Protokół nr XXIV/2001
z XXVII Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 30 maja 2001 r.

Sesja odbyła się w dniu 30 maja 2001 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 17:00.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 23, co stanowi 92% obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Informacja Kierownika Wydziału Spraw Społecznych dotycząca gospodarki wodnej, łowiectwa, melioracji, rybactwa śródlądowego, rolnictwa i edukacji ekologicznej.
9. Informacja o działalności Społecznej Straży Rybackiej.
10. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie oraz uzgodnienia jej dziennego czasu pracy.
11. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans nauczyciela mianowanego.
12. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 r.
13. Informacja Zarządu o stanie prac w budynku starostwa przy ul. Dworcowej 27.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XXVII sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest 21, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do proponowanego porządku obrad.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w imieniu Zarządu chciałby prosić o wycofanie punktu 12 - sprawa przyjęcia uchwały w sprawie powołania powiatowego rzecznika konsumentów. Następnie dodał, że Zarząd wnosi o przeniesienie tego projektu uchwały na następną czerwcową sesję, w związku z tym, że oprócz powołania samego rzecznika konieczne jest dokonanie zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego związanych z tą funkcją. Zarząd chciałby te obie uchwały przedstawić razem, jedna bez drugiej traci na znaczeniu i te funkcje nie mogły by być w pełni wykonywane.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - powiedziała, że w imieniu Komisji chciała by zawnioskować o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały dotyczącego powołania Biblioteki Powiatowej w Chełmnie. Dodała, że przed półgodziną odbyło się posiedzenie Komisji w związku z otrzymanym wyjaśnieniem od Zarządu w tej sprawie. Komisja zwraca się z prośbą do Zarządu o podjęcie rozmów z Zarządem Miasta Chełmna dotyczących możliwości powołania biblioteki powiatowej przy bibliotece miejskiej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że poddaje pod głosowanie wniosek Starosty Chełmińskiego p. Z. Bukowskiego.

Za przyjęciem głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wniosek Starosty Chełmińskiego p. Z. Bukowskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że poddaje pod głosowanie wniosek Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowskiej.

Za przyjęciem głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wniosek Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że chciałby poddać pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem dwóch poprawek wcześniej przyjętych. Dodał, że pozostałe punkty w porządku obrad będą odpowiednio przesunięte.

Za przyjęciem głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że do dzisiejszej sesji nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu w Chełmnie i w związku z tym zaproponował jego przyjęcie przez głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z XXVI sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczące obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w okresie między sesjami Zarząd odbył 4 posiedzenia, na których oprócz przygotowania projektów uchwał na dzisiejszą sesję, zajmował się następującymi sprawami:
- informacją Dyrektora ZOZ-u o realizacji planu finansowego za I kwartał.
W związku z tą informacją Zarząd podjął decyzję o udzieleniu wewnętrznej pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, która umożliwi spłacenie zobowiązań wymagalnych, wykupionych przez wierzycieli. Efekt jest taki, że ZOZ będzie mógł zaoszczędzić środki finansowe w tegorocznym budżecie na odsetkach od tych wierzytelności, jest to suma w wysokości 12 tys. zł.
- podjął decyzję o dofinansowaniu w wysokości 5 tys. zł obchodów 140 lecia szkolnictwa zawodowego w Chełmnie, w związku z rangą tej uroczystości, która odbędzie się 8 czerwca. Szkoła ta nie obchodziła żadnych swoich rocznic.
- z okazji międzynarodowego dnia pielęgniarki Zarząd podjął decyzję o ufundowaniu nagród w wysokości 200 zł brutto dla wytypowanych pielęgniarek z poszczególnych oddziałów Chełmińskiego ZOZ-u.
- przyjął porozumienie z firmą Maxmedium na darmowe opracowanie mapy Powiatu Chełmińskiego i takie porozumienie zostało podpisane.
- przyjął nową umowę najmu z protetykami w budynku przy ul. Słowackiego. Zarząd brał pod uwagę aspekt społeczny tej sprawy i to, że, gdyby protetycy opuścili pomieszczenia na ul. Słowackiego, to i tak nie ma chętnych na ich wynajęcie. Biorąc pod uwagę, że dopiero od 1 stycznia przyszłego roku będzie tam umieszczona poradnia psychologiczno-pedagogiczna Zarząd podjął decyzję o dalszym wynajmowaniu tych pomieszczeń za cenę równą kosztom utrzymania budynku.
- powołana została przez Zarząd Powiatu Komisja Przetargowa na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji kotłowni węglowej w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego.
- zapoznawał się także z informacją o wynikach pracy oraz działaniach Powiatowej Rady Zatrudnienia.
- omawiał propozycję Powiatowego Zarządu Dróg dotyczącą wspólnych remontów z gminami. Jak wiadomo istnieje zapis w projekcie budżetu na drogi - wspólne projekty z gminami. Aktualnie propozycja ta została przekazana do uzgodnienia przez poszczególne zarządy gmin.
- przyjął i skierował na czerwcową sesję sprawę projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolniczych w Grubnie. W związku z tym, że na XXVI sesji Rady Powiatu zostało powołane gimnazjum przysposabiające do pracy oraz wcześniej Liceum Ogólnokształcące, dyrekcja zaproponowała zmianę nazwy na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie.
- zapoznał się z sytuacją gospodarstwa pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu za okres pierwszych 3 miesięcy. W tym czasie gospodarstwo to przyniosło zysk w wysokości 30.870 tys. zł. Dyrektor tego ośrodka proponuje, aby zysk ten przekazać na wykonanie prac remontowych w budynku w związku z przyjętym przez Zarząd programem standaryzacyjnym.
- zapoznał się z informacją na temat wód płynących i stojących na terenie powiatu chełmińskiego, chodzi o jeziora i zlecił dokonanie przeklasyfikowania w/w wód. Dodał, że w ostatnim piątkowym wydaniu "Nowości" ukazał się artykuł, w którym zamieszczona była informacja o tym, że na dzień dzisiejszy wszystkie jeziora na terenie powiatu chełmińskiego są zaklasyfikowane w księgach wieczystych jako wody stojące, co umożliwia sprzedaż wszystkich jezior łącznie z jeziorem Starogrodzkim, Małym Czystym, Papowskim. Są to z punktu widzenia przyrodniczego wody płynące tzn. takie u których wpływa, wypływa lub przepływa ciek wodny. W związku z tym, że ta klasyfikacja w księgach wieczystych jest z początku XX wieku, Zarząd zlecił dokonanie przeklasyfikowania tych wód tak, aby można uniknąć ewentualnej sprzedaży przez AWRSP. Wiąże się to z szeregiem konsekwencji na ograniczeniu dostępu, bo jeziora prywatne nie są jeziorami dostępnymi.
- zatwierdził specyfikację istotnych warunków zakupu samochodu dla Powiatowego Zarządu Dróg. Po wypadku Starostwo otrzymało odszkodowanie i w związku z tym zaistniała konieczność zakupu nowego samochodu.
- analizował problem środków finansowych na oświatę w kontekście standardów zatrudnienia w obsłudze i administracji.
- przyjął umowę z Ochotniczym Hufcem Pracy na powołanie w Chełmnie, bądź w tym roku, bądź od 1 stycznia przyszłego roku młodzieżowego biura pracy, gdzie ochotniczy hufiec pracy zatrudniałby jedną osobę. Starostwo natomiast ze swej strony ma zapewnić pomieszczenia dla tej osoby. Osoba ta ma wykonywać cały szereg funkcji w tym m.in. szkolenia młodzieży w zakresie wypełniania odpowiednich druków, czy starania się o odpowiednie środki finansowe, a także ma przestawiać młodzieży z terenu naszego powiatu oferty pracy. OHP ma cały szereg umów z pracodawcami, także z pracodawcami rolnymi w naszym powiecie. Do tej pory oferty pracy z naszego powiatu były proponowane mieszkańcom innych powiatów z racji tego, że nie było tutaj punktu OHP. Po wejściu w życie tego porozumienia ta sytuacja się zmieni.
- omawiał także wstępnie sprawę dożynek powiatowych. W tym roku organizowane są wspólnie z gminą Lisewo. Wyznaczono datę na 1 września tegoż roku.
- dofinansował Komitet Założycielski Stowarzyszenia Zapobiegania Wypadkom na Drodze i Pomocy Ofiarom Wypadku. Jest to inicjatywa Rady Powiatu w Chełmnie "Bezpieczny Powiat", ponieważ osoby, które zostaną schwytane na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu mogą płacić nawiązkę na rzecz takich stowarzyszeń. W Polsce do tej pory istniało jedno takie stowarzyszenie w Poznaniu i wszystkie sądy na to stowarzyszenie nawiązki przeznaczały. W związku z tym padła taka propozycja, aby na terenie powiatu chełmińskiego powołać takie stowarzyszenia w porozumieniu z Chełmińskim sądem. Później także będzie można złożyć propozycje współpracy z innymi okolicznymi sądami. Tego typu stowarzyszenie wspierałoby powiatowe inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Są to dość znaczne środki finansowe, to jest ok. 1 tys. zł od jednego kierowcy, natomiast takich przypadków występuje kilka w ciągu jednego tygodnia. Więc docelowo, jak sytuacja na drogach się nie uspokoi, mogłyby to być znaczące kwoty.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy ktoś z obecnych ma pytania dotyczące pracy Zarządu.
Radny p. T. Jagodziński - zapytał się Starosty Chełmińskiego jaki typ samochodu na być zakupiony dla Powiatowego Zarządu Dróg i jaka z tego tytułu będzie wysokość dopłaty w stosunku do odszkodowania.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że Zarząd nad tą sprawą obradował w czasie, gdy uczestniczył on w spotkaniu z Wojewodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z tym poprosił p. M. Szerszenia - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie o odpowiedź na to pytanie.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. M. Szerszeń - powiedział, że zakup tego samochodu jest odtworzeniem jakby środka trwałego. W związku z tym zostały określone takie warunki przetargu i rozpisany został przetarg w taki sposób, żeby niepotrzebna była dopłata do pieniędzy uzyskanych z tyt. odszkodowania. Wstępnie przewidywane jest, że w przypadku najmniej korzystnej oferty będzie trzeba dopłacić 400 zł. Środki finansowe na ten samochód są przeznaczona z budżetu powiatu. Cena zakupu tego samochodu nie może przekroczyć 18 tys. zł.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy ktoś z obecnych ma jeszcze jakieś pytania dotyczące sprawozdania Zarządu z prac między sesjami. W związku z brakiem przystąpił do realizacji następnego punktu.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że na XXVI sesji Rady Powiatu zostało powierzone Zarządowi wykonanie następujących uchwał:
- w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Chełmińskiego. Jest to pierwszy herb Powiatu Chełmińskiego. Zarząd chce rozpowszechniać go w jak najszerszym zakresie i dlatego każda z naszych jednostek organizacyjnych otrzymała go w prezencie. Także Zarząd zaproponował, aby był umieszczany na różnych materiałach promocyjnych.
- w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Uchwała ta została przekazana do wydrukowania w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
- w sprawie założenia publicznego Gimnazjum w Grubnie - przysposabiającego do pracy . Uchwała ta weszła w życie oraz prowadzony jest nabór do tej szkoły.
- w sprawie włączenia gimnazjum do Zespołu Szkół Rolniczych w Grubnie. Uchwała ta jest realizowana.
- w sprawie nadania nowej nazwy Zespołowi Szkół Zawodowych w Chełmnie.
Ta uchwała wejdzie w życie od 1 września b.r. Również sama uroczystość nadania sztandaru związana jest z tą uchwałą.
- w sprawie przyjęcia strategicznego priorytetu powiatu chełmińskiego w dziedzinie rozwoju sieci drogowej.
- w sprawie podjęcia zobowiązania dofinansowania projektu modernizacji drogi Unisław - Żygląd po roku 2001 ze środków własnych powiatu. Efektem tych ostatnich dwóch uchwał jest program złożony przez powiat do programu restrukturyzacji obszarów wiejskich. W sprawie tej drogi uzyskano pozytywną opinię Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Program ten został przekazany do Sejmiku Wojewódzkiego. W chwili obecnej starostwo czeka na ostateczną decyzje w tej sprawie.
- w sprawie zmiany zasad ustalania wysokości udzielania dotacji niepublicznym szkołom. Uchwała ta jest stosowana przy naliczeniu tych dotacji.
- w sprawie używania niektórych rodzajów jednostek pływających na jeziorach: Starogrodzkie, Małe Czyste, Kornatowo i Papowskie. Uchwała ta została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdzie po 14 dniach od ogłoszenia wejdzie w życie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy ktoś z obecnych ma pytania dotyczące informacji Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu. Wobec braku pytań przystąpił do realizacji następnego punktu.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że w okresie pomiędzy sesjami nikt z radnych nie złożył żadnych interpelacji. W związku z tym zapytał się, czy ktoś chciałby zabrać w tym punkcie głos.
Radny p. A. Wiśniewski - zapytał jak przebiega naprawa dróg po okresie zimowym. Dodał, że w chwili obecnej zbliża się lato, czerwiec, a na terenie Gminy Lisewo nie były w tym kierunku prowadzone żadne prace. Natomiast nawierzchnia dróg z dnia na dzień się pogarsza. Natomiast koszty związane z naprawą dróg są wysokie, a zwlekanie w czasie z naprawą prowadzi do zwiększenia tych kosztów.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie p. M. Szerszeń - powiedział, że jak już wcześniej informował Komisję Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych przetarg na remont cząstkowy nawierzchni został rozpisany i rozstrzygnięty, a wykonawca wszedł na te roboty w miesiącu maju. Główną przyczyną późniejszej pory rozpoczęcia prac remontowych na drogach było to, że w roku bieżącym okres zimowy się wydłużył. W związku z tym rozpoczęto remonty później, niż w roku ubiegłym. Natomiast prace w związku z utrzymującą się złą pogodą nie są prowadzone w pełnym zakresie. Powoli systematycznie Zarząd Dróg realizuje prace we wszystkich gminach, również w Gminie Lisewo. Natomiast jako priorytet w zeszłym tygodniu traktowana była droga z Chełmna do Unisławia, po której przebiegał maraton i w związku z tym roboty na drogach w innych gminach zostały przesunięte na później. W tej chwili prace remontowe są kontynuowane na drogach w innych gminach, w miarę jak będzie pozwalała na to pogoda.
Radny p. A. Wiśniewski - zapytał, jaki jest przewidywany termin zakończenia wiosennych prac remontowych na drogach.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie p. M. Szerszeń - powiedział, że termin realizacji całego zadania w pierwszym etapie remontów wiosennych jest przewidywany z końcem miesiąca czerwca, zresztą tak jak w roku ubiegłym. Natomiast jeżeli pogoda dopisze realizacja tych prac może być zakończona wcześniej.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że ścinka poboczy została wykonana niedokładnie na terenie Gminy Lisewo. Dodał, że jakość tej pracy na terenie Gminy Papowo Biskupie jest znacznie lepszy. Uważa, że prace te powinny być wykonywane bardziej dokładnie, np. po wykonaniu ścinki przez maszynę odpowiedni pracownicy powinni poprawiać niedokładności za pomocą kosy. Także ścinka jak p. Dyrektor wcześniej wspominał, czyli w odległości 1,5 m od drogi nie jest wykonana. Po dzisiejszej przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdził wraz z p. A. Wiśniewskim iż jest to połowa tego, co p. M. Szerszeń mówił. Stwierdził, że w związku z tym pieniądze zapłacone za te prace zostały wydane niewłaściwie. Jednocześnie zwrócił się do p. M. Szerszenia o to, by sprawdził kto wykonywał powyższe prace oraz aby ewentualnie w tym temacie interweniował. Następnie zapytał się Starostę Chełmińskiego p. Z. Bukowskiego co się dzieje w kwestii strategii rozwoju Powiatu Chełmińskiego. Powiedział, że zostały podjęte w tym kierunku stosowne decyzje, powołano zespoły, jak na dzień dzisiejszy ta sprawa wygląda.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że prosi, aby Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. M. Szerszeń zajął się sprawą poruszoną przez p. P. Jankowskiego. Natomiast o odpowiedź na drugie pytanie poprosił Starostę Chełmińskiego p. Z. Bukowskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że tak, jak radni pamiętają był odpowiedzialny pracownik Starostwa Powiatowego, który się tą sprawą zajmował. Niestety w ubiegłym roku w okresie letnim osoba ta odeszła ze Starostwa. W tej sytuacji nie było nawet jednej osoby, która by mogła za tą strategię odpowiadać. Starostwo podjęło decyzję, aby w tym kierunku zrobić nabór ofert na stanowisko osoby odpowiedzialnej za promocję, turystykę itp. W związku z jej ogłoszeniem nie wpłynęły żadne oferty pracy. Około trzy tygodnie temu Starostwo zatrudniło osobę, która ma się zajmować tymi sprawami. Posiada ona odpowiednie wykształcenie. Pani ta zapoznaje się z całą dokumentacją, którą poprzedniczka zdążyła stwożyć. Starostwo także będzie miało zamiar w najbliższym czasie rozpracować segment dotyczący obszarów wiejskich. Wiąże się to z programem naprawczym, który prowadziła Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy i którym na terenie wybranych powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego opracowała strategię rozwoju obszarów wiejskich. Taka strategia powstała m. in. dla Powiatu Chełmińskiego, podlegała również ostatnio pewnej dyskusji publicznej. Po tej dyskusji, do której zostali również wójtowie zaproszeni, powstał ostateczny kształt tej strategii. Starostwo z prowadzącym tą strategię p. prof. Skinglerem - Dziekanem Wydziału Rolniczego ATR ustaliło, że natychmiast po powstaniu ostatecznego kształtu wspólnie trzeba będzie zorganizować spotkanie powiatowego zespołu, który zajmował się tym fragmentem strategii z zespołem, który ją opracowywał. Powiedział, że jego zdaniem zapoznanie się z tego typu strategią w chwili obecnej zaprocentowało na korzyść tut. Urzędu. Spowodowane to jest tym, że jest okazja do korzystania z wielu jej elementów, chociażby dlatego, że były prowadzone rozmaite badania empiryczne, które stanowiły by dla Starostwa olbrzymią trudność. Natomiast na ten cel były tak duże środki finansowe zaangażowane w opracowanie tej strategii obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, że było to możliwe. Na takim etapie jest ta strategia rozwoju.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że na kilku ostatnich sesjach występuje temat szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Następnie powiedział, że ma być opracowany plan sieci szkół ponadgimnazjalnych z profilami. W związku z tym zapytał do kiedy taki plan ma być opracowany i na jakim etapie tych prac jest Zarząd.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że zanim odda Staroście głos w tej sprawie chciałby powiedzieć, że na wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki umieszczona zostanie ta sprawa w porządku obrad sesji w miesiącu czerwcu b.r. Następnie powiedział, że przed trzema tygodniami poprosił Przewodniczącego Zarządu Powiatu p. Z. Bukowskiego o przygotowanie informacji dotyczącej zaawansowania prac w tym zakresie.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że nie ma jeszcze przepisów wprowadzających drugi etap reformy systemu oświatowego, tych przepisów, które mają dotyczyć szkół ponadgimnazjalnych. W związku z czym brakuje końcowych terminów. Natomiast istnieją rozmaite projekty i Zarząd pod te projekty się przygotowuje. Dlatego też tą informację bardzo szczegółową Zarząd złoży na następnej sesji.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że informacja taka będzie przedmiotem obrad w miesiącu czerwcu. Następnie w związku z brakiem pytań przystąpił do realizacji następnego punktu.

Do punktu 8.
Informacja Kierownika Wydziału Spraw Społecznych dotyczące gospodarki wodnej, łowiectwa, melioracji, rybactwa sródlądowego i edukacji ekologicznej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wszyscy radni otrzymali materiały, które zostały opracowane przez p. S. Kerbera - Kierownika Wydziału Spraw Społecznych / załącznik nr 3 do protokołu /. Następnie poprosił go o krótkie wprowadzenie do tematu.
Kierownik Wydziału Spraw Społecznych p. S. Kerber - powiedział, że sprawozdanie, które przedkłada obejmuje zakres taki o jaki wystąpił do wydziału p. Przewodniczący Rady, ponieważ wydział wykonuje także inne prace z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, geologii, prawa górniczego, gospodarki odpadami oraz ochroną i kształtowaniem środowiska, leśnictwa, ochrony powietrza tj. na podstawie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Skąd się wziął taki, a nie inny okres tego sprawozdania . Otóż okres ten wynika, że do dnia 24 maja 2000 r. złożono radnym poprzednie sprawozdanie i to jest kontynuacją tamtego, czyli tamto obejmowało niecały rok 2000, natomiast to niecały b.r. Powiedział, że nie będzie się skupiał nad szczegółami sprawozdania, ponieważ każdy z radnych otrzymał w/w sprawozdanie. Natomiast powiedział, że gospodarka wodna jest taką materią, która z pośród tych wymienionych działań jest najbardziej potrzebna, zajmuje najwięcej czasu i najwięcej zadań z tego Wydział Spraw Społecznych wykonuje. Głownie wydział skupia się na wydawaniu pozwoleń wodno prawnych, które są wydawane na wnioski osób fizycznych, prawnych i innych organizacji. Tych pozwoleń nie będzie wymieniać, ponieważ są one opisane w złożonym sprawozdaniu. W zakresie łowiectwa zadania wydziału polegały na naliczaniu czynszów dzierżawnych. Dzieje się to zawsze w mniej więcej około miesiąca kwietnia , maja każdego roku wtedy, kiedy jest znana cena żyta, która stanowi przelicznik tych czynszów. Pracownicy naliczają je wszystkim kołom łowieckim. Następnie przekazują im tą informację albo w ratach kwartalnych, albo uiszczają te opłaty na bieżąco, z tym, że są to opłaty, które nie stanowią dochodu powiatu, tylko stanowią dochód odpowiednich gmin. Na terenie Powiatu Chełmińskiego znajdują się obwody łowieckie dzierżawione przez koła od odpowiednich nadleśnictw.
O godz. 15:50 na sesję przybył Radny p. St. Bojanowski
W zakre sie łowiectwa w ubiegłym roku wydział przekazał szczegółową informację do poszczególnych gmin o sposobie naliczania tych opłat, co nastąpiło na wniosek p. Wójta P. Jankowskiego na jednej z sesji w ubiegłym roku. Jeśli chodzi o meliorację sytuacja w naszym powiecie jest taka, że od kilku ładnych lat nie były prowadzone żadne nowe inwestycje melioracyjne. Niedawno wpłynął wniosek Gminy Stolno, który został rozpatrzony pozytywnie. Więc tutaj praca wydziału ogranicza się do wysyłania co rok do właścicieli tych gruntów, które były zmeliorowane w latach poprzednich, informacji przypominających konieczności spłacania kolejnych rat opłat melioracyjnych. Te opłaty są rozłożone najczęściej na 15 lat i w tej chwili wydział ma około 300 takich spłat w toku. To właśnie tyle też rokrocznie wysyła się pism informujących do właścicieli. Z tym, że dzieje się to w różnych terminach, są to: 15 luty, 15 maj, 15 wrzesień, 15 październik. Jeżeli chodzi o rybactwo śródlądowe, w tym roku została wydana tylko jedna decyzja, która została w sprawozdaniu opisana oraz wydano 84 karty wędkarskie. Jeśli chodzi o te karty wędkarskie ilość ta w ubiegłym roku spadła, ponieważ w poprzednim roku został tak jakby zakończony proces wymiany kart, gdzie wydaliśmy ok. 300. W tym roku wydaję się wędkarzom nowym. W zakresie rolnictwa wydział wykonuje ostatnio jedno z nowych zadań polegających na wydawaniu decyzji dopuszczających ogiery do rozrodu naturalnego. W tym zakresie niedawno zostały wydane pierwsze trzy decyzje. Są to działania typowo koordynacyjne polegające na przekazywaniu pewnych informacji albo do grup producenckich albo do urzędów gmin. Natomiast w edukacji ekologicznej, tutaj tradycją już jest organizowanie powiatowej olimpiady ekologicznej. Rozpoczęliśmy ją organizować już w 1999 r., i tak w 2001 r. odbyła się III Powiatowa Olimpiada Ekologiczna dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich. Uczestniczyli w niej uczniowie z całego powiatu za wyjątkiem Gminy Papowo Biskupie, którzy zostali wyeliminowani w eliminacjach gminnych. Oprócz tego wydział przekazał sprawozdania z akcji "sprzątanie świata". Przygotowane także zostały dokumenty dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, od którego rokrocznie starostwo otrzymuje dofinansowanie tej olimpiady i innych działań ekologicznych. Wiąże się to też z przygotowaniem stosownego wniosku, opisu, harmonogramu i później rozliczenia się z tego wszystkiego. Na zakończenie powiedział, że zadanie, które wykonywane były przez ten wydział są zarówno z zakresu administracji rządowej jak i zadaniami własnymi. Często też tak się dzieje, że na podstawie jednej ustawy np. z prawa wodnego nawet na podstawie jednego artykułu, czy punktu są to zadania z zakresu administracji rządowej i jednocześnie zadania własne. Te zadania zostały wykonane przez p. podinspektor A. Pyłkę, która od miesiąca stycznia b.r. jest na urlopie macierzyńskim, a od tego miesiąca prowadzi to p. K. Recka. Tak więc tymi sprawami zajmowała się tylko jedna osoba, ale nie tylko nimi, ponieważ również sprawami z zakresu ochrony przyrody.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał się czy w związku ze złożoną informacją radni mają jakieś pytania.
Radna p. G. Mazurkiewicz - zapytała, odnośnie gospodarki wodnej, czy mógłby pan Kierownik Wydziały Spraw Społecznych wyjaśnić co to znaczy "pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich jeziora Niemczyk".
Kierownik Wydziału Spraw Społecznych p. S. Kerber - powiedział, że jest to termin pochodzący z prawa wodnego. Chodzi w tym wypadku o wyrażenie zgody na przegrodzenie odpowiednimi sieciami tego jeziora, na zainstalowanie odpowiednich urządzeń.
Radna p. G. Mazurkiewicz - zapytała, czy mógłby p. S. Kerber przybliżyć sprawę wydanego pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wody, jakiego to dotyczy terenu, gdzie ono ma miejsce i w jakim celu wydaję się takie pozwolenia.
Kierownik Wydziału Spraw Społecznych p. S. Kerber - powiedział, że oznacza to zezwolenie na pobór nadwyżki wody, która powstaje ponad poziom piętrzenia. Radna p. G. Mazurkiewicz - zapytała jakiego to terenu dotyczy, czy występuje to na jeziorze, czy na rzece.
Kierownik Wydziału Spraw Społecznych p. S. Kerber - powiedział, że nie może takich danych udzielić.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w związku z brakiem pytań związanych ze sprawozdaniem Kierownika Wydziału Spraw Społecznych przystąpił do realizacji następnego punktu.

Do punktu 9.
Informacja o działalności Społecznej Straży Rybackiej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wszyscy radni otrzymali materiały informacyjne / załącznik nr 4 do protokołu /. Następnie poprosił p. Szymona Jędrzejczyka - Komendanta Społecznej Straży Rybackiej o krótkie wprowadzenie do tematu / co stanowi załącznik nr 4 do protokołu/.
Komendant Społecznej Straży Rybackiej p. Sz. Jędrzejczyk - podziękował za zaproszenie na dzisiejszą sesję oraz również podziękował za to, że Społeczna Straż Rybacka postrzegana jest przez Starostwo Powiatowe. Powiedział, że przygotowane sprawozdanie z działalności Straży jest za okres od dnia 01.01.2000 r. do 31.12.2001r. oraz od 01.01.2001 r. do 30.04.2001 r. Dodał, że informacje zamieszczone w sprawozdaniu, a dotyczące b.r. są aktualne, z tym, że zwiększyła się ilość jednostek sprzętu ochotniczego. Następnie powiedział, że chciałby zwrócić szczególną uwagę na problem kłusownictwa w naszym powiecie poprzez porównanie efektów z działalności straży z innych powiatów, które zostały ujęte w załącznikach sprawozdania. Również chciałby zwrócić uwagę dlatego, ponieważ na terenie naszego powiatu jest najmniejsza ilość wód w porównaniu do innych powiatów. W niektórych przypadkach efekty działalności Powiatowej Straży Rybackiej są dużo większe, jak np. w Powiecie Brodnickim, gdzie jest 2 tys. ha wód. Natomiast na terenie Powiatu Chełmińskiego jest chronione przez Straż ok. 300 ha.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał się czy są jakieś pytania ze strony radnych do złożonego sprawozdania.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że zamieszczono informację w sprawozdaniu o tym, że Społeczna Straż Rybacka wykonała dla Okręgu PZW w Toruniu mapki zanieczyszczeń wód. W związku z tym zapytał, jak ten problem wygląda na terenie Powiatu Chełmińskiego i gdzie miałby możliwość wglądu do takich mapek lub ewentualną możliwość ich otrzymania.
Komendant Społecznej Straży Rybackiej w Chełmnie p. Sz. Jędrzejczak - powiedział, że postara się wykonać i udostępnić taką mapkę radzie. Natomiast jeżeli chodzi o zanieczyszczenia na terenie Powiatu Chełmińskiego to źródłem są m.in. duże gospodarstwa rolne oraz okoliczne zakłady pracy. W latach poprzednich cukrownia Unisław próbowała zanieczyścić jezioro Starogrodzkie, ale w wyniku interwencji strażników zaprzestano odprowadzanie zanieczyszczeń do tego jeziora. Także gro zanieczyszczeń występuje w wyniku działalności gospodarstw rolnych położonych przy nabrzeżach jezior. np. w Papowie Biskupim, Małym Czystym, Storlusie. Są to te główne zagrożenia zanieczyszczeń jezior. Dodał, że na podstawie uzyskanych informacji przez niego ma być przeprowadzona kanalizacja w tych miejscowościach.
O godz. 15:55 na sesję przybył Radny p. M. Misiaszek
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - skierował podziękowanie, w imieniu Rady Powiatu, na ręce p. Sz. Jędrzejczaka za społeczną działalność Straży Rybackiej. Dodał, że podziękowanie to kieruje także za pośrednictwem Komendanta do wszystkich członków tej Straży.
Przewodniczący obrad ogłosił 5 min. przerwy od godz. 16:00 do godz. 16:05.

Do punktu 10.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie określenia teru działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie oraz uzgodnienia jej dziennego czasu pracy.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przestawił projekt uchwały zawarty na druku nr 1 / załącznik nr 5 do protokołu /. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że 15 stycznia tego roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni. To rozporządzenie nałożyło na organ prowadzący obowiązek określania terenu działania poradni oraz uzgodnienia z dyrektorem dziennego czasu pracy poradni. Przy okazji dokonano zmiany przepisów wprowadzając całoroczną pracę poradni. W przypadku poradni będącej placówką należącą do Starostwa Powiatowego Zarząd Powiatu proponuje określenia terenu działania jako obszar Powiatu Chełmińskiego oraz dzienny czas pracy według załączonej tabelki do projektu w/w uchwały. Ta uchwała zgodnie z rozporządzeniem musi być zaopiniowana przez kuratora oświaty oraz Zawiązki Zawodowe na terenie Powiatu. W dniu wczorajszym wpłynęła pozytywna opinia podpisana przez kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty p. mgr Bronisławę Kopaczewską oraz wpłynęły pozytywne opinie Zawiązku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału i Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Chełmnie NSZZ "Solidarność".
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o przedstawienie opinii do projektu w/w uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - odczytała opinię w w/w sprawie / załącznik nr 6 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych przy 1 głosie przeciwnym oraz przy braku głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXVII/143/2001 r. w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie oraz jej dziennego czasu pracy / załącznik nr 7 do protokołu /.

Do punktu 11.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 2 / załącznik nr 8 /. Następnie poprosił o wprowadzenie do treści tej uchwały Starostę Chełmińskiego p. Z. Bukowskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że reforma oświaty, w nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz karty nauczyciela spowodowała obowiązek powołania przez organ prowadzący komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy ubiegają się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Większość składu tej komisji, jak widać z paragrafu 2 jest określona ustawowo. Organ prowadzący deleguje do tej komisji jedną osobę. Dodał, że w imieniu Zarządu chciałby złożyć autopoprawkę do tej uchwały, a mianowicie prosi o wykreślenie imienia i nazwiska p. Zofii Przystup. Następnie powiedział, że Zarząd proponuje, zgodnie z wnioskiem Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Przewodniczącą tej komisji wytypować na Przewodniczącą w/w komisji egzaminacyjnej. Także poprosił o wykreślenie w § 2 tego projektu uchwały oznaczenia punktu 1, ponieważ nie ma w tym paragrafie dalszych punktów i w związku z tym to oznaczenie jest nie potrzebne. Powołanie tej komisji umożliwia rozpoczęcie procedury awansu tych nauczycieli, którzy chcą starać się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego oraz obowiązkowym wymogiem Rady Powiatu w świetle reformy oświaty.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o przedstawienie opinii do tego projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - odczytała opinię w w/w sprawie / załącznik nr 9 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVII/144/2001 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego / załącznik nr 10 do protokołu /.

Do punktu 12.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 4 / załącznik nr 11 do protokołu /. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do treści tego projektu uchwały.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że projekt tej uchwały wiąże się bezpośrednio z uchwaleniem budżetu państwa i z decyzjami o zmienionych wysokościach dotacji, subwencji jakie otrzymało Starostwo oraz z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej z zeszłego roku. Następnie omówił załączniki do w/w projektu uchwały, gdzie dochody zostały zmniejszone i zwiększone. Drogi publiczne powiatowe, z różnych dochodów uzyskiwane: środki z zajęcia pasa drogowego - zwiększenie 2 tys. zł; porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie 30 tys. zł. Starostwo uzyskało o 900 zł mniejszą dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Natomiast zwiększano o 5 tys. zł wpływy z tytułu opłat do Starostwa za różne sprzedaże, następnie o 28 tys. zł wpływy z dzierżawy - jest to w ogóle przyjęcie tego rodzaju wpływu z obiektu przy ul. Słowackiego. Do tej pory nie planowane były one w budżecie powiatu. Komanda Powiatowej Policji w Chełmnie o 26 tys. zł uzyskała większą dotację celową, natomiast 480 zł są to wpływy z uzyskiwanych dochodów przez Komendę. Następnie Komenda Powiatowej Straży Pożarnej - 2 tys. zł większa dotacja, 400 zł wpływy z uzyskiwanych dochodów z mieszkań, 10 tys, zł na zasadzie porozumienia z Zarządem Miasta Chełmna. Dalej udział w podatku dochodowym od osób fizycznych maleje na 17.763 zł, taką informację Starostwo otrzymało od Ministra Finansów. Subwencja oświatowa mniejsza o 967. 765 zł, subwencja ogólna 50.669 zł, subwencja drogowa 129. 423 zł. Dalej zwiększenie o 20 tys. zł dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów oświaty. Następnie 20 tys. zł dotacji celowej na zakupy inwestycyjne w szpitalu od Rady Miasta Chełmna; 52 tys. zł zwiększenie dotacji na Dom Dziecka; 19.900 zł zwiększenie na Domy Pomocy Społecznej; 81 tys. zł zwiększenie dotacji na rodziny zastępcze; 5.900 tys. zł zwiększenie dotacji na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powiatowy Urząd Pracy zmniejszenie dotacji 18.900 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, 1 tys. zł zmniejszenie na realizację zadań własnych i stypendia - 7.350 zł otrzymane na podstawie porozumienia z Samorządem Wojewódzkim dla uczniów szkół z terenu Powiatu Chełmińskiego. Łącznie zmniejszenia o 1.186.420 zł, natomiast zwiększenia o 330. 030 zł. Konsekwencją tej zmiany w dochodach jest zmiana w wydatkach budżetowych. Propozycje: 1 tys. zł zwiększanie wydatków w postępie biologicznym produkcji roślinnej, finansowanych przez Starostwo badań prowadzonych przez "Farol". Taka była propozycja Komisji Rolnictwa i Leśnictwa. Następnie zmniejszenie 25 tys. zł, tak jakby przesunięcie pomiędzy paragrafami plus o 2 tys. zł zwiększenie dochodów uzyskanych z zajęcia pasa drogowego. W zadaniu drugim są zmniejszenia związane ze zmniejszeniem subwencji drogowej. Następnie przypomniał, że Zarząd wziął je pod uwagę dzieląc środki na drogi, p. Dyrektor PZD wówczas mówił, że subwencja będzie mniejsza oraz będą przesunięcia pomiędzy paragrafami. W administracji publicznej występuje zmniejszenie w Urzędzie Wojewódzkim i przesunięcia pomiędzy paragrafami w Komisji poborowej, której prace się zakończyły i można rozliczyć jej działalność. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa, Komenda Powiatowa Policji uzyskały zwiększone środki oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej tak samo, pozyskano dodatkowe środki oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami, i zarządzanie kryzysowe przesunięcie pomiędzy paragrafami 65 zł. Jeżeli chodzi o obsługę pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 6.235 zł. Jest to obsługa pożyczki zaciągniętej na zmianę systemu ogrzewania w Liceum Ogólnokształcącym. Został ustalony harmonogram spłaty tej pożyczki, tak aby wysokość odsetek spadła na rok bieżący. Szkoły podstawowe specjalne oraz gimnazja specjalne trzeba traktować razem, ponieważ chodzi tu o jakby jedna szkołę specjalną. występują tu przesunięcia pomiędzy paragrafami. Liceum Ogólnokształcące w Chełmnie - stypendia z puli Marszałka. 5 tys. zł, które Starostwo dołożyło do pracowni komputerowej, tam gdzie przyszły pieniądze z zewnątrz i 1 tys. zł na opublikowanie monografii szkoły przygotowanej przez p. prof. Pafińskiego. Zespół Szkół Zawodowych występuje aż trzykrotnie i są to przesunięcia pomiędzy paragrafami w tych pozycjach. Następnie pozostała działalność to zwiększane dla Zakładowych Funduszów Świadczeń Socjalnych emeryci, 2 tys. zł wymiana młodzieżowa szkół ze szkołami zagranicznymi. Szpitale ogólnie 1.800 zł, zwiększamy świadczenia na rzecz osób fizycznych, są to nagrody dla pielęgniarek i 20 tys. zł środki otrzymane z Miasta na szpital. Opieka społeczna - placówki opiekuńczo - wychowawcze o 52 tys. zł zwiększamy środki w związku uzyskaną dotacją na świadczenia dla opuszczających Dom Dziecka i Domy Pomocy Społecznej to przesunięcia pomiędzy paragrafami, następnie zmniejszenie środków o 5.900 zł na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powiatowy Urząd Pracy - zmniejszenie środków w związku ze zmniejszeniem dotacji od Wojewody. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - tutaj następują przesunięcia pomiędzy paragrafami. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę razem ośrodek oraz Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, ponieważ one mają jedną księgowość i w skutek czego przesunięcia pomiędzy paragrafami występowały łącznie. Zadania w zakresie kultury zmniejszone, o 5 tys. zł i pozostała działalność dofinansowanie zawodów sportowych organizowanych przez kluby sportowe o randze powiatowej Zarząd proponuje jakby przesunięcie i zwiększenie o 6 tys. zł ze względu na dużą ilość tych imprez jakie w tym roku się odbędą. Razem zmniejszenie wydatków wynosi 849 tys. zł , natomiast zwiększenie 517.599 zł. Są to podstawowe proponowane zmiany. Następnie w załączniku nr 3 do projektu uchwały Zarząd proponuje zmianę polegającą na rozłożeniu remontu budynku Starostwa Powiatowego na dłuższy okres. W związku z czym w punkcie 11 przewidziana jest kwota do realizacji w latach następnych. W kolejnych załącznikach dotyczące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, następują tutaj zmiany na wniosek jednostki w związku z wyższymi przychodami, który ten ośrodek specjalny przyniesie. To byłyby podstawowe założenia tej że korekty w budżecie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii do projektu tej uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - przeczytał opinię w w/w sprawie / załącznik nr 12 do protokołu /.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że otwiera dyskusję związana z tym tematem. O zabranie głosu poprosił Radnego p. A. Wiśniewskiego.
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział, że odnośnie remontu budynku wartość kosztorysowa wynosi 746 tys. zł. Natomiast w załącznikach do projektu uchwały jest zamieszczona informacja, która mówi, że wartość kosztorysowa przewiduje 1.196.000 tys. zł. W związku z tym dlaczego występuje tak duża rozbieżność. Drugie pytanie dotyczy energii elektrycznej - 361 tys. zł , ile było poprzednio. Na skutek czego uzyskano taką oszczędność. Dlaczego dochody subwencji ogólnej wynoszą 967.765 zł, jak to się stało, czy te środki wpłyną oraz czy jest to ostateczna kwota.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że musiałby przedstawić całą treść tego sprawozdania, którą przed chwilą radni otrzymali, ponieważ czym innym jest ten kosztorys, który został przygotowany, a czym innym są pewne faktyczne koszty wyliczone, chociażby w tym kosztorysie, który został przygotowany i który Zarząd traktuje jako dokument bardzo wewnętrzny. W związku z tym Zarząd nie chce go upubliczniać, tak więc Radni otrzymali ten dokument tylko do rąk własnych i jest on objęty tajemnicą służbową. Następnie poprosił wszystkich o jego neupowszechnianie. Powiedział, że Zarząd dopiero ten przetarg ogłasza, dlatego nie może podawać danych na zewnątrz. Kosztorysem zostało objętych więcej prac, niż Zarząd chce, aby zostały dokonane. Także objęte zostały zakupy pewnych materiałów, które nie będą wykorzystane, jak chociażby w branży elektrycznej objęta została cała sieć komputerowa łącznie z komputerami itd., z czego Starostwo już masę sprzętu posiada i nie trzeba w związku z tym zakupić. Druga rzecz to dlaczego 361 tys. zł, ponieważ nie można mieć żadnych innych rezerw w budżecie poza rezerwą ogólną. Pozostałe rezerwy zostały zabronione, jak to było na podstawie zmiany sprzed dwóch miesięcy, ponieważ odpadła Starostwu szkoła muzyczna, to przesunięto tzw. "puste" pieniądze na dwa punkty: energię i usługi remontowe, pieniądze nie adekwatne, do tego które były do wydania. W związku z tym, że nie można było utworzyć rezerwy na wydatki oświatowe, to wpisane one zostały w te dwa paragrafy. Stąd w dwóch zrobiły się kolosalne kwoty, bo na energii była kwota większa, niż pieniądze są wydawane we wszystkich jednostkach powiatowych. Stąd też ta rezerwa jest zdjęta w związku z obniżeniem subwencji oświatowej. Te wszystkie obniżki subwencji, które są zawarte w dziale 758 wynikają z przesłanych Starostwu ostatecznych decyzji Ministra Finansów. Zarząd z tymi wszystkimi decyzjami się nie zgadza oraz jednocześnie ma wątpliwości co do nich. Zarząd te wątpliwości na bieżąco wyjaśnia. Natomiast w związku z otrzymaniem w/w decyzji pieniądze spływają w takiej wysokości. Dopóki decyzja ta nie ulegnie jakiś zmianom, tych pieniędzy będzie brak. Co prowadzi do tego, że w budżecie Powiatu nie można tymi środkami obracać, bo ostateczna decyzja jest na inną kwotę, niż przyjętą w budżecie. W związku z czym następuje ta różnica.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych przy 1 głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXVII/145/2001 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok / załącznik nr 13 do protokołu /.

Do punktu 13.
Informacja Zarządu o stanie prac w budynku Starostwa przy ul. Dworcowej 27.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że przed chwilą wszyscy radni otrzymali informację dotyczącą zaawansowania prac przetargowych na remont w/w budynku. Z uwagi na to, że przetarg będzie dopiero ogłoszony, poprosił, aby traktować te materiały jako poufne. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w tym sprawozdaniu, które radni otrzymali są jego zdaniem w miarę dokładnie opisane prace, jakie zostały wykonane po unieważnieniu poprzedniego przetargu. W związku ze złożonym protestem nie było praktycznie wyjścia, bo procedura odwoławcza jest taka, że ten, który złożył protest, bez względu na to czy ma racje, czy też jej nie ma, to i tak osoba, która wygrała ten przetarg nie miała żadnych szans aby zrealizować umowę w terminie, który był zaproponowany w ogłoszeniu przetargowym. Złożenie przez kogokolwiek protestu niweczyło tamten przetarg. W między czasie zlecona została szczegółowa dokumentacja, która została przedstawiona i wykonana. Przejściowo przekraczająca jakby zakres prac, który chciałby Zarząd zlecić wykonanie, wspominając np. ten sprzęt komputerowy, który Starostwo posiada, część sieci, które są możliwe do przeniesienia, część prac, która była wcześniej przyjęta. Zarząd uważa, że w chwili obecnej jest zbyteczna chociażby wymiana okien na nowe. Nie trzeba tego wykonać, by przejść do tamtego obiektu. W związku z czym kosztorys inwestorski, jest przez Zarząd ograniczony. W dniu dzisiejszym Zarząd przyjął specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego i specyfikacja ta musi zostać przesłana do ogłoszenia w biuletynie zamówień że inwestycji.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że otwiera dyskusję na ten temat.
Radny p. T. Jagodziński - zapytał kiedy Zarząd Powiatu widzi realną możliwość, aby pierwsza osoba w nowej siedzibie starostwa zasiadła. Dodał, że chciałby również, aby optymizm p. Starosty Chełmińskiego spełnił się co do obniżki kosztów i z tego powodu życzy mu tego. Znając obiekty tak wiekowe jak budynek na ul. Dworcowej 27 chciałby, aby koszt, który jest zawarty w kosztorysie był realny, a nie przekroczył tej kwoty. Z doświadczenia jako budowlaniec wie, że przy tego typu remontach zawsze w trakcie prac remontowych wychodzą roboty nieprzewidziane, w skutek czego zakres finansowy i rzeczowy mocno się rozszerza.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - po przyjęciu dzisiejszej specyfikacji i treści ogłoszenia jutro będzie wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych treść ogłoszenia. Termin oczekiwania na opublikowanie trwa od 6 do 10 dni. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się pod koniec lipca, następnie podpisanie umowy jak najszybciej po rozstrzygnięciu przetargu plus 90 dni prace, czyli koniec października, jeśli nic się nie zmieni, realna byłaby wówczas przeprowadzka.
Radny p. M. Cecerko - pytanie do p. Przewodniczącego obrad jako do osoby, który zaprasza gości na sesje, mówimy o poufności tych informacji, a są przedstawiciele prasy, telewizji - nagrywają na taśmie. Powiedział, że w związku z tym jest to absurd.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że jego zdaniem te informacje, które zostały przez p. Starostę Chełmińskiego oficjalnie przedstawione są informacjami, które kwalifikują się do szerszej publikacji. Pozostałe z nich otrzymali radni na piśmie. Dodał, że po to są wpisane nazwiska na tych kartkach, żeby te materiały nie podano do publicznej wiadomości. W związku z brakiem dyskutantów powiedział, że przystępuje do realizacji punktu następnego.

Do punktu 14.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w związku z prośbą radcy prawnego p. T. Sobieckiego poprosił go o zabranie głosu w tym punkcie.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że w związku z wejściem w życie Ustawy z 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym konieczne jest spotkanie się Komisji Statutowej i wprowadzenie zmian do jeszcze nieobowiązującego statutu. Dodał, że ta nowa ustawa m. in. zniosła podstawę prawną , na podstawie której wydano ten słynny wzorcowy statut. Czas na dostosowanie się jest okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Konieczne jest wprowadzenie do statutu m. in. takiego zapisu, że działalność organu powiatu jest jawna, a jawność działania organu powiatu obejmuje prawną możliwość do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady Powiatu i posiedzenia ich Komisji, a także do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Powiatu, Komisji. Ten przepis w zasadzie obwiązuje, ale nie ma jeszcze statutu. Poprosił, aby Przewodniczący Komisji wyznaczył termin w najbliższym miesiącu, aby Komisja się spotkała w tej sprawie i podjęła w tym celu pewne ustalenia.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że powyższa informacja jest bardzo istotna dla Rady Powiatu. Dodał, że Komisja Statutowa cały czas istnieje Poprosił Przewodniczącego w/w komisji p. P. Jankowskiego o ustalenie daty posiedzenia tej komisji oraz ponowne zapoznanie się ze statutem, bo jest to opracowanie z przed dwóch lat i wymaga korekt zgodnie z ustawą.. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia, które mamy na dzień dzisiejszy może też trzeba nanieść jakieś poprawki. W związku z tym powiedział, ze p. Przewodniczący wznowi pracę tej komisji, uaktywni ją i razem z Radcą Prawnym p. T. Sobieckim doprowadzą ten statut do końca, tzn. przedstawią Radzie Powiatu do przyjęcia. Poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Przewodniczących Komisji został przyjęty Plan Pracy Rady na II półrocze, z którym zapozna Radę na ostatniej sesji w tym półroczu, tzn. w miesiącu czerwcu. Będzie to ostatnia sesja przed wakacjami. Jednocześnie poinformował, że w celu polepszenia sprawności organizacyjne i uniknięcia problemów z dekretowaniem pism ustalono symbole literowe Komisji Rady Powiatu. Następnie przedstawił w/w symbole literowe dotyczące poszczególnych Komisji Rady Powiatu / załącznik nr 14 do protokołu /. Następnie zapytał, czy ktoś z zebranych chce zabrać głos we wolnych wnioskach.
Radny p. A. Wiśniewski - pytanie skierował do p. Starosty Chełmińskiego. Powiedział, że w prasie ostatnio był umieszczony artykuł dotyczący likwidacji placówki publicznej - stomatologii, z którego wynikało, że dzierżawcy płacili niski czynsz dzierżawny.
Radny p. M. Cecerko - skierował wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu żeby zobowiązać go do zastosowania się do zapisów, które są zawarte w projekcie statutu, chodzi o tryb zwoływania sesji, posiedzeń komisji, dostarczania materiałów itd.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - po tym co się stało parę dni temu, po wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, niektóre przepisy naszego statutu są niezgodne z ustawą. Proponuje więc, aby jednak Komisja Statutowa przejrzała ten statut, ponieważ Rada będzie postępować zgodnie ze statutem, ale nie zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. Niestety ustawa ma wyższą rangę prawną i musimy ją bezwzględnie przestrzegać. Proponuje jednak, aby dać czas Komisji Statutowej na to, żeby dokonała modyfikacji tego statutu, jednocześnie powiedział, że to długo nie potrwa. Dopiero po wprowadzeniu poprawek Rada będzie mogła postępować zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. W przypadku dzisiejszym można doprowadzić do sytuacji, w której przez wewnętrzne ustalenia Rada będzie postępować niezgodnie z ustawą samorządową.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że nie ma takich zapisów, bo jest członkiem Komisji Statutowej. Natomiast myśli, że wniosek Starosty jest słuszny i wycofuje swój wniosek.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał się czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - odpowiadając na pytanie radnego p. A. Wiśniewskiego do tej pory stomatolodzy regulują opłaty związane z użytkowaniem mediów, za prąd , za ogrzewanie plus czynsz. Faktycznie wpływy są niewielkie porównując z jakimi kolwiek innymi stawkami będącymi na rynku, czy stawkami stosowanymi przez Powiat w stosunku do wydzierżawianych pomieszczeń w ZOZ. Dlaczego akurat w tym przypadku tak minimalny poziom. Ponieważ w tym roku przejmą po jednej osobie z indywidualnego likwidowanego zakładu, a także dzierżawa ta jest ustalona do końca 2001 r.
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział, że w prasie z wypowiedzi Starosty wynikało, że płacą tak niskie stawki czynszu, ponieważ jest im tak wygodnie. Dodał, że jeżeli sprawa ta została w ten sposób uzgodniona, to nie może zrozumieć dlaczego informacja zawarta w prasie jest inna i nieprawdziwa. Dlatego też w związku z tym nie powinna się ona ukazać, ponieważ społeczeństwo to różnie odbiera.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że nie odpowiada za to, co prasa napisze. Dodał, że wie co powiedział prasie, pełne uzasadnienie, skąd to się wszystko wzięło, natomiast za treść wypowiedzi ukazujących się w prasie nie autoryzowanych nie może odpowiadać. Także kilka sesji wstecz był poruszany podobny problem dotyczący pisania sprostowań w związku z ukazującymi się nieprawdziwymi informacjami, metoda ta okazała się bezskuteczna. Powiedział, że przekazywane informacje na konferencjach prasowych są różnie interpretowane i ta sama interpretacja jest inaczej przedstawiana.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że jest to pewien problem, ta współpraca z prasą. Przypomniał, że kiedyś wspominał iż warto rozważyć możliwość przeznaczenie w budżecie odpowiedniej kwoty, żeby informacje o pracach Rady, Zarządu ukazywały się zgodnie z prawdą i w takiej formie jak Rada by chciała. Np. samorząd Świecki wykupuje stronę raz na kilka miesięcy w "Czasie Świecia" i wtedy ma możliwość publikowania informacji, które przedstawiciele samorządu chcą przekazać społeczeństwu.

Do punktu 15.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XXVII sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Iwona Lica
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki