Protokół nr XVIII/2000
z XXI Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 29 listopada 2000 r.

Sesja odbyła się w dniu 29 listopada 2000 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 18:00.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 23, co stanowi 92 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawa informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu i o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
9. Sprawa informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu.
10. Sprawa zmiany Uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 16 grudnia 2000 roku w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Chełmnie.
11. Sprawa zmiany Uchwały Nr XIX/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok.
12. Sprawa informacji Zarządu Powiatu dotyczącej rozwiązań problemu ewidencji pojazdów i wydawania praw jazdy na terenie Powiatu Chełmińskiego od 1.01.2001 r.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XXI sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest 23, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zaproponował dwie autopoprawki. Jak powiedział mówca w związku z tym, że na dzisiejszą sesję Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie przyjechał specjalnie z Warszawy i o godzinie 17:00 musi tam wracać zaproponował aby zamienić kolejność punktów, w związku z czym pkt. 9 zostanie umieszczony jako pkt. 8. Za zmianę przeprosił przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska p. Sz. Buraka. Druga autopoprawka dotyczy wprowadzenia do porządku obrad pkt. 12 o następującym brzmieniu : "Sprawa informacji Zarządu Powiatu dotyczącej rozwiązania problemu ewidencji pojazdów i wydawania praw jazdy na terenie Powiatu Chełmińskiego od 1.01.2001 r." Mówca powiedział, że wprowadza ten punkt ponieważ wpłynęły pisma w tej sprawie od p. M. Jabłońskiego, p. M. Misiaszka, p. D. Śliwińskiego, p. M. Drzymalskiego, jednak wpłynęły one kiedy materiały na sesję zostały już wysłane, co uniemożliwiło wprowadzenie go wcześniej. O zamiarze wprowadzenia tego punktu Przewodniczący Zarządu Powiatu Chełmińskiego został wcześniej powiadomiony w celu przygotowania się do jego omówienia. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub chciałby zaproponować zmiany w przedstawionym projekcie porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu w Chełmnie. W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad wraz z wniesionymi do niego poprawkami.

Za przyjęciem głosowało 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXI sesji.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że do dzisiejszej sesji nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z XX sesji Rady Powiatu w Chełmnie i w związku z tym zaproponował jego przyjęcie przez głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z XX sesji Rady Powiatu głosowało 24 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z XX sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w czasie pomiędzy sesjami Zarząd odbył 9 posiedzeń. Ta wyjątkowa liczba posiedzeń Zarządu związana była z przygotowaniem projektu budżetu powiatu, który został radnym w dniu 11 listopada przedstawiony. Gro posiedzeń dotyczyło spraw budżetowych, tak posiedzeń związanych ze spotkaniami z Kierownikami Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży, jak i z analizą przedstawionych propozycji. Oprócz tego Zarząd zajmował się następującymi zagadnieniami:
- aneksami organizacyjnymi szkół,
- zmianami w budżetach niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych na wniosek ich kierowników. Wszystkie ważniejsze zmiany przedstawione są na dzisiejszej sesji w formie uchwały budżetowej,
- wyrażeniem zgody na przeprowadzenie centralnego finału olimpiady wiedzy i umiejętności rolniczych w Zespole Szkół Rolniczych w Grubnie. Taka propozycja wpłynęła do Zarządu od Komitetu Okręgowego Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Bydgoszczy. Widząc w tym promocję szkoły i celowość przeprowadzenia tej olimpiady wyrażono na to zgodę,
- wynegocjowano z Zarządem Miasta Chełmna porozumienie w sprawie biblioteki powiatowej. Dotyczyć ono ma przejęcia przez Miejską Bibliotekę wykonywania zadań Biblioteki Powiatowej. Wiązać się to będzie z przeznaczeniem na ta bibliotekę przez powiat w roku bieżącym posiadanej w budżecie kwoty 6000 zł, oraz zaplanowanej w projekcie budżetu na przyszły rok kwoty 12 tys. zł. na rzeczówkę i jednego etatu instruktora, który będzie zajmował się zadaniami biblioteki powiatowej. W 2001 roku miałaby być to kwota 18 tys. zł., co stanowi około 20% rzeczówki całej biblioteki. Wstępnie porozumienie to zostało na ostatniej sesji Rady Miasta zaakceptowane. Na najbliższej sesji Rady Miasta Chełmna zostanie przedstawiona uchwała w sprawie zmiany statutu biblioteki tak aby już statutowo to zagadnienie zostało unormowane i wtedy konieczne będzie już tylko podpisanie porozumień pomiędzy Zarządami i porozumienie to wchodzi w życie,
- analizowano problem Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Dyrektor SOSW zwrócił się z propozycją aby utworzyć takie Centrum zajmujące się dziećmi w wieku przed szkolnym. Okazało się, że tego rodzaju Centrum prawnie w chwili obecnej w ogóle nie mam racji istnienia, nie ma najmniejszych szans na uzyskanie dofinansowania do utrzymania tego Centrum. W związku z tym zaproponowano Dyrektorowi aby powrócić do sprawy szkoły zawodowej, o której była mowa przez cały rok jako tej która ma umotywowanie finansowe tzn. na utrzymanie jej powiat otrzyma środki. Z drugiej strony jest na to zapotrzebowanie społeczne, ponieważ uczniowie kończący gimnazjum mogą kontynuować naukę już tylko w tej szkole zawodowej, znaczna część kontynuuje, ale część z nich nie robi tego ze względu na dojazdy do Grudziądza, czy mieszkanie w internacie. Rodzice tych dzieci nie puszczają ich tam, gdyby jednak ta szkoła była w Chełmnie to większy krąg dzieci można by objąć edukacją.
- analizowano problem warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych. Zarząd uznała po analizie, że nie przyjmie tych warsztatów na budżet, ponieważ w dzisiejszym swoim kształcie są w stanie sfinansować swoją działalność przy pewnej swojej restrukturyzacji. Powiat i tak finansuje wszystkich nauczycieli pracujących w tych warsztatach, Zarząd nie widzi natomiast zasadności przejmowania księgowej, magazyniera na budżet powiatu, zwłaszcza, że ZSZ wysuwa ofertę aby przejąć księgowość tych warsztatów. Jak powiedział mówca Dyrektor ZSZ został zobowiązany jako, że warsztaty szkolne są takim gospodarstwem pomocniczym do przeprowadzenia analizy i wyciągnięcia wniosków. Zarząd uznał, że Starostwo nie ma tu żadnych kompetencji, gdyż gospodarstwo pomocnicze podlega pod konkretną jednostkę organizacyjną czyli ZSZ i tam powinny zapadać pewne decyzje.
- jedno z posiedzeń Zarządu wspólne z Komisją Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisją Budżetu i Finansów Rady Powiatu poświęcone było działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej za okres 5 miesięcy działalności nowego Dyrektora ZOZ p. K. Turkiewicza.
- na wniosek ZSR w Grubnie podjęto decyzję aby w następnym roku szkolnym kiedy nie będzie naboru do szkół średnich podjąć nabór do jednej klasy dla uczniów, którzy nie uzyskają promocji. Ogólnie rzecz biorąc Zarząd myśli o utworzeniu dwóch takich klasach. Jednej w ZSR w Grubnie i jednej w ZSZ w Chełmnie dla osób, które nie uzyskają promocji do następnej klasy aby nie powodować luki oświatowej, w której oni przez rok nie mieli by szansy kontynuowania nauki na poziomie szkoły średniej i dlatego istnieje zasadność podjęcia takiej decyzji.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że na XX sesji Rady Powiatu dwie uchwały zostały powierzone do wykonania Zarządu:
- uchwała w sprawie ustalenia liczebności przedstawicieli Rady Powiatu w składzie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie i wyboru tych przedstawicieli oraz powołania Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
- uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok przekazana została wszystkim zainteresowanym jednostkom.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przekazał, że w okresie między sesjami nikt z radnych nie złożył interpelacji w związku z tym zapytał, czy ktoś chciałby to uczynić. W związku z brakiem chętnych przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 8.
Sprawa informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu i o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że informacja w w/w sprawie została przez Komendanta Powiatowego PSP złożona i są to dwie informacje: o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu oraz o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Następnie poprosił Komendanta Powiatowego PSP p. A. Fronia o zreferowanie tematu.
Komendant Powiatowy PSP p. A. Froń - omówił złożone przez siebie informacje /załącznik nr 3 do protokołu/
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że jak wynika z przedłożonej informacji brakuje sprzętu do ratownictwa ekologicznego i chemicznego. Biorąc pod uwagę przebiegającą obok Chełmna trasę E1 i idące za tym zagrożenia, zapytał kto w przypadku powstania tego typu zagrożeń będzie mieszkańców rejonu ratował.
Komendant Powiatowy PSP p. A. Froń - powiedział, że PSP jest w systemie tzw. naczyń połączonych i do najbliżej jednostki wyposażonej w sprzęt do ratownictwa chemicznego jest niedaleko, ponieważ jest to Toruń. Przez czas dojazdu tej jednostki PSP w Chełmnie jest w stanie wejść w strefę zagrożenia, ponieważ strażacy posiadają ubrania gazoszczelne, ale przy jakimś większym wycieku z cysterny jednostka w Chełmnie nie jest w stanie cysterny takiej uszczelnić, a więc to zagrożenie będzie występowało. W razie jakiegoś takiego zdarzenia w miarę możliwości chronić będzie jednostka z Chełmna a następnie wezwane jednostki z Torunia i Bydgoszczy. Kwestia przyjazdu jednostek wyspecjalizowanych do Chełmna to jest w granicach 30 minut. Ten czas to jest czas działania ratowników z Chełmna wyposażonych w sprzęt pozwalający na podejście ale nie pozwalający na unieszkodliwienie nie mówiąc o neutralizacji. Żadnej z takich straży pożarnych jak w Chełmnie nie stać na zaopatrzenie się w specjalistyczny sprzęt. Na terenie województwa kujawsko - pomorskiego jest kilka baz sprzętu ratownictwa chemicznego, ciężkiego (dźwigi, samochody specjalistyczne).
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że z przedłożonej informacji wynika, że w Chełmińskim Szpitalu nie ma oddziału ratowniczego i w razie konieczności skorzystania z takiej pomocy medycznej z jakich jednostek będzie PSP korzystała.
Komendant Powiatowy PSP p. A. Froń - powiedział, że oddziały ratunkowe jakie są tworzone i wejdą w życie od stycznia 2001 r., na które Kasy Chorych podpisują porozumienia najbliżej będą w Grudziądzu, Toruniu i Bydgoszczy, ale nie można mieszać oddziału ratunkowego z pogotowiem, które wykonuje swoje zadania na terenie swojego powiatu. W dalszym ciągu pogotowie będzie istniało a oddział ratunkowy będzie obsługiwał większe zdarzenia. Jest jedna z koncepcji, że oddział ratunkowy będzie miał pod swoim działaniem większy obszar a sprzęt jeżdżący będzie rozmieszczony w trochę inny sposób.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że niepokojący jest przewidywany spadek o 30% wydatków rzeczowych w 2001 roku. Przy zwiększonej ilości zdarzeń może to być fatalne w skutkach.
Komendant Powiatowy PSP p. A. Froń - powiedział, że jest to prawda, ponieważ są pewne priorytety co do płacenia i najpierw trzeba pokryć wymagania w stosunku państwa np. zapłacić podatki, następnie świadczenia pracownicze, które są wrzucone w rzeczówkę. To może spowodować, że rzeczówka może być dosyć mocno zagrożona.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów podziękował Komendantowi Powiatowemu PSP za przybycie i przedłożenie Radzie Powiatu informacji.

Do punktu 9.
Sprawa informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p. Sz. Buraka. Następnie powiedział, że informację otrzymał, jednak ze względu na to, że materiały te są bardzo obszerne nie zostały one dla radnych powielone. Będą one jednak stanowić załącznik do materiałów z sesji i można będzie w razie potrzeby z nich skorzystać.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska p. Sz. Burak - powiedział, że WIOŚ na obowiązek przedstawiania zarówno Sejmikowi Województwa jak i Radzie Powiatu czy Gminy informację o stanie środowiska na terenie województwa i to będzie corocznie czynione. Następnie omówił przedłożoną informację w części dotyczącej powiatu chełmińskiego /załącznik nr 4 do protokołu/.
Radna p. H. Murawska - powiedziała, że chciałaby poruszyć sprawę dręczącą ją od kilku lat a mianowicie ul. Podgórna, gdzie ścieki idą nie w jakimś rowie tylko równo z ulicą i latem kiedy jest gorąco to jest brzydki zapach.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska p. Sz. Burak - powiedział, że trudno mu odpowiedzieć jakie działania Miasto Chełmno planuje. Miasto jest w kapitalnej sytuacji, ponieważ ma oczyszczalnię ścieków, która ma duże rezerwy w przepustowości, gdzie między innymi przejęła teraz ścieki po oczyszczalni z osiedla nad Browiną. Miasto prowadzi inwestycję kanalizacyjną, w związku z tym mówca powiedział, że myśli iż ta ul. Podgórna też się doczeka kanalizacji i ten problem zostanie zlikwidowany.
Radna p. H. Murawska - powiedziała, że pozwoliła sobie o tym wspomnieć, ponieważ walczy o tą sprawę już kilka lat.
Radny p. J. Kubacki - poprosił aby p. Sz. Burak powiedział kilka słów o czystości wody z Jeziorze Starogrodzkim a zwłaszcza w Jeziorze Północnym, które sąsiaduje z Ośrodkiem Rekreacyjnym.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska p. Sz. Burak - powiedział, że Jezioro Starogrodzkie jest objęte systemem monitoringu z tym, że ostatnie badania były prowadzone w 1993 roku i póki co Inspektor nie przewiduje badań tego Jeziora uważając, że jest to problem monitoringu lokalnego, które samorządy powinny współfinansować. Zgodnie z wytycznymi WIOŚ duże jeziora z powierzchnią powyżej 50 ha są przynajmniej raz na 5 lat obejmowane badaniami. Jeziora Starogrodzkie były badane w 1984 i 1993 roku. Nastąpiła w tym okresie czasu zdecydowana poprawa jakości wód zarówno i Północnego jaki i Południowego Jeziora, związane z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Unisław. Natomiast Jeziora Starogrodzkie są bardzo podatne na degradację naturalną i każda ilość nieoczyszczonych ścieków powoduje tutaj niekorzystne zmiany w ekosystemie. Według klasyfikacji WIOŚ są one na pograniczu klasy III i nie objętej normą czyli nie są to korzystne informacje dla Jeziora Starogrodzkiego. Nie ma jednak powodów przypuszczać, że klasa wody się poprawi. Jeziora te są intensywnie użytkowane turystycznie, wchodzi nowa zabudowa wokół nich i one nigdy nie będą miały I klasy czystości, to jest wprost fizycznie nie możliwe. Na tych Jeziorach jest obserwowane bujne życie biologiczne, pojawiają się zakwity. Te Jeziora są przeżyźnione naturalnie. Następnie mówca powiedział, że przyjmuje wniosek, że Rada Powiatu wnioskuje do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, żeby objął Jezioro Starogrodzkie monitoringiem w najbliższym sezonie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - jaka jest częstotliwość monitoringu emisji pyłów na terenie Miasta Chełmna, ponieważ w tym zakresie powinna nastąpić znacząca poprawa. Jest szereg nowych ogrzewań ekologicznych. W rejonie działalności Starostwa Powiatowego w Chełmnie dwie takie kotłownie zostały uruchomione. Następnie mówca powiedział, że jak się dowiedział ilość pyłów w SOSW w Chełmnie zmalała z 5 ton do 0,006 tony.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska p. Sz. Burak - powiedział, że WOIŚ mierzy te dwa podstawowe zanieczyszczenia gazowe, natomiast zanieczyszczenia pyłowe bada SANEPID. Jak powiedział mówca, nie jest przygotowany żeby odpowiedzieć na to pytanie precyzyjnie. Jest prowadzony opad pyłu w Chełmnie, i tak jak powiedział przedmówca jest tendencja we wszystkich miejscowościach, że opad pyłu bardzo mocno się zmniejsza. Norma jest 200 g/m2 na rok i największy opad pyłu jaki jest rejestrowany w Toruniu wynosi w tej chwili 160 g/m2 na rok. Na terenie Chełmna można prognozować, że jest poniżej 100 g/m2 . Na terenach wiejskich są to wielkości jeszcze mniejsze. Następnie powiedział, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Główny Inspektor Sanitarny podzielili między sobą jakby kompetencje monitoringu zanieczyszczeń powietrza na najbliższe lata. Otóż w zanieczyszczeniach pyłowych będzie się specjalizował Inspektor Sanitarny a w gazowych Inspektor Ochrony Środowiska.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że niezupełnie zgodziłby się z przedmówcą, że od 1993 roku nie nastąpiła znaczna poprawa w czystości wód Jeziora Starogrodzkiego, szczególnie tego Północnego, ponieważ w międzyczasie zostały one rozdzielone tzw. zastawką i wody, które idą od strony Unisławia w pewnym momencie są kierowane na kanał przebiegający przez przepompownie i nie dochodzą do Jeziora Północnego. To na pewno wpłynęło na lepszą czystość tego Jeziora. Następnie powiedział, że na sesji w 1999 r. kiedy była składana informacja WIOŚ, na której była p. J. Zimna Rada wnioskowała aby szczególną uwagę zwrócić i zwiększyć częstotliwość badania wody na rzece Frybie. Zapytał czy w tym kierunku zostały zrobione jakieś postępy, ponieważ ta rzeczka jest niechlubna dla Chełmna.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska p. Sz. Burak - powiedział, że jeżeli chodzi o Jezioro Starogrodzkie to być może nastąpiła poprawa jakości wody, chociażby poprzez to, że zmniejszyła się wymiana wody w Jeziorze Północnym, ponieważ nie ma dopływu. Odnośnie Fryby to ostatnie badania były prowadzone w 1996 roku i one w stosunku do poprzednich potwierdziły, już po oddaniu do użytku oczyszczalni w Chełmży rewolucyjne zmiany ale nie na tyle aby satysfakcjonowały mieszkańców osiedla Nad Browiną, ponieważ ta rzeka jest nadal pozaklasowa. Przedtem poszczególne wskaźniki i tysiąc krotnie przekraczały dopuszczalne normy a teraz tylko przekraczają dopuszczalne normy ale obserwowana jest stała poprawa jakości wód Fryby. Przede wszystkim zmniejszyła się emisja wodoru, to rzeka już tak nie śmierdzi. Momentami widzi się, że tam płynie woda, że to ma wygląd wody. Życie biologiczne jest zauważalne w tej rzece. WIOŚ planuje tą rzekę badań w 2002 roku ona jest w programie monitoringu regionalnego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - podziękował przedmówcy za tak bogate informacje i przedłożone materiały.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska p. Sz. Burak - powiedział, że Rada Powiatu w Chełmnie jako pierwsza w rejonie działania WIOŚ zorganizowała sesję poświęconą ochronie środowiska. W związku z tym pozostawił do dyspozycji Rady jeszcze jeden egzemplarz informacji o stanie środowiska na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.
Przewodniczący obrad ogłosił 15 min. przerwę od godz. 16:30 do godz. 16:45.

Do punktu 10.
Sprawa zmiany Uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 16 grudnia 1998 roku w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 1 / załącznik nr 5 do protokołu/. Następnie powiedział, że jak radnym wiadomo na XX sesji p. M. Cecerko członek Komisji Rewizyjnej podjął decyzję o rezygnacji z pracy w tej Komisji. W związku z tym, że uchwała w tej sprawie była wtedy nieprzygotowana postanowiono, że ten temat zostanie przedstawiony na XXI sesji rady Powiatu. Jak mówca powiedział po wyborach koalicjanci postanowili, że Komisja Rewizyjna będzie w większości obsadzona przez koalicję i tak się też stało. Na dzień dzisiejszy można stwierdzić, że wszyscy radni są skupieni wokół pewnej idei, która na co dzień jest realizowana i tego typu podziały, które miały kiedyś miejsce na koalicję i opozycję nie mają dzisiaj miejsca przynajmniej w Powiecie Chełmińskim. Dlatego też po konsultacji z p. M. Cecerko, który nie zaproponował nikogo z opcji Twoje Chełmno 2001 oraz p. A. Wiśniewskim z opcji SLD, który jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej mówca postanowił aby nawiązać kontakt z p. W. Bińczykiem, który był liderem ugrupowania Gminy Samorządowe i jego poprosić aby spośród swoich członków kogoś zaproponował. Mówca powiedział, że nie zna nazwiska kandydata, gdyż do dnia dzisiejszego p. W. Bińczyk nie poinformował go o tym, stąd te wykropkowane miejsce w projekcie uchwały. Następnie zaproponował, żeby radni bez względu na nazwisko głosowali za przyjęciem tej propozycji.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że po konsultacjach z kolegami z tej jakby historycznej już opcji zaproponował kandydaturę p. T. Derebeckiego. Jak powiedział specjalnej rekomendacji w stosunku do tej osoby nie trzeba i poprosił o przyjęcie tej kandydatury.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy p. T. Derebecki wyraża zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że zgadzając się na kandydowanie i na udział w Radzie Powiatu zgodził się również na obowiązki wynikające z tego tytułu. Podziękował za zaufanie radnych. Jak powiedział mówca jeżeli jego kandydatura radnym odpowiada to zadeklarował, że postara się ich zaufania nie zawieść.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXI/93/2000 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 16 grudnia 1998 roku w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Chełmnie /załącznik nr 6 do protokołu/.

Do punktu 11.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XIX/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 7 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński - odczytał opinię w w/w sprawie /załącznik nr 8 do protokołu/.
Radna p. M. Jakubowska - zapytała co z nauczycielami, pracownikami pedagogicznymi z Domu Dziecka, ponieważ kiedy były wypłacane wyrównania i podwyżki dla nauczycieli wg Karty Nauczyciela nie można było wtedy nic zrobić z pracownikami pedagogicznymi, gdyż nie byli oni ujęci w rozporządzeniu finansowym dotyczącym podwyżek. W tej chwili podobno dopisano tych pracowników do tego dokumentu. Powiedziała, że te osoby muszą w tym roku dostać te pieniądze, w związku z tym zapytała skąd będą one wzięte i czy będą tworzone jakieś regulaminy, jak to będzie wyglądało. Zbliża się koniec roku i ci pracownicy oczekują tych pieniędzy.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że Rozporządzenie w sprawie objęcia nauczycieli domów dziecka tą regulacją wynagrodzeń zostało opublikowane dopiero kilka dni temu, więc Zarząd szerzej tym zagadnieniem się nie zajmował. Trzeba przeanalizować jakie to będą kwoty. Trudno jest w tej chwili powiedzieć jakie wnioski z tej analizy będą wynikać, to zależy od wielkości tych kwot. Jedyne co Zarząd zdążył zrobić to wystąpił do Urzędu wojewódzkiego i do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniem o to czy zostaną powiatowi chełmińskiemu przekazane jakiekolwiek środki finansowe na regulacje wynagrodzeń w Domu Dziecka. Jak wiadomo w 2000 roku do Domu Dziecka powiat dokłada blisko 80 tys. zł., w zeszłym roku dopłacane było o wiele więcej, więc ten Dom Dziecka mimo tego, że jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i Rząd powinien pokryć całość kosztów tego zadania jest przez powiat finansowany.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem głosowało 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/94/2000 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok. /załącznik nr 9 do protokołu/.

Do punktu 12.
Sprawa informacji Zarządu Powiatu dotyczącej rozwiązań problemu ewidencji pojazdów i wydawania praw jazdy na terenie Powiatu Chełmińskiego od 1.01.2001 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że Starosta Chełmiński został poinformowany o zamiarze wprowadzenia tego punktu do porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o przedstawienie informacji w w/w sprawie.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że Zarząd jest częściowo przygotowany do udzielenia takiej odpowiedzi, ponieważ nie ma jeszcze w tej chwili żadnego projektu rozwiązania tego problemu. Trwają jeszcze dyskusje z Wójtami i Przewodniczącymi Rad na ten temat. Było spotkanie 23 listopada br, na którym ustalono zakres materiałów jakie zarówno Zarząd Powiatu jak i Gminy mają przygotować na kolejne spotkanie w dniu 8 grudnia 2000 r. Stan prawny na dzień dzisiejszy jest taki, że Ustawa prawo o ruchu drogowym jednoznacznie przewiduje, że z dniem 1 stycznia 2001 roku wygasają wszelkie porozumienia zawarte z Gminami w sprawie komunikacji. Nie wolno będzie podpisywać jakichkolwiek nowych porozumień z tym związanych. Zadania z zakresu komunikacji są wyłącznymi kompetencjami Starosty i nie wolno ich w drodze porozumień przekazywać, czyli wniosek o pozostawienie Urzędom Gmin prowadzenia tych zadań jest niemożliwy do spełnienia, Ustawa na to nie pozwala. Był projekt ustawy aby te zadania można było przekazywać gminom ale 9 listopada został przez Sejm bezwzględną większością głosów w pierwszym czytaniu odrzucony. Zarząd analizuje w tej chwili różne sytuacje, w których komunikacja będzie prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie - ten wariant został przyjęty do projektu budżetu powiatu na rok 2001. Po spotkaniu z Wójtami i Przewodniczącymi Rad trwa analiza wariantu powołania ośrodków zamiejscowych w sześciu siedzibach Urzędów Gminnych i środki z tym związane. W chwili obecnej wg pierwszej symulacji finansowej przeprowadzonej przez Zarząd wynika, iż aby od 1 stycznia 2001 roku wprowadzić komunikację w ośrodkach zamiejscowych umiejscowionych w sześciu Urzędach Gminnych konieczne było by wydanie środków w granicy 1 mln zł, uwzględniając, że w 2001 roku zostaną wprowadzone dwie nowe rzeczy : Centralną Ewidencja Kierowców i Centralna rejestracja Pojazdów. Ta olbrzymia kwota bierze się z kilku źródeł. Największa była by jednorazowa kwota do zakupu sprzętu tj. prawie 800 tys. zł. a bierze się ona z tego, że dla ewidencji kierowców i rejestracji pojazdów w związku z wprowadzeniem Centralnych Baz Danych zmieniane są zupełnie systemy przesyłania danych w ten sposób aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Wszyscy wiedzą, że problem kradzieży samochodów w Polsce to głównie problem tego, że na dzień dzisiejszy nie ma problemu z fałszowaniem dokumentów. Stąd dla rejestracji pojazdów zostaną wprowadzone punkty teletransmisyjne systemu transmisji satelitarnej, Koszt jednego takiego punktu oszacowany został przez Ministerstwo Transportu na 100 tys. zł. Powiat dostanie jeden taki punkt teletransmisyjny od Ministerstwa w związku z wprowadzeniem Centralnego Rejestru Pojazdów. Natomiast kiedy powiat będzie chciał utworzyć jakikolwiek inny punkt musi te pieniądze samodzielnie wydać na stworzenie tego punktu. Trudno w tej chwili przesądzać kiedy ten Centralny Rejestr Pojazdów zostanie wprowadzony. jest przygotowany już projekt rozporządzenia, który został powiatowi przesłany do zaopiniowania, żeby się odnośnie niego wypowiedzieć. Może to być kwestia 2001 czy 2002 roku, do końca 2002 roku musi być Centralny Rejestr Pojazdów wprowadzony. Natomiast na drugi kwartał 2001 roku przewidziane jest wprowadzenie Centralnej Ewidencji Kierowców i tutaj sytuacja jest taka sama. Powiat dostanie jeden zestaw sprzętowy z Ministerstwa, natomiast każdy następny będzie musiał kupić za 18 tys. zł. każdy tzn. komputera zamawianego centralnie wraz z oprogramowaniem i na 12 tys. zł. wyliczono koszt rocznego nadzoru nad jednym stanowiskiem tzn. zmieniania programów itd. To daje kwotę dla sześciu stanowisk prawie 200 tys. zł. Są jednak jeszcze koszty bieżące danej działalności. Wyliczono, że wydatki rzeczowe jakie byłyby konieczne do poniesienia na wprowadzenie komunikacji w oddziałach zamiejscowych wynoszą w ciągu roku 82.055 zł, natomiast wydatki osobowe zależne będą od wariantu zatrudnienia, etatu, wariantu płacowego. Przy wariancie wynagrodzenia pracowniczego około 1000 zł, na poziomie 115 tys. zł. rocznie, natomiast przy wariancie średniego wynagrodzenia w administracji 1774 zł, na poziomie 200 tys. zł. Abstrahując od wydatków inwestycyjnych przy samych wydatkach rzeczowych i pracowniczych w chwili obecnej w projekcie budżetu powiatu zagwarantowane pieniądze na 1/4 tego co byłoby potrzebne, czyli około 200 tys. zł. jest potrzebne na prowadzenie ośrodków zamiejscowych z czego pewnych kosztów Zarząd nie policzył, chociażby zabezpieczenie tych pomieszczeń, nadzór nad nimi. Zarząd Powiatu nie wie też do końca czy legalne będzie powołanie ośrodków zamiejscowych. W posiadaniu Zarządu jest pisemna opinia MSWiA, w której Ministerstwo stwierdza, że powołanie ośrodka zamiejscowego dla prowadzenia spraw komunikacyjnych jest próbą obejścia obowiązującej ustawy i prawa. Z punktu widzenia prawa administracyjnego administracja może robić to co jest wyraźnie przez prawo dozwolone. Poza Sejmikiem Samorządowym i Urzędem Wojewódzkim, gdzie ustawy konstytuujące te organy jednoznacznie pozwalają na posiadanie ośrodków zamiejscowych w ustawie powiatowej nie ma tego sformułowania i trudno jest powiedzieć w jaki sposób służby prawne wojewody do tego zagadnienia prowadzenia ośrodka zamiejscowego się odniosą. Z pewnością największym problemem będzie ośrodek zamiejscowy w Urzędzie Gminy Chełmno. To są informacje, które w chwili obecnej Zarząd posiada, zbierane są następne np. jak to jest rozwiązywane w powiatach województwa kujawsko - pomorskiego i w innych powiatach w kraju po to aby pełną informację posiadać na to umówione spotkanie z Wójtami i Przewodniczącymi Rad 8 grudnia br. w Papowie Biskupim.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że ma nadzieję, że scenariusz zarysowany przez Starostę Chełmińskiego nigdy nie będzie musiał być realizowany, chodzi o koszty, które wskazały władze centralne w związku z tą reorganizacją. Tutaj niesamowicie wysoko zostały przedstawione koszty sprzętowe w sposób nie notowany dotychczas. I być może, że jeżeli będzie to zamówienie publiczne o skali krajowej to aż tak wysoko te ceny zostały ustanowione. Jak powiedział mówca sądzi, że aż takie wysokie być one nie muszą. Ponadto wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie żeby realizacja usługi po tytułem "komunikacja" była realizowana pod różnymi adresami przez Starostwo. Wniosek Gmin nie dotyczy przekazania kompetencji tylko miejsca świadczenia usług. Zatem wydaje się, że nie ma żadnych przeszkód technicznych żeby stanowiska pracy do obsługi klientów znajdowały się w różnych miejscach. Niewykluczone, że jeżeli Starosta będzie to organizował w pomieszczeniach Starostwa również będzie to w różnych miejscach w sensie, że będzie kilka stanowisk pracy. Mówca powiedział, że nie wyobraża sobie aby na jednym stanowisku pracy wszystkich klientów z całego powiatu można było obsłużyć w sposób nie powodujący utrudnień i uciążliwości. Następnie zapytał jakie koszty rzeczowe i osobowe Starosta ma na myśli mówiąc o tym, że były by do poniesienia przez Starostwo dodatkowo. Przecież póki co żadnych szczegółów technicznych typu jakie koszty będzie ponosiło Starostwo a jakie są gotowe podjąć Gminy po to żeby ludzie mieli wygodniej i żeby mieli lepszy dostęp do tej usługi. Poza tym mówienie o tych kosztach wydaje się trochę przedwczesne i szacowanie ich. Mówca powiedział, że kwoty jakie ma naliczone Starosta są rzeczywiście szokujące ale wydają się one nieprawdopodobne. Sama ustawa wprowadziła pewną rzecz, która jest powiązana w dotychczasowej praktyce w stosunku do samorządów, że ubezwłasnowolniła jeden, powiat mianowicie, że nie może zlecić Gminom jakichś czynności. Między innymi to było brane pod uwagę, że tak być nie powinno. Druga sprawa to, to, że cały czas się mówiło, że administracja będzie przybliżana do społeczeństwa a to jest kolejny przykład tego, że ona wędruje w stronę centrum. Można sobie wyobrazić postępowanie konsekwentne Sejmu, które może doprowadzić do tego, że wszystkie sprawy administracyjne będą załatwiane w Warszawie. Między innymi dlatego wnioskują gminy w tej sprawie. Są one skłonne i gotowe ponieść pewne koszty po to żeby mieszkańcom tych gmin było wygodnie. Jak powiedział mówca ma nadzieję, że do 8 grudnia wiele spraw się wyjaśni na korzyść tejże koncepcji rozwiązania sprawy.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że radny p. W. Bińczyk mówił o tych szokujących kwotach, które Starosta Chełmiński przed chwilą Radzie przedstawił, w związku z tym zapytał skąd te kwoty pochodzą, jakie jest źródło tej informacji.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - zapytał które kwoty są szokujące.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że chociażby koszty sprzętu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że kwoty dotyczące sprzętu posiada z oficjalnych pism Ministerstwa Transportu i Komunikacji kierowanych do starostw, w których Ministerstwo wyjaśnia, że powiat dostanie jeden zestaw sprzętu a jeżeli są większe potrzeby np. komunikacja jest w kilku miejscach każdy następny zestaw musi zakupić we własnym zakresie. Ta informacja była przedstawiana już wcześniej aby powiaty mogły zaplanować w projekcie budżetu na 2001 rok środki potrzebne na wykonywanie tych zadań przez więcej niż jedno stanowisko, w więcej niż jednym miejscu. Ponieważ np. takie połączenie teletransmisyjne satelitarnych danych nie może wyjść poza jedno pomieszczenie, ponieważ będzie to bezpośrednie połączenie z centralnym systemem rejestracji pojazdów i co ma też swoje plusy. Będzie powodowało to, że każdy samochód będzie natychmiast w momencie zgłaszania go do rejestracji sprawdzany i w czasie rzeczywistym udzielana będzie odpowiedź czy taki samochód był rzeczywiście w innym miejscu zarejestrowany i z pewnością dla samego klienta będzie to ułatwieniem, ponieważ nie będzie musiał brać tablic próbnych w zdecydowanej większości przypadków tylko od razu dostanie tablice stałe. Będzie miał też pewność, że taki samochód był wcześniej zarejestrowany czyli, że nie pochodzi on z kradzieży. To są oficjalne dane z Ministerstwa Transportu i Komunikacji.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że bardzo się cieszy, że obie strony czyli Wójtowie i Zarząd Powiatu rozmawiają na ten temat cały czas i myśli, że jeżeli będzie dobra wola obu stron to dojdzie do porozumienia i z tego problemu uda się jakoś wyjść. Następnie powiedział, że nie chciałby ustosunkowywać się do ustawy ale zwrócić uwagę na ten czynnik czysto ludzki, dlatego, że ustawa jest jaka jest natomiast problem urzędu, który powinien być po to aby służyć temu petentowi możliwie najlepiej. Jeżeli chodzi o Gminy blisko usytuowane od Chełmna to rzeczywiście może jest to problem ale nie taki wielki. Jeżeli chodzi natomiast o Gminy odległe jak Unisław, Lisewo czy Papowo Biskupie będą stwarzały pewne trudności. Następnie powiedział, że nawet jednostki ubezpieczeniowe jak PZU również wychodzą do klienta i są takie stałe punkty, gdzie można pewne sprawy łącznie z ubezpieczeniem pojazdu załatwić w Gminie i dlatego dojdzie do takiej sytuacji, że tylko w uwagi na tą rejestrację petent będzie musiał przyjechać. Są to koszty pewne dla wielu ludzi, również i strata czasu ale jak mówca powiedział jego zdaniem traktowanie tej sprawy tylko w kategoriach zysku nie jest słuszne. Jeżeli gminy deklarują chęć nawet wsparcia finansowego to tą sytuację warto rozważyć dlatego, że nawet, gdyby nie udało się na tym zarobić to petent mógłby być lepiej obsłużony to jest to najważniejsze, ponieważ sytuacja kiedy urząd był sam dla siebie a petent to był intruz minęła i trzeba teraz podchodzić inaczej. Biuro powinno zorganizowane być w ten sposób aby petent był zadowolony, lepiej obsłużony a możliwie najbliżej miejsca zamieszkania. Następnie powiedział, że jeżeli obie strony deklarują chęć współpracy to ma nadzieję, że 8 grudnia uda się ten problem rozwiązać. Mówca powiedział, że optował by za tym aby jeżeli w grę wchodziłoby nawet niezaoszczędzeniem jakichś środków to żeby ten urząd i urzędnik był bliżej petenta czyli w Gminie.
Radny p. M. Jabłoński - powiedział, że nawiązując do wypowiedzi, które zaistniały wcześniej chciałby zwrócić uwagę też na kilka aspektów tej sprawy. Mianowicie w wystąpieniu Starosty zauważalne były takie trzy wątki. Jeden to formalno - prawny, drugi finansowy, trzeci, który pojawił się też w pozostałych wypowiedziach to wątek społeczny. Jak powiedział mówca ponieważ ten trzeci został już omówiony nie ma sensu aby kolejny raz akcentować to, iż jedno z podstawowych założeń reformy administracyjnej było to, że urząd będzie bliżej człowieka jest poddawane w tej chwili w wątpliwość. Jeżeli chodzi o stronę prawną to nikt z zebranych nie chce doprowadzić do tego aby Rada lub Zarząd Powiatu łamały prawo, bo to przecież i tak by się nie udało i prędzej czy później taka decyzja byłaby zakwestionowana i nie przyniosłaby oczekiwanych rezultatów. Ale z drugiej strony wszyscy obserwują to co się dzieje w ościennych powiatach i wiadomo, że np. w powiecie bydgoskim idea jest taka iż Starostwo tamtejsze podpisuje porozumienia z Urzędami Gmin dzięki czemu te wydziały zajmujące się sprawami komunikacyjnymi nadal w tych miejscach co do tej pory będą funkcjonowały. Oczywiście to nie jest żaden dowód na słuszność rozwiązania bo ono może zostać również zakwestionowane ale jak gdyby widać pewien kierunek działania, który zmierza cały czas do tego żeby to co jest obywatelom potrzebne, co im dobrze służy, żeby to zachować. Jeżeli chodzi o finanse to pojawiły się na sesji pewne liczby i oczywiste jest, że jeżeli mają to być punkty teletransmisji to one będą kosztowały bo to każdy zdaje sobie z tego sprawę, że to tanim kosztem nie da się tego zainstalować. Ale póki co tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, od którego momentu miałyby one zafunkcjonować. Następnie powiedział, że oprócz tej strony kosztowej Rada Powiatu ma świadomość, że ta działalność związana z wydawaniem tablic rejestracyjnych jest źródłem pewnego dochodu. W projekcie budżetu powiatu jest również ta działka tam wypisana wśród wielu innych. Następnie powiedział, że być może udałoby się więcej zarobić i dzięki temu pewne rzeczy załatwić inaczej ale mimo wszystko cały czas radni powinni czuć się reprezentantami mieszkańców powiatu, ludzi, którzy oczekują od radnych rozwiązań nie tylko ekonomicznie poprawnych, słusznych, ale oczekują rozwiązań dobrych pod względem prawnym a bardzo dobrych pod względem ich efektywności społecznej. Ponieważ z wypowiedzi Starosty Chełmińskiego oraz Wójta Gminy Chełmno p. W. Bińczyka wynika, że obie strony starają się w miarę możliwości wypracować jakiś kompromis wypada tylko wyrazić taką nadzieję, że się to zainteresowanym stroną uda. Ale pamiętać należy również o tym, że presja społeczna zwłaszcza jeżeli chodzi o środowiska wiejskie jest i radni powiatowi z gmin bardziej bezpośrednio to odczuwają niż radni z terenu Miasta Chełmna.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że tu już nie trzeba nic dodać, trzeba tę sprawę tak rozwiązać aby przez społeczeństwo, przez wyborców ta sprawa została tak przyjęta, żeby było dobrze wśród społeczeństwa, bo społeczeństwo trochę zarzuca że dzieją się takie rzeczy i ze służbą zdrowia zaczyna się centralnie to rozwiązywać niektóre sprawy i ta sprawa jak była by centralnie rozwiązywana to po prostu skutki były by takie, że przez wyborców radni zostali by potraktowani nie przyjemnie i należy tą sprawę tak rozwiązać tak aby miała dobry finał.
Radny p. D. Śliwiński - powiedział, że ponieważ obawia się tego finału, tego co może się stać jeżeli faktycznie komunikacja jako zadanie nie zostanie również w gminie, dlatego jak powiedział składa oficjalny wniosek aby radni pokazali swoją wolę przez głosowanie czy chcą aby te 25 tys. osób w powiecie zostawić czy dać im tą komunikację.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że nie doczytał się w ustawie o samorządzie powiatowym aby radni mogli głosować i oświadczać poprzez to jakąś swoją wolę. Radni mogą głosować nad uchwałami a wyrażanie swojej woli poprzez głosowanie uważa za dziwne.
Radny p. D. Śliwiński - powiedział, że to będzie jakiś kierunek dla Zarządu Powiatu dla dalszych rozmów.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że nie byłby skłonny aby tu wymuszać jakimiś oświadczeniami wolę w tym zakresie. Jak powiedział Starosta Chełmiński Zarząd przewiduję możliwość powołania ośrodka zamiejscowego w tym zakresie i jakieś konkretne propozycje padną, zresztą one muszą się pojawić, ponieważ termin już obliguje do tego. Zaczyna być późno, gdyż termin 1 stycznia się zbliża i konkretne propozycje 8 grudnia muszą zapaść.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że następna sesja jest 29 grudnia 2000 roku i praktycznie może nie być możliwości, żeby radni wyrazili swoje stanowisko w tej sprawie. Tu nie chodzi o to, że radni chcą nakłaniać Starostę do działania wbrew prawu tylko chcą wyrazić swoją wolę, czy wolą Rady jest żeby robić wszystko, żeby ta komunikacja została w gminach czy nie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że to co usłyszał na sesji w zakresie komunikacji zresztą nie pierwszy już raz to jest to niezgodne z obowiązującym prawem. Nie ma nigdzie wprost delegacji do tego żeby utworzyć ośrodki zamiejscowe w tym zakresie tak to przyjął i tak zrozumiał.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że jako członek Zarządu Powiatu uważa, że jest to przedwczesne, ponieważ obie strony są na bardzo dobrej drodze, do porozumienia. Są umówione na spotkanie w Papowie Biskupim, przygotowują się merytorycznie do tego, znają opinię zainteresowanych, więc stawianie teraz radnych przed tym aby zdecydowali, podjęli w tej chwili taką decyzję jest przedwczesne. Większość radnych mogłaby zostać wprowadzona w zakłopotanie. Jak powiedział mówczyni myśli, że po tym 8 grudnia to się okaże, bo i dla dobra społeczeństwa i dla dobra powiatu Zarząd będzie potrafił słuszną decyzję podjąć. Gdyby zaistniała taka sprawa, że trzeba będzie w związku z tym zwołać nadzwyczajną sesję nie będzie z tym problemu.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że propozycja, o której była mowa wymaga takiej procedury, że Zarząd jako jedyny możliwy zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym będzie musiał wypracować projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o regulaminie organizacyjnym Starostwa. Procedura tutaj jest wieloetapowa i dla Zarządu też byłoby ciekawe to żeby poznać odpowiedź na pytanie stawiane przez radnego p. D. Śliwińskiego i nic nie stoi na przeszkodzie aby Rada odpowiedziała na to pytanie poprzez podniesienie ręki. Nie chodzi tutaj o podjęcie uchwały w danej sprawie tylko odpowiedź na pytanie.
Radny p. P. Madej - zapytał na jakie pytanie radni mają odpowiedzieć i czy mają głosować nad wolą. Można głosować nad uchwałą czy stanowiskiem ale radni nie znają jeszcze wielu aspektów tej sprawy. Do końca nie wiadomo jak to będzie wyglądać w skutkach finansowych, nie znany do końca informacji co chcą w tym temacie podjąć Wójtowie. Jak to wszystko po tych rozmowach zostanie właściwie przedstawione to z pewnością dojdzie się do konsensusu. Ze strony Zarządu nie ma złej woli i z całą pewnością będzie chciał dojść do porozumienia. Jak powiedział mówca jego stanowisko jest takie aby poczekać do 8 grudnia, jeżeli będzie taka potrzeba to nadzwyczajna sesja zostanie zwołana na np. 15 grudnia i będzie można dalej w temacie dyskutować i wypracować jakieś stanowisko, które będzie można przedstawić Radzie Powiatu i dojdzie się do porozumienia.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że w tej chwili jest zadowolony z wypowiedzi radnego p. P. Madeja, ponieważ wyraził jak powiedział mówca w imieniu Zarządu Powiatu pozytywną wolę Zarządu, że chce on pozytywnie załatwić sprawę.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że chciałby przychylić się do wystąpienia przedmówcy, ponieważ nie wątpi w to, że wszyscy radni chcą pozytywnie załatwić tą sprawę z dobrem dla wszystkich mieszkańców powiatu i ze wszystkich głosów taki wniosek wyciągnął i widać, że robi się wszystko aby tę sprawę załatwić jak najlepiej dla mieszkańców powiatu. Jak powiedział głosowanie na tej sesji takie gorące, które miałoby potwierdzić to co wszyscy deklarują jest niepotrzebne.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział Staroście Chełmińskiemu, że niezbędne będzie na spotkaniu w dniu 8 grudnia 2000 r. przedstawić konkretne propozycje Zarządu Powiatu w tej sprawie choćby ze względu na czas. Mówca powiedział, że bierze pod uwagę taką rzecz, że jeżeli będzie potrzeba zwołania nadzwyczajnej sesji to zostanie ona zwołana ale poczekać należy do przedstawienia konkretnych propozycji przez Zarząd Powiatu.

Do punktu 13.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami sesja budżetowa odbędzie się w dniu 29 grudnia 2000 r. i zgodnie z tradycyjnymi zasadami Rada chce budżet na 2001 rok przyjąć jeszcze w starym roku. Dlatego poprosił aby wszystkie terminy wynikające z uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zachowywać aby budżet przyjąć 29 grudnia 2000 roku.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - odczytał treść oświadczenia /załącznik nr 10 do protokołu/.
Dyrektor ZOZ w Chełmnie p. K. Turkiewicz - podziękował za umożliwienie poinformowania o sytuacji w szpitalu, ponieważ w kolejnym szpitalu kolejny Dyrektor stanął przed ogromnym problemem niepokojów jakie zostały wywołane na tle płacowym. Ten protest pielęgniarek nie ominął niestety Chełmna. Żądania pracowników są bardzo wysokie a mianowicie pracownicy żądają 350 zł do wynagrodzenia zasadniczego. Są to żądania nie do spełnienia, ponieważ budżet Szpitala zarówno roku 2000 jak i 2001 takiego obciążenie po prostu nie wytrzyma. Jest to kwota, która zwiększyłaby straty szpitala i zarówno przedstawiciele protestujących jak i związki zawodowe zostały o tym poinformowane, że spełnienie tych żądań spowodowało by postawienie Szpitala w stan likwidacji. Jak powiedział mówca poinformował także o skutkach jakie mogłyby wystąpić po drodze. W dalszym ciągu wierzytelności Szpitala są sprzedawane, biorą udział w obrocie wtórnym, konsekwencje z tego są ogromne. W związku z tym tego typu żądania nie mogą być spełnione. Była to druga tura rozmów, i zostało związkom zawodowym zaproponowane, że są możliwe do spełnienia te żądania w postaci bonów towarowych. Mówca liczy się z tym, że uda mu się załatwić bony na przedłużony termin płatności a w związku z tym skutki finansowe mogą być w terminie późniejszym i przystąpienie do stołu negocjacyjnego na temat podwyżek w marcu przyszłego roku. Wstępne rozmowy były jeżeli chodzi o podwyżki w obrębie 100 zł miesięcznie. Jest to też kwota, która spowodowałaby łącznie z tymi bonami obciążenie w granicach 200 tys. zł. rocznie, jest to też kwota znaczna, tym bardziej, że nie zakończone zostały negocjacje z Kasą Chorych, pozostała jeszcze pomoc doraźna. Kasa Chorych przesunęła te negocjacje na termin późniejszy. Zażądała dodatkowych dokumentów. Te dokumenty zostały przygotowane i ZOZ w Chełmnie czeka na dalsze rozmowy. Jest to kwota znaczna bo około 500 - 600 tys. zł. i bardzo Szpitalowi zależy aby te rozmowy negocjacyjne zostały zakończone. W związku z tym związki zawodowe przyjęły do wiadomości również propozycje Dyrekcji ZOZ w Chełmnie. Zakomunikowały, że 30 listopada między godziną 10:00 - 13:00 będzie strajk ostrzegawczy. Związki obiecały, że nie będzie to ze skutkiem dla pacjentów. Zawiązki zawodowe i przedstawiciele załogi zostały poinformowane o tym, że dzisiaj pieniądz idzie za pacjentem i tak jak będą ludzie szpital postrzegać tak będą do niego przychodzić i korzystać z usług. Jeżeli zamknięte zostaną bramy Szpitala to nie będzie pacjentów a tym samym pieniędzy w kasie a w związku z tym nie będzie środków na wypłaty. Rozmowy były konstruktywne. Związki zawodowe sytuację Szpitala doskonale rozumieją a co będzie po rozmowach z pracownikami Szpitala tego jeszcze nie wiadomo. W poniedziałek po dokładnym przeliczeniu Dyrekcja zajmie ostateczne stanowisko. Jak powiedział mówca nie ukrywa, że spodziewał się tego protestu również w Chełmnie, ponieważ od trzech lat pracownicy jeżeli chodzi o średni personel medyczny i pielęgniarki nie otrzymały podwyżek. W związku z tym dziwne byłoby gdyby protesty, które mają w tej chwili charakter bardzo szeroki ominęły Szpital w Chełmnie. Budżet na rok 2001 jest bardzo oszczędny jeżeli chodzi o wydatki i dodatkowo te 250 tys. zł. po stronie wydatków jest dla tego budżetu bardzo dużym obciążeniem, biorąc pod uwagę zadłużenie jakie jest już na dzień dzisiejszy wynoszące w dalszym ciągu 1. 250 tys. zł. Ale będzie się rzeczywiście starać aby złagodzić skutki z tego wynikające.
Radny p. W. Bińczyk - zapytał Starostę Chełmińskiego czy dotarło do niego to pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które zostało wysłane do Posła J. Wenderlicha. Są w nim zamieszczone niepokojące informacje bo samorządy są powiązane z biurem pracy a te z kolei z Krajowym Biurem Pracy. Następnie zacytował część pisma "Jednocześnie uprzejmie informuję, że stopień zabezpieczenia środków finansowych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach podpisanych kontraktów ze Starostami uzależniony będzie od kształtowania się sytuacji na rynku pracy w ostatnich miesiącach bieżącego roku". Następnie powiedział, że on to rozumie w ten sposób, że jeżeli będą pieniądze to samorządy będą je miały a jeżeli nie to nie. Mówca dodał, że nie wie czy zmienia się prawo w zakresie umów cywilno - prawnych w Polsce. Czy są może jakieś optymistyczne wieści w tym zakresie.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że zacznie od jeszcze bardziej pesymistycznych wieści. Z tego co można było się dowiedzieć na naradzie Kierowników PUP na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na przyszły rok w projekcie budżetu państwa zapisane jest 0 zł., co oznacza, że nie będzie żadnych robót publicznych, staży absolwenckich, umów absolwenckich ani prac interwencyjnych. To znaczy, że tegoroczne zobowiązania, które są bo przecież nikt nie podpisuje umów na 2 -3 miesiące, są one podpisywane zazwyczaj na 6, 12, 18 miesięcy czyli pewne zobowiązania przejdą jeszcze na rok 2001 z 1999 i 2000 nie mają być w ogóle zrealizowane. Np. PUP w Chełmnie w połowie będzie trzeba rozwiązać, ponieważ połowa osób tam pracujących, pracuje od lat na zasadzie robót publicznych. W tym roku zostało to pomału ograniczone ale jeszcze około 17 osób w takim systemie pracuje co też będzie się wiązało z pewną obsługą osób bezrobotnych, chociażby z wypłatą zasiłków. Jeżeli chodzi o tegoroczne zobowiązania to od początku roku są problemy z przekazywaniem środków. Zadłużenie jakie PUP ma wobec pracodawców wszelakich na razie nigdy nie wyszło poza trzy miesiące. Tak są skonstruowane umowy, że można z trzymiesięcznym opóźnieniem płacić. Do tego roku tak nie było płacone było na bieżąco. W tym roku zaczęto płacić w tym ostatnim z trzech miesięcy. Na razie są spłacone zobowiązania do końca sierpnia wobec pracodawców, natomiast na tejże samej naradzie oświadczono, że wpłynie jeszcze tylko 1/12 całorocznych środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, czyli, że będzie można zapłacić za wrzesień. Natomiast co z październikiem, listopadem i grudniem nie wiadomo. Co więcej nie dotyczy to tylko kontraktów. Dotyczy to także pieniędzy przyznanych powiatowi decyzjami Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, czyli tych , które powiat dostał w marcu 2000 roku, i które powinny spływać naturalną koleją rzeczy zgodnie z algorytmem przesłanym przez Radę Ministrów do powiatu. I te pieniądze jak i pieniądze kontraktowe nie spływają w takim trybie. Na tym spotkaniu sugerowano podanie Prezeski KUP do sądu gdyż nie wywiązał się z umowy cywilno - prawnej. Od razu mówiąc, że proces może potrwać kilka najbliższych lat o to. Sytuacja na rynku pracy i w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu staje się dramatyczna. To nie samorządy stworzyły problemy budżetowe i otworzyły furtkę ze świadczeniami przedemerytalnymi i Ci, którzy zrobili to rok temu powinni zdawać sobie sprawę z konsekwencji tego i nie mogą zrzucać odpowiedzialności za to na samorządy. Bo jeżeli świadczenia przedemerytalne będą przyrastały w takim tempie to faktycznie samorządy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu z Funduszu Pracy nie dostaną ani złotówki. Tylko należałoby się zastanowić czy świadczenie przedemerytalne powinno być faktycznie wypłacane z Funduszu Pracy, którego celem jest przeciwdziałanie czy minimalizowanie skutków bezrobocia. Jak powiedział mówca nie wyobraża sobie sytuacji do jakiej miałoby dojść w przyszłym roku gdyby faktycznie aktywne formy były zero bo wtedy jako pierwszy będzie postulował aby Urzędy Pracy oddać administracji rządowej, bo samorządy wtedy nie mają żadnych zadań do wykonania. Wszystkie zadania jakie zostały powierzone jako zadania własne powiatom nie istnieją. Powiat byłby tylko kasą, która wypłaca pieniądze i realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, nie można będzie wtedy wprowadzić jakiejkolwiek aktywnej polityki przeciwdziałania bezrobociu. Nie będzie sensu, żeby powiaty to prowadziły bo właśnie na nich skupi się odium złego. Działania Rządu w różnych sferach ku temu zmierzają, ponieważ jeżeli chodzi o prawo o ruchu drogowym nikt nie wiesza psów na Sejmie, wszyscy wieszają psy na powiecie, jeżeli chodzi o pomoc społeczną to od półtora roku przychodzą zadania a nie ma na nie pieniędzy. O wynagrodzenia w Domach Dziecka będzie takie samo zamieszanie. w tym roku dołożono niesamowitą ilość zadań z pomocy społecznej, które powiat ma sam sfinansować. Poinformował, że Radca Prawny został zobligowany do przygotowania pierwszych wystąpień do trybunału Konstytucyjnego o uznanie niezgodności rozporządzeń i ustaw z Konstytucją. Konstytucja stanowi jasno, że wolno dać zadania samorządowi wtedy gdy idą za tym źródła finansowania. Jeżeli biernie będzie się czekać to Rząd ten czy inny będzie robił to samo. Trzeba udowodnić, że nie można samorządom dokładać zadań bez względu na to czy są to zadania potrzebne czy nie bez pieniędzy bo to degraduje rangę samorządu to stawia powiaty jako administracje bezsilną wobec obywatela.

Do punktu 14.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XXI sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki