Protokół nr XIX/2000
z XXII Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 29 grudnia 2000 r.

Sesja odbyła się w dniu 29 grudnia 2000 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 16:35.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 24, co stanowi 96 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawa przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok.
9. Sprawa zmiany Uchwały Nr XIX/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok.
10. Sprawa zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
11. Sprawa zmiany Uchwały Nr XVIII/81/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego, dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
12. Sprawa ustalenia wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 2000.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XVII sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest 20, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że proponowany porządek obrad ulegnie zmianie ponieważ Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponuje trzy dodatkowe sprawy. Związane jest to z tym, że na dzień kiedy wysyłane były materiały na sesję nie było jeszcze wszystkich dokumentów oraz opinii i dopiero po ich zebraniu Zarząd postanowił wprowadzić te punkty na sesję. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o zaproponowanie zmian do porządku obrad.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w imieniu Zarządu Powiatu chciałby wnieść o przyjęcie dodatkowych trzech punktów do porządku obrad:
- jako punktu 10 Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie, która wiąże się tak ze sprawami formalnymi tzn. nowymi zadaniami, które w tym roku doszły jaki i z powołaniem z dniem 1 stycznia 2001 roku oddziałów zamiejscowych w gminach, które będą zajmowały się komunikacją.
- jako punktu 11 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/81/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego, dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. Następnie mówca dodał, że 3 listopada ukazała się zmiana do Rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie, która obejmuje domy dziecka. Poprzednia uchwała Rady Powiatu w Chełmnie nie obejmowała domów dziecka.
- jako punktu 12 Uchwała w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 2000, są to wydatki, które Zarząd proponuje przenieść na przyszły rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że:
do punktu 10 dodaje:
- referuje: Starosta
- dyskusja
- przyjęcie uchwały /druk nr 3/
do punktu 11
- referuje: Starosta
- opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
- dyskusja
- przyjęcie uchwały /druk nr 4/.
do punktu 12
- referuje: Starosta
- opinia Komisji Budżetu i Finansów
- dyskusja
- przyjęcie uchwały /druk nr 5/
Następnie mówca powiedział, że jako autopoprawkę chciałby wnieść w punkcie 8 po podpunkcie "referuje: Starosta" podpunkt "opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej". Następnie zapytał czy ktoś z radnych chciałby wnieść jakieś zmiany do zaproponowanego porządku obrad. W związku z brakiem propozycji poddał pod głosowanie projekt porządku obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.

Za przyjęciem głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że do dzisiejszej sesji nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z XXI sesji Rady Powiatu w Chełmnie i w związku z tym zaproponował jego przyjęcie przez głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z XXI sesji Rady Powiatu głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z XXI sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w okresie pomiędzy sesjami Zarząd odbył 6 posiedzeń. Oprócz przygotowywania materiałów na XXII sesję i codziennych spraw jak np. aneksy organizacyjne zajmował się następującymi zagadnieniami:
- sprawą ustalenia czynszu w budynku przy ul. Słowackiego dla podmiotów, które będą się tam znajdowały od 1 stycznia 2001 r. czyli dla stomatologów i protetyków. Ustalono, że stomatolodzy będą płacili trochę niższą niż pierwotnie Zarząd zaproponował stawkę czynszu pod warunkiem, że zatrudnią dzisiaj pracujące tam pielęgniarki jako swoją pomoc, tak aby to przekształcenie odbyło się dla niektórych osób w miarę bezboleśnie. Natomiast dla protezowni ustalono preferencyjną stawkę czynszu na pierwszy kwartał biorąc pod uwagę na razie wynegocjowany kontrakt z Kasą Chorych, Zarząd ma nadzieję na renegocjacje i wtedy być może będzie można ustalić wyższy czynsz. Preferencja polega na tym, że za pierwszy kwartał nie będzie w ogóle czynszu, będą tylko opłaty za korzystanie z wszystkich mediów. Liczniki zostaną zainstalowane na koszt zainteresowanych stron.
- podjął decyzje o utworzeniu dwóch klas dla uczniów, którzy w roku 2001 nie uzyskają promocji. Dotyczy to klasy ogólnokształcącej w ZSR w Grubnie i klasy zawodowej w ZSZ w Chełmnie, ponieważ powstała by luka, która spowodowałaby, że uczniowie którym się nie powiodło nie mogliby kontynuować edukacji.
- dokonał przesunięcia środków finansowych na zakup wymiennika ciepła dla sanitariatu w LO w Chełmnie. Akurat powstają tam sanitariaty przy kotłowni, która została oddana do użytku. Przez to, że kotłownia nie posiadała wymiennika ciepła nie mogła być do tych sanitariatów doprowadzona ciepła woda. Zarząd uznał, że należy tą sprawę załatwić kompleksowo, zwłaszcza, że wymiennik ciepła umożliwi docelowo objęcie ciepłą wodą całego obiektu LO w Chełmnie.
- kilka posiedzeń Zarządu zajęła problematyka wniosków pokontrolnych, które wyniknęły z bardzo drobiazgowej kontroli jaka miała miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczy. W wyniku tej kontroli doszło do zawieszenia Dyrektora DPS w pełnieniu obowiązków. Sprawa dalej jest badana.
- sprawą dworku w Bartlewie. Gmina Lisewo złożyła taką ofertę aby ten dworek przeznaczyć na obiekt użyteczności publicznej. Po wizji w tym dworku Zarząd pomyślał o Domu Pomocy Społecznej ale tu konieczne są jeszcze uzgodnienia z Wojewodą ponieważ w pobliżu znajduje się obiekt rolniczy, który pewną dozę hałasu emituje i nie wiadomo czy w ogóle DPS w takim miejscu może powstać.
- przyjął Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy. Po tym jak PUP w 2000 roku przeszedł w gestię powiatu zaszła potrzeba dostosowania regulaminu organizacyjnego jaki PUP ma zwłaszcza, że doszły też nowe zadania takie jak kontrola legalności zatrudnienia i trzeba było te zadania przypisać odpowiednim pracownikom. Zadania które przekazał Wojewódzki Urząd Pracy trzeba było przypisać odpowiednim komórkom organizacyjnym. Oczywiście to miało miejsce od 1 stycznia 2000 roku ale dla uregulowania formalnych spraw konieczne jest przyjęcie tego regulaminu.
- uzyskał od Wojewody jako kolejną decyzje majątkową majątek PUP w Chełmnie. W chwili obecnej Zarząd czeka na jeszcze dwie decyzje dotyczącą ZOZ - u w Chełmnie oraz ZSR w Grubnie, gdzie jest dyskusyjna sprawa chociaż chyba już powoli przesądzona, że grunty Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa także będą mogły być przekazywane powiatom.
- podpisał umowę z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym na przejęcie tego zakładu z dniem 1 stycznia 2001 roku jako Domu Pomocy Społecznej. Zakład, który znajduje się przy dzisiejszym DPS przy ul. Dominikańskiej 40, gdzie opieką objęte są bardzo małe dzieci oraz osoby starsze do tej pory działał jako zakład opiekuńczo - leczniczy finansowany bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia, które w połowie 2000 roku wypowiedziało tą umowę. Aby umożliwić dalsze istnienie tego zakładu Zarząd Powiatu podpisał umowę na prowadzenie go jako Domu Pomocy Społecznej pod warunkiem uzyskania dotacji od Wojewody. Do dnia dzisiejszego Zarząd nie uzyskał jeszcze informacji o dotacji ale powinna ona się pojawić w najbliższych dniach. Także w styczniu będzie dokonywana prawdopodobnie korekta budżetu na 2001 rok o środki na ten DPS w Chełmnie.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że na XXI sesji Rady Powiatu tylko jedna uchwała została powierzona do wykonania przez Zarząd:
- uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok. Uchwała ta została wprowadzona w życie.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przekazał, że w okresie między sesjami nikt z radnych nie złożył interpelacji w związku z tym zapytał, czy ktoś chciałby to uczynić.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że interpelację składa na prośbę wsi Borówno w Gminie Chełmno i kieruje ją do Starosty Chełmińskiego aby wystąpił do Rejonu Dróg Publicznych w Bydgoszczy o postawienie znaków ograniczenia szybkości we wsi Borówno na drodze wojewódzkiej Chełmno - Bydgoszcz przez Borówno, Czarże. Wieś Borówno to bardzo zwarta zabudowa po byłej Spółdzielni Produkcyjnej. Jest tam osiedle około 30 budynków na długości około 200 metrów, jest tam przystanek autobusowy, sklep, klub, ponad to z tego miejsca są zabierane dzieci do szkoły w Kokocku. Usytuowanie terenu jest na lekkim zakręcie i na wzgórku, także to jest miejsce niewidoczne i o wypadek nie trudno bo nie ma żadnych ograniczeń. Mieszkańcy wsi Borówno proszą aby na odcinku około 0,5 km postawić białe tablice miejscowości, które automatycznie ograniczają szybkość a tam gdzie jest ta zwarta zabudowa o ile przepisy by na to pozwalały zmniejszenie szybkości do 40 km/h. Następnie powiedział, że drogi wojewódzkie na dzień dzisiejszy są bardzo śliskie, nigdzie nie było sypane i również na to należałoby zwrócić uwagę.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem osób które by chciały złożyć interpelację przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 8.
Sprawa przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że Rada Powiatu w Chełmnie ma taką dobrą tradycję, że na ostatniej sesji w roku przyjmowany jest budżet powiatu na rok następny. Następnie przedstawił projekt uchwały na druku nr 1 /załącznik nr 3 do protokołu/ i poprosił o wprowadzenie do tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że nie będzie omawiał projektu tego budżetu, który wszyscy radni posiadają, był on dosyć szeroko omawiany na posiedzeniach komisji. Następnie powiedział, że przedstawi założenia, które legły u podstaw tego budżetu powiatu. Jak mówca powiedział kwotowo w porównaniu do budżetu na rok 2000 budżet na 2001 rok nie jest postępowy. Kwoty dochodów są niższe od dochodów tegorocznych. Wiąże się to w głównej mierze ze zmniejszeniem kwot dotacji jakie do powiatu chełmińskiego mają spłynąć co wiąże się z przyjęciem w budżecie państwa zasady, że znów obcina się wydatki rzeczowe o 25%. Widać to bardzo wyraźnie przy dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej, gdzie tegoroczny budżet wynosił 7.800 000 zł a przyszłoroczny ma wynieść 6.700 000 zł., więc o 1.100 000 zł. mniej środków przyznane jest na tą dotacje, pomimo, że żadne zadanie z zakresu administracji rządowej praktycznie nie odpadło. Wyższe są natomiast planowane wydatki od wydatków tegorocznych co wiąże się z deficytem budżetowym w wysokości 897.000zł, po odjęciu kwoty rezerwy deficyt wyniesie 706 000 zł. We wszystkie poprzednie budżety powiat chełmiński wchodził z deficytem i dlatego jest propozycja deficytu także na rok 2001, ponieważ Zarząd ma nadzieję, że uda się go zredukować. Przekonanie to oparte jest na:
1. nadwyżce budżetowej, która w tym roku zostanie na pewno wypracowana i to nadwyżce wyższej niż ta, która jest przedstawiana w dzisiejszej uchwale ponieważ już wiadomo, że pewne wydatki nie zostaną wykonane z różnych przyczyn, także z racji tego, że niektóre dochody tegoroczne nie będą w 100% zrealizowane, ale częściowo dochody będą zrealizowane a wydatki nie zostaną poczynione. Tak na przykład będzie w oświacie, gdzie Zarząd ma nadzieję przesunąć część środków nie wydanych w tym roku na rok 2001.
2. tym, że powiat ma niedoszacowaną subwencję oświatową i można to powiedzieć z całym przekonaniem, ponieważ to co powiat dostał jako projekt subwencji przygotowany został w oparciu o dane za 1999 rok, natomiast ostateczna subwencja ma być udzielona w oparciu o dane za 2000 rok. Dla powiatu chełmińskiego jest to olbrzymia różnica, ponieważ liczba uczniów bardzo znacząco się różni pomiędzy rokiem 1999 a 2000. Wiąże się to z decyzjami jakie podjęto o utworzeniu nowych klas w ZSR w Grubnie i LO w Chełmnie, także z różnicami w szkołach niepublicznych w liczbie uczniów. Więc docelowo ta subwencja oświatowa powinna być troszeczkę wyższa zwłaszcza, że w tej chwili jest 106 tys. zł. deficytu na oświacie w projekcie budżetu na 2001 rok.
Zarząd Powiatu uważa, że istotne jest kontynuowanie inwestycji z budżetu powiatu ponieważ to one stanowią czynnik rozwoju jednostek podległych powiatowi. Tych inwestycji w przyszłorocznym budżecie jest zapisanych co najmniej kilka:
- likwidacja kotłowni w internacie Szkoły Specjalnej. Zarząd otrzymał zapewnienie z WFOŚiGW na dotacje dla tej kotłowni,
- przeprowadzenie remontu kapitalnego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i w zależności od nadwyżki na początku przyszłego roku Zarząd przedstawi dalsze propozycje inwestycji oświatowych,
- jednym z największych zamierzeń na przyszły rok będzie remont budynku przy ul. Dworcowej 27, gdzie miało by mieścić się Starostwo Powiatowe.
- trzeci taki bardzo wyraźny nurt to będą inwestycje na drogach, w pozycji remonty są środki na rozliczne działania związane nie tyle z budową nowych dróg co kładzeniem nakładek asfaltowych na te dzisiaj istniejące.
Te trzy nurty : oświata, administracja i drogi zostaną w przyszłorocznym zachowane. Takie były założenia, które legły u podstaw planowania tego budżetu powiatu. Przyszły rok jest także pierwszym rokiem, w którym powiat chce pomóc ZOZ - owi w Chełmnie. Po raz pierwszy została zaplanowana dotacja na ZOZ w kwocie 65 tys. zł. Wstępnie była mowa o 115 tys. zł. i Zarząd Powiatu nie wycofuje się z tego i uważa, że pozostałe środki znajdą się poprzez utworzenia nowego miejsca pracy z PFRON - u, gdzie przewidziane są bardzo duże środki, które można wydać na rzeczówkę. W tym roku dzięki temu utworzono system monitoringu ulic w mieście, w przyszłym roku tymi środkami powiat chciałby wspierać swoje jednostki organizacyjne, te które mają takie potrzeby. Jedną z takich jednostek byłby ZOZ w Chełmnie, gdzie stworzono by takie miejsce pracy i można by wykorzystać te środki na zaangażowanie inwestycyjne w OIOM, bądź inne rzeczy w zależności od tego jakie będzie zapotrzebowanie i jakie będą możliwości finansowe w tym względzie. Tą kwotą 65 tys. zł. Zarząd chce pokazać, że nie zostawia ZOZ - u samemu sobie, że widzi pozytywne przemiany tam zachodzące. Te zmiany widać chociażby po tym jak mały dług w porównaniu do innych jednostek służby zdrowia ZOZ w Chełmnie powinien mieć na koniec 2001 roku. Pozostawione są też środki na wsparcie innych działań społecznych tak kulturalnych jak i sportowych w przyszłym roku oraz na dożynki powiatowe. Zarząd chciałby zgodnie z wnioskiem Komisji Rolnictwa i Leśnictwa poszerzyć wydatki o konkurs na najpiękniejszą zagrodę. Te środki ujęte zostały w PFOŚiGW. Tak wyglądają podstawowe założenia do budżetu powiatu na 2001 rok.
O godz. 15:40 na sesję przybyli radni p. P. Jankowski oraz p. M. Cecerko.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do budżetu powiatu chełmińskiego na 2001 rok /załącznik nr 4 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński - odczytał opinię w w/w sprawie /załącznik nr 5 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - otworzył dyskusją i w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXII/95/2000 w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok /załącznik nr 6 do protokołu/. Następnie podziękował Skarbnikowi Powiatu, Zarządowi Powiatu za skonstruowanie tego budżetu, za dotrzymanie terminów, które wynikały z Uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Podziękował również zarządowi za przyjęcie wszystkich propozycji zmian wysuniętych przez poszczególne komisje Rady Powiatu oraz komisjom za oddanie się sprawie projektu, za niejednokrotne omówienie na posiedzeniach komisji. Wszystko to spowodowało, że budżet na 2001 rok został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu 9.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XIX/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 7 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - omówił projekt uchwały w w/w sprawie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński - odczytał opinię w w/w sprawie /załącznik nr 8 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXII/96/2000 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok /załącznik nr 9 do protokołu/.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę od godz. 16:05 do godz. 16:15.

Do punktu 10.
Sprawa zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 10 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że Zarząd proponuje trzy różne zmiany w Regulaminie Organizacyjnym:
- utworzenie oddziałów zamiejscowych w Chełmnie, Stolnie, Lisewie, Kijewie Królewskim, Unisławiu i Papowie Biskupim, które pozostaną w strukturze Wydziału Spraw Społecznych i zajmować się będą zadaniami z zakresu komunikacji na obszarze gmin, w których mają siedzibę.
- podzielenie Wydziału Geodezji i Administracji Budowlanej. Jest propozycja aby podzielić go na Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Inwestycji. Ta propozycja wynika z tego, że różnią się zadania wykonywane w ramach tego wydziału, jest coraz więcej zadań inwestycyjnych prowadzonych tak w placówkach podległych powiatowi jaki i przez sam powiat. Zarząd sądzi, że w przyszłości zostaną przejęte inwestycje prowadzone w placówkach podległych powiatowi. Sugerują to sami Dyrektorzy placówek, chociażby remont kapitalny Przychodni Psychologiczno - Pedagogicznej, w którym Starostwo bardzo intensywnie pomaga, chociaż Dyrektor PPP najszczęśliwsza byłaby gdyby Starostwo przejęło tą inwestycję. Nie należy się tu dziwić ponieważ do prowadzenia remontów potrzebna jest już odpowiednia wiedza inżynieryjno - budowlana i komuś kto nie miał do czynienia z tego typu sprawami trudno jest to prowadzić. Są też negatywne doświadczenia z tego roku związane z Centrum Kształcenia Specjalnego przy SOSW, gdzie przepadły pieniądze od wojewody, ponieważ nie zaczęto remontu. Gdyby inwestorem był od początku Zarząd Powiatu a nie Dyrektor SOSW to te pieniądze zostałyby wydane i to Centrum Kształcenia Specjalnego powstałoby tam. Stąd jest propozycja powołania samodzielnego, podległego Wicestaroście Chełmińskiemu Referatu, który zająłby się z jednej strony typową administracją architektoniczno - budowlaną czyli wydawaniem pozwoleń na budowę i użytkowania a z drugiej strony, który zająłby się inwestycjami i byłby bezpośrednio za to prowadzenie inwestycji odpowiedzialny. W przyszłym roku czeka powiat remont kapitalny budynku przy ul. Dworcowej 27 czy wymiana kotłowni w internacie SOSW w Chełmnie, remont PPP w Chełmnie. Wraz z powstaniem tego referatu został przewidziany w projekcie budżetu dodatkowy etat dla tego referatu. Zostały zakupione odpowiednie programy do kosztorysowania i Zarząd chce część zadań zlecanych na zewnątrz takich jak kosztorysowanie czy kwestie związane z nadzorem przejąć na czym zaoszczędzi. Zakup programu do kosztorysowania zwrócił się po jednym kosztorysie, który został przez pracowników Starostwa przygotowany. Jednak dwie osoby nie są w stanie tego prowadzić, bo dwie osoby powinny zająć się administracją architektoniczną.
- nowe zadania jakie doszły do Wydziału Spraw Społecznych, zadania związane z tegoroczną zmianą ustaw, Wydział wykonuje te wszystkie zadania bo większość to zadania oświatowe i to ten Wydział prowadzi oświatę ale ponieważ w Regulaminie Organizacyjnym są wypisane wszystkie zadania Zarząd chce poszerzyć je o te dodatkowe zadania. Natomiast cała reszta to jest podział czynności pomiędzy wydział geodezji a nowo powstały referat.
Zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że na str. 7 projektu uchwały należałoby wpisać w ppkt. c "stosowania wyrobów" zamiast "stosowania wyborów".
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że w § 1 pkt. 2 w ostatnim zdaniu należałoby poprawić wyraz "w którym" na "w których".
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXII/97/2000 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie /załącznik nr 11 do protokołu/.

Do punktu 11.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XVIII/81/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego, dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 4 /załącznik nr 12 do protokołu/. Następnie powiedział, że Starosta Chełmiński powiedział już o jaką zmianę chodzi wprowadzając ten punkt do porządku obrad. Mówca poprosił aby Starosta Chełmiński uzupełnił wykropkowane w uchwale miejsce o konkretną wartość liczbową.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w imieniu Zarządu Powiatu proponuje wysokość dodatku w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego. Ta propozycja wiąże się z przyjętą przez Radę wcześniej uchwałą, w której w takiej wysokości dodatek ten został przyznany wychowawcom w Internacie SOSW w Chełmnie. Ponieważ Internat SOSW tak praktycznie spełnia wymogi Domu Dziecka, znaczna część dzieci, które się tam znajdują przebywa tam całorocznie. Dzieci pochodzą z różnych rodzin także patologicznych, są tam dzieci ze schorzeniami wymagającymi wysiłku od wychowawców. Zarząd uznał, że praca w Domu Dziecka w Chełmnie jest porównywalna z pracą wychowawców w Internacie SOSW i proponuje dla nich dodatek w takiej samej wysokości czyli 25% wynagrodzenia zasadniczego.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie p. M. Jakubowska - odczytała opinię w w/w sprawie /załącznik nr 13 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXII/98/2000 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/81/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego, dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego /załącznik nr 14 do protokołu/.

Do punktu 12.
Sprawa ustalenia wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 2000.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 5 /załącznik nr 15 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że Zarząd proponuje aby trzy wydatki częściowo inwestycyjne przenieść na rok przyszły. Wiąże się to z różnymi czynnikami, które uniemożliwiły zrealizowanie tych wydatków w roku bieżącym i Zarząd proponuje aby zostały one zrealizowane do 31 października 2001 roku. Dotyczy to:
- remontu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
- zakupu samochodu dla ZSR w Grubnie
- zakup kolejnej kamery do monitoringu ulic.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński - odczytał opinię w w/w sprawie /załącznik nr 16 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXII/99/2000 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 2000zmiany /załącznik nr 17 do protokołu/.

Do punktu 13.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że biorąc pod uwagę fakt, że nie wszyscy radni znają aktualną sytuację powstałą po odmowie sprzedaży Starostwu budynku przy ul. Harcerskiej 1 poprosił aby Starosta Chełmiński zreferował radnym jak sprawa na dzień dzisiejszy wygląda i jakie są aktualne propozycje Zarządu Powiatu w tej sprawie.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że jak radni pamiętają były prowadzone negocjacje z Miastem odnośnie tego budynku praktycznie od 9 miesięcy. W pierwszej rozmowie jaką Zarząd Powiatu odbył z Zarządem Miasta a także we wcześniejszych rozmowach prowadzonych przez mówcę i Wicestarostę Zarząd Miasta deklarował wole sprzedaży Starostwu budynku przy ul. Harcerskiej. Później Miasto uznało, że koszt adaptacji budynku przy ul. Dworcowej 27 na mieszkania byłby olbrzymi i zaczęto rozmawiać o sprzedaży tego obiektu po ocenach oszacowanych przez biegłego. Wspólnie Zarząd Powiatu i Zarząd Miasta zleciły wycenę obu obiektów, których wartość okazała się do siebie podobna, była różnica niewielka i Starostwo musiałoby kilka tysięcy złotych dopłacić za budynek przy ul. Harcerskiej. W późniejszym okresie pojawiły się następne warunki ze strony Zarządu Miasta polegające na : - finansowaniu w połowie gazety "Nadwiślanin"
- sfinansowania Biblioteki Miejskiej przekształconej w Miejsko - Powiatową
- bezpłatnego przekazania gruntu na terenie PKP pod dworzec autobusowy.
Te warunki zostały przez Powiat zaakceptowane. Podpisane zostało odpowiednie porozumienie pomiędzy Zarządem Miasta i Zarządem Powiatu. Odzwierciedlenie tego porozumienia było w budżecie na 2001 rok gdzie zaplanowane były środki na gazetę "Nadwiślanin" oraz Bibliotekę Miejsko - Powiatową. Następnie mówca powiedział, że z pierwszej sesji Rady Miasta, na której temat ten miał być rozpatrywany, z sesji, która była praktycznie 6 miesięcy po rozpoczęciu tych negocjacji, gdzie wydawało się, że wszystko jest dograne punkt w tej sprawie został zdjęty z porządku obrad przez Burmistrza Miasta Chełmna. Jak mówca powiedział po kolejnym doprecyzowaniu tego porozumienia odbył osobiście spotkania z Klubem Radnych "Twoje Chełmno 2001", który w całości obiecało wesprzeć ten projekt uchwały oraz z Radnymi "SLD" i "Twoje Chełmno 2001" na którym padały rożne pytania na temat porozumienia, nie padały żadne zastrzeżenia co do tej transakcji. Dwa dni później w trakcie posiedzeniu Zarządu Powiatu Burmistrz Miasta Chełmna przekazał informacje, że Klub SLD także jednogłośnie poparł zaproponowany projekt uchwały. Następnie mówca powiedział, że w związku z tym faktem został zaproszony na sesję, na której tenże projekt uchwały miał zostać przegłosowany. Na 5 min. przed sesją mówca dowiedział się, od grupy radnych koalicyjnych, że proponuje się poza tymi warunkami związanymi z Biblioteką i "Nadwiślaninem" oraz terenem po PKP sprzedaż Starostwu tego obiektu przy ul. Harcerskiej 1 za kwotę 450 tys. zł., i że ma podjąć decyzję czy Starostwo kupi czy nie za tą kwotę omawiany budynek. W związku z tą sytuacją mówca powiedział, że nie jest władny do podjęcia takiej decyzji, ponieważ zgodnie z prawem powiat jako samorząd nie może kupić żadnego obiektu za cenę wyższą niż oszacowana przez biegłego lub za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Nie ma takiej prawnej możliwości aby Zarząd czy Rada Powiatu decydowały, że coś od kogoś kupią za kwotę wynegocjowaną. Dotyczy to tak samo gminy, samorządu wojewódzkiego i Skarbu Państwa. Jak powiedział mówca jego argumentacja nie wpłynęła na zmianę decyzji, w związku z tym poprosił Przewodniczącego Rady Miasta o zwolnienie z udziału w sesji. Przewodniczący Rady Miasta zwolnił mówcę z udziału w tej sesji. Po tym zdarzeniu uznano na posiedzeniu Zarządu Powiatu uznano, że dalsze negocjacje z Miastem stają się niezasadne, ponieważ nie widać po drugiej stronie woli sprzedaży Starostwu w/w obiektu. Następnie mówca powiedział, że nie wspomniał o jeszcze jednym warunku, który pojawił się w między czasie polegającym na tym, że Starostwo zostawia salę MMKS - owi i 1/3 tego obiektu będzie w bezpłatnym władaniu MMKS - u na co także powiat przystał i co zmienia kwotę wyszacowaną przez biegłego ponieważ powiat płaci za całość mimo, że ma prawo do zagospodarowania 2/3 tego obiektu. W związku z tym przystąpiono do ponownej analizy zagospodarowania budynku przy ul. Dworcowej 27 i innych obiektów będących w gestii powiatu. Uznano, że powiat jest w stanie znaleźć dla siebie miejsce we własnych pomieszczeniach, i że to rozwiązanie nie będzie złe, że powiat będzie miał możliwości większe niż w obecnej siedzibie, zwłaszcza, że cały obiekt przy ul. Dworcowej 27 jest własnością powiatu łącznie z parkingiem znajdującym się na terenie tego obiektu. Zarząd zlecił Wydziałowi Geodezji aby jeszcze raz dokonał oceny tego obiektu. Okazało się, że obiekt ten nie jest w takim złym stanie technicznym np. wymiana stropów, o której wcześniej była mowa nie jest konieczna. Konieczne będzie częściowa wymiana podłóg ale nie stropów. Pomysł Zarządu jest taki, żeby ten budynek opuścić jak najszybciej, wyprowadzić się z niego w ciągu kilku miesięcy do dwóch obiektów przy ul. Słowackiego i ul. Dworcowej a raczej dolnej części tego obiektu. W ciągu następnych kilku miesięcy wyremontować pozostałą część obiektu przy ul. Dworcowej 27. Istnieje pewna koncepcja takiego dostosowania budynku przy ul. Dworcowej 27 aby nie powodować uciążliwości pomiędzy lokatorami tam się znajdującymi a Starostwem Powiatowym. Wydaje się że koncepcja ta jest całkiem realna do przeprowadzenia ale jak powiedział mówca nie chce o niej teraz mówić ponieważ jest wiele stron, które muszą wziąć udział w tej dyskusji a nie wszystkie strony jeszcze o tym wiedzą. Jest jednak realna koncepcja, że urząd będzie całkowicie oddzielony od mieszkańców. Obiekt na ul. Dworcowej daje też szansę skumulowania całego Starostwa Powiatowego w Chełmnie w jednym miejscu, chociaż niektóre jednostki podległe takie jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zostały by w budynku przy ul. Słowackiego. Starostwo jako całość było by w jednym miejscu łącznie z salą narad, która będzie powierzchniowo większa od obecnej. Będzie ona trochę inaczej wyglądała, ponieważ będzie dłuższa i węższa ale to będą minimalne wielkości. Taką koncepcję Zarząd chce zrealizować. Ogłoszony został przetarg na wykonanie remontu kapitalnego obiektu przy ul. Dworcowej 27. Mowa jest o remontach wewnętrznych a nie o elewacji zewnętrznej. Terminy są takie, że parter ma być wyremontowany do końca marca, natomiast pozostała część budynku do końca czerwca 2001 roku, tak aby z dniem 1 lipca 2001 Starostwo Powiatowe znalazło się całkowicie w tamtym obiekcie. W między czasie adaptacji biur będzie podlegał także budynek przy ul. Słowackiego, gdzie od dwóch tygodni działa tam PCPR, od pierwszego lutego ma być uruchomiona część gdzie docelowo ma być PCPR i Inspekcja Nadzoru Budowlanego i na koniec marca lub początek kwietnia oddać tą pozostałą część gdzie znalazłaby się tymczasowo na kilka miesięcy reszta biur. Zarząd chciałby aby Starostwo jak najszybciej opuściło ten budynek aby nie ponosić zbędnych kosztów tak dzierżawy jak i kosztów eksploatacyjnych, zwłaszcza, że w obiektach należących do powiatu te koszty i tak powiat ponosi. Zarząd Powiatu chciałby także rozpocząć negocjacje z Miastem na temat tego budynku i kosztów jakie tutaj powiat poniósł. Starostwo ma dwie możliwości wyboru, może z tego budynku wszystko co jest zabrać i to się przyda w nowej siedzibie lub Miasto może to od nas odkupić i na ten temat Zarząd Powiatu chciałby dyskutować.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - podziękował radnym za zaangażowanie, za mądrość polityczną, za to, że radni skupiają się wokół pewnych idei, które na co dzień konsekwentnie realizują. Następnie życzył zebranym zdrowia, szczęścia oraz satysfakcji pełnieniu tej ważnej roli radnego powiatu chełmińskiego. Podziękował również przedstawicielom prasy, którzy przez ten cały rok uczestniczyli w posiedzeniach Rady Powiatu i zaprosił do uczestniczenia w roku 2001.

Do punktu 14.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XXII sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki