Protokół nr XXVI/2001
z XXX Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 26 września 2001 r.

Sesja odbyła się w dniu 26 września 2001 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 18:45.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 22, co stanowi 88 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Informacja Zarządu o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2001 r.
9. Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego ZOZ w Chełmnie o realizacji planu finansowo - rzeczowego ZOZ za I półrocze 2001r.
10. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze powiatu chełmińskiego.
11. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
12. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 r.
13. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XXX sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, zaproszonych gości w tym: Dyrektora DPS Mgoszcz p. G. Sziminga, Dyrektora Samodzielnego Publicznego ZOZ w Chełmnie p. K. Turkiewicza oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii p. B. Knaflewskiego, następnie przedstawicieli mediów i kierownictwo Starostwa.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest 22, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych chciałby wnieść poprawki do wcześniej otrzymanego projektu porządku obrad XXX sesji Rady Powiatu.
W związku z brakiem uwag zaproponował, aby poddać go pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że do dzisiejszej sesji nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu w Chełmnie. W związku z czym zaproponował jego przyjęcie przez głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu w Chełmnie głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła protokół z XXVIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o przedstawienie informacji na temat pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Wicestarostę Chełmińskiego p. J. Wojtaszewskiego.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że w okresie pomiędzy sesjami odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu. Jedną z ważniejszych spraw, nad którą Zarząd debatował, to sprawa Zespołu Pałacowo -Parkowego. Związane jest to z pałacykiem, który położony jest przy ZS CKP w Grubnie. Jest on w nienajlepszym stanie, pozostały tylko mury zewnętrzne, pozostała reszta to ruina. Także pałacyk ten położony jest na terenie dużego i pięknego parku. Pan Dyrektor Potorski podjął działania, żeby dworek odrestaurować. Rozmowy Pana Dyrektora z Zarządem Powiatu nie mogły przynieść żadnych oczekiwanych efektów dlatego, że Powiatu nie stać na remont tego pałacyku. Zarząd zaproponował aby Pan Potorski podjął rozmowy nie tylko z lokalnymi przedsiębiorcami, ale z wszystkimi, którzy mogliby być zainteresowani zagospodarowaniem tego pałacyku. Okazało się, że Pan Dyrektor Potorski wśród lokalnych przedsiębiorców nie znalazł sprzymierzeńców. Natomiast udało się w tej sprawie nawiązać kontakt z dwiema firmami z zewnątrz. Państwo Dulcet właściciele stacji benzynowej i Pan Frank z Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Oni to złożyli na piśmie swoje oferty, zgodzili się z tym, aby pałacyk ten spełniał formę ośrodka szkoleniowo - hotelowego. Zarząd Powiatu nie chce w/w nieruchomości sprzedać, a takie rozwiązanie było by najkorzystniejsze dla powiatu. Jednakże Zarząd Powiatu zdecydował, że Pan Dyr. Potorski i Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości p. Paczkowska wydzielą działkę, która będzie obejmowała pałacyk z parkiem. To zostało już wykonane. Następnie została zlecona wycena tego obszaru, aby zorientować się jaką przedstawia dla powiatu wartość. W między czasie zostaną poproszeni radcy prawni, aby wyrazili swoją opinię w jaką formę spółki wejść, żeby interesy powiatu zostały zachowane i żeby byłby to wariant najkorzystniejszy. Jeżeli oferentów znajdzie się więcej, to na pewno będzie trzeba zastosować ustawę o zamówieniach publicznych. Wówczas zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza dla powiatu.
- kolejna sprawa dotyczy tego, iż Pan Dyr. Domu Dziecka zwrócił się z prośbą do Zarządu, by przekazać mu w trwały zarząd obiekty Domu Dziecka, gdyż są one własnością Powiatu. Zarząd zastanawia się nad podjęciem takiej decyzji, ponieważ Dom Dziecka przez cały czas przynosi straty. Zarząd również debatuje nad tym, aby dokonać zmian organizacyjnych i żeby dom ten nie był już deficytowy, ponieważ funduszy cały czas brakuje. Również brane są pod uwagę przekształcenia organizacyjne, na które pozwala ustawa o pomocy społecznej. W związku z tym Zarząd ociąga się z przekazaniem w zarząd trwały, żeby nie dokonać pewnych rzeczy już, które uniemożliwią przekształcenie.
- Na bazie ustawy o rachunkowości Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie finansowe Dyrektora Samodzielnego Publicznego ZOZ w Chełmnie za rok 2000. Z w/w sprawozdania Zarząd dowiedział się, że poprawiła się rentowność, nastąpiła poprawa sprzedaży netto, poprawa rentowności kapitału, wskaźnik płynności finansowej uzyskał wynik dodatni. Następnie pokrycie kapitału majątkiem własnym poprawia się o 10% oraz wynagrodzenia zmalały o 3 mln zł. Jest to wynikiem efektywnego działania restrukturyzacyjnego, który był wprowadzony w szpitalu w 2000 r. Pan Dyrektor Turkiewicz w dniu dzisiejszym w swoim wystąpieniu przedstawi sytuację bieżącą za I półrocze tego roku. Dodał, że na bazie wypowiedzi radni przekonają się czy jest dalszy postęp w stosunku do roku 2000.
- Nastąpiło podpisanie aktu notarialnego między Zarządem Miasta Chełmna, a Zarządem Powiatu w Chełmnie na zakup obiektu przy ul. Harcerskiej 1. Zarząd Powiatu w Chełmnie od 19 września jest prawowitym właścicielem w/w nieruchomości. Nieruchomość ta zostaje zakupiona za 450 tys. zł, a płatność nastąpi w dwóch ratach. 250 tys. zł do końca października 2001 r. i 200 tys. zł do końca 20 grudnia 2001 r. Zostało też ustalone prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości przez Miasto Chełmno, ponadto Zarząd zobowiązał się do oddania w bezpłatne używanie na okres 15 lat hali sportowej wraz z pomieszczeniami przyległymi na rzecz klubu sportowego wskazanego przez Zarząd Miasta tj. MMKS Chełmno. Z tym klubem Zarząd podpisze umowę użyczenia.
- ZS CKP w Grubnie zakwalifikował się do programu organizowanego przez MEN mającego na celu przygotowanie szkół i placówek dokształcenia zawodowego oraz do przeprowadzenia zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz korelacje kształcenia z rynkiem pracy. Powiat kosztuje to tylko 10 %, natomiast sam program mówi o kwocie 200 tys. zł. Ewentualnie Powiat przeznaczy z rezerwy subwencji oświatowej 20 tys. zł. Dla ZS CKP taki program jest bardzo korzystny, ponieważ można by stworzyć kilka pracowni: pracownię kompleksowej obsługi klienta, pracownię do badań chemicznych, które mają na celu głównie ochronę środowiska, zastosowanie nawozów itd.: także pracownia nauki spawania.
Natomiast stoi pod znakiem zapytania czy program ten wejdzie w życie.
- Zarząd zajął się najmniejszym zadaniem w ramach kontraktu wojewódzkiego tj. adaptacja pomieszczeń na pracownię komputerową w ZSZ w Chełmnie. Występują trzy zadania. Pierwsze - adaptacja w LO sali gimnastycznej. To jest zadanie potężne, gdzie mówi się o kwocie 300 tys. zł, remont w szkole specjalnej w sumie na 100 tys. zł i w/w zadanie na kwotę 40 tys. zł. Pan Starosta miesiąc temu na sesji wspominał, że Powiat rozpoczyna od zadania najmniejszego po to, żeby wybadać sytuację czy istnieje możliwość odzyskania pieniędzy: 20 tys. zł. Otóż kontrakt ten przewiduje, iż Starostwo i Wojewoda będą tą inwestycje finansować, czyli każdy po 20 tys. zł. W związku z tym został wyznaczony w tym celu zakres prac, by to najmniejsze przedsięwzięcie zostało wykonane i również sprawdzenie czy pieniądze te są możliwe do odzyskania.
- Zarząd zobowiązał Dyrektora ZSZ p. Kordowskiego, aby przedstawił wykaz sprzętu, który ma zamiar przeznaczyć do sprzedaży, szczególnie sprzętu z warsztatów. Dodał, że pozwoli to na to by w pewnym stopniu zabezpieczyć budżet, niezbędne środki, szczególnie tej szkoły.
- Pan Starosta Bukowski podpisał 10 września kontrakt z Krajowym Urzędem Pracy na kwotę 193 tys. zł na 72 pracowników, który pozwala zminimalizować skutki powodzi. Co prawda na terenie powiatu chełmińskiego nie było powodzi, ale kontrakt ten został tak nazwany. Natomiast wystąpiły skutki po dużych opadach jakie dotknęły trzy gminy: Chełmno, Kijewo Królewskie i Unisław. PUP podpisał umowy z gminami. Jednakże występuje tu pewien kruczek, otóż jeden z punktów kontraktu mówi o tym, że pani prezes KUP zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku środków na dofinansowanie aktywnych form na przeciwdziałanie bezrobociu. Ale kontrakt został podpisany, z uwagi tego, że jest jakaś szansa by te środki pozyskać. Z gminami płatności są przeniesione do czerwca przyszłego roku, dzięki temu mają większą szansę na ich pozyskanie.
- Kolejna sprawa dotyczy DPS Mgoszcz i p. Majewskiego - byłego Dyrektora. Starostwo otrzymało pismo od prokuratora, który kolejną sprawę zawiesza z uwagi na jego zły stan zdrowia.
- Sytuacja powiatu w zakresie finansów jest bardzo zła, natomiast drobne sprawy jak utworzenie gimnazjum dla dzieci, które maja podjąć naukę przysposabiającą do zawodu będą realizowane. Jest to gimnazjum nie obwodowe, nie obowiązuje powiatu dowóz tych dzieci, ale pewna część rodziców zwróciła się do Zarządu, by ten dowóz refundować. Zarządowi z tego powodu jest przykro, bo nie znalazł źródła na pokrycie w/w dodatkowych wydatków i odmówiono tym rodzicom. Również z tych względów na prośbę rodziców jednego dziecka Zarząd odmówił sfinansowanie nauczania indywidualnego. To są problemy powiatowe, ale nawet te drobne rzeczy, które należałoby dla społeczności powiatu pomóc tym ludziom, Zarząd niestety nie jest w stanie w tej sytuacji finansowej załatwić.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głoś w tej sprawie. W związku z brakiem pytań przystąpił do realizacji punktu następnego.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Wicestarostę Chełmińskiego.
Wicestarosta Chełmiński - powiedział, że te uchwały, które zostały podjęte na ostatniej sesji Rady Powiatu są realizowane. W związku z tym Zarząd Powiatu wykonał następujące uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/152/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 20 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/24/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa. Uchwała ta weszła w życie z dniem 1 lipca 2001 r.
- w sprawie uchwalenia Statutu Chełmińskiego. Została przesłana do ogłoszenia w Urzędowym Dzienniku Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
- W sprawie zmiany budżetu na rok 2001 - została przekazana jednostkom zainteresowanym.
- W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1 - była potrzebna do podpisania aktu notarialnego.
- W sprawie wyrażenia woli użyczenia pomieszczeń - również potrzebna do aktu notarialnego. Jednocześnie został zobowiązany radca prawny do przygotowania projektu umowy użyczenia pomieszczeń klubowi sportowemu MMKS Chełmno.
- W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie - zmiany te weszły w życie z dniem uchwalenia.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał radcę prawnego, czy statut ma jakiś priorytet, jeżeli chodzi o termin opublikowania w Dzienniku Urzędowym, czy jest traktowany na tych samych zasadach jak mniej istotniejsze akty prawne.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że statuty są na tych samych zasadach są publikowane, co inne uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał się czy są jakieś pytania do informacji Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu.
Radny p. St. Pepliński - powiedział, że w związku z tym, iż p. Wicestarosta wspominał w swoim wystąpieniu o Powiatowym Urzędzie Pracy, chciałby zadać pytanie. Dlaczego całą ilość stażystów, które były na przełomie sierpnia, września tj. 20 osób przejęły urzędy: miasta, starostwo i gminy. Płace stażystów refunduje Powiatowy Urząd Pracy. Dlaczego nie został powiadomiony żaden podmiot gospodarczy, że taka możliwość istnieje. Pieniądze na tych stażystów przekazywane są przez PUP. Dodał, że nie rozumie dlaczego tylko urzędy przejmują stażystów i w związku z tym nie ponoszą żadnych konsekwencji finansowych.
Wicestarosta Chełmiński - powiedział, żeby pytanie p. Peplińskiego potraktować jako interpelację i w związku z tym Zarząd Powiatu przygotuje odpowiedź na piśmie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wobec braku pytań przystępuje do realizacji następnego punktu obrad.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w okresie między sesjami nikt z radnych nie złożył interpelacji. W związku z tym zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głoś w tym punkcie. Ze względu na brak chętnych przystąpił do realizacji następnego punktu.

Do punktu 8.
Informacja Zarządu Powiatu o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2001 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że na ostatniej sesji Rady Powiatu każdy z radnych otrzymał w/w sprawozdanie / załącznik nr 3 do protokołu /. Dodał, że wówczas sygnalizował, że na wniosek radnego p. P. Jankowskiego, temat ten będzie przedmiotem dyskusji na następnej sesji. W związku z tym poprosił Pana Wicestarostę Wojtaszewskiego o wprowadzenie lub ewentualne omówienie w/w informacji.
Pan Wicestarosta - powiedział, że prawdą jest, ze Zarząd przekładając w/w sprawozdanie nie jest zobowiązany do referowania, dodał, że nie mniej to uczyni. Dochody Powiatu Zarząd określił w tym roku budżetowym w wysokości 28.569.845 zł. Natomiast wydatki na poziomie 29.982.155 zł. Tak skonstruowany budżet zakładał od razu deficyt. Niedobór budżetowy wynosił 1.422.250 zł. Zarząd wskazał źródło pokrycia tego deficytu, niedoboru w kredycie w wysokości 1.075.000 zł i nadwyżkę za ubiegły rok 357.026 zł. Pozytywne jest, że dochody za I półrocze, wykonanie tych dochodów kształtuje się na poziomie 57,06%. Natomiast wydatki przekroczyły niewiele tj. 50,89%. Jakie działania podejmowano w I półroczu, żeby ten deficyt budżetowy był jak najmniejszy. W związku z tym powiedział, że skupi się na dochodach, które są na poziomie poniżej 50 %, dlaczego tak się stało? Jest to dział rolnictwo i łowiectwo. Tu wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 40%. W tym dziale jest zawarta inspekcja weterynaryjna, której dochody są wykonane w wysokości 53,7%. Po wykonaniu zadania będzie można otrzymać dotacje. Stąd to wykonanie jest tak niskie. W dziale leśnictwo, wiadomo chodzi tu o zalesianie. Jest to zdanie własne powiatu. Na plan 12.000 zł, powiat otrzymał 6 tys. zł, natomiast nie otrzymał 8 tys. zł z WFOŚ. Stąd takie niskie wykonanie. Gospodarka mieszkaniowa, kwota niewielka 5 tys. zł, wykonanie 0 zł. Jest to gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zarząd sądzi, że pieniądze w tym półroczu powinny napłynąć do budżetu powiatu. Administracja publiczna tu dochody kształtują się w granicach 45,5%. Dotacja celowa z UW na zadania z zakresu administracji rządowej kształtuje się poprawnie, bo powyżej 54 %. Natomiast sprawa rozdziału - Starostwo Powiatowe - niekorzystnie wyglądają wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych. Założone było 300 tys. zł, wykonanie jest tylko 8.200 zł. Należy sadzić, ze również nie zostanie to wykonane w II półroczu. To zaważyło na tym, że dochody te są poniżej 50%. Kolejna pozycja to dochody od osób prawnych i fizycznych. Powiat ma swój dochód 1%, 1% udział w podatku od osób fizycznych. Co może się wydarzyć w przyszłym roku, gdzie część dotacji zostanie zamieniona na wpływy z podatków od osób fizycznych i prawnych, podatków pośrednich. Przy takiej realizacji od razu wskazuje na to, że pieniędzy nie będzie również w takiej wysokości, jakiej będzie zakładał plan. Oświata i wychowanie plan 23 tys. zł, wykonanie 0zł. Na to składa się nie otrzymanie od Wojewody dotacji na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 20 tys. zł oraz dotacji z funduszy krajowych na zorganizowanie olimpiady w szkole rolniczej w kwocie 3 tys. zł. W I półroczu te kwoty nie zostały przekazane, stąd wykonanie 0 zł. Ostatnie pozycja w dochodach opieka społeczna plan 173.350 zł, wykonanie 4,26%. Skąd się to wzięło ? Otóż w rozdziale SOSW zaplanowano dotacje na wymianę ogrzewania w budynku internatu. Ta inwestycja jest realizowana w II półroczu i 165 tys. zł, które są zaplanowane będą wydatkowane w II półroczu. W ramach tego wykonania są jeszcze stypendia, które zostały zrealizowane przez Wojewodę w 100%, stypendia dla uczniów. Natomiast w wydatkach I pozycją wykonanie jest 54%, tj. działalność usługowa. W ramach tego działu, w podrozdziałach, które mówią o pracach geodezyjnych i kartograficznych, gdzie zaplanowano wydatki w wys. 60 tys. zł, wykonano w granicach 47 tys. zł. Opracowanie geodezyjno - kartograficzne plan 2,5 tys. zł, wykonanie 1264 zł, 50%. Również jest tu nadzór budowlany, gdzie wydatki przekroczono o 2,44%. PINB, aby w ubiegłym roku mógł zatrudnić pracownika z korpusu pracowników cywilnych zrezygnował z części swojego wynagrodzenia, które skutkuje również w tym roku. Jego postawa jest bardzo pozytywna, bo zrezygnował z ryczałtu, części wynagrodzenia tj. ok. 800 zł miesięcznie. Ilość zadań jest tak duża, iż sam nie mógł sobie dać rady. Kolejna pozycja to bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Tu przekroczenie jest również o 4,5%. Ogólnie należy powiedzieć, że jest coraz mniej pieniędzy na straż i policję. Rzeczówka była już mała już w ubiegłym roku, w tym roku jeszcze jest mniejsza plan na ten rok 75% planów 1999, natomiast w przyszłym roku, na podstawie nieoficjalnych danych, że ta rzeczówka będzie wynosić 75% tegorocznych. W sumie sytuacja w straży i policji zaczyna być dramatyczna. Zarząd otrzymał wniosek od policji, w którym po raz pierwszy komendant wnioskuje o zabezpieczenie kwot z budżetu powiatu na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodał, ze nigdy takiej sytuacji nie było. Oczywiście Zarząd zobowiązał p. Skarbnik, by wystąpiła do Wojewody o to, żeby te środki zostały przekazane. Sytuacja taka wskazuje na to, że już we wrześniu, kiedy jeszcze pozostał cały kwartał IV dla funkcjonowania straży i policji mogą być to momenty dramatyczne, mimo szeregu ograniczeń, które w wydatkach rzeczowych policji i straży podjęto, a szczególnie w policji. Ponadto jest przekroczenie w oświacie i wychowaniu 2,63%. To przekroczenie również bierze się z przekroczenia wydatków rzeczowych. Otóż kotłownie, które dają efekt ekologiczny nie dają tego efektu w pieniądzu. Okazuje się, że kotłownie i w LO i ZSZ generują wyższe koszty, niż by były kotłowniami węglowymi. Wynika z tego, że za nowoczesność trzeba płacić. Spowodowane jest to tym, iż wzrosły ceny gazu, to też skutkuje większymi wydatkami za energię. Ponadto brakuje ocieplenia budynku, wymiany okien, nie wymieniona instalacja, to również ma wpływ na brak oszczędności. Przekroczono wydatki w ochronie zdrowia. Zarząd nie ma pretensji do Dyrektora ZOZ, ponieważ bardzo dobrze gospodarował, a nawet nie wykorzystał pieniędzy, które były dla niego zarezerwowane na OJOM - 65 tys. zł, również pozostawił 20 tys. zł, które wpłynęło z Urzędu Miasta. Tylko wziął 1800 zł na dzień pielęgniarek i położnych. Natomiast to rzutowało na zwiększone wydatki, źle zaplanowane przez Wojewodę składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostaną przydzielone. Plan ustanowiono 865 tys. zł, a z tego w I półroczu zostało zrealizowane 741 tys. zł, co stanowi 85 %. Już zaczęły się interwencje Urzędu Skarbowego o to, żeby opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Największe przekroczenie zanotowano w kulturze fizycznej i sport. Zaplanowana była dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej, kwoty w wysokości 35 tys. zł dla klubów sportowych i 6 tys. zł dla UKS. To zostało zrealizowane w I półroczu, stąd to poważne przekroczenie wydatków. Ponadto przekroczyliśmy dofinansowanie różnego rodzaju zawodów i imprez o randze powiatowej. W I półroczu imprez tych było bardzo dużo, szczególnie w sezonie wiosenno - letnim, i stąd pewne przekroczenia z tego tytułu, ale wynika to z kalendarza imprez.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głoś w zakresie informacji złożonej przez Wicestarostę.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że chciałby na samym początku wyjaśnić, że nie jest to jego wymysł, aby Zarząd przestawiał informacje Radzie Powiatu na sesji, tylko jest to wymóg ustawowy. Ustawa o samorządzie powiatowym wyraźnie mówi, że Zarząd do końca sierpnia przedstawia informacje Radzie, a nie radnym tzn. na sesji, bo Rada obraduje na sesjach. Powiedział, że sprawa finansów to bardzo ważna sprawa. Dodał, że nie chce, aby powtórzyła się sprawa z budżetem państwa, gdy p. Premier Buzek dowiedział się o sytuacji państwa w ostatniej chwili. Następnie powiedział, że p. Wicestarosta w szczegółach mówiąc o budżecie przedstawił to w bardzo katastroficznym stanie, wszędzie nie zgadza się jeżeli chodzi o generalne podsumowanie budżetu, ponieważ wykonanie dochodu wynosi 57%, czyli o 7 punktów więcej. Dlatego gdzie jest błąd, może należy skorygować budżet, może należy przesunąć pieniądze tam gdzie są pewne oszczędności, tam gdzie jest ich więcej, a przesunąć tam gdzie ich brakuje. Powiedział, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, na której zauważono, że są pewne rezerwy w administracji, konkretnie w płacach, w wynagrodzeniach w oświacie. Są to rezerwy, które na pewno do końca tego roku nie będą wykorzystane. Następnie powiedział, że jest to jego I sugestia i jednocześnie zapytał w jaki sposób w ogóle do tego się odnosi Zarząd. Kolejne pytanie do p. Skarbnik - deficyt budżetowy wynosi za 6 m-cy 1.075.000 zł, czyli jeżeli istnieje możliwość zrealizowania wszystkich zadań zaplanowanych w budżecie trzeba będzie zaciągnąć kredyt w tej wysokości, a jeżeli nie to co Zarząd zamierza zrobić w tej sprawie.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że dochody przy końcu miesiąca, za każdym razem, w każdym okresie sprawozdawczym są w każdym budżecie nieco wyższe, niż wydatki. Chociażby z tego powodu, że część pieniędzy, która przychodzi na wydatki dokładnie 1 dnia m-ca, czyli wynagrodzenie nauczycieli straży i policjantów przychodzi w miesiącu wcześniejszym. Subwencja oświatowa przychodzi na wypłatę przypuśćmy 1 września w dniu 25 sierpnia. Podobnie jest na wypłatę policjantów i strażaków. Przychodzą te pieniądze zawsze przed końcem każdego miesiąca i wchodzą w okres sprawozdawczy miesiąca sierpnia. Czyli, jeżeli jest to na koniec miesiąca pieniędzy jest zawsze sprawozdawczo więcej, niż wydatków. Bo wtedy pieniądze te nie dają obiektywnego deficytu, który jest. Faktycznie było by to dopiero do zrealizowania i przeliczenia, jeżeli by się zaliczało dochody do tego samego okresu, w którym mają być wydatki. Czyli jeżeli przychodzą na wynagrodzenia miesiąca września , to zaliczane są one tego samego miesiąca, a nie wcześniej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że było jeszcze pytanie jak rozwiązana zostanie sprawa deficytu budżetowego.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że Zarząd musi przygotować projekt uchwały w tej sprawie i zaciągnąć kredyt wydatki inwestycyjne, lub kredyt konsumpcyjny, który wymaga przygotowania całej procedury zamówień publicznych i przygotowania odpowiedniego projektu uchwały na sesje Rady. Jest to dopiero w trakcie przygotowań, ponieważ problemy finansowe dopiero zaczynają powiat dotykać. Dlatego nie była wcześniejsza potrzeba na to, by takie dokumenty przygotowywać.
Radna p. M. Jakubowska - powiedział, że ma pytanie do Zarządu, ponieważ KE z nieoficjalnych źródeł posiada informacje, że podobno została na ten rok źle naliczona subwencja oświatowa. Następnie dodała, że chciałaby, aby ktoś z Zarządu członkom komisji potwierdził prawdziwość tej informacji lub jej zaprzeczył. Jeżeli jest to prawda to o jaką kwotę chodzi.
Wicestarosta Chełmiński - powiedział, że jest prawdą, iż subwencja na ten rok została źle naliczona. Jest to wynikiem zaniedbań ludzi. Wysokość tej kwoty wynosi 593 tys. zł. Zarząd Powiatu dowiedział się o tym dopiero w maju, kiedy zaczął analizować dokładnie subwencję oświatową i dochodzić, co jest przyczyną, że jest tak duża różnica subwencji oświatowej między informacją, a decyzją. Bowiem różnica ta była w wysokości 1 mln zł. Wówczas to Zarząd zaczął dociekać co było tego powodem. Pani Skarbnik, p. Starosta oraz p. Sekretarz domagali się sprawozdań statystycznych i doszli do wniosku, że w SOSW w sprawozdaniu nie ujęto 93 uczniów z upośledzeniem znacznym i umiarkowanym. To stanowiło właśnie tą kwotę. Zarząd próbował to naprawić. Po kontakcie z MEN-em poradzono napisać Zarządowi wnioski z różnych zadań, również i na brakujących tych 93 uczniów. Poradzono w jaki sposób to zrobić i te wnioski zostały złożone. Wówczas to nie miało znaczenia, ponieważ z tymi wnioskami można było załapać się na rezerwę celową 1%, który jest w subwencji oświatowej. Ta rezerwa będzie dopiero dzielona 2 października. Został uwzględniony do tej pory tylko jeden wniosek na korektę etatów nauczycielskich 18,4. Uwzględniono 16 nauczycieli wynikających z subwencji oświatowej. Kolejne wnioski tj.
- o dofinansowanie kosztów z tyt. urlopu na poratowanie zdrowia zgodnie z art. 73 karty nauczyciela, chodzi tu o dwóch nauczycieli z liceum i poradni psychologiczno - pedagogicznej. W tym roku jest to kwota ok. 10 tys. zł.
- dot. Zwiększenia uczniów w internacie w Grubnie. Wnioskowana jest kwota 4.244 zł.
- dofinansowanie wzrostu zadań. Zostało uchwalone powstanie gimnazjum sportowego przy LO w Chełmnie. Gimnazjum to funkcjonuje już od 1 września b.r. i jest to dodatkowe zadanie. Zarząd wykorzystał tą sytuacje, aby zwrócić się w tej sprawie do MEN-u o sfinansowanie w ciągu czterech m-cy do końca roku z tego nowego zadania. Jest to kwota 15.280 zł.
- o zwrot kosztów funkcjonowania gimnazjum w Grubnie. Jest to dodatkowe zadanie, tego w subwencji oświatowej nie było. Jest to gimnazjum przysposabiające do zawodu. Jest to kwota w wysokości ok. 66 tys. zł.
- oraz wniosek związany z 93 uczniami SOSW ich upośledzenia w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim na kwotę 612 tys. zł. Powyższe wnioski zostały przyjęte w MEN-ie. Do tej pory Zarząd nie otrzymał żadnej informacji, że zostały złożone źle, że coś pominięto. Należy mieć nadzieje, że część pieniędzy w ramach tej 1% rezerwy zostanie odzyskana. Jest taka nadzieja.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że ma uwagę do wypowiedzi p. Wicestarosty. Myśli, że się tylko przejęzyczył, następnie zacytował jego wypowiedź: " okazuje się, że ogrzewanie gazowe jest droższe, niż ogrzewanie węglowe". Powiedział, że jeżeli tak jest, to chyba p. Wicestarosta nie został do końca poinformowany, ponieważ zawsze ogrzewanie gazowe było droższe od węglowego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał jeszcze ktoś z obecnych ma pytania do złożonej informacji. W związku z brakiem pytań ogłosił 10 min przerwę tj. od godz. 16:10 do godz. 16:20.

Do punktu 9.
Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego ZOZ w Chełmnie o realizacji planu finansowo - rzeczowego ZOZ za I półrocze 2001 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wszyscy radni otrzymali bogate materiały informujące o realizacji planu finansowego za I półrocze przygotowane przez p. Dyrektora Turkiewicza / załącznik nr 4 do protokołu /. Następnie poprosił p. Turkiewicza o wprowadzenie do w/w tematu.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ w Chełmnie p. K. Turkiewicz - powiedział, że nic na zewnątrz się nie zmieniło jeżeli chodzi o finansowanie usług medycznych przez Kasę Chorych. Do końca nie są jawne kryteria jeśli chodzi o finansowanie dodatkowych przedsięwzięć , które są do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Mimo wszystko, w tak trudnej sytuacji, trudnych problemach finansowych w jakich znajduje się szpital , realizacja planu finansowego za I półrocze b.r. Należy zwrócić na załącznik do tej informacji, w którym zawarte są dane dotyczące realizacji planu finansowego za I półrocze z zakresu przychodów i rozchodów. Dlaczego ? Otóż na początku września szpital podpisał aneks z Kasą Chorych, który to sfinansował przekroczone hospitalizacje i procedury II kwartału. Dane przedstawione w tym załączniku odbiegają od sprawozdania F-01, ponieważ po stronie przychodów brak jest przekroczenia hospitalizacji i porad specjalistycznych. Oczywiście jest sprawozdanie F-01 sporządzone zgodnie ze sztuką rachunkowości, dlatego trochę odbiega od informacji, które zostały przedstawione w załączniku. Wobec takich konstrukcji danych za I półrocze b.r. można zauważyć, że występuje zjawisko nieznacznego przekroczenia tempa wzrostu kosztu nad tempem wzrostu przychodów. Ta różnica wychodzi 0,8% punktu procentowego i jego zdaniem jest wynikiem bardzo dobrym, na tle innych powiatowych szpitali, w których ta sytuacja jest bardzo trudna, o czym Dyrektorzy informowali na ostatnim spotkaniu, które odbyło się w Tucholi. Wpływ ma na to częściowa realizacja ustawy grudniowej w zakresie podwyżek dla pracowników służby zdrowia. Ogółem przeznaczono na ten cel kwotę w wysokości 260 tys. zł. Można policzyć tutaj, iż 260 tys. zł, które zostały przeznaczone na konsumpcje, ponieważ z tego tyt. szpital nie otrzymał żadnego zwiększenia wydajności, to byłby czysty dochód szpitala. Te pieniądze pochodzą w całości z własnych wygospodarowanych środków. Dlatego, że nie pojawiło się źródło finansowania tej ustawy grudniowej po za szpitalem, do tej pory takiego źródła finansowania nie ma i nic nie wskazuje skąd te środki mają pochodzić. Minimalne przekroczenie kosztów spowodowane zostało po części dodatkowymi kosztami na realizacje zadań w szczególności wynikających z decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Są to decyzje, które maiły miejsce w 1998 r. , a w tym okresie stanowią poważne zagrożenie, jeżeli chodzi o uzyskanie opinii pozytywnej co do dalszego funkcjonowania szpitala. Te prace trzeba wykonać i takie też koszty zostały podzielone w I półroczu i ponoszone są również w II półroczu. Na uwagę zasługuje bardzo pozytywne jego zdaniem to, iż szpital osiągnął pewną stabilizację kosztów przy równoczesnym zwiększaniu się prywatnych usług medycznych. Ta właśnie stabilizacja byłaby nie możliwa do uzyskania, gdyby nie wysiłek organizacyjny oraz kontrola i pełna dyscyplina finansów szpitala. Uzyskanie prawie zerowego wyniku finansowego, bo minus 7 tys. zł straty, to nie jest żadna strata za I półrocze. W warunkach brak oczywiście klarownej, jasnej polityki w zakresie funkcjonowania bazowej służby zdrowia i kryteriów ich finansowania. Jego zdaniem należy uznać to za duże osiągnięcie. Nie należy więc tego zmarnować. Wymaga to też wsparcia, mimo wszystko, jeżeli chodzi o środki na modernizację, czy adaptację na poprawę estetyki na funkcjonowanie szpitala. Dlatego te środki nie mogą pochodzić z funduszu Kasy Chorych na świadczenie usług medycznych. To jest nawet zagrożone sankcją prokuratorską, a on oczywiście musi tego przestrzegać. Wynik uzyskany za I półrocze tym bardziej jest godny podkreślenia, ponieważ osiągnięty został nie kosztem jakości świadczonych usług medycznych, tak więc jakość tych usług jest na tym samym poziomie, a w niektórych przypadkach nawet na wyższym. Było zbyt optymistycznie, gdyby nie wspomniano o II półroczu. Istnieją zagrożenia dla utrzymania równowagi objętych kosztami w II półroczu. Głównym zagrożeniem jest, wspomniana wcześniej ustawa grudniowa, która dyktuje dyrektorom do podwyższenia wynagrodzenia. Z tego tyt. szpital musi przeznaczyć ok. 980 tys. zł. Ale na tym to się nie kończy, ponieważ ustawa ma moc prawną jeszcze w roku przyszłym. Tak więc, jeżeli środki te nie pojawią się na zewnątrz, to sprawa będzie bardzo trudna do zrealizowania. Dodał, iż liczy się z tym, że Kasa Chorych uwzględni to w wycenie kosztów hospitalizacji zabiegów. Jest to ten właśnie problem, z którymi borykają się szpitale. Kolejnym czynnikiem, który w sposób obiektywny wpływa na liczenie osób jest zmiana stawki VAT na środki dezynfekcyjne z 7% na 22%, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, które trzeba w budżecie szpitala dodatkowo znaleźć. Występuje również zjawisko wzrastanie w bardzo szybkim tempie ceny leków, w sposób nawet nie kontrolowany. Również wzrastają koszty energii, gazu. Na dzień dzisiejszy jest to w granicach 8 - 9%. W zakresie zobowiązań i należnościach realizowana jest polityka , która zmierza do spłacenia zaległych zobowiązań i osiągnięcia takiego poziomu, aby ich wielkość nie zagrażała płynności finansowych. Na razie nic nie zagraża szpitalowi, jeżeli chodzi o źródła finansowe. Natomiast spostrzegany jest jako wiarygodny podmiot, potwierdzeniem tego może być to, że do przetargu zgłaszają się już oferenci, którzy już wcześniej nie brali w przetargach udziału. Obecny poziom zobowiązań ma bezpieczną granicę. W I kwartale zostały spłacone wszystkie zobowiązania, które zostały przejęte przez firmy handlujące. W lipcu II półrocza zostały spłacone odsetki bankowi, ale nie są sprzedane wierzytelności. Sumując wynik finansowy I półrocza można przedstawić w taki sposób, iż sytuacja ZOZ-u w zakresie finansowym jest stabilna i mimo licznych zagrożeń planu rocznego jest z korzyścią nie tylko dla pracowników tego szpitala. Dodał, że zwrócił się do wszystkich samorządów o pomoc finansową, ponieważ środki te będą przeznaczone na poprawę wizerunku szpitala, na uzyskanie opinii pozytywnej SANEPIDU muszą mimo wszystko pochodzić z poza środków finansujących usługę medyczną. Powiedział, że liczy na pozytywny odzew ze strony samorządów.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał się czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos odnośnie informacji ZOZ za I półrocze.
Radny p. P. Madej - powiedział, że zdaje sobie sprawę, że koszty nie zawsze równomiernie rozkładają się na przestrzeni półrocza, czy kwartału, jednak obawia się, że koszty w pewnych gałęziach mogą być znacznie przekroczone, dotyczy to usług obcych. Plan przygotowany był na poziomie 1.776.000 zł, czyli na półrocze powinien być na poziomie 880.000 zł, realizacja 1.062.000, czyli jest to ponad 60%. Oczywiście podejrzewa, że w tych usługach obcych zawarte są sprawy związane z tych pozostałych zmienionych kosztów. Dodał, że zauważył znacznie przekroczone za usługi telefoniczne, plan był na poziomie 16 tys. zł za 6 m-cy jest 29 tys. zł, czyli jest to również ponad 90% planu rocznego. Następna cyfra, która rzuciła się mu w oczy to sprawa podatku i opłat, plan był za I półrocze 23 tys. zł, wykonanie 41 tys. zł, czyli ponad 90% planu rocznego. Kolejna sprawa związana z analizą i realizacją planu sprzedaży i kosztów w pogotowiu ratunkowym, planowane koszty na I półrocze były 351 tys. zł, a wykonanie 439 tys. zł, czyli również przekroczenie planu o ponad 25 %, natomiast wpływy ze sprzedaży są na zaplanowanym poziomie, czyli na poziomie 101%.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w pozycji delegacje także występuje trzykrotne przekroczenie w stosunku do środków planowanych.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ w Chełmnie p. K. Turkiewicz - powiedział, że jeżeli chodzi o usługę obcą, to tam też występuje pozycja kontrakty, a w nich to występuje przekroczenie, bo część lekarzy przeszła z umowy o pracę na kontrakty. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie występuje mniejsze wykonanie. Natomiast jeżeli chodzi o usługi telefoniczne, to rzeczywiście występuje znaczne przekroczenie. W lipcu został wprowadzony mechanizm dyscyplinujący wszystkich, jest to pozycja limitowana, wszyscy kierownicy poszczególnych oddziałów w swoim limicie kosztów mają również wydatki telefoniczne, są dokonywane zwroty. Więc tutaj, jeżeli chodzi o wydatki telefoniczne nie są one pomniejszone o wpłaty, które pracownicy dokonują. To są wpłaty w ciągu miesiąca nawet w granicach 1 tys. zł. Także jest pewien mechanizm uruchomiony kontrolujący pokrycie kosztów. Natomiast jeżeli chodzi o podatki, to kondycja tutaj została niedoszacowana. Jeżeli chodzi o pogotowie ratunkowe, to został uruchomiony dodatkowy zespół dyżurujący, który pozwoli na szybkie dotarcie do pacjenta, który wymaga natychmiastowej pomocy. Także to są koszty dodatkowego zespołu dyżurującego sięgające ok. 10 tys. zł. Jeżeli chodzi natomiast o koszty delegacji, to koszty te zostały przekroczone w sposób świadomy, ponieważ są to koszty związane z dokształcaniem pielęgniarek, jeżeli chodzi o pracę na OJON-ie. Powiedział, że podjął decyzję o podnoszeniu kwalifikacji pielęgniarki dokształcającej się w Krakowie. Również przez okres trzech ostatnich miesięcy pilęgniarki dojeżdżają do Bydgoszczy, tak więc są to koszty związane z podniesieniem kwalifikacji pielęgniarskich. Dodał, że myśli, iż w/w koszt w przyszłości się zwróci.
Radny M. Misiaszek - powiedział, że chciałby zadać pytanie p. Dyrektorowi odnośnie wsparcia finansowego ze strony samorządów. Dodał, że wie, że jest to dowód uznania samorządów, ich możliwości nadludzkich i ogromnych środków, które posiadają. Powiedział, że chciałby wytłumaczyć sytuację, bo te samorządy mają duże problemy finansowe, gdzie jest wiele zobowiązań budżetu państwa, czy Wojewody. Właśnie najczęściej samorządy otrzymują informacje od Wojewody, że jest trudna sytuacja w budżecie, więc nie będzie refundował jak np. roboty publiczne, za oświetlenie dróg powiatowych, wojewódzkich. W związku z czym samorządy muszą sobie same poradzić, rachunki muszą być zapłacone. Jeżeli byłoby to w normalnym kraju, to Wojewoda wziąłby kredyt i uiścił należności. Wówczas samorząd by się nie martwił ze spłaceniem tego kredytu. Ale w polskich warunkach jest tak, że ktoś przesyła pismo, które mówi o tym "Radźcie sobie sami". Powiedział, że nie liczył by na wsparcie finansowe ze strony samorządów. Natomiast ze swej strony by się naprawdę cieszył, żeby szpital kwitnąco wyglądał, aby był piękny i chętnie by pomógł, ale np. wie sam, że nie ma takiej możliwości, bo oprócz podstawowych problemów występują zaległości Państwa, czy Urzędu Marszałkowskiego, czy Urzędu Wojewódzkiego. Każda gmina prawie ma ośrodek zdrowia, UG Kijewo np. otrzymał protokół od Sanepidu, gdzie trzeba było wymienić wykładziny, okna, parapety i inne rzeczy, bo inaczej byłyby problemy z funkcjonowaniem tego ośrodka. Zapytał, czy w związku z tym p. Dyrektor ma awaryjny plan w razie , gdyby pieniądze te nie napłynęły.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ w Chełmnie p. K. Turkiewicz - powiedział, że cały czas jest w trakcie poszukiwań sponsorów po za samorządami. W ostatnich dniach PZU deklarowało pomoc w dosyć znaczącej kwocie. Są rozmowy prowadzone z innymi sponsorami, są firmy, które chcą partycypować w kosztach związanych z elewacją szpitala. Natomiast było by bardzo dobrze, aby samorządy w tej kwestii pomogły, ponieważ szpital świadczy usługi dla całego powiatu. Dodał, że zwrócił się do każdego samorządu o dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł. Jednak to nie znaczy, że każdy z organu ma się do niego w pełni ustosunkować i potwierdzić. Na miarę możliwości, każda kwota będzie mile widziana.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że odnośnie tzw. upiększania szpitala, to bardziej chodzi tutaj o wykonanie zaleceń Sanepidu, jest to główny cel. Dodał, że chciałby podkreślić, że odział chirurgii pomimo, iż przekroczył koszty, to ma najlepsze wyniki jeżeli chodzi o wzrost przychodów. Jest to bardzo ważne, bo utrzymanie tej tendencji wskazuje, że wyjdzie na prostą.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że biorąc pod uwagę zmiany, które nastąpiły na stanowisko ordynatora, to dynamika ta powinna jeszcze wzrosnąć.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ w Chełmnie p. K. Turkiewicz - powiedział, że jest to dynamika przychodów. Wracając do elewacji powiedział, że "jak nas widzą tak nas piszą". Dodał, że prace, o których wspomniano są na bieżąco realizowane, zresztą dostrzegane są one gołym okiem. W tej chwili brygada remontowa remontuje laboratorium. Następnie kuchnia została odnowiona i odmalowana, pozostał sprzęt do wymiany, na który pieniędzy nie ma. Są to drogie przedsięwzięcia, ale w tej chwili jest możliwość rozłożenia na lata. Następnie odstąpiono od przetargu na żywienie, dlatego kuchnia będzie modernizowana, ponieważ wynika to z prostego rachunku, iż koszt takiego żywienia w przeciągu roku wynosi ok. 200 tys. zł, a za tą kwotę jest w stanie zmodernizować kuchnię w przeciągu trzech lat.
Radna G, Mazurkiewicz - powiedziała, ze zainteresowała się poradnią rehabilitacyjną, w związku z czym poprosiła dyrektora o wykaz sprzętu z zakresu fizykoterapii, ponieważ to dobrze, ze jest ogólne zainteresowanie sprawą OJON-u, ale jeszcze istnieje ważna także sprawa rehabilitacji. Dodała, że wie, iż p. Dyrektor jest w fazie poszukiwań sponsorów i ludzi dobrej woli, którzy by mogli pomóc ZOZ-owi. Powiedziała, że myśli, iż byłoby zasadne zwrócenie się - bo wie, że nikt do tej pory tego nie zrobił - do KRUS-u. Ok. 1/3 ludzi z terenu powiatu korzysta z tego ubezpieczenia. Następnie powiedział, że wie, iż zakład ten wyposażał ośrodki gminne, np. w Lisewie (wójt Lisewa może to poświadczyć). Dlatego p. Dyrektor mógłby w tym celu pewną kwotę wyasygnować, na konkretny i odpowiedni sprzęt. Na pewno jest to sprzęt potrzebny osobom, którzy mają problemy ze skrzywieniami kręgosłupa, z wszelkimi ortopedycznymi problemami, dyskopatią. Do tej pory ludzie ci wyjeżdżają do Torunia lub Bydgoszczy, co związane jest z kosztami. Są to pieniądze, które równie mogłyby zostać w naszym szpitalu. Następną placówka, do której można by się zwrócić o pomoc finansową jest PEFRON, ale odział wojewódzki. Palcówka ta również na docelowe sprawy udziela takiej pomocy.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ w Chełmnie p. K. Turkiewicz - powiedział, że dziękuje za wskazanie źródła finansowania. Następnie dodał, że takie wnioski przygotuje i jeszcze w najbliższych dniach prześle je do odpowiednich placówek.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że w związku z bardzo interesującą analizą kosztów chciałby zadać pytanie. Otóż są pewne koszty wspólne, w jaki sposób te koszty dzielone są, np. pensja dyrektora, np. jak wygląda sytuacja, kiedy lekarz jest na dyżurze w szpitalu, ale również przyjmuje w POZ. Jak są takie koszty dzielone.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ w Chełmnie p. K. Turkiewicz - powiedział, że jeżeli chodzi o wszystkich pracowników administracji łącznie z dyrekcją, to jest to dzielone na oddziały wskaźnikiem ilości zatrudnienia w danej komórce organizacyjnej. Jest to najbardziej obiektywny wskaźnik, przy mocy którego koszty poza tą częścią szpitalną, częścią medyczną można odnosić na poszczególne komórki organizacyjne. Powiedział, że może zapewnić, iż w/w koszty są minimalizowane, w związku z tym podjęta została decyzja, aby zlikwidować komórkę techniczno - administracyjną. Szpital chce to inaczej zorganizować, wszyscy otrzymali wypowiedzenie. Także szukane są w tym temacie inne rozwiązanie, które podejmowane są w tym okresie a mają dać konkretne oszczędności w przyszłym roku. Jeżeli Kasa Chorych podpisze ze szpitalem kontrakt na rok przyszły, według stawek zgodnie z zapowiedzią, to będzie i tak potrzeba szukania dodatkowych pieniędzy w szpitalu, a zbyt dużo możliwości w tym względzie nie ma. Jak widać z dokumentów, wynagrodzenia znacznie spadły. Szpital jest po tym najistotniejszym procesie restrukturyzacji. Kolejny etap restrukturyzacji będzie wiązał się z dodatkowymi nakładami, bo idzie w kierunku poprawy jakości usług medycznych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że jak ze systematycznie składanych przez p. Dyrektora sprawozdań wynika, sytuacja finansowa na dzień dzisiejszy w chełmińskim ZOZ-ie jest stabilna. Jeszcze nie tak dawno, bo przed rokiem, występowały poważne obawy co do dalszego funkcjonowania szpitala. Dzisiaj już wiadomo, że działania restrukturyzacyjne przynoszą konkretne efekty. Są widoczne symptomy poprawy tej sytuacji i wyjścia na tzw. prostą. Następnie podziękował p. Dyrektorowi Turkiewiczowi oraz lekarzom, a także całej załodze szpitala za wytężoną pracę, która doprowadziła do tego, że szpital chełmiński jest w stanie normalnie funkcjonować. W związku z brakiem pytań przystąpił do realizacji następnego punktu.

Do punktu 10.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie p. Knaflewskiego - Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie stanu bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego na obszarze powiatu chełmińskiego / załącznik nr 4a do protokołu /. Następnie poprosił p. B. Knaflewskiego o krótkie wprowadzenie do w/w informacji.
Powiatowy Lekarz Weterynarii p. B. Knaflewski - powiedział, że w ramach zadań, które nadzoruje prowadzony jest monitoring zwalczania chorób zakaźnych na terenie powiatu chełmińskiego. Badania prowadzone są na bydle w kierunku takich chorób jak: gruźlicy, brucelozy i białaczki. W tym roku nie zostały jeszcze wykonane wszystkie badania, jak do tej pory, pozostało jeszcze do zbadania zwierzęta na terenie Gminy Papowo Biskupie i Gminy Unisław. Spowodowane było to zbyt ograniczonymi środkami jakie na ten cel zostały pozyskane. Nie dotyczy to wyłącznie tylko tego powiatu, a wszystkich powiatów województwa kujawsko - pomorskiego. W ramach tego badania stwierdzono trzy ogniska choroby białaczki egzotycznej bydła i obecnie na terenie powiatu znajduje się osiem ognisk. Niestety nie ma pieniędzy, aby wykupić sztuki chore, w związku z czym przeciąga się sprawa uzdatniania tych gospodarstw, w których ta chorobę wykryto. Badanie też prowadzone były w kierunku brucelozy inne gatunki zwierząt, np. kozy. Również nie udało się zbadać tych wszystkich zwierząt. Dodał, że wystąpiła znaczna poprawa, jeżeli chodzi o zagrożenie wścieklizną, ponieważ w tym roku stwierdzono jedynie dwa przypadki wścieklizny u lisów, podczas gdy w 1995 r. zanotowano tych przypadków 30, a w 2000 r. było ich 21. Tak dobre wyniki spowodowane są szczepieniami zwierząt z powietrza. Prowadzony jest również monitoring sprawdzający co do innych chorób zakaźnych zwierząt. Również prowadzony jest monitoring jeżeli chodzi o BSE. Następnie wspomniał, że w ubiegłym roku, gdy wybuchła sprawa z BSE na terenie powiatu były 43 sztuki bydła importowanego z Niemiec. W chwili obecnej jest ich 30. Przy tych sztukach nie stwierdzono BSE, podobnie tak jak do tej pory na terenie całego kraju nie stwierdzono występowanie tej choroby. Również w tym roku uruchomiono dwa zakłady utylizacyjne na terenie Strugi i Olszówki, które zajmują się utylizacją bydła, które mogą być podejrzane o BSE. Dodał, że bydło padłe równie jest badane na BSE. Natomiast w chwili obecnej nie ma niestety środków, żeby takie bydło przetransportować do takiego zakładu w celu jego utylizacji. Dlatego cały czas odbywa się to metodą tradycyjną, czyli zakopywaniem.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy akcja szczepienia z powietrza, to akcja jednorazowa.
Powiatowy Lekarz Weterynarii p. B. Knaflewski - powiedział, że w/w akcja prowadzona jest systematycznie i odbywa się dwa razy w roku. W tym roku była prowadzona na wiosnę. Przewidywany termin wykonania drugiej takiej akcji najprawdopodobniej odbędzie się na jesieni. W tym roku został nią objęty jeszcze większy teren, bo już obejmujący dawny teren byłego województwa toruńskiego. Także cały czas akcja ta przesuwa się w głąb kraju.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, do kiedy w/w akcja będzie trwała, czy do całkowitego wyeliminowania choroby.
Powiatowy Lekarz Weterynarii p. B. Knaflewski - odpowiedział, że można zmniejszyć ilość szczepionki rozrzucanej, ale musi być przeprowadzana systematycznie. Przerwanie jej może spowodować zaniknięcie jej działania, a także co za tym idzie stratę pieniędzy.
Radna p. H. Murawska - powiedziała, ze w zeszłym roku sprowadzano 43 sztuki bydła z przypadkiem BSE. Dlaczego więc nie zostały one utylizowane, a zakopane.
Powiatowy Lekarz Weterynarii p. B. Knaflewski - powiedział, że w zeszłym roku wybuchła sprawa BSE, a nie sprowadzono do Polski chorego bydła. Natomiast zostało w związku z tym objęte nadzorem szczególnym. Było ono na terenie powiatu w dwóch gospodarstwach w ilości 43 sztuk.
Radna p. H. Murawska - zapytała, czy sztuki te są podejrzane o BSE.
Powiatowy Lekarz Weterynarii p. B. Knaflewski - powiedział, że nie można traktować ich tak, jak by były podejrzane. Natomiast są materiałem wysokiego ryzyka.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał się, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania z zakresu w/w informacji. W związku z brakiem pytań przystąpił do realizacji punktu kolejnego.

Do punktu 11.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, ze projekt w/w uchwały zawarty jest na druku nr 1 / załącznik nr 5 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do w/w projektu uchwały Wicestarostę Chełmińskiego p. J. Wojtaszewskiego.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że w imieniu Zarządu chciałby wnieść autopoprawkę, a mianowicie w § 3 załącznika do projektu uchwały w pkt. 3 : "Zarząd Powiatu sporządza i po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę. Zarząd tą autopoprawkę wprowadza na wniosek radnych Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, ponieważ wprowadzenie tego przepisu powoduje, że tak ważne decyzje jak sprzedaż nieruchomości nie ominą Rady Powiatu. Rada Powiatu nie dowie się z tablicy ogłoszeń, tylko decyduje o tym na sesji Rady Powiatu. Jest to sugestia KZ, która była słuszna, więc Zarząd Powiatu postanowił ją zaakceptować.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów p. P. Madeja o przedstawienie opinii w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. P. Madej - powiedział, że komisja postanowiła wyrazić pozytywną opinię w tej sprawie / załącznik nr 6 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że otwiera dyskusję na w/w temat.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że będzie głosował przeciwko uchwaleniu tej uchwały. Jego stanowisko spowodowane jest tym, iż decyzje sprzedawania nieruchomości są ważnymi decyzjami. Powiedział, że nie widzi żadnego powodu, aby kompetencje Rady, a jest to organ stanowiący, przekazywać organowi wykonawczemu, którym jest Zarząd. Decyzja o tym jaka nieruchomość, za ile może być sprzedana i na jakich warunkach powinna być podejmowana przez Radę Powiatu. Następnie Zarząd Powiatu powinien zgodnie z ustawą o nieruchomości to wykonać. W związku z tym nie widzi potrzeby tych kompetencji przekazywania Zarządowi. Jeśli jest jakaś nieruchomość do sprzedaży, to twierdzi, ze nie widzi problemu, aby Zarząd przedłożył projekt uchwały dotyczący tej nieruchomości, na której Rada Powiatu mogłaby podjąć uchwałę o tym na jakich zasadach, warunkach. Dodał, że chciałby zachęcić do rozważenia tego problemu przez Radę Powiatu.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że w § 2 ust. 3 powinno brzmieć w końcówce : "za zgodą Rady Powiatu wyrażoną w formie uchwały" oraz można dodać, że w § 3 ust. 7, że "zbywanie i nabywanie nieruchomości z zastrzeżeniem właśnie w § 2 ust. 3 i § 3 ust. 3. Jak się do tego odnoszą prawnicy.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że rozumie, iż radny p. P. Jankowski złożył wniosek , aby § 2 ust.3 był o następującej treści: " Sprzedaż nieruchomości Powiatu z wyjątkiem nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego, a także odpłatne nabywanie przez Powiat nieruchomości odbywa się za zgodą Rady Powiatu wyrażoną w formie uchwały".
Radny p. P Piekarski - zapytał, czy możliwość taka jest zgodna z ustawą o samorządzie terytorialnym, o samorządzie powiatowym. Dodał, że nieco inne są ustawy mówiące o samorządzie gminnym, inaczej jest w samorządzie powiatowym.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że jeżeli chodzi o ustawę o samorządzie powiatowym, to ona wyraźnie mówi, ze Rada Powiatu przyjmuje wyłącznie zasady zbywania majątku.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że jeżeli Rada ma zdecydować o sprzedaży jakieś nieruchomości konkretnej, to właśnie trzeba te zasady ustalić.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że jeżeli, to zostanie zmienione będzie ona miała dopiero sens. Natomiast trzeba sprawdzić, czy pozostałe paragrafy i ustępy nie będą kolidować co do wystosowanego wcześniej wniosku przez p. Jankowskiego.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że zapis taki teoretycznie nie jest sprzeczny z pozostałymi zapisami. Jest to kwestia przyjęcia zasad. W samorządzie gminnym istnieje zapis, że zasady nabywania.... wymagają uchwalenia przez Radę Gminy. Przy czym do czasu uchwalenia takich zasad każdorazowo Rada gminy podejmuje w tej sprawie uchwałę. Większość gmin przyjęła takie zasady, ale ogólnie nie ma takiej potrzeby. Dlatego, jeżeli Rada Powiatu przyjmie takie zasady, że każdorazowo będzie to decyzja Rady, to w tym układzie będzie trzeba podjąć uchwałę.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy zapis ten nie będzie kolidował z następnymi paragrafami.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że będzie to zależało od przyjęcia zasad przez Radę Powiatu.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że należałoby dodać do § 3, pkt.2 ust. 7, że "zbywanie i nabywanie nieruchomości z zastrzeżeniem § 2 ust.3 oraz § 3 ust.3".
Radny p. St. Bojanowski - zaproponował, aby w/w projekt uchwały został przeniesiony na kolejną sesję Rady Powiatu.
Radny p. P. Madej - powiedział, że zgadza się z wypowiedzią p. Bojanowskiego. Dodał, że jego zdaniem, aby zasady te zostały w sposób zgodny z prawem przygotowane, aby później nie było żadnych wątpliwości ze strony radców prawnych Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że autopoprawka Zarządu oddaje, to co Rada chce uzyskać, bez poprawki w § 2 pkt.3. Wówczas nie będzie sprzecznego zrozumienia § 1.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że Rada może przyjąć takie zasady, że Rada zatwierdza ten wykaz nieruchomości, następnie wyraża wstępną zgodę, a później powtórną zgodę, trzy tygodnie po niej.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że chyba doszło do pewnego nieporozumienia w tej sprawie. Dodał, że w/w wykaz ogłasza Zarząd po wyrażeniu woli przez Radę. Czyli Rada podejmuje uchwałę o sprzedaży i następnie podaje do publicznej wiadomości.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że najpierw ustala się wykaz nieruchomości, a potem się je sprzedaje. Zarząd najpierw monitoruje nieruchomości, które się nadają do czegokolwiek. Następnie proponuje Radzie Powiatu wykaz. Rada ten wykaz przyjmuje, albo nie przyjmuje. Wówczas Zarząd musi sporządzić inny wykaz. Jeżeli jednak Rada przyjmuje, to Zarząd już dalej wykona według wcześniej przyjętych zasad. Równie dobrze, jeżeli okaże się po roku, ze nie ma chętnych na nabycie nieruchomości, to będzie można go zmienić.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że sporządzenie tego wykazu to jest obowiązek wynikający z ustawy o gospodarce nieruchomości. Następnie zapytał się dlaczego członkowie Zarządu nie chcą takiej decyzji ważnej podejmować. Tak jak wcześniej wspomniano Rada ma zatwierdzić decyzje o wykazie, ale za ile i na jakich warunkach, to Rada się dowie po sprawie.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że decyzja Rady będzie opierała się na podstawie zasad jakie podejmie.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że szczegóły są opisane tylko do lokali mieszkalnych. Jest zapis w § 5 tego projektu uchwały w punkcie 2 :"cenę nabycia nieruchomości ustala się na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wycena musi być bez tego zapisu.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że całe zamieszanie spowodowane jest słowo wykaz. Przecież można mówić o jednej nieruchomości i kilku nieruchomościach. Zarząd przygotowuje uchwałę w postaci wykazu, że chce sprzedać 5 nieruchomości. Więc Rada w tym wypadku podejmie uchwałę że chce sprzedać 5 nieruchomości. Dlatego też dodał, iż wycofuje swój poprzedni wniosek.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że powiedział, że podjęcie tej uchwały jest sprawą bardzo pilną. Następnie przeczytał art. 35 z ustawy o gospodarce nieruchomościami, który jest rozwinięciem § 3 pkt.3.
Radny p. St. Bojanowski - powiedział, że to nie jest przedmiotem dyskusji radnych. Chodzi o to, że Rada ma zdecydować czy daną nieruchomość sprzedać, czy nie sprzedać i za ile. Żeby Zarząd sam nie decydował.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że art. ten wyraźnie zabezpiecza tę sprawę.
Radny p. St. Bojanowski - powiedział, że to nie zabezpiecza, a bezpośrednio idzie do ogłoszenia.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że właściwy organ uściśla się w zasadach. Mówi się, że robi to Zarząd, ale zatwierdza Rada Powiatu.
Radny p. M. Cecerko - zapytał, co to znaczy, że uchwała ta jest bardzo pilną sprawą.
Wicestarosta Chełmiński - powiedział, że projekt tej uchwały będzie musiała czekać w kolejce na opublikowanie w Dzienniku Urzędowym. Czyli do tego momentu nic nie zostanie sprzedane.
Radny p. M. Cecerko - zapytał co chce w najbliższym czasie przeznaczyć do sprzedaże Zarząd.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że Zarząd chce sprzedać mieszkania w Mgoszczu.
Radny p. M. Cecerko - zapytał co stoi na przeszkodzie, aby na następna sesje przygotować uchwały o sprzedaży mieszkań w Mgoszczu.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że nie można, bo uchwała ta nie wejdzie w życie.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że wejdzie, bo zostanie uchwalona.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że nie można, bo nie wejdzie w życie, gdyż uchwała ta musi być ogłoszona w Dzienniku Urzędowym.
Radny p. A. Wiśniewski - zapytał, czy bez tej uchwały można podjąć uchwałę o sprzedaży mieszkań w Mgoszczu.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że osobiście widział takie uchwały, ale Wojewoda je uchylał. Natomiast jego zdanie jest takie, że nie powinno się takich uchwał podejmować, ponieważ w gminie można, bo tam jest przepis, który wyraźnie mówi, że do czasu ustalenia zasad podejmuje się każdorazowo uchwałę. W powiecie natomiast Rada ma prawo tylko ustalić zasady.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że jak pracował w Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu to miał okazję przyjrzeć się sprawie sprzedaży mieszkań przez Zespołu Szkół w Grubnie dwudziestego któregoś grudnia 1998 roku przed pierwszym stycznia 1999, kiedy te sprawy przechodziły do powiatu i wie, że nie można tutaj użyć jakiś oskarżeń bo sprawa nie została wyjaśniona ale to było mocno zagmatwane i nieładnie wyglądało. Następnie powiedział, iż myśli, że niema żadnego powodu aby się spieszyć po prostu.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że przydało by się parę rzeczy poprawić w załączniku do projektu uchwały, wynikły one najprawdopodobniej w czasie pisania. W § 3 ust. 2 pkt.8 jest napisanie "odpis w księgi wieczystej", powinno być "odpis do księgi wieczystej", dalej w § 8 ust.2 w drugim wierszu jest "nieruchomości określonych w ust. lit. a i c", a powinny być pkt. 1 i 3. W tym samym ustępie ostatnie zamiast słowa "nabywcy" powinno być słowo "użytkownika"; w § 10 ust.1 kończy się, że " Lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące części składowe budynku znajdujące się na gruntach o nie zmieniającym się przeznaczeniu sprzedawane są wraz z prawem użytkowania wieczystego lub ustaloną częścią gruntu", pkt.2 ust.2 "udział w gruncie zbywa się w formie użytkowania wieczystego jak również na własność" powinno być "również na własność", w § 10 ust.3 pkt.3 jest, że "najemca lokalu mieszkalnego pokrywa wszystkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży tj. wycenę, podziały geodezyjne", a lepiej brzmiało by bonifikaty.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, iż ponieważ coraz więcej występuje wątpliwości z tym projektem uchwały wnioskuje o przygotowanie poprawionego projektu uchwały i przełożenie dyskusji na w/w temat na kolejną sesję w październiku a w dniu dzisiejszym odrzucenie projektu uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie wniosek Radnego p. T. Derebeckiego o odrzucenie projektu uchwały.

Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i czterech głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie większością głosów odrzuciła projekt uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

Do punktu 12.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że projekt w/w uchwały zawarty jest na druku nr 2 / załącznik nr 7 do protokołu/. Następnie poprosił Wicestarostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Wicestarosta Chełmiński - powiedział, że zanim omówi projekt w/w uchwały, wniesie dwie autopoprawki, które zostały w dniu dzisiejszym na Zarządzie przyjęte. Są to:
- decyzja od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie dodatkowych pieniędzy na pomoc dla repatryjanta. Tym człowiekiem jest mężczyzna mieszkający w Chełmnie. Posiada on decyzje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, iż ma status i, że należą mu się z tego tyt. pieniądze. Oczekuje tych pieniędzy. Również te pieniądze są, przyszły decyzją i stąd prośba, aby ta autopoprawkę wprowadzić.
- w dochodach i wydatkach należałoby przyjąć kwotę w dziale opieka społeczna 38% z PEFRON-u na PCPR. To jest kwota na zorganizowanie jednego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Ta osoba ma podjąć pracę z dniem 1 października b.r. Stąd też pilność umieszczenia w zmianach budżetowych.
Ustawa w sprawie zmian w budżecie w tej chwili pierwsza strona tej uchwały jest też nieaktualna, bo dochody i wydatki ulegną zmianie. Pozostaje bez zmian deficyt budżetowy w kwocie 1.417.150 zł.
W rozdziale starostwo powiatowe zwiększenie wpływów z opłaty komunikacyjnej 150 tys. zł, zwiększenie wpływów z różnych opłat 3 tys. zł oraz zwiększenie ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych powiatu o 15 tys. zł . W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie o 6 tys. zł środków na dofinansowanie własnych zadań. Związane jest to z tym, iż dwukrotnie przez błąd Banku Gdańskiego kwota ta została naniesiona w budżecie, a praktycznie przekazano 6 tys. zł. Jest to kwota, którą policja otrzymała z BG z Adriany S.A. na przeróbkę samochodów z paliwa na gaz. W ochronie zdrowia zostały uzyskane środki na program związany z niepaleniem tytoniu, czyli zwiększenie o 16.590 zł. W opiece społecznej zwiększona jest dotacja na Dom Dziecka w kwocie 79.500 zł oraz z różnych dochodów 45 tys. zł, jest to odzysk wypracowany przez Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS w Mgoszczu. Zwiększenie o 177 tys. zł dotacji dla rodzin zastępczych. Czyli zmniejszenie ogólnie dochodów o 6 tys. zł, a zwiększenie kwoty 486.090 zł. Również ta końcowa kwota zmieni przez wprowadzoną wcześniej autopoprawkę. Natomiast w wydatkach Komisja Poborowa przesunięcie pomiędzy paragrafami, zwiększenie i zmniejszenie o 845 zł. W bezpieczeństwu publicznym i ochronie zdrowia zmniejszenie 6 tys. zł w komendzie Powiatowej Policji tj. ta korekta, która została wcześniej wspomniana. Następnie zmniejszenia i zwiększenia to przesunięcia pomiędzy paragrafami. W rezerwach ogólnych, celowych zostaje przeniesione z rezerwy 91.082 zł - zostaje zniesiona ta rezerwa. Wynika to z tego, że zmieniły się przepisy. Ta rezerwa stworzona była z odpłatności mieszkańców DPB Mgoszcz. Teraz nowa ustawa zabrania takiej możliwości, w związku z tym pieniądze te wracają na DPS w Mgoszczu, które zostaną zużyte na cele remontowe. Szkoła Podstawowa Specjalna zmniejszenia wynagrodzeń o czym wspominał p. Wójt Jankowski, jest to pierwsza analiza wynagrodzeń. Zarząd już po analizie nowych organizacji i analizie wynagrodzeń doszedł do wniosku, że te oszczędności nawet w wynagrodzeniu są możliwe, stąd wniosek o zmniejszenie tych wynagrodzeń. W LO zwiększenie w paragrafie zakup usług remontowych 22 tys. zł. Jest to kwota, na którą składają się dwie pozycje 13 tys. zł to był pilny remont sufitu i belek stropowych dachu, 9 tys. zł Zarząd Powiatu przyznał na pracownię komputerową. W ZS CKP w Grubnie również jest zmniejszenie 30 tys. zł wynagrodzenia, zwiększenie 7 tys. zł. To kwota przeznaczona na pracownie komputerową, na adaptacje pomieszczeń, na pracownie, która powstaje w gimnazjum. W wydatkach opieki zdrowotnej zwiększenie wydatków 16.590 zł. Jest to przeniesienie tych pieniędzy, które zostały przyznane w ramach programu antynikotynowego. W placówkach opiekuńczo - wychowawczych zwiększenie 47.500 zł na wyprawki rzeczowe dla wychowanków opuszczających dom dziecka oraz 32 tys. zł w gotówce, którą również wychowankom płacimy, to jako zwiększenie. W DPS w Mgoszczu przesunięcia między paragrafami z wynagrodzeń, zmniejszenie ich, a zwiększenie odpisów na zakładany fundusz socjalny. Oraz 91.082 zł , jest to kwota, która przeszła z rezerwy i przeznaczona na remonty w tym domu. Zwiększenie wydatków w rodzinach zastępczych o 177 tys. zł, w PUP przesunięcia pomiędzy paragrafami zmniejszenie, zwiększenie. W SOSW również zmniejszenie wynagrodzeń. Wynika to również z braku naboru do 1 klas szkól średnich jaki jest od 1 września b.r. Zwiększenie o 300 zł dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego, wynika to, że dzieci upośledzone w stopniu nieznacznym mają określone badania. Stąd przeznaczenie tej kwoty, żeby te badania mogły się odbyć. W internacie zmniejszenie wynagrodzenia.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów p. P. Madeja o przedstawienie opinii w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. P. Madej - przedstawił opinię Komisji do w/w projektu uchwały / załącznik nr 8 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że otwiera dyskusję w w/w temacie.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że w informacji Wicestarosty było odniesienie się do projektu uchwały, załącznika nr 1 i 2. Następnie zapytał o co chodzi w załączniku nr 3, czy tez występują tu jakieś zmiany.
Radny p. St. Pepliński - powiedział, że bardzo by prosił, żeby w przyszłości tematy zmian w budżecie przedstawiała radnym p. Skarbnik Powiatu, bo ona te sprawy najlepiej zna. Dodał, że był na posiedzeniu Komisji budżetu i Finansów i p. Skarbnik te informacje przedstawiła w sposób płynny, że radni nie mieli żadnych większych wątpliwości co do złożonej informacji.
Wicestarosta Chełmiński - powiedział, że p. Pepliński ma rację, bo pominął załącznik nr 3 do projektu uchwały. W sprawie zmian w budżecie, który powinienem poinformować Radę o pozycji 5 dotacji dla LO w Chełmnie w wysokości 2.799, 61 zł na pracownię ekologiczną. I to jest ta tylko jedna zmiana. Natomiast załącznik nr 4 został wyłożony w dniu dzisiejszym na stół, bo był przedstawiony również błędnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy w tym temacie są jakieś pytanie. W związku z ich brakiem przystąpił do przeprowadzenia głosowania projektu uchwały wraz z autopoprawkami, które wniósł p. Wicestarosta.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXX/162/2001 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 r.

Do punktu 13.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że projekt programu naprawczego wszyscy radni otrzymali wraz z uzasadnieniem. Uchwała jest zawarta na druku nr 3 / załącznik nr 10 do protokołu /. Następnie o krótkie wprowadzenie do w/w tematy poprosił p. Wicestarostę Chełmińskiego.
Wicestarosta Chełmiński - zaproponował, aby w jego imieniu głoś zabrała Pani Tatiana Syta - Kierownik PCPR w Chełmnie.
Pani Tatiana Syta - Kierownik PCPR w Chełmnie - powiedział, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby DPS mógł funkcjonować musi posiadać zgodę Wojewody na to, żeby poprawnie był użytkowany. Na bazie obowiązujących przepisów Wojewoda więc wydaję zgodę na prowadzenie takiego domu i wpisuje tez dom do rejestru domów pomocy społecznej. Natomiast jeżeli dom takich standardów nie spełnia trzeba się ubiegać o warunkowe dopuszczenie domu do funkcjonowania, ale jednym z takich warunków, żeby dostać taka zgodę jest opracowanie programu naprawczego. Do roku 2006 program ten musi być zrealizowany. Zgodnie z przepisami w marcu b.r. po przyjęciu przez Radę programu naprawczego, który wówczas był przygotowany, wystąpiono z wnioskiem do Wojewody o warunkowe dopuszczenie DPS w Mgoszczu do funkcjonowania. Wojewoda po przeanalizowaniu podważył uchwałę Rady Powiatu Chełmińskiego w punkcie, w którym mieścił się zapis, że będzie dochodzić do standardu pod warunkiem, że zostaną przydzielone pieniądze na standaryzację z budżetu państwa. Tamten program opiewał na dość wysoką kwotę, dlatego taka została zaproponowana standaryzacja Radzie Powiatu, ponieważ była nadzieja, że uda się z Urzędu Wojewódzkiego pozyskać na to pieniądze na odbudowe tego domu. Nawet były plany, aby dobudować do obecnego domu jedno ze skrzydeł i w ten sposób poprawić warunki tam panujące. Po rozmowach Z UW powiedziano, że nie ma szans na to, żeby otrzymać jakiekolwiek pieniądze, jedynie można liczyć na środki, które zostaną z oszczędności po niezapełnieniu miejsc w innych domach pomocy społecznej. Na razie udało się pozyskać 50 tys. zł. Oprócz tego w tym czasie zmienił się Dyrektor DPS, obowiązki przejął p. G. Sziming. Wiedząc o tym, że na większe pieniądze nie można już liczyć, zaczęto się zastanawiać, jak dojść do standaryzacji w ramach tego co DPS posiada. Z związku z tym wyszły propozycje, aby zrezygnować z dobudowy i np. przenieść administrację, która nie ma bezpośrednio do czynienia z mieszkańcami. Zostały już zlikwidowane magazyny, które nie są potrzebne. Także pomieszczenia magazynowe, które mieszczą się w piwnicy, które są suche, mogą być wykorzystane do prowadzenia terapii zajęciowej. Można by było to w ramach standaryzacji wykorzystać. Również wymóg stawiany, jakim była dobudowa windy można też to zrobić. Były nawet w tym celu prowadzone rozmowy z konserwatorem w ramach istniejącego wizerunku. Reasumując stwierdzono, że można by było zejść z tego kosztownego programu naprawczego, który właściwie w związku z obecną sytuacją finansową i brakiem pomocy z zewnątrz, jest niemożliwy do realizowania. W związku z tym zaproponowano Radzie nowy program naprawczy.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy Dyrektor DPS prowadzi aktualnie na terenie DPS remont.
Dyrektor DPS w Mgoszczu - p. G. Sziming - powiedział, że w chwili obecnej są prowadzone drobne remonty. Dodał, że czeka na przekazanie środków, o których wspominał p. Wicestarosta omawiając budżet. W chwili obecnej odbywa się przystosowanie do zwiększenia części mieszkalnej polegające na nakładzie niewielkich nakładów finansowych. Jeżeli chodzi o bardziej poważne remonty, to przewidziane są jeszcze na ten rok oczywiście z chwilą otrzymania środków. Dodał, że chciałby się skupić na zagospodarowaniu piwnicy, co spowoduje, ze zwolnią się miejsca zamieszkane.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał ktoś z obecnych ma jakieś pytania do w/w projektu uchwały.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że w harmonogramie wszystkich działań naprawczych brakuje kwestii związanej ze zwiększeniem zatrudnienia, które do 2006 r. nastąpić powinno. Następnie zapytał czy rzeczywiście nastąpi pozyskanie nowych pracowników, czy tylko mowa o 15 osobach. Jeżeli wiąże się to ze zwiększeniem zatrudnienia, to jak przedstawia się sprawa kosztów z tym związanych.
Dyrektor DPS w Mgoszczu - p. G. Sziming - powiedział, że obecny wskaźnik zatrudnienia wynosi w granicach 0,28 w zespole teurapeutyczno - opiekuńczym w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wymagany wskaźnik zatrudnienia w 2006 r. wynosi 0,7, czyli w związku z tym będzie trzeba zatrudnić ok. 30 osób. Dodał, ze jego zdaniem wystarczy 15 osób, gdyż można wykorzystać komórki organizacyjne, które już istnieją w DPS, a mianowicie dział administracyjny, dział opiekuńczy. W związku z tym zostały zaproponowane kilku pracownikom zmiany kwalifikacji, co wiąże się z uzyskaniem odpowiednich kwalifikacji. Dodał, że podejrzewa, że uda mu się zejście z tych 15 osób jeszcze o dwie osoby. W związku z czym podejrzewa, że 13 osób docelowo z zewnątrz będzie trzeba zatrudnić. Natomiast pozostałą liczbę osób pozyska z istniejących już praktycznie etatów.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że Pan Przewodniczący przeoczył i zgodnie z porządkiem obrad chciałby przeczytać opinię Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w tej sprawie.
Następnie przeczytał opinię Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej / załącznik nr 11 do protokołu/.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że ma uwagę porządkową. Wspominał wcześniej na sesjach, żeby Przewodniczący przedkładał dokumenty radnym, na których są podpisy osób, które to przygotowały. Co jakiś czas jest instytucja, która przedkłada sprawozdania i informacje bez żadnego podpisu. W tym układzie powinni inni brać przykład z p. Dyrektora Turkiewicza, gdzie każdy załącznik jest podpisany.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w związku z brakiem pytań wnosi o przyjęcie uchwały w zakresie programu naprawczego DPS w Mgoszczu.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXX/163/2001 Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie przyjęcia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu.

Do punktu 14.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, ze zanim odda głos radnym ma prośbę do wszystkich przewodniczących komisji. Otóż biorąc pod uwagę, że w niedługim czasie zacznie obowiązywać statut Powiatu Chełmińskiego, w którym znajduje się zapis, że posiedzenie Komisji zwołać może przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca, w związku z tym prosi wszystkie Komisje, które jeszcze do tej pory nie wybrały zastępców przewodniczącego, aby uczyniły to na najbliższych posiedzeniach.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że będzie kontynuowała poprzedni temat, który wcześniej poruszyła. Dodała, że w tym zakresie została wytypowana przez Komisję Kultury, Sportu i Turystyki do zadania dwóch pytań związanych z błędnie naliczoną subwencją oświatową. Udzielając wyjaśnienia w punkcie, gdzie był omawiany budżet, jego niedobory, p. Wicestarosta powiedział, że ponieważ błędne naliczenia subwencji spowodowane było błędem, zaniedbaniem pracowników. Następnie zapytała w imieniu Komisji czy zostały wyciągnięte konsekwencje od tych pracowników. Wiadomo każdy może się pomylić, tylko problem zostanie na głowie Rady Powiatu, skąd te pieniądze pozyskać. Dodał, że nie została jej udzielona odpowiedź na pytanie co dalej w tej sprawie będzie zrobione. Rozumie, że zostały wnioski odpowiednie wystosowane, z tym, że z tego co p. Wicestarosta mówił, są nikłe szansę, aby chociaż 50%z tych pieniędzy pozyskać. Te dzieci są, nauczać je trzeba i trzeba utrzymywać szkołę. Natomiast Komisję bulwersuje również jeszcze jeden problem. Z informacji komisji wynika, że osoba pracująca w Wydziale Spraw Społecznych, współpracująca z dyrekcjami szkół placówek oświatowych, nadzorująca jak gdyby ich prace, ponieważ przygotowuje wszystkie organizacje, wszystkie opinie, przygotowuje informacje dla Zarządu dotyczące dodatków motywacyjnych dla Dyrektorów jest zatrudniona w jednej z placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński. Czy jest to moralne i czy jest to zgodne z prawem ?.
Wicestarosta Chełmiński - powiedział, że rozpocznie od punktu drugiego. Nie ma na sali człowieka, do którego to pytanie powinno być skierowane. Tą osobą jest Pan Starosta Chełmiński, który wykonuje obowiązki pracodawcy w stosunku do p. Z. Przystup. Pan Starosta Bukowski jest odpowiada za fakt, o którym mówi Pani Radna Jakubowska. Dodał, że jako członek Zarządu nie może komentować decyzji Pana Starosty i w związku z tym innej odpowiedzi na to pytanie nr 2 nie może udzielić. Natomiast odnośnie pytania pierwszego. Zarząd Powiatu na posiedzeniu sierpniowym, kiedy już powziął informacje o nieprawidłowościach w maju, pod nieobecność p. Starosty ocenił, że winnym wykonania złego sprawozdania 02 jest Dyrektor SOSW w Chełmnie oraz podlegli jemu pracownicy. Z uwagi na to, że obowiązek poprawnego wypełnienia sprawozdania, ciąży na tej jednostce. Natomiast Zarząd uważa, ze winnym jest również Wydział Spraw Społecznych. On to miał obowiązek, nałożony przez Pana Starostę, akceptacji, poprawności jego wypełnienia. Okoliczności, które były, Komisja je zna, więc nie będzie o nich mówić, to nie wniesie nic nowego.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że Komisja posiada w/w informacje ze źródeł nieformalnych. Nikt do Komisji się nie zwracał w tej sprawie, nikt Komisji nie informował. Dzisiaj ta sprawa wyszła pierwszy raz.
Wicestarosta Chełmiński - powiedział, że będzie dalej kontynuował swoją wcześniejszą wypowiedź. Dlaczego członkowie Zarządu doszli do wniosku, że jest również winny Wydział Spraw Społecznych. Otóż Zarząd doszedł do tego, dlatego, że Wydział Spraw Społecznych kierował pisma do jednostek o przekazywanie sprawozdań w celu akceptacji, dlatego wziął na siebie obowiązek i odpowiedzialność za poprawność jego wypełnienia. Dalej Wydział przedstawił Zarządowi własne wyliczenie tej subwencji, tak jakby poprawności wyliczenia jej, z której wynikło, że subwencja jest naliczona bardzo dobrze, a nawet 203 tys. zł nadto. W tej niewiedzy Zarząd trwał do maja, kiedy zostało rozszyfrowane, że to sprawozdanie statystyczne jest błędne. Znowu pracodawcą dla Wydziału Spraw Społecznych jest Pan Starosta. Zarząd jest tylko zobowiązany udzielić kary dla Dyrektora SOSW. Bo Zarząd go powołuje i odwołuje. Zarząd w określeniu winy nie określił rodzaju kary, chociaż podejmując uchwałę o opinii p. Dyrektora Zarząd był po wszystkich terminach związanych z kodeksem pracy. Powiedział, ze nie umie odpowiedzieć, czy jeszcze Zarząd może ukarać Dyrektora, czy nie. Na pewno Zarząd może odwołać go ze stanowiska. Zarząd liczy jednak, że odzyska tą subwencję, nie 50%, bo on tak wcale nie mówił. Te wnioski zostały zaopiniowane przez departament w MEN-ie pozytywnie, jeżeli się nic złego nie wydarzy, a tej subwencji nie można zabrać do budżetu i nie rozdzielać jej, to Zarząd jest dobrej myśli. Do 2 października odzyskamy jakąś część tych pieniędzy, ale nie wie ile. Natomiast, gdy się nic nie wyjaśni z subwencją, żeby szkoły prawidłowo funkcjonowały będzie trzeba prawdopodobnie wejść w kolejny kredyt.
Radny P. M. Misiaszek - zapytał, wówczas kiedy zostanie on spłacony.
Skarbnik Powiatu - powiedział, że chciała by wrócić trochę do historii z budżetem powiatu. Były takie kierowane pytanie, że jak to jest, ze budżet na początek roku zawsze jest uchwalany z deficytem. Zawsze to było tak, że wydatki rzeczowe, wydatki w ogóle były ustalane na sztywno, bardzo dobrze szacowane. One to na początku roku zawsze przewyższały dochody, ponieważ były realnie określane. Dochody były bardzo ostrożnie na podstawie decyzji Wojewody przesyłane w takich wysokościach, jakie wstępnie planowano przydzielić. Dlatego potem zawsze Zarząd miał możliwość wykazania się i pozyskania dodatkowych pieniędzy, aby zwiększyć ilość dochodów i zapewnić finanse na odpowiednią ilość wydatków. Zawsze to się sprawdzało, ponieważ ilość dochodów na koniec roku rosła na tyle, że mało co zmniejszała deficyt, to jeszcze zostawało, a wydatki były raczej stałe, bo były dosyć dobrze oszacowane. Tak było przez pierwsze dwa lata 1999 i 2000. Było by podobnie, gdyby w 2001 r. nie te 600 tys. zł. Czyli deficyt, który w tej chwili jest defakto w uchwale wcześniej omawiany 1.047.000 zł, tj. 450 tys. zł to kredyt, który trzeba wziąć na kupno budynku przy ul. Harcerskiej 1 oraz 600 tys. zł dopłaty, która brakuje na oświatę. Wydatki były tak oszacowane, że miałyby pokrycie w dochodach, a z góry Zarząd zakładał, że na kupno tego budynku, czy na remont budynku przy ul. Dworcowej 27, musi zaciągnąć kredyt. Spowodowane jest to, iż na ten cel z dochodów własnych powiatu nie starczy. Następnie im więcej pieniędzy uda się pozyskać na wnioski, które zostały złożone to deficyt 600 tys. zł będzie malał. Zarząd wie, że w sprawie uzyskanie 60 tys. zł ma zapaść decyzja 2 października. Pozostała reszta stoi pod znakiem zapytania. Ale cokolwiek zostanie przyznane, to deficyt będzie o tyle mniejszy.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że jest niedopuszczalne, że pracownicy Starostwa powodowali tak ogromne problemy, przecież za funkcjonowanie oświaty w powiecie odpowiada Rada Powiatu. Skoro urzędnicy są niekompetentni, to nie powinni się takimi sprawami zajmować. Przecież to nie jest 10 tys. zł, to jest 600 tys. zł. To są ogromne pieniądze. Tak, jak koledzy wspominali ile lat będzie trzeba to spłacać. Nie ma p. Starosty, p. Starosta jest pracodawcą dla urzędników w Starostwie, z tym, że myśli, iż jej wypowiedź zostanie zanotowana i p. Starosta zajmie się tym tematem, bo to jest niedopuszczalne. Jeszcze p. Wicestarosta mówił, ze nie może udzielić odpowiedzi na drugie pytanie. Dodał, że zdaje sobie sprawę z tego, że p. Wicestarosta nie jest pracodawcą dla urzędników tego Starostwa, z tym, że to powiedziała po to, aby p. Starosta po powrocie na swój urząd, kiedy już będzie obecny zajął się tą sprawą. Dodała, że Komisja, ani też Rada Powiatu nie zasługuje na to, żeby wysłuchiwać na ulicach " co wy w tym Powiecie robicie, jak to jest możliwe". Tu chodzi o to, ze Rada Powiatu odpowiada za to co się dzieje na terenie powiatu. Myśli, że za postawę moralną urzędników również.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że z uwagi na to, że pracodawcą jest p. Starosta Bukowski, wystąpi w imieniu Rady z pytaniami dotyczącymi moralności oraz zgodności z prawem zatrudniania pracownika starostwa na części etatu w ZS CKP w Grubnie.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że dla niego jest niejasne dlaczego Zarząd utrzymywał tą sprawę tak długo w tajemnicy a z drugiej strony zwraca się do Rady o przekazanie kompetencji. Jak Rada w takiej sytuacji może się czuć. Rada przecież przekazuje tylko to co może. Okazuje się, ze Zarząd trzyma w tajemnicy od maja do końca września. Następnie stwierdził, że jest bardzo zbulwersowany, gdyż po raz pierwszy o tej sprawie dowiedział się dzisiaj. Dodał, że problem nie dotyczy samych pracowników, a chyba cos tu nie gra w samym Zarządzie. Następnie zapytał, czy to Przewodniczący Rady Powiatu udzielił urlopu p. Staroście Bukowskiemu. Ponieważ nie wyobraża on sobie sesji Rady Gminy w Lisewie bez obecności Wójta Gminy. Powiedział, że przeprasza p. Wicestarostę za takie stwierdzenie. Dodał, że Wicestarosta spełnia swoją rolę, ale twierdzi, że nie ma usprawiedliwienia dla Starosty po za zwolnieniem lekarskim.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że to on udzielił urlopu Staroście Chełmińskiemu p. Z. Bukowskiemu. Nie był to urlop jednodniowy, lecz dwutygodniowy - wcześniej zaplanowany. Sądzi też, że nieobecność Starosty przy uczestnictwie całego pozostałego kierownictwa starostwa i Zarządu Powiatu w niczym nie utrudnia przebiegu sesji. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś pytania, względnie uwagi.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że koleżanka Małgorzata mówiła o nieetycznej sytuacji. Urzędnicy starostwa wykonują działalność własną. (zmiana kasety). Taki rodzaj działalności zarobkowej, który w sposób oczywisty koliduje z wykonywaniem ich obowiązków w urzędzie czy w jednostce organizacyjnej. I też wie o tym, że przełożeni o tym wiedzą a jeżeli nie wiedzą to bardzo źle o nich świadczy. I to tak chciał dopowiedzieć, żeby tutaj jak niektórzy radni nie są zorientowani żeby mieli tą świadomość.
Radny p. St. Bojanowski - powiedział, że chciałby znać konkrety tej sprawy, gdyż w przeciwnym wypadku uważa to za oszczerstwo.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że są to informacje od wyborców. Dodał, że sam osobiście to stwierdził. Natomiast co mi wyborcy mówili, należałoby to sprawdzić. Natomiast może powiedzieć to co sam stwierdził, że spotkał w Starostwie w godzinach pracy znajomego, którego zapytał się co on tu robi, czy jest petentem. On odpowiedział, że nie jest petentem, że czeka na wycenę zaraz z p. Paczkowską jedzie na wycenę. I to może głośno powiedzieć, bo sam osobiście stwierdził. Natomiast jak kierownictwo Starostwa nie jest zorientowane, bo nic nie wie, że ktoś pracuje, to wówczas może się tym zająć np. Komisja Rewizyjna. Tylko, że to będzie źle świadczyć o kierownictwie Starostwa.
Radny p. St. Pepliński - zapytał się jakie Zarząd Powiatu podjął działania w kierunku pozyskania środków na zwalczanie bezrobocia. Powiedział, że jest dodatkowy przepis, który mówi, że Zarząd Starostwa łącznie z Radą musi opracować kierunki działania zwalczające przeciwdziałanie bezrobociu. Powiedział, że również jest członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia. W czerwcu udało mu się wynegocjować "parę złotych" na uczniów interwencyjnych i absolwentów. PUP zalega na dzień dzisiejszy dokładnie 100 tys. zł. Kończy się wrzesień będzie 120 tys. zł. Jak długo można czekać na pieniądze, które mu się należą. Dodał, że jako przedstawiciel firmy mógł czekać trzy miesiące, ale teraz PUP zalega od listopada zeszłego roku za absolwentów i interwencyjnych, natomiast za uczniów, czyli młodocianych od stycznia. Poprosił p. Przewodniczącego obrad, aby podjął działania, żeby Rada Powiatu Chełmińskiego wystąpiła tam gdzie trzeba, z wnioskiem, czy petycją, Dodał, że w tym zakresie nic się nie robi, trzeba wystąpić z jakąś petycją, czy wnioskiem, żeby coś się zaczęło dziać, bo nic się nie dzieje. PUP mówi, "że nie mam pieniędzy, panu nie dam". I tak się błędne koło zamyka. Powiedział, że musi wypłacać pieniądze dzieciakom, bo największe środki finansowe nakładane są na młodocianych pracowników. Dodał, że nie dość, ze musi opiekunów opłacać, wyposażać ich w odzież ochronną , to jeszcze to, co mu się należy obligatoryjnie nie otrzymuje. Na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia mówił, że w takiej sytuacji, w jakiej znajduje się PUP, Kierownik nie może zostać sam bez żadnego wsparcia Starostwa. Przecież pisma i wszelakiego rodzaju wnioski podpisuje Kierownik PUP - p. Konopacki Marian, ale to jest tylko Kierownik. Natomiast jeżeli podpisze jakieś pismo Starosta Powiatu Chełmińskiego wówczas sprawa ta przedstawia się inaczej. Powiedział, że nie widział takiego pisma. A pamięta, że Radca Prawny miał wystąpić do sądu do Krajowego Urzędu Pracy, bo na wcześniejszej sesji była ta sprawa poruszana. Następnie zapytał się radcy prawnego gdzie takie pismo się znajduje i czy wystąpił w tej sprawie?
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że zostało wysłane przedprocesowe pismo w tej sprawie.
Radny p. St. Pepliński - powiedział, że to nie jest wszystko. Dodał, że gdy odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia wówczas będzie chciał zobaczyć to pismo. Dodał, że sprawa ta wygląda tak, że tylko się mówi na jej temat, a żadnych efektów z tego tyt. nie ma. Powiedział, że z tego miejsca chciałby prosić p. Przewodniczącego, aby z jakąś petycją w imieniu Rady wystąpił do Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, żeby w końcu coś się w tym kierunku zmieniło. Powiedział, że należy zdać sobie sprawę, że 120 tys. zł, to dla firmy handlowej to solidna kwota.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że nie przeczy można takie stanowisko przygotować, można je podjąć, można je do KUP wysłać. Dodał, że firma "Adriana", która w krótkim okresie czasu przyjęła 300 pracowników, dla której opracowano specjalny projekt dla KUP i, na który w ogóle nie otrzymano żadnej odpowiedzi.. Po okresie pół roku osobiście interweniował motywując, że jest to największy pracodawca na naszym terenie, że tylu pracowników zatrudnił, że nie ma żadnych rekompensat z tego tyt. Minęło następne pół roku, a żadna odpowiedź w tym zakresie nie nadeszła. Sądzić więc należy, że tym samym zakończy się stanowisko Rady w sprawie należnych środków. Po prostu pieniędzy nie ma, zresztą tak, jak wcześniej powiedziano, że jest w umowach punkt mówiący, że wypłacenie należności jest uzależnione od pieniędzy w budżecie państwa, których wiadomo, że na dzień dzisiejszy nie ma. Wiadomo, że sytuacja w budżecie państwa jest dramatyczna. Następnie dodał, iż osobiście uważa, że ci wszyscy, którym się pieniądze należą ich po prostu nie otrzymają. Taka jest brutalna prawda.
Radny p. St. Pepliński - powiedział, że chodzi mu tylko o obligatoryjne należności za pracowników młodocianych, jest to ustawowo mu zagwarantowane. Tak samo jak przeznaczone są środki na oświatę, LO, dla ZSZ, czy Grubna, tak samo mu się to należy. Dlatego w tym zakresie pracodawcom chełmińskim, czy powiatu chełmińskiego powinno pomóc starostwo, bo p. Konopacki nic nie zwalczy. Dodał, że w tej sprawie Rada nie powinna kierować sprawy do p. Zielińskiej, ale do Ministerstwa Pracy, trzeba to napisać, zasygnalizować. Tu nie tylko chodzi o jego firmę, tylko o dziesiątki podmiotów, które to robią i zatrudniają młodocianych pracowników. To są koszty, które obligatoryjnie firmie państwo ma zwracać. Dodał, że nie ma innego wyjścia jak pozwać Starostwo do sądu. Dodał, że tak samo, jak istnieje Rada Powiatu, tak w jego firmie jest Rada Nadzorcza, która pełni funkcję nadzorczą nad działalnością firmy.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że zgadza się z wypowiedzią p. Peplińskiego. Jednocześnie zaproponował, aby w tym kierunku napisać petycję i przegłosować ją, następnie wysłać do Ministerstwa Pracy.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że odnosząc się do jego wcześniejszej wypowiedzi chciałby podkreślić, że istnieje arogancja władzy. Dodał, że gdyby udzielono jakiejkolwiek odpowiedzi na w/w program, wówczas można byłoby uważać, że sprawa została potraktowana w sposób poważny. Jednakże jeżeli brak jest odpowiedzi na wniosek, i na ponaglenie tego wniosku, to świadczy to o arogancji władzy.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że sprawa nabiera gruntu politycznego. Dodał, że tym bardziej, że się tym podmiotom gospodarczym ustawowo należy, podobnie jak subwencja na oświatę, to Rada Powiatu powinna napisać żądanie o zwrot należnych ustawowo pieniędzy. Rada Powiatu ma prawo dla tych podmiotów gospodarczych żądać tych pieniędzy, tzn. pomóc tym podmiotom gospodarczym w uzyskaniu tych pieniędzy.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że Rada nie może żądać, ponieważ jest organem uchwałodawczym. Może natomiast wystąpić z petycją i wówczas by to był najlepsze rozwiązanie w tej sprawie.
Radny p. M. Cecerko - zaproponował, aby w związku z tym Rada Powiatu podjęła na przyszłej sesji uchwałę, żeby zobligować Zarząd Powiatu do takich działań.
Radny p. St. Pepliński - powiedział, że w tym roku był na czterech posiedzeniach Powiatowej Rady Zatrudnienia i w tym zakresie nic nie zrobiono. Tylko cały czas się mówi, że nie ma pieniędzy. Ta sprawa powinna być przez Zarząd Powiatu wywołana na sesji, a sama uchwała powinna być pół roku temu podjęta. Zaległości są od zeszłego roku od sierpnia, te zeszły, ale te zaległości zaczęły się nawarstwiać od stycznia i wówczas można było tę sprawę poruszyć na sesji w marcu, czy w kwietniu. Dodał, że sprawę tą sygnalizował na każdym posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia. Powiedział, że jutro wystosuje pismo ponaglające o zapłatę do Starostwa, gdzie do wiadomości otrzyma również PUP, a następnie jeżeli sprawa w ciągi miesiąca się nie wyjaśni zostanie skierowana do sądu.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że zgadza się z wypowiedzią radnego p. M. Cecerko. Dodał, że Zarząd Powiatu powinien sam reagować wcześniej, jeżeli były odbierane sygnały w tej sprawie. Wówczas kiedy tych środków brakuje, każda metoda ich pozyskania jest dobra, nawet kiedy metody te są niekonwencjonalne.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że dyskusja wskazuje na to, iż Zarząd w tym zakresie powinien zwiększyć swoją inicjatywę. Następnie zwrócił się z prośbą do Wicestarosty, aby w tym duchu i na podstawie dyskusji, jaka tutaj przebiegała, najbliższe posiedzenie Zarządu poświęcić tej sprawie. Jednocześnie poprosił aby Zarząd wystąpił z pismem ponaglającym, przypominającym o zaległościach i przedstawił Radzie jakie działania "mobilizujące" w tym zakresie wyszły ze Starostwa.
Radny p. A. Wiśniewski - zaproponował, aby Kierownik PUP przygotował informację dotyczącą jakim podmiotom gospodarczym, na jaką kwotę oraz za jaki okres czasu zalega PUP z tytułu refundacji na młodocianych.
Wicestarosta Chełmiński - powiedział, że zadłużenie z tyt. refundacji za młodocianych wynosi 500 tys. zł, natomiast zadłużenie z tyt. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu wynosi 300 tys. zł. Dodał, że informacja ta pochodzi z ubiegłego tygodnia od Kierownika PUP.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedział, że jest nie prawdą, że Zarząd nic nie robił, nie informował Radnych w sprawie subwencji oświatowej, ponieważ Zarząd na tyle, na ile był poinformowany zgodnie z jego stanem wiedzy poczynił kroki. Nie siał natomiast zamętu przed, ponieważ oficjalne stanowisko było takie, że 9 września jest termin do składania wniosków, które będą ponaglające, gdzie będzie można się starć o środki z 1% rezerwy. Zarząd miał taką nadzieję, że jeśli te wnioski będą sensownie sformułowane i uzasadnione, to nie tylko Ministerstwo ma prawo się mylić i korzystać z tej 1% rezerwy, ale również ta druga strona. Więc dlatego to nie wypłynęło na poprzedniej sesji. Na posiedzeniu Zarządu, które miało miejsce w czasie wakacji, temat subwencji, oświaty, kto winien, co zrobić zawsze był poruszany. Także sprawa ta miała wyjaśnić się we wrześniu. Więc wyjaśniło się, że do 10 września, te 60 tys. zł zostaną odzyskane, ale na temat pozostałych wniosków brak odpowiedzi. Zarząd snuje domniemania, że wobec takiej sytuacji finansowej kraju można nie uzyskać tych pieniędzy. Są to jednak domniemania, Zarząd oficjalnych odpowiedzi nie ma, więc tak naprawdę myśli, że krzywdzące jest w stosunku Zarządu uważanie, że nic nie robi. Zarząd żył sprawą tych pieniędzy z tygodnia na tydzień.
Wicestarosta Chełmiński - powiedział, że nie zgadza się z wypowiedzią Radnego p. Jankowskiego, że ze strony Zarządu było to niemoralne. Dlatego, że na sesji powakacyjnej, sierpniowej należało o tym mówić i mieć wskazanych winnych oraz informować o podjętych działaniach. Informacje o pracy Zarządu między sesjami składa Przewodniczący Zarządu. On decyduje o tym co Radnym przedstawić. Natomiast w imieniu Zarządu Powiatu chciałby odejść od tych przykrych rzeczy. Powiedział, że chciałby serdecznie podziękować Panu Wójtowi Jankowskiemu za zorganizowanie Dożynek Powiatowych. Radni, którzy byli obecni na tych dożynkach na pewno dostrzegli, że dobrze przygotowany był ceremoniał dożynkowy, świetne było przyjęcie, świetna była obsługa gastronomiczna, którą zapewnił p. A. Wiśniewski. Zarząd jako także współorganizator jest wdzięczny panu Wójtowi, że tak zorganizował III Powiatowe Dożynki.

Do punktu 15.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XXX sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Iwona Lica
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki