Protokół nr XXI/2001
z XXIV Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 28 lutego 2001 r.

Sesja odbyła się w dniu 28 lutego 2001 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 18:30.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 20, co stanowi 80 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawa przedstawienia informacji Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie o bezrobociu i działalności PUP w Chełmnie w 2000 roku.
9. Sprawa informacji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o wykonaniu budżetu PZD za 1999 i 2000 rok w rozbiciu na jednostki samorządu terytorialnego oraz o planie budżetu na 2001 rok.
10. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/ 83/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 września 2000 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych przy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
11. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji niepublicznym szkołom.
12. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII /95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok.
13. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/87/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 września 2000 roku w sprawie wysokości diet radnych.
14. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego.
15. Sprawa przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie przewidywanych skutków restrukturyzacji szkolnictwa wojskowego.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XXIV sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest 20, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - wniósł autopoprawkę w pkt. 11 /wykreślić opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki /, a następnie zapytał czy ktoś z radnych chciałby wnieść jakieś poprawki do przedstawionego projektu porządku obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Chełmnie. W związku z brakiem chętnych poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.

Za przyjęciem głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że do dzisiejszej sesji nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie i w związku z tym zaproponował jego przyjęcie przez głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu głosowało11111116 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z XXIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w okresie pomiędzy sesjami Zarząd odbył 5 posiedzeń, na których zajmował się następującymi zagadnieniami:
- podjęto decyzję o wystąpieniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Edukacji Narodowej o odznaczenie nauczycieli oraz dyrektorów szkół odznaczeniami z okazji " Dnia nauczyciela".
- podpisano dwie umowy w sprawie dofinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych, w tym umowę z Powiatem Kluczborskim oraz tradycyjnie przedłużaną umowę z Powiatem Bydgoskim w zakresie w jakim powiat będzie korzystał z usług Bydgoszczy, prowadzone prace w tym kierunku są już na bardzo zaawansowanym poziomie czego skutkiem są korzyści zarówno dla uczniów jak i dla budżetu.
- podjęto decyzję o podziale 2.000 zł. jakie w tegorocznym budżecie zostały przeznaczone na dofinansowanie publikacji na temat Powiatu Chełmińskiego. Wpłynęły dwa wnioski spełniające nałożone wymagania, słownik biograficzny zasłużonych osób Powiatu Chełmińskiego oraz publikacja "Chełmińskie pomniki i tablice pamiątkowe". Pierwsza publikacja jest autorstwa p. dok. Stefana Rapińskiego, natomiast druga jest przygotowywana przez Muzeum Ziemi Chełmińskiej w związku z wystawą, która jest przygotowywana pod tym tytułem. Zarząd postanowił pierwszą propozycję dofinansować w kwocie 1.500 zł. z uwagi na fakt, że jest już w pełni przygotowana i możliwa jest jej publikacja, natomiast drugą w kwocie 500 zł.
- ufundował nagrodę dla zespołu "Piegusek" z Papowa Biskupiego, który to zakwalifikował się do finału Wojewódzkiego Przeglądu Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych.
- Przyjął regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu, był on przygotowany od dwóch lat natomiast problemem było to że w 1999 r. zostało uchylone rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie regulaminu Domów Pomocy Społecznej i nie było podstaw prawnych do przyjęcia tegoż regulaminu. Podstawy prawne pojawiły się dopiero pod koniec zeszłego roku w związku z czym Zarząd powrócił do w/w regulaminu i przyjął go.
- Przychylił się do opinii Komisji Budżetu i Finansów co do projektu uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości będących własnością Powiatu Chełmińskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, którą to uchwałę Zarząd przekazał do wydziału w celu przyjęcia uwag i udoskonalenia projektu.
- Przekazał do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki projekt uchwały w sprawie nadania Zespołowi Szkół Zawodowych w Chełmnie nowej nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w celu zaopiniowania. Nowa nazwa jeśli zostanie przyjęta ma zostać nadana w czerwcu w związku z uroczystościami 140 rocznicy nie tyle istnienia ZSZ, a istnienia poprzedników szkolnictwa zawodowego.
- Przyjął aneks do umowy z p. Januszem Murzynem odnośnie herbu, ponieważ sporo czasu zajęła procedura i terminy dla Komisji Heraldycznej minęły też wiele miesięcy temu, natomiast wniesione uwagi odnośnie herbu dotyczą tylko jego proporcji dlatego Zarząd podjął decyzję o wypłaceniu części środków. Jednocześnie po dokonaniu wypłaty pieniędzy p. Murzyn dokona poprawek jeszcze bez pisemnej opinii ale mając ustną informację odnośnie usterek wskazanych przez komisję Heraldyczną, chociaż nie musiało to być robione ponieważ termin ustawowy na wydanie opinii minął i w związku z tym Rada Powiatu mogłaby samodzielnie przyjąć herb.
- Podjął decyzję o dofinansowaniu w kwocie 1.000 zł. drugich Ogólnopolskich Zawodów Kawaleryjskich jakie zorganizował Stowarzyszenie Polskie Klub "Konny" w Chełmnie. Brano tu pod uwagę zarówno aspekt promocyjny jak i również rangę zawodów organizowanych w zeszłym roku.
- Podjął decyzję o dofinansowaniu Sanepidu w zakresie zakupu materiałów do przeprowadzenia badań stężenia tlenku węgla w szkołach podległych Starostwu. Akcja ta dotyczy wszystkich placówek.
- Przyznał nagrodę dla Strażaka Roku, która została wręczona na uroczystości zorganizowanej z tej okazji.
- Dokonał podziału dotacji z ochrony środowiska w kwotach 1.800 zł. dla Straży Ochrony Przyrody i 1.200 zł. dla Straży Rybackiej.
- Podpisał umowę z Gospodarstwem Wielobranżowym "Farol" na dofinansowanie jego działalności badawczo - doświadczalnej.
- Zapoznał się z informacją dyrektora o sytuacji szpitala za pierwszy miesiąc tego roku.
- Unieważnił przetarg dotyczący remontu budynku przy ul. Dworcowej 27 i postanowił ponownie go rozpisać. Zarząd w związku z tym znalazł się w patowej sytuacji, ponieważ przyjęcie czy też odrzucenie protestu nie dawało realnej możliwości aby jakikolwiek wykonawca podpisałby umowę na wykonanie tego remontu i zrealizował zadanie w wyznaczonym terminie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z obecnych ma pytania dotyczące pracy Zarządu.
Radny p. T. Jagodziński - zapytał o ogólną sytuację finansową szpitala w miesiącu styczniu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w miesiącu styczniu szpital odnotował wynik finansowy dodatni plus 23.000 zł. Na ową sytuację złożyło się szereg przyczyn, które spowodowały, że zysk za następne miesiące powinien być jeszcze większy.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że na XXIII sesji Rady Powiatu zostało powierzone Zarządowi wykonanie jednej uchwał, która dotyczyła zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. Zmiany, które zostały przyjęte w w/w statucie są wprowadzane do rejestru sądowego prowadzonego dla takich jednostek.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że na ostatniej sesji wpłynęły dwie interpelacje jedna od p. J. Kubackiego / załącznik nr 3 do protokołu /, na którą dnia 5 lutego otrzymał odpowiedź od pana Starosty, natomiast kolejnej adresatem był p. W. Bińczyk / załącznik nr 4 do protokołu /, również otrzymał odpowiedź od pana Sekretarza. Następnie zapytał czy ktoś chciałby zabrać w tym punkcie głos.

Do punktu 8.
Sprawa przedstawienia informacji Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie o bezrobociu i działalności PUP w Chełmnie w 2000 roku.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że informację dotyczącą działalności PUP w 2000 r. radni otrzymali /załącznik nr 5 do protokołu/. Następnie poprosił Kierownika PUP p. M. Konopackiego o wprowadzenie do tematu w oparciu o przedstawione materiały.
Kierownik PUP w Chełmnie p. M. Konopacki - powiedział, że na tak wysoki poziom bezrobocia składa się wiele czynników. Jednym z nich jest przewaga kobiet 58 %, następnie zjawisko to dotyczy głównie ludzi młodych z czego 1/3 są to osoby, które nie ukończyły 24 roku życia, natomiast 2/3 z nich nie ukończyła 34 lat. Duży wpływ ma tu również wykształcenie, 20% osób posiada dyplom ukończenia szkoły średniej i policealnej, pozostałe osoby posiadają odpowiednio wykształcenie w połowie podstawowe, niepełne zasadniczo zawodowe. Coraz bardziej dokucza bezrobocie długotrwałe, mianowicie z roku na rok trudniej jest niektórym osobom znaleźć pracę, takich osób jest aż 48 %. Natomiast co czwarty spośród bezrobotnych nie może znaleźć zatrudnienia ponad dwa lata, w przypadku kobiet przypada to zjawisko na co trzecią osobę. W ogóle sytuację w powiecie można przedłożyć jako podstawową cechę strukturalne bezrobocie. W ostatnich dwóch latach szczególnie jest widoczny fakt iż wielkość napływu znacznie przekroczyła liczbę odpływu osób bezrobotnych. Radni posiadają kompetencje przeciwdziałania czy też łagodzenia bezrobocia. Przedstawił informacje dotyczące samochodu będącego w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy. Właścicielem owego pojazdu są radni, natomiast dysponentem jest p. Starosta. Sam Urząd Pracy w czwartej części zasilany jest przez podatki, natomiast pozostałe 3/4 środków pochodzi ze składek pracodawców. Dysponentem tej jednostki jest Prezes Krajowego Urzędu Pracy, tego funduszu pracy w ciągu ostatnich dwóch lat ciągle nie starczało. Z uwagi na to, że rosły w bardzo szybkim tempie wydatki pasywne, na które składają się m. in. zasiłki emerytalne, świadczenia przedemerytalne. Na przykładzie Chełmna można było zauważyć, że wartości te są bardzo wysokie. W skali kraju był to znaczny przyrost wydatków pasywnych, czego fundusz pracy nie był w stanie wytrzymać. W związku z zaistniałą sytuacją pojawiły się problemy z uzyskaniem płynności finansowej w kontekście aktywnych ofert, ponieważ w przypadku pasywnych ofert wydatki bieżące są na dobrym poziomie, lecz przyszły już informacje z Warszawy, że może być dramatycznie nawet w miesiącu marcu. Jeżeli chodzi o dopływ środków z funduszu pracy to on był niejako punktualny i występował w dwóch formach. Jedną z nich był fundusz przyznany panu Staroście algorytmem, czyli decyzja jednostronna mówiącą konkretnie o kwotach do zadysponowania. Natomiast drugi system obejmował umowę kontraktową polegającą na zawarciu umowy cywilno - prawnej odpowiednio pomiędzy Starostą, innymi Starostami i prezydentami miast w liczbie 383 w skali kraju. Z czego około 2 mln. 800 nie zostało niestety wykonane, bowiem na taka sytuację przyczynił się przede wszystkim fakt, że owy fundusz nie był w stanie, szczególnie w drugim półroczu nadążać i więc nie było wystarczającej liczby środków. W materiałach, które radni otrzymali wyraźnie jest widoczny algorytm wskazujący iż system kontraktowy został wykonany po raz pierwszy w dekadzie lat minionych na poziomie 70%. Jeszcze tak dramatycznej sytuacji nie było, że Urząd Pracy w Chełmnie jak i też urzędy w skali kraju tak nisko nie wykonały zadań. Odwołując się do ostatnich lat systemu Urzędu Pracy w jednym z lepszych okresów bezrobocie spadało i osiągało punkt stosunkowo najniższy w skali kraju było to około 1 mln. 700 tys. natomiast w przypadku naszego regionu wynosił on 360. Środki aktywne w momencie gdy osiągnęły swoje apogeum wynosiły 4 mln. 100. W przypadku roku 1999 wyraźnie można zaobserwować wysokie wzrosty jednak w kolejnym 2000 roku bezrobocie również uległo zwiększeniu może w mniejszym tempie ale znacznie zarówno na terenie województwa jak i w skali kraju. Na ten okres czasu liczba osób nie posiadających zatrudnienia wynosi prawie 5,5 tys. Do tej liczby należy jeszcze dodać 500 ludzi, którzy korzystają z zasiłków przedemerytalnych i emerytalnych. Osoby te nie są uznawane za bezrobotnych. Po krótkim rachunku można łatwo dojść do wniosku że jest 6 tys. ludzi bez pracy. Takiej sytuacji jeszcze nie było, najgorsze jak dotąd apogeum wystąpiło w roku 1983 kiedy to liczba bezrobotnych wyniosła 5 tys. 300. Dynamika w ciągu ostatnich dwóch lat spadła o 50 %, a co za tym bezrobocie wzrosło równie tyle o drugie 50 %. Na zjawisko to składają się m. in. napływy, które są duże i na tak dużą liczbę składają się zarówno osoby, które po raz pierwszy są rejestrowane jak i takie, które utraciły pracę w wyniku niezależnym od pracownika czy zakładów pracy, tzw. restrukturyzacja. Często rejestrują się osoby, które nigdy nie pracowały i jak zostało to po części sprawdzone jest to duża liczba osób, która ukończyła 18 rok życia i to osoby takie uprawnia do dokonania rejestracji. Dlatego nie można mówić o totalnej klęsce, ponieważ gdy kurczy się zasób zatrudnionych i nagle poszerzają się zasoby ludzi, którzy czekają na tą pracę. Obok tych osłabionych środków na wspomaganie aktywne udało się coś zrobić. Znaleziono rozwiązanie dla wielu osób bezrobotnych mianowicie niektórzy z pracodawców zgodzili się na prace krótkoterminową od 5 - 6 dni w systemie miesięcznym. Wielokrotnie jest tak, że osoby nie posiadające zatrudnienia poszukują go poza terenem powiatu, województwa, a nawet za granicami kraju. Poza tym część bezrobotnych zmienia swój status, a szczególnie młodzież przestają być bezrobotnymi poprzez rozpoczęcie dalszej edukacji. W takiej sytuacji brak środków na uzupełnienie dopłat dla pracodawców przyczyniło się do wystąpienia zadłużenia, które wynosi 150 tys. zł. na taką wielkość kwoty złożyło się również na ZUS. Ogólnie cały stan rzeczy przyczynił się do tego, że Rada Ministrów po raz drugi uznała powiat chełmiński za teren o bardzo dużym bezrobociu strukturalnym. Stopa bezrobocia stale się zwiększa już teraz w miesiącu styczniu osiągnęła wielkość 25 % . Natomiast w skali kraju wskaźnik ten na koniec grudnia był przewidywany na 15.4 %, a już za miesiąc styczeń wynosi on 15.6 %.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że bezrobocie wzrasta, a środki finansowe pochodzące z Krajowego Urzędu Pracy maleją, jak to wynika z przedstawionych materiałów przez pana kierownika M. Konopackiego. Gdy weźmie się pod uwagę zarówno zaległości powstałe w ubiegłym roku i skutki przychodzące na ten rok to otrzyma się kwotę rzędu 1mln. 200 tys. zł. Reasumując wszystkie te negatywne czynniki można zaistniałą sytuacje określić mianem złej, o której powinno się głośno mówić. Niedługo, a dokładnie w miesiącu czerwcu przyjdzie do urzędu rzesza absolwentów, a środków na aktywne zwalczanie bezrobocia coraz mniej lub ich w ogóle nie ma. W związku z tym będzie trzeba opracować program naprawczy, który będzie uwzględniał coraz mniejsze ilości pieniędzy z budżetu państwa. Następnie zapytał czy ktoś z obecnych ma pytania.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że podczas analizy materiałów przygotowanych przez kierownika p. Konopackiego zabrakło informacji dotyczącej wielkości procentowej stopy bezrobocia z podziałem na poszczególne gminy. Zapytał się również czy udało by się środki pozyskiwane na aktywne formy zwalczania bezrobocia rozbić na poszczególne gminy, ponieważ wielkość wzrostu tego wskaźnika na pewno nie jest równy w każdej gminie. Następnie poprosił o wyjaśnienie kwestii związanej z osobami, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy. Zapytał również o możliwość wyboru pomiędzy poszczególnymi formami aktywnego zwalczania bezrobocia, zainteresował się tym ponieważ bardziej efektywne od robót publicznych jest szkolenie, które daje większe perspektywy zatrudnienia. W związku z tym faktem wielkość środków w tym dziale jest nieproporcjonalnie rozdzielone. Zapytał także o to czy zapowiedziane są już na ten rok jakieś zwolnienia grupowe.
Kierownik PUP w Chełmnie p. M. Konopacki - powiedział, że przyjęto w Polsce iż najniższą jednostką organizacyjną, administracyjną jest powiat następnie województwo, kraj. Rynek pracy nie jest szczelny i nie zamyka się do powiatu i gminy. Nie można myśleć w takich kategoriach, że mieszkaniec jednej gminy może szukać pracy tylko i wyłącznie na terenie powiatu. Równie dobrze osoba ta może znaleźć zatrudnienie w Gdańsku, czy też w Warszawie. Urząd Pracy posiada programy wspomagania m. in. są to roboty publiczne, które są traktowane jako jeden z liczących się środków naprawczych. Poza tym bezrobotny nie ma obowiązku tłumaczenia się, wielu z zarejestrowanych osób np. wyjeżdża za granicę, a urząd nie jest o tym poinformowany osoba taka ma obowiązek stawienia się jeżeli nie uczyni tego wówczas wyciągane są konsekwencje. W momencie kiedy osoba, która nie stawiła się na umówiony termin poda prawdziwy powód swej nieobecności i zostanie on uznany za ważny to wówczas osoba taka zostanie usprawiedliwiona natomiast jeżeli nie to ma ona prawo po trzech miesiącach zarejestrować się ponownie. Jeżeli zaś chodzi o to czy zgłaszane były zwolnienia grupowe to nic jak dotąd nie wiadomo na ten temat.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że na każdej sesji Rady Powiaty stara się w punkcie wolne wnioski przedstawić sytuację bezrobocia. Jednak dlatego że sprawa ta jest zawarta w porządku obrad to jest to dobry moment do pewnej oceny za zeszły rok i może powiedzenia choć paru słów z Powiatowej Rady Zatrudnienia, która aktywnie pracowała przez cały rok. Odczucie członków tej rady jest takie iż czują się oni bezsilni, ponieważ przydzielono im uprawnienia, a nie przydzielono instrumentu którym te uprawnienia można realizować tj. środków finansowych. Uzyskano po raz pierwszy teoretyczny wpływ na to jak pieniądze z Funduszu Pracy będą dzielone na możliwość lokalnego ich określania. Natomiast z drugiej strony Krajowy Urząd Pracy wymyślił sobie 50 % rezerwę, gdzie członkowie rady nie mają na to żadnego wpływu, a te pierwsze 50 %, które przyszło było już podzielone, ponieważ były to zobowiązania za 1999 r. Z całą odpowiedzialnością stwierdził, że Krajowy Urząd Pracy swoimi działaniami doprowadził do wzrostu bezrobocia w Polsce, a także do utraty wiarygodności przez system dofinansowywania bezrobotnych na rynku pracy. Wina w bardzo dużym stopniu leży po stronie tego urzędu, ponieważ w lutym zostały pozyskane środki algorytmowe, w marcu zwiększono o 244 tys. zł., w miesiącu maju zaś podpisano kontrakt dotyczący właściwie głównych działań w 2000 r. bo jak było mówione wcześniej owy algorytm zajął całe zobowiązania 1999 r. plus niewielkie środki na pożyczki. Prezes Krajowego Urzędu Pracy podpisywała w/w kontrakt zdając sobie z tego sprawę, że tych pieniędzy nie ma i nie będzie miała. Jednocześnie trzymała drugą stronę podpisującą tą umowę w niewiedzy aż do miesiąca listopada kiedy to wypowiedziała kontrakt. Dwa tygodnie wcześniej dostarczone zostało pierwsze pismo, w którym zawarto informację, że w Funduszu Pracy dzieje się coś niepokojącego. Następstwem tych sytuacji stał się fakt iż to strona poszkodowana stała się niewiarygodna w stosunku do partnerów rynku pracy, nie reguluje się wobec nich zobowiązań. Starostwo posiada teraz zobowiązania przeterminowane, a co gorsze i bardzo prawdopodobne owi pracodawcy chcą rozwiązać wcześniej zawarte umowy o prace. Pieniądze nie przechodzą przez budżet aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, tylko są to pasywne środki. Jednocześnie to, co się dzieje w pierwszych dwóch miesiącach tego roku powinno skutkować postawieniem Dyrektora Krajowego Urzędu Pracy przed Trybunałem Stanu. Każdy jest świadomy tego, że wszystkie powiaty mają długi za 2000 r. W przypadku Powiatu Chełmińskiego to zadłużenie wynosi 469,5 tys. zł. odnośnie aktywnych form zwalczania bezrobocia oraz około 160 tys. zł. jeśli chodzi o środki przeznaczone dla młodocianych pracowników. Fundusz Pracy jest praktycznie jedynym funduszem, w którym nie uruchomiono zaliczkowo pieniędzy zapisanych w projekcie budżetu na 2001 r. Nie chodzi o to aby udostępnić większe środki i spłacić wszystkie długi lecz powinno się choć zaliczkowo w 1/12 to co jest w pierwotnym projekcie budżetu. Projekcie, który został przez Sejm i ostatnio również przez Senat zwiększony. Skutkami takiej sytuacji jaka zaistniała będą przede wszystkim fakt iż pojawiają się długi oraz to, że w tym roku tak prawdę mówiąc to nie będzie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu co pogłębi tak tragiczną sytuacje na rynku pracy. Jeżeli wziąć pod uwagę tylko miesiące styczeń i luty to zaobserwować można, że ilość osób które zwiększają pule bezrobotnych jest bardzo duża. Powiat jest jeszcze w tyle trudniejszej sytuacji, że nie wiadomo co będzie z wojskiem o czym będzie mowa później, mimo że zaobserwowano do tej pory 25 % stopę bezrobocia. Sytuacja staje się tragiczne jeżeli ten wskaźnik dochodzi do wielkości 15 %, ale w momencie jeżeli ktoś sprawdzi w jednym z Dzienników Ustaw które powiaty w Polsce uznane za dotknięte recesją i porówna te informacje z osobami zasiadającymi w rządzie to odpowiedź nasuwa się praktycznie sama. Jeżeli za powiaty o trudnej sytuacji uznaje się tylko te, które znajdują się na Śląsku gdzie jako województwo stopa bezrobocia jest o wiele niższa od Kujawsko - Pomorskiego to można sądzić, że jest to tylko polityczne działanie. Dowodem na to jest fakt, że brak jest reprezentantów województw, które w rzeczywistości mają problem z poziomem bezrobocia. Powiat Chełmiński o pieniądze winne przez Krajowy Urząd Pracy idzie do sądu i nie zrezygnuje z tego tak łatwo. Powiatu nie jest stać na utratę wiarygodności w stosunku do pracodawców i jeśli uda się wywalczyć te pieniądze z odsetkami, to tak samo z odsetkami zostaną spłacone zobowiązania, bo takie umowy zostały podpisane. Może państwo, czy też rząd jest stać na utratę wiarygodności ale władze lokalne, powiatowe na to nie stać.
Radna p. H. Murawska - poprosiła o wyjaśnienie dlaczego świadczenia przedemerytalne obciążają Fundusz Pracy z którego to również wypłacane są emerytury. Czy owymi świadczeniami nie powinien zajmować się ZUS.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że od wielu miesięcy trwa dyskusja na temat kto ma zajmować się wypłacaniem świadczeń przedemerytalnych. Z pewnością zagadnienie to nie mieści się w obu tych kategoriach ani w Funduszu Pracy, bo ma on wspomagać osoby, które utraciły pracę i ponownie ją uzyskają, ani w ZUS - ie ponieważ były by to wówczas świadczenia emerytalne. Tego typu świadczenia są typowymi świadczeniami socjalnymi, które powinny obciążać budżet państwa. Natomiast sytuacja w budżecie państwa jest taka, że ten że budżet nie chce tego przejąć, a ponieważ nie zgodzono się w zeszłym roku na usamorządowienie Funduszu Pracy, to taki był projekt aby oddzielić budżet państwa od tego funduszu. Jeśli chodzi o aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Fundusz Pracy przechodzi na szczebel samorządowy, gdzie te z kolei w ramach swego budżetu podobnie dysponują i przez to umożliwia się wypłacanie zasiłków przedemerytalnych, które tak naprawdę przejęły pieniądze na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, a nie rozwiązały żadnego problemu. Tak długo jak Fundusz Pracy będzie budżetem państwa, tak długo nie będzie można się doczekać decyzji o oddzieleniu tych zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
Radny p. M. Misiaszek - zapytał jak będzie wyglądała sytuacja w roku 2001, ponieważ wiadomo iż na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu przewidywane są niewielkie środki pieniężne i w związku z tym jak zostaną one rozdysponowane.
Radna p. M. Jakubowska - zapytała czy są przewidziane w pozyskanych funduszach pieniądze na staże absolwenckie.
Radny p. S. Pepliński - powiedział, że z wypowiedzi p. Starosty, jak i p. Konopackiego dowiedzieli się wszyscy o długu w wysokości 500 tys. zł. za rok ubiegły. Zapytał kiedy otrzyma pieniądze, które mu się należą za przyjęcie do pracowników interwencyjnych, uczniów i absolwentów. Należy sobie zdać sprawę z tego iż w firmie handlowej 50 tys. zł. to jest kwota, która w miesiącu powinna zostać czynnie wykorzystana. Następnie zapytał o środki, które przeznaczone zostaną na uregulowanie zobowiązań związanych z tzw. młodocianymi pracownikami.
Kierownik PUP w Chełmnie p. M. Konopacki - powiedział, że dokładnie na pytanie radnego p. M. Misiaszka nie potrafi odpowiedzieć. Można tylko zakładać co się stanie nie można niczego przewidywać, ponieważ brakuje tych czynników zachęcających do zatrudniania osób bezrobotnych. Jeśli chodzi zaś o środki przeznaczone na refundacje związaną z zatrudnieniem pracownika młodocianego jest to około 5 % wszystkich środków wydatkowanych. Sytuacja zadłużenia wynika głównie tego faktu iż biorąc tylko pod uwagę dane zebrane w miesiącu styczniu Urząd Pracy otrzymał 1 mln. zł. z czego pieniędzy wystarcza ledwo na wypłacenie zasiłków dla bezrobotnych i świadczeń emerytalnych. Dlatego należy zadać sobie pytanie jak teraz wspomagać należy aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu kiedy jest takie zadłużenie. W miesiącu lutym zaledwie około 50 tys. zł. zostało przeznaczone na refundacje z tytułu zatrudnienia pracownika młodocianego, a co gorsze pojawiły się sygnały że w marcu może zabraknąć pieniędzy nawet na wypłaty bieżące.
Radny p. A. Wiśniewski - zapytał czy w informacji przygotowanej na sesję liczby dotyczące osób pracujących poza rolnictwem obejmuje również nauczycieli, pracowników samorządowych. Następnie w tej samej informacji jest zawarte, że 50 % firm to firmy o charakterze handlowym, a na podstawie tej dziedziny nie dokona się rozwoju kraju jak i powiatu. Muszą ludzie mieć pieniądze i musi być produkcja jeżeli tego nie będzie to bezrobocie i tak nie zmieni swego poziomu. Wspomniane wcześniej zasiłki przedemerytalne i świadczenia można po części traktować jak ukryte bezrobocie. Po przeczytaniu analiz, które zostały przygotowane widać, że sytuacja względem ludzi młodych jest tragiczna.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał p. Starostę czy obiecane pismo przedprocesowe do Krajowego Urzędu Pracy zostało wysłane.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że pismo to już jest ukończone, tylko należy je jeszcze uaktualnić i zostanie wysłane.
Wójt gminy Unisław p. R. Misiaszek - powiedział, że dyskusja prowadzona jest wokół tego, czego nie ma. Natomiast jest wyznaczony termin do końca marca na złożenie wniosku na infrastrukturę, co bezpośrednio jest związane z zatrudnieniem bezrobotnych i uruchomieniem robót publicznych. Uważa, ze jest to punkt najważniejszy, ponieważ pojawia się możliwość dania zatrudnienia firmom, aby na terenie gminy zostały poczynione jakieś roboty. Należy się jeszcze zastanowić jak w najbliższym czasie uruchomić zatrudnienie dla tych ludzi, ponieważ w ślad za tym idą pieniądze z budżetu państwa na infrastrukturę. Jednak o tym nikt nie mówi, ponieważ uważany ten temat jest za mało ważny.
Radny p. M. Jabłoński - powiedział, że w związku z tym iż Rada zobowiązała na ostatnim posiedzeniu Komisję Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych do tego aby przygotowała stanowisko w sprawie pozyskiwania środków na aktywne formy zwalczania bezrobocia, to do momentu kiedy nie zostanie uchwalony budżet państwa i nie zostaną udostępnione jakiekolwiek konkretne dane komisja nie będzie tego tematu poruszać. W momencie gdy informacje zostaną udostępnione komisja wypracuje stanowisko na ten temat.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwy od godz. 1610 do godz. 1620.

Do punktu 9.
Sprawa informacji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o wykonaniu budżetu PZD za 1999 i 2000 rok w rozbiciu na jednostki samorządu terytorialnego oraz o planie budżetu na 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że przygotowane materiały na ten temat / załącznik nr 6 do protokołu / były bardzo obszerne i bogate w informacje, następnie poprosił o wprowadzenie do dyskusji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie p. M. Szerszenia.
Dyrektor PZD w Chełmnie p. M. Szerszeń - powiedział, że celem jego wypowiedzi będzie przedstawienie powodu jaki się przyczynił do przygotowania planu, który budził wiele kontrowersji. Podział ten jest przede wszystkim dlatego niesatysfakcjonujący, ponieważ budżet przeznaczony na ten cel jest za mały. Nigdy nie było prowadzone podziały pieniędzy subwencyjnych na gminy z tego m. in. powodu, że jak sama nazwa dróg będących pod kontrolą PZD mówi, są to drogi powiatowe i jednocześnie spełniają one zadania ponadgminne. Podobnie środki, którymi powiat dysponuje, czyli część drogowa subwencji ogólnej, nie są środkami których powiat jest redystrybutorem tylko fundusz przeznaczony na zarządzanie, utrzymanie oraz budowę dróg powiatowych. Zrozumiały jest fakt, że tak wyglądający podział może nie podobać się zarządom gmin gdyż interesy obu stron nie zawsze muszą być zbieżne. Wiadomym jest to, że gminy będą dążyły do poprawienia stanu dróg leżących na ich terenie, natomiast powiat musi patrzeć na sieć drogową globalnie, utrzymać istniejący stan techniczny oraz zacierać proporcje w standardzie. Względem planu opracowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg pojawiły się zarzuty, że owy podział jest niepolityczny, czy niesprawiedliwy społecznie. Z jednej strony można się z nimi zgodzić, ponieważ nie został wzięty pod uwagę punkt, że PZD ma za zadanie techniczny podejście do budżetu. Proponowany więc plan jest zatem poprawny pod względem technicznym i technologicznym oraz zasadny ekonomicznie. Natomiast sama jego konstrukcja, czy dotyczy on prawidłowych dróg zmusza do powrócenia do okresu kiedy powstaje powiat. W momencie kiedy w 1999 r. była odbierana sieć drogowa, zostały przedstawione dyrektorowi drogi, które wymagają największej interwencji i to po części znalazło swoje odzwierciedlenie w budżecie 1999 r. Jak wszyscy pamiętają owy budżet nie miał charakteru drogowego, ale już wówczas były prowadzone pierwsze prace związane z utrzymaniem i odnową drogi Wabcz - Linowiec, która znalazła się w planie finansowym zarówno w roku 2000 jak i 2001. Już w poprzednim roku na tą drogę zostało przeznaczone więcej środków i wtedy to również prace, które nie zostały wykonane było zapisane na liście robót tzw. dodatkowych, a więc takich, które w wyniku braku funduszy nie zakwalifikowały się do tego budżetu. Jednocześnie wiązało się to z tym iż plan, który zostanie przygotowany na następny rok będzie te drogi uwzględniał. Pierwotny zamysł na 2001 r. zakładał zakończenie w całości remontu na drodze Wabcz - Linowiec oraz Lisewo - Malankowo. W materiałach przekazanych na sesję zawarte informacje uwzględniają okrojenie subwencji drogowej. W tej chwili nowy zakres rzeczowy już obejmuje niepełne prace na drodze Lisewo - Działowo z jednoczesnym wskazaniem przesunięcia remontu w czasie. Udało się przekonać do takiego podziału środków zarówno Zarząd powiatu jak i Komisja Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych pozytywnie zaopiniowała taki plan budżetu. W dodatkowych materiałach przygotowane zostało na życzenie komisji połączenie wykazu dróg przebiegających przez teren gminy ze stanem technicznym tych poszczególnych odcinków. Jednocześnie należałoby dokonać wyjaśnień dotyczących poszczególnych rodzajów zabiegów. Mianowicie modernizacja to roboty polegające na zmianie parametrów technicznych drogi i obejmują one zmianę jej szerokości, rodzaj nawierzchni czy też nośność. Wzmocnienie to zabieg polegający na poprawie nośności danego odcinka, czyli zwiększenie ilości warstwy bitumicznej lub wprowadzenie siatek rozprężających. Jeśli wziąć pod uwagą aspekt finansowy to modernizacja jest inwestycją najdroższą następnie wzmocnienie zaś odnowa jest traktowana jako wyższy stopień zabiegu utrzymaniowego polegający na zatrzymaniu degradacji drogi, jednoczesnej poprawie warunków eksploatacyjnych. Natomiast roboty utrzymaniowe to są podstawowe zabiegi związane z utrzymaniem drogi łącznie z robotami cząstkowymi. Na tym wprowadzenie należałoby zakończyć, a dyskusja jaka się wywiąże pozwoli rozwiać resztę wątpliwości.
Radny p. D. Śliwiński - powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych, której jest członkiem, był przeciwny takiemu projektowi podziału środków i w związku z tym jest winie wyjaśnienie dlaczego tak głosował. W 99% środki, które są dzielone na drogi powiatowe pochodzą z subwencji z budżetu państwa, a więc nie są to środki własne powiatu. W związku z tym, że powiat to również gminy, to przysługuje prawo do uczciwego podziału środków. W pierwszym zakładanym projekcie tegoż budżetu, z całym szacunkiem zarówno dla gminy, jak i dla wójta, na gminę Lisewo przeznaczone zostało 337.900 zł. na remonty dróg, 37.500 zł. na gminę Chełmno, 10.700 zł. na Gminę Kijewo Królewskie, następnie 18.000 zł. Papowo Biskupie oraz 33.000 zł. na Stolno, a gmina Unisław miała otrzymać kwotę w wysokości 33.300 zł. Z 470 tys. zł. 337.000 zł. przydzielone zostaje jednej gminie na poprawę stanu nawierzchni dróg, gdzie na jednej z nich prawdopodobnie nie jeżdżą autobusy PKS - u. Nie zgadza się z tym budżetem, ale to nie znaczy, że środki te należy dzielić równo i sprawiedliwie na gminy w momencie gdy jest wymagany remont na większej ilości dróg to oczywiście przysługuje większa ilość pieniędzy na tą inwestycję. Powracając jeszcze do Lisewa, to jeżeli jest tu trzy razy więcej obszaru do remontu wówczas wystarczy dokonać małego rachunku matematycznego, który da kwotę 30.000 zł. czy też 54.000 zł. Nie należy również prowadzić naprawy na niewielkich odcinkach, bo to nie ma sensu, ale można zrobić w jednej gminie ścinkę poboczy w następnej powierzchniowe utrwalenia, a w trzeciej nakładkę. Czy przedstawiony budżet jest poprawny należałoby o to zapytać mieszkańców, ponieważ wiadome jest, że droga nr 1 krajowa nie jest w dobrym stanie, a co dopiero drogi powiatowe. Niepokojący jest również fakt, że w tym roku nic nie będzie się działo na drodze Żygląd - Unisław. Przeznaczone są w tegorocznym budżecie pieniądze na zapłacenie zaległości z zeszłego roku, a nic nie zostanie zrobione na tym odcinku. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jakie przyjąć poczynania, czy nie zostawić środków, które przeznaczone są na remonty cząstkowe, a z pozostałymi podziałami czy się nie skupić i jednoznacznie dalej nie modernizować tej drogi.
Radny p. W. Bińczyk - poprosił o uzasadnienie dlaczego remonty będą prowadzone na tych konkretnych drogach i jakie one mają znaczenie.
Dyrektor PZD w Chełmnie p. M. Szerszeń - powiedział, że 62 % budżetu remontowo - inwestycyjnego zostało przeznaczone na inwestycję Unisław - Żygląd. Nie jest konkretnie powiedziane, że na tym odcinku nie będzie prowadzonych robót. Taki stan rzeczy wynika głównie z faktu iż wykonawca mając podpisaną umowę do kwietnia tego roku , wykonał zamierzone prace wcześniej, skredytował jednocześnie jeszcze bardziej wykonanie tych robót zamrażając swoje pieniądze. Odcinek ten warto wspomnieć, że nie został jeszcze zakończony, a także nie zostały spłacone zobowiązania za wykonany remont na tej drodze. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli zostanie podjęta decyzja czy przez Zarząd Powiatu, czy przez Radę Powiatu, aby rozpisać w tym roku przetarg. W tej chwili nie można się bardziej zaangażować w tą inwestycję, ponieważ gro robót zawartych w planie tegorocznym to prace polegające na zabezpieczeniu istniejących dróg. Nie można pozwolić na odwlekanie bez końca remontów, ponieważ są one wymagane. Nakłady jakie należy na drogę przeznaczyć w momencie kiedy nie jest ona remontowana wtedy kiedy trzeba z roku na rok zdecydowanie rosną. Jednocześnie przy dobrym zagospodarowaniu prac remontowych zmniejsza się koszty bieżącego utrzymania, które później mogą zostać wykorzystane na modernizację innego odcinka drogowego. Państwo w momencie dokonywania podziału subwencji drogowej na rezerwę inwestycyjną zakłada 10 % kwoty, która w ogóle przeznacza dla powiatów. Z tego wynika, że nie powinno się więcej jak 10 % swych drogowych środków zużywać na wykonanie inwestycji. W związku z tym 64 % przeznaczone na jeden cel wydaje się bardzo duże, a zwiększenie jeszcze niesłuszne. Jeżeli zaś chodzi o wybór tych konkretnych dróg to wynika z ich stanu technicznego. W momencie gdyby zostały one zostawione bez remontu na jeszcze kilka lat to prawdopodobnie ich w ogóle nie było. Dlatego czasami należy połączyć razem znaczenie drogi ze stanem technicznym. rzeczywiście są ważniejsze drogi niż te, które zostały zakwalifikowane do remontu, ale ich stan nie jest aż tak fatalny.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, ze należy wytłumaczyć jak taki podział powstał. Mianowicie na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg publicznych, która to zajmuje się tym tematem, ustalono iż należy zadbać o drogi funkcjonujące i okazało się że tymi drogami są Lisewo - Malankowo oraz Linowiec - Wabcz. Właśnie stąd wynikł taki podział. Jeśli chodzi o drogę Malankowo - Działowo to funkcjonuje na niej dowóz dzieci z miejscowości Chrusty, poza tym jest to bezpośredni skrót do Grudziądza.
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział, że był przygotowany program naprawy i p. Śliwiński zgodził się z nim, ale w tym roku stwierdził, że jest demokracja i może mieć odrębne zdanie. Uzupełniając wypowiedź przedmówcy dodał, że autobus dojeżdża z trzech miejscowości i dlatego należy właśnie drogę ta wyremontować. Natomiast nawiązując do drogi Wabcz - Linowiec to należy powiedzieć, że na jej długości zostały po części wykonane prace lecz niedokończone.
Radny p. K. Poliwko - powiedział, że Rada Powiatu wcześniej ustaliła iż drogą priorytetową jest droga Unisław - Żygląd i w zestawieniu wydatków inwestycyjnych na rok 2001 jest przeznaczona kwota na ten cel. Wcześniej nie było nic mówione, że pieniądze zostaną przekazane na zbilansowanie roku poprzedniego. Pan dyrektor PZD mówi, ze należy ratować te drogi, które są w złym stanie, a droga Unisław - Żygląd kwalifikuje się do remontu jak najbardziej. Jednocześnie składa wniosek o ponowne rozpatrzenie podziału środków z uwzględnieniem modernizacji w/w drogi.
Przewodnicząca Rady Gminy p. H. Kołodziejek - zapytała p. Jankowskiego czy droga gminna, która znajduje się między droga powiatową, a gminą Stolno zostanie wyremontowana. Następnie skierowała pytanie do Dyrektora PZD, czy jest sens robienia nowych dróg jeśli nie są zakończone remonty na pozostałych.
Radny p. p. Jankowski - odpowiadając na pytanie przedmówczyni wyjaśnił, ze gmina Lisewo wykonała odcinek asfaltowy drogi gminnej do granic z gminą Stolno. Natomiast nie jest wyremontowany odcinek drogi powiatowej, która jest wyłożona szlaką.
Radny p. M. Misiaszek - zapytał czy zarówno Powiatowy Zarząd Dróg jak i Komisja Rozwoju gospodarczego i Dróg Publicznych zapoznały się z tymi drogami, z ich stanem technicznym, ponieważ istnieją dwa odcinki drogi powiatowej, które nie są asfaltowane. Jeżeli zostaną wzięte pod uwagę ilość kilometrów przewidziana do odnowy to jest to ogółem w całym powiecie 49 km. z czego w gminie Kijewo Królewskie prawie 14 km. a więc najwięcej z wszystkich gmin. Natomiast modernizacja dotyczy tylko trzech gmin. Podział tych że środków na inwestycje poprawiające stan techniczny dróg są mało przekonywujące. Następnie zapytał dlaczego właśnie tak zostały rozdysponowane środki, a inne gminy otrzymały tak mało.
Dyrektor PZD p. M. Szerszeń - powiedział, że ponad 60 % budżetu zostaje przeznaczone na modernizację 7 km. odcinka drogi Unisław - Żygląd, natomiast pozostaje jeszcze około 220 km. pozostałych dróg, o które również należy zadbać. Jeśli zaś chodzi o podział środków na poszczególne gminy to znaczna ich część jest przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg plus na prace o charakterze utrzymaniowe. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z faktu iż administrowanie siecią pochłania znaczne ilości funduszy. Dlatego trudne jest dokonanie sprawiedliwego podziału, ponieważ na jednym terenie inwestycje nie mające charakteru drogowego potrzebują dużego nadzoru administracyjnego, natomiast na innym obszarze tego dozoru tak dużego nie ma. Jeżeli nawet chciałoby się podzielić środki na gminy to znowu pojawia się problem co do kryterium ich podziału. Powiatowy Zarząd Dróg posiada pod kontrolą wszystkie drogi powiatowe więc musi na sieć patrzeć globalnie. W momencie gdy zostanie przekazane do podziału 10 razy tyle pieniędzy, bo takie są rzeczywiste wymogi do bieżącego utrzymania sieci, to wówczas wszystkie gminy by były zadowolone. Przy tak skromnych środkach jaki znajdują się obecnie w dyspozycji PZD należy niestety kilka lat poczekać aby stan rzeczy się zmienił. W związku z powyższym remonty prowadzone są w taki sposób jaki są, a jest to w technologiczny sposób wytłumaczone, niestety nic w tym roku budżetowym się nie zmieni.
Radny p. D. Śliwiński - powiedział, że nie dziwi się stanowisku radnych z gminy Lisewo, ponieważ prawdopodobnie zajmowałby takie samo gdy przekazane by zostało tyle pieniędzy na Papowo Biskupie. Prawda jest, że jak wspomniał radny p. Wiśniewski było głosowanie nad planem budżetu lecz w roku 1999 gdy było do dyspozycji 80 tys. zł. to w tym momencie tylko gmina Lisewo była przygotowana, na odcinku do Kornatowa i taki stan rzeczy został zaopiniowany pozytywnie, aby środki się nie zmarnowały. W ubiegłym roku była podobna sytuacja tylko ten proporcjonalny wygląd przedstawiał się inaczej i dlatego nie było żadnego problemu. Natomiast w tym roku nie może to tak wyglądać.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, ze po raz ostatni postara się wytłumaczyć sytuację jaka zaistniała. Zrozumiałe jest że brak środków wywołuje kontrowersje, ale niemożliwy jest sprawiedliwy podział. Jako wójt mając 18 sołectw również nie jest w stanie dokonać takiego rozdziału aby wszyscy byli zadowoleni. Podziały są tak prowadzone aby dawały jakieś skutki. Podobnie jest z inwestycją, mianowicie nie można rozpoczynać jej w każdej gminie tylko należy obrać jedną, która zostanie zakończona, a to jednocześnie wiąże się z wyborem jednej gminy. Gdy środków byłoby więcej to wykonane by zostały nawet trzy inwestycje. W związku z powyższym dokonany podział sprawiedliwy, czy też niesprawiedliwy nie może dzielić środków równo. Musi zostać obrana jedna droga i w tym roku została wybrana gmina Lisewo, natomiast w przyszłym roku zostanie wybrana inna gmina. W momencie gdy zostaną fundusze podzielone między wszystkie gminy w miarę sprawiedliwie to nie da to żadnego pozytywnego skutku.
Radny p. W. Bińczyk - zapytał o wspomniany wcześniej plan perspektywiczny, jaki on obejmuje ram czasowy, ponieważ to mogłoby wyjaśnić pewne sprawy.
Dyrektor PZD w Chełmnie p. M. Szerszeń - powiedział, że w pierwotnym planie podziału środków w budżecie drogowym i planowaniu zakończenia remontów na drodze Wabcz - Linowiec oraz Lisewo - Działowo faktycznie by się owy plan w tym roku skończył. W tej chwili gdy fundusze zostały okrojone powoduje przesunięcie w czasie robót przewidywanych w tym roku do wykonania. Natomiast pojawiła się w tym momencie możliwość lub też konieczność stworzenia planów remontów tzw. planowych., ponieważ to co zostało przedstawione Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych i Zarządowi Powiatu na początku roku 2000 to były roboty wymagające natychmiastowej interwencji. Budżet w takiej formie i ewentualnie jakieś dodatkowe środki z przyszłorocznego budżetu pozwoli stworzenie planu remontów tzw. planowych.
Radny p. M. Jabłoński - powiedział, że inwestycja dotycząca drogi Unisław - Żygląd pochłania bardzo dużą ilość środków lecz należy zwrócić uwagę na jej stan techniczny. Jednak fundusze na modernizacje tej drogi należy szukać gdzie indziej, ponieważ 40 mld starych zł. nie jest powiat w stanie wygospodarować. Oczywiście to nie ma żadnego związku z propozycjami jakie były przedstawiane, a które dotyczyły przesunięcia mniejszych kwot na rzecz tej inwestycji. Jednocześnie należy również wspomnieć, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych także wielokrotnie omawiała ten temat. Już w ubiegłym roku pojawiły się pewne nadzieje na pozyskanie środków z funduszy pomocowych, jak wszystkim jest to wiadome nadal wszystko jest w stanie w jakim było rok temu. Nie są widoczne realne perspektywy na to aby w miarę krótkim okresie czasu dodatkowe środki pozyskać, a koszt w/w inwestycji jest rzeczywiście bardzo wysoki, gdyż cena 1 km. to jest 8 mld. zł. Natomiast jeżeli nadal co roku będzie przeznaczane na ten cel 500 czy 600 tys. zł. to dopiero za lat kilka zostanie ta inwestycja zakończona, a wykonany wcześniej remont już będzie wymagał napraw. Należy zwrócić uwagę, że jest to bardzo istotny problem i każda kwota może przyspieszyć zakończenie remontu tej drogi. Jednocześnie gdy zwróci się uwagę na plan prac bieżących to widoczna jest tu słabość Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych, ponieważ w rzeczywistości nigdy nie było doprowadzone do stanu takiego, że istniałby jakikolwiek plan. Działania jakie były prowadzone przez komisje miały zawsze charakter doraźny, a wywołane to było różnymi czynnikami m. in. w roku 1999 nie było środków na prace drogowe, natomiast w roku ubiegłym środki remontowe zostały podzielone w sposób równomierny. Prawdą jest fakt, że planu jako takiego nie ma, a drogi remontowane w tym roku przeszły do realizacji na takiej zasadzie, że w ubiegłym roku nie został objęte w budżecie jako te do modernizacji. Prawdopodobnie tak miała wyglądać odpowiedź na pytanie radnego p. Bińczyka. W dodatku jeżeli przyjrzeć się kryteriom, które na przestrzeni kadencji radnych, to można zauważyć iż była mowa o drogach powiatowych jako tych ważnych w komunikacji całego powiatu, później dołączyły kryteria takie jak natężenie ruchu, wykorzystanie. Natomiast widoczny jest brak takiego planowego podejścia do sprawy, a brak dodatkowych środków generuje powstawanie takich sytuacji, jakie teraz są widoczne. Komisja zaś zgodnie z procedurą przeprowadziła postępowanie, tak więc nie można powiedzieć iż opinia w tej sprawie nie została niewłaściwie wydana. Należy najpierw uporządkować sytuację, a wówczas nie byłoby takich problemów.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że na spotkaniu Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej, które skupia wszystkich wójtów, organizowanym w Unisławiu jednym z poruszanych tematów była sprawa dróg. Po tym spotkaniu wyniósł wniosek, że brakuje planu wieloletniego dotyczącego remontu dróg. W związku z tym wystosowane zostało pismo do Zarządu Powiatu z propozycja pewnej procedury w tym zakresie, aby stworzyć wieloletni plan remontów i modernizacji dróg. Sądzi iż takie rozwiązanie w jakiś sposób wyciszy emocje, które wokół tego problemu będą zawsze istniały, ponieważ środków jest mało. jednocześnie apeluje do Zarządu Powiatu aby sprawa ta została podjęta w dyskusji na jego posiedzeniu.
Radny p. K. Poliwko - powiedział, że w wyniku tak dużej różnicy podziału środków składa wniosek o ponowne rozpatrzenie w/w rozdziału przez komisje z jednoczesnym przegłosowaniem przez Radę Powiatu i uwzględnieniem modernizacji drogi Unisław - Żygląd.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że takie postępowanie nie jest proste, gdyż podział środków na remonty i inwestycje został przyjęty uchwałą budżetową.
Radny p. W. Bińczyk - zapytał dlaczego prace w Lisewie zostały zakwalifikowane jako remont skoro to jest w zasadzie budowa nowej drogi.
Dyrektor PZD p. M. Szerszeń - powiedział, że remontowany jest odcinek, który posiada nawierzchnię bitumiczną, czyli poprawiana jest jakość tej drogi. Jest ta sama istniejąca nawierzchnia, gdzie wykonana zostanie nakładka zabezpieczająca i na całości bitumicznej ma miejsce wykonanie powierzchniowego utrwalenia.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w swojej wypowiedzi radny p. Poliwko stwierdził iż nie wiedział o przekazaniu środków z tegorocznego budżetu na drogę Unisław - Żygląd. Proponuje w związku z tym panu radnemu aby zobaczyć w protokole z posiedzenia rady, na którym miało miejsce zatwierdzenie tej inwestycji. Wtedy również było mówione, że za około 300 tys. zł. w żaden sposób nie zostanie rozpoczęty ten remont i będzie to inwestycja dwuletnia. natomiast pieniądze na ten cel będą musiały znaleźć się w budżecie roku 2001. Zarząd Powiatu nie wprowadził nikogo w błąd stanowiąc inaczej.
Wójt gminy Stolno p. J. Rabeszko - zapytał do jakiego miejsca przeprowadzony remont na drodze Lisewo - Działowo, ponieważ z tego co się orientuje będzie wykonany odcinek asfaltowy kończyć się będzie w miejscowości Malankowo, a dalej będzie droga żużlowa. To jest kolejna inwestycja rozpoczęta ale nie dokończona, należy to zmienić.
Dyrektor PZD p. M. Szerszeń - powiedział, że nie rozpoczynał żadnej drugiej inwestycji, gdyż prowadzony jest na tym odcinku remont. Pozostała część drogi będzie utrzymywana w miarę dobrym stanie. Jednak znacznie mniej nakładów wymaga odcinek szlakowy, oczywiście on kiedyś zostanie zmodernizowany w zależności od środków finansowych. W tej chwili celem jest ratowanie odcinka bitumicznego i tam właśnie prowadzony jest remont, podobnie jak było w roku poprzednim odcinek szlakowy był utrzymywany i będzie nadal.
Radny p. K. Poliwko - zapytał dlaczego nie może zostać przyjęty jego wniosek przez Radę Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o odpowiedź na to pytanie radcę prawnego p. T. Sobieckiego.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że jeśli brana jest pod uwagę zmiana uchwały budżetowej to w takiej sytuacji nie jest to możliwe.
Radny p. K. Poliwko - poprosił o ponowne rozpatrzenie podziału środków na remonty, a dokładnie kwoty 471.400 zł.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy owy wniosek jest kierowany do Zarządu Powiatu.
Radny p. K. Poliwko - potwierdził, że sformułowany wniosek jest do Zarządu Powiatu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że kwota wspominana przez pana dyrektora nie wynosi 470 tys. zł. tylko 360 tys. zł.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos w tym temacie. W wyniku braku dyskutantów zaproponował przegłosowanie wniosku radnego p. Poliwko pod kontem Zarządu co do ewentualnego zastanowienia się nad zmianami podziału tych środków.

Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 12 radnych przy 6 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła wniosek radnego p. K. Poliwko dotyczący ponownego rozpatrzenia podziału środków na remonty, a dokładnie kwoty 360 tys. zł.
Przewodniczący obrad ogłosił 5 min. przerwy od godz. 1725 do godz. 1730.

Do punktu 10.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/ 83/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 września 2000 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych przy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 1 / załącznik nr 7 do protokołu/. Następnie poprosiło wprowadzenie do tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w/w uchwała wynika z tego iż zmieniły się od 1 stycznia 2001 r. podstawy prawne dotyczące funkcjonowania Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z nowelizacją tejże ustawy z grudnia poprzedniego roku stworzono możliwość tworzenia środków specjalnych przez dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej odejmując te kompetencje Radzie Powiatu. W zeszłym roku w miesiącu wrześniu aby umożliwić pozyskiwanie środków zostały utworzone takie środki. Obecnie w wyniku zmian przepisów uchwała poprzednia w tej sprawie zostaje uchylona, ponieważ kompetencje do tych zadań posiada dyrektor jednostki.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię w w/w sprawie / załącznik nr 8 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/118 2001 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/ 83/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 września 2000 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych przy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. / załącznik nr 9 do protokołu/.

Do punktu 11.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji niepublicznym szkołom.
Przewodniczący Obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 2 / załącznik nr 10 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że zmieniły się zasady naliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej od dnia 1 stycznia 2001r. W związku z powyższym szkoły w/w otrzymają 100% dotacji, natomiast placówki nie realizujące, w przeciwieństwie do tych poprzednich, obowiązku szkolnego uzyskają 50% środków jak było to czynione do tej pory. Proponowany jest nowy projekt uchwały, ale głównie z tego powodu aby był tekst jednolity, natomiast zmianie ulega głównie § 2, gdzie ucieka się od sposobu naliczania tej dotacji przy jednoczesnym odwołaniu się do ustawy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię w w/w sprawie / załącznik nr 11 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś chce zabrać głos w tym temacie.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że w § 5 ustępie 2 nastąpił błąd i należy wykreślić słowa "o liczbie".
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIV/119/ 2001 w sprawie szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji niepublicznym szkołom. /załącznik nr 12 do protokołu/.

Do punktu 12.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok.
Przewodniczący Obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 13 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że zmiany wprowadzone wynikają z informacji zawartych w pierwszych dwóch załącznikach do tejże uchwały. Jeśli chodzi o zmiany w planie dochodów to są trzy zmiany, mianowicie 8 tys. zł. jest to dotacja przekazana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zalesienia, następnie 3 tys. zł. z tego samego źródła na powiatową olimpiadę ekologiczną. Kolejna zmiana dotyczy 101.402 zł. która jest zmniejszeniem dotacji przekazanej na rzecz kotłowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Jednak nie jest to ogromnym zmartwieniem, ponieważ w wniosku o dotacje zawarta była dużo większa kwota niż w rzeczywistości było potrzebne na ten cel, więc tak faktycznie zostało przekazane proporcjonalnie tyle samo co na kotłownie co w roku poprzednim. W budżecie musiała zostać zapisana kwota, która została zawarta w w/w wniosku wraz z własnymi środkami. Prócz dotacji możliwe jest otrzymanie dofinansowania na ten cel od Wojewody, co automatycznie zwiększa środki na ta inwestycję. W kwestii wydatków nastąpiło zwiększenie o 8 tys. zł. to jest wspomniana dotacja na zalesienia, kolejno 1.514 zł. to przesunięcia między paragrafami wynikający z wcześniejszego złego zapisania podatku od nieruchomości oraz zwiększenie w rezerwie w następnym z działów. W dziale oświata i wychowanie nastąpiło uruchomienie środków na organizowanie ferii zimowych. W poprzednim roku także zostało dofinansowane przeprowadzenie zajęć dla uczniów we wszystkich szkołach podlegających Starostwu. Następnie kwota 6.500 zł. jest to dofinansowanie na utworzenie pracowni multimedialnej w Liceum Ogólnokształcącym, która została ostatnio otwarta. Kolejno dalej 122.679 zł. Katolickie Liceum Ogólnokształcące to zwiększenie wynikające ze zmiany ustawy wcześniej było przyznawane 50 % teraz wynosi 100 % oraz 20.000 zł. to z kolei zwiększenie powstałe z powodu wzrosty kosztów utrzymania, kwota ta została przeznaczona dla Trzyletniego Wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego. Natomiast w przypadku Szkoły Muzycznej wystąpiło zmniejszenie, ponieważ Sejm o rok przedłużył okres przekazania tej placówki i w związku z tym fundusze na ten cel zostaną zagospodarowane w przyszłym roku. Środki zaplanowane na remonty to 505.293 zł. plus 6.000 zł. na materiały i wyposażenie. W dziale tym umiejscowiona została również kwota 3.000 zł. na olimpiadę ekologiczną, które to pieniądze pochodzą z wcześniej wspomnianej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Następnie dokonane zostało przeniesienie do działu 758 z rezerw środków na Domy Pomocy Społecznej na wspólne rezerwy. Jeśli zaś chodzi o Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy to 84.000 zł. stanowią fundusze na inwestycję dotyczącą zmiany systemu ogrzewania. Kwota 2.018 zł. w przypadku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej to wypłata środków dla logopedy, który został ostatnimi czasy zatrudniony. Wielokrotnie sprawa tego etatu była poruszana przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, ponieważ zostało to dokonane pod koniec roku i nie było wcześniej ujęte w projekcie budżetu to stąd propozycja zwiększenia tych środków. Natomiast błędne zaplanowanie środków na Fundusz Pracy wynosi 45.000 zł. W dziale kultury nastąpiło przesuniecie między paragrafami. Tak wyglądają propozycje zawarte w projekcie tej uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię w w/w sprawie / załącznik nr 14 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś chce zadać pytanie w tym temacie.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na załącznik nr 4, gdzie przedstawione są środki przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom do wykonania. Poprzednio były to zadania zlecane przez Urzędy Rejonowe, a teraz wykonywane to jest przez samorządy i z administracją państwową ówczesną nie można było w zasadzie dyskutować. Zawsze pojawiały się problemy dotyczące niedofinansowania zadań, które zostały przekazywane. Praca na dwóch stanowiskach, mianowicie w Radzie Powiatu i w gminie pozwala zaobserwować zmiany. Jeżeli porówna się stare porozumienia i zmiany, które zaistniały głównie dotyczy to prac z zakresu prawa budowlanego i komunikacji to można zaobserwować, że zadania do wykonania przyznane zostały na około 1 etat i w tym momencie należy spojrzeć na kwotę przyznana gminie. Następnie zapytał na jakiej podstawie tak nikłe fundusze zostały na ten cel w budżecie zapisane.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że gdyby wspomniane przez przedmówcę cztery zadania miały tworzyć w Gminie Chełmno 1 etat to biorąc pod uwagę ilość wydawanych decyzji w Starostwie Powiatowym tymi samymi zadaniami powinno zajmować się około 20 czy 25 osób, a pracuje nad nimi około 3 i 1/4 osoby można tak określić. Z czego prawem budowlanym zajmują się 3 osoby a wspomniana 1/4 pozostałym tematem. Więc tak wygląda proporcja względem tych zadań i chyba pieniądze są właściwie przyznane, a mało tego Starostwo jest nawet skłonne przejąć od pana wójta wykonywanie wszystkich tych zadań co nie spowoduje żadnego wzrostu zatrudnienia z tego powodu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/120/ 2001 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII /95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok. /załącznik nr 15 do protokołu/.

Do punktu 13.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/87/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 września 2000 roku w sprawie wysokości diet radnych.
Przewodniczący Obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 4 / załącznik nr 16 do protokołu/. Następnie wprowadził do tematu.
Powiedział, że pomimo iż uchwała ta ma w swojej nazwie słowa świadczące o tym, że dotyczy ona diet radnych, co jest nieprawdą. Głównie jest to związane z faktem iż dotychczasowe rozwiązania w zakresie zwrotu kosztów podróży były uchwalane przez Radę Powiatu, a w tej chwili weszło w życie od miesiąca sierpnia nowe rozporządzenie regulujące tą sprawę. Informację taką zawiera § 1, natomiast § 2 mówi, że traci moc uchwała nr VIII/31/ dotycząca limitu 100 km. przyznanym Przewodniczącemu na jazdy lokalne. W związku z opublikowaniem nowego rozporządzenia jest to niemożliwe i traci moc w/w uchwała.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię w w/w sprawie / załącznik nr 17 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś chce zadać pytanie w tym temacie.
Radny p. A. Wiśniewski - zapytał czy w tym nowym rozporządzeniu wiele spraw zostało zmienionych, ponieważ owego Dziennika Ustaw nr 66 nie czytał, więc chciałby się czegoś szerzej na ten temat dowiedzieć.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że jeżeli chodzi o zasady, które wcześniej obowiązywały to one są niezmienne, a więc delegacje nadal wypisuje Przewodniczący Rady Powiatu dla radnych, natomiast dla samego Przewodniczącego Wice przewodniczący, a zasady mają charakter ogólny tak jak w przypadku np. spółdzielniach, zakładach przemysłowych. Jednocześnie ginie ryczałt.
Radna p. G. Mazurkiewicz - zapytała czy wspomniana wcześniej ustawa również reguluje kwestię związaną z uczestnictwem członków Zarządu Powiatu w komisjach przetargowych, kto w takim przypadku wypisuje delegacje.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w takim przypadku jest to dojazd w ramach sprawowania mandatu, a do pracy delegacji się nie wypisuje. Jest to temat do dyskusji, ale kwoty, które ponoszą dodatkowo członkowie Zarządu zostały przyznane do ich diet. Następnie w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/ 121 / 2001 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/87/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 września 2000 roku w sprawie wysokości diet radnych. /załącznik nr 18 do protokołu/.

Do punktu 14.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący Obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 5 /załącznik nr 19 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że obowiązek powiatu w sprawie regulowania dostępności świadczeń aptecznych był powodem przygotowania tego rodzaju uchwały. W takiej sytuacji uchwała podejmowana jest w porozumieniu z Samorządem Aptekarskim, w przypadku Powiatu Chełmińskiego była to Kujawsko - Pomorską Okręgową Izbą Aptekarską w Bydgoszczy. W wyniku wspólnej analizy utworzono taki podział jaki został przedstawiony, był on spowodowany obowiązkiem dostępności apteki całodobowo. Na terenie Chełmna działa jedna placówka, która pracuje przez całą dobę i ona właśnie ułatwiła dokonanie podziału. Takie rozwiązanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Kujawsko - Pomorską Okręgową Izbą Aptekarską.
Przewodniczący Obrad p. L. Płocki - odczytał opinię Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w w/w sprawie / załącznik nr 20 do protokołu / Następnie w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/122/2001 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego. / załącznik nr 21 do protokołu /.

Do punktu 15.
Sprawa przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie przewidywanych skutków restrukturyzacji szkolnictwa wojskowego.
Przewodniczący Obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 6 / załącznik nr 22 do protokołu/. Następnie powiedział, że restrukturyzacja szkolnictwa wojskowego może doprowadzić do likwidacji 8 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Chełmnie. Pomijając aspekt działalności tej placówki na rzecz społeczeństwa należy zwrócić uwagę na to iż około 200 cywilnych pracowników wojska pozostanie bez pracy. Ponadto jest tam jeszcze spora liczba kadry, która będzie miała trudności w znalezieniu zatrudnienia. Nieoficjalnie mówi się, że jednostka ta ma zostać przeniesiona, jednak oficjalnego stanowiska Ministra Obrony Narodowej w tym zakresie nie ma. Biorąc pod uwagę wysoki poziom bezrobocia i to, że powiat odniósł jego poziom bardzo wysoki, to Rada stanowisko dotyczące przedłużenia terminu decyzji zamknięcia ośrodka powinna przyjąć. Następnie zapytał czy ktoś z obecnych chciałby się wypowiedzieć na ten temat.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że należy uaktualnić informacje, mianowicie stopa bezrobocia w miesiącu styczniu wyniosła 24,5 % i możliwe jest jej zwiększenie w następnych miesiącach.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/123/2001 w sprawie przewidywanych skutków restrukturyzacji szkolnictwa wojskowego /załącznik nr 23 do protokołu/.

Do punktu 16.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że sukcesy jakie zostały wcześniej osiągnięte w zakresie piłki siatkowej m. in. spowodowały powołanie reprezentacji, która będzie brała udział w turnieju powiatowym. Taki turniej został zorganizowany z inicjatywy Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej i zostało dokonane zgłoszenie drużyny Samorządu Powiatowego w Chełmnie. Termin zawodów został wyznaczony na dzień 17 marca i w związku z tym serdecznie zaprasza wszystkich do wzięcia udziału lub kibicowania drużynie reprezentacyjnej.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że otrzymała zaproszenie ze Starostwa Powiatowego w Wrześni do uczestnictwa w I Drużynowych Mistrzostwach Polski Powiatów w Półmaratonie. Zaproszenie podobne otrzymały reprezentacje z całego kraju. Natomiast w regulaminie zawarty jest warunek iż w drużynie reprezentacyjnej liczącej 4 osoby musi być przynajmniej jedna kobieta. Nie jest powiedziane konkretnie jakie to maja być osoby natomiast ma być to reprezentacja powiatu. Została zobowiązana do zorganizowania drużyny i w związku z tym prosi o propozycje kandydatów, ponieważ do dnia 23 marca 2001 r. należy dokonać zgłoszenia.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w trakcie prac nad podziałem środków finansowych na sport pojawiły się na posiedzeniach komisjach rady stwierdzenia, że Klub Sportowy "Chełminianka" nie posiada żadnych osiągnięć. Został przez Zarząd zobowiązany jako prezes klubu zobligowany do przedstawienia krótkiej informacji na ten temat. Mianowicie stwierdzenie to jest niesłuszne, ponieważ w ciągu trzech lat istnienia wypracował sobie klub 4 sekcje, w tym drużynę seniorów, która zakwalifikowała się do A klasy. Na pierwszym miejscu w lidze dawnego województwa toruńskiego znajduje się reprezentacja młodzików starszych, która prócz tego jest zakwalifikowana w półfinale pucharu Polski województwa kujawsko - pomorskiego i najprawdopodobniej ten puchar zdobędzie. W tejże drużynie znajduje się 9 na 21 zawodników w składzie kadry województwa kujawsko - pomorskiego. Takim osiągnięciem nie może się poszczycić żaden inny klub sportowy na terenie powiatu. Drużyna młodzików młodszych również posiada swoje osiągnięcia, mianowicie zajęła I miejsce w lidze dawnego województwa toruńskiego i jest także w półfinale pucharu Polski województwa kujawsko - pomorskiego z dużymi możliwościami na zdobycie tego pucharu. Funkcjonuje jeszcze szkółka piłkarska, która jeszcze nie brała udziału w rozgrywkach ligowych. Nie są to osiągnięcia w skali ogólnopolskiej ale żeby takie były potrzebne są m. in. środki na ten cel.

Do punktu 17.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XIV sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Monika Melkowska
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki