Protokół nr XX/2001
z XXIII Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 31 stycznia 2001 r.

Sesja odbyła się w dniu 31 stycznia 2001 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 18:50.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 22, co stanowi 88 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawa przedstawienia informacji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej o planie finansowo - rzeczowym ZOZ-u w Chełmnie na 2001 rok.
9. Sprawa zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
10. Sprawa przedstawienia informacji Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o działalności centrum.
11. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Statutowej Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
12. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
13. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
14. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
15. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
16. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
17. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy społecznej Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
18. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
19. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
20. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
21. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
22. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
23. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
24. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
25. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
26. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
27. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
28. Wolne wnioski.
29. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XXIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, zaproszonych gości i przedstawicieli mediów.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest 22, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych chciałby wnieść jakieś poprawki do przedstawionego projektu porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie. W związku z brakiem chętnych poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.

Za przyjęciem głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że do dzisiejszej sesji nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z XXII sesji Rady Powiatu w Chełmnie i w związku z tym zaproponował jego przyjęcie przez głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z XXII sesji Rady Powiatu głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z XXII sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w okresie pomiędzy sesjami Zarząd odbył 4 posiedzenia, na których zajmował się następującymi zagadnieniami:
- odbył spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji p. P. Zarembą na temat struktury organizacyjnej policji w minionym roku, planu w zakresie struktury organizacyjnej na rok bieżący.
- sprawą przekazania pozyskanego z Urzędu Skarbowego używanego samochodu Polonez do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chełmnie. Dzięki temu Stacja uniezależniła się od wewnętrznych samochodów i może korzystać z własnego co pozwoli najprawdopodobniej zmniejszyć koszty działalności Stacji.
- na wniosek Starostwa Powiatowego skierowany do Zarządu Miasta Chełmna proponuje się zmiany z planie zagospodarowania przestrzennego umożliwiające wykonywanie funkcji administracyjnych w budynku przy ul. Słowackiego (w dawnej przychodni ) gdzie jeszcze cały czas funkcjonują lekarze stomatolodzy. W związku z planami co do tego obiektu zaproponowano zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i ten projekt planu jest już przygotowany i przedstawiony aktualnie do konsultacji. W dniu dzisiejszym mija termin składania opinii przez wewnętrzne organizacje i powinien on zostać zatwierdzony.
- przez cały styczeń pracował nad regulaminem przyznawania dodatku motywacyjnego Dyrektorom placówek oświatowych. W dniu dzisiejszym po zaopiniowaniu przez związki zawodowe regulamin ten został przyjęty i w związku z tym dyrektorom zostały przyznane nowe dodatki motywacyjne na okres do końca nadchodzącego semestru.
- analizował wniosek Liceum Ogólnokształcącego w sprawie utworzenia oddziału gimnazjum sportowego. Wniosek ten został w dniu dzisiejszym skierowany do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w celu wydania opinii. Gimnazja o profilu sportowym są zadaniem własnym powiatu stąd ten wniosek.
- podjął decyzję o dofinansowaniu przeprowadzenia we wszystkich szkołach średnich programu antynarkotykowego. Ten program był już przeprowadzony, było o nim wiele informacji w prasie.
- podjął decyzję o dofinansowaniu zajęć w ferie zimowe w podległych powiatowi szkołach.
- podjął decyzję o dofinansowaniu konferencji jaka ma odbyć się w miesiącu kwietniu w LO w Chełmnie współorganizowanej z Kuratorem Oświaty na temat programu "SOKRATES". Głównym przedstawiającym ma być LO w Chełmnie, które w ramach tego programu prowadzi współpracę z młodzieżą z kilku krajów europejskich. Opiekunowie tych grup mają do Chełmna przyjechać. Konferencja ma być przeznaczona dla dyrektorów szkół średnich z województwa kujawsko - pomorskiego, którzy do tej pory nie byli w żaden sposób zaangażowani w ten program. Goście również promocyjnie będą oprowadzeni po najciekawszych zabytkach Chełmna.
- wyrażono zgodę na zaciągnięcie jak corocznie przez Zespół Szkół Rolniczych w Grubnie kredytu w Banku Spółdzielczym związanego z działalnością gospodarstwa pomocniczego.
- w związku z zawieszeniem postępowania Starostwa o nabycie mienia ZOZ - u, które jest dla Starostwa bardzo istotne, na wniosek Gminy Chełmno o Ośrodek w Dolnych Wymiarach zdecydowano o wyłączeniu tego ośrodka z postępowania i złożeniu do Wojewody decyzji na resztę mienia. Natomiast o ten ośrodek wniosek zostanie złożony po zakończeniu postępowania odwoławczego wywołanego przez Gminę Chełmno.
- przekazano do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych plan budżetu Powiatowego Zarządu Dróg dotyczący inwestycji drogowych. Plan ten będzie też przedmiotem obrad spotkania z wójtami 5 lutego 2001 r. w Unisławiu.
- do zainteresowanych Komisji przekazano też propozycję podziału dotacji dla klubów sportowych wg regulaminu, który wcześniej został przekazany.
- spotkał się z przedstawicielami Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły oraz Starostwa Powiatowego w Tczewie na temat szlaku rowerowego na tym terenie. Szlak ten, który został już opracowany ma zostać oznakowany w tym roku. Ma zostać wydana książka na razie w języku polskim a planowane jest także wydanie jej w języku angielskim i niemieckim z opisem szlaku, miejsc noclegowych, najciekawszych obiektów. Planowane jest także w czerwcu wspólne otwarcie tego szlaku w Chełmnie, a Starostwo będzie jednym z głównych organizatorów. W planie jest między innymi na wzór Międzynarodowego Spływu kajakowego Międzynarodowa Trasa Rowerowa. Jest duże zainteresowanie, turystyka rowerowa bardzo się rozwija. Przy bardzo nikłych nakładach finansowych ze strony Starostwa Powiatowego w Chełmnie na ten szlak jest szansa na dość dużą promocję powiatu chełmińskiego. Szlak prowadzi od Bieżgłowa do Tczewa. Chełmno jest jednym z elementów tego szlaku bardzo istotnym, już w samym przewodniku widać znaczenie, które jest przywiązywane do Ziemi Chełmińskiej i do rozmaitych zabytków na tym obszarze, gdzie jest co zobaczyć i zwiedzić w tej Dolinie Wisły.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że na XXII sesji Rady Powiatu przyjęto 5 uchwał, które zostały przekazane do wykonania przez Zarząd:
- uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok. Uchwała ta została zrealizowana.
- uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2001. Uchwała jest w trakcie realizacji.
- uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie. Zmiany zostały wprowadzone.
- uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII / 81 / 2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatków dla nauczycieli Uchwała została zrealizowana.
- uchwała w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 2000, chodzi o remont Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie i zakup samochodu dla ZSR w Grubnie.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że na ostatniej sesji interpelacje złożył radny p. J. Kubacki. Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski wystąpił z prośbą o opinie do Dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie. Dyrektor PZD p. M. Szerszeń wyraził swoją opinie w tym zakresie, którą otrzymał interpelujący. Następnie zapytał czy ktoś chciałby zabrać w tym punkcie głos.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że interpelację swoją złożył na ostatniej sesji i po trzech tygodniach otrzymał odpowiedź od Starosty Chełmińskiego, że wystąpił do Dyrektora PZD o wyrażenie opinii. W dniu wczorajszym taką opinię otrzymał i wynika z niej , że tą sprawą zajmuje się Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy a na terenie powiatu Rejon Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Rejon ten podlega pod Urząd Marszałkowski w Toruniu. Nad Urzędem czuwa Marszałek Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Marszałek musi działać zgodnie z zaleceniami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej i jeszcze szeregiem ustaw, które są przytoczone w tej sprawie. Na końcu jest zawarte zdanie, że ani Starosta Chełmiński ani Dyrektor PZD nie są upoważnieni i nie mają takiej władzy aby wystąpić o załatwienie tej sprawy. Jak powiedział mówca nie zdziwiłby się gdybym taką odpowiedź otrzymał od razu na sesji, jeżeli nie można to nie można. Ale uważa i wie na pewno, że sprawy, które dzieją się na terenie powiatu chełmińskiego i wyborcy zgłaszają załatwienie tej sprawy to nie tylko, że można ale trzeba tą sprawę załatwić. Następnie powiedział, że przygotował następną interpelację, którą odczytał /załącznik nr 3 do protokołu/.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że chciałby powiedzieć kilka słów na temat tej interpelacji, ponieważ problem wiąże się trochę może z niezrozumieniem odpowiedzi na złożoną na XXII sesji interpelację. Zgodnie z prawem takie organy jak Starosta czy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg nie mogą występować do Marszałka o zmianę organizacji ruchu. Może to natomiast zrobić osoba fizyczna jaką jest radny p. J. Kubacki. Jak powiedział mówca musiałby wystąpić w tej sprawie jako Zbigniew Bukowski, więc aby uniknąć tej wymiany korespondencji dobrze byłoby zmienić adresata tej interpelacji i od razu za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu wysłać tą interpelację do Marszałka, ponieważ w innym przypadku będzie to znowu wymiana korespondencji. Taki jest stan prawny związany z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że sądzi, iż taka forma jest dla interpelującego do przyjęcia, ponieważ dla interpelującego nie jest chyba istotne czy to będzie załatwiał Starosta Chełmiński czy Marszałek Województwa, chodzi tu o załatwienie problemu. Następnie zadeklarował, że zgodnie z sugestią Starosty może przekazać interpelację do Marszałka.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że odbył kilka rozmów i Pan Kuna oświadczył mówcy, że jeżeli byłaby interpelacja złożona w gminie bo to jest również na terenie gminy to występowano by w tej sprawie z gminy, jeżeli została zgłoszona w powiecie to z powiatu - to jest obowiązek. Trzeba sobie wyobrazić, że przysłowiowy Kowalski nie wie do kogo ma się zwrócić. Jak powiedział mówca napisał wszystko z adresami dokładnie jaka jest kolej rzeczy, że nie musi się na tym wszystkim znać ale poświęcił się i napisał jak wykładowca gdzie trzeba co zrobić. Następnie mówca powiedział, że nie zarządza żadną firmą ani nie jest uprawniony do zrobienia organizacji ruchu. Od tego są ludzie, którzy są zatrudnieni również w powiecie. Zapytał czy to on ma zrobić szkic organizacji ruchu. Powiedział, że jest rolnikiem i nie musi na wszystkim się znać. Jak powiedział pracuje prawie 40 lat społecznie i jeszcze nikomu nie odpowiedział, że to nie jest jego sprawa, że jej nie załatwię. Może to jest przyczyną, że jeszcze dziś się do mówcy zwracają, pytają i on próbuje udzielić odpowiedzi.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że zgodnie z adresem interpelacja zostanie przekazana Staroście Chełmińskiemu.
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział, że miał też podobny przypadek i wystąpił do Rejonu Dróg w Wąbrzeźnie żeby oznakował drogę Mgoszcz - Malankowo znakami informacyjnymi i zostało to załatwione. Następnie powiedział, że jeżeli jest taka możliwość to Starosta Chełmiński też powinien wystąpić.
Dyrektor PZD p. M. Szerszeń - powiedział, że jest różnica pomiędzy jedną a drugą sytuacją, ponieważ Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie prosił, żeby PZD w Chełmnie wystąpił z takim wnioskiem, ponieważ to jest skrzyżowanie z drogą powiatową i tutaj jest ta znaczna różnica. Na temat dróg nie zarządzanych przez powiat czyli na odcinkach, na których PZD nie ma żadnych danych ani o ruchu ani o strukturze czy konstrukcji w ogóle PZD nie może i nie powinien z Zarządem Dróg Wojewódzkich dyskutować.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że zamyka w tym temacie dyskusję a interpelacja zostanie przekazana adresatowi.

Do punktu 8.
Sprawa przedstawienia informacji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej o planie finansowo - rzeczowym ZOZ - u w Chełmnie na 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że informację dotyczącą przychodów i wydatków ZOZ na 2001 rok radni otrzymali /załącznik nr 4 do protokołu/. Następnie poprosił Dyrektora ZOZ p. K. Turkiewicza o wprowadzenie do tematu w oparciu o przedstawione materiały.
Dyrektor ZOZ w Chełmnie p. K. Turkiewicz - powiedział, że warunki ekonomiczne jakie zaistniały od 1 stycznia 1999 roku spowodowały, iż wszystkie placówki służby zdrowia przekształciły się w samodzielne jednostki publiczne i od tego momentu istotnym dla oceny funkcjonowania każdego zakładu służby zdrowia i każdej jednostki w tym także i ZOZ - u w Chełmnie stał się rachunek ekonomiczny czyli inaczej mówiąc właściwy zespół metod i środków umożliwiających podjęcie najlepszego wyboru zasad racjonalnego funkcjonowania. Nie ma innej możliwości. Szpital w Chełmnie u progu 2001 roku nie miał większego wyboru alternatywnych rozwiązań do budowy planu na 2001 rok. Głównym celem jaki sobie postawił w warunkach finansowego usamodzielnienia się i ograniczonego wyboru płatnika było uruchomienie mechanizmów racjonalnego gospodarowania środkami jakie zakontraktował Szpital na 2001 rok. Jednym z podstawowych celów dla tak optymistycznego planu, który otrzymali radni było przede wszystkim wdrożenie budżetowania na różnych poziomach funkcjonowania i organizacji Szpitala. Było to bardzo trudne, gdyż wiązało się to ze zmianą świadomości i myślenia, o tym, że każdy na każdym szczeblu kierowniczym musi być odpowiedzialny za realizację sprzedaży i za racjonalne gospodarowanie środkami, które są przypisane danej komórce organizacyjnej. Reforma służby zdrowia zmieniła również sposób finansowania działalności Szpitala. Sprawiła, iż usługa medyczna stała się towarem, który trzeba w sposób skuteczny sprzedać i na którą to usługę trzeba wydatkowania odpowiedniej ilości środków. Coraz bardziej usztywniła i nadal usztywnia się cena usług medycznych, coraz bardziej niespokojna i nieprzebierająca w środkach staje się konkurencja, coraz większe są wymagania pacjentów odnośnie jakości świadczenia usług medycznych. Coraz więcej zakładów opieki zdrowotnej wdraża nowoczesne systemy rozwiązywania w zakresie wspomagania decyzji i w zakresie zarządzania i organizacji pracy. Szpital w Chełmnie musi innym jednostkom w tym zakresie dorównać. Musi również te wszystkie nowoczesne mechanizmy i techniki zarządzania, które zabezpieczają spełnienie wymogów na rynku już nie tylko brać pod uwagę ale zacząć je przede wszystkim wdrażać. Potrzeby ZOZ - u są ogromne zarówno w zakresie inwestycji w szerokim tego słowa znaczeniu ale również jeżeli chodzi o sprzęt. Potrzeby są w zakresie działań bez inwestycyjnych a więc tworzenia pewnych systemów motywacyjnych stymulujących pracowników do lepszej wydajniejszej pracy, do świadczenia lepszej jakościowo usługi. Toteż budowa planu przychodów i wydatków na 2001 rok nie była łatwa a straty jakie pojawiły się w 1999 i 2000 roku tę trudność jeszcze potęgowały. Plan przychodów łącznie ze środkami na podwyżki dla pracowników w kwocie 203 zł na jednego pracownika wynoszą 10. 645 824 zł. z tego 85,5% to środki z Kasy Chorych za zakupione usługi medyczne na 2001 rok, 7,1 % to środki ze sprzedaży dodatkowej a więc tu się podnosi poprzeczkę Szpitalowi na zmianę struktury, sprzedaży na rzecz tej sprzedaży dodatkowej, która tak słabo przedstawiała się w 1999 i 2000 roku. 7,4% to środki z budżetu na podwyżki płac. Tak wygląda plan przychodów. Przychody 2001 roku te głównie uzyskane ze sprzedaży usług medycznych są jak widać o 1,6% wyższe od przychodów zakontraktowanych na 2001 rok. Tam na końcu powinna być jeszcze jedna wielkość a mianowicie wielkość porównywalna, której nie ma w tym wykazie. Jest mowa o wielkości porównywalnej ponieważ niema już Szpital stomatologii w 2001 roku w strukturze organizacyjnej ZOZ - u, natomiast w ubiegłym roku w strukturze organizacyjnej ZOZ - u stomatologia była dlatego należałoby doprowadzić do warunków porównywalnych i o 1,6% kontrakt na rok 2001 jest wyższy. Koszty 2001 roku wynoszą ogółem 9. 920 858 zł i są niższe od przewidywanych o 7%. Stąd tempo wzrostu sprzedaży jest po raz pierwszy wyższe od tempa kosztów. Analiza może być robiona dopiero od początku 1999 roku. W 1999 i 2000 roku tempo kosztów było wyższe od tempa sprzedaży. W 2001 roku jest założenie, że tempo sprzedaży musi być wyższe od tempa przyrostu kosztów. Na takie ukształtowanie poziomu kosztów wpływ mają takie czynniki jak np. niskie wydatki na płace głównie w sferze obsługi medycznej, likwidacja stomatologii, racjonalne gospodarowanie lekami oraz udział bezpośredni wszystkich komórek budżetowych i zadaniowych Szpitala w przychodach i kosztach. Takie jest założenie i od 1 stycznia 2001 roku to funkcjonuje a z jakim skutkiem to na efekty będzie trzeba poczekać. Taka konstrukcja planu przychodów i wydatków pozwoli na uzyskanie nadwyżki finansowej, co z kolei spowoduje złagodzenie napięć wynikających przede wszystkim z zalegania lub niepłacenia terminowo rachunków. Jak mówca powiedział informował już wcześniej, że Szpital ma do czynienia z bardzo niepokojącym zjawiskiem a mianowicie z wykupem wierzytelności przez inne podmioty gospodarcze co jest oczywiście z punktu widzenia moralnego i etycznego niedopuszczalne ale prawo dopuszcza taką możliwość handlowania wierzytelnościami Szpitala. Z przykrością mówca stwierdził, że w planie wydatków i przychodów nie przewiduje się nakładów na modernizację niektórych pomieszczeń Szpitalnych, Szpitala po prostu na to w tej chwili nie stać. Szpital przede wszystkim musi być stać na pokrywanie straty z 1999 i 2000 roku i żeby uzyskał płynność finansową. Jeżeli spełnią się te plany to w konsekwencji Szpital poprawi swój wizerunek wobec dostawców. W ogóle jeżeli chodzi o wizerunek Szpitala jako całości środki muszą też pochodzić z tzw. zaangażowania i odpowiedzialności za Szpital ludzi biznesu. W tym miejscu mówca zaapelował o pomoc jeżeli chodzi o finansowanie wszelkich inwestycji Szpitala.

O godz. 15 45 na sesję przybył radny p. M. Cecerko.

Zastępca Dyrektora ZOZ ds. lecznictwa p. M. Burc - powiedziała, że ze strony medycznej może potwierdzić to co wcześniej powiedział przedmówca. W tym roku jeżeli chodzi o ilość zakontraktowanych usług to Kasa Chorych zakontraktowała każdą propozycje Szpitala i kontrakty są w porównaniu z rokiem 2000 wyższe. Każda oferta, którą Szpital złożył została przez Kasę Chorych przyjęta a oferty zostały złożone zgodnie z wykonaniem w roku 2000.
Dyrektor Oddziału Kujawsko - Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Toruniu - podziękowała za umożliwienie przedstawienie zasad kontraktowania usług na rok 2001 w Kujawsko - Pomorskiej Regionalnej Kasie Chorych w Toruniu. Następnie powiedziała, że od 1 stycznia 1999 roku zmieniły się zasady kontraktowania i finansowania świadczeń zdrowotnych. Nastąpiło oddzielenie trzech funkcji: organizatora opieki zdrowotnej jakim stały się samorządy wojewódzkie, powiatowe od świadczeniodawcy, którymi w świetle ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym stały się publiczne zakłady opieki zdrowotnej, niepubliczne zakłady i pracownicy medyczni wykonujący zadania w ramach kontraktu z Kasą, w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej czy położnej. Natomiast płatnikiem od 1 stycznia 1999 roku została kasa chorych. Kasa Kujawsko - Pomorska ma następującą strukturę organizacyjną: Zarząd i Centralę w Bydgoszczy i dwa oddziały w Toruniu i Włocławku. Oddział w Toruniu, którym mówczyni kieruje od początku jego istnienia zatrudnia na dzień dzisiejszy 35 osób, jest jeden zastępca dyrektora. Oddział składa się z następujących wydziałów:
- kontroli
- medyczny
- rynku świadczeń
- zespół ds. obsługi oddziału.
Oddział ma określone w statucie i w regulaminie organizacyjnym zadania i określone kompetencje. Obejmuje swoim zasięgiem byłe województwo toruńskie za wyjątkiem Nowego Miasta Lubawskiego. W całej Kasie Kujawsko - Pomorskiej jest 1 mln 945 tys. osób ubezpieczonych z tego na terenie działania oddziału jest to 658 osób. Od 1 stycznia finansowanie świadczeń zdrowotnych odbywa się poprzez ich kontraktowanie i Kasa już po raz trzeci ogłaszała konkurs na świadczenia zdrowotne i zapraszała do udziału w nim proponując swoim świadczeniodawcom usługi medyczne dla osób ubezpieczonych. Na rok 2001 jest 10 przedmiotów konkursu ofert i jest to między innymi: lecznictwo zamknięte, oddziały zachowawcze, procedury, POZ, ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne, stomatologia, pomoc doraźna, sanatoria, programy profilaktyczne, sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Wszystkie oferty, które do Kasy wpłynęły zostały rozpatrzone i konkurs został zakończony w wyznaczonym przez Kasę terminie. Następnie powiedziała, że chciałaby pokrótce omówić zasady jakie obowiązują w każdym z tych przedmiotów konkursu ofert. Jeżeli chodzi o POZ to zmiana jest taka, że obliczane są w tej chwili te świadczenia miesięcznie a nie kwartalnie, jest to o wiele korzystniejsze dla świadczeniodawcy, ponieważ jest możliwość wpisania zmiany lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i świadczeniodawca nie czeka kwartał na uregulowanie, na zapłacenie za faktyczną ilość wpisanych osób na listę ale ma to regulowane co miesiąc. Jeżeli chodzi o POZ to średnia kwota kapitacji w tym roku wynosi 78, 20 zł. na jedną osobę zapisaną na listę pozytywną. W tym roku podobnie jak w roku 2000 Kasa podzieliła te kwoty kapitacji w zależności od grup wiekowych. Kwota jest inna dla osób od 0 -6 lat inna od 7 - 64 i inna dla osób powyżej 65 roku życia. Jest to największa kwota przysługująca na tą osobę, jest to ponad 89 zł. Również dodatkowo w zakresie POZ płaci Kasa na położną i pielęgniarkę środowiskową, uwzględniany jest również dodatek wiejski czyli dodatkowe kwoty na lekarza, pielęgniarkę i położną w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. Podobnie jak w roku 2000 dodatkowo w POZ oprócz tej kwoty kapitacji, o której była mowa Kasa finansuje domy pomocy społecznej, domy dziecka i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jest to dodatkowa kwota, którą na ten cel Kasa przeznacza. Jeżeli chodzi o domy dziecka jest to 39 zł, domy pomocy społecznej to kwota ta zależy od profilu domu czy jest to dom rencistów, dla przewlekle chorych czy dla umysłowo upośledzonych. Takich umów w całej Kasie Kujawsko - Pomorskiej w zakresie POZ zawarto 267. Jeżeli chodzi o powiat chełmiński takie umowy są zawarte w samym Chełmnie czyli z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej i Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Twój Lekarz". Są to dwaj świadczeniowdawcy świadczący usługi z zakresu POZ jak również zostały te świadczenia wykupione w Stolnie, Unisławiu, Papowie Biskupim, Kijewie Królewskim, Lisewie zgodnie ze złożona ofertą. Jeżeli chodzi o stomatologię to na rok 2001 przyjęto taką zasadę, że jeden kontrakt stomatologiczny na 3,5 tys. mieszkańców. Z tego wyliczenia wynikałoby, że na terenie powiatu chełmińskiego takowych kontraktów powinno być 13. Oferty natomiast wpłynęły zaledwie od 8 świadczeniodawców. Kasa wykupiła wszystkie proponowane świadczenia w tym zakresie natomiast Kasa mogła wykupić tylko tyle ile było ofert. Kasa chcąc zabezpieczyć w tym względzie lepszą dostępność do świadczeń wykupiła w tych kontraktach punktowo nawet więcej niż typowy kontrakt stomatologiczny, ponieważ typowy kontrakt stomatologiczny to jest 80 tys. punktów. Kasa chcąc lepiej zabezpieczyć tą opiekę na terenie powiatu chełmińskiego świadczeniodawcą, którzy ofertę złożyli proponowała i zakontraktowała 100 i 140 tys. punktów czyli generalnie mimo 8 świadczeniodawców jest na terenie powiatu 10,05 kontraktu stomatologicznego. Rozszerzono również gamę produktów w ramach stomatologii od produktu A aż do G, gdzie proponuje się odrębnie stomatologię zachowawczą, ortodoncję, chirurgię szczękową, stomatologię dla dzieci niepełnosprawnych czyli w ramach tego przedmiotu konkursu ofert znajdują się jeszcze poszczególne produkty. Jeżeli chodzi o lecznictwo zamknięte na terenie powiatu są w tym zakresie trzy umowy czyli jedna umowa na oddziały zachowawcze tj. oddział chorób wewnętrznych i pediatryczny, na procedury czyli oddziały zabiegowe i jest odrębna umowa na oddziały pielęgnacyjno - opiekuńcze. Zasady jakie w tym zakresie obowiązują w KPRKCH są następujące:
- jeżeli chodzi o oddziały zachowawcze to cena hospitalizacji płacona jest w zależności od czasu pobytu pacjenta na oddziale. Inna jest kwota jeżeli pacjent przebywa do 24 godzin, inna jeżeli do 72 i pełna kwota hospitalizacji to jest pobyt pacjenta na oddziale powyżej 72 godzin. Na terenie powiatu chełmińskiego został zakontraktowany oddział wewnętrzny i pediatryczny w takiej ilości w jakiej świadczeniodawca oferował i jakie było faktyczne wykonanie i potrzeby tego terenu w roku 2000.
- jeżeli chodzi o procedury rozszerzono również gamę procedur, które są kontraktowane w roku 2001 w stosunku do roku 2000. Jest ich aż 13. Na terenie powiatu chełmińskiego taka umowa jest również podpisana i są wykupione takie procedury jak położnictwo, ginekologia, patologia ciąży, chirurgia ogólna i urazowo - ortopedyczna w ilości punktowej proponowanej przez świadczeniodawcę czyli przez ZOZ w Chełmnie. Wycena procedury jest dla wszystkich świadczeniodawców jednolita w całej KPKCH jest to 10 zł. za jeden punkt.
- jeżeli chodzi o oddziały pielęgnacyjno - opiekuńcze to jeden taki oddział był już zakontraktowany w roku 2000. Propozycja świadczeniodawcy na rok 2001 po restrukturyzacji bo w 2000 roku był zakontraktowany również oddział neurologiczny i został on przeprofilowany, nastąpiła restrukturyzacja także propozycja nie była dla Kasy na oddział neurologiczny ale na oddział pielęgnacyjno - opiekuńczy i te dwa oddziały zostały również zakontraktowane. Kasa płaci za to w osobo - dniach.
Następna grupa przedmiotu konkursu ofert to jest ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne. Tutaj Kasa rozbiła porady na pierwszego i drugiego typu. Porady pierwszego typu to są porady takie, które łączą się z zadaniami z konkretną diagnozą postawioną u pacjenta. Są one bardziej kosztochłonne, stąd wycena porady pierwszego typu jest większa aniżeli porady typu drugiego. Był taki udział procentowy, że porady pierwszego typu powinny stanowić 30% i drugiego 70%. Natomiast nie ma przeszkód żeby w zależności od potrzeb były dokonywane przesunięcia w ramach tych porad, ponieważ nie można stwierdzić i zaplanować, że tych porad pierwszorazowych będzie akurat 30% a drugorazowych 70% , więc można dokonywać takich przesunięć i tak precyzuje umowa byle by zmieścić się w 1/12 kontraktu. Tych umów w zakresie ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego jest bardzo dużo. Jest dużo niepublicznych ZOZ - ów, indywidualnych kontraktów. Na terenie samego Chełmna są trzy kontrakty w tym zakresie czyli z ZOZ - em, gdzie są wykupione porady, które świadczeniodawca zaproponował, z Niepublicznym ZOZ - em "Twój Lekarz", który również z taką oferta wystąpił i te porady zostały zakontraktowane i jest w Chełmnie Poradnia Chirurgii Ogólnej. Z p. Kuśpitem taki kontrakt został podpisany. Podpisano również umowy z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z gminami na terenie powiatu. Dotyczy to szczególnie porad ginekologicznych i rehabilitacji. W dwóch gminach jest wykupiona porada ginekologiczna i rehabilitacja. Rehabilitacja jest rozliczna podobnie jak w roku 2000 czyli płacone jest za jeden punkt 0,40 zł. Każda procedura wykonywana w ramach danej poradni jest odpowiednio wyceniona. W pozostałych 4 gminach są wykupione porady ginekologiczno - położnicze. Jeżeli chodzi o pomoc doraźną to w całej KPKCH jest zawartych takich umów 23. Jest podpisana taka umowa również z ZOZ w Chełmnie. Nie były wykupione tak jak w roku 2000 konkretnie karetek R i karetek W ilościowo. Kasa postanowiła zorganizować to w inny sposób być może udoskonalając też metody kontraktowania. Na jednego podopiecznego na danym terenie przeznaczana jest jakaś pula pieniędzy - kwota kapitacji. Ta kwota kapitacji powstała po wprowadzeniu takich dwóch wskaźników czyli rozległości danego terenu i epidemiologii. To są wskaźniki Qrr i Qrt, na podstawie których Kasa bazowała ustalając dla danego świadczeniodawcy wysokość kontraktu. Dla powiatu chełmińskiego wyszło, że w zakresie pomocy doraźnej jest to 14,40 zł. na jednego podopiecznego razy 52 771 osób objętych opieką to jest właśnie wartość kontraktu w zakresie pomocy doraźnej. Jest również taki przedmiot, który był proponowany pod nazwą "profilaktyka - programy zdrowotne" i również na terenie powiatu podpisano trzy takie umowy i jest to program w zakresie nowotworów piersi. Taki kontrakt jest podpisany na realizację tego programu ze świadczeniodawcą "Twój Lekarz" i profilaktyka chorób naczyń i serca, gdzie na terenie powiatu są dwie takie umowy podpisane. Jedna umowa z ZOZ - em w Chełmnie a druga z Gminą w Lisewie. Są również zawarte umowy jeżeli chodzi o lecznictwo uzdrowiskowe. Takich umów KKPCH zawarła na rok 2001- 63. Kasa zabezpiecza również dla ubezpieczonych świadczenia z zakresu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych i z zakresu optyki okularowej podpisane zostały 54 umowy. Kasa podpisywała również umowy na aparaty słuchowe. Takich świadczeniodawców jest dwóch na terenie całej KPKCH, jak również w zakresie zabezpieczenia osób ubezpieczonych w środek pomocniczy pieluchomajtki, gdzie było to świadczone przez jednego świadczeniodawcę w roku 2000 przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych a w tej chwili wszedł nowy świadczeniodawca na rynek i jest to z dostawą do domu pacjenta.
Radny p. M. Cecerko - zapytał jak wygląda działalność KPKCH w zakresie monitorowania poziomu usług świadczonych przez zakłady, poradnie i lekarzy. Radny p. D. Śliwiński - zapytał dlaczego dziecko na aparat ortodontyczny musi czekać 2 lata.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że świadczenia medyczne finansowane są przez Kasę Chorych a wiadomo, że one odbywają się albo w obiektach, bądź pomieszczeniach, bądź w ośrodkach zdrowia. W związku z tym zapytał w czyjej kompetencji są remonty tych pomieszczeń.
Radny p. S. Pepliński - powiedział, że chciałby wyrazić uznanie dla p. Iżyckiej za szczegółową informację. Następnie powiedział, że ma pytanie do Dyrekcji ZOZ w Chełmnie w związku z ostatnią notatką jaka ukazała się w dodatku do "Nowości" Chełmińskich. Następnie mówca powiedział, że to nie może tak być, żeby Dyrektor nie wiedział o takim negatywnym postępowaniu niektórych szefów oddziałów w Szpitalu, żeby nie miał kto przyjąć pacjenta na oddział, bo należy akurat ten pacjent do Niepublicznego ZOZ - u "Twój Lekarz". Zapytał czy współpraca w zakresie działań restrukturyzacyjnych w Szpitalu jest tak dopracowana, żeby każdy się starał na swoim stanowisku pracy właściwie wykonywać swoje zadania. Jak powiedział mówca nie może zrozumieć, że o takim postępowaniu ordynatorów dwóch oddziałów tak jak było w notatce nie wie Dyrektor ds. lecznictwa, że dopiero musi ukazać się to w prasie. Jest wypowiedź Dyrektora ZOZ - u, który mówi, że gdyby o tym wiedział to interweniowałby w tej sprawie i nie odsyłano by tej starszej, chorej osoby i została by podjęta interwencja medyczna na oddziale do którego została ona skierowana przez Niepubliczny ZOZ "Twój Lekarz". Założenia Dyrekcji Szpitala zmierzają do tego żeby Szpital Chełmiński został uratowany, w związku z tym zapytał czy nie należałoby czasami z czegoś zrezygnować na rzecz tego, żeby o Szpitalu mówiło się dobrze. Jak powiedział mówca zaczynało być lepiej i taka jedna notatka to wszystko co zostało zrobione aby polepszyć wizerunek Szpitala zdyskredytowała. Następnie poprosił o zabranie głosu w tym temacie Dyrekcję ZOZ - u.
Dyrektor Oddziału Kujawsko - Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Toruniu - powiedziała, że jeżeli chodzi o inwestycje i remonty to nie finansuje tego kasa chorych. Kasa wykupuje tylko świadczenia zdrowotne. Od stycznia 1999 roku nastąpiło rozdzielenie tych funkcji i za organizację opieki zdrowotnej na danym terenie odpowiada organ założycielski. Kasa nawet nie może finansować remontu czy inwestycji czy zakupu sprzętu ponieważ nie pozwala na to ustawa. Jeżeli chodzi o aparat ortodentyczny to jak powiedziała jest zdumiona dwuletnim okresem oczekiwania. Następnie powiedziała, że chętnie wskaże świadczeniodawcę, gdzie ten aparat może być wykonany w znacznie krótszym terminie. Prawdą jest, że ortodontów na terenie byłego województwa toruńskiego jest zdecydowanie za mało i wszędzie gdzie taka oferta została złożona takie świadczenie zostało zakontraktowane. Następnie powiedziała, że w świetle ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym jest zapewnienie ubezpieczonym odpowiedniej jakości i dostępności do świadczeń. Dostępność tą Kasa monitoruje. Monitoruje faktyczne wykonanie. Kasa stara się również monitorować poziom tych usług. Dzieje się to choćby przez to, że kasa określa w szczegółowych materiałach informacyjnych do konkursu ofert i w szczegółowych warunkach konkursu ofert czego od świadczeniodawcy oczekuje. Np., że musi to być specjalista w zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z odpowiednim stopniem specjalizacji, że w zakresie POZ to musi być np. lekarz rodzinny czy lekarz medycyny ogólnej z odpowiednim stażem pracy, że stomatolog musi mieć wpis do indywidualnych praktyk lekarskich, nie może to być ktoś na stażu. Poprzez to określając w szczegółowych warunkach konkursu ofert pewne wymagania Kasa stara się zapewnić odpowiedni poziom tych świadczeń. Również kontrole, które są prowadzone przez Kasę, która będąc płatnikiem ma w swoich zadaniach przede wszystkim funkcje kontrolne stara się na ten poziom udzielanych świadczeń zwracać uwagę. Wszędzie w materiałach informacyjnych szczegółowo określone są oczekiwania Kasy nie tylko co do kadry ale również co do pomieszczeń i odpowiedniego sprzętu.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że nie może się zgodzić, że określenie zadań jest monitorowaniem. Następnie zapytał jakie są wnioski z dwóch lat działalności w zakresie monitorowania poziomu usług. Czy KPKCH może zaoferować organom założycielskim przedstawienie informacji o poziomie usług, jakiś ranking i porównanie szpitali, przepływy pacjentów z jednego obszaru zamieszkania do szpitala na innym terenie.
Dyrektor Oddziału Kujawsko - Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Toruniu - powiedziała, że o jakości świadczy też fakt czy pacjent chce skorzystać z danych usług u danego świadczeniodawcy i jeżeli Kasa przyjmuje ofertę ilościową świadczeniodawcy a on proponuje 2000 porad specjalistycznych na rok a okazuje się już po kwartale, że on nie jest w stanie tego kontraktu wykonać, ponieważ rzeczywiście pacjent tam nie trafia i to też jest jakimś miernikiem. Ocena pacjenta, który dokonuje wyboru, bo w świetle ustawy ma prawo dokonać wyboru. Natomiast u innego świadczeniodawcy zakontraktowane jest 2000 porad i po kwartale faktyczne wykonanie jest znacznie większe czyli pacjent też dokonuje tej oceny dokonując wyboru lekarza specjalisty, rodzinnego czy jakiegoś szpitala. Bardzo trudno jest zdefiniować jakość bo na to składa się szereg elementów. Samo faktyczne wykonanie to jeden element, jednocześnie mówczyni zgadza się z przedmówcą, że określenie kwalifikacji, kadry, wyposażenia to też jest jednym z elementów jakości. Doskonałym miernikiem jakości była by akredytacja szpitala ale na terenie działalności KPKCH żaden szpital takowej akredytacji nie otrzymał. Jeżeli szpital otrzymałby akredytację przez odpowiednie organy, wydany byłby certyfikat to wtedy z całą pewnością można by stwierdzić, że rzeczywiście jakość usług udzielana w tym szpitalu jest na odpowiednim poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś rankingi to nie można mówić, który szpital jest lepszy czy gorszy jeżeli żaden szpital nie ma akredytacji, natomiast można mówić o faktycznym wykonaniu usług w danym szpitalu czy oddziale. To jest taki jeden z mierników i tylko na podstawie kontroli i faktycznego wykonania i określenia zasad można teraz mówić o jakości. Jest to ciągle udoskonalane bo Kasa zdaje sobie sprawę, że może nie do końca jest to jeszcze zorganizowany ten system oceny.
Dyrektor ZOZ w Chełmnie p. K. Turkiewicz - powiedział, że jeżeli chodzi o artykuł w prasie to ma on charakter tendencyjny i jest nieobiektywny. Jak powiedział mówca do takiego stwierdzenia upoważnia go fakt, że pani redaktor Krzemińska zwróciła się do niego z prośbą o wyjaśnienie i ustosunkowanie się do skargi p. Zielińskiej. Szpital ustosunkował się na piśmie a w prasie tego nie było, dlaczego nie wiadomo. Stanowisko Szpitala zostało wysłane faksem na 24 godziny przed ukazaniem się tego artykułu. W dniu dzisiejszym zostało wysłane pismo z prośbą o sprostowanie. Jeżeli chodzi o szczegóły tej spraw to przedstawi je p. M. Burc.
Zastępca Dyrektora ZOZ ds. lecznictwa p. M. Burc - powiedziała, że na ilość hospitalizowanych osób na oddziałach opisanych przez panią redaktor 12 % to są pacjenci skierowani przez POZ przy Szpitalu a 18% to są pacjenci z "Twojego Lekarza", więc ZOZ nie postępuje tendencyjnie. Poza tym okoliczności opisane przez panią redaktor wyglądały zupełnie inaczej. Pacjentka posiadała skierowanie na oddział opieki długoterminowej, oddział pielęgnacyjno - opiekuńczy. Z tym skierowaniem córka pacjentki zgłosiła się do lekarza opiekującego się tym oddziałem w tym wypadku była to doktor Soborska, która powiedziała, że w tej chwili nie dysponuje wolnym łóżkiem i pacjentka została zapisana w oczekiwaniu na łóżko. Jest prowadzona specjalna ewidencja pacjentów dla tego typu oddziałów i ta pacjentka została zapisana. Pani Soborska poradziła córce pacjentki, bo pacjentka była w tym czasie w domu, żeby udała się do swojego lekarza rodzinnego i jeżeli uzna on za stosowne może być przyjęta do innego oddziału. Takie drugie skierowanie wypisano i w momencie kiedy pacjentka dotarła do Izby Przyjęć została przyjęta. Jeden z ordynatorów opisanych w artykule w ogóle córki na oczy nie widział, drugi doktor Badowiec udzielił informacji, że niestety nie dysponuje wolnym łóżkiem ale tego samego dnia, w którym zostało skierowanie do Szpitala wystawione pacjentka została przyjęta.
Radny p. M. Misiaszek - zapytał czy podwyżki są obliczone średnio dla całości pracowników ZOZ - u czy tylko dla personelu technicznego czy średniego. Jeżeli chodzi o pogotowie ratunkowe jak widać wartość kontraktu na rok 2001 jest znacznie większa ale temat ten w dalszym ciągu nastręcza wiele problemów dlatego mało kto wie kiedy ma prawo wezwać pogotowie a w mediach często widać, że istnieje problem bo żąda się od wzywającego w wielu przypadkach zwrotu kosztów bo pogotowie zostało wezwane niesłusznie. W związku z tym zapytał co Dyrektor lub podlegli mu pracownicy zrobili w tym kierunku aby uświadomić społeczeństwo czy wyjaśnić, żeby ludzie byli zorientowani kiedy mogą wzywać, w jakich sytuacjach.
Radny p. P. Piekarski - poprosił aby Dyrektor ZOZ powtórzył jaki procent osób jest hospitalizowanych z POZ ZOZ - owskiego a jaki z "Twojego Lekarza".
Zastępca Dyrektora ZOZ ds. lecznictwa p. M. Burc - powiedziała, że 12% z POZ ZOZ - u i 18% z "Twojego Lekarza".
Radny p. P. Piekarski - poprosił o krótki komentarz p. Iżycką, żeby wytłumaczyła taki fakt, bo jak mówca powiedział nie zupełnie zgadza się z tym co p. Izycka mówiła, że w zasadzie wielkość kontraktu jakie złożyły placówki zostały przyjęte. Powiedział, że przed przystąpieniem już w 1999 roku Kasy Chorych opublikowały pewne standardy jakim gabinety specjalistyczne powinny odpowiadać pod względem zatrudnienia, usprzętowienia, aparatury itd. Jak mówca powiedział chodzi mu o poradnię położniczo - ginekologiczną i może tu powiedzieć, że jedyną poradnią taką odpowiadającą wszystkim standardom jest poradnia przy ZOZ w Chełmnie, włącznie z dostępnością anestezjologa przez cały czas działania poradni z dostępnością wykonywania niektórych zabiegów w znieczuleniu ogólnym. W 2000 roku podpisany był dla tej poradni kontrakt na 12 tys. porad rocznie co dawało 1000 porad miesięcznie. Oprócz tego poradnia ta włączyła się do profilaktyki raka szyjki macicy. Kasa Chorych doceniła wyposażenie, możliwości, skład osobowy pracujący w tej poradni udzielając na drugie półrocze 2000 roku dodatkowych 3,5 tys. badań cytologicznych. Z tych 3,5 tys. wykonano ponad 2 tys. W sumie poradnia wykonała prawie 15 tys. porad. ZOZ w Chełmnie analizując to na rok 2001 wystąpił o około 14 tys. porad dla poradni położniczo - ginekologicznej. W związku z tym zapytał czym kierowała się Kasa Chorych obniżając jedynej poradni położniczo - ginekologicznej w powiecie, która jest w pełni wyposażona z 12 tys. na 9700 porad a zwiększając ilość porad w poradniach K w Gminnych Ośrodkach Zdrowia, gdzie praktycznie jedynym standardem jest fotel ginekologiczny i dojeżdżający tam specjalista pierwszego stopnia. Czy były jeszcze inne przesłanki jakimi Kasa się kierowała. To spowodowało, że w porównaniu z 2000 rokiem poradnia K w Chełmnie otrzymała w stosunku do 2000 roku 52% kontraktu na 2001 rok czyli o połowę mniejszy kontrakt.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - zapytał p. Iżyckiej czy już coś szerzej wiadomo na temat przekazania tych 203 zł na pielęgniarkę, bo jest to problem także w kontekście układu zbiorowego z pielęgniarkami, który może niedługo powrócić.
Dyrektor Oddziału Kujawsko - Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Toruniu - powiedziała, że jeżeli chodzi o poradnię położniczo - ginekologiczną to rzeczywiście tych porad zakontraktowanych z ZOZ w Chełmnie na rok 2001 jest mniej niż w roku 2000. Jest to jedyny taki element gdzie rzeczywiście ilościowo jest to mniej aniżeli oczekiwał by świadczeniodawca czy byłyby możliwości wykonania. Natomiast czy spełniają te poradnie ginekologiczne w gminach te standardy to na pewno tak, ponieważ udzielają tych porad lekarze z odpowiednim stopniem specjalizacji tak jak było to określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Kasa kierowała się złożoną ofertą, która przeszła część jawną czyli spełniła te wymogi formalno - prawne, świadczeniodawca przyjął również ilość i oferowaną cenę i Kasa zakontraktowała, ale głównym motywem i powodem było to, żeby była większa dostępność do tych świadczeń w miejscu zamieszkania z uwagi na sytuację ekonomiczną, bezrobocie pacjentki nie dojeżdżały by do ZOZ - u do Chełmna mając gabinet ginekologiczno - położniczy na miejscu. Jak powiedziała mówczyni mniejszym złem jest to, że jest tam tylko fotel i lekarz aniżeli to żeby z takich porad w ogóle nie skorzystała. I taki był motyw kontraktowania i taka strategia. Natomiast jeżeli chodzi o porady pierwszego i drugiego typu to było przyjęte umownie 30 i 70% ale można wykonać w ramach 1/12 odwrotną ilość mieszcząc się w tej kwocie. Jeżeli chodzi o pieniądze dla pielęgniarek to w Kasie nic na ten temat nie wiadomo jaką to drogą i w jakiej formie będzie przekazywane i również Kasa zastanawia się w jaki sposób to miałoby być sfinalizowane aby poprzez Kasę miałyby dotrzeć do świadczeniodawców, czy drogą zwiększenia ceny czy ilości świadczeń. Informacji na dzień dzisiejszy na ten temat Kasa nie posiada.
Radna p. H. Murawska - zapytała jaki jest stosunek Kasy Chorych do zmiany recept od 1 marca 2001 roku. Zmiana ta nie jest żadną radykalną zmianą a przecież w skali państwa to będzie ogromny wydatek i dla Kasy Chorych i dla ZOZ - ów i będzie trzeba się do tego przygotować.
Dyrektor Oddziału Kujawsko - Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Toruniu - powiedziała, że rozporządzenie w sprawie recept wchodzi w życie od 28 lutego i będzie obowiązywało od 1 marca 2001 roku i rzeczywiście bardzo różne są opinie na ten temat przede wszystkim środowiska medycznego bo to chodzi o bardzo skomplikowane wypełnienie tej recepty gdzie powinno znaleźć się wiele elementów. O ile mi wiadomo będzie nowelizacja tego rozporządzenia. Do tego czasu było wiele negatywnych uwag. One nie płynęły w momencie kiedy rozporządzenie nie zostało przyjęte i ogłoszone, dopiero po czasie w związku z tym przewidywana jest nowelizacja w tym zakresie, natomiast jeżeli do 28 lutego to nie nastąpi to do rozporządzenia trzeba się dostosować. W Kasie Chorych są zakupowane różowe recepty wg nowego wzoru i w Kasie taki bloczek recept można odebrać ale nimi Kasa zajmowała się od początku i one są też zmienione, mają inne kody. Jest jeszcze problem niespójności aktów prawnych bo te recepty powinny zawierać zapis, że nadaje wojewoda. Kasa tego nie wprowadza bo mogłoby się zdarzyć, że numeracja mogłaby być zupełnie odmienna. W związku z tym Kasa będzie informować jak to ma być prawidłowo, że tam gdzie REGON będą np. trzy zera. W ogóle ten mechanizm kodowania jest bardzo skomplikowany. Następnie powiedziała, że Kasa zawiera umowy z lekarzami nie będącymi lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to uprawnienie pacjenta, czyli pacjent może skorzystać z prywatnego gabinetu lekarskiego nie posiadającego kontaktu z Kasą Chorych ale jego uprawnieniem jest to, że pacjent jest osobą ubezpieczoną i ma prawo uzyskać receptę tak jak stanowią przepisy czyli nie pełnopłatną. W związku z tym, że to rozporządzenie w sprawie recept lekarskich weszło Kasa przedłużała aneksem umowy zawierane z lekarzami. W tej chwili umowę taką mogą podpisać na czas nieokreślony wszyscy lekarze nie będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, czyli nie realizujący swoich usług w placówce publicznej czy niepublicznej ale w prywatnym gabinecie lekarskim. Taka umowa od 5 lutego w Oddziale KPKCH w Toruniu może być podpisana.
Dyrektor ZOZ w Chełmnie p. K. Turkiewicz - odpowiadając radnemu p. M. Misiaszkowi powiedział, że 7,4% jest to udział tych środków, o których wcześniej była mowa. To są środki przewidziane na podwyżki wynikające z ustawy o zmianie wynagrodzenia pracowników służby zdrowia w przychodach ogółem.
Zastępca Dyrektora ZOZ ds. lecznictwa p. M. Burc - powiedziała, że pogotowie to jest bardzo drażliwy temat zawsze. Kontrakt jest rzeczywiście większy ale on jest większy o około 152 tys. zł. w stosunku do roku 2000. Szpital ze względu na rozpiętość powiatu musi przygotować się do utrzymania dwóch karetek. Biorąc pod uwagę fakt utrzymania tych dwóch karetek ten kontrakt nie jest aż taki duży. Natomiast jeżeli chodzi o świadomość społeczeństwa to na naszym terenie nigdy pacjent nie był obciążony kosztem wezwania karetki, co więcej pacjent ma prawo dzwonić do pogotowia, bo pogotowie ma rzeczywiście wyjeżdżać w stanach zagrożenia życia, w przypadku urazu, porodu czy wypadku komunikacyjnego. Pacjent czasami nie jest w stanie ocenić czy jest to stan zagrożenia życia, bo temperatura wysoka u osoby dorosłej nie koniecznie musi być stanem zagrożenia życia, natomiast taka sama temperatura u niemowlęcia już może być stanem zagrożenia życia. Szpital stara się przeprowadzać szkolenia wśród dyspozytorów żeby umiejętnie przeprowadzano wywiad z pacjentem. Niemniej jednak coraz rzadziej zdarza się wyjeżdżać do nieuzasadnionego wypadku. Pacjent powinien być również informowany o tym od własnego lekarza i tak są informowani pacjenci na oddziałach Szpitala, zwłaszcza pacjentów z chorobami przewlekłymi, u których rzeczywiście może wystąpić zagrożenie życia żeby się nie bali dzwonić do dyspozytora pogotowia. To dyspozytor między innymi będzie decydował czy karetka wyjedzie czy nie. Przy czym pogotowie wyjeżdża do wszystkich wypadków, które zgłaszane są z bólem w klatce piersiowej, nie zawsze są to oczywiście bóle stanowiące stan zagrożenia życia. Ale Szpital nie odmawia wyjazdu i nie obciąża pacjentów kosztami. Jeżeli byłoby wezwanie nieuzasadnione, przyjmuje się zasadę, że pacjent ma prawo nie wiedzieć czy jest w stanie zagrożenia życia czy nie.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że te 203 zł., na podwyżki dla pielęgniarek to tak na dobrą sprawę to jest dla wszystkich pracowników służby zdrowia także to nie jest podwyżka pielęgniarek. Jeżeli chodzi o usługi medyczne budynki i sprzęt z tym związany to jak powiedział mówca wydaje mu się, że to kompletnie nielogiczne jest, ponieważ jeżeli usługa medyczna ma być taką samą usługą jak każda inna to nie można wyobrazić sobie sytuacji kiedy sprzedawana jest po cenie, która nie zawiera w sobie wszystkich kosztów. Usługa medyczna jest ściśle związana i z budynkiem i ze sprzętem i z ludźmi. Następnie powiedział, że Dyrektor mówił, iż kontrakt tegoroczny jest wyższy o 1,6%, nominalnie tak, realnie to jest jednak kilka procent niższy także mogło być gorzej ale jest dobrze, że jest chociaż tak jak jest. Cele działania ZOZ na najbliższy rok są sensowne i bardzo dobrze się stało, że jest taka strategia tego monitorowania kosztów, że te koszty nie będą już anonimowe i Dyrekcja pracuje nad jakimś takim systemem motywacyjnym, który sprawi, że te poszczególne oddziały będą działać jak takie małe firmy usługowe i będzie jakieś powiązanie pomiędzy wynikami a płacą. Na pewno jest to prawidłowe i zmierza to w dobrym kierunku. Największym problemem póki co jest oczywiście problem finansowy. W każdej instytucji najważniejszym czynnikiem są mimo wszystko ludzie i tutaj najmniej kapitałochłonne, najmniej kosztowne działania trzeba robić teraz i chodzi o to, żeby jak najszybciej dokonała się zmiana mentalności. Dotyczy to wszystkich pracowników od salowych do Dyrektora. Największa odpowiedzialność spada na ordynatorów oddziałów, bo to oni będą bezpośrednio z oddziałem związani. Tą pracę trzeba już teraz zacząć i prowadzić ją bardzo intensywnie. Będzie to na pewno bardzo trudne. Wszyscy muszą zdać sobie sprawę z tego, że jest konkurencja, że ceny są sztywne i jest coraz ciaśniej na rynku usług medycznych i żeby utrzymać się na rynku wszyscy pracownicy muszą dbać o wizerunek Szpitala i przede wszystkim o pacjenta i robić wszystko, żeby ten pacjent zechciał z tych usług skorzystać. Następnie powiedział, że nie są zbilansowane wyniki oddziału chirurgii i zapytał Dyrektora ZOZ - u na ile to wynika być może z obniżonych stawek za procedury a na ile jest to związane ze zbyt wysokimi kosztami funkcjonowania tego oddziału.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że faktycznie niezbilansowany jest oddział chirurgii, na dużym minusie w granicach 100 tys. zł. są również poradnie specjalistyczne. Następnie poprosił Dyrektora o wyjaśnienie planu finansowych strat.
Dyrektor ZOZ w Chełmnie p. K. Turkiewicz - powiedział, że jeżeli chodzi o planowanie przychodów i wydatków, to stanie w obronie Kasy Chorych. Gdyby Szpital nie miał strat w 1999 i 2000 roku to ten wynik dodatku mógłby przeznaczyć na inną medyczną działalność i między innymi na poprawę wizerunku Szpitala, na poprawę przychodni, oddziału chirurgicznego, który też bardzo źle wygląda a więc na inne różne działania związane z usługą medyczną dotyczącą bezpośrednio poprawy jakości usługi medycznej. Są tam te pieniądza ale muszą one być przeznaczone na zupełnie inny cel, na zbilansowanie się czyli na poprawę płynności finansowej Szpitala, czyli wywiązanie się z wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli. To jest nadrzędny cel. Te środki, które są zaznaczone jako wynik dodatni w informacji mogłyby być już w tym roku począwszy od lutego przeznaczane na poprawę wizerunku Szpitala, jednak Szpital ani w tym ani najprawdopodobniej w przyszłym roku jeszcze nie będzie mógł tych środków przeznaczyć na inny cel. Jeżeli chodzi o chirurgię to Szpital bez niej istnieć nie może, stąd zostały przychody określone na poziomie 881 tys. zł. na rok 2001 i one wynikają z zakontraktowanych procedur z Kasą Chorych. Zaplanowana strata jest na poziomie wynikającym z kosztów i z przychodów jakie uzyska chirurgia. I to jest ten wynik, który chirurgia musi uzyskać. Natomiast jest możliwość uzyskania większej sprzedaży, ona jest zaplanowana w tych przychodach dodatkowych na poziomie około 100 tys. zł., ponieważ procedury chirurgii, które będą przekraczały zakontraktowaną wielkość będą mogły być również sfinansowane przez Kasę Chorych ale to wszystko będzie zależało od tego w jaki sposób określi się chirurgia na tym rynku. Jak powiedział mówca są szanse na to żeby chirurgia Szpitala w Chełmnie mogła być spostrzegana trochę inaczej. Dowodem nato może być ilość wykonanych zabiegów w II półroczu 2000 roku, do 65 wzrosła ilość zabiegów chirurgicznych. W ubiegłym roku chirurgia nie wykonała sprzedaży ponieważ była inna wycena procedury chirurgicznej począwszy od 1 lipca 2000 roku, z tego tytułu zmniejszyły się przychody o 156 tys. zł. a więc to jest taki mechanizm na który Szpital nie ma wpływu. Szpital ma wpływ na zmianę wizerunku chirurgii i ma nadzieję, że w najbliższym czasie ulegnie to poprawie. Jeżeli chodzi o ujemny wynik poradni specjalistycznych to musiał zakraść się błąd bo poradnie specjalistyczne nie mogą być nierentowne.
Zastępca Dyrektora ZOZ w Chełmnie ds. lecznictwa p. M. Burc - powiedziała, że to jest błąd w druku.
Dyrektor ZOZ w Chełmnie p. K. Trukiewicz - powiedział, że w Szpitalu jest zupełnie inny mechanizm. W kontraktach lekarzy jest wyraźnie zaznaczone jedno podstawowe kryterium, wynagrodzenie w pełnej wysokości jest za sprzedaż przypadającą w 1/12 na dany okres i również wynagrodzenie jeżeli chodzi o lekarzy na kontraktach jest uzależnione od wykonania limitowanego poziomu kosztów. Więc tu jest to przełożenie, stąd tu jest plan przychodów wynikający z kontraktu z Kasą Chorych, natomiast niektóre przychodnie są przypisane bezpośrednio do oddziałów a tam to wszystko się bilansuje. Także tam jest wynik dodatni, przyjmują na siebie koszty i przychody.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że nie wszystkie poradnie specjalistyczne muszą być na terenie powiatu. Jest tendencja taka aby niektórą specjalistykę usytuować w dużych ośrodkach przy dużych wojewódzkich poradniach specjalistycznych poradniach i to jest zrozumiałe. Następnie powiedział, że jeżeli poradnia chorób wewnętrznych dostaję 81 % kontraktu zeszłorocznego, poradnia diabetologiczna, gdzie cukrzyca staję się chorobą społeczną 61% wartości kontraktu z zeszłego roku, poradnia ginekologiczno - położnicza 52%. Powiedział następnie, że 9700 porad rocznie obliguje poradnię do przyjęcia ponad 800 pacjentek miesięcznie. Otóż w samym styczniu w poradni K przyjęto ponad 1200 pacjentek i większość z tych pacjentek to są pacjentki, które podlegają do Gminnych Ośrodków Zdrowia, ponieważ lekarze tamci i tak kierują pacjentki na USG, , na kardiotopografię, do poradni cytologicznej, których nie ma w GOZ - ach. GOZ - y muszą skierować na wypalankę, którą się robi w specjalistycznej poradni ginekologicznej. Poradnia natomiast musi wybrać albo na 12 pacjentek 4 pacjentkom odmawiać czy też znacznie przekraczać. W związku z tym zapytał co robić w tej sytuacji.
Dyrektor Oddziału Kujawsko - Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Toruniu - powiedziała, że poradnia chorób wewnętrznych i pediatryczna nie zostały zakontraktowane. Jest natomiast wykupiona Izba Przyjęć Szpitala ogólna, pediatryczna, chirurgiczna i ortopedyczna. Jest również wykupiona przez Kasę Chorych diabetologia dla dzieci i Izba Przyjęć Szpitala. Jeżeli chodzi o diabetologię to kontraktując poradnię specjalistyczne Kasa bazowała na pewnym wskaźniku ilości porad na 10 tys. mieszkańców, ponieważ z terenu powiatu chełmińskiego dwóch świadczeniodawców złożyło taką ofertę to ilościowo trzeba było uwzględnić skoro spełnione zostały wymogi ilość porad aby pacjent miał prawo wyboru. Kasa zakontraktowała część diabetologii z ZOZ - em w Chełmnie a część z Niepublicznym ZOZ - em "Twój Lekarz". Natomiast jeżeli chodzi o poradnię "K" to zaproponowała aby Dyrektor wystąpił w wnioskiem do Kasy Chorych o zwiększenie ilości porad, jeżeli faktyczne wykonanie za styczeń jest takie, że w ciągu roku poradnia nie zmieści się z zakontraktowaną ilością. Trzeba złożyć wniosek o renegocjację w tym zakresie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że jest Pani Dyrektor Iżyckiej znana sytuacja na rynku stomatologicznym. Mieszkańcy Chełmna mają trudności w dostępie do porad stomatologicznych. Porady te nie są udzielane w niedzielę i godzinach popołudniowych. W związku z tym zapytał co p. Dyrektor mogła by powiatowi chełmińskiemu w tym zakresie pomóc.
Dyrektor Oddziału Kujawsko - Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Toruniu - powiedziała, że rzeczywiście jest 8 świadczeniodawców czyli w zakresie stomatologii tyle umów ilu oferentów a ilość kontraktowa 10,25%. Zgodnie z założeniami Kasy na terenie powiatu powinno być 13 świadczeniodawców. Jest już po konkursie ofert, więcej ofert nie było ale jest możliwość dokupienia tych świadczeń w drodze konkursu uzupełniającego na rok 2001. ZOZ w Chełmnie tego typu usług nie świadczy, więc jeżeli organ założycielski odpowiedzialny za organizację opieki zdrowotnej na tym terenie, wystąpi, że jest jakiś chętny nowy na tym terenie stomatolog, który zechciałby wejść z Kasą w kontrakt indywidualny to Kasa ogłosi konkurs uzupełniający i tych świadczeń dokupi, ponieważ jeszcze dwa kontrakty stomatologiczne mogłyby być dla powiatu chełmińskiego przewidziane. Jeżeli chodzi o świadczenie usług to są określone dni tygodnia, godziny, nie ma zakontraktowanej w tym zakresie doraźnej pomocy nocnej stomatologicznej. Jest to tylko w większych ośrodkach typu Toruń, Bydgoszcz, gdzie taka niedzielna czy nocna pomoc stomatologiczna pomoc jest wykupiona. Natomiast umowy ze stomatologami są podpisywane na usługi na cały tydzień również w sobotę. Organizacja czy porozumienie się tych czterech świadczeniodawców na terenie Chełmna to jest już ich sprawa, żeby mieszkańcy Chełmna wiedzieli, że w daną sobotę czynny jest dany gabinet stomatologiczny. Umowy podpisane są na cały tydzień od poniedziałku do soboty włącznie czyli jest to nie wywiązywanie się z zawartej z Kasą Chorych umowy.
Radny p. J. Kubacki - zapytał jak długo będzie trwał ten stan rzeczy, że Gminny Ośrodek Zdrowia w Starogrodzie jest obsługiwany 2 godz. w tygodniu. Jak powiedział to nie może trwać w nieskończoność i musi nastąpić jakaś poprawa.
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział, że chciałby konkretnie usłyszeć od Dyrekcji ZOZ - u czy pielęgniarki dostaną 203 zł na miesiąc w tym roku czy nie dostaną.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że sytuacja w stomatologii jest zła i, że kiedyś były gabinety w szkołach. Następnie zapytał czyja to była własność, co z tym sprzętem się stało w szkołach.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy Dyrektor ZOZ ds. lecznictwa p. M. Burc zgadza się z taką opinią, że jednym z parametrów, który może określać poziom jakości usług świadczonych jest procent wykonania zakontraktowanych usług.
Zastępca Dyrektora ZOZ w Chełmnie ds. lecznictwa p. M. Burc - powiedziała, że w pewnym stopniu jest to kryterium.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że patrząc na analizę chciałby zauważyć, że problemu poruszane przez radnego p. P. Piekarskiego są poważne ale to również świadczy o wysokim poziomie świadczonych usług przez poradnię "K". Przeciwieństwem jest poradnia chirurgiczna gdzie jest najniższy wskaźnik w 2000 roku - 84%. Następnie zapytał jakie jest planowane podniesienie poziomu usług świadczonych przez chirurgię w Szpitalu w Chełmnie.
Zastępca Dyrektora ZOZ w Chełmnie ds. lecznictwa p. M. Burc - powiedziała, że poradni chirurgicznej ZOZ nie ma w swojej strukturze od roku 2000, natomiast oddziały nie tylko chirurgiczne i nie tylko w Chełmińskim Szpitalu charakteryzują się pewnym obłożeniem łóżek, stąd między innymi jest poziom restrukturyzacji wojewódzki, który będzie doprowadzał do likwidacji łóżek ostrych i to nie jest tylko problem Szpitala w Chełmnie. Szpitale powiatowe świadczą usługi chirurgiczne na pewnym poziomie. Wiadomo, że pewnego typu operacji tego typu szpital bez odpowiedniej kadry osobowej, odpowiedniego sprzętu i zaplecza nie może wykonać. Jeżeli chodzi o wykonanie procentowe, to na które przedmówca patrzy to wynika również niejako ze zbyt optymistycznego kontraktu w roku 2000, dlatego, że kontrakt przewidywał wartość 1 mln 300 tys. zł., natomiast po półroczu kiedy okazało się, że procedury chirurgiczne są być może zbyt wysoko wycenione Kasy Chorych zrewidowały wartość kontraktu i rzeczywiście chirurdzy więcej operując finansowo zeszli w dół. Jak powiedziała mówczyni nie neguje, iż jakość usług chirurgii powinna być trochę inna ale na to potrzeba czasu, bo to są inwestycje jak zatrudnienie lekarza wykształconego z dużą praktyka zwłaszcza zabiegową. Na to potrzeba czasu, ponieważ w ciągu kilku miesięcy Szpital nie jest w stanie podnieść znacząco jakości usług, niemniej jednak obserwowane są pewne zmiany.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że 74% jest w programie profilaktyki wykonanie w 2000 roku, następnie zapytał z czego to wynika, czy mniej pacjentów przyszło na te programy profilaktyczne.
Zastępca Dyrektora ZOZ w Chełmnie ds. lecznictwa p. M. Burc - powiedziała, że w roku 2000 był program profilaktyczny raka szyjki macicy prowadzony przez całe półrocze. Liczba zakontraktowanych usług w poradni ginekologicznej była również duża i po prostu chyba założoną zbyt dużą ilość. Jeżeli chodzi o sprzęt stomatologiczny Szpital miał tylko do ostatniego miesiąca w LO w Chełmnie i został on przeniesiony do ZOZ - u. Natomiast co się stało z gabinetami poprzednio funkcjonującymi w szkołach nie wiadomo, bo to były prywatne gabinety już parę lat temu. Odnośnie usług świadczonych w Starogrodzie to Szpitalny POZ obejmuje również mieszkańców Gminy Chełmno. Wiadomo, że wszyscy dążą do pewnego ograniczania kosztów, stad też zmiana funkcjonowania służby zdrowia jest nieuchronna i dotyczy to również Ośrodka Zdrowia w Starogrodzie. Gdyby znalazł się lekarz, który przyjdzie i zechce funkcjonować, zbierze odpowiednią liczbę pacjentów pozwalającą się utrzymać, to ten Ośrodek może być czynny w większym wymiarze godzin.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że jeżeli w tej sytuacji kiedy w GOZ w Starogrodzie lekarz jest 2 godziny tygodniowo i co jakiś czas następuje zmiana lekarza bo jest lekarz taki jaki jest wolny to w tej sytuacji wiadomo, że pacjenci uciekają. Tam było co najmniej 1000 osób.
Zastępca Dyrektora ZOZ w Chełmnie ds. lecznictwa p. M. Burc - powiedziała, że było tam 1500 osób, taka była lista pozytywna i to są pacjenci na liście pozytywnej POZ w Chełmnie. Trzeba zdać sobie sprawę, że czasy kiedy funkcjonował GOZ, MOZ a w tej chwili w momencie kiedy Gmina tego nie przejęła nie usamodzielniła POZ Szpitalny musi obejmować zbyt duży teren żeby w każdym fragmencie tego terenu oddzielne gabinety tworzyć.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że pacjent, który jeszcze jest na chodzie, ma samochód to on jeszcze to przeboli ale trzeba się wczuć w sytuację ludzi takich co ich nie stać ani na wynajęcie samochodu ani go nie mają bo są w podeszłym wieku jak oni tą sprawę mają rozwiązać.
Zastępca Dyrektora ZOZ w Chełmnie ds. lecznictwa p. M. Burc - powiedziała, że dlatego GOZ jest czynny przez te dwie godziny mając to na uwadze.
Dyrektor ZOZ w Chełmnie p. K. Turkiewicz - powiedział, że nikt nie chce likwidować GOZ w Starogrodzie. Natomiast Zastępca Dyrektora nie powiedziała o kontroli SANEPIDU w ubiegłym roku. Do poniesienia są tam ogromne nakłady, są to nakłady rzędu 18 tys. zł. i jeżeli tych nakładów nie poniesie się w najbliższym czasie to GOZ będzie zamknięty z racji tej, że nie spełnia standardów. Jak powiedział ma nadzieję, że wspólnie z Wójtem Gminy Chełmno znajdzie się jakieś rozwiązanie, i że tak jak zostało to uzgodnione na spotkaniu w październiku, na którym byli obecni wszyscy przedstawiciele GOZ.
Radny p. A. Wiśniewski - zapytał jak od 1 lutego będzie wyglądała sprawa złamanych kończyn i założenie gipsu, ponieważ nic na ten temat nie wiadomo.
Dyrektor ZOZ w Chełmnie p. K. Turkiewicz - powiedział, że jeżeli chodzi o pielęgniarki to muszą one dostać podwyżki. Jak powiedział mówca one są i tak bardzo wyrozumiałe za co im dziękuje. Natomiast bulwersując jest taka inercja jeżeli chodzi o przekazanie tych środków bezpośrednio do podmiotów organizacyjnych, do podmiotów gospodarczych. Zostały zrobione wyliczenia, były rozmowy ze związkami i prawdopodobnie od lutego będzie trzeba o tych podwyżkach nie rozmawiać ale trzeba będzie je realizować. Jak powiedział mówca ma nadzieję, że w najbliższym czasie te pieniądze będą musiały się znaleźć, natomiast pojawia się inny problem, że to jest to rozwiązanie czasowe tylko na 2001 i 2002 rok. A co będzie dalej. Dla samego Chełmna jest to kwota 787 tys. zł., a co będzie w roku 2002 czy te pieniądze będą rzeczywiście powiększały wartość usługi o tym nikt jeszcze nie wie i nikt nie zna źródła finansowania. Ze strony Szpitala jest to ogromne ryzyko ponieważ to będzie miało wpływ na wynik finansowy bo trzeba będzie te pieniądze wydać, natomiast nie będzie ich po stronie przychodów. Jak powiedział mówca problem ten trzeba będzie jak najszybciej rozwiązać.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że p. Iżycka powiedziała, że Kasa Chorych nie finansuje inwestycji, remontów i modernizacji natomiast p. Burc powiedziała, że nie wie na co Szpital ma przeznaczyć pieniądze, czy zainwestować czy przeznaczyć na remonty. Następnie zapytał kto opłaca koszty za eksploatację typu węgiel, opał, kto powinien płaci za remonty, za modernizację i inwestycje. Następnie powiedział, że Starostwo też nie wydało ani złotówki na modernizację czy inwestycje. W Gminie Lisewo jest tego typu sytuacja, że do tej pory pieniądze były wykładane na np. remonty aż Gmina stanęła w takiej sytuacji, że nie ma tych pieniędzy i nie dała ani złotówki i chciałby się konkretnie dowiedzieć, ponieważ lekarz walczy z Gminą i chce wydusić pieniądze od Gminy mówiąc, że to należy do Gminy jako organu założycielskiego.
Dyrektor Oddziału Kujawsko - Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Toruniu - powiedziała, że Kasa jest płatnikiem usług medycznych i nie może przeznaczyć pieniędzy na remonty. Powiedziała, że pamięta Gminę Lisewo ponieważ była to jedna z placówek, która przejęła zadania stosunkowo wcześnie na podstawie porozumienia z wojewodą byłym toruńskim i wtedy było to możliwe bo w jednym ręku była funkcja organu założycielskiego i płatnika i wojewoda dawał na inwestycje, wydatki rzeczowe i remonty. W tej chwili nastąpiło oddzielenie tych funkcji i Kasa w świetle przepisów nie może przeznaczyć jakichkolwiek środków na inwestycje. Natomiast wykupuje konkretną usługę w konkretnej cenie. W ramach tej usługi mieszczą się różne rzeczy jak wynagrodzenia, leki itp.
Radny p. P. Jankowski - zapytał co z opałem, energia elektryczna, malowanie ścian.
Dyrektor Oddziału Kujawsko - Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Toruniu - powiedziała, że to też się mieści w tym świadczeniu.
Zastępca Dyrektora ZOZ ds. lecznictwa p. M. Burc - powiedziała, że jeżeli chodzi o złamania to w standardzie poradni chirurgicznej są również pewnego typu urazy. Rzeczywiście specjalistyka została w tym roku trochę inaczej potraktowana. Stawka na poradę chirurgiczną jest niewątpliwie gorzej płatna niż stawka w poradni urazowo - ortopedycznej. Szpital posiada poradnię urazowo - ortopedyczną, ortopeda jest w takim wymiarze a nie innym i dostał taką ilość usług o jaką występował tj. około 2000. Natomiast zakontraktowane są usługi Izby Przyjęć urazowo - ortopedyczne i pacjent np. popołudniu zgłaszający się do Izby Przyjęć zostaje przyjęty.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że nie chciał zabierać głosu w temacie Starogrodu, ponieważ uważa, że jest to sprawa bardzo szczegółowa i indywidualna natomiast po wypowiedzi Dyrekcji ZOZ w Chełmnie pewnych rzeczy nie rozumie. Tzn. nie zgadzają się rachunki, bo jeżeli przyjmie się, że w tym ośrodku jest 1000 osób zapisanych to powinno dać około 80 tys. zł. dochodu czyli około 6,5 tys. zł. na miesiąc. Natomiast znane mówcy wydatki Ośrodka Zdrowia w Starogordzie wynosić powinny 1 etat pielęgniarki i około 1/20 etatu lekarza w tej chwili i 300 zł, które ZOZ płaci jako czynsz za wynajem tego Ośrodka, zatem poprosił o wyjaśnienie jak robione są wydatki, że ten Ośrodek jest nieopłacalny w prowadzeniu przez ZOZ w Chełmnie.
Dyrektor ZOZ w Chełmnie p. K. Turkiewicz - powiedział, że jest mowa o ilości pacjentów listy pozytywnej, która jest nieaktualna już. Wielu pacjentów przepisało się do POZ przy Szpitalu w Chełmnie. Jak powiedział mówca Szpital nie chce tego Ośrodka zlikwidować chociażby z tej racji, żeby wyjść naprzeciw tym, którzy nie mogą leczyć się tutaj w POZ w Chełmnie ze względu na jakieś szczególne schorzenia. O wyniku ekonomicznym czy rachunku ekonomicznym nie można teraz mówić ponieważ najpierw trzeba zweryfikować listę pozytywną i na dzień ostatniego listopada 2000 roku miała ona 800 osób a wiadomo, że aby w ogóle funkcjonował lekarz to ta lista pozytywna powinna wynosić około 2,5 tys. pacjentów, a wiec tam nawet nie ma na pół etatu.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że pół etatu to jest 1/2 a teraz jest około 1/20, ponieważ 2 godz. tygodniowo to nie jest chyba więcej jak 1/20 etatu.
Dyrektor ZOZ w Chełmnie p. K. Turkiewicz - powiedział, że jeżeli chodzi o Starogród to trzeba mówić o zysku w kategorii całego Szpitala, całego ZOZ - u a nie należy mówić o zysku i wynikach w poszczególnych jednostkach budżetowych, bo jeżeli będzie mowa w tych kategoriach to chirurgię trzeba będzie zlikwidować, to niektóre oddziały, które są nierentowne trzeba będzie zlikwidować. Jeżeli jest mowa o rentowności to całego Szpitala. Przy okazji również jeżeli chodzi o Starogród. W październiku podjęte zostały pewne decyzje i jak powiedział mówca on się z tego nie wycofuje ale to wymaga trochę innej organizacji i czasu. Być może będzie można zmienić to na tyle, że lekarz będzie tam cały dzień ale jest niemożliwością aby ten lekarz przyjmował od poniedziałku do piątku.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów zamknął dyskusję. Następnie podziękował zaproszonym gościom za udział w sesji i powiedział, że ta burzliwa dyskusja świadczy o tym, że temat jest kontrowersyjny i ciekawy i na pewno jest jeszcze dużo do zrobienia ale są pewne symptomy poprawy sytuacji w ZOZ w Chełmnie.
Przewodniczący obrad ogłosił 20 min. przerwę od godz. 17:25 do godz. 17:45.
O godz. 17 25 salę obrad opuścił radny p. S. Pepliński, p. M. Jabłoński, p. P. Piekarski.

Do punktu 9.
Sprawa zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 1 /załącznik nr 5 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że Zarząd Powiatu i Rada Społeczna ZOZ proponuje zatwierdzenie nowego Statutu ZOZ - u w Chełmnie. Bierze się to z tego, że stary statut został przyjęty 26 czerwca 1998 roku w zupełnie innym stanie prawnym dla zupełnie innego organu prowadzącego przy zupełnie innej ustawie o Zakładach opieki zdrowotnej, innej jej treści. Istnieje konieczność dostosowania tego statutu do przejęcia przez Powiat Chełmiński prowadzenia ZOZ - u. Istnieje też konieczność dostosowania pewnych usług medycznych, które w tej chwili są wykonywane w tym ZOZ - ie do statutu i możliwości rozszerzenia tych usług na przyszłość, stąd też zmiany na tej osobnej kartce /załącznik nr 6 do protokołu/ wprowadzone uchwałą Rady Społecznej w dniu 29 stycznia 2001 roku. Nowy statut jest potrzebny do sfinalizowania kontraktów z Kasą Chorych. Kasa też wymaga aktualizacji tego statutu. Ta aktualizacja ze względów prawnych była konieczna i stąd ta treść jaka jest zaproponowana.
Radna p. M. Budnik - Szymoniuk - odczytała w zastępstwie Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej opinię w w/w sprawie /załącznik nr 7 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/100/2000 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie /załącznik nr 8 do protokołu/.

Do punktu 10.
Sprawa przedstawienia informacji Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o działalności centrum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że materiały informacyjne radni otrzymali. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. T. Syta.
Kierownik PCPR p. T. Syta - przedstawiła informację /załącznik nr 9 do protokołu/. Następnie powiedziała, że wkradł się błąd bo rodzin zastępczych jest nie 116 a 122 i jest 151 dzieci w tych rodzinach.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał kto decyduje o skierowaniu i przyjęciu dzieci do Domu Dziecka w Chełmnie i skąd bierze się taka sytuacja, że dzieci z terenu powiatu chełmińskiego są w domach dziecka poza powiatem chełmińskim a dzieci z poza powiatu są w Chełmińskim Domu Dziecka.
Kierownik PCPR p. T. Syta - powiedziała, że w 2000 roku wszystkie dzieci, które były gdziekolwiek kierowane do placówki na terenie powiatu czy do innych placówek były kierowane na podstawie postanowienia sądu. W całym tym programie generalnie zmierza się do tego, żeby dziecko było jak najbliżej rodziny i nie zrywało kontaktu z rodziną naturalną, więc jeżeli zwalniają się miejsca w Domu Dziecka w Chełmnie, po uzgodnieniu z kuratorami wydziału rodzinnego nieletnich PCPR stara się te dzieci przenieść do swojej placówki. Zdarzyła się taka sytuacja, że była konieczność umieszczenia natychmiastowego czwórki rodzeństwa w placówce opiekuńczo - wychowawczej a w Domu Dziecka w Chełmnie nie było w tym czasie tego miejsca a jest zasada nierozdzielania rodzeństwa. Okazało się, że w Domu Dziecka w Rypinie były cztery miejsca wolne stąd te dzieci zostały umieszczone w tamtej placówce. Po feriach dzieci te zostaną umieszczone w Domu Dziecka w Chełmnie bo zwolniły się miejsca. Robione jest wszystko aby dzieci z terenu powiatu chełmińskiego, które są gdzieś poza powiatem trafiły do DD w Chełmnie i aby były jak najbliżej domu rodzinnego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w pozycji najpilniejsze potrzeby jest wpisana potrzeba utworzenia poradni rodzinnej. Zapytał czy nie można by utworzyć takiej poradni na bazie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, która posiada psychologa, pedagoga.
Kierownik PCPR p. T. Syta - powiedziała, że Powiatowe Centrum Pomocy powinno się zająć problemami rodziny jako całości. Najlepiej byłoby gdyby była chociaż mała poradnia działająca przy PCPR, gdzie chociaż raz w tygodniu rodzina mogłaby skorzystać z pomocy psychologa, pedagoga czy radcy prawnego. Rozmów takich z Poradnią nie prowadzono ale z tego co mówczyni wie Dyrektor PPP w Chełmnie też boryka się z brakami kadrowymi i jeżeli nawet ktoś miałby służyć PCPR taką pomocą to na pewno nie zrobi tego za darmo tylko w ramach etatu Poradni. Jak powiedziała rozmawiała z jednym z pedagogów z PPP w Chełmnie, który odmówił bo powiedział, że tam jest na karcie nauczyciela i tam pracuje 20 godzin, jeżeli miałby przyjść do PCPR za jakąś część etatu to nie jest zatrudniony w ramach KN więc to mu się nie opłaca.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 11.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Statutowej Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 10 do protokołu/. Następnie zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do w/w projektu uchwały.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że spóźnił się i nie chce zmieniać porządku obrad, natomiast uwaga będzie dotyczyła takiej sesji za rok. Następnie powiedział, że podejmowanie uchwały o sprawozdaniach z działalności komisji jest niepotrzebne w przeciwieństwie do planów pracy, bo w zasadzie to sprawozdanie to jest informacja o pracy komisji i o wykonaniu uchwał, bo uchwałą plany pracy są podejmowane. Poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie.
Radca prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że nie ma statutu i trudno jest powiedzieć jak to ma być. Przepis mówi wyraźnie, że plany pracy, uchwały oraz sprawozdania z pracy komisji rada przyjmuje. Jak powiedział na przyszłość można to zrobić jedną uchwałą, tak jak jest robione w innych powiatach. Zgodnie z sugestią Przewodniczącego Rady Powiatu w Chełmnie każdy plan pracy i każde sprawozdanie zostało przyjęte osobną uchwałą. Wszystkie decyzje podejmowane przez Radę podejmowane są w formie uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/101/2000 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Statutowej Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok /załącznik nr 11 do protokołu/.

Do punktu 12.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 12 do protokołu/. Następnie zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/102/2000 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok /załącznik nr 13 do protokołu/.

Do punktu 13.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 4 /załącznik nr 14 do protokołu/. Następnie zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/103/2000 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok /załącznik nr 15 do protokołu/.

Do punktu 14.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 5 /załącznik nr 16 do protokołu/. Następnie zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/104/2000 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok /załącznik nr 17 do protokołu/.

Do punktu 15.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 6 /załącznik nr 18 do protokołu/. Następnie zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/105/2000 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok /załącznik nr 19 do protokołu/.

Do punktu 16.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 7 /załącznik nr 20 do protokołu/. Następnie zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/106/2000 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok /załącznik nr 21 do protokołu/.

Do punktu 17.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 8 /załącznik nr 22 do protokołu/. Następnie zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/107/2000 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok /załącznik nr 23 do protokołu/.

Do punktu 18.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 9 /załącznik nr 24 do protokołu/. Następnie zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/108/2000 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok /załącznik nr 25 do protokołu/.

Do punktu 19.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 10 /załącznik nr 26 do protokołu/. Następnie zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/109/2000 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok /załącznik nr 27 do protokołu/.

Do punktu 20.
Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 11 /załącznik nr 28 do protokołu/. Następnie zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/110/2000 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok /załącznik nr 29 do protokołu/.

Do punktu 21.
Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 12 /załącznik nr 30 do protokołu/. Następnie zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/111/2000 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok /załącznik nr 31 do protokołu/.

Do punktu 22.
Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 13 /załącznik nr 32 do protokołu/. Następnie zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do w/w projektu uchwały.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, chodzi mu o luty "plan modernizacji i remontów dróg w 2001 roku". Jak powiedział mówca jest to temat, który po pierwsze jest dobrze widoczny w terenie a ponad to może być wiele kontrowersji. Ten temat akurat powinien zostać przez Komisje opracowany, natomiast powinien stać się przedmiotem obrad plenarnych Rady Powiatu zatem nie "plan modernizacji i remontów dróg w 2001 roku" a może "projekt planu modernizacji i remontów dróg w 2001 roku" i powinno to trafić na sesję.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że Komisja powinna jak najbardziej mieć to w planie i pracować nad tym, a nic nie stoi na przeszkodzie aby po pracy w Komisji poszło to na sesję.
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział, że popiera wniosek przedmówcy i że jeżeli Komisja sobie coś zaplanowała to powinno być to w planie, natomiast jeżeli ten temat na być dyskutowany na Radzie to nie ma problemu.
Radny p. M. Cecerko - zapytał kto będzie ten plan zatwierdzał.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że do tej pory jest taka zasada, że wykonawstwo budżetu leży po stronie Zarządu. Do tej pory było tak, że projekt przygotowywał Dyrektor PZD omawiał Zarząd i opiniowany był przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych i po pozytywnej opinii Komisji zatwierdzał Zarząd. Projekt jest opracowany, przeszedł przez Zarząd ma pozytywną opinie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych. Ponieważ pojawiły się pewne kontrowersje jeżeli chodzi o ten plan w związku z tym ten plan trafi na spotkanie z wójtami 5 lutego 2001 r. i projekt ten zostanie omówiony na tym spotkaniu. Jeżeli kontrowersje będą duże to Zarząd będzie podejmował kolejne decyzje, natomiast jeżeli Rada chce do swoich kompetencji przyjąć tę problematykę to nic nie stoi na przeszkodzie, tylko trzeba to przegłosować, że decydować będzie o tym Rada Powiatu poprzez zmianę uchwały budżetowej, bo wtedy inny organ jest odpowiedzialny za opracowanie i wykonywanie.
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział, że w tym wypadku ten temat, który chce teraz robić powinien z wójtami dyskutować już w zeszłym miesiącu a jeżeli skierowano to do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych i teraz kiedy Komisja wydała opinię to robi się teraz bałagan, bo wójtowie będą ważniejsi niż Komisja. Wcześniej należało wójtów wysłuchać. Zrobi się teraz takie zamieszanie, że będzie następne posiedzenie i Zarządu i Komisji i będzie sesja ten temat rozstrzygała i będzie harmider.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że jego intencją nie była zmiana kompetencji organów powiatu tylko przepływ informacji, i chyba nic nie stało by na przeszkodzie żeby Zarząd zapoznał się z opinią radnych a nie tylko jednej Komisji. Komisja, która się merytorycznie tym zajmuje oczywiście będzie miała najlepsze zdanie i to co powie nikt nie będzie chciał podważyć, natomiast przede wszystkim dobrze było by wiedzieć.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że jeżeli Komisja Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych uzna za stosowne, że jedna z kolejnych sesji ma być w części poświęcona temu tematowi to powinna wyjść z propozycją i nie będzie przeszkód z wprowadzeniem do porządku obrad.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że chciałby zwrócić uwagę, że obligują Zarząd pewne terminy i jeżeli zacznie się przeciągać sprawę remontów dróg na sesji nie wiadomo której to nie zdąży się rozstrzygnąć przetargów. Podjęcie w planie Komisji, że ma być to w lutym wynika z tego, że w marcu chciano przystąpić do ogłoszenia przetargów. Całe te procedury potrwają przez wiosnę i nie można dłużej czekać. Poprosił aby wziąć to pod uwagę.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że jak zrozumiał sesja ta ma być sesją typowo informacyjną. p. W. Bińczyk powiedział, że kompetencje w zakresie decydowania nie mają być zmieniane tylko chodzi o szersze poinformowanie radnych i tak zostało to przez mówcę przyjęte.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że w trakcie wymiany poglądów przepływ informacji jest w obie strony i obie strony mogą na tym tylko dobrze wyjść.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że ma wniosek formalny, bo jak powiedział Komisja jest organem Rady i dla niej powinna opinie przede wszystkim przygotowywać i na podstawie tych opinii Rada Powiatu podejmuje decyzję a Zarząd ma wykonać budżet. Rada w budżecie określiła inwestycje i kwoty na remonty. Następnie mówca zawnioskował aby w lutym na sesji zaplanować informację Komisji rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych o planie modernizacji bo jeżeli to zostało uzgodnione z Zarządem to niech zostanie przedstawione i będzie nad tym dyskusja.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że plan przygotowuje Zarząd natomiast Komisja opiniuje go i uczyniła to na swoim ostatnim posiedzeniu.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że chodzi mu o plan Zarządu i opinie Komisji przedstawione na sesji.
Radny p. A. Wiśniewski - zaproponował aby na ten temat dyskutować w wolnych wnioskach a teraz mówić o przyjęciu planu pracy Komisji. Komisja taki plan przygotowała i albo Rada go przyjmie albo go odrzuci.
Radny p. D. Śliwiński - powiedział, że jak rozumie intencją radnego p. W. Bińczyka nie było odrzucenie planu pracy Komisji. Wyraźnie powiedział radny p. W. Bińczyk, że plan modernizacji i remontów dróg przygotowany przez Zarząd powinien być przedstawiony na sesji i o to mu chodziło i jeżeli plan jest kontrowersyjny i Komisja jednoznacznie nie podejmuje decyzji to mówca uważa, że powinna decydować o tym większość radnych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIII/112/2000 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok /załącznik nr 33 do protokołu/.

Do punktu 23.
Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok .
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 14 /załącznik nr 34 do protokołu/. Następnie zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/113/2000 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok /załącznik nr 35 do protokołu/.

Do punktu 24.
Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 15 /załącznik nr 36 do protokołu/. Następnie zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIII/114/2000 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok /załącznik nr 37 do protokołu/.

Do punktu 25.
Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok .
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 16 /załącznik nr 38 do protokołu/. Następnie zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/115/2000 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok /załącznik nr 39 do protokołu/.

Do punktu 26.
Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 17 /załącznik nr 40 do protokołu/. Następnie zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/116/2000 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok /załącznik nr 41 do protokołu/.

Do punktu 27
Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 18 /załącznik nr 42 do protokołu/. Następnie zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/117/2000 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok /załącznik nr 43 do protokołu/.

Do punktu 28.
Wolne wnioski.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że chciałby poinformować o sytuacji jaka wiąże się z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie, ponieważ może to być najtrudniejszy temat przed jakim stanie powiat w roku 2001. W zeszłym roku powiat uzyskał w drodze limitu i kontraktu kwotę ponad 2,5 mln zł. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Na koniec roku Krajowy Urząd Pracy nie przekazał powiatowi chełmińskiemu kwoty 514 tys. zł. na zeszłoroczne zobowiązania powiatu wobec pracodawców, częściowo także wobec jednostek samorządu terytorialnego. Część z tych zobowiązań staje się już zobowiązaniami przeterminowanymi, na koniec grudnia było ich na 41 tys. zł. tzn. ponad trzymiesięcznych, bo umowa pozwala na refundację wynagrodzeń w ciągu trzech miesięcy. Z tym wiąże się to, że podpisane przez powiat umowy skutkują na rok 2001, kwotą 686 tys. zł. Część umów podpisana była w ramach kontraktu zawartego z Prezesem KUP, chodzi o umowy absolwenckie, które miały się zakończyć 30 czerwca 2001 roku więc część tych zobowiązań w ramach posiadanych środków z kontraktu. Część była podejmowana ponad to ale nie są podpisywane umowy na prace na miesiąc czy dwa, na staże absolwenckie można podpisać na 1 1/2 roku, są więc zobowiązania na styczeń i luty 2002 roku 67 tys. zł. na wygaszenie tych stażów absolwenckich. Łącznie zobowiązania na rok 2001 wynoszą 1mln 200 tys. zł. Z tego co wynika z budżetu państwa środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu zostały zmniejszone o ponad połowę w stosunku do środków zeszłorocznych, czyli z tych środków, które dostaliśmy 2,5 mln może się okazać, że uzyskamy tylko kwotę około 1 - 1,2 mln zł, która umożliwi tylko pokrycie istniejących zobowiązań. Oznaczać to będzie, że w roku 2001 nie będzie zupełnie żadnych nowych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, żadnych robót publicznych, staży absolwenckich, umów absolwenckich, prac interwencyjnych. Istnieje też możliwość, że mimo tego PUP jeszcze będzie miał zobowiązania. Wiąże się to też z kadrą PUP w Chełmnie, gdzie po zmniejszeniu kadry o 5 osób w ramach tych środków nadal jest 8 osób pracujących w ramach środków na roboty publiczne. Właściwie trudno w tej chwili wyobrazić sobie pracę bez tych osób, które tam pracują od wielu lat, zwłaszcza, że dochodzą nowe obowiązki, chociażby związane z wyliczaniem kapitału początkowego dla ZUS - u. Jest około 18 tys. zł. zarejestrowanych bezrobotnych w ciągu ostatnich 10 lat, jest 18 tys. kart, z każdej z tych kart trzeba obliczyć kapitał początkowy dla ZUS - u, dla jednej osoby jest to mniej więcej jeden dzień a osób zgłaszających się po to jest coraz więcej i osoby zajmujące się tym już sobie z tym nie radzą. Podejmowane są pewne środki przeciwdziałania ale to jest dodatkowe 180 tys. zł. i w związku z tym zobowiązania PUP zwiększają się do 1mln 380 tys. zł. Taka sytuacja występuje w zdecydowanej większości powiatów w Polsce i we wszystkich powiatach województwa kujawsko - pomorskiego. W przygotowaniu jest w tej chwili pismo przed procesowe do Prezesa KUP jeżeli chodzi o zeszłoroczne zobowiązania w stosunku do powiatu chełmińskiego, ponieważ te 514 tys. zł. to są jego zeszłoroczne zobowiązania. Prezes KUP tłumaczy się tym, że zapłaci je w tym roku ale to, że zapłaci w tym roku będzie oznaczało, że o tyle zmniejszą się środki na tegoroczne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu a więc to niewiele daje. Pojutrze odbędzie się konwent starostów województwa kujawsko - pomorskiego, który w głównej mierze poświęcony będzie temu tematowi. Starostowie chcieliby wypracować wspólnie jakiś mechanizm, sposób postępowania. Natomiast rok ten zapowiada się tragicznie zwłaszcza, że stopa bezrobocia wzrasta w powiecie chełmińskim w kolosalnym stopniu. W styczniu przybyło kolejnych 300 osób bezrobotnych, jest już ponad 5,5 tys. osób bezrobotnych i nic nie wskazuje na to, żeby zaczynała się jakaś tendencja malejąca. Na pewno jeszcze w lutym i marcu będzie jeszcze osób bez pracy przybywało, zresztą budżet państwa na przyszły rok przewiduje wzrost stopy bezrobocia o 0,6 %, co było w dniu wczorajszym kiedy był ogłaszany rządowy program walki z bezrobociem poddawane w wątpliwość. Zdecydowana większość fachowców uważała, że stopa bezrobocia przekroczy w przyszłym roku 16%. Przekładając to na powiat chełmiński nastąpi jeszcze większy wzrost, ponieważ jest to obszar, na którym trudniej jest o pracę. Na pewno mniejszy nastąpi w ośrodkach o dużym stopniu rozwoju gospodarczego. Nie będzie pieniędzy na wspieranie pracodawców, co na pewno skończy się tym, że będą oni w mniejszym stopniu zainteresowani zatrudnianiem nowych osób. Zresztą widać to w przeciągu ostatnich lat jak spadają środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i spada liczba nowych ofert pracy. Jednak szacując dane z ostatnich lat co druga oferta pracy była ofertą, którą częściowo finansował fundusz pracy. Sytuacja przedstawia się bardzo źle i jak powiedział mówca jego obowiązkiem było poinformowanie radnych o tym.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że uważa, iż aby nikt nie zarzucił powiatowi bezczynności w tym zakresie sugeruje faktycznie wniesienie pozwu do sądu przeciwko KUP oraz aby Komisja Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych, w której przedmiocie działania są sprawy bezrobocia przygotowała w tym zakresie propozycję stanowiska Rady Powiatu w Chełmnie na przyszłą sesje.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że chciałby zachęcić Komisję Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych, żeby popracować w miarę możliwości nad problemami bezrobocia pod względem dystrybucji środków budżetowych, o której mówił Starosta Chełmiński a walka z bezrobociem to nie tylko dystrybucja środków budżetowych ale również inne rozwiązania.
Radny p. W. Bińczyk - zapytał czy KUP rozwiązał z umowę w trybie przewidzianym umową czy zerwał.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że KUP rozwiązał w trybie przewidzianym umową tenże kontrakt na dzień 15 grudnia, jednakże w tym samym rozwiązaniu w uzasadnieniu napisał, że to oznacza, że nie wolno zawierać po 30 listopada żadnych nowych umów, natomiast honoruje zobowiązania wynikłe z istniejących umów. PUP w Chełmnie wszystkie umowy miał podpisane wcześniej kiedy były środki finansowe, więc można powiedzieć, że do powiatu chełmińskiego to rozwiązanie kontraktu nie za bardzo się odnosiło.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał za ile miesięcy ub. roku powiat otrzymał środki, które spłynęły z KUP.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że trudno jest powiedzieć za ile m - cy powiat otrzymał środki. KUP nie przekazywał powiatowi środków regularnie . To nie przychodzi tak, że to jest pula "aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu", i że jest to na miesiąc styczeń. Po prostu przychodzą jakieś pieniądze i jak zostaje z zasiłków to są wypłacane na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, jak nie zostaje to nie są wypacane. Problem jest większy bo od kilku miesięcy PUP w Chełmnie przestał wypłacać środki za zatrudnienie młodocianych uczniów, gdzie to są już zasiłki obligatoryjne, za które odpowiada budżet państwa. Więksi pracodawcy jakoś sobie radzą i wypłacają je ale mniejsi już rozwiązują umowy o praktykę uczniowską. Środki z KUP przekazywane były bardzo nieregularnie przez cały zeszły rok a w pewnym momencie od miesiąca maja przestano w ogóle je przekazywać. Oczywiście zdarzyły się późniejsze wypłaty np. większą we wrześniu po zaciągnięciu pożyczki przez KUP, mniejszą w październiku, w grudniu były pewne wpłaty. W innym wypadku sytuacja PUP w Chełmnie byłaby jeszcze gorsza.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że ma dwie sprawy z przedmiotu działania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Niedawno Komisja odwiedziła Dyrektora LO p. W. Plaka w sprawie biblioteki powiatowej aby zobaczyć jakie tam są pomieszczenia, jak szybko można tą bibliotekę powołać, ponieważ jest to zadanie powiatu już od dwóch lat a tej biblioteki nie ma. Następnie powiedziała, że ma prośbę do Zarządu aby zintensyfikował prace nad utworzeniem tej biblioteki, dokonał jakichś uzgodnień jak to ma wyglądać organizacyjnie bo jak wiadomo w LO jest biblioteka szkolna. Pieniądze, które zostały przeznaczone w ubiegłym roku i dwa lata temu umieścić w tej bibliotece. Następnie powiedziała, że z tego co się Komisja dowiedziała to w ubiegłym roku i dwa lata temu można było jeszcze pozyskać jakieś dodatkowe środki.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że nie można było nic pozyskać.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że rozmawiano o tym, że przy tworzeniu biblioteki można było uzyskać jakieś fundusze.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że nie było, nie ma i nie będzie takich możliwości.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że pomijając fundusze to wszystko to zbyt długo trwa i Komisja wnioskuje o to aby ta biblioteka jak najszybciej powstała, ponieważ pomieszczenie jest i jest to kwestia zatrudnienia odpowiedniej osoby i powołania tej biblioteki. Książki są a z tych pieniędzy na bibliotekę można jeszcze zakupić nowe. Następnie podziękowała wszystkim, którzy byli członkami zespołu piłki siatkowej i brali udział w meczu w Tucholi. Mówczyni pokazała statuetkę, którą drużyna otrzymała i dyplom za zajęcie V miejsca. Jak powiedziała drużyna powiatu chełmińskiego zyskała sobie dużą sympatię powiatów, które też wystawiły swoje reprezentacje.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że radna p. M. Jakubowska była trenerem tej drużyny. Następnie wymienił członków drużyny oraz zachęcił radnych do wzięcia udziału w zabawie karnawałowej organizowanej przez DD w Chełmnie.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że wnioskuje o usunięcie błędu na mapie administracyjnej powiatu chełmińskiego zawieszonej na Starostwie Powiatowym polegającego na zaznaczeniu miejscowości Osnowo zgodnie z jej przynależnością administracyjną tj. na kolor przypisany Gminie Chełmno.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że chciałby wrócić do tej rozmowy o drogach i złożyć wniosek formalny o umieszczenie w porządku obrad sesji lutowej punktu "informacja o planie remontów dróg na 2001" z przedstawieniem opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych dotyczącej tego planu oraz dla zobrazowania informacja Powiatowego Zarządu Dróg o wykonaniu budżetu za 1999 i 2000 rok w podziale na jednostki samorządu terytorialnego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie w/w wniosek.

Za przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła wniosek.
Radny pan M. Cecerko - powiedział, że wcześniej został przegłosowany statut ZOZ w Chełmnie, w związku z tym zapytał czy były dwa dokumenty, bo jest kartka z poprawkami i czy uchwała składała się z tych dokumentów.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że tak a ta druga to był aneks do pierwotnego statutu, ponieważ materiały były wcześniej przekazane a później zauważono jeszcze pewne niedoskonałości w tym statucie. Rada Społeczna ZOZ spotkała się kolejny raz w dniu 29 stycznia br. i po nim uchwałą Rady Społecznej powstał ten drugi dokument.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że w § 2 pkt. 4 jest chyba sprzeczny z obowiązującymi przepisami, bo jest napisane, że świadczenia zdrowotne są udzielane za częściową odpłatnością lub odpłatnie na rzecz ludności i innych jednostek organizacyjnych z poza obszaru działania powiatu. Następnie powiedział, że z województwa kujawsko - pomorskiego chyba każdy ma prawo korzystać z nieodpłatnego świadczenia. Poprosił o wyjaśnienie radcy prawnego. Następnie powiedział, że jak weźmie się tą poprawkę to jak tekst jednolity będzie czytany to dwa razy w § 3 występuje punkt 2. Ze statutu wynika również, że ZOZ w Chełmnie POZ - em nie będzie się zajmował.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że jest POZ ujęty w statucie.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że sesja na temat dróg, gdzie będzie mowa o planie i podziale środków będzie tematem kontrowersyjnym, ponieważ tam gdzie dzieli się środki tam zawsze jest wiele emocji ale żeby nie było niedomówień poprosił Dyrektora PZD o przygotowanie kryteriów tego podziału środków a więc ilość kilometrów w poszczególnych gminach dróg powiatowych, stan tych dróg i dlaczego takie decyzje zapadają a nie inne. Następnie powiedział, że jakby przyjrzeć się temu podziałowi to wychodzi z niego, że jedne gminy dostają więcej a drugie mniej.
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział, że ponieważ w tej sprawie najbardziej kompetentna jest Komisja Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych, która objechała wszystkie drogi powiatowe i jeżeli radni chcą podważać autorytet Komisji to zaproponował żeby radni objechali wszystkie drogi i wtedy będą kompetentni żeby zdecydować czy tak należy podjąć tą decyzję.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że chodzi w tej sprawie jedynie o to żeby wszystkich radnych zapoznać jaki jest plan remontu dróg, bo jak powiedziała mówczyni osobiście nie wie jakie drogi są w planie do remontowania i o przepływ informacji a nie o podważanie autorytetu Komisji.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że jeżeli chodzi o tą odpłatność za świadczenia opieki zdrowotnej świadczone przez ZOZ to ZOZ w ramach ubezpieczenia społecznego świadczy wszystkie usługi nieodpłatnie, natomiast może świadczyć pewne świadczenia odpłatnie zgodnie ze statutem wynikające z odrębnych porozumień jeżeli np. jakiś zakład pracy ma specyficzny problem związany z badaniami pracowników do może to zlecić ZOZ - owi i on to zrobi, chodzi o to aby nie ograniczać ZOZ - u w tej kwestii. Natomiast niezależnie od tego ZOZ zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych musi świadczyć usługi na podstawie środków przekazanych z Kasy Chorych. Jest zapisane, że ZOZ może świadczyć usługi również z poza zakresu działania wymienionego w statucie i może świadczyć je na zasadach odpłatności.
Radna p. H. Murawska - powiedziała, że wszyscy lekarze w ZOZ - ie dostali listy gdzie Kasa Chorych zawarła z różnymi poza Chełmnem instytucjami służby zdrowia kontrakty, także można leczyć się w innych miejscowościach ale tylko w tych, w których Kasa Chorych zawarła umowę.

Do punktu 29.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XXIII sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki