Protokół nr XXIV/2001
z XXVIII Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 20 czerwca 2001 r.

Sesja odbyła się w dniu 20 czerwca 2001 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 18:30.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 16, co stanowi 64 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu polegającego na ograniczeniu jego działalności.
9. Informacja Zarządu na temat stopnia zaawansowania prac nad siecią szkół ponadgimnazjalnych.
10. Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chełmnie o stanie sanitarno - epidemiologicznym na terenie powiatu chełmińskiego.
11. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie nadania nowej nazwy Zespołowi Szkół Rolniczych w Grubnie.
12. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie.
13. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/130/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum w Grubnie.
14. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie założenia publicznego Gimnazjum nr 2 w Grubnie.
15. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
16. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zasad zakupu i przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz jego przeznaczenia i standardu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
17. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
18. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/24/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie zmienionej Uchwałami Nr XI/50/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r., Nr XV/63/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 9 marca 2000 r. oraz Nr XXII/97/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r.
19. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie powołania powiatowego rzecznika konsumentów.
20. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 r.
21. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/76/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XXVIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, zaproszonych gości: Wójta Gminy Stolno p. Jerzego Rabeszko, Przewodniczącą Rady Gminy Stolno p. Halinę Kołodziejek, Przewodniczącego Rady Gminy Chełmno p. Mieczysława Urbańskiego, Dyrektora ZSR w Grubnie p. Marka Potorskiego, Dyrektota Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej p. Tomasza Lausa, przedstawicieli mediów i kierownictwo Starostwa na czele z Wicestarostą p. Januszem Wojtaszewskim.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest 16, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wnosi jedną autopoprawkę do punktu 18, dotyczącą wykreślenia opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym. Dodał, że są to sprawy typu formalnego zgodne z obowiązującym prawem i dlatego nie było potrzeby opiniowania przez Komisję. Jedyną nowością, którą zawarto zgodnie życzeniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego jest usytuowanie organizacyjne w Starostwie Powiatowym rzecznika praw konsumentów, którego wyboru radni będą dokonywać na dzisiejszej sesji. Zapytał, czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że chciałby poddać pod ewentualną rozwagę Wysokiej Rady wprowadzenie jeszcze jednego punktu do porządku obrad w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu polegającego na ograniczeniu jego działalności. Dodał, że poddaje to w imieniu Zarządu Miasta Grudziądza. Szpital Specjalistyczny im. Biegańskiego w Grudziądzu ma zostać przekształcony poprzez sprywatyzowanie 37 działających na jego terenie poradni specjalistycznych. Taką decyzję Grudziądz podjął 26 kwietnia 2001 r., jednakże zgodnie z ustawą o Zakładach Opieki Zdrowotnej wymaga ona zaopiniowania przez sąsiednie powiaty, których mieszkańcy korzystają z tychże poradni. 13 czerwca br. Zarząd Miasta Grudziądza wystąpił do powiatu chełmińskiego o taką opinię, przesyłając projekt uchwały. Po konsultacjach w dniu 19 czerwca 2001 r. wraz z przedstawicielami sąsiednich powiatów podjęto jednoznaczną decyzję określającą, iż Zarząd Miasta i Zarządy Powiatów są nieuprawnione do wydania tego rodzaju opinii. Jedynymi uprawnionymi są Rady powiatu. Dodał, że w dzisiejszym dniu prawie wszędzie odbywają się sesje rady: m.in. w Wąbrzeźnie. Także tego samego dnia ma obradować Rada Miasta Grudziądza na temat tego przekształcenia. Opinia Rady w żaden sposób nie wpływa na decyzję Rady Miasta Grudziądza, natomiast bez opinii sąsiednich powiatów Rada Miasta Grudziądza nie może podjąć decyzji o likwidacji. Skutkuje to tym, że nie byłoby możliwe złożenie przez 37 poradni w sierpniu ofert do Kasy Chorych. Tak naprawdę opinia Rady Powiatu jest tutaj jakby niewiele znacząca, z drugiej strony to przekształcenie tylko na tym polega. W powiecie chełmińskim również część poradni dokonała prywatyzacji, z publicznych na niepubliczne. Z uwagi na napięty termin Zarząd nie zdecydował się na wprowadzanie tego jako poprawki do porządku obrad tylko postanowił oddać to do decyzji Rady Powiatu. Dodał, że Rada ma mało informacji i jeśli ewentualnie miałaby wprowadzić tę uchwałę to proponuje jako punkt 8 ponieważ o godz. 16 rozpoczyna się posiedzenie Rady Miasta Grudziądza. Od dwóch, trzech dni uprzejmie prosili, że jeżeli Rada ewentualnie zgodzi się wyrazić te opinię to przed godziną 1600 tak aby Rada Miasta Grudziądza wiedziała jak dalej postępować.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że projekt tej uchwały jest wyłożony na stolikach i jest zawarty na druku nr 13 /załącznik nr 3 do protokołu/. Następnie dodał, że poddaje pod głosowanie wniosek Starosty Chełmińskiego p. Z. Bukowskiego.

Za przyjęciem głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wniosek Starosty Chełmińskiego p. Z. Bukowskiego wprowadzenia do porządku obrad jako punktu 8 sprawy przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu polegającego na ograniczeniu jego działalności.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi, względnie propozycje do porządku obrad. W związku z brakiem uwag zaproponował poddać pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem wcześniej wniesionych poprawek.

Za przyjęciem głosowano 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że do dzisiejszej sesji nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu w Chełmnie. W związku z tym zaproponował jego przyjęcie przez głosowanie.

Za przejęciem protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła protokół z XXVII sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie miedzy sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o przedstawienie informacji na ten temat Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w okresie pomiędzy sesjami Zarząd odbył 3 posiedzenia, na których oprócz przygotowania uchwał na dzisiejsze posiedzenie, zajmował się następującymi sprawami:
- przeprowadził spotkanie z panem Wójtem W. Bińczykiem w sprawie oddziłu zamiejscowego komunikacji w Gminie Chełmno. Dodał, iż w najbliższym czasie dojdzie do następnego spotkania z wszystkimi wójtami w celu dokonania pewnych uzgodnień w związku z wejściem od 1 października 2001 r. satelitarnego systemu przekazywania danych odnośnie praw jazdy,
- w związku z zakwalifikowanie się p. Roberta Kamińskiego, strażaka z Komendy Powiatowej na IX Światowe Igrzyska Sportowe strażaków i policjantów podjął decyzję o dofinansowanie wyjazdu na te zawody kwotą 500 zł,
- zaakceptował zmiany w budżecie tzn. ze środków specjalnych ZSR w Grubnie umożliwiające staranie się o pozyskanie środków z funduszu Phare na świetlice utworzone przy ZSR w Grubnie,
- wystąpił do Kuratora Oświaty oraz do Rady Szkoły o dokonanie oceny pracy p. Władysława Plaka jako dyrektora Liceum Ogólnokształcącego na jego wniosek,
- podjął decyzję o powołaniu Powiatowego Zespołu ds. Planowania Sieci Szkół Ponadgimnazjalnych i dokonał zaproszenia poszczególnych osób do pracy w tym zespole,
- w związku z przesłaną uchwałą o wygaśnięciu mandatu radnego p. Tadeusza Majewskiego Zarząd postanowił dokonać dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę. Spowodowane to było pojawiającymi się zarzutami w związku z kolejną kontrolą. Zarządu wystosował wniosek do prokuratury o wszczęcie postępowania. Radni mogli dwa tygodnie temu przeczytać na ten temat artykuł w Nowościach. Zarzuty zostały przekazane do policji, która wszczęła w tej sprawie postępowanie wyjaśniające,
- podpisał porozumienie z Zarządem Miasta Chełmna w sprawie przekazania środków na ZOZ w Chełmnie w kwocie 20 000 zł,
- przychylił się do wniosku Zastępu Rycerskiego w Chełmnie o dofinansowanie w kwocie 2 000 zł tworzonego miasteczka rycerskiego,
- uchwalił, ze zyski z umieszczenia reklamy na terenie ZOZ-u będą przekazywane dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
- podjął uchwały o dofinansowaniu zakupu krzeseł dla Szkoły Muzycznej w Chełmnie w wysokości 1000 zł oraz II Zawodów Powiatowych OSP w wysokości 600 zł,
- przyjął wymagania konkursowe ogłaszając konkurs na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczy. W tydzień po sesji w prasie takie ogłoszenie powinno się ukazać.
- przyjął organizację roku szkolnego 2001/2002 w Domu Dziecka w Chełmnie, wprowadzającą zmiany zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych umożliwiające zatrudnienie poza wychowawcami także opiekunów.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy ktoś z obecnych ma pytania dotyczące pracy Zarządu. W związku z brakiem przystąpił do realizacji następnego punktu.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że na XXVII sesji Rady Powiatu zostało powierzone Zarządowi wykonanie trzech uchwał:
- w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz uzgodnienia dziennego czasu pracy - uchwała została przekazana do opublikowania w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym,
- w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela typu mianowanego - uchwała ta została wykonana, komisja rozpoczęła działalność,
- zmiana budżetu powiatu - uchwała została przekazana do wszystkich jednostek, które w tej uchwale są wymienione.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy ktoś z obecnych ma pytania dotyczące informacji Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu. Wobec braku pytań przystąpił do realizacji następnego punktu.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że w okresie między sesjami nikt z radnych nie złożył interpelacji. W związku z tym zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie. Ze względu na brak chętnych przystąpił do realizacji następnego punktu.

Do punktu 8.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu polegającego na ograniczeniu jego działalności.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że radni mają projekt tej uchwały na druku nr 13 /załącznik nr 3 do protokołu/, który znajduje się na stolikach. Następnie zapytał radnych czy mają uwagi do tej sprawy.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że na stolikach jest brak projekt uchwały Rady Miasta Grudziądza. Stwierdził, że w związku z podjęciem za chwilę głosowania wypada zapoznać się z projektem uchwały Rady Miasta Grudziądza, w związku z czym powinien być załącznik. Dodał, że dopóki nie zapozna się projektem uchwały Rady Miejskiej nie może głosować ani za ani przeciw.
Przewodniczący obrad L. Płocki - poprosił pana Starostę Chełmińskiego o wyjaśnienie.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - przedstawił projekt uchwały Rady Miasta Grudziądza /załącznik nr 4 do protokołu/.
Radny p. P. Piekarski - dodał jako pracownik placówki służby zdrowia, że pacjenci w dużym zakresie korzystają z innych specjalistycznych poradni znajdujących się w szpitalu im. Wł. Biegańskiego. Taka sytuacja spowodowana jest m.in. brakiem budżetu powiatu chełmińskiego na funkcjonowanie wszystkich poradni. Powiedział, że wysyłana jest duża liczba pacjentów i pacjentek na specjalistyczne badania do Grudziądza. Negatywna decyzja radnych zamyka drogę do przekształcenia się w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej tym poradniom grudziądzkim. Na terenie powiatu chełmińskiego powstały dwie wiodące placówki: Niepubliczny Zakład "Twój lekarz" i Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. W niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Twój lekarz" są poradnie specjalistyczne jak dermatologiczna i neurologiczna, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu. Na terenie powiatu, miasta Chełmna działa jedyna Poradnia K, która znajduje się w ZOZ-ie, ale mogą z niej korzystać wszyscy mieszkańcy bo do poradni specjalistycznej wystarczy tylko skierowanie, bez listy pozytywnej. Chodzi tylko o przekształcenie tych poradni. Na pewno nie powinno to spowodować ograniczenia dostępności.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że czuje się usatysfakcjonowany, ponieważ miał możliwość zapoznania się z treścią projektu uchwały Rady Miasta Grudziądza. Dodał, że treść tej uchwały powinna stanowić załącznik do druku nr 13, gdyż kiedy za rok ktoś tę uchwałę przeczyta zapyta jaki to projekt uchwały był opiniowany. Stwierdził, że jest to porządkowa uwaga, natomiast z treścią wszyscy się już zapoznali.
Radca prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że nie ma żadnych prawnych przeszkód aby dołączyć projekt uchwały Rady Miasta Grudziądza jako załącznik.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że poddaje pod głosowanie wniosek p. M. Cecerko.

Za przyjęciem głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wniosek Radnego p. M. Cecerko.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że poddaje pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/146/2001 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu polegającego na ograniczeniu jego działalności /załącznik nr 5 do protokołu/.

Do punktu 9.
Informacja Zarządu na temat stopnia zaawansowania prac nad siecią szkół ponadgimnazjalnych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wszyscy radni otrzymali materiały informacyjne /załącznik nr 6 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego p. Z. Bukowskiego o krótkie wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że pisemna informacja jest na tyle kompletna, że trudno cokolwiek do niej dodać. W obecnej chwili stan prawny, o którym jest mowa nie zmienił się, przepisy wprowadzające formę szkolnictwa ponadgimnazjalnego nie zostały wydane w związku z czym działanie jest oparte o projekty ustawy. Te działania są natomiast szczegółowo omówione w dostarczonych materiałach.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że otwiera dyskusję. O zabranie głosu poprosił Radną p. G. Mazurkiewicz.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że pan Premier Buzek wypowiadał się jednoznacznie, iż powiaty są wspaniale przygotowane, sieć jest ustalona, wiemy jakie są profile i jest to informacja sprzed miesiąca. Chciała również zapytać o tę sprawę pana Starostę na Zarządzie czy powiat również dostarczał do ministerstwa takie informacje, że jest gotowy, gdyż z tej wypowiedzi wynikało, że w całej Polsce jest ta sprawa ustalona. Wypowiedź na ten temat była zawarta w Gazecie Wyborczej. Powiedziała, że według niej powiat nie występował z takimi informacjami.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że uważnie zapoznała się z informacjami dotyczącymi sieci szkół oraz wykonanych przez powiat zadań w poszczególnych miesiącach br. W związku z rozesłaniem 900 ankiet skierowanych do uczniów zapytała czy została sporządzona ich analiza. Dodała, iż wstępne projekty są już określone, dosyć szczegółowo została podana informacja, którą była zainteresowana a mianowicie: dysproporcje, koszty kształcenia komunikacja, możliwości dojazdu do szkół, kadra, wiek, baza. Ponownie zapytała czy została przeprowadzona analiza ankiet.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że analiza tych ankiet została przeprowadzona stąd też niektóre z propozycji związane są z odpowiedziami najbardziej preferowanymi przez uczniów szkół. Jeżeli byłaby taka potrzeba analiza będzie przekazana.
Radna p. M. Jakubowska - zapytała czy rzeczywiście przeprowadzona analiza wykazała to co zakładał Minister Edukacji, że 80 % młodzieży wybiera się do liceum a tylko 20% do szkół zawodowych tak jak to było w planach ministerialnych. Poza tym zapytała jak wypowiadają się uczniowie na temat preferencji w kształceniu zawodowym.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał Starostę Chełmińskiego czy jest w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytania.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - odpowiedział, że na pierwsze tak a na drugie nie ponieważ nie posiada przy sobie ankiety i nie spodziewał się tak szczegółowych pytań tym bardziej, że nikt wcześniej nie zgłaszał żadnych pytań do tej informacji. Jeżeli chodzi o 80 % to dotyczy to całej Polski, w Warszawie może to być 90 %. W skali powiatu chełmińskiego jest to jednak inaczej, preferencje nie rozkładają się w taki sposób. W małym, powiecie o charakterze wiejskim nie wygląda to w ten sposób.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy Starosta Chełmiński może udzielić Komisji Edukacji, Kultury, Sporty i Turystyki pełnej informacji dotyczącej analizy ankiet.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - odpowiedział, że tak.
Radny p, M. Cecerko - powiedział, że dla pozostałych radnych ta informacja byłaby również interesująca. Następnie zapytał jakie jest stanowisko kuratorium co do nowej sieci w powiecie chełmińskim.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że pytania, które zadała były aż tak szczegółowe ponieważ informacja miała być szczegółowa. W ubiegłym roku zakładano opracowanie do końca poprzedniego roku sieć szkół. W związku z tym uważała, że w połowie 2001 roku radni będą mieli wyczerpujące informacje.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że trudno aby informacje były szerokie jak tak naprawdę nikt nie wie co za rok się stanie i jak będzie wyglądało szkolnictwo zawodowe. Projektów jest co najmniej kilka, nie wiadomo jak długo będzie istniało szkolnictwo zawodowe. Są zupełnie sprzeczne informacje. Ministerstwo zaczyna powolnymi krokami wycofywać się ze swoich propozycji. Należy zdać sobie sprawę z tego, że większość spraw, o których mówimy zależy od uregulowań ustawowych, których nie ma. Tak naprawdę radni wchodzą przed szereg robiąc te wszystkie działania. Część z nich jest możliwa ponieważ nie zmienią się pewne preferencje natomiast tak naprawdę nie wiadomo o czym w zakresie szkolnictwa należy rozmawiać. Także Kuratorium Oświaty nie potrafi nic na ten temat powiedzieć. Nie wiedzą czym zakończą się prace legislacyjne w Sejmie. Zmieniają się one z tygodnia na tydzień, dlatego też przestano je śledzić. Na początku roku pewną sieć planowano jednak gdy zmieniania się ustawa chociażby w zakresie szkolnictwa zawodowego wszystko legło w gruzach. Szkolnictwo zawodowe miało być półtora roczne, później dwuletnie teraz mówi się o dwóch i pół roku a może nawet trzech. Odchodzi się w nowych planach prawie całkowicie od zajęć praktycznych na rzecz zajęć teoretycznych. Tak naprawdę nie wiadomo, w którą stronę to zmierza i może się wszystko dokumentnie zmienić zwłaszcza, że czekają wszystkich wybory parlamentarne. Stąd też opracowanie jest na takim niskim szczeblu. Niektóre powiaty przyjęły swoją sieć szkół ponadgimnazjalnych ale nie odnosiły się szczegółowo do niczego. Na dzień dzisiejszy istnieje tylko ustawa o systemie oświaty, która mówi, że powiaty przyjmują sieć szkół ponadgimnazjalnych. Jeżeli nie będzie uszczegółowienia trudno w takiej sytuacji mówić konkretnie. Co jakiś czas zmienia się zakres tego co jest w profilach. W chwili obecnej bez ustaw uchwalonych nie wiele więcej można powiedzieć. Przypominając sobie sytuacje wprowadzania reformy gimnazjalnej sytuacja była podobna. Statut gimnazjum specjalnego ukazał się osiem miesięcy po wejściu w życie całej reformy. Bardziej można spodziewać się, iż ta reforma będzie robiona tak jak wszystkie, na ostatnia chwilę i akty prawne ukażą się dopiero w przyszły roku. W związku z tym ostateczne decyzje podjęte będą w przyszłym roku. Stwierdził, że te zarzuty pod kierunkiem Zarządu nie są sprawiedliwe. Dopóki nie będzie aktów rangi ustawowej niewiele Zarząd jest w stanie dokonać, choćby to, czy szkolnictwo zawodowe ma być półtoraroczne czy trzyletnie to jest zasadnicza zmiana, czy ma być tylko teoretyczne czy teoretyczno-praktyczne.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że to nie są zarzuty pod kierunkiem Zarządu. Zdaje sobie sprawę, że jeszcze uregulowań prawnych nie ma, rozporządzeń nie ma i wiadomo jak działa Ministerstwo Edukacji, i kiedy te rozporządzenia się ukazują. Komisji Edukacji chodziło o informacje dotyczące naszego powiatu. Skoro uczniowie zostali zankietowani jakie są preferencje, czy zasięgnięta była opinia u pracodawców gdzie ile, jakich uczniów jest potrzeba. Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, chodzi o uzyskanie informacji na ten temat dotyczący powiatu chełmińskiego, o wizję w jakich kierunkach będzie można młodzież kształcić. Dotyczy to szkolnictwa zawodowego, ponieważ w liceach młodzież będzie wybierała sobie profile jakie będą i które będzie można zmieniać w każdej chwili. Po liceach młodzież z reguły będzie jeszcze kontynuować naukę w szkołach wyższych. Dodała, że skoro tyle ankiet zostało przeprowadzonych to można byłoby przekazać te informacje radnym. Z drugie strony zdaje sobie spraw, że trzeba będzie czekać na akty prawne.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że żadne przepisy nie powiedzą ile młodzieży należy kształcić w zawodzie a ile w liceum oraz w jakim zawodzie kształcić młodzież w powiecie. Uważa, że sam projekt sieci może być wcześniej ustalony. Intensywne prace merytorycznych pracowników starostwa i komisji powinny być prowadzone na bieżąco po to aby radni nie byli zaskoczeni ustawą. Ustawa nie wskaże w jakich zawodach należy kształcić ale co do ilości lat kształcenia pewne informacje są potrzebne. Radni nie powinni się łudzić, że kładzie się nacisk na ogólne wykształcenie, 80 % w liceach. Szkoły wyższe nie są przygotowane i tak naprawdę kształcenie zawodowe przeniesie się o kilka lat później, gdyż wszyscy po liceum ogólnokształcącym nie dostaną się na studia i będą musieli być w zawodzie kształceni tylko w tym przypadku klika lat później.
Radny p. P. Madej - powiedział, że wiele informacji, o których Zarząd rozmawia mogą być przekazywane komisji, ponieważ dwóch członków Zarządu uczestniczy w pracach Komisji Edukacji. W związku z tym wiele spraw można sobie wzajemnie wyjaśniać. Dodał, że jeżeli radni będą rozmawiać na ten temat nie mając za dużo informacji to będą nad jednym punktem sesji obradować do późnych godzin wieczornych.
Radna p. G. Mazurkiewicz - odnosząc się do wypowiedzi kolegi z Zarządu powiedziała, że nie wszystkie informacje omawiane na Zarządzie dotyczące oświaty powinny być przekazywane na komisję. Jeżeli tak to powinno to zostać uszczegółowione.
Przewodniczący p. L. Płocki - podsumowując powiedział, że Starosta Chełmiński spowoduje dostarczenie materiałów podsumowujących tą ankietę, która została przesłana do uczniów zainteresowanym.

Do punktu 10.
Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmnie o stanie sanitarno-epidemiologicznym na terenie powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący p. L. Płocki - powiedział, że wszyscy radni otrzymali informację, którą pan dyrektor przygotował /załącznik nr 7 do protokołu/. Następnie poprosił pana T. Lausa o krótkie wprowadzenie do tematu.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej p. T. Laus - powiedział, że jest to skrypt materiałów, przygotowany na życzenie pana przewodniczącego, aby dawał obraz pewnym rzeczą, które się najczęściej przewijały w pytaniach, w rozmowach z radnymi, wójtami. Są w nim uwzględnione takie sprawy jak:
- wodociągi, gdyż jest to temat rzeka i ciągnie się zawsze, jest to w gminach poruszane. Odpowiedź brzmi, że nie jest tak tragicznie, może być lepiej. Mamy jednak okres dostosowawczy, gdyż weszła nowa ustawa, jeżeli ktoś chce możemy ją powielić. Zakłada, realizację w ciągu trzech lat norm narzuconych przez UE a PSS-E będzie tego dopilnowywać. Jeśli będą pytania ze strony wyborców odpowiedział, że cierpliwie muszą czekać, gdyż odgórnie są narzucone trzy lata na stosowanie polskiej normy. Deklaracje i rozmowy są takie, aby zakończyć to już w tym roku.
- zatrudnienie i chorób zawodowe, które nie są niczym nowym. Jednym problem jeżeli chodzi o działanie w inspekcji PSS-E poprosił, aby radni w rozmowach z wyborcami mogli być świadomi faktu, zgłaszania pewnych zakładów, instytucji związanych nie z represją tylko z prowadzeniem monitoringu, który ma powodować poprawienie stanu sanitarnego. Faktem jest udział bezpośrednio korzystających z tego. To, że nastąpi samodyscyplina, każdy kto będzie zgłaszał do gminy działalność lub do innego urzędu, informacja taka będzie przekazywana do Stacji i łatwiej będzie pewne czynności kontrolne zacząć realizować.
- prowadzenie spotkań z lekarzami. Jeżeli chodzi o zagrożenie epidemiologiczne nie istnieje w żadnym zakresie. Podniosły się wskaźniki na terenie województwa natomiast w powiecie nie. Wzrosły zachorowania na żółtaczkę typu B 70 % spowodowanych hospitalizacją, natomiast na terenie powiatu chełmińskiego takiego wzrostu nie zarejestrowano. Wzrosły zachorowania na różyczkę ,w zeszłym roku były obniżenia w tym roku wzrosły. PSS-E cały czas jest w kontakcie z ośrodkami i lekarzami. Szczepionki też nie będą problemem dla mieszkańców. Problem natomiast jest szpital i ośrodek zdrowia w Starogrodzie. Na pewno radni nie mieli okazji zobaczyć dokumentu wydawanego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, gdzie powiat chełmiński w sześciu miejscach wymieniony jest negatywnie natomiast raz pozytywnie - jako najmniejszy wskaźnik zachorowań od źródła zakażeń szpitalnych. Jest to jeden z największych problemów jeżeli chodzi o koszty leczenia. Natomiast negatywnie mówi się o szpitalu w sensie struktury , to samo jeżeli chodzi o ośrodek Zdrowia w Starogrodzie. Dodał, że PSS-E jest w stałym kontakcie nie tylko telefonicznym z lekarzami i ośrodkami, są podpisane protokoły, są narzucone pewne techniki. Jeżeli ktoś z radnych był w ostatnim czasie w szpitalu tak jak zaczyna wyglądać korytarz, ciąg komunikacyjny, który jest najgorszym stanie to będą tak samo wyglądały pozostałe oddziały. Poprosił o cierpliwość. Stacja jest nie tyle nieskuteczna co po prostu chce ą sprawę załatwić na zasadzie nie policji tylko negocjacji, ponieważ każdy znajduje się w podobnej sytuacji ekonomicznej.,
- w zakresie służby zdrowia pod względem zaszczepienia jest 97% wykonania. Ta kontrola należy do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejn i jest na bieżąco prowadzona,
- stan obiektów publicznych i ośrodka nad Jeziorem Starogrodzim - inwestycja, która była prowadzona przez powiat jest cały czas kontrolowana przez Stację w ramach kontaktu z inwestorami, z projektantami wykonania. Stan kąpieliska jest cały czas na bieżąco sprawdzamy co roku i nigdy nie było z tym problemu,
- powstał dokument w PSS-E w Chełmnie - stan sanitarny powiatu chełmińskiego, który jest bardzo szczegółowy i będzie gotowy do końca przyszłego tygodnia. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany będzie udostępniony w formie pisemnej albo na dyskietce.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - nawiązując do początku wypowiedzi dyrektora potwierdził, że materiały, które pan dyrektora chciał udostępnić są zbyt obszerne, kilkudziesięciu stronicowe stąd skrypt wielkości ośmiu stron jest wystarczający. Następnie otworzył dyskusję i o zabranie głosu poprosił Radnego p. M. Misiaszka.
Radny p. M. Misiaszek - zapytał jak duży jest problem osiągnięcia nowej normy, o której pan T. Laus wspomniał w zakresie żelaza i manganu. Czy w którymś z ujęć utrzymywane są te normy, czy wszystkie wymagają inwestycji.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej p. T. Laus - zapytał czy chodzi tu o problem ekonomiczny.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział że nie tylko.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej p. T. Laus - powiedział, że to nie jest problem PSS-E ale ogólnopolski. Dodał, że norma się nie zmieni natomiast uda się ją wprowadzić w przypadkach, gdzie nie będzie problemu pozyskać fundusze inwestycyjne. Na terenie powiatu nie spotkał się z przypadkiem, aby któreś z ujęć musiały być zamknięte.. Jeżeli chodzi o czas to nie będzie wymagany ustawa we wrześniu została uchwalona i jest na to jeszcze przynajmniej 24 miesiące. Jest to dużo czasu i dużo pieniędzy jesteśmy w stanie zgromadzić.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że według niego brakuje informacji o higienie komunalnej, o stanie sanitarnym, gdyż dużo się mówi o wodociągach, ujęciach a o systemie kanalizacji ściekowej nie. W związku z tym jak wygląda sytuacja w powiecie, czy jest to monitorowane.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej p. T. Laus - powiedział, że PSS-E monitoruje i wskaźnikiem tego stanu są: azotyny, azotany oraz bakteria, która jest miernikiem czystości wód, przenikania tych nieczystości, chodzi tu o szamba. W przypadku, gdy jest skanalizowane miasto takiego problemu nie ma. Jeżeli chodzi o stan sanitarno-epidemiologiczny jest on zachowany, nie ma żadnych wskaźników, które zostały przekroczone. Mamy przygotowane materiały promocyjne z którymi chcemy się zwrócić do samorządów, na temat tzn. przydomowych, ekologicznych szamb, pozyskania pieniędzy na te środki, żeby zmienić sytuację na bardziej normalną. Normy są zachowane, zagrożenie sanitarne nie istnieje natomiast żeby zmienić stan, który jest przeprowadzone zostały rozmowy na temat zmiany systemu myślenia.
Radny p. M. Cecerko - zapytał, czy pan dyrektor uważa, ze standardem XXI jest budowanie szamb dla bloków wielorodzinnych.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej p. T. Laus - powiedział, że możemy zadać sobie pytanie czy izba przyjęć, kuchnia szpitalna może funkcjonować czy też nie. Rozmawiamy tutaj o budynku socjalnym. Dlatego opinia PSS-E jest pozytywna.
Radny p. M. Cecerko - zapytał, czy budynek socjalny będzie podłączony do kanalizacji.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej p. T. Laus - powiedział, że jest świadomy podpisania opinii i nie myśli tutaj o standardzie XXI wieku tylko o środkach na ten cel.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że jest to decyzja osób kompetentnych, gdyż pieniądze nie małe są i jest to kwestia wyboru na co je wydać. Argument ekonomiczny mówiąc o nadzorze sanitarnym nie ma takiego znaczenia. Są to decyzje ludzi rządzących gminą, czy firmą.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej p. T. Laus- zapytał czy radny p. M. Cecerko uważa, że szambo stwarza zagrożenie epidemiologiczne.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że na ten temat można byłoby porozmawiać w innym terminie. Podsumowując dodał, że chciałby aby stacja zajmowała się większą ilością spraw, niż taka którą przeczytał w materiałach. Prawdopodobnie nie wszystko zostało w nich ujęte. Pewne gminy, np. Gmina Kijewo Królewskie intensywnie działa w kierunku systemu oczyszczania. Dodał, że warto pokazywać nie tylko tam gdzie jest źle ale również tam gdzie jest dobrze.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej p. T. Laus - powiedział, że w związku z kontrolą wojewódzką PSS-E, która trwa od lutego posiada materiały. Na ich podstawie stan wód jeżeli chodzi o szkolnictwo jest niezadowalający. Dyrektor dodał, że ma gotowy projekt ustawy, który mówi, że działania PSS-E w szkołach, dożywianie i przewóz dzieci jest na bardzo wysokim poziomie biorąc pod uwagę województwo kujawsko-pomorskie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że dyrektor p. Laus wspominał na początku swojej wypowiedzi o zwiększonej ilości zakażeń przy hospitalizacji. Co należy rozumieć przez zwiększoną ilość, na czym te zakażenia polegają i co PSS-E czyni w celu ich wyeliminowania.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej p. T. Laus - powiedział, że z całym szacunkiem dla pana przewodniczącego ale zakażenia zwiększyły się na terenie województwa a nie powiatu chełmińskiego. W powiecie stopień zaszczepienia populacji wzrósł o 4000 osobników tzn. 4000 osób udało się zachęcić do zaszczepienia się przeciwko żółtaczce. Temat zakażeń jest rozległy i naprawdę szkoda czasu. Mówiąc w skrócie nie jest to kwestia personelu w sensie personelu Powiatowej Stacji na terenie powiatu chełmińskiego. Monitoring jest prowadzony na bieżąco, jest spadek zachorowań, a Stacja jest wymieniona w wojewódzkiej notatce dotyczącej stanu sanitarnego województwa na pierwszym lub 2 miejscu jako najbardziej dociekliwa i prężna w tej dziedzinie. Dodał, że jego zdaniem te informacje są dla radnych najważniejsze. Jeżeli chodzi o sposób w jaki się to dzieje chętnie udostępni panu przewodniczącemu materiały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że może niedokładnie wysłuchał i sądził, że to w powiecie chełmińskim zwiększyły się zachorowania.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej p. T. Laus - dodał, że to co PSS-E w Chełmnie zrobiła jest dla niego za mało. Dodał, że w województwie rośnie wskaźnik infekcji i niestety jest to sprawdzone, że w 70 % bierze się to z jednostek służby zdrowia tak wiec warto się zaszczepić.
Radny p. P. Piekarski -dodał, że zarządzeniem wewnętrznym szpitala jest fakt, iż wszyscy pacjenci do planowanych zabiegów operacyjnych są zobowiązani do praktycznie całkowitego zaszczepienia się przeciwko wzw. Po pierwsze chroni to pacjentów, a po drugie chroni to szpital w razie zachorowania, pacjenta od odpowiedzialności.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał w związku z tym skąd bierze się ta zwiększona ilość zakażeń na terenie województwa.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że nie wiem jak robią inni, ale wie jak jest robione w szpitalu w Chełmnie. Jednostki służby zdrowia powiatu chełmińskiego są na czele w województwie ale w dobrym znaczeniu, że jest mało zakażeń i jest najszerzej prowadzona akcja.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że tę informację należy rozpopularyzować, żeby ściągnąć klientów spoza powiatu.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej p. T. Laus - dodał, że na pewno będą pytania kierowane do radnych, ponieważ w mediach była podana informacja, że są problemy ze szczepionką tzn. tą nieodpłatną. Być może radni spotkają się z takimi pytaniami. Faktycznie wstrzymano szczepienia rocznika 1987 na dzień dzisiejszy, z racji tego, że występują przejściowe problemy natury ekonomicznej. Natomiast jeśli chodzi o powiat chełmiński na bieżąco PSS-E posiada około 300 szczepionek miesięcznie. Na dzień dzisiejszy wliczając zapotrzebowanie właśnie w celu realizacji zadania. Jest faktem, że PSS-E ma przejściowe problemy. Natomiast nie ma takich przypadków poza rocznikiem 1987, żeby ktoś nie otrzymał szczepionek za dokonaniem zapłaty. Może być to kwestia oczekiwania dwóch, trzech dni ale istnieje ciągły przepływ tych szczepionek.
Przewodniczący obrad ogłosił 5 min. przerwę od godz. 16:15 do 16:20.

Do punktu 11.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy Zespołowi Szkół Rolniczych w Grubnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały na druku nr 1 wraz z uzasadnieniem pana Starosty /załącznik nr 8 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do projektu tej uchwały.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w związku z powołaniem przy Zespole Szkół Rolniczych w Grubnie szkół innego typu niż rolnicze: gimnazjum z oddziałami przystosowującymi do pracy czyli wcześniej Liceum Ogólnokształcącego, szkoła zwróciła się z prośbą o zmianę nazwy szkoły. Zarząd przychylił się do tego wniosku i skierował na sesję Rady Powiatu uchwałę zmieniająca brzmienie nazwy na określone w tej uchwale.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o przedstawienie opinii do projektu tej uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - przeczytała opinię w w/w sprawie /załącznik nr 9 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że otwiera dyskusję związaną z tym tematem. O zabranie głosu poprosił Radnego p. M. Cecerko.
Radny p. M. Cecerko - poprosił o wyjaśnienie drugiego członu nazwy Centrum Kształcenia Praktycznego, czy jest to jakaś tradycja , czy ma to jakiś skutek.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych p. M. Potorski - powiedział, że Centrum Kształcenia Praktycznego jest drugim członem funkcjonowania szkoły zgodnie z projektami reformy systemu edukacji narodowej, gdzie część teoretyczna kształcenia w szkołach zawodowych ma się odbywać w szkole, teoretycznie natomiast kształcenie praktyczne czy praktyczna nauka zawodu powinna się odbywać albo u pracodawcy albo w Centrach Kształcenia Praktycznego. Takie Centrum Kształcenia Praktycznego zostało w 1999 roku powołane przy Zespole Szkół Rolniczych po to, żeby nie tracić członu kształcenia zawodowego, a więc konkretnie praktycznej nauki zawodu i kształcenia praktycznego co w całej nazwie powinno funkcjonować. Centrum Kształcenia Praktycznego zgodnie z reformą będzie się zajmować praktyczną nauką zawodu, kształceniem praktycznym uczniów.
Radny p. M. Cecerko - zapytał, czy na bieżący dzień jedną z jednostek Zespołu Szkół Rolniczych jest Centrum Kształcenia Praktycznego. Dodał, czy w sytuacji złożenia wniosku o poprawę projektu uchwały w celu zmiany nazwy na Zespół Szkół im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie formalnie nic się nie stanie, ponieważ nie mamy jeszcze projektów ustawy.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych p. M. Potorski - powiedział, że stanie się o tyle, że z nazwy szkoły zniknie Centrum Kształcenia Praktycznego.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że to centrum będzie funkcjonować jako jednostka organizacyjna.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych p. M. Potorski - powiedział, że projekt ustawy przewiduje, aby praktyczna nauka zawodu odbywała się w Centrum Kształcenia Praktycznego.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że w takim przypadku nazwa ma być zgodna z projektem ustawy.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych p. M. Potorski - powiedział, że przy innej nazwie szkoły nie może wystawiać certyfikatu czy zaświadczenia, że uczeń nabył po odpowiednim przeszkoleniu umiejętności np. pracownika wykwalifikowanego może to nadawać Centrum Kształcenia Praktycznego.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że nie chce likwidować centrum tylko pominąć w nazwie szkoły.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych p. M. Potorski - powiedział, że jest to szkoła, natomiast Centrum Kształcenia praktycznego ma prawo nadawania certyfikatu. W przypadku, gdy nie będzie tego w nazwie szkoły nie może wtedy tego używać.
Radna p. M. Jakubowska - zapytała, czy w przypadku braku CKP w nazwie dyrektor nie będzie miał uprawnień do wystawiania certyfikatu.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych p. M. Potorski - odpowiedział, że dokładnie tak.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że pan dyrektor powołuje się na projekt ustawy i zachodzi tu sprzeczność, ponieważ jeżeli jest projekt ustawy to jest to dokument, którego tak naprawdę jeszcze nie ma, nie jest obowiązujący.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych p. M. Potorski - powiedział, że Centrum Kształcenia Praktycznego zostało powołane i ono legalnie funkcjonuje na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że Minister Rolnictwa w takim przypadku podjął tę decyzję na podstawie ustawy starej a nie nowej.
Radny p. W. Bińczyk - zaproponował nazwę o brzmieniu Zespół Szkół i Centrum Kształcenia Praktycznego, ponieważ teraz według niego Zespół Szkół należy do Centrum Kształcenia Praktycznego. Należało by dodać literkę "i".
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że bez "i" Zespół Szkół ginie w nazwie jakby go nie było.
Radny p. P. Madej - zapytał, czy Centrum Kształcenia Praktycznego jest inną, osobną jednostką.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych p. M. Potorski - powiedział, że jest to jednostka, która wchodzi w skład Zespołu Szkół Rolniczych i działa pod jednym kierownictwem Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych.
Radca prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że w Zespół Szkół też wchodzą jakieś szkoły a Centrum Kształcenia Praktycznego działa na zasadach szkoły, ono ma swój statut i jeżeli w nazwie miałoby być coś z Centrum to nie można dodać "i", ponieważ sugerowałoby to, że jest Zespół Szkół i coś jeszcze. Dodał, że nie ma przymusu, aby w nazwie było Centrum Kształcenia Praktycznego. Ono jest jednym ze składników Zespołu Szkół i jeżeli mamy coś zmieniać to na pewno nie z "i".
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, jaka nazwa funkcjonowała dotychczas.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP p. M. Potorski - powiedział, że dotychczas funkcjonowała nazwa Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego bez "i". Dodał, ze chodzi mu o to, aby używając całej nazwy nie zginęło Centrum Kształcenia Praktycznego. W przeciwnym przypadku będzie to tylko Zespół Szkół nr 3 i będzie można z powodzeniem kojarzyć tak jak Liceum Ogólnokształcące, jak Zespół Szkół Zawodowych. Chodzi o to aby nie zginęło to z nazwy.
Przewodniczący p. L. Płocki - zapytał czy Radny p. W. Bińczyk podtrzymuje swój wniosek.
Radny p. W. Bińczyk - odpowiedział, że to nie był wniosek a tylko uwaga.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy koś z radnych ma jakieś pytania lub chce zabrać głos w tym punkcie. Następnie oddał głos Radnej p. M. Jakubowskiej.
Radna p. M. Jakubowska - zapytała, czy Centrum Kształcenia Praktycznego nadaje jakieś kwalifikacje.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych p. M. Potorski - powiedział, że w zawodach rolniczych tak..
Radna p. M. Jakubowska - powiedział, że w Zespole Szkół Zawodowych nie ma takiego Centrum i osoby, które kończą tą szkołę też mają zawody, są kucharzami, fryzjerami. W związku z tym zapytała jak ta sprawa odnosi się do Zespołu Szkół Rolniczych.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych p. M. Potorski - powiedział, że jest to zgodne z określeniem Ministerstwa Rolnictwa. Kształcenie zawodowe powinno odbywać się albo u pracodawcy albo w centrum. Kształcenie praktyczne w tym przypadku wychodzi poza szkołę. W Zespole Szkół Zawodowych nie ma przewidzianego odbywania praktycznej nauki zawodu. Dzieje się to albo u pracodawcy albo w Centrum Kształcenia Praktycznego. Z chwilą kiedy uczeń przychodzi do centrum np. w celu nabycia umiejętności spawacza, dyrektor ZSR ma prawo wydać certyfikat po odbyciu praktyk i zdaniu egzaminu, potwierdzający te umiejętności.
Radny p. M. Cecerko - zapytał, czy certyfikat wydaje Centrum Kształcenia Praktycznego.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych p. M. Potorski - powiedział, że certyfikat wydaje Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego.
Radny p. M. Cecerko - zapytał, czy w sytuacji zgłoszenia wniosku o poprawę projektu uchwały na Zespół Szkół im. Ignacego Łyskowskiego czy pan Dyrektor M. Potorski wyrazi pozytywną opinię.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych p. M. Potorski - powiedział, że nie podoba mu się ta propozycja, ponieważ z nazwy w takiej sytuacji zniknie Centrum Kształcenia Praktycznego.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że Centrum zniknie tylko z nazwy natomiast dalej będzie funkcjonować.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych p. M. Potorski - powiedział, że nadal będzie funkcjonować ale nie będzie nazwy Centrum Kształcenia Praktycznego. Dodał, że w Województwie Kujawsko-Pomorskim są dwa Centra Kształcenia Praktycznego, we Włocławku jeżeli chodzi o zawody ogrodnicze i w Grubnie w zawodach rolniczych. Drugiego centrum w zawodach rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim nie ma.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy w obowiązującym ustawodawstwie nie ma pojęcia Centrum Kształcenia Praktycznego tzn. w ustawie o systemie oświaty.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP p. M. Potorski - powiedział, że nikt tego pojęcia z ustawy nie anulował. Istnieją zgodnie z ustawą Centra Kształcenia Ustawicznego i Centra Kształcenia Praktycznego.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy w związku z tym nie podoba się Dyrektorowi panu M. Potorskiemu zaproponowana propozycja zmiany projektu uchwały.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych p. M. Potorski - powiedział, że nie podoba mu się ta propozycja chociażby ze względu na funkcjonowanie tylko jednego Centrum Kształcenia Praktycznego kształcącego w zawodach rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że proponowana nazwa sugeruje, że praktyczna nauka zawodu odbywa się na miejscu w szkole natomiast w Zespole Szkół Zawodowych nie odbywa się na miejscu. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chce jeszcze zabrać w tym temacie głos. W związku z brakiem chętnych poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/147/2001 r. w sprawie nadania nowej nazwy Zespołowi Szkół Rolniczych w Grubnie /załącznik nr 10 do protokołu/.

Do punktu 12.
W sprawie przyjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że radni projekt uchwały mają zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 11 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego p. Z. Bukowskiego o krótkie wprowadzenie do treści projektu uchwały.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w związku z powołaniem Zespołu Szkół nr 1 zaistniała konieczność wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół nr 1. Ustawa określa, kto wchodzi w skład Komisji Konkursowej. Jednocześnie poprosił o wypełnienie projektu uchwały. Wcześniej nie było to możliwe, ponieważ do dnia sesji napływały z różnych organów kandydatury. Wymienione nazwiska były następujące:
- Kurator Oświaty oddelegował do Komisji Konkursowej panią Barbarę Wolską oraz pana Czesława Stawikowskiego. Są oni starszymi wizytatorami, którym podlega powiat chełmiński,
- Rada Pedagogiczna oddelegowała panią Małgorzatę Giżyńską i pana Jana Dziombę,
- Rada Rodziców oddelegowała panią Marię Żurawskę i pana Tadeusza Matyjasika,
- Związek Nauczycielstwa Polskiego oddelegował panią Krystynę Grabowską,
- NSZZ "Solidarność"oddelegowało panią Danutę Kordowską.
Pierwsze dwie osoby w uchwale są propozycją Zarządu Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o przedstawienie opinii do projektu tej uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - przeczytała opinię w w/w sprawie /załącznik nr 12 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/148/2001 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie /załącznik nr 13 do protokołu/.

Do punktu 13.
W sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/130/2001 Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 14 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że uchwała na w/w temat stanowi nierozerwalną całość z dwoma następnymi uchwałami: uchwałą w sprawie założenia publicznego Gimnazjum w Grubnie oraz uchwałą w sprawie włączenia Gimnazjum nr 2 do Zespołu Szkół Rolniczych w Grubnie. Omawiana uchwała wynika z ewentualnego powstania kolejnego gimnazjum, które powinno mieć odrębny numer. Chodzi tu o: gimnazjum publiczne oraz gimnazjum sportowe. Stwierdził, że Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę możliwości szkoły, kadrę pedagogiczną oraz kwalifikacje kadry pedagogicznej, warunki panujące w szkole zaproponował, zgodnie z wnioskiem szkoły, powołać jedną klasę gimnazjum sportowego, lekkoatletycznego w Grubnie. Dodał, że przedstawione argumenty są przemawiające za powołaniem tej szkoły. Omawiane trzy uchwały biorą się z przyjęcia tych argumentacji.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o przedstawienie opinii do projektu tej uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - przeczytała opinię w w/w sprawie /załącznik nr 15 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy 2 głosach przeciwnych i braku wstrzymujących się.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/149/2001 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/130/2001 Rady Powiatu w Chełmnie /załącznik nr 16 do protokołu/.

Do punktu 14.
W sprawie założenia publicznego Gimnazjum nr 2 w Grubnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i Statutem Gimnazjum nr 2 zawartym na druku nr 2 /załącznik nr 17 do protokołu/. Następnie poprosił Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o przedstawienie opinii do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - przeczytała opinię w w/w sprawie /załącznik nr 18 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że otwiera dyskusję na ten temat.
Radny p. M. Misiaszek - zaproponował, aby władze Stolna wypowiedziały się na omawiany temat.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że generalnie stanowisko władz Stolna jest znane co wynika z opinii przedstawionej przez Przewodniczącą Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowską. Następnie oddał głos p. M. Potorskiemu.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Grubnie - powiedział, czy jeden oddział gimnazjum sportowego może zaważyć, że młodzież ze Stolna, gminy Stolna lub innej gminy zburzy sieć szkół podstawowych, gimnazjalnych na terenie całego powiatu chełmińskiego. Dodał, że 17 i 18 czerwca br. na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkół Rolniczych na 90 szkół z całej Polski sportowcy z Grubna zajęli 5 miejsce. Zdobyli jeden złoty, dwa srebrne i trzy brązowe medale. Młodzież, która przychodzi do Zespołu Szkół Rolniczych posiada potencjał, który należy szkolić od lat wcześniejszych. Dodatkowo na 111 nauczycieli sklasyfikowanych na w/w Igrzyskach szkół sportowych pan Kęsik jest sklasyfikowany na dziewiątym miejscu w Polsce, pan Zacharek na trzydziestym piątym. Dla porównania szkoła z Włocławka zajęła 34 miejsce, szkoła z Bydgoszczy 46, z Grudziądza 54. Umiejscowienie tych ośrodków na podanych miejscach, które są o wiele większe, umiejscowione w innych warunkach niż szkoła w Grubnie jest argumentem na korzyść Grubna. Rozumie, że każdy z wójtów będzie dbał o swój interes, aby młodzież została na terenie swojej gminy. Jeżeli z Grubna 10 osób chodzi do gimnazjów i szkół podstawowych w Chełmnie, wójtowie nie mają nic przeciwko temu. Dodał, że jego dziecko z Gminy Stolno uczęszcza do szkoły podstawowej w Chełmnie i najprawdopodobniej z powodu trenowania siatkówki pójdzie do gimnazjum siatkarskiego przy Liceum Ogólnokształcącym. Zapytał, dlaczego w takim przypadku wójtowie nie protestują. Stwierdził, iż w zadaniu własnym powiatu jest prowadzenie gimnazjów specjalnych i takim gimnazjum jest gimnazjum sportowe. W związku z tym zapytał, jakie kryteria musi spełnić gimnazjum w Grubnie, nauczyciele tam pracujący, żeby docenić to co czyni Rada Pedagogiczna dla promowania Gminy Stolno, powiatu chełmińskiego.
Wójt Gminy Stolno p. J. Rabeszko - zapytał, czy tworzone gimnazjum ma być dla całego powiatu czy też dla Grubna, Stolna i Małego Czystego, ponieważ tylko te miejscowości zostały wymienione. Dodał, że z danych wynika za dwa lata wystąpi niż demograficzny i w związku z tym będzie coraz mniej dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum. Na terenie każdej gminy muszą być cztery szkoły. W przypadku utworzenia gimnazjum część dzieci odejdzie do tej szkoły, natomiast część odejdzie do gimnazjum do Chełmna, ponieważ taka jest wola rodziców. Mają oni prawo decydowania do jakiej szkoły uczęszcza ich dziecko. W pewnym momencie zbraknie środków do utrzymania szkół. Do szkoły w Małym Czystym obecnie uczęszcza 108 uczniów, z czego ponad 60 jest z Gminy Papowo Biskupie. W sytuacji, gdy Gmina Papowo Biskupie zabierze dzieci do swoich szkół ponieważ brakuje pieniędzy, pozostaną nauczyciele. W celu rozwijania zdolności sportowych młodzieży od 1 września 2001 roku będą dodatkowe zajęcia prowadzone przez pana Marka Matusa, który jest trenerem sekcji Nadwiślanin Małe Czyste. Dodał, że Małe Czyste w ostatnich zawodach na poziomie województwa kujawsko-pomorskiego zajęło czwarte miejsce, natomiast pierwsze trzy miejsca szkoły sportowe. Pojawiały się pytania, gdzie ta szkoła się znajduje. Młodzież nie jest pozostawiana na pastwę losu. W założeniach rozwoju gminy jest budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Stolnie. W tym lub przyszłym roku zostanie opracowana dokumentacja. Gmina dostanie znaczne środki ze sprzedaży Famed-u w związku z czym będą one mogły być przeznaczone na budowę sali gimnastycznej. Na rezultaty trzeba będzie poczekać dwa, trzy lata, ale nie można powiedzieć, że nie istnieje zaplecze techniczne. Dodał, że jest również zaplecze pedagogiczne, trenerskie. Pan Matus ma uprawnienia a także inni nauczyciele, którzy jego zdaniem też mają zdolności i będą mogli poprowadzić grupę młodzieży. Po wstępnej informacji wśród uczniów po szóstej klasie z pięćdziesięciu kandydatów do gimnazjum w Stolnie pozostanie 20 osób. Pozostali wybiorą utworzone m.in. gimnazjum sportowe w Grubnie, gimnazjum w Chełmnie lub gimnazjum przysposabiające. W takim przypadku jedna klasa odejdzie a co za tym idzie odejdą też pieniądze i brak godzin pracy dla nauczycieli. Uważa, że każdy ma obowiązek gospodarzyć, walczyć o swoje szkoły i nauczycieli. Nauczyciele za kilka lat mogą zarzucać złe myślenie i działanie. Do wypowiedzi upoważniony został przez Radę i Zarząd Gminy Stolno, gdyż taką decyzję podjęli i będą ja podtrzymywać. Natomiast ostateczna decyzja należy do Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - oddał głos radnemu p. Dariuszowi Śliwińskiemu.
Radny p. Dariusz Śliwiński - zapytał czy Radna p. M. Jakubowska może przeczytać pismo Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki została wydana na podstawie opinii wyrażonych przez wszystkich wójtów z terenu powiatu pisma, Zarządu Gminy Stolno oraz pisma Związku Ziemi Chełmińskiej, w sprawi powołania gimnazjum przy Zespole Szkół Rolniczych w Grubnie. Przeczytała pismo następującej treści: "Związek Ziemi Chełmińskiej sprzeciwia się powołaniu gimnazjum przy Zespole Szkół Rolniczych w Grubnie. Uważamy, że na terenie powiatu chełmińskiego jest wystarczająca ilość gimnazjów optymalnie zlokalizowanych, zapewniająca wszystkim uczniom realizację obowiązku szkolnego. Z poważaniem Przewodniczący Związku Ziemi Chełmińskiej Jan Jurczak." Dodała, że pismo to zostało skierowane od sześciu gmin i miasta Chełmna.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 2 radnych, dziesięciu było przeciwnych i czterech wstrzymujących się.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie większością głosów nie przyjęła uchwały w sprawie założenia publicznego Gimnazjum nr 2 w Grubnie.
Dodał, że automatycznie proponuje wykreślenia z porządku obrad projektu uchwały zawartego na druku nr 5.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że należy głosować nad wykreśleniem tego punktu z porządku obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wiadomo, iż punkt ten znajduje się w porządku obrad, ale w związku z niepowołaniem Gimnazjum publicznego w Grubnie nie można dyskutować nad pozostałymi punktami z tym związanymi.
Radca prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że głosowanie byłoby nielogiczne. Z ordynacji wyborczej jednak wynika, że nawet w sytuacji, gdy radny zrzeknie się mandatu to i tak trzeba tę sytuację przegłosować.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że ma wątpliwości co do wypowiedzi radcy prawnego p. T. Sobieskiego, ponieważ w sytuacji głosowania mogłaby zaistnieć sytuacja włączenia nieistniejącego gimnazjum do Zespołu. Szkół Rolniczych. Dodał, że należy w tej sytuacji zastosować wykładnie logiczną i skoro niepowołano Gimnazjum nr 2 nie można decydować co dalej z nim zrobić. Ta uchwała automatycznie straciła rację bytu, ponieważ nie ma prawnego bytu jak Gimnazjum nr 2 w Grubnie.
Radny p. D. Śliwiński - złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktów związanych z Gimnazjum nr 2 w Grubnie.
Radny P. M. Cecerko - zaproponował rozważać takie sytuacje, aby nie było takich problemów na przyszłość. Stwierdził, że może lepszym pomysłem byłaby jedna uchwała podejmująca wszystkie sprawy związane z Gimnazjum nr 2 w Grubnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że taka sytuacja jest niemożliwa.
Radca prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że sytuacja może się skompilować, ponieważ zmiana porządku obrad zgodnie z nową ustawą o samorządzie powiatowym następuje bezwzględną większością głosów.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie wniosek Radnego p. D. Śliwińskiego w sprawie wykreślenia z porządku obrad następnych punktów związanych z Gimnazjum nr 2 w Grubnie.

Za przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie wykreślenia z porządku obrad następnych punktów związanych z Gimnazjum nr 2 w Grubnie.

Do punktu 15.
W sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majtku trwałego Samodzielnego Publicznego zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 6 wraz z uzasadnieniem /załącznik nr 19 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do treści tej uchwały Starostę Chełmińskiego p. Z. Bukowskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że zgodnie z ustawą o Zakładach Opieki Zdrowotnej organ, który tworzył zakład, czyli w przypadku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie powiat chełmiński, ma obowiązek określenia zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego tegoż zakładu. W związku z tym pojawił się projekt uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej p. P. Piekarskiego o przedstawienie opinii do projektu w/w uchwały.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej p. P. Piekarskiego - odczytał opinię w w/w sprawie /załącznik nr 20 do protokołu/.
Dodał, że wszyscy radni otrzymali odpowiedź na zadane pytania w materiałach znajdujących się na stolikach /załącznik nr 20a do protokołu/. Dodał, że nie są potrzebne dodatkowe wyjaśnienia.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - otworzył dyskusję związaną z tym tematem. O zabranie głosu poprosił Radnego p. M. Cecerko.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że w materiałach /załącznik nr 20 a do protokołu/ jest zawarta definicja środku trwałego i zgodnie z § 6 dyrekcja powiatu w sytuacji sprzedaży krzesła, będzie musiała uzyskać zgodę zarządu Powiatu. W związku z tym zaproponował wprowadzenie limitu dla środka trwałego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że taka sytuacja dotyczy każdej jednostki, która chce sprzedać krzesło musi uzyskać zgodę Zarządu Powiatu. ZOZ będzie traktowany identycznie jak każda jednostka organizacyjna powiatu.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że jako mieszkaniec budynku chciał się zapytać czy w związku z wymienieniem w bilansie na dzień 31.12.1998 r. budynków należących do ZOZ-u w Chełmnie przy ulicy Rydygiera 2, mieszkania w budynku są własnością ZOZ-u czy też samorządu powiatowego. W budynku tym mieszka sześć rodzin, które chciały uzyskać odpowiedź w związku z niezbędnymi remontami w/w budynku.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że nic co jest zawarte w załączniku nr 2 do w/w projektu uchwały nie jest własnością ZOZ. W związku z tym ZOZ w Chełmnie nie jest właścicielem budynku przy ul. Rydygiera 2. Budynki te występują jedynie w bilansie ZOZ na dzień 31.12.1998. Wymieniona data jest ważna, ponieważ z dniem 1 stycznia 1999 wymieniony majątek stał się z mocy prawa mieniem właściwych jednostek samorządu terytorialnego po uzyskaniu deklaratoryjnej decyzji wojewody. Do chwili obecnej powiat chełmiński nie otrzymał jeszcze decyzji. Wojewoda jeżeli chodzi o budynek przy ul. Rydygiera 2 ma wątpliwości czy powinien go przekazać powiatowi chełmińskiemu. Aktualnie budynek ten znajduje się w administracji ZOZ - w Chełmnie. Jeżeli wojewoda podejmie decyzję wówczas budynek ten będzie własnością powiatu od 1.01.1999 r., w przeciwnym wypadku będzie należeć bądź do Skarbku Państwa bądź do innego wyznaczonego podmiotu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku brakiem kolejnych dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i jednym wstrzymującym się.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/150/2001 w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie /załącznik nr 21 do protokołu/.

Do punktu 16.
W sprawie zasad i przyjęcia darowizny aparatury sprzętu medycznego oraz jego przyjęcia i standardu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 7 wraz z uzasadnieniem /załącznik nr 22 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do treści projektu uchwały.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że art. 42 ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej obliguje podmiot, który utworzył zakład czyli powiat chełmiński do określenia zasad zakupu i przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego, jego przeznaczania i standardu przez ZOZ. W związku z powyższym projekt uchwały stanowi wykonanie tego obowiązku.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej p. P. Piekarskiego o przedstawienie opinii do projektu w/w uchwały.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej p. P. Piekarskiego - odczytał opinię w w/w sprawie /załącznik nr 23 do protokołu/.
Dodał, że w przekonaniu Komisji następuje w w/w uchwale ograniczenie pola działania dyrekcji ZOZ-u. W sytuacji, gdy zaprzyjaźnione miasto z zachodu będzie chciało przekazać sprzęt, aparat dla szpitala będzie wymagana pozytywna opinia Rady Społecznej, pozytywna opinia Zarządu, a czas będzie biegł. Nie ujmując Zarządowi ani Radzie Społecznej temat standardów jest wysoko specjalistyczny. Dyrektor w związku z tym może mieć związane ręce. Istnieje za dużo ogniw aby decyzja na ten temat została podjęta. Dodał, że do całkowitego projektu uchwały Komisja odnosi się pozytywnie, natomiast z uzasadnieniem nie bardzo się zgadza.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że § 3 pkt 1 jest tylko i wyłącznie przepisaniem ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej. Nawet w sytuacji, gdy tego zapisu nie będzie w uchwale Rada Społeczna musi wyrazić pozytywną opinię na zakup lub przyjęcie darowizny. Jednocześnie zarząd powiatu chełmińskiego musi także wyrazić taką zgodę. Taka procedura do tej pory była prowadzona i będzie nadal stosowana.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że powiat jest organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wynik finansowy ZOZ w bardzo poważny sposób może zaważyć na budżecie powiatu w przypadku np. upadku takiego zakładu. W związku z tym poza powierzeniem dyrektorowi ZOZ-u samodzielnej funkcji powiat ma niewielkie możliwości w kierunku ograniczania decyzji dyrektora. W przypadku, gdy w przyszłości Rada Powiatu z najróżniejszych względów będzie chciała zmienić profil działania ZOZ-u, natomiast dyrektor ZOZ-u będzie chciał zakupić drogi i specjalistyczny sprzęt wówczas jest to pole do ograniczenia i ukierunkowania działania ZOZ-u.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że uzasadnienie pana Starosty Chełmińskiego jest jednoznaczne wynikające z przepisów prawnych w związku z czym Komisja nie ma wątpliwości.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej bardziej chodziło o uzasadnienie niż o projekt uchwały. Nie zgadzają się, nie ujmując Zarządowi, aby decydował o zakupie specjalistycznego sprzętu. Określanie standardów powinno należeć do decyzji ZOZ-u, natomiast Zarząd może się z tym zgodzić lub też nie.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że podmiotem, który utworzył ZOZ jest Rada, która określa standardy i przeznaczenie. Zarząd wykonuje tylko uchwały Rady Powiatu. Radni mogą się nie zgodzić z koniecznością określania standardów jednak ustawa do tego Radę Powiatu zobowiązuje.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy braku głosów przesiewnych i wstrzymującym się.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/151/2001 w sprawie zasad zakupu i przyjęcia aparatury i sprzętu medycznego oraz jego przeznaczenia i standardu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie /załącznik nr 24 do protokołu/.

Do punktu 17.
W sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 8 wraz z uzasadnieniem i załącznikiem określającym te zasady /załącznik nr 25 do protokołu/. Następnie o wprowadzenie do treści projektu uchwały poprosił Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że jako powiat radni mają obowiązek przyjęcia takiej uchwały. Dotychczas radni nie wykonywali tego punktu ze względu na nienabywanie, niezbywanie i nieobciążanie nieruchomości lub też niewynajmowanie na okres dłuższy niż 3 lata. Jednak w chwili obecnej pojawił się pierwszy wniosek na nabycie mienia związany z lokalami mieszkalnymi w Mgoszczu. W związku z tym należy się do tej sprawy ustosunkować stąd propozycja zasad. W imieniu Zarządu pozwolił sobie nanieść następujące autopoprawki, które po części wiążą się z propozycjami Komisji Budżetu i Finansów:
- w § 3 w pkt 5 w miejsce kropek wpisać podpunkty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- w § w pkt. 1 zamiast liter a, b, c wprowadzić punkty 1, 2, 3 w celu ujednolicenia.
- w § 10 w pkt 2 ppkt. 8 z treści: "w przypadku sprzedaży za gotówkę cenę lokali mieszkalnych obniża się o maksymalnie" wykreślić słowo "maksymalnie",
- w § 10 w pkt 2 dodać ppkt 12 o treści "najemca lokalu mieszkalnego pokrywa wszystkie koszty związane z transakcją kupna-sprzedaży tj. wycenę, podziały geodezyjne itp."
- w § 17 pkt 1 przed słowami "Zarząd Powiatu" dodać słowa "z zastrzeżeniem ust. 2",
- zmienić treść ust. 2 w następujący sposób "w przypadku wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości w drodze przetargu czynsz ustalany jest w wysokości osiągniętej w przetargu. Cenę wywoławczą stanowią stawki, o których mowa w ust. 1.
- dodatkowo dodać pkt 3 o treści "wysokość stawek czynszu najmu dla lokali mieszkalnych ustala się zgodnie z uchwałami poszczególnych gmin".
Dodał, że jest to czynsz regulowany, który jest dla każdej gminy inny ustalany na podstawie uchwał poszczególnych gmin.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił pana M. Misiaszka o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.
Członek Komisji Budżetu i Finansów p. M. Misiaszek - przeczytał opinię w w/w sprawie / załącznik nr 26 do protokołu /.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że Zarząd nie przyjął wszystkich zmian.
Radny p. M. Misiaszek - przeprosił, za przeoczenie.
Radny p. P. Piekarski - poprosił o przedstawienie wszystkich proponowanych zmian.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - ze względu na dużą ilość zaproponowanych zmian przez Komisję poprosił o przedstawienie punktów, które nie zostały przyjęte przez Zarząd.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów proponowała nowe zapisy, które wprowadzając wymagałyby pewnych zmian w § 10. W treści: "w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy za gotówkę przy jednorazowej wpłacie przed zawarciem aktu notarialnego cenę lokalu obniża się o 60 % w stosunku do wartości ustalonej prze zbiegłego rzeczoznawcę". Zarząd w § 10 pkt 8 zaproponował obniżenie o 50%. W przypadku przyjęcia poprawki KBF należałoby zmienić treść § 10 ust. 2 pkt 8. Komisja zaproponował dodatkowo następujące dwa punktu:
- "W przypadku wystąpienia wszystkich najemców z danego lokalu o wykup lokali mieszkalnych i transakcjach w formie aktów notarialnych odbywa się w tym samym dniu z zapłatą jednorazowo, gotówką cenę lokali mieszkalnych obniża się o 90% w stosunku do wartości ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę."
- "Jeżeli transakcje kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych odbywają się w różnych terminach do najemcy niesprzedanych lokali stosuje się bonifikatę w tej samej wysokości jak obowiązywała przy sprzedaży pierwszego lokalu mieszkalnego w danym budynku."
Dodał, że te trzy poprawki są od siebie niezależne, z tym że trzecią można przegłosować w przypadku przejścia drugiej. W przypadku przegłosowania wszystkich trzech propozycją jest zamieszczenie ich w ustępie 3 § 10 po słowach "ustala się następujące bonifikaty sprzedaży lokali mieszkalnych" natomiast odrzucić ppk 8 z treści ustępu 2. Takie umieszczenie będzie przejrzyste, ponieważ bonifikaty będą zawarte w jednym punkcie natomiast inne zasadny sprzedaży lokalu w innym punkcie. Są to już poprawki formalne.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że opinia pozytywna Komisji Budżetu i Finansów odnosi się po wprowadzeniu wszystkich zmian.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że Zarząd nie zgodziła się ze wszystkimi poprawkami.
Radny p M. Misiaszek - powiedział, że w sytuacji, gdy Zarząd nie zgodził się ze wszystkimi poprawkami opinia Komisji nie może być pozytywna.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - zaproponował przegłosowanie poprawek Komisji.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że była sytuacja, w której zgłosiło się dwóch chętnych do wykupu budynku i obniżki 90% nie otrzymali, natomiast kiedy za kilka lat mieszkańcy dojdą do porozumienia i wykupią całą resztę budynku otrzymują 90% obniżkę. W jakim przypadku pierwsi kupujący są poszkodowani płacąc wysoką cenę. W związku z tym opinia Komisji będzie negatywna.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zaproponował, aby projekt uchwały wrócił ponownie do Komisji.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - zaproponował, aby nie wycofywać projektu uchwały, ponieważ różnice dotyczą spraw merytorycznych a nie formalnych. Rada powinna zadecydować, jakie obniżki należy zastosować. Natomiast różnice zdań pomiędzy Komisją a Zarządem dotyczą wysokości obniżek. Zarząd proponuje sprzedać wszystko w jednej cenie tylko z obniżką 90%. Złożony został jakiś czas temu jeden wniosek w związku z czym nie przyjęcie w/w uchwały spowoduje przesuniecie jakiejkolwiek procedury o kolejne 3 miesiące. Wiedząc, że ceny mieszkań się zmieniają, osobom, które złożyły wniosek będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze wobec powiatu z tytułu przesunięcia terminu procedury. Dodał, że dzięki głosowaniu łatwo można tę sprawę rozwiązać.
Radny p. M. Cecerko - zapytał, czy Komisja podczas burzliwych obrad rozpatrywała temat upoważnienia Zarządu do sprzedaży nieruchomości. Dodał, że jego zdaniem sprzedaż nabywanych nieruchomości powinna być podejmowana uchwałą Rady Powiatu. Każdy przypadek byłby w takiej sytuacji rozstrzygnięty, natomiast Zarząd dokonałby realizacji zgodnie z procedurą. Powiedział, że zna przypadek pewnego pana, który czeka na sprzedaż dwa lata. Należy w związku z wymaganą głębszą analizą uchwały powiadomić zainteresowane osoby o zaistniałej sytuacji.
Radny . M. Misiaszek - powiedział, że Komisji projekt uchwały wydał się niedopracowany. Zaproponował ustalenie jednolitej formy uchwały i zawnioskował o oddalenie w celu dalszego rozpatrzenia.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że wymagane są poprawki do uchwały w związek z czym jaką opinię wyrobiła sobie Komisja, która przeglądała i opiniowała dany projekt. Dodał, że zmiany w procentach są kardynalnymi różnicami między propozycjami Komisji a Zarządu. Jest to ważna uchwała i wnioskuje o przedłożenie w/w sprawy do dalszego rozpatrzenia Komisji, a następnie powrócenie do niej na wrześniowej sesji. Poprosił również Przewodniczącego obrad o dopilnowanie nieopuszczania przez radnych sali posiedzenia.
Radna p. M. Jakubowska - zapytała, czy rzeczywiście przeciąganie tej sprawy spowoduje możliwość wystąpienia zainteresowanych stron do sądu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w sytuacji, gdy działanie organu jest uzasadnione to odpowiedź brzmi tak. Dodał, że jako prawnik nie widzi uzasadnionego działania organu, ponieważ Zarząd i Komisja nie różnią się w żadnych sprawach formalnych. Ujednolicenie czytelności uchwały praktycznie wystąpiło. Poprawki nie występowały we wszystkich punktach a jedynie w trzech. Dopisano czynsze regulowane jednak w przypadku ich niedopisania nie byłoby potrzeby zmiany §17. Tak naprawdę nie trzeba było ich dopisywać ponieważ nie wolno ustalać czynszu w innej wysokości jednostkom samorządu terytorialnego jak tylko w wysokości czynszu regulowanego. W związku z taką propozycją ze strony Komisji Zarząd przychylił się do niej. Różnica zdań dotyczy § 10. Na Zarządzie nie było głosu za zdaniem Komisji Budżetu i Finansów w związku z tym taką różnicę merytoryczną powinna rozstrzygnąć Rada Powiatu. Głosując radni rozstrzygną czy mają to być trzy poprawki, czy ma być 50% czy 60% czy ma być wprowadzone 90%, w sytuacji, gdy wszyscy kupują, czy w sytuacji, gdy ktoś kupi wcześniej za 60% to nie może kupić za 90%. W przypadku przyjęcia trzech poprawek cała uchwała przyjmuje pewną logiczna całość i treść. Żadnym innym wniosków o poprawę oprócz p. M. Cecerko nie było. Dodał że nie bardzo wie co ma z Komisją precyzować. Jeżeli chodzi o wydrukowanie teksu jednolitego jest to kwestia kilku minut.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy faktycznie radni chcą odłożyć przyjęcie projektu uchwały w w/w sprawie na następną sesje czy też głosować nad propozycjami Komisji.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że mieszkańcy Mgoszcza powinni zrozumieć Radę Powiatu, ponieważ sprawa zakupu mieszkań za 50% czy być może za 10% jest ogromną różnicą, na którą warto zaczekać. Dodał, że pozostawia wniosek o przełożenie omawianej sprawy na następna sesję. Jeżeli chodzi o stawki są one diametralnie różne we wszystkich gminach.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że zamyka dyskusję i poddaje pod głosowanie wniosek o przełożeniu omawianej sprawy na następną sesję.

Za przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych przy dwóch głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym się.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie większością głosów przyjęła wniosek o przełożeniu sprawy przyjęcia uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata na następną sesję.

Do punktu 18.
W sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/24/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie zmienionej Uchwałami Nr XI/50/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r., Nr XV/63/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 9 marca 2000 r. oraz Nr XXII/97/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 9 /załącznik nr 27 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do treści tej uchwały Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, projekt uchwały w głównej mierze dotyczy powołania powiatowego rzecznika konsumentów. Zaproponował wprowadzenie do niego zmian wynikających z ustaw. Następnie odczytał zmiany zawarte w projekcie uchwały /załącznik nr 27 do protokołu/. - punkt 1 i automatycznie 2 i 3 wynika z przepisów o organizacji starostwa,
- punkt 4 wynika z występowania coraz większej ilości podmiotów, którym powierzane są w drodze porozumienia różne zadania np. stowarzyszenia, gminy, kluby sportowe. Potrzebna jest pewna kontrola wykonania zadań prze w/w jednostki.
- punkt 5 wynika z wykreślenia z zakresu obowiązków Wydziału Spraw Społecznych działań z zakresu ochrony konsumentów,
- punkt 6 wynika z dostosowania nowej treści do obowiązującej ustawy o odpadach,
- punkt 7, 16 wynika z ustawy o dostępie do informacji i ocenach oddziaływania na środowisko,
- punkt 8 dotyczy zmiany ustawy o odpadach,
- punkt 9, 10, 11, 12 dotyczy zmiany ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska,
- punkt 13,14, 15 dotyczy zmiany ustawy o ochronie przyrody,
- punkt 17 i 18 wynika ze zmian ustaw dotyczących geodezji kartografii i gospodarki nieruchomościami,
- punkt 19, 20 i 21 wnika z nowelizacji prawa budowlanego,
- punkt 22 wynika z powołania powiatowego rzecznika konsumentów.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zaproponował po przyjęciu uchwały opracowanie tekstu jednolitego. Następnie poddał pod głosowanie projektu chwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/28/2001 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/24/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie zmienionej Uchwałami Nr XI/50/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r., Nr XV/63/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 9 marca 2000 r. oraz Nr XXII/97/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r. /załącznik nr 28 do protokołu/.

Do punktu 19.
W sprawie przyjęcia uchwały w sprawie powołania powiatowego rzecznika konsumentów.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w w/w sprawie na druku nr 10 /załącznik nr 29 do protokołu/, jednak poprawnym jest druk nr 10 a wyłożony na stolikach /załącznika nr 30 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do treści tej uchwały Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że wnosi autopoprawkę w § 2 w pkt 3c słowa "6% wynagrodzenia zasadniczego - 30 zł" zastąpić słowami "zależne od stażu pracy". Chodzi o uniknięcie corocznej konieczność wprowadzania zmian. Taka decyzja powoduje wykreślenie kwoty w wysokości 720 zł, ponieważ będzie się ona zmieniała w zależności od stażu pracy. Zarząd proponuje radnym powołanie pan T. Sobieckiego Radcy prawnego w urzędzie powiatowym w Chełmnie, powiatowego rzecznika konsumentów ze Świecia na stanowisko powiatowego rzecznika konsumentów w Chełmnie. Stwierdził, że doświadczenie uzyskane w pracy w Świeciu przyda się bez zbędnych wprowadzeń i szkoleń.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pana M. Cecerko.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pan M. Cecerko - przeczytał opinię w w/w sprawie / załącznik nr 31 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymującym się.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/153/2001 w sprawie powołania powiatowego rzecznika konsumentów / załącznik nr 32 do protokołu/.

Do punktu 20.
W sprawie przyjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę NrXXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 11 /załącznik nr 33 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do projektu w/w uchwały.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że na koniec półrocza jak zazwyczaj przybywają drobne środki finansowe, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Powiatu musi wprowadzić. Następnie omówił załączniki do projektu uchwały. Powiedział, że nastąpiło zwiększenie w Powiatowej Komendzie Policji środków na dofinansowanie własnych zadań. Są to wpłaty na konto Bezpieczny Powiat, które mają służyć zmianie systemu zasilania pojazdu z benzynowego na gazowe. Zwiększyła się również o 6000 zł dotacja celowa od Wojewoda dla Inspekcji Sanitarnej. Nastąpiło również przesuniecie miedzy paragrafami kwoty 865 100 zł, związane ze zmianą statusu prawnego składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonano zwiększenia dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Chełmnie i jednocześnie zmniejszenia wynikającego z istnienia jednego wolnego miejsca na skutek śmierci jednego z mieszkańców.
Jeżeli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy nastąpiło zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Odzwierciedleniem tych dochodów jest zmiana w planie wydatków budżetowych, gdzie dochodzą same zwiększenia. Jest to dokładnie rozpisanie omawianych dotacji. Załącznik nr 3 dotyczy środków specjalnych, głownie ich zwiększenia i przesunięcia pomiędzy budżetami na wniosek jednostek posiadających środki specjalne. Największe zwiększenia występują w ZSR w Grubnie. Związane jest to z organizacja Centralnej Olimpiady Wiedzy Rolniczej i umiejętności Rolniczych oraz Międzynarodowymi Dniami Pola. W załączniku nr 4 występują przesunięcia pomiędzy budżetami w Gospodarstwie Pomocniczym w Grubnie oraz zwiększenie i przesunięcia pomiędzy budżetami w Gospodarstwie Pomocniczym w Mgoszczu związane z prowadzeniem bardziej racjonalnej gospodarki. Dodał, że informacje na temat dotacji napłynęła dopiero tak późno.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o przedstawienie opinii Komisji pana M. Misiaszka członka Komisji Budżetu i Finansów.
Członek Komisji Budżetu i Finansów M. Misiaszek - przeczytał opinię w w/w sprawie / załącznik nr 34 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymującym się.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/154/2001 zmieniającą Uchwałę NrXXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok /załącznik nr 35 do protokołu/.

Do punktu 21.
W sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/76/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia trybu rac nad projektem uchwały budżetowej oraz formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 12 z uzasadnieniem p. Skarbnik B. Cecerko /załącznik nr 36 do protokołu/. Dodał, iż dokonana zmiana wynika z niemożliwości wydawania poleceń kierownikom i dlatego zamieniono "Skarbnik" na "Zarząd".
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o przedstawienie opinii pana M. Misiaszka członka Komisji Budżetu i Finansów.
Członek Komisji Budżetu i Finansów M. Misiaszek - przeczytał opinię w w/w sprawie / załącznik nr 37 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymującym się.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/155/2001 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/76/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia trybu rac nad projektem uchwały budżetowej oraz formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze /załącznik nr 38 do protokołu/.

Do punktu 22.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że następna sesja odbędzie się 29 sierpnia 2001 r. ze względu na ostateczny termin przyjęcia statutu w związku z nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym. Przez ten czas będzie pracowała doraźna Komisja Statutowa. Radcy prawni dokonają weryfikacji statutu, regulaminu działalności Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej pod kątem zgodności z prawem. Następnie komisja przystąpi do zweryfikowania opracowania i przedstawi całość dokumentów RP na sesji. Dodał, że przewodniczący komisji na ostatnim spotkaniu przyjęli plan pracy na następne półrocze /załącznik nr 39 do protokołu/. Następnie zapytał radnych czy ktoś chce zabrać głos we wolnych wnioskach.
Radna p. G. Mazurkiewicz - ze względu na możliwość urlopu radnych, zaproponowała, aby przewodniczący również potraktował tak samo członków Zarządu. Dodała, że chce działać ale też chce mieć możliwość urlopu.
Przewodniczący p. L. Płocki - powiedział, że członkowie Zarządu podlegają przewodniczącemu Zarządu.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że zwróci się do przewodniczącego Zarządu.
Radny p. Z. Piechota - powiedział, że nie widział od miesiąca na drogach aby prowadzone były prace naprawcze.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że absolutnie nie możne się zgodzić z Radnym p. Z. Piechotą, ponieważ trwają remonty cząstkowe w Gminie Lisewo. Dodał, że nie orientuje się jaki jest stopień zaawansowania robót i gdzie są w tej chwili wykonywane ale przy dobrej pogodzie napewno trwają. Dodał, że jako członek Komisji dróg nie powinien takich pytań zadawać.
Radny p. Z. Piechota - powiedział, iż informuje radnych o braku prac na drogach.
Wicestarosta p. J. Wojtaszewski - powiedział, że Radny p. Z. Piechota powinien informować dlaczego jest taka sytuacja na drogach, dlaczego są dziury, i dlaczego wcześniej nie ogłoszono przetargu.
Radny p. Z. Piechota - powiedział, że spowodowane było to późnym terminem ogłoszenia przetargu.
Wicestarosta p. J. Wojtaszewski - nie zgodził się z wypowiedzią Radnego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki -powiedział, że nie podziela opinii p. Z. Piechoty, gdyż dowiedział się dzisiaj od wójta gminy Stolno, że naprawy cząstkowe odbywają się również w Gminie Stolno.
Radny p. Z. Piechota - powiedział, że są to dwie gminy a co z pozostałymi.
Wicestarosta p. J. Wojtaszewski - powiedział, że toradni przyczynili się do wstrzymania prac na drogach, ponieważ chcieliście uzyskać harmonogram prac w poszczególnych gminach.
Radny p. D. Śliwiński - powiedział, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych nie wstrzymywała robót cząstkowych. Było natomiast niezadowolenie z podziału środków na remonty.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że padło stwierdzenie, iż prace na drogach nie są wykonywane. Poprosił, aby Wicestarosta zorientował się w tym temacie i przedstawił Radnemu p. Z. Piechocie aktualną sytuację.
Radny p. D. Śliwiński - powiedział, ze za kilka dni będzie lipiec i prace na drogach powinny być już wykonane.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy propozycja przedstawienia przez Wicestarostę p. J. Wojtaszewskiego będzie dla Radnego p. Z. Piechoty zadowalająca.
Radny p. Z. Piechota - powiedział, że sam wniosek jest zadowalający.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że na ostatniej sesji podał wniosek o zmianę istniejącego statutu w związku ze zmianą ustawy o samorządzie powiatowym. Poprosił o wyjaśnienie na ten temat, gdyż uważa, że czas między sesjami został niewykorzystany.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że nie było technicznej możliwości, aby Komisja się spotkała z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Komisji do końca miesiąca, natomiast niepisany zastępca p. W. Bińczyk przebywał przez okres dwóch tygodni na urlopie.
Radny p. M. Cecerko - zapytał, dlaczego Rada Powiatu w Chełmnie nie podjęła uchwały o zaniechaniu prowadzenia poradni specjalistycznych przez szpital w Chełmnie tak jak zrobiła to Rada Grudziądza.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że szpital w Chełmnie przeszedł duże przeobrażenia, powstały nowe zakłady niepubliczne. W Grudziądzu zmieniał się natomiast cały szpital specjalistyczny, ponad trzydzieści poradni. W obecnej sytuacji Szpital posiada odpowiednie środki w celu wdrażania prywatyzacji.
Wicestarosta p. J. Wojtaszewski - powiedział, że radni przyjęli uchwałą statut ZOZ-u i każda zmiana działalności będzie wiązała się ze zmianą statutu tak więc wróci ta sprawa do Rady Powiatu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że przypuszcza, iż poradnie były wpisane w statut. W powiecie chełmińskim nie było takiego zapisu w związku z czym wprowadzane zmiany nie trzeba było podejmować uchwałą. Stąd też wzięła się uchwała Rady Miasta Grudziądza. Z uwagi na przekształcenie z publicznego ZOZ-u na niepubliczny.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - życzył radnym przyjemnego urlopu.

Do punktu 23.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XXVIII sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Dorota Kaczmarczyk
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki