skuteczne. Nie należy upierać się przy jednym preparacie. Jest około tysiąca zarejestrowanych dopuszczonych w kraju. Przy jakiejkolwiek trudności nabycia mówca poprosił o wcześniejszą sygnalizację. W tej chwili jest tak duża prężność i możliwość zastępowania jednego preparatu drugim. Jest kilka prężnych hurtowni dysponujących w/w środkami i nie powinno być problemu z ich zakupem. Jak powiedział mówca, przedmówca słusznie zaznaczył, że tego szkodnika jeżeli nie zwalczy się w okresie bardzo wczesnym, to później nawet jeżeli się go zwalczy i odczeka okres karencji to w zasadzie towar jest tak marnej jakości, że nie znajduje nabywcy. Jeżeli chodzi o warzywa to głównie eksportowana była tak jak w poprzednich latach kapusta oraz kije wiklinowe. Ziemniaków w roku ubiegłym nie eksportowano mimo takich zapowiedzi.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że w programie ochrony roślin z biologicznych podawany jest tylko ten środek, o którym mówca wcześniej wspomniał. Jest jeszcze drugi środek ale chemiczny o karencji zerowej. Następnie powiedział, że widocznie są złe programy ochrony roślin dostępne dla pospolitego rolnika.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że jeżeli chodzi o choroby buraków to rolnicy skarżą się, iż w zeszłym roku stracili dużo plonu liści a w tym roku ze względu na warunki pogodowe nasilenie chorób było jeszcze większe, co było zrozumiałe. Natomiast w komunikatach nie znalazł się taki tytuł, czyli Stacja nie wydała komunikatów podających środki do zwalczania chorób buraków i jak powiedział mówca jego pytanie zmierza to tego czy zdaniem WIOR choroba buraków jest dużym problemem. Drugie pytanie dotyczyłoby badania opryskiwaczy. W latach minionych była dotacja 50%. Zapytał czy na rok 2002 można się takowej dotacji spodziewać, czy rolnicy będą mogli liczyć na taką pomoc finansową czy będą musieli pokryć 100% kosztów badania. Następnie powiedział, że jeżeli chodzi o preparaty bakteryjne do zwalczania szkodników to jest problem tego typu, że są to preparaty bardzo drogie i kilka lat temu kiedy były wprowadzane to w cenach promocyjnych były dotowane w dużej mierze przez różnego rodzaju fundusze i było duże zainteresowanie nimi, dlatego, że rolnik płacił bardzo małą cenę, która stanowiła 1/10 czy 1/5 wartości preparatu ale one są generalnie drogie, droższe od innych chemicznych i dlatego gdyby rolnik miał płacić 100% wartości to nie wiadomo czy byłoby na nie tak dużo chętnych na ich stosowanie, chociaż są na pewno dobre.
Radny p. P. Madej - powiedział, że jeżeli jest mowa o cenach to popyt kształtuje podaż i gdyby było zainteresowanie w firmach, które prowadzą sprzedaż środków ochrony roślin na terenie naszego powiatu to zapewne takie preparaty byłyby sprowadzone ale takiego zapotrzebowania nie było.
Pan J. Bielecki - powiedział, że prawda jest taka, że od 1989 roku żadnych dotacji do środków ochrony roślin się nie stosuje. W przeszłości rzeczywiście tak było, że nawet 70% wartości preparatów, to była dotacja Ministra Rolnictwa i wtedy środki były bardzo tanie. Następnie powiedział, że ta ilość zarejestrowanych preparatów, która teraz jest w programie ochrony roślin gwarantuje wykonanie skutecznych zabiegów, tylko rzecz w tym aby przygotować się do tego wcześniej. Jak powiedział mówiąc o sygnalizacji miał na uwadze przede wszystkim działalność cukrowni. Te zagadnienia pilotują i uczulają plantatorów buraków, że trzeba te zabiegi wykonywać. Trudno przewidzieć czy w przyszłym roku będzie mniejsze czy większe nasilenie, prawdopodobniej będzie to zależało od pogody. W miesiącu wrześniu było organizowane szkolenie koło Wrocławia na ten temat i tam pokazywano jak płodozmian wpływa na nasilenie występowania chwościka a również późno wykonane lub niewykonane zabiegi ochrony roślin. Jeżeli chodzi o dotacje i sprawę badania sprawności opryskiwaczy to niedobrze się stało, że Minister nie wydał w tym roku równolegle z ustawą o ochronie roślin przepisów wykonawczych do ustawy i to spowodowało, że mimo, iż była dotacja w budżecie Ministra Rolnictwa w kwocie 4,7 mln zł. nie mogła być realizowana do dnia dzisiejszego poprzez brak przepisów wykonawczych. Wykorzystano tylko 1 mln zł na wykonane przeglądy. Była to dotacja na poziomie około 50% wartości przeglądu czyli około 60 - 70 zł. Czy będzie w przyszłym roku trudno powiedzieć dlatego, że jest to składnik budżetu państwa a tym samym budżetu resortu rolnictwa. Główny Inspektorat postulował do Ministra o umieszczenie tej kwoty na poziomie roku bieżącego czyli około 5 mln zł. na dopłaty do przeglądów ale Sejm i Minister Finansów dopiero zaczynają pracować nad budżetem roku przyszłego i w tej chwili składanie jakichkolwiek deklaracji byłoby przedwczesne.
Radny p. M. Cecerko - poprosił aby zwrócić uwagę na porządek podczas obrad. Jak powiedział mówca słuchając wypowiedzi widzi, że zaproszeni gości przeszkadzają i poprosił o dyscyplinowanie tych osób lub wyproszenie ich z sali żeby takich sytuacji nie było.

Do punktu 9.
Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Pana Szczepana Buraka o krótkie wprowadzenie. Następnie powiedział, że Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przysłał materiały, których ze względu na obszerność radni nie otrzymali. Jest to książka dwustustronicowa, do której dołączona płyta CD. Następnie powiedział, że gdyby ktoś z radnych chciał mieć wgląd do tego materiału to jest możliwe wypożyczenie tej książki z Biura Rady Powiatu. W ubiegłych latach także taką informację Rada Powiatu w Chełmnie otrzymała, jest ona bardzo dobrze opracowana ale niemożliwością jest kserowanie jej dla wszystkich radnych.
Pan Szczepan Burak - podziękował w imieniu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za zaproszenie na sesję. Powiedział, że Wojewódzki Inspektor ma ustawowy obowiązek rokrocznie informować rady powiatu o stanie środowiska na terenie swojego województwa, dlatego też przyjął zasadę rokrocznej publikacji raportu o stanie środowiska. Województwo jest duże a więc i problemów ekologicznych jest wiele. Żeby upowszechnić dostępność do tych informacji WIOŚ zdecydował się rokrocznie przedstawiać ten raport w formie bardziej atrakcyjnej zwłaszcza dla młodzieży, czyli w formie krążka CD. W tym roku ten raport znajduje się również w internecie. Przekazano te raporty do wykorzystania samorządom powiatowym i również gminnym. Następnie powiedział, że nie będzie mówił o stanie środowiska w województwie kujawsko - pomorskim a skupi się na powiecie chełmińskim. W statutowej działalności WIOŚ są dwie dziedziny : monitoring czyli badanie stanu środowiska oraz działalność kontrolna, o której powie p. Nadolski. Powiedział, że problemy ochrony środowiska na terenie powiatu chełmińskiego nie odbiegają generalnie od problemów występujących w województwie kujawsko - pomorskim. Są one tożsame, modyfikowane tylko nieco lokalnymi problemami. W 2000 roku Inspektorat badając stan środowiska najwięcej uwagi poświęcił badaniu stanu zanieczyszczenia powietrza. Wynika to z pewnych zobowiązań Polski gdzie sieć monitoringu powietrza musi być zmodernizowana, stąd też najwięcej tym badaniom poświęcono uwagi. Jak powiedział mówca w tej dziedzinie są dobre informacje ponieważ spada emisja zanieczyszczeń gazowych co również odbija się w stężeniach zanieczyszczeń powietrza. One są niższe. Na terenie wszystkich gmin powiatu były zlokalizowane punkty pomiarowe i w żadnym z tych punktów nie stwierdzono przypadków przekroczeń dopuszczalnych norm (mowa o zanieczyszczeniu dwutlenkiem siarki i azotu). Wręcz wyniki średnioroczne są dalekie od dopuszczalnych norm. Jeżeli norma wynosi 40 mikrogramów na metr sześcienny tych zanieczyszczeń to na terenie powiatu chełmińskiego wynosi to najwyższe stężenie np. dwutlenku siarki w punkcie przy ul. Klasztornej w Chełmnie 8,7 mikrograma. Najniższe stężenie wystąpiło przy drodze nr 1 przy skrzyżowaniu na Wielki Łunawy. Natomiast dwutlenku azotu były stężenia wyższe niż dwutlenku siarki ale też dalekie od dopuszczalnych norm, gdyż najwyższe stwierdzono na skrzyżowaniu drogi nr 1 z droga na Wielki Łunawy i wynosiło 16,1 mikrograma przy dopuszczalnej normie 40 ale nie ma się co dziwić ponieważ zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu jest pochodnym zanieczyszczeń komunikacyjnych. Najniższe jakie stwierdzono było w Brukach Pierwszych i wynosiło 11,4. Zaobserwowano, że w okresie sezonu grzewczego te stężenia jednak dosyć mocno rosły. I tak na przykład na ul. Klasztornej w Chełmnie latem było w granicach 1 mikrograma stężenie średniomiesięczne a w okresie zimowym było ponad 30. Wpływ ma na to emisja niska z palenisk domowych. Natomiast zanieczyszczenie dwutlenku azotu przez cały rok układało się mniej więcej na wyrównanym poziomie ponieważ ono pochodzi głównie od komunikacji. W stosunku do 1999 roku na ul. Klasztornej stężenie średnioroczne dwutlenku siarki wynosiło 23,8 a teraz 8,7, czyli można zaobserwować spadek. I takie tendencje występują też w całym województwie. Wśród 17 gmin miejskich w średniorocznym stężeniu dwutlenku siarki miasto Chełmno znajduje się na samym dole w tym korzystnym rankingu i znajduje się w otoczeniu Ciechocinka, który ma nieco niższe stężenie i Inowrocławia mającego nieco wyższe stężenie. Pod względem dwutlenku azotu miasto Chełmno klasuje się wśród niższych stężeń w okolicach Chełmna jest Ciechocinek, Inowrocław i Chełmża. Były również prowadzone pomiary zanieczyszczeń powietrza na składowisku odpadów w Osnowie. Założono taki program, że przebada się kilka składowisk odpadów, ponieważ te strategiczne problemy zaczynają się. Uporano się z największym źródłem zanieczyszczenia jakie w regionie występowało czyli z Toruńskim POLCHEMEM. Od momentu wstrzymania działalności wytwórni kwasu siarkowego w POLCHEMIE Toruńskim w marcu tego roku nie wystąpił żaden przypadek przekroczenia dopuszczalnych normatywów. Natomiast są również inne lokalne źródła zanieczyszczeń. Takim na pewno są trasy komunikacyjne i obserwowane jest w województwie, że stężenia dwutlenku azotu nie spadają one są takie same lub w niektórych punktach rosną. Występują również lokalne zanieczyszczenia w rejonie składowisk odpadów, dlatego były prowadzone pomiary na składowisku odpadów w Osnowie w październiku 2000 r. Wysokie stężenia na tym składowisku wystąpiły w zakresie pyłu zawieszonego. Z tym, że trudno wnosić to do dopuszczalnych norm, ponieważ jest to obiekt przemysłowy, to jest składowisko. Natomiast wszystkie inne : dwutlenek siarki, azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla były dalekie od dopuszczalnych norm. Największym problemem w województwie nadal pozostaje nadmierne zanieczyszczenie wód. W 2000 na terenie powiatu chełmińskiego żaden z obiektów wodnych nie był objęty monitoringiem. W programie monitoringu na przyszły rok uwzględniono badania Fryby z jej dopływami, czyli Strugą Papowską oraz Kanał Starogrodzki, ponieważ ostatni raz były badane w 1996 roku. Wtedy zostały zaklasyfikowane do rzek najbardziej zdegradowanych w całym regionie i do dzisiaj na tych rankingach tak występują. WIOŚ spodziewa się pewnych korzystnych zmian, może nie w klasach czystości ale przynajmniej w stężeniach poszczególnych zanieczyszczeń. Również aby ten cały systemat wodny objąć badaniami założono badania Jezior Starogrodzkich. Należy te obiekty poddać badaniom gdyż szeroki program inwestycyjny był w między czasie wykonany związany z budową oczyszczalni, z kanalizacjami więc warto zobaczyć jakie efekty ekologiczne w środowisku wystąpiły. W 2000 roku w programie monitoringu regionalnego były również badania wód podziemnych. Trzy studnie z powiatu chełmińskiego były objęte badaniami : w Chełmnie, w Kałdusie oraz w Stolnie. Studnie te były badane w ramach monitoringu regionalnego wody, zostały zaklasyfikowane do niskiej jakości ze względu na zawartość manganu, żelaza. Natomiast jest bardzo optymistyczny trend jeżeli chodzi o poprawę jakości wód. Tu już widać w regionie, że realizacja tego procesu inwestycyjnego związanego z budową oczyszczalni i systemów utylizacji zaczyna dawać efekty. Po prostu zaczyna przyrastać ilość wód o wyższych klasach czystości. Nie ma jeszcze żadnego kilometra w pierwszej klasie czystości. Zaczynają się pojawiać pierwsze odcinki rzek klasyfikowane w drugiej klasie czystości. Jest tego niewiele, bo to w skali województwa jest trochę ponad 4%, ale to już jest jakiś sygnał. Natomiast zmniejsza się ilość kilometrów czy procentów wód pozaklasowych. Stężenia poszczególnych zanieczyszczeń się zmniejszają i ilość tych wskaźników decydujących o klasie spada. Wisła po raz pierwszy w 2000 roku pod względem fizyko - chemicznym została na całej długości województwa kujawsko - pomorskiego sklasyfikowana w trzeciej klasie czystości. Poza klasą pozostaje jeszcze skażenie bakteriologiczne na odcinku od Fordonu do Grudziądza. Trend poprawy jakości wody jest widoczny. Następnie mówca powiedział, że odcinki Brdy pojawiły się w drugiej klasie czystości, po raz pierwszy od wielu lat Drwęca została w całości sklasyfikowana w trzeciej klasie. Powiedział, że chciałby aby poprawa nastąpiła również w w/w wodach ujętych w planach monitoringu na 2002 rok. Nie należy jednak spodziewać się poprawy klasy, jeżeli stężenia zanieczyszczeń spadną to będzie dobrze. Zostało również powstrzymane tempo degradacji wód jeziorowych na terenie województwa. Wręcz zidentyfikowano dwa jeziora, które są w pierwszej klasie czystości i tym należy się cieszyć. To jest Jezioro Piaseczno w powiecie świeckim i Jezioro Okonin w powiecie golubsko - dobrzyńskim. Natomiast tutaj klasyfikacje są znacznie korzystniejsze niż przy rzekach, bo ze zbadanych około 200 jezior dwa są w pierwszej klasie czystości, prawie 50 jezior w drugiej, 83 w trzeciej i pozaklasowych 63. Jeziora Starogrodzkie w ostatnich badaniach zostały sklasyfikowane w trzeciej klasie. Problemem coraz bardziej nabrzmiewającym jest hałas komunikacyjny w regionie. Na terenie Chełmna te badania były robione parę lat temu. Jak powiedział mówca podejrzewa, że tak jak w regionie tak jest również w Chełmnie, że następuje wzrost poziomu hałasu. Nie tyle on się wiąże bezpośrednio ze wzrostem natężenia ruchu, co również z organizacją ruchu, że stanem nawierzchni i przepustowością trasy. Taki problem coraz bardziej nabrzmiewa. Zaczyna się już w tej chwili szukać rozwiązania tego problemu w budowie ekranów akustycznych. Najbliższy znajduje się przy obwodnicy świeckiej. Następnie powiedział, że Pan Nadolski przedstawi informacje o działalności kontrolnej.
Pan Adam Nadolski - powiedział, że stan środowiska na terenie powiatu chełmińskiego poprawia, jest to wynikiem tego, że większość zakładów, które miały do tej pory kotłownie węglowe przechodzą na kotłownie olejowe czy gazowe, które charakteryzują się tym, że jest dużo mniejsza emisja zanieczyszczeń do powietrza, co znajduje odzwierciedlenie w pomiarach monitoringowych. Jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami to można powiedzieć, że stosunkowo dobrze ten temat jest opanowany. Wszystkie gminy dysponują odpowiednimi składowiskami odpadów, zbiórka odpadów realizowana jest prawidłowo. W dalszym ciągu największym problemem występującym na terenie powiatu chełmińskiego jest gospodarka ściekowa. Znaczenie mają także zanieczyszczenia dróg, które wcześniej były wspomniane. Na szczęście tutaj tendencja jest coraz lepsza dlatego, że gminy przyjmują inicjatywę budując szereg oczyszczalni oraz również rozbudowują układy kanalizacyjne. Ostatnim takim przykładem jest oczyszczalnia w Napolu w Gminie Kijewo Królewskie, która została niedawno uruchomiona. Oczyszczalnia wcześniejsza w Unisławiu, która dosyć dobrze funkcjonuje. Jeżeli chodzi o Unisław to problemem naglącym jest uporządkowanie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Unisław. Sytuacja w tej chwili jest taka, że Gmina dysponuje kanalizacją ogólnie sprawną, do której trafiają nie tylko ścieki ale również wody opadowe. W ostatnich czasach kiedy były większe opady na tym terenie doszło do przelewania się tych ścieków i zalewania terenów położonych niżej. Wydaje się, że problem z jakim boryka się Gmina Unisław jest to problem, który ją trochę przerasta, zwłaszcza, że Gmina ma ambicje rozbudowy kanalizacji również o miejscowości takie jak Stablewice. Inny problem to likwidacja starych popegierowskich oczyszczalni w Stablewicach, Wabczu, Cepnie. W Cepnie jest to oczyszczalnia przestarzała, mocno wyeksploatowana i nie widać szans na dalsze jej funkcjonowanie w takim stanie technicznym jak dotychczas. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest likwidacja tej oczyszczalni i podłączenie do stosunkowo dobrze funkcjonującej oczyszczalni gminnej w Stolnie. Dobrym przykładem rozwiązania problemów ściekowych jest przetwórnia owocowo - warzywna w Unisławiu, która jest podłączona do kanalizacji i ścieki są odprowadzane do oczyszczalni gminnej. Spośród 16 istniejących do niedawna obiektów odprowadzających ścieki w tej chwili na terenie powiatu funkcjonuje 14. Problemem, z którym WIOŚ się boryka to mleczarnia w Brzozowie, Jest to obiekt będący wytwórcą dużej ilości ścieków o wysokiej ilości zanieczyszczeń, przy czym z tego co wiadomo w przyszłym roku ma być ta oczyszczalnia zmodernizowana, więc można mieć nadzieję na poprawę jakości ścieków i na to, że nie będą one zbytnio odczuwalne dla środowiska naturalnego. Inne pozytywne przykłady to budowa oczyszczalni ścieków w Chełmnie ale jest to sytuacja z przed kilku lat. Jest to oczyszczalnia, która odprowadza w stosunku do powiatu najwięcej ścieków ale ścieki te są oczyszczane z wysoką efektywnością. Na terenie powiatu został zlikwidowany mogilnik w Stolnie. Było to potencjalnie duże zagrożenie dla jakości wód głębinowych. Następnie powiedział, że w 1999 roku Rada Powiatu otrzymała informacje o stanie środowiska powiatu chełmińskiego. Są w niej zawarte również informacje związane z działalnością inspekcyjną. Są tam dokładnie wyszczególnione obiekty znajdujące się na terenie powiatu. Stan ten poza wspomnianymi obiektami nie uległ większym zmianom.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że jest z gminy Lisewo i że wszystkie gminy zostały świetnie scharakteryzowane przez przedmówcę, natomiast nie było mowy o Gminie Lisewo, gdzie od 1993 roku funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, zresztą jedna z pierwszych w nowej samorządności. Jest 17 km kanalizacji, cała osada Lisewo, prawie dwutysięczna miejscowość, jest skanalizowana. Następnie zapytał czy mówca mógłby kilka słów na ten temat powiedzieć.
Pan Adam Nadolski - powiedział, że omawiając gospodarkę ściekową skupił się przede wszystkim na występujących problemach. Następnie powiedział, że oczyszczalnia w Lisewie ciągle boryka się w dotrzymaniu warunków zawartych w pozwoleniu wodno - prawnym. Te stężenia zanieczyszczeń odprowadzanych z tej oczyszczalni są wciąż nieodpowiadające normą.
Pan Szczepan Burak - powiedział, że są refurbacje w Strudze Sadzce, która jest ponadnormatywnie zanieczyszczona, a ona przyjmuje ścieki z tej oczyszczalni.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że na te czasy, kiedy ta oczyszczalnia była projektowana, w 1993 roku, to było to rozwiązanie prekursorskie a dzisiaj ta oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna już powinna być modernizowana, ponieważ nie sprawdza się.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych pytań podziękował zaproszonym gościom za przybycie.
Przewodniczący obrad ogłosił 25 min. przerwę od godz. 16:40 do godz. 17:05.

Do punktu 10.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/81/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 września 2000 r, w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego, dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 1 wraz z uzasadnieniem /załącznik nr 7 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o krótkie wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że projekt tej uchwały wynika ze względów formalnych. Na sesjach wiosenno - letnich Rady Powiatu w Chełmnie zmienione zostały nazwy praktycznie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu chełmińskiego, w związku z czym stara uchwała o w/w regulaminie nie odpowiada w swojej terminologii obecnym nazwom szkół. Stąd propozycja sprowadza się w głównej mierze do zastąpienia starych nazw szkół nowymi. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja związana z Zespołem Szkół nr 2 w Chełmnie, gdzie ze względów oszczędnościowych ale także ze względu znaczące ograniczenie funkcjonowania warsztatów szkolnych doszło do połączenia stanowiska kierownika warsztatów szkolnych i kierownika szkolenia praktycznego. Związane to było z odejściem na emeryturę jednego z kierowników i w tej chwili funkcja kierowników tych dwóch jednostek w w/w Zespole jest sprawowana przez jedną osobę.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie p. M. Jakubowska - odczytała opinię do w/w projektu uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem uwag poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały w w/w sprawie głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXI/164/2001 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/81/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 września 2000 r, w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego, dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego /załącznik nr 9 do protokołu/.

Do punktu 11.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w/w sprawie zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 10 do protokołu/. Następnie powiedział, że projekt tej uchwały był rozłożony przed sesją na stolikach a o wprowadzenie do tematu poprosił Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - omówił projekt w/w uchwały według załączników.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 11 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem uwag poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie
Za przyjęciem uchwały w w/w sprawie głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXI/165/2001 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 r /załącznik nr 12 do protokołu/.

Do punktu 12.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że 3 października 2001 roku wpłynęło do mówcy pismo skierowane przez Dyrektora ZOZ w Chełmnie p. K. Turkiewicza w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radną p. H. Murawską oraz na zmianę warunków pracy i płacy w drodze wypowiedzenia zmieniającego dla radnej p. M. Budnik - Szymoniuk. Następnie powiedział, że w oparciu o to pismo wystąpił do radców prawnych o opinie prawną w sprawie wniosku Dyrektora i otrzymał pozytywną opinię w tym zakresie. Jak z uzasadnienia Dyrektora ZOZ - u wynikało przyczyną rozwiązania umowy z p. H. Murawską oraz wypowiedzenia zmieniającego z p. M. Budnik - Szymoniuk są zmiany organizacyjne w jednostce a więc w tym stanie rzeczy nie ma prawnych przeszkód do wyrażenia przez Radę Powiatu zgody na rozwiązanie umowy o pracę oraz na wypowiedzenie zmieniające. Po tym odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chełmnie, w którym obie zainteresowane Panie wspólnie uczestniczyły przy udziale Dyrektora Turkiewicza. Na tym spotkaniu Pani Murawska akceptowała zaproponowane rozwiązania i przyjęła je do wiadomości i w związku z tym w/w Komisja w tym zakresie wydała pozytywną opinię. Jeżeli chodzi o Panią Budnik - Szymoniuk decyzja jest wstrzymująca się a uzasadnienie wynika z opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chełmnie p. P. Piekarski - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 13 do protokołu/. Następnie powiedział, że procedura kontraktowa trwa. ZOZ w Chełmnie złożył odpowiednie oferty do Kas Chorych, rozmowy na temat podpisania kontraktu między kasą chorych a ZOZ w Chełmnie według opinii Dyrektora powinny zacząć się i sfinalizować około końca listopada. Niektóre oferty są nowe i zawierają też stanowisko, na które bardzo dobrze by pasowała Pani Budnik - Szymoniuk ale nie wiadomo czy taki kontrakt ZOZ podpisze pod koniec listopada. Może być tak, że Kasa Chorych takiego kontraktu nie zaakceptuje. Dyrekcja ZOZ w Chełmnie jest przekonana, że do podpisania całego pakietu kontraktu dojdzie i dlatego jest opinia wstrzymująca do czasu podpisania kontraktu i o czasu aż Dyrektor ZOZ w Chełmnie będzie mógł zaproponować konkretne stanowisko pracy Pani Budnik - Szymoniuk. Jak powiedział członkowie Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej na dzisiejszej sesji zapoznając się z uwagami Pani Hanny Murawskiej upoważnili mówcę do krótkiego komentarza jeżeli chodzi o decyzję w stosunku do p. H. Murawskiej. Faktycznie na zebraniu w/w wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy o pracę. Twierdziła, że było to dla niej wielkie zaskoczenie, ponieważ dowiedziała się o tym dopiero na posiedzeniu Komisji, że takie plany w stosunku do niej są. Powiedział, że w/w przepracowała 50 lat w Chełmińskim ZOZ - ie i przez te lata była wzorem do naśladowania dla młodych lekarzy i pracowników służby zdrowia dlatego nie wyobraża sobie żeby na tym zakończyło się przez Dyrekcję ZOZ - u podsumowanie i podziękowanie za pracę. 50 lat pracy jako lekarz na terenie Chełmna to dużo. W historii znane są tylko pojedyncze przypadki jak doktor Wasilewski czy Osiecki. Jak powiedział sądzi, że z formalnego punktu widzenia taka procedura musiała być prowadzona w wszczęta ale na pewno Dyrekcja ZOZ w Chełmnie tak jak radni podziękują za wkład w pracę.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że radna p. H. Murawska w służbie zdrowia pracuje 50 lat w tym w Chełmnie przepracowała 46 lat i faktycznie tworzy pewną historię na tym terenie. Następnie powiedział, że będzie chyba wyrazicielem wszystkich jeżeli serdecznie podziękuje za całą długoletnią wzorową pracę zawodową na terenie powiatu, za to, że niejednemu człowiekowi uratowała życie.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że miło słyszeć podziękowania z ust Przewodniczącego Rady, natomiast wypadałoby żeby te podziękowania przede wszystkim wypłynęły z ust Dyrektora ZOZ - u czyli pracodawcy Pani Murawskiej a dotąd one nie wypłynęły. Następnie powiedział, że chciałby poruszyć dwie kwestie. Po pierwsze wydaje się trochę niezręczne, że opinię w kwestii tego wniosku na wydać Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej skoro wniosek dotyczy dwóch członków tej Komisji. Sytuacja dla mówcy jest trochę niezręczna, bo nie wie czy w/w Komisja powinna opiniować ten wniosek. Po drugie jak powiedział mówca nie podważając merytorycznego uzasadnienia wniosku, bo proces restrukturyzacji, problemy organizacyjne, zmiany struktury są doskonale radnym znane w żaden sposób nie może się zgodzić jako radny i jako członek Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej ze sposobem takiego załatwienia, skandalicznego wg mówcy tym bardziej, że ten wspomniany jubileusz upłynął kilka dni przed posiedzeniem Komisji. Pani Murawska o czym dowiedział się już po posiedzeniu Komisji spodziewała się raczej podziękowań, czy gratulacji a nie informacji, że ma być zwolniona z pracy. Jak powiedział mówca jego zdaniem żadna restrukturyzacja i zmiany organizacyjne nie usprawiedliwiają tak skandalicznego potraktowania tak zasłużonego pracownika. W związku z tym jak powiedział mówca będzie głosował przeciwko przyjęciu tej uchwały właśnie jako protest przeciwko takiemu potraktowaniu zasłużonego pracownika i radnego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zobowiązał się zwrócić uwagę Dyrektorowi ZOZ p. K. Turkiewiczowi na formę załatwienia tej sprawy aby w przyszłości uniknąć tego typu niezręcznej sytuacji.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że popiera przedmówcę. Następnie powiedział, że zna bliżej radną p. H. Murawską i wie, że 1 października obchodziła 50 - lecie pracy w swoim zawodzie i w tym miesiącu również dowiedziała się, że ma być z pracy zwolniona. Jak powiedział, w tym samym miesiącu Rada Powiatu w Chełmnie takiego przyzwolenia na rozwiązanie umowy o pracę z radną p. H. Murawską nie powinna dać. Żadne szukanie oszczędności tu nie może wchodzić w rachubę, ponieważ p. H. Murawska zarabia 260 zł. miesięcznie. Także tu szukanie oszczędności chyba nie ma miejsca i te parę miesięcy aby skończyła się kadencja Rady Powiatu powinno być również czasem pracy radnej p. H. Murawskiej. Następnie powiedział, że Rada Powiatu zrobiłaby wielką krzywdę gdyby takie przyzwolenie dała. Praca czy zawodowa czy społeczna, na którą p. H. Murawska się zgodziła powodują to, że człowiek nie zatrzymuje się w miejscu a idzie dalej a radni powinni jej pomóc i przyzwolić aby szła dalej.
Radna p. H. Murawska - powiedziała, że chciałaby serdecznie podziękować za te wszystkie słowa takie miłe dla mówczyni. Następnie powiedziała, że do tej pory nikt ze służby zdrowia tego nie zrobił. Jak powiedziała Dyrekcja odniosła się do niej nieodpowiednio. Powiedziała, że zawsze starała się pracować dla dobra chorych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych głosów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 14 do protokołu/.

Za przyjęciem uchwały nie głosował żaden radny przy 1 głosie wstrzymującym i 21 głosach przeciwnych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie większością głosów odrzuciła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym /załącznik nr 15 do protokołu/.

Do punktu 13.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie wraz z uzasadnieniem zawarty na druku nr 4 /załącznik nr 16 do protokołu/.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w Dzienniku Ustaw z 6 października br. ukazały się przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. Te przepisy nałożyły na Radę Powiatu obowiązek ustalenia takich sieci do 31 października br. Jak powiedział mówca może się wiele w tym temacie zmienić, na pewno zmienią się terminy. Natomiast to co jest opracowane w tej uchwale wiele zmienić się już nie powinno. Ograniczono możliwości rad powiatów do ustalenia tylko i wyłącznie typów szkół. Na czerwcowej sesji Rada Powiatu w Chełmnie wybrała osoby do Powiatowego Zespołu ds. sieci szkół ponadgimnazjalnych i Zespół ten pracował nad tą siecią. Efektem prac jest projekt przedstawionej uchwały. Projekt ten uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia, PUP w Chełmnie oraz Kuratora Oświaty. Następnie wymienił typy szkół i powiedział, że aby ten projekt uchwały mógł wejść w życie czeka go jeszcze ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego co może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie p. M. Jakubowska - odczytała opinię do w/w projektu uchwały /załącznik nr 17 do protokołu/. Następnie powiedziała, że są informacje, że typy szkół ulegną zmianie ale ponieważ nie ma takich przepisów to projekt uchwały jest opiniowany pozytywnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem uwag poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały w w/w sprawie głosowało 21 radnych przy 1 głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXI/166/2001 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych /załącznik nr 18 do protokołu/.

Do punktu 14.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w międzyczasie uzgodnił z radną p.M. Jakubowską, że protokół z XXX sesji w zakresie jej wypowiedzi jest prawidłowo napisany. Następnie zacytował § 50 ust. 4 Statutu Powiatu Chełmińskiego i poprosił o jego respektowanie pomimo, że Statut formalnie nie obowiązuje Powiedział również aby Komisje wybrały swoich wiceprzewodniczących jeżeli nie uczyniły tego jeszcze.
Radny p. S. Pepliński - powiedział, że chciałby wrócić do swojej wypowiedzi w dyskusji na sesji w miesiącu wrześniu i zapytał radcę prawnego co zostało zrobione w sprawie przygotowania wniosków o zapłatę za refundację młodocianych pracowników oraz w sprawie ściągnięcia środków na zwalczanie bezrobocia. Następnie powiedział, że pieniądze takie podobno zostały przyznane na papierze na zwalczanie skutków bezrobocia, natomiast refundacja w sprawie pracowników młodocianych jest obligatoryjna i chciałby na ten temat coś wiedzieć, bo po rozmowie na poprzedniej sesji PSS Społem wystąpiło z pismem przedprocesowym do Starostwa z powiadomieniem PUP w Chełmnie. Dostał na to pismo odpowiedź od Kierownika PUP. Nawet znalazło się niecałe 11 tys. zł., które zostały przekazane PSS Społem. Ale w tym temacie na razie jak powiedział mówca nie wie czy zostało cos zrobione.
Radca prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że na początku roku przygotował wezwanie przedprocesowe i z tego co wie Starosta Chełmiński je wysłał. Jak powiedział wie, iż przedmówca wystąpił z takim pismem do Starostwa i trzeba podjąć decyzję o tym, czy występuje Starostwo na drogę sądową z KUP i czy posiada środki na wpis sądowy. Jak powiedział mówca decyzja w tym temacie nie należy do nie go i jeżeli dostanie pełnomocnictwo to przygotuje stosowny wniosek.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że na początku roku powiat chełmiński wystąpił z wystąpieniem przedprocesowym i otrzymano odpowiedź z KUP, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie naliczenia algorytmu funduszu pracy na rok 2002 środki na ten cel powiat uzyska w roku 2002. Część powiatów wystąpiła na drogę sądową przeciwko KUP. Pod koniec września pierwsze sprawy zakończyły się wyrokami. Z tych wrześniowych wyroków żaden nie był pozytywny dla powiatowego urzędu pracy. Sąd odrzucał powództwa z dwóch względów. Po pierwsze uznał, że nie jest tu właściwa droga cywilno - prawna, tylko administracyjno - prawna. Po drugie w części tych wyroków uznał, że powiaty jako takie same w sobie nie poniosły żadnych szkód, ponieważ nie przegrały z nikim żadnych procesów. Powiaty nie potrafiły udowodnić, że poniosły jakiekolwiek szkody w związku z tym, że kontrakt nie został zrealizowany. Natomiast sąd motywował tym, że można skarżyć dopiero gdy poniesie się konkretną szkodę. Nie wszystkie powiaty z taką argumentacją się zgodziły i z tego co mówca wie są sprawy w sądzie apelacyjnym. Z tygodnia na tydzień coraz więcej powiatów idzie do sądu. Ostatnio także powiat golubsko - dobrzyński, brodnicki poszedł do sądu o młdocianych. To jest chyba pierwszy taki przypadek. Ale trudno powiedzieć co się stanie, ponieważ odbyła się dopiero pierwsza, wstępna rozprawa. Nie da się jednak ukryć, że KUP wynajął najlepszych adwokatów jakich można było, którzy bronią niezwykle mocno interesów KUP. Po otrzymaniu dwóch wezwań przedprocesowych powiat chełmiński natychmiast wystąpił z tymi wystąpieniami do KUP prosząc o przekazanie tych pieniędzy, mając na uwadze, że ewentualne wystąpienie do sądu może spowodować roszczenia odszkodowawcze ze strony powiatu. W odpowiedzi powiat dostał między innymi te 11 tys. zł. i informację, że do końca roku powiat nie ma na co liczyć. Tę informacje powiat otrzymał telefonicznie. Na razie na piśmie żadnej odpowiedzi z KUP powiat nie otrzymał. Następnie mówca powiedział, że żadnego powiatu nie zwolniono też z wpisowego, ponieważ powiaty o to występowały, że biorąc pod uwagę trudną sytuację ciężko będzie z funduszu pracy wykroić pieniądze na wpisowe. Powiaty wystąpiły z wnioskiem do sądu o uchylenie tego wpisowego ale nikomu się nie powiodło.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że na ostatniej sesji Rady Powiatu w Chełmnie radni zajmowali się informacją z wykonania budżetu za 6 miesięcy. Wcześniej zajmowały się tym komisje. Komisja Rewizyjna dostrzegła w tym budżecie pewne rezerwy tj. oszczędności płacowe zarówno w oświacie jak i administracji rzędu dosyć pokaźnych środków. Następnie zapytał kiedy Zarząd Powiatu chce przystąpić do konkretnej korekty tego budżetu. Jak mówca powiedział już czas na to. Na dzień dzisiejszy wynika, że deficyt budżetowy wynosi grubo ponad 1 mln zł. i radni chcą się wreszcie dowiedzieć ile ten deficyt wynosi naprawdę. Następnie mówca zapytał co Zarząd ma zamiar zrobić z tym deficytem, czy jakieś kroki zostały poczynione w kierunku zaciągnięcia kredytu, czy jest przewidziana jakaś procedura przetargowa, bo jak powiedział mówca już czas aby się nad tym zastanowić.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że jeżeli chodzi o oszczędności, które znajdują się w budżecie to Zarząd właściwie jest już po etapie przejrzenia budżetu w zakresie oświaty i to wszystko co szło zaoszczędzić w związku ze zmniejszoną ilością godzin to już jest dokonane. Natomiast Zarząd chce bardzo mocno przyjrzeć się całościowo tegorocznemu budżetowi, wszelkim pozycjom, zastanowić się nad zablokowaniem niektórych wydatków o ile będzie to możliwe. Zarząd chciałby na listopadową sesję ustalić realny deficyt, który może mieć miejsce. Następnie mówca powiedział, że deficyt jest z dwóch względów. Jedna rzecz to jest zakup obiektu przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie i tu jest przygotowywana procedura przetargowa. Jest już projekt uchwały przygotowany i Zarząd chce go przedstawić na najbliższej sesji. Natomiast druga część to jest deficyt bieżący. Część deficytu bieżącego wynika z zadań z kontraktu wojewódzkiego. Pomimo tego, że ten kontrakt wojewódzki został podpisany z informacji od innych powiatów, które już złożyły rachunki do wojewody na ten kontrakt wojewódzki wynika, że może być bardzo nikła szansa na to, że środki te w ogóle zostaną pozyskane. W najbliższym czasie powiat chce złożyć pierwsze rachunki na pracownię komputerową w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie i przekona się na ile realny jest ten kontrakt. Jeśli on nie będzie realny i nic z tych środków nie uda się pozyskać powiat będzie chciał negocjować przeniesienie tych zadań na rok 2002. Gdyby było negocjowane przeniesienie tych zadań to jest możliwość zaoszczędzenia 250 tys. zł. bo taki miał być wkład własny powiatu do zadań kontraktowych poza tą pracownią komputerową. Jeżeli chodzi o pozostałe środki to jest to wynik subwencji oświatowej. Tu zostały złożone wnioski w MEN i na razie powiat dostał pisemną odpowiedź odnośnie dwóch wniosków pozytywnie załatwionych tj. wniosku dotyczącego zeszłego roku i dotyczącego nieprzekazanych powiatowi chełmińskiemu środków na wzrost wynagrodzeń wynikający z karty nauczyciela w wysokości 60 tys. zł. oraz wniosku związanego z urlopami zdrowotnymi dla nauczycieli na kwotę ponad 10 tys. zł. Jeżeli chodzi o pozostałe wnioski to odpowiedzi nie ma. Nie ma też protokołu z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Trudno powiedzieć co się do końca na tej komisji stało. Zarząd chce dalej negocjować z MEN pozyskanie jakichkolwiek środków, bo wszystkie one pozwolą zmniejszyć ten deficyt budżetowy. Jak powiedział mówca myśli, że o ogólnych kwotach będzie można bardzo konkretnie powiedzieć na listopadowej sesji po weryfikacji tegorocznego budżetu. Wtedy Zarząd powinien też wiedzieć czy uda się coś do końca roku pozyskać czy też nie. Jest teraz trochę czas zamętu związany ze zmianą władzy w ministerstwie i na poziomie wojewódzkim ale sytuacja już się normuje i będzie można podjąć konkretne rozmowy.
Radna p. M. Jakubowska - poprosiła w imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki Rady Powiatu w Chełmnie aby Zarząd przygotowując materiały dotyczące budżetu na następną sesję mógł też przedstawić informację na temat środków rzeczowych szkół, w takim sensie czy te środki, które zostały przekazane zabezpieczają koszty utrzymania szkół. Jak wiadomo prowadzenie i utrzymanie szkół jest zadaniem powiatu i czy te środki są wystarczające w tym roku na utrzymanie szkół podległych powiatowi. Jak wiadomo zostały zmienione ogrzewania np. w liceum i koszty wzrastają. Komisja chciałaby wiedzieć czy są zabezpieczone środki do końca roku na utrzymanie szkół. Następnie mówczyni powiedziała, ze chciałaby podzielić się z radnymi informacją dotyczącą zadania powołania biblioteki powiatowej. Powiedziała, że powiat i rada funkcjonuje kilka lat a biblioteki powiatowej nie ma. W tym roku był projekt uchwały w sprawie powołania jej w Liceum Ogólnokształcącym na co Komisja nie wyraziła zgody i na sesji kiedy była mowa o powołaniu jej przy LO Komisja prosiła Zarząd o podjęcie ponownych rozmów z Zarządem Miasta w sprawie powołania tej biblioteki powiatowej przy bibliotece publicznej w Chełmnie. Takie działania nie zostały podjęte i Komisja z własnej inicjatywy postanowiła podjąć rozmowy z Komisją Oświaty i Kultury Rady Miasta Chełmna. Odbyły się dwa spotkania, jedno we wrześniu, drugie w październiku. Komisja Oświaty i Kultury Rady Miasta Chełmna wyraziła wolę dyskusji na ten temat. Później Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie poprosiła aby spróbowali wyliczyć koszty utrzymania tego jednego etatu, tego jakiegoś wkładu powiatu w tą bibliotekę Miejską aby ona nosiła później już przy powołaniu nazwę Biblioteki Miejsko - Powiatowej. Otrzymano wyliczenia z księgowości z biblioteki miejskiej jaki byłby ewentualny koszt. Ten koszt wynosi około 30 tys. zł. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie robiąc wnioski do budżetu powiatu na 2002 rok złożyła taki wniosek o zabezpieczenie 30 tys. zł. na powołanie tej biblioteki. Jak powiedziała mówi o tym wniosku ponieważ Komisja będzie bardzo mocno optować aby te pieniądze się znalazły ponieważ został już utworzony bardzo dobry klimat do tego aby tą bibliotekę powołać. Komisja Oświaty i Kultury Rady Miasta Chełmna jest za powołaniem tej biblioteki. Na ostatnim spotkaniu uzgodniono, że i Komisja Edukacji na sesji Rady Powiatu powie o tej propozycji i Komisja Oświaty Rady Miasta będzie rozmawiała z radnymi żeby wyrazili wolę utworzenia tej biblioteki. Na takim etapie są rozmowy i jeżeli się uda Komisji Oświaty przekonać Radę Miasta żeby wejść w układ z powiatem to może uda się powołać tę bibliotekę, oczywiście jeżeli powiat będzie miał na to odpowiednie środki. Jak powiedziała ambicją Rady Powiatu powinno być powołanie biblioteki powiatowej.
Radny p. S. Pepliński - powiedział, że został upoważniony przez grupę radnych do złożenia wniosku na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie odwołania Starosty Chełmińskiego /załącznik nr 19 do protokołu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przyjął wniosek.

Do punktu 15.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XXXI sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki