Protokół nr XXII/2001
z XXV Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 28 marca 2001 r.

Sesja odbyła się w dniu 28 marca 2001 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 18:00.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 20, co stanowi 80 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXV sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat zagrożenia pryszczycowego i zwalczania tej choroby.
9. Sprawa przedstawienia informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu chełmińskiego.
10. Sprawa przedstawienia informacji o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie powiatu chełmińskiego.
11. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na jeziorach: Starogrodzkie, Małe Czyste, Kornatowo i Papowskie.
12. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu.
13. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu.
14. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/100/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 31 stycznia 2001 r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
15. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie założenia publicznego Gimnazjum nr 4 w Chełmnie.
16. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr I w Chełmnie.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XXV sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest , wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XXV sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - wniósł dwie autopoprawki, w związku ze zbliżającą się do granic kraju epidemią pryszczycy na wniosek części państwa radnych wprowadza się punkt 8 w brzmieniu: "Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat zagrożenia pryszczycowego i zwalczania tej choroby". Automatycznie pozostałe punkty zostają przesunięte o jedną pozycję. Natomiast w przypadku punktu 16, już po wniesieniu pierwszej autopoprawki następuje jego zamiana z punktem 15, a następnie zapytał czy ktoś z radnych chciałby wnieść jakieś poprawki do przedstawionego projektu porządku obrad XXV sesji Rady Powiatu w Chełmnie. W związku z brakiem chętnych poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.

Za przyjęciem głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że do dzisiejszej sesji nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu w Chełmnie i w związku z tym zaproponował jego przyjęcie przez głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z XXIV sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w okresie pomiędzy sesjami Zarząd odbył 4 posiedzenia, na których zajmował się następującymi zagadnieniami:
- przeanalizowano funkcjonowanie zamiejscowych oddziałów komunikacji.
- zajmowano się sprawą siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. W związku z przyjętym w poprzednim roku przez Zarząd remontem kapitalnym tej placówki zlecono sporządzenie dokumentacji tego przedsięwzięcia. Z przedwykonawczej dokumentacji wynikały duże problemy dotyczące przystosowania aktualnie posiadanych przez poradnię pomieszczeń do sprawowania dalszego tej samej funkcji. W związku z powyższym pojawiła się propozycja aby jednostkę tą przenieść na strych Liceum Ogólnokształcącego. Jednakże kosztorys tego zadania trzykrotnie przekraczał koszt remontu pierwotnego. W wyniku takiej sytuacji postanowiono przeanalizować inne ulokowanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Ponieważ w budynku przy ul. Słowackiego 3 należącego do Starostwa znajdują się w chwili obecnej wolne pomieszczenia, a liczba ich od stycznia 2002 r. zwiększy się to została przedstawiona propozycja aby owa poradnia została przeniesiona właśnie do tego budynku. Dyrekcja tej placówki stwierdziła iż proponowane pomieszczenia wręcz idealnie odpowiadają jej potrzebom. Jednocześnie są one bardzo dobrze ulokowane mianowicie w pobliżu dworca PKS, a zdecydowana większość osób korzystająca z usług poradni dociera do niej za pomocą komunikacji autobusowej. Ostatecznie podjęto decyzję o przeniesieniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z budynku Liceum Ogólnokształcącego do budynku przy ul. Słowackiego 3 z dniem może nie tyle co 1 stycznia 2002 r. ponieważ musi tam zostać przeprowadzony remont kapitalny natomiast pewne jest iż dokona się tego w przyszłym roku. Koszty tego remontu będą stosunkowo niższe od tych jakie zostałyby poniesione w momencie przeniesienia placówki na strych, są one porównywalne z wielkościami remontu w aktualnie zajmowanych pomieszczeniach mimo iż powierzchnia będzie większa o około 50 % niż ta aktualna. Takie rozwiązanie sytuacji powiązane jest również ze zwiększeniem zadań poradni, mianowicie ostatnio ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie właśnie zadań poradni. Wiadome jest już to, że poradnia w takim składzie osobowym nie będzie w stanie wykonywać nowych zadań określonych w w/w rozporządzeniu a więc będzie musiała się rozrastać, a przeniesienie do budynku przy ul. Słowackiego 3 pomoże w tym rozbudowywaniu działalności.
- wyraził zgodę na utworzenie w Zespole Szkół Rolniczych w Grubnie agencji PKO. Związane to było z wpłatami dokonywanymi przez uczniów. Przeprowadzona kontrola wykazała, że nie powinny być przyjmowane wpłaty w innej formie niż kasa i w związku z tym trzeba było bądź ją utworzyć lub znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Zaproponowano więc utworzenie agencji PKO gdzie bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat uczniowie będą mogli dokonywać wpłat Jednocześnie utworzenie takiego punktu również będzie korzystne dla mieszkańców Grubna. Owa agencja nie będzie kolidowała z działalnością zarówno szkoły jak i gospodarstwa pomocniczego.
- zajęto się sprawą zatrudnienia pielęgniarek w podległych Starostwu jednostkach. Podpisano w tym zakresie umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej na zlecenie im wykonywania zadań pielęgniarek w Domu Dziecka. Natomiast Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy samodzielnie podpisze umowę z pracownikiem. Obniżono również czynsz na okres 3 miesięcy dla specjalistycznej Poradni Chirurgicznej w Chełmnie, a związane to było z wnioskiem p. dr Kuśpita, który w tym roku uzyskał o wiele gorszy kontrakt z Kasą Chorych i z tego powodu chciał zrezygnować z tej działalności. Biorąc pod uwagę iż placówka ta jest na terenie powiatu niezbędna przyjęto początkowo takie rozwiązanie. Wiedząc jednocześnie o przyszłych negocjacjach, które już teraz są prowadzone na temat nowej wysokości kontraktu.
- przez kilka swych posiedzeń analizował kwestię subwencji oświatowej i remontów w szkołach. Wstrzymano się od podejmowania jakichkolwiek decyzji, ponieważ Minister Edukacji Narodowej poważnie analizuje czy nie zmienić algorytmu oświatowego. W związku z tym pojawiają się obawy dotyczące uszczuplonych środków finansowych. Nie można doprowadzić do takiej sytuacji iż zostanie wydana zgoda na przeprowadzenie remontów, a wspomniany algorytm zostanie zmniejszony. Zwłaszcza, że w ciągu trzech tygodni od uchwalenia budżetu muszą zostać uzyskane decyzje finansowe. Budżet został już opublikowany więc uzyskanie w/w decyzji, które będą podstawą do podjęcia ostatecznych działań jest już kwestią tygodnia lub dwóch. Ponadto analizowaną są kwestie wydatków rzeczowych także w kontekście już następnego roku kalendarzowego. Zamierzone jest opracowanie wzoru według którego przyznawane będą szkołom środki właśnie na wydatki rzeczowe. Należy w tym planie uwzględnić trzy czynniki takie jak: kwestia opału, gdyż różne są systemy ogrzewania w objętych placówkach, następnie liczbę uczniów i powierzchnię szkoły. W przypadku tych trzech wyznaczników należy jeszcze ustalić który jaką wagę będzie posiadał względem algorytmu. Celem opracowania tego wzoru jest doprowadzenie do zaistnienia jednolitych standardów w procesie podziału wydatków rzeczowych dla szkół.
- sprawa powołania biblioteki powiatowej przygotowane zostały w tym zakresie wszelkie niezbędne uchwały. Natomiast w tym momencie prowadzone są rozmowy z dyrekcją Liceum Ogólnokształcącego dotyczące umiejscowienia tej placówki w budynku. Negocjacje mają na celu wyjaśnienie wszystkich spraw związanych z organizacją pracy jednostki jak np. prowadzenie księgowości.
- podpisano z Zarządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego umowę dotyczącą zlecenia temuż Zarządowi wykonana pewnych prac urządzeniowych w rolnictwie. Do poprzedniego roku środki na ten cel były przekazywane bezpośrednio przez Wojewodę do Zarządu Województwa, natomiast od tego roku przekazywane są one najpierw do Starostwa, a później dopiero dalej. Zdecydowano się na Zarząd Województwa z dwóch względów, po pierwsze Biuro Geodezji i Terenów Rolnych mieści się w Chełmnie, gdzie już zostały przeprowadzone redukcje zatrudnienia. W momencie gdyby owa placówka nie otrzymała zleceń ze strony Starostwa to prawdopodobnie zostałaby całkowicie rozwiązana. Po drugie przetarg w tym przypadku nie brany jest pod uwagą, ponieważ wszystkie prace są wykonywane wg. stawek urzędowych. W momencie zlecenia wykonania określonych zadań jakiemukolwiek innemu wykonawcy to i tak trzeba byłoby zapłacić za pracę kwotę zawierającą się w wyznaczonych stawkach określonych przez Ministra Rolnictwa. Dlatego też biorąc pod uwagę istnienie Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Chełmnie postanowiono kontynuować umowę z Zarządem Województwa.
- podpisano porozumienie z kilkunastoma powiatami działającymi na terenie dawnego województwa toruńskiego, częściowo bydgoskiego dotyczące współpracy Społecznych Straży Rybackich. Na dzień dzisiejszy sytuacja przedstawia się tak, że rejony wędkarskie nie zawsze pokrywają się z granicami województw jak np. w przypadku Powiatu Chełmińskiego, którego rejon wędkarski wkracza na obszar Powiatu Grudziądzkiego. W związku z tym tego rodzaju porozumienie zostało zawarte aby umożliwić wspólne kontrolowanie akwenów wodnych.
- podjęto decyzję o przekazaniu do Komendy Powiatowej Policji całego oprzyrządowania związanego z monitoringiem, który do tej pory był na stanie Starostwa Powiatowego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z obecnych ma pytania dotyczące pracy Zarządu.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że na XXIV sesji Rady Powiatu zostało powierzone Zarządowi wykonanie uchwał:
- w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom. Uchwała ta związana była ze zmianą przepisów, mianowicie od 1 stycznia 2001 r. część szkół niepublicznych zyskuje dotacje na ucznia w takiej samej wysokości jak szkoły publiczne, do zeszłego roku było to 50 %. Została ona przekazana do odpowiednich placówek i jest wykonywana poprzez przekazanie środków finansowych.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej, została ona przekazana wszystkim zainteresowanym i jest wykonywana w ramach budżetu.
- w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości diet radnych jest również wykonywana przez Zarząd Powiatu.
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Wszystkie placówki tą że uchwałę otrzymały.
- w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przewidywanych skutków restrukturyzacji szkolnictwa wojskowego, która została przekazana wszystkim adresatom wymienionym w tej uchwale.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował iż w okresie pomiędzy sesjami nikt nie złożył interpelacji. Następnie zapytał czy ktoś chciałby zabrać w tym punkcie głos.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że swą interpelację kieruje zarówno do p. Starosty jak i również p. Wicestarosty jako przewodniczącego Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. Interpelacja ta składana jest w imieniu tej części mieszkańców gminy Chełmno, którzy korzystają z podstawowej opieki zdrowotnej w ośrodku zdrowia w Starogrodzie. W tej placówce około czterech miesięcy temu była taka sytuacja, że lekarz dojeżdżał raz w tygodniu na 2 godziny. Poprosił p. Wicestarostę by spowodował spotkanie z Dyrektorem ZOZ - u przy jego obecności jak i również obecności wójta gminy Chełmno. Zostało wypracowane takie stanowisko, że lekarz będzie dojeżdżał 3 razy w tygodniu po 2 godziny i będzie wywieszka, że w pozostałe dni będzie można korzystać z tej opieki w poradni w Chełmnie. Tak było przez tydzień, a może i dwa. W tej chwili jest gorzej jak było przedtem, ponieważ jest wywieszka informująca, że lekarz urzęduje trzy razy w tygodniu a w praktyce tylko w poniedziałki. Rzecz jasna że to dzieje się tak z powodu urlopów, choroby itp. na ale cóż winni są mieszkańcy, a szczególnie ci, którzy nie mają możliwości dojazdu do Chełmna. Wiadome jest, że warunki na wsi również są coraz trudniejsze. Sytuacja ta bardzo bulwersuje mieszkańców, ponieważ w momencie kiedy się rejestrują, jego również to dwa razy spotkało, jest odpowiedź że lekarz będzie, a kiedy jest termin wizyty okazuje się że lekarza nie będzie. Mówca prosi o poważne potraktowanie tej sprawy jak i również mieszkańców tej części gminy, którzy korzystają z podstawowej opieki zdrowotnej w ośrodku w Starogrodzie.

Do punktu 8.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat zagrożenia pryszczycowego i zwalczania tej choroby.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w związku ze wzrostem bezpośredniego zagrożenia pryszczycą postanowiono zaprosić na sesję Powiatowego Lekarza Weterynarii p. B. Knaflewskiego aby przedstawił zagrożenia związane w chorobą i zarazem metody jej zwalczania. Następnie poprosił zaproszonego gościa o wprowadzenie do tematu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii p. B. Knaflewski - powiedział, że pryszczyca jest chorobą wirusową zwalczaną w Polsce z urzędu, a mianowicie na drodze administracyjnej. Charakteryzuje ją przede wszystkim wysoki poziom zakaźności i z tego właśnie powodu jest bardzo niebezpieczna. Nie jest to choroba, która powoduje bardzo wielkie upadki wśród zwierząt, duża ich część przeżywa, ale pozostaje nosicielami i siewcami tej choroby, co jest przyczyną dalszych strat gospodarczych. Niekorzyści wynikające z samej choroby to nie tylko kwestia zwierząt, które trzeba będzie zabić, jak widoczne jest to na przekazach filmowych z zachodu, ale również wstrzymanie handlu oraz utrudnione a nawet wstrzymane przemieszczanie się ludzi i zwierząt na terenach objętych zagrożeniem. Jeśli chodzi o samą chorobę to należy jeszcze nadmienić iż może nią zarazić się człowiek, lecz przebieg jej nie jest tak głęboki t trudny do przebycia jak w przypadku zwierząt. W gruncie rzeczy u ludzi choroba ta przejawia się pęcherzykami nasączonymi płynem surowiczym, które występują na rękach, stopach i w okolicy ust. Jednak objawy te po kilku dniach bez większych następstw zanikają. Z kolei u zwierząt parzystokopytnych, których najbardziej dotyczy ta choroba, przejawia się ona pojawieniem się, zwłaszcza w przypadku bydła, pęcherzy na języku, śluzawicy, w szparze międzyracicznej czy też na wymieniu. W skrajnych przypadkach może nawet powodować zrzucanie racic lub też doprowadzić do stanu zapalnego na całym wymieniu. Prócz wspomnianego bydła choroba ta również atakuje trzodę chlewną. Świnie, które zarażą się pryszczycą nie powracają w większości do pełnej formy, dotyczy to głównie warchlaków mających utrudniony wzrost. Pryszczycę najtrudniej jest wykryć u owiec i kóz. W związku z tak wysoką zakaźnością należy dużo uwagi poświęcić zabezpieczaniu jej rozprzestrzeniania. Według tymczasowej instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii wydanej w tym roku zabezpieczenie powinno polegać przede wszystkim na stosowaniu środków dezynfekcyjnych. Tak więc wszędzie tam, gdzie znajdują się skupiska zwierząt powinny zostać zastosowane maty nasączone odpowiednimi środkami, do których należy soda 1% i 2%. Jeśli chodzi o zwalczanie choroby to konieczne jest uśmiercenie wszystkich zwierząt znajdujących się w ognisku gdzie została pryszczyca wykryta. Natomiast wokół w/w ogniska zostanie zarządzony tzw. okręg zapowietrzony, gdzie przeprowadzane są badania wszystkich zwierząt na tym terenie. W miejscach tych konieczne jest również rozmieszczenie na drogach mat dezynfekcyjnych i szlabanów, które pozwolą na całodobowe prowadzenie kontroli wokół ludności. Wokół okręgu zapowietrzonego zostaje wydzielony tzw. obszar zagrożony. Może on obejmować nawet powierzchnię całego powiatu. Należy również wspomnieć iż w Starostwie podjęto działania w ramach Centrum Kryzysowego, które ma za zadanie uświadomić wagę problemu poszczególnym podmiotom działającym na terenie powiatu, jak i również poszczególnym rolnikom. Wspomniane działania obejmują m. in. przesłanie wiadomości poprzez wójtów czy tez sołtysów bezpośrednio do rolników. Prócz tego maja miejsce również szkolenia prowadzone w poszczególnych gminach, które również mają na celu przekazanie jak największej ilości informacji na temat choroby i jej zwalczania. Zostało również przekazane zarządzenie Wojewody, które znacznie ułatwi działanie, ponieważ owo zarządzenie dotyczy konieczności wprowadzenia zabezpieczeń na terenie całego województwa Kujawsko - Pomorskiego. Wspomnieć należy również o zawartej umowie pomiędzy Policją, a Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną jako Powiatowy Inspektorat Weterynarii dotyczącą kontroli i zwalczania prowadzenia nielegalnych spędowisk, które jednocześnie może być główną przyczyną rozprzestrzeniania się chorób.
Na posiedzenie przybył radny p. P. Piekarski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy w przypadku wystąpienia epidemii są ekipy dezynfekcyjne i kto będzie odpowiedzialny za zlikwidowanie zarażonych zwierząt.
Powiatowy Lekarz Weterynarii p. B. Knaflewski - powiedział, że jeżeli chodzi o grupy dezynfekcyjne to jak na razie to na terenie powiatu funkcjonuje jedna prywatna jednoosobowa ekipa działająca w Górnych Wymiarach. Jednostka ta została zaopatrzona w odpowiednią ilość środków dezynfekcyjnych. Jednak należy zdawać sobie sprawę z fakty iż w momencie wystąpienia epidemii to jedna jednoosobowa ekipa nie jest w sanie choroby zwalczyć. W związku z tym w ramach Centrum Kryzysowego podjęto decyzję iż Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna przeszkoli dezynfektorów. Natomiast jeżeli chodzi o palenie zwłok zwierząt to pojawia się problem, mianowicie gdy jest mała liczba zwierząt to po uśpieniu można je zadołować w dole z wapnem, natomiast jeżeli liczba tych zwierząt jest już większa to należy je spalić. Poprzednie instrukcje zwalczania pryszczycy zakładały, że można było chore zwierzęta ubijać w wyznaczonej rzeźni. Teraz takie postępowanie jest zakazane i padnięte zwierzęta należy najlepiej w pograniczu gospodarstwa z którego pochodzą utylizować. Do tego zabiegu potrzebny jest oczywiście specjalistyczny sprzęt, Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna będzie w tym zakresie współpracowało z weterynarią. Natomiast niektóre Landy Niemieckie w walce z epidemią postanowiły wprowadzić szczepienia przeciwko pryszczycy tzw. szczepienia pierścieniowe, lecz one powodują utracenie możliwości eksportu mięsa, ponieważ kraj który zdecydował się na takie rozwiązanie nie staje się państwem wolnym od pryszczycy. Wszystko w większej mierze spowodowane jest faktem iż nikt nie umie jeszcze odróżnić zwierzęcia które przechorowało od tego które zostało zaszczepione jest tak ponieważ jedno i drugie posiada ciała przeciwpryszczycowe.
Radna p. H. Murawska - zapytała o postępowanie w momencie zachorowania na pryszczycę człowieka. W Chełmnie nie ma oddziału zakaźnego, w jaki sposób będą traktowani ludzie zarażeni.
Powiatowy Lekarz Weterynarii p. B. Knaflewski - powiedział, że w przypadku ludzi to choroba ta ma lekki przebieg, natomiast jeżeli chodzi o zwalczanie to nie może konkretnie odpowiedzieć na to pytanie. Jednak należy osoby takie odizolować od zdrowych. Wspomnieć należy również iż wysoka zakaźność pryszczycy powoduje iż osoba, która zachorowała nie powinna opuszczać i kontaktować się z inną osobą. W momencie gdy chce powiadomić o swej chorobie może tego dokonać jedynie telefonicznie.
Radna p. H. Murawska - powiedziała, że z ograniczeniem kontaktowania będzie problem, ponieważ dzieci gdy nie będą mogły kontaktować się z rodzicami to kto da im jedzenie.
Powiatowy Lekarz Weterynarii p. B. Knaflewski - powiedział, że problem wspomniany przez przedmówczynię był już obecny w Polsce i kraj poradził sobie z nim m. in. poprzez zastosowanie odzieży ochronnej w kontaktach z osobami zarażonymi.
Radny p. M. Misiaszek - zapytał na co zwrócić uwagę i jak ewentualnie postępować w momencie spotkania się z chorobą. Proponowany środek dezynfekujący, czyli soda kaustyczna to substancja żrąca i poprosił o przekazanie prostego sposobu przygotowania właściwego roztworu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii p. B. Knaflewski - powiedział, że najpopularniejszym środkiem dezynfekującym jest rzeczywiście soda żrąca i nie bez powodu ma ona taką nazwę. W handlu jest już ona dostępna, nawet na spotkaniu, które miało miejsce w Kijewie Królewskim jeden z uczestników tegoż spotkania zaoferowała dostarczenie środka. Soda Kaustyczna jest sprzedawana w czystej postaci i konieczne jest przygotowanie roztworu do ewentualnego użytku, jednak należy bardzo uważać przy jego przygotowywaniu. Powszechnie stosowane roztwory, a mianowicie 1% i 2% nie są niebezpieczne, ponieważ soda w tym stężeniu powoduje iż wirus ginie natomiast dla człowieka nie jest on zagrożeniem. Niekoniecznie trzeba korzystać z sody do dezynfekcji, ponieważ są dostępne na rynku inne środki jak kirkolm czy też kwasek cytrynowy lecz z ich wykorzystaniem wiążą się większe koszty.
Radny p. J. Kubacki - zapytał o przepisy dotyczące rekompensat za utracone w wyniku choroby zwierzęta, a następnie spytał czy kraje Unii Europejskiej mogą wmówić iż w Polsce istnieje pryszczyca.
Powiatowy Lekarz Weterynarii p. B. Knaflewski - powiedział, że jak wspomniał pryszczyca jest chorobą zwalczaną z urzędu i w związku z tym rolnikowi za utracone w wyniku choroby zwierzęta należy się pełne odszkodowanie i dlatego teoretycznie nie powinien on ponieść żadnych strat. Należy przyjąć również fakt iż w momencie wystąpienia dużej liczby chorych zwierząt, to tym samym należy liczyć się z możliwościami finansowymi danego państwa. Najprawdopodobniej w momencie wystąpienia takiego przypadku nastąpi obniżenie wysokości przyznawanych odszkodowań. Natomiast co do tego drugiego pytania to może powiedzieć iż Rosja wprowadziła zakaz całkowitego handlu właściwie z całą Europą prócz krajów WNP. W tym momencie mimo iż nie wystąpił w Polsce ani jeden przypadek tej choroby to kraj sąsiadujący traktuje Polską jako kraj wysokiego ryzyka. Pytanie dotyczyło Unii Europejskiej i tak w zasadzie nie można konkretnie odpowiedzieć czy tak, czy nie. Prawdopodobnie jeżeli potwierdzi się chociaż jeden przypadek wystąpienia pryszczycy lub też samych jej przeciwciał w importowanym z Polski zwierzęciu to zamknie się względem kraju wszystkie rynki zbytu.

Do punktu 9.
Sprawa przedstawienia informacji o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że raz w roku zapoznają się wszyscy radni z informacją złożoną przez p. Komendanta, następnie poprosił o wprowadzenie do tematy Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie p. P. Zarembę.
Komendant Powiatowy Policji p. P. Zaremba - przedstawił informację o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie powiatu chełmińskiego /załącznik nr 3 do protokołu/.
Radny p. K. Poliwko - Radny p. K. Poliwko - powiedział, że Papowo Biskupie nie posiada jako jedyna gmina rewiru. Jak wynika z informacji połączenie gminy Lisewo i Papowo w jeden rewir miało na celu zmniejszyć ilość przestępstw z jednoczesnym zwiększeniem bezpieczeństwa. Wydaje mu się, że zmniejszeniu uległa tylko liczba policjantów, ponieważ z przygotowanych informacji wynika iż do roku 1999 przestępstw było 99 natomiast w tym roku jest ich 123. Jednocześnie chce podkreślić, że rewiry, które nie są łączone jak np. Stolno w roku 1999 zarejestrowały 44 czyny karalne zaś w 2000 r. 54 z czego wynika wzrost nastąpił o 10 czynów, natomiast gmina Papowo i Lisewo, co nie zostało wyszczególnione, po wzięciu pod uwagę liczby mieszkańców obu gmin i po podzieleniu jej przez 50 to otrzymuje się około 61 czynów. Taka sytuacja klasyfikuje ten teren na drugim miejscu w Powiecie Chełmińskim pod względem niebezpieczeństwa. Wobec powyższego zgłasza wniosek o jednolitą strukturę organizacyjną policji w gminach na terenie Powiatu Chełmińskiego, a mianowicie dotyczy to głównie przywrócenia rewiru dzielnicowych w Papowie Biskupim.
Komendant Powiatowy Policji p. P. Zaremba - powiedział, że w momencie gdy Rada Powiatu podjęłaby uchwałę dotyczącą oddzielenia murem obronnym gminy Papowo Biskupie i Chełmży to przestępczość spadłaby aż o 80 %. Nie należy przesadzać w ilości przestępstw, ponieważ nic się nie zmieniło w tym kierunku, natomiast są pewne okresy w zeszłym roku przypadły one na czas między marcem, a majem. Tylko dwa miesiące zadecydowały, że liczby są takie wysokie. W przypadku gminy Papowo Biskupie przestępstwa dotyczą w głównej mierze fabryki Zegart - Farms, około 40 czynów dotyczy tylko i wyłącznie tej fabryki, która się likwiduje i nie likwiduje. Co miesiąc na biurko policji przychodzą wnioski o różnych kradzieżach. W momencie gdy policja chce się skontaktować z właścicielem to otrzymuje odpowiedź, że jest nieosiągalny. Funkcjonariusze mają za zadanie pilnować. Gdy zostanie wszystko z tej fabryki rozkradzione to liczba przestępstw znacznie spadnie. Kazał sprawdzić dzielnicowym z Lisewa i z Papowa Biskupiego, bo to jest pod jednym rewirem, wielkość poniesionych kosztów przez tą placówkę i tu pojawił się problem, ponieważ przykładowa skradziona brama ma wartość dla jednego 200 zł, natomiast przy zgłoszeniu jest ona wyceniona na wartość 4.000 zł. pomimo iż została ona zainstalowana w 1945 r. Następnie to nie jego pomysł był aby zabrać z posterunków policji sygnalizację alarmową, to była komendanta głównego propozycja z 1996 r. Kiedy to zadecydowano przekazać wszystko w ręce prywatne. Komendant powiatowy w momencie przekazania w 1996 r. system DGG miał do niego za darmo przyłączone 60 obiektów. Zadecydowano, że nie będzie rewiru w Papowie Biskupim i Stolnie.
Radny p. K. Poliwko - powiedział, że ponownie chciałby przypomnieć iż za bezpieczeństwo całego powiatu odpowiedzialny jest powiat. Natomiast nie jest wina mieszkańców iż mieszkają na terenach popegeerowskich i kradną, od pilnowania jest policja.
Przewodniczący p. L. Płocki - powiedział, że wniosek p. Poliwko powinien być skierowany do Komendanta Powiatowego Policji, ponieważ Rada Powiatu nie jest władna podejmować decyzje w tym zakresie czy rewir będzie na terenie Papowa, czy też nie.
Radny p. K. Poliwko - powiedział, że w takiej sytuacji składa wniosek do Zarządu powiatu, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powiatu.
Przewodniczący p. L. Płocki - powiedział, że sądzi iż sprawa ta nie leży też w kompetencji Zarządu Powiatu.
Radny p. K. Poliwko - zapytał po co w taki razie została powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że wypowiada się nie dlatego iż pochodzi z tej samej gminy co przedmówca tylko chce powiedzieć że wniosek p. K. Poliwko można by było potraktować jako interpelację. W związku z tym poprosić o wyjaśnienie tej sprawy, kto jest odpowiedzialny, jakie Rada ma możliwości, ponieważ w tym momencie powstało zamieszanie i nie bardzo jest wiadome co kto ma w kompetencjach. Proponuje zająć się tym tematem na następnej sesji, aby wyjaśnić tą sprawę do końca. Nie wie jak odniesie się do tego Rada czy też wnioskodawca ponieważ nie było to ustalane, przynajmniej między nią, a radnym Poliwko.
Radny p. K. Poliwko - zaproponował aby w tym temacie wypowiedział się obecny na posiedzeniu radca prawny.
Radca Prawny p. A. Stankiewicz - powiedziała, że nie jest w stanie w tym momencie wypowiedzieć się na ten temat, ponieważ nie zna go.
Przewodniczący p. L. Płocki - zapytał p. Starostę czy zajął by stanowisko dotyczące kompentencyjność Rady Powiatu w tym zakresie.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że nie odpowie na pytanie kto jest kompetentny, ponieważ nie wie czy to jest Komendant Powiatowy, czy też Wojewódzki, natomiast może powiedzieć iż nie jest ani Zarząd, ani Rada Powiatu. Organy te zajmują się ustaleniem struktury organizacyjnej dla wszelkich jednostek powiatowych za wyjątkiem policji państwowej i państwowej straży pożarnej. Te dwie instytucje spod kompetencji Zarządu i Rady powiatu zostały wyłączone. Jednostki te istnieją w budżecie powiatu, natomiast organizacyjnie i merytorycznie podlegają pod swoje struktury. Trudno jest powiedzieć, który z tych dwu komendantów w tej chwili ustala to, Komendant Powiatowy pokazuje że się tym zajmuje, natomiast Zarząd i Rada nie ma na to żadnego wpływu. Myśli że Pan Przewodniczący może ten wniosek skierować do Komendanta Powiatowego, ale Rada ani Zarząd nie mogą tego nakazać Komendantowi, ponieważ za sprawy pracy policji odpowiada właśnie komendant, natomiast organy starostwa odpowiadają za bezpieczeństwo i porządek publiczny a nie za organizacyjne sprawy policyjne.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że chciałby poruszyć dwie kwestie mianowicie pierwsza dotyczy dostępu młodzieży i dzieci do alkoholu. W związku z tym iż widoczna jest wracająca w nocy młodzież często po spożyciu alkoholu, który został im sprzedany, a nie powinien należy zacząć reagować na takie sytuacje. Może w ramach programu "Bezpieczne Chełmno" można wprowadzić działania ograniczające dostęp młodzieży do alkoholu. Druga kwestia dotyczy bezpieczeństwa na ulicach. Mianowicie niedługo przyjdzie sezon letni zaczną jeździć motocykliści, a nawet miejscowa młodzież bardzo szybko przemieszcza się po chełmińskich ulicach. W związku z tym policja mogłaby patrolować miasto i jednocześnie przyczynić się do zmniejszenia przez to wypadków.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że droga krajowa nr 1, która przebiega przez Powiat Chełmiński jest miejscem gdzie ostatnio doszło do groźnego wypadku samochodowego i w związku z tym należałoby zwrócić na to uwagę. Duża część tej drogi dotyczy gminy Papowo Biskupie gdzie są newralgiczne miejsca i zdarzają się tam największe kolizje. Do miejsc tych należy Jeleniec, Zegartowice, Falęcin oraz zakręt między Chełmnem a Grubnem, w związku z tym poprosiła Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego aby w swym programie działania zainteresowała się tą sprawą i jednocześnie nawiązała kontakt z Krajowym Zarządem Dróg. Może w wyniku takiego porozumienia uda się oznaczyć niektóre z w/w miejsc czarnymi punktami. Fundusze na ten cel można by było zdobyć np. poprzez sponsoring lub wygospodarować je z budżetu powiatu. Jednak sprawa ta jest na tyle ważna iż nie można jej pozostawić bez odzewu. Na terenie gminy Papowo Biskupie w samym 2000 r. miało miejsce 6 wypadków, 26 kolizji, 2 zabitych i 8 rannych. Zakwalifikowanie danego miejsca zależy często od ilości osób w aucie, w momencie kiedy jest ich czworo i wszyscy zginą to miejsce wypadku można już oznaczyć jako czarny punkt. Często ofiarami wypadków są osoby przechodzące przez jezdnię. W gminie Papowo na spotkaniu, gdzie był obecny reprezentant Krajowego Zarządu Dróg oraz funkcjonariusz z Powiatowej Komendy Policji w Chełmnie próbowano rozwiązać ten problem lecz w momencie gdy sprawa ta wyszłaby ze strony powiatu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego to dało by to większe skutki.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że przedstawiona w materiałach statystyka i matematyka odzwierciedla w jakiej pozycji Komenda Powiatowa Policji jest na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Dane statystyczne to jedna rzecz, a generalnie rzecz biorąc społeczeństwo nie patrzy na nią tylko na poczucie własnego bezpieczeństwa. Można powiedzieć iż teren powiatu jest terenem stosunkowo bezpiecznym i za to serdecznie dziękuje p. Komendantowi i wszystkim policjantom, którzy przyczyniają się do takiego stanu rzeczy.

Do punktu 10.
Sprawa przedstawienia informacji o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Prokuratora Rejonowego p. M. Rosińskiego o krótkie wprowadzenie do tematu.
Prokurator Rejonowi p. M. Rosiński - przedstawił informację o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie powiatu chełmińskiego /załącznik nr 4 do protokołu /.
Radna p. H Murawska - zapytała czy na terenie zarówno miasta jak i powiatu chełmińskiego występuje problem narkotykowy.
Prokurator Rejonowi p. M. Rosiński - powiedział, że jeżeli chodzi o problem narkotykowy to należałoby zapytać o to p. Komendanta, który dysponuje służbami kryminalnymi oraz operacyjnymi, które zajmują się tego typu sprawami. Natomiast z punktu widzenia tzw. fazy końcowej, czyli wykrycia sprawcy to przestępczość narkotykowa na terenie Chełmna z jaką się dotąd spotkał dotyczy raczej wzajemnego udzielania sobie tych środków narkotycznych. Sprawa występuje głównie środowisk młodzieżowych gdzie fakt ten stał się niedobrą i niezdrową modą, która może doprowadzić do uzależnienia. Ustawa o zwalczaniu narkomanii daje pewne możliwości nie tylko karania tych ludzi ale również przywracania ich społeczeństwu, mianowicie osoby te mogą podjąć leczenie co skutkuje korzystnymi dla nich rozwiązaniami prawnymi. Natomiast jak dotąd nie było spraw, które można by nazwać dużymi. W dużym stopniu przyczyniła się do takiego stanu rzeczy obecność policji w szkołach, gdyż odstraszyła ona potencjalnych sprzedawców środków narkotyzujących.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - podziękował p. Rosińskiemu za wystąpienie, które uzupełniło dotychczasową wiedzę na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu chełmińskiego i ma nadzieję iż jest to początek cyklu spotkań w tym temacie.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy od godz. 16:45 do godz. 16:55.

Do punktu 11.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na jeziorach: Starogrodzkie, Małe Czyste, Kornatowo i Papowskie.
Przewodniczący Obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 1 /załącznik nr 5 do protokołu/ i poprosił o wprowadzenie poprawki w § 1 mianowicie zmianę wyrażenia z " o silnikach spalinowych" na wyrażenia "z silnikami spalinowymi". Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że wniosek w sprawie tej uchwały w dniu 31 stycznia 2001 r. złożyła Rada Prezesów Rejonu Chełmno Polskiego Związku Wędkarskiego. Na poziomie tego związku organizacja przedstawia się tak iż funkcjonują koła, których prezesi tworzą Radę Prezesów Rejonu Chełmińskiego i oni właśnie wypracowali w/w wniosek. Do tej pory zakaz taki wprowadzany był corocznie dla Jeziora Starogrodzkiego przez Wojewodę, natomiast w tej chwili kompetencja w tym zakresie przeszła na Radę Powiatu. Dodatkowo prócz wspominanego Jeziora Starogrodzkiego Rada Prezesów zaproponowała jeszcze trzy jeziora, ponieważ w latach poprzednich pojawiły na nich tego typu jednostki pływające. Polski Związek Wędkarski dzierżawi te jeziora i jako jedyny ponosi koszty z tego tytułu, a także z punktu widzenia ochrony środowiska oraz wielkości tych akwenów postanowił wystąpić z takim wnioskiem. Zarząd Powiatu przyjął wszystkie argumenty i stąd ten projekt uchwały przedstawiony na sesji.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p. J. Kubacki - odczytał opinię w w/w sprawie /załącznik nr 6 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś chce zabrać głos w tym temacie w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXV/124/2001 w sprawie zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na jeziorach: Starogrodzkie, Małe Czyste, Kornatowo i Papowskie. /załącznik nr 7do protokołu/.

Do punktu 12.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu.
Przewodniczący Obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/ a dodatkowo na stolikach została podmieniony projekt tej uchwały, który uległ zmianie w § 4 w stosunku do tego który został wcześniej przekazany. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że uchwała ta jest konsekwencją przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego, mianowicie aby móc wykonać w tym roku regulacje płac dla pracowników zatrudnionych konieczne jest przyjęcie tej uchwały. W imieniu Zarządu Powiatu wprowadza dwie autopoprawki mianowicie w § 1 pkt 2 lit i) zmienia się kwotę z 4.50 zł. na 4.30 zł. oraz lit k) zmienia się kwotę 4.50 zł. na 4.30 zł. Sumy te wynikają z przyjętej zasady że średnia podwyżka w podległych jednostkach w roku bieżącym wynosić będzie 6,7 %. W każdej jednostce dyrektor musiał przeliczyć jakie płace chce w tym roku, po wprowadzeniu regulacji, ustalić dla pracowników i zaproponować taką wartość punktów aby każdy z pracowników zmieścił się z wynagrodzeniem w wyznaczonych barierach. Z tego właśnie powodu niektóre przedstawione wartości punktów w ogóle się nie zmieniają, a są również takie które powiększone zostały o prawie 8 %. Sytuacja taka zaistniała, ponieważ globalna kwota na podwyżki musi mieścić się ze wskaźnikiem 6,7 %. Proponowana uchwała ma zostać wprowadzona w życie z dniem 1 kwietnia 2001 r. i z tą właśnie datą odbędzie się powyższa regulacja.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię w w/w sprawie / załącznik nr 9 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXV/125/2001 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu. /załącznik nr 10 do protokołu/.

Do punktu 13.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu.
Przewodniczący Obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 11 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że po raz pierwszy przedstawia projekt uchwały do której osobiście ma wątpliwości, czy rzeczywiście powinna to być uchwała Rady Powiatu. Jak zostało przedstawione przez p. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w uzasadnieniu do w/w projektu, został on wymuszony przez Wojewodę. Od 15 września 2000 r. zostało przyjęte nowe rozporządzenie w sprawie Domów Pomocy Społecznej, które wprowadziło nowe standardy dla tych jednostek. Owym standardom 99,9 % placówek w Polsce nie odpowiada, tak właściwie to wszystkie powinny zostać zamknięte. W zasadzie nie istnieje żadna możliwość aby w ciągu kilku lat Domy Pomocy Społecznej odpowiadały wymaganym standardom. W wprowadzonych przepisach mowa jest iż na każdą dwójkę dzieci ma być przydzielona jedna łazienka, w tym momencie gdy weźmie się pod uwagę placówkę na terenie Chełmna gdzie mieszkają niemowlęta to w tym przypadku przepis ten jest abstrakcją. Podobna sytuacja przedstawia się w przypadku Domu Pomocy Społecznej nr 1 gdzie mieszkają dzieci nie poruszające się. Po przyjęciu tego rozporządzenia zaszła konieczność postarania się o nowe zezwolenie na działalność Domów Pomocy Społecznej, ponieważ placówki te posiadały tego typu zezwolenie do końca 2000 r. W związku z powyższym Wojewoda wymaga przedstawienia programu naprawczego, z którym dostosowane mają zostać wspomniane placówki do standardów na koniec 2006 r. Program taki został przygotowany przez Starostwo, jednak wprowadzona została klauzula zastrzegająca iż muszą zostać przeznaczone przez państwo odpowiednie środki na ten cel. Otrzymywane przez Domy Pomocy Społecznej dotacje nie wystarczają na zwykłe utrzymanie placówki, często trzeba do niego dopłacać. Dla przykładu biorąc pod uwagę Dom Pomocy w Mgoszczu, którego dotyczy przygotowany projekt uchwały, aby doprowadzić go do wymaganych standardów należy przeznaczyć kilka milionów złotych. W związku z zaistniałą sytuacją finansową służby wojewody wymyśliły iż nakażą przyjęcie uchwały na podstawie artykułu, który dotyczy zaciągnięcia przez Radę Powiatu zobowiązań finansowych. W momencie kiedy Rada przyjęłaby program naprawczy na podstawie w/w artykułu to automatycznie zobowiązałaby się do zrealizowania go z własnych środków. Ponieważ podstawy prawnej Wojewoda nie może od Rady wymagać, może jedynie wymagać przyjęcie uchwałą programu naprawczego, zaproponowano w związku z tym inną podstawę prawną, w której mowa jest iż Rada wyznacza kierunki prowadzenia działań dla Zarządu. Dlatego też w § 2 tegoż projektu uchwały realizację programu naprawczego uzależnia się od środków z budżetu państwa. Podjęto taką decyzję choćby z takiego powodu iż wprowadzone rozporządzenie wymaga zwiększenia zatrudnienia o około 40 %, w momencie gdyby zostało by to dokonane w najbliższym okresie to placówka ta posiadałaby około 500.000 zł deficytu. Wszyscy z którymi rozmawia się na ten temat mówią iż wspomniane rozporządzenie będzie musiało zostać zmienione. Natomiast na dzień dzisiejszy wymagane jest tylko przedłożenia dokumentacji, stąd aby nie utrudniać pracę Domów Pomocy Społecznej jest wprowadzana właśnie ta uchwała. Mało tego od podległych starostwu placówek wymaga się pozwolenia na budowę. W związku z tym zapytano się Wojewody czy zna archiwum w którym mieściłoby się pozwolenie wydane dla Krzyżaków, ponieważ Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Chełmnie został właśnie przez nich zbudowany. Widoczne jest wyraźnie iż znalezienie takich dokumentów jest nierealne. Po bardzo długich pertraktacjach wynegocjowano iż zamiast pozwolenia przedstawione zostanie pozwolenie na użytkowanie, którego też nie ma gdyż dla tego rodzaju obiektów budowlanych nie posiada takiego pozwolenia. Jednak gromadzone są wszystkie dokumenty i może zezwolenie na działalność Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu do końca 2006 r. zostało wydane, zalegalizowane.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej p. P. Piekarski - odczytał opinię w w/w sprawie /załącznik nr 12 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/121/2001 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu. /załącznik nr 13 do protokołu/.

Do punktu 14.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/100/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 31 stycznia 2001 r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
Przewodniczący Obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 4 /załącznik nr 14 do protokołu/ oraz poinformował o zmianie w § 3 tejże uchwały. Poprzednia uchwała Rady z miesiąca stycznia została w części podważona przez nadzór prawny Wojewody. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że pojawiły się w stosunku do uchwały Rady Powiatu pewne wątpliwości co do niektórych punktów ze strony służb prawnych Wojewody. Natomiast większość tych naruszeń miała charakter można powiedzieć symboliczny, np. w § 24 został wytknięty brak informacji na temat organu, który zatwierdził poprzedni statut. Dodany zostaje do poprzedniego zapisu "zatwierdzony przez Wojewodę Toruńskiego 17 sierpnia 1998 r." Podobna sytuacje przedstawia się w przypadku § 6, który miał brzmienie "szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek Zespołu Opieki Zdrowotnej ustala Dyrektor w odrębnym regulaminie organizacyjnym" tutaj słowa regulamin organizacyjny został przedstawiony jako niespójność z ustawą o Zakładach Opieki Zdrowotnej gdzie mówi się o regulaminie porządkowym. Jednocześnie należy zaznaczyć iż owy regulamin porządkowy określa organizację tej placówki w związku z tym można nazwę tą zamiennie stosować z regulaminem organizacyjnym. Pozostałe wytknięte nieprawidłowości dotyczą m. in. samodzielnych stanowisk, które teraz Dyrektor może zawrzeć je w regulaminie porządkowym stąd wykreślenie całości paragrafu tyczącego się tej sprawy. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 marca 2001 r. ponieważ w tym czasie również wdrażane są w życie poprawki do ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej przewidujące właśnie tenże regulamin porządkowy. Wytknięte uchybienia były na tyle nieistotne iż Wojewoda nie uchyla tamtej uchwały, a poprosił tylko o wprowadzenia wskazanych poprawek. Uważa iż jest to kwestia tego że w momencie przyjmowania przez Radę statutu jest on wnikliwie analizowany przez służby prawne Wojewody.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej p. P. Piekarski - odczytał opinię w w/w sprawie /załącznik nr 15 do protokołu/.
Przewodniczący Obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że uprzedzając ewentualne zastrzeżenia radców prawnych Wojewody można wprowadzić zmianę w § 1 pkt 4 mianowicie zamiast "zatwierdzony przez Wojewodę Toruńskiego z dnia 17 sierpnia 2001 r." sformułować "zatwierdzony przez Wojewodę Toruńskiego w dniu 17 sierpnia 2001 r."

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXV/127/2001 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/100/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 31 stycznia 2001 r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. /załącznik nr 16 do protokołu/.

Do punktu 15.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie założenia publicznego Gimnazjum nr 4 w Chełmnie.
Przewodniczący Obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 6 /załącznik nr 17 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu p. Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o powołanie Gimnazjum Sportowego przy liceum. Formalnie w chwili obecnej procedura z tym związana wygląda tak, iż zakładanie i prowadzenie szkół o profilu sportowym należy do zadań własnych powiatu, czyli jedynym organem mającym kompetencje do powoływania takich jednostek jest Rada Powiatu. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe takie jak Związek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ Solidarność Komisja Zakładowa Przodowników Oświaty Powiatu w Chełmnie, do których skierowano się w w/w sprawie. Warunkiem utworzenia szkoły sportowej jest to iż musi ona posiadać odpowiednie zaplecze do danej dyscypliny sportowej, w przypadku tego gimnazjum jest to piłka siatkowa i Liceum Ogólnokształcące posiada wymagane zaplecze. Bezpośrednio powiązane z tym wnioskiem to sfinalizowanie działalności gimnazjum od września do grudnia, ponieważ nie będzie ono zawarte w tegorocznej subwencji oświatowej. Oszacowany koszt utrzymania wynosić będzie około 10.000 zł. Natomiast od 1 stycznia 2002 r. na placówkę tą otrzymywać będzie powiat środki już z w/w subwencji. Biorąc pod uwagę fakt iż zostanie przeniesiona z budynki Liceum Ogólnokształcącego Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, oraz to iż w tym roku nie będzie naboru do liceum zaistnieją takie warunki aby gimnazjum istniało na terenie tej placówki. Charakter gimnazjum bezpośrednio związany jest z programem nauczania, a różni się on od programu zwykłego gimnazjum tym iż w pierwszej placówce liczba godzin zajęć sportowych wynosi od 10 do 18 godzin.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - powiedziała, że zanim przeczyta opinię Komisji w/w sprawie chciałaby zwrócić uwagę radnym iż otrzymali statut gimnazjum bez wprowadzonej wcześniej poprawki, o która komisja wnioskowała na swym posiedzeniu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że z uwagi na to iż statut jest bardzo obszerny zadecydowano że jego egzemplarze otrzyma tylko Komisja, która będzie wydawała opinię w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - powiedziała, że Komisja po przeanalizowaniu dokładnie statutu wnioskowała o wprowadzenie poprawki w § 7 punkcie 7, który brzmi "w uzasadnionych przypadkach do oddziałów gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie nie objęci programem nauczania sportowego, uczniów tych nie wlicza się do liczby uczniów oddziału sportowego i nie stosuje się do nich przepisów dotyczących uczniów szkół sportowych". W związku z tym iż komisja nie chciała doprowadzić do takiej sytuacji iż będą przyjmowane do tego gimnazjum uczniowie nie uzdolnieni sportowo i nie spełniający wymaganych warunków, zaproponowała aby punkt ten brzmiał: "w uzasadnionych przypadkach w oddziałach gimnazjum mogą kontynuować uczniowie ...". Głównie chodzi o to aby mogli kontynuować naukę uczniowie, którzy ulegli jakimś kontuzjom czy uszkodzeniom w wyniku działań sportowych i aby nie musieli przenosić się z tej szkoły tylko uczęszczać do niej dalej. Po wniesionej poprawce do tego punktu komisja opiniuje projekt w/w uchwały pozytywnie /załącznik nr 18 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy o proponowanej zmianie był powiadomiony Zarząd Powiatu.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - powiedziała, że na posiedzeniu komisji kiedy był omawiany projekt w/w uchwały byli obecni p. S. Kerber oraz p. Z. Przystup, którzy byli zobligowani na komisji aby tą poprawkę wprowadzić w statut. Natomiast w materiałach na sesję został przekazany statut taki sam jak na posiedzenie komisji, kiedy był on opiniowany. Następnie dodała iż Rada Powiatu jest władna na tyle iż może zagłosować nad tą poprawką.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że cieszy się iż powstaje gimnazjum o takim profilu, pewnie poziom siatkarzy Klubu Culmen znacznie się podniesie. Następnie zapytał czy Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki spotykała się z przedstawicielami samorządów np. Miasta Chełmna, czy też Gminy Chełmna, które mają na ten temat jakieś zdanie. Dlatego iż w zeszłym roku na ten temat burzliwie dyskutowano.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - powiedziała, że w ubiegłym roku była mowa o zwykłym gimnazjum. Natomiast Komisja wraz z przedstawicielami Starostwa byli na spotkaniu z Zarządem Gminy Stolno, rozmawiano wówczas o tym czy można powołać to gimnazjum czy też nie. Od Przewodniczącej Gminy Stolno również wpłynął wniosek czy można powołać w takiej sytuacji gimnazjum sportowe. Natomiast jeżeli chodzi o zgłoszenie poprawki w statucie do Zarządu to uczestniczący na posiedzeniu pracownicy starostwa powiedzieli iż wspomniana poprawka zostanie uwzględniona beż problemu i w związku z tym Komisja zapewniła pozytywną opinię. Natomiast otrzymany statut nie posiada wprowadzonej poprawki.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że jedynym organem który mógłby wprowadzić ewentualne poprawki do statutu jest Zarząd Powiatu. Po przyjęciu przez niego statutu w odpowiedniej wersji ani p. Kerber, ani p. Przystup nie maja nawet prawa dyskutować o tej wersji. Jedyną osobą uprawnioną do dyskutowania jest członek Zarządu. Zaistniało niepotrzebne nieporozumienie, jednak poprosił aby proponowane poprawki kierowane były na posiedzenie Zarządu. Dzisiaj w przerwie miało miejsce nawet posiedzenie w sprawie jednej z poprawek.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w momencie uczestnictwa pracownika starostwa w posiedzeniu komisji należy domniemywać iż zostaną przekazane informacje do Zarządu. Niemniej p. Starosta nie deklaruje żadnego sprzeciwu przyjęcia tej poprawki przez Zarząd.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział. że nie może zadeklarować takiej odpowiedzi, ponieważ nie zna zdania pozostałych członków Zarządu. Może Rada Powiatu zagłosować nad poprawką.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - powiedziała, że pracownicy uczestniczący na posiedzeniu Komisji zdeklarowali iż przekażą informację do Zarządu. W związku z powyższym Komisja nie kierowała do Zarządu żadnego pisma.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że należy przesyłać radnym całość materiałów, a w szczególności w przypadku takich uchwał, gdzie sam projekt uchwały nie mówi nic natomiast wiele mówi sam załącznik. Natomiast jeżeli chodzi o poprawkę Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki to chyba dotyczy tego samego co sprawa jednostki w Grubnie, a mianowicie aby nie konkurowały wzajemnie samorządy działające na terenie powiatu chełmińskiego. Nie można doprowadzić do tego aby gimnazjum to zbierze uczniów z okolicy i automatycznie wzrosną koszty utrzymania pozostałych placówek.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że jak wspomniał wcześniej to on zadecydował iż statut otrzymała tylko Komisja opiniująca go.
Radny p. P. Jankowski - zapytał dlaczego skoro ma być to gimnazjum sportowe nie jest to wyrażone w nazwie jednostki.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - powiedziała, że Komisja również postanowiła zapytać się o to radcę prawnego, od którego otrzymała odpowiedź /załącznik nr 18 a do protokołu/.
Radny p. P. Jankowski - zapytał czy nie można przenieść tego projektu uchwały na następne posiedzenie sesji, ponieważ widoczne są niedopracowania i mogą z tym się wiązać następne konflikty.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że nie ma tych niedomówień tak dużo, ponieważ proponowana poprawka została przyjęta przez wszystkich jako słuszna i niewielka i w związku z tym można przyjąć ten projekt beż przeszkód teraz.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w zakresie przedstawionych propozycji.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła poprawkę Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w zakresie przedstawionych propozycji do statutu Gimnazjum nr 4 w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z powyższym poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/128/2001 w sprawie założenia publicznego Gimnazjum nr 4 w Chełmnie /załącznik nr 19 do protokołu/.

Do punktu 16.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr I w Chełmnie.
Przewodniczący Obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 5 /załącznik nr 20 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu p. Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że projekt tej uchwały wynika z przyjętej przed chwilą uchwały. Aby w jednej placówce istniało zarówno Liceum Ogólnokształcące jak i Gimnazjum musi zostać powołany Zespół Szkół. Uchwała ta musiała zostać zaopiniowana przez Związki Zawodowe i Radę Pedagogiczną dziś istniejącej szkoły, które są pozytywne.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - odczytał opinię w w/w sprawie /załącznik nr 21 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/129/2001 w sprawie założenia publicznego Gimnazjum nr 4 w Chełmnie /załącznik nr 22 do protokołu/.

Do punktu 17.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że radni są zobligowani do końca miesiąca marca dostarczyć oświadczenie majątkowe. W momencie kiedy nie zostaną one dostarczone to p. Skarbnik będzie zobligowana do tego aby nie wypłacić radnym diet za następne miesiące. Jednocześnie chciałby zwrócić uwagę iż następna sesja Rady Powiatu jest sesją absolutoryjną i w związku z tym zostanie przesłane radnym sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2000 r. Prosi również aby opinie komisji rady był w miarę szybko przygotowane.
Radny p. K. Poliwko - powiedział, że ma osobisty żal jako radny do p. Przewodniczącego o składane wnioski. Na ostatniej sesji Rady Powiatu składał trzykrotnie zgłaszał wniosek, p. Przewodniczący chciał go odrzucić, dopiero Rada go przyjęła. Na tej sesji podobnie zgłaszał wniosek i do chwili obecnej nie wie czy został on przyjęty.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wniosek nie może zostać przyjęty i żalu z tego tytułu nie można mieć z uwagi na to, że Rada jest niekompetentna w rozpatrywaniu tego wniosku. Jeżeli Rada nie posiada kompetencji to nie ma czego rozpatrywać, nie można w tym momencie wyrażać woli utworzenia rewiru w Papowie Biskupim, bo nie ma Rada na to wpływu. Decyzja w tym zakresie należy do komendanta i ani Rada, ani Starosta komendanta nie może do tego zmusić.
Radny p. K. Poliwko - powiedział, że nikt mu o tym nie powiedział iż Rada nie jest w stanie tego przyjąć. Przecież jest Zarząd, odpowiedni kompetentni pracownicy w Starostwie i przyjmują wniosek na który odpowiadają na piśmie. Jeśli dostanie odpowiedź wówczas będzie się starał gdzieś wyżej ten problem rozwiązać i polepszyć bezpieczeństwo w Papowie Biskupim jeżeli powiat nie jest kompetentny w tej sprawie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zaproponował aby do tego wniosku Zarząd ustosunkował się i udzielił odpowiedzi radnemu Poliwko zgodnie z aktualną sytuacją prawną w tym zakresie.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że niepotrzebnie wywiązała się konkluzja odnośnie kompetencji nie przekazywania itd. Osobiście uważa, że na Komisji Budżetu i Finansów są podobne sprawy tzn. materiały przychodzą bardzo późno i wymagają bardzo szybko odpowiedzi. Uważa, że aby nie było tego typu niedomówień dla usprawnienia może w momencie jakichś wątpliwości osoba protokołująca posiedzenie powinna powiadomić o tym Starostę i w ten sposób sprawa zostaje rozwiązana.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że stara się aby materiały na sesję zostały dostarczone tydzień przed posiedzeniem i tak generalnie się dzieje. Ponadto na dzień dzisiejszy terminami Starostwo nie jest zobligowane z uwagi na to, że statut nie istnieje. Sądzi iż termin nawet gdyby statut funkcjonował terminy nadal by były wydłużone.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że nie chodzi tu o materiały na sesję. Komisja Budżetu i Finansów opiniuje np. niektóre uchwały Zarządu i wymagany jest termin 3 - 4 dniowy. Należy jak wspomniał usprawnić działanie poprzez np. przekazanie osobie protokołującej iż dana komisja nie może rozwiązać określonego problemu, ponieważ nie posiada pełnych informacji na ten temat, a dalej właśnie ta osoba na bieżąco przekazuje je Zarządowi i nie będzie niedomówień. W przeciwnym wypadku będą prowadzone formalne działania, które automatycznie spowodują wydłużanie sesji, przerzucanie niektórych projektów uchwał na kolejne posiedzenia.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że osoby uczestniczące z ramienia starostwa na posiedzeniu komisji mogły Zarządowi przekazać informacje. Pracownicy tej jednostki dosyć często uczestniczą w sesjach. Będzie trzeba zapobiec występowania tego typu incydentów na przyszłość.
Radna p. M. Budnik - Szymoniuk - poinformowała iż 21 marca 2001 r. odbyło się założycielskie spotkanie stowarzyszenia pod nazwą "Zdrowy Powiat Chełmiński". Wszyscy państwo radni oraz członkowie Rady Społecznej ZOZ - u, a także częściowo państwo kierownicy starostwa otrzymali pismo, które uzasadniało utworzenie tejże placówki. Na w/w spotkaniu podjęto kilka uchwał w tym o przyjęciu statutu oraz o powołaniu tzw. komitetu założycielskiego w osobie p. Starosty, dr Piekarskiego i jej. Powstała już częściowa lista członków stowarzyszenia, zebrani są osobami, którym bardzo zależy na tym aby Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie funkcjonował zarówno na terenie miasta i całego powiatu. Przygotowane są już gotowe druki i prosi tych państwa, którzy zechcieli by się zapisać aby uczynili to właśnie na tych drukach.
Radny p. T. Derebecki - zapytał czy w internecie będą dostępne protokołu z sesji Rady Powiatu. Początkowo działania takie były prowadzone, a niestety teraz zaprzestano ich. Następnie zapytał czy technicznie jest wykonalne wznowienie tych czynności.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że technicznie jest to wykonalne oczywiście. Jest zdziwiony, że zostało to wstrzymane. Sądzi iż p. Sekretarz dopilnuje aby zostało to na bieżąco wykonywane.
Radny p. Z. Piechota - powiedział, że nawiązując do wniosku p. K. Poliwko chciałby zapytać czy radny ma prawo składać wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że starał się razem z p. Starostą wytłumaczyć tę sprawę. Radny ma prawo składać wniosek, ale jeżeli owy wniosek nie leży w kompetencji tego organu to co trzeba z tym wnioskiem zrobić.
Radny p. K. Poliwko - powiedział, że nikt nie udowodnił mu iż ten wniosek nie jest kompetentny. Pani Radczyni nie odpowiedziała na to pytanie.
Radny p. P. Madej - powiedział, że sądzi iż na podstawie opinii p. Komendanta nie można było takich wniosków wyciągać.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że uważa i p. Starosta również tak stwierdził w swej wypowiedzi iż wniosek ten nie leży w gestii Rady Powiatu. Jak się okazuje nie mieści się on również w kompetencjach Przewodniczącego Zarządu. Może on zostać skierowany tylko i wyłącznie do Komendanta policji, któremu w tym zakresie nie można nic nakazać.
Radny p. P. Madej - powiedział, że przy odrobinie dobrej woli można było problem ten rozwiązać.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał przez kogo sprawa ta miała zostać rozwiązana.
Radny p. P. Madej - powiedział, że mógł zostać problem rozwiązany trochę z inicjatywy radnych i trochę Komendanta.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że podział kompetencji jest dosyć ścisły.
Radny p. P. Madej - powiedział, że Komendant otrzymuje z budżetu Starostwa jakieś pieniądze i to można w jakiś sposób powiązać.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że w tej całej dyskusji chodzi głównie o to aby wyjaśnić dlaczego gminy Papowo Biskupie i Lisewo posiadają jeden wspólny rewir.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że proponowała wcześniej aby sprawę kompetencji wyjaśnić. Informacji na ten temat mogą udzielić radcowie prawni w Komendzie Wojewódzkiej, ponieważ opinia w tej sprawie radców ze Starostwa jest już znana. Wówczas będzie można np. do ministerstwa napisać prośbę o wyjaśnienie czy Rada może coś takiego robić. Znana jest wszystkim ustawa powiatowa, na którą powoływał się p. Przewodniczący.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że zupełnie inaczej cała sytuacja by wyglądała jeżeli przeciętny Kowalski zwróciłby się w pewnej sprawie do kogoś, troszkę lepiej by wyglądało jeżeli radny wybrany przez społeczeństwo się zwróci, a całkiem dobrze by wyglądało jeżeli Starostwo czy Rada Powiatowa zwróci się w tej sprawie czy jest w kompetencji, czy też nie jest, ale jest finansowane przez powiat i chcąc dodatkowe dotacje jest współpraca i każdą sprawę, która dzieje się na terenie powiatu trzeba próbować czy są kompetencje czy też nie ale trzeba próbować dla dobra społeczeństwa.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że zgadza się ze stwierdzeniem iż należy chociaż starać się rozwiązywać sprawy nawet jeżeli nie leży to w kompetencjach. Można przecież odpowiedzieć pisemnie że dany organ nie posiada w danym zakresie kompetencji i wówczas zainteresowana osobą będzie szukała rozwiązania gdzie indziej. Jednocześnie chciałby powrócić do sprawy stowarzyszenia, a mianowicie nie zgadza się z przedstawiona konwencją czyli "zbierzmy się i ratujmy szpital". Celem jest zdrowie ludzi, szpital może być narzędziem do osiągnięcia tego zdrowia, natomiast nie może być celem gdyż celem jest zdrowie wszystkich. z taką konwencją wszyscy się zgadzali, natomiast w momencie pospolitego ruszenia aby ratować szpital to nie zyska się wielkiego poparcia.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że sprostowanie przedstawione przez przedmówcę jest prawidłowe. Może zostało to wcześniej źle wyrażone, ponieważ na spotkaniu założycielskim wyraźnie było powiedziane iż chodzi o zdrowy Powiat Chełmiński jak jest przedstawione w nazwie, a nie o zdrowy szpital.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że powracając do wniosku p. Poliwko, chciałby wytłumaczyć iż nie stawia veta w tym zakresie tylko patrzy realnie na obowiązujące przepisy prawne. Nie chce nikogo wprowadzać w błąd jeżeli chodzi kompetencje Rady Powiatu, a powiedziane już zostało że p. Starosta ustosunkuje się do tego.
Radny p. St. Bojanowski - powiedział, że w całej tej sytuacji chodzi o to iż w momencie zgłoszenia wniosku Rada musi to przyjąć, a jeżeli nie jest ona kompetentna w tej sytuacji to Zarząd odpowie pisemnie w ten sposób. Wszystko to po to aby radny miał dowód wobec swych wyborców iż nie może dana sprawa zostać rozwiązana na tym szczebli administracyjnym, tylko wyżej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie wniosek p. K. Poliwko.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wniosek p. K. Poliwko dotyczący ujednolicenia struktury organizacyjnej policji w gminach na terenie Powiatu Chełmińskiego, a mianowicie dotyczy to głównie przywrócenia rewiru dzielnicowych w Papowie Biskupim.

Do punktu 18.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XXV sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Monika Melkowska
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki