Protokół nr XVII/2000
z XX Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 25 października 2000 r.

Sesja odbyła się w dniu 25 października 2000 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 18:00.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 24, co stanowi 96 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawa przedstawienia sytuacji epidemiologicznej i działań prewencyjnych w zakresie onkologii.
9. Sprawa przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin o działalności inspekcji na terenie powiatu chełmińskiego.
10. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczebności przedstawicieli Rady Powiatu w składzie Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie i wyboru tych przedstawicieli oraz powołania Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
11. Sprawa zmiany Uchwały Nr XIX/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok.
12. Sprawa przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie zagrożeń przy sprzedaży produktów rolnych, bezgotówkowo na targowiskach hurtowych wynikających z wprowadzenia podatku VAT w rolnictwie.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XVII sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest 24, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub chciałby zaproponować zmiany w przedstawionym projekcie porządku obrad XX sesji Rady Powiatu w Chełmnie.
Radny p. J. Kubacki - zaproponował aby po pkt. 11 wprowadzić pkt 12 o następującym brzmieniu: " Stanowisko Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie zagrożeń przy sprzedaży produktów rolnych, bezgotówkowo na targowiskach hurtowych wynikających z wprowadzenia podatku VAT w rolnictwie. Następnie mówca powiedział, że na XIX sesji Rady Powiatu w Chełmnie Komisja Rolnictwa i Leśnictwa dostała od Rady przyzwolenie do opracowania takiego stanowiska i uczyniła to, a projekt przedstawia Radzie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie propozycję zmiany w porządku obrad zaproponowaną przez radnego p. J. Kubackiego.

Za przyjęciem wniosku głosowało 24 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy jeszcze ktoś ma uwagi lub propozycję zmian porządku obrad.
Radny p. M. Cecerko - zaproponował umieszczenie w porządku obrad pkt. 13 o brzmieniu: "Sprawa zmiany uchwały z dnia 16 grudnia 1998 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego". Następnie powiedział, że chciałby prosić Radę o odwołanie swojej osoby z członkostwa w tej Komisji.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wniosek w tej chwili jest zbyt późny, ponieważ w tej sprawie nie jest przygotowana na dzisiejszą sesję uchwała. Jak powiedział mówca wniosek radnego zostaje przyjęty a uchwała zostanie przygotowana na następną sesję.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że jeżeli Rada odrzuci ten wniosek to mówca nie będzie polemizował.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie wniosek radnego p. M. Cecerko.

Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych przy 9 głosach przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wniosek radnego p. M. Cecerko został odrzucony a do tematu Rada wróci na następnej sesji. W związku z brakiem innych uwag poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad XX sesji Rady Powiatu wraz z przegłosowaną poprawką.

Za przyjęciem głosowało 24 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad XX sesji.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że do dzisiejszej sesji nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z XIX sesji Rady Powiatu w Chełmnie i w związku z tym zaproponował jego przyjęcie przez głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z XIX sesji Rady Powiatu głosowało 24 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z XIX sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w czasie pomiędzy sesjami Zarząd odbył 4 posiedzenia. Oprócz uchwały budżetowej, która jest przedstawiana na dzisiejszej sesji Zarząd zajmował się:
- sprawami organizacyjnymi szkół związane z aneksami organizacyjnymi do szkół. Zarząd w tym zakresie podjął decyzję o niewyrażeniu zgody na przekraczanie ustawowego limitu nadgodzin, a wniosków takich było dosyć dużo. Karta Nauczyciela w nowej wersji jest tak bardzo zaostrzona, że w ogóle nie umożliwia przekroczenia limitu nadgodzin. Przyznanie limitu nadgodzin dla nauczycieli może być tylko w wyjątkowych sytuacjach.
- podjęciem decyzji o wydzierżawieniu gabinetów stomatologicznych znajdujących się przy ul. Słowackiego 3 dentystom, którzy wystąpili o zawarcie z Kasą Chorych kontraktu na bezpłatne leczenie stomatologiczne na terenie miasta Chełmna. Decyzja o woli wydzierżawienia została podjęta.
- sytuacją materialno - techniczną szkół związaną z remontami czego efektem jest dziś przygotowana uchwała budżetowa proponująca uruchomienie środków na remonty w tych placówkach oświatowych.
- sprawą Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu. Zarząd uzyskał już decyzję Wojewody o przekazaniu mienia Mgoszcza na własność powiatu. Powiat Chełmiński powoli zbliża się do końca tych ustawowych decyzji uwłaszczających powiat. Został jeszcze ZOZ i ZSR w Grubnie ale tutaj prawna sytuacja jest najbardziej skomplikowana i najtrudniejsza.
- podjęciem decyzji o przejęciu administrowania budynkiem przy ul. Dworcowej 27.
- podjęciem decyzji w sprawie dotacji dla Szkół Niepublicznych w związku z wykonywaniem uchwały Rady Powiatu o sposobie naliczania tej dotacji. Był problem ze szkołą Pani Giżyńskiej, ze znalezieniem odpowiedniej szkoły na terenie najbliższego powiatu. Szkoła taka została znaleziona na terenie Powiatu Bydgoskiego, w związku z czym została dokonana korekta tej dotacji.
- podjęciem decyzji o nadaniu aktów mianowania jako stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Wiązało się to z wejściem w życie nowej Karty nauczyciela, ponownie wszystkie stopnie awansu zawodowego wg Karty musiały być podjęte.
- podjęciem decyzji w sprawie nagród dla nauczycieli w związku z Dniem Edukacji Narodowej akceptując listę nauczycieli, którzy zostali przez Dyrektorów wyznaczeni do nagród oraz przyznał dwie nagrody dla Dyrektorów: LO w Chełmnie p. W. Plaka oraz DD w Chełmnie p. T. Ekerta.
- podjęciem decyzji o uruchomieniu środków na wypłatę nagród dla pracowników obsługi i administracji.
- przygotowaniem budżetu na rok 2001 ale jest to dopiero początek prac nad nim. Niestety informacje, które Zarząd posiada na dzisiaj nie są optymistyczne. Jak powiedział mówca przypuszczalna sytuacja w przyszłym roku może być bardzo trudna, być może nawet trudniejsza niż w roku bieżącym. W zeszły roku o tej porze Zarząd wiedział o wiele więcej na temat budżetu niż w tym roku. Wiąże się to chyba z wyborami oraz z przesunięciem złożenia przez Rząd projektu budżetu państwa w Sejmie. Informacje o dotacjach są chyba najgorsze. Mowa jest o tym, że dotacje mają zostać zmniejszone w stosunku do tegorocznych nawet do poziomu 75%. Następnie powiedział, że na ostatnim Konwencie Starostów zobowiązano Zarząd Związku Powiatów Polskich aby rozpoczął negocjacje z Rządem nt. wysokości dotacji na przyszły rok. Ograniczenie dotacji do wysokości 75% właściwie stawia pod znakiem zapytania jakikolwiek sens istnienia powiatów, gdyż nie będzie pieniędzy i takie jednostki jak Domy Dziecka czy Domy Pomocy Społecznej będzie trzeba zamknąć.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że chciałby dobrze zrozumieć wypowiedź Starosty Chełmińskiego. Chodzi o wypowiedź dotyczącą stomatologów. Starosta Chełmiński powiedział, że stomatolodzy będą świadczyli bezpłatne usługi na terenie Miasta Chełmna, w związku z tym zapytał czy chodzi tu o wskazanie miejsca świadczenia usług.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - odpowiedział przedmówcy, że chodzi o miejsce świadczenia usług.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wobec braku pytań stwierdza, iż informacja została przyjęta przez Radę Powiatu.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że uchwały z ostatniej sesji zostały zrealizowane przez Zarząd w następujący sposób:
- Uchwała Nr XIX/81/2000 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego, dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego - przekazana wszystkim placówkom oświatowym podległym Starostwu oraz Związkom Zawodowym i zrealizowana poprzez wypłatę tych świadczeń.
- Uchwała Nr XIX/82/2000 w sprawie zmian w Uchwale Rady Powiatu Nr XVIII/76/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze - przekazana Skarbnikowi Powiatu i jest w tej chwili wykonywana zgodnie z tegoroczną procedurą.
- Uchwała Nr XIX/83/2000 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej - przekazana Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chełmnie.
- Uchwała Nr XIX/84/2000 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1, stanowiącej siedzibę Starostwa Powiatowego - przekazana do Wydziału Geodezji i Administracji Budowlanej, jest w tej chwili odłożona do czasu podjęcia odpowiedniej decyzji przez Radę Miasta w Chełmnie.
- Uchwała Nr XIX/85/2000 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 27 - przekazana do Wydziału Geodezji i Administracji Budowlanej w celu przygotowania procedur związanych ze zbyciem tej nieruchomości tzn. wywieszenia wykazu nieruchomości będących własnością powiatu przeznaczonych do zbycia i jest aktualnie wykonywana.
- Uchwała Nr XIX/86/2000 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 r - przekazana do Wydziału Finansowego i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
- Uchwała Nr XIX/89/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - przekazana do Wydziału Finansowego,
- Uchwała Nr XIX/89/2000 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 1997 roku w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego - przekazana do Wydziału Finansowego w celu naliczenia wynagrodzeń zgodnie z tą uchwałą.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z brakiem pytań informacja została przez Radę Powiatu przyjęta.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że radny p. P. Jankowski pismem z dnia 18 października 2000 r. otrzymał odpowiedź na swoją interpelację złożoną na XIX sesji Rady Powiatu. Następnie powiedział, że w okresie między sesjami wpłynęła interpelacja radnego p. T. Jagodzińskiego dotycząca stomatologii na terenie miasta Chełmna. Z uwagi na to, że temat ten był bardzo kontrowersyjny i szeroko poruszany przez prasę lokalną oraz Telewizję Bydgoską postanowiono, że odpowiedź zostanie udzielona na sesji publicznie i dokona jej Wicestarosta Chełmiński.
Radny p. M. Cecerko - zwrócił się z prośbą o odczytanie treści w/w interpelacji.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - odczytał w/w interpelację /załącznik nr 3 do protokołu/.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że ten temat tak trudny wymaga aby podejść do niego trochę od strony bardzo krótkiej historii, żeby zrozumieć co tam się stało w tej stomatologii. Nowy Dyrektor ZOZ objął stanowisko 10 lipca 2000 r. i już wtedy zaczął się przyglądać kontraktom zawartym przez wszystkich lekarzy również i lekarzy stomatologów. Po ich analizie doszedł do wniosku, że są one zawarte źle i nie zabezpieczają interesu ZOZ - u. Rozpoczął rozmowy wyjaśniające z Panią doktor Stadnicką - Kolendo w sprawie wyegzekwowania postanowień tych kontraktów. Pani doktor Stadnicka - Kolendo, która jest koordynatorem Przychodni Stomatologicznej w sposób arogancki dała Dyrektorowi ZOZ - u do zrozumienia, że na temat kontraktu, zadań, postanowień kodeksu pracy nie będzie z nim rozmawiała. Po kolejnej rozmowie w sierpniu Dyrektor p. K. Turkiewicz oświadczył Pani koordynator, że ZOZ w Chełmnie nie będzie występował o zawarcie kontraktu z Kasą Chorych. Dyrektor Turkiewicz uważał, że jest to ostateczny moment przekazania tej informacji wszystkim pracownikom. Okazało się, że tak się nie stało. Pani doktor Kolendo 14 września 2000 r. w tym momencie bardzo gorącym, kiedy do 29 września trzeba było składać oferty poszła na urlop nie informując nikogo. Radny p. P. Piekarski wie jakie są zobowiązania wynikające z kontraktu, co musiała zrobić. Nie tylko poinformować Dyrektora ZOZ ale również zabezpieczyć zastępstwo. Nie zrobiła tego, cały czas czując się obrażona na Dyrektora Turkiewicza. W miesiącu sierpniu za zgodą Zarządu Powiatu zdecydowano o przeniesieniu Przychodni z ul. Słowackiego do Szpitala. Jest to wynik szukania obniżki w kosztach. Przychodnia znalazła miejsce na terenie Szpitala, pozwoliło to zaoszczędzić pewne środki w tak trudnej sytuacji finansowej ZOZ - u. Zdecydowano, że Przychodnia Stomatologiczna będzie w niezmienionej formie funkcjonowała do końca roku i już wówczas było wiadomo, że Szpital o kontrakt z Kasą Chorych występować nie będzie. Zarząd Powiatu podjął duże zobowiązania finansowe żeby to utrzymać co jest w tej chwili, ponieważ w tamtym momencie za parę dni odcinano media - prąd, wodę, ogrzewanie itd. Zarząd zdecydował, że wyłoży 30 tys. zł. aby doprowadzić to do funkcjonowania, żeby to był obiekt częściowo Starostwa, częściowo Przychodni Stomatologicznej. Dyrektora Turkiewicza i Szpitala nie było stać na to. Kolejna z przyczyn odnosząc się do pierwszego pytania zawartego w interpelacji dlaczego nie wystąpiono o kontrakt, to fakt, iż działalność Poradni była nierentowna, bo jak może być rentowna jakakolwiek działalność jeżeli przy dwóch gabinetach stomatologicznych jest zatrudnionych 5 stomatologów, 2 techników protetyków, 5 asystentek i 1 pielęgniarka. To się nie może utrzymać, to nie może być rentowne. Należało to przeciąć bardzo szybko. Z jednej strony kontrakty na szczęście były tylko dwa, natomiast z drugiej strony oprócz kontraktów pojawiły się jeszcze aneksy, które dawały możliwość dorobienia pieniędzy. Na te aneksy ZOZ wydał do końca października kwotę 44 tys. zł. Zapytał zebranych jak myślą czy z tak łatwych możliwości zarobku ktokolwiek w sposób normalny mógł zrezygnować. Jak powiedział mówca na miejscu Pani Kolendo podobnie by postępował. Dwa razy w tygodniu w pracy zamiast pięć, duży kontrakt i aneks nie martwiąc się o utrzymanie swojego gabinetu prywatnego czy też o Niepubliczny ZOZ i w tym duchu pozostali lekarze stomatolodzy byli utrzymywani. Natomiast powoływanie się w artykułach prasowych co z biedną pomocą medyczną to miało znaczenie drugorzędne, bo jeżeli ktoś zarabia 6 tys. zł. a obsługa 500, 600 czy 700 zł., to jak się państwu wydaje, czy koordynator czy Kierownik Przychodni, który brał pieniądze publiczne duże powinien być zainteresowany losem tych malutkich, kiedy zostało to przecięte. Praktycznie wrzawa się podniosła w momencie wypowiedzeń obsługi. W tym momencie zostały otworzone oczy co się stało a stało się już bardzo wiele i nie ma odwrotu. Przychodnia dentystyczna w tym kształcie w jakim była, była niemożliwa do utrzymania. Był to kolejny ośrodek kosztów trudnych do poniesienia przez Szpital. Dokonano już wielu zwolnień w Szpitalu, natomiast te zwolnienia, które dotyczyły głównie obsługi były konieczne. Te aneksy, o których była mowa i te kontrakty są zmienione. Dyrektor Turkiewicz podjął decyzję zmieniającą wartość kontraktów i wypowiedział aneksy, dlatego podsumowując mówca oświadczył, że ZOZ nie występował z ofertą do Kasy Chorych, ponieważ po pierwsze Szpitala nie było stać ze względu na brak pieniędzy na wykonanie prac w zakresie podłączenia mediów. Tych pieniędzy nie otrzymał by z nikąd. Po drugie ze względu na nierentowną działalność Poradni Stomatologicznej, po trzecie ze względu na poprawę struktury organizacyjnej ZOZ - u, czyli poprzez likwidację ośrodków nierentownych i zlokalizowanych poza Szpitalem. Po czwarte brak perspektywy, brak środków na dalsze prace modernizacyjne w szczególności pracowni protetycznej i ortodontycznej oraz zakup aparatury stomatologicznej. Te urządzenia stomatologiczne są z początku lat osiemdziesiątych. Ponad to cały czas idą zmiany w kierunku przekształceń w służbie zdrowia. Mówca powiedział, że jak zebrani dobrze wiedzą funkcjonuje POZ "Twój Lekarz", czyli POZ sprywatyzowany, specjalistyka sprywatyzowana częściowo i kolejnym etapem jest stomatologia. Prywatyzacja to nie znaczy, że trzeba płacić. To nie prawda i nie należy w to wierzyć. Prywatyzacja to kierunek zmian własnościowych mówiący czy powstaną podmioty niepubliczne, czy lekarze stomatolodzy będą zawierać kontrakty bezpośrednio z Kasą Chorych, to nie oznacza, że pacjent będzie płacił i może być to prywatne i dobrze funkcjonować. W tym bałaganie, który tam był organizacyjnym i finansowym było to jedyne wyjście. Zarząd Powiatu w jakimś stopniu czuwał nad tym, żeby opieka stomatologiczna w 2001 roku była. Starosta Chełmiński omawiając posiedzenia Zarządu Powiatu powiedział, że 27 września Zarząd Powiatu wyraził wolę o wydzierżawieniu pomieszczeń, które tam są, czyli dwóch gabinetów dla dwóch Pań, jedna to ta która tam pracuje Pani Mrzygłód, i druga Pani Karwasz - Szerszeń, to było 27 września a 29 września już trzeba było oddać gotowe oferty do Kas Chorych. Art. 1 z "Gazety Toruńskiej" sugeruje zupełnie coś innego, że te pomieszczenia już wcześniej były zarezerwowane dla kogoś innego, jest to nieprawda. Na terenie Chełmna na dzień dzisiejszy są te dwie Panie i trzecia Pani doktor Murzyn, z którą jak mówca powiedział dzisiaj rozmawiał i ona również wystąpiła o zawarcie kontraktu o zakresie świadczeń podobnym jak w roku 2000. Nic więcej na temat przyszłych kontraktów z Kasą Chorych nie można powiedzieć, ponieważ ich jeszcze nie ma. Rozmowy z tą trójką będą przeprowadzone na początku listopada. Jak powiedział mówca zdaje sobie sprawę, że może to w pełni nie zabezpieczać potrzeb mieszkańców i pewnie nie zabezpieczy. Istnieje możliwość renegocjacji z Kasą Chorych ale dopiero po nowym roku. Istnieje też możliwość ewentualnego udostępnienia w budynku przy ul. Słowackiego pomieszczenia na kolejny gabinet, na trzeci gabinet. Jeżeli chodzi o trzecie pytanie to już było wyjaśniane, że nie było innego wyjścia, tych cięć w Szpitalu zrobiono bardzo dużo, to było kolejne cięcie, które miało również zlikwidować bałagan tam istniejący. Trudno było by postawić tam strażnika i pilnować czy lekarz stomatolog obsługuje pacjenta z puli Kasy Chorych czy prywatnie, czy bierze pieniądze za to. Za leczenie kanałowe już trzeba płacić. Przecież nie było by żadnych możliwości sprawdzenia tego kto płaci, kto bierze, kto się leczy prywatnie, kto leczy się za środki z Kasy Chorych. Takiej możliwości nie było, natomiast przy gabinecie prywatnym to wszystko odpada. Jeżeli chodzi o pytanie czwarte mówca powiedział, że udzielał już odpowiedzi, że ci którzy byli zainteresowani podpisywaniem kontraktów z Kasą Chorych wiedzieli o tym, że Szpital nie będzie podpisywał. Te wypowiedzi w prasie są nieprawdziwe. Jak powiedział mówca na pytanie piąte w między czasie też odpowiadał.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy interpelujący p. T. Jagodziński żąda jeszcze jakichś dodatkowych wyjaśnień.
Radny p. T. Jagodziński - zapytał Wicestarostę Chełmińskiego kiedy będzie wiadomo o różnicy skali w zawartych kontraktach między rokiem 2000 a 2001. Jak powiedział mówca uważa, że za łatwo wszystko się oddaje bez jakiegoś głębszego przemyślenia. Nie może zrozumieć jednego, dlaczego prywatny gabinet może egzystować a gabinet ZOZ - owski nie. Dlaczego nie były zrobione cięcia redukcyjne jeżeli były przerosty w tych gabinetach. Przecież można było wszystko wyliczyć a tak jak powiedział mówca uważa, że w przyszłości w ogóle w Chełmnie może zginąć darmowe leczenie stomatologiczne. Jaki regres na przyszłość będzie miało Starostwo czy Dyrektor ZOZ - u na prywatny gabinet. On może w ogóle w następnych latach nie występować do Kasy Chorych o kontrakty. Dlatego jak powiedział mówca uważa, że nie jest zadowolony z tej odpowiedzi.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że powstał prywatny Niepubliczny ZOZ "Twój Lekarz" i bez udziału Starosty on funkcjonuje i funkcjonuje dobrze. Jeżeli jest tendencja taka, że ma być to sprywatyzowane ale nie płatne dla pacjenta to ten kierunek przekształceń należy wdrożyć w życie. Są duże potrzeby na usługi stomatologiczne w Chełmnie, których nie można zabezpieczyć, kto wobec tego puści tę "złotą kurę", kto ma się z Chełmna wycofać, żeby nie było żadnego gabinetu, który będzie zawierał kontrakt z Kasą Chorych. Jest to niemożliwe.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że ma jedno pytanie do Wicestarosty Chełmińskiego. Czy na ten temat również zajmowała zdanie jako głos doradczy oczywiście czy opiniodawczy czy skorzystał Pan Starosta czy Zarząd Powiatu z pomocy Rady Społecznej przy Dyrektorze ZOZ - u. Jest to temat bardzo poważny, jak poważny to wszyscy słyszeli, mogli przeczytać w prasie, obejrzeć w telewizji, dlatego to pytanie. Następnie powiedział, że jako delegat Kujawsko - Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej chciałby zabrać głos w jednej sprawie. Każda Izba Lekarska, każdy Samorząd Lekarski jest powołany po to aby stanąć w obronie interesów lekarzy. Prawie wszyscy lekarze w Chełmnie są związani z ZOZ - em kontraktami dlatego poprosił aby mówiąc o kontraktach nie wymieniać kwot wynagrodzenia, jest to absolutna tajemnica pomiędzy dwoma stronami.
Radna p. M. Budnik - Szymoniuk - powiedziała, że chciała by powiedzieć kilka słów o stomatologii, ponieważ kilka rzeczy jest tu różnie pojmowanych. Wtedy kiedy zaczynała się reforma ochrony zdrowia mówione było o szeregu przemian własnościowych, które nastąpią. Fakt powstania Zakładu Niepublicznego wywołał taką można powiedzieć burzę na początku powstawania, w tej chwili okazuje się, że funkcjonuje on prawidłowo. Było wiele błędnych informacji, że tam będzie trzeba płacić a to nieprawda. Dostali oni taką sama kwotę kapitacji jak zakład publiczny, tak samo funkcjonują. Inne ZOZ - y w innych miastach również pozbywają się stomatologii ze względu na przerost kosztów i jakoś dziwnym trafem każdy gabinet stomatologiczny prywatny, który występuje o prywatny kontrakt do Kasy Chorych radzi sobie doskonale. Jak powiedziała mówczyni dziwne jest to, ze każdy stomatolog pracujący prywatnie nie potrzebuje pomocy rejestratorki i iluś tam osób dodatkowego personelu. Jeszcze jedna rzecz dlaczego gabinet prywatny radzi sobie a nie poradzi sobie Przychodnia dlatego, że nie generuje kosztów pośrednich czyli tego wszystkiego co przylega do bezpośredniej działalności a te koszty były generowane generalnie rzecz biorąc przez Poradnię Stomatologiczną i dlatego tak wyszło jak wyszło. W każdej działce mówi się w tej chwili o rentowności tak samo w działkach medycznych. Nie pozbawia się tych ludzi dostępu do stomatologa. Jak powiedziała u doktor Murzyn zapisując się można bezpłatnie od godz. 8:00 do 13:00 być przyjętym. A leczenie kanałowe czy w prywatnym gabinecie, czy w gabinecie publicznym czy niepublicznym objętym kontraktem z Kasą Chorych jest już płatne. Następnie powiedziała, że ma nadzieję, że kilka rzeczy dzięki swojej wypowiedzi wyjaśnia.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy interpelujący p. T. Jagodziński żąda jeszcze wyjaśnień.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że dla niego jako mieszkańca, jako radnego jest obojętnie czy mieszkańcy będą się leczyli prywatnie czy w ZOZ - owskich gabinetach. Następnie powiedział, że chciałby informację jeszcze może nie na dzień dzisiejszy bo to nie jest w stanie Wicestarosta Chełmiński powiedzieć jaka będzie różnica w ilościach zakontraktowanych usług w porównaniu roku 2000 do 2001.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że może na dzień dzisiejszy podać pewne przypuszczenia, które mogą nie być do końca prawdziwe. Po rozmowie z Panią doktor Murzyn, która twierdzi, że utrzymuje zakres pracy jak w tym. Natomiast zmniejszy się zakres usług tych dwóch gabinetów po Przychodni Stomatologicznej. On będzie prawdopodobnie mniejszy ponieważ Kasy Chorych obiecują, że jeżeli ilość podmiotów świadczących usługi jest niewystarczająca mogą tę ilość punktów na jedną osobę podnieść z 80.000 do 120.000, 80.000 to jest jak gdyby 1 etat, czyli mogą zwiększyć do 1 1/2 etatu. Prawdopodobnie w stosunku do tych dwóch osób po tym 1 1/2 etatu na ten rok 2001 będzie, przynajmniej na dzień 1 stycznia 2001. Jak powiedział mówca sądzi, że po negocjacjach z Kasą Chorych będzie możliwość jeżeli znajdą się lekarze stomatolodzy, którzy będą chcieli świadczyć usługi z Kasą Chorych wystąpić o kolejny etat czy półtora etatu. Następnie powiedział, że chciałby radnemu p. T. Jagodzińskiemu wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, o której zapomniał odpowiadając wcześniej na interpelację. Otóż przy tym dużym składzie osobowym Przychodni okazuje się, że po prawie 10 miesiącach jeden miesiąc ta przychodnia stomatologiczna nie wyrabia planu, absurd ale prawdziwe. Pan doktor Piekarski pyta czy była konsultacja z Radą Społeczną, jak powiedział mówca Pan doktor dobrze wie, że nie było Rady Społecznej, ponieważ uczestniczy Pan jako samorząd lekarski w jej posiedzeniach. Następnie mówca powiedział, że w dzisiejszym programie sesji są zmiany w kształcie Rady Społecznej dlatego nie była ona zwoływana wobec czego nie była ta sprawa przedmiotem obrad Rady Społecznej ZOZ.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 8.
Sprawa przedstawienia sytuacji epidemiologicznej i działań prewencyjnych w zakresie onkologii.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że doktor Sylwester Milczarek był inicjatorem przedstawienia Radzie tej informacji. Następnie poprosił p. S. Milczarka o wprowadzenie do tematu a następnie p. P. Piekarskiego - Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chełmnie aby przedstawił Radzie sytuację onkologiczną na terenie powiatu chełmińskiego.
Pan S. Milczarek - powiedział, że podjęto akcję spotykania się z samorządami z dwóch powodów. Po pierwsze, że nowotwory w tej chwili należałoby traktować w krajach wysoko rozwiniętych czyli w Polsce tak jak traktuje się choroby społeczne. Jak powiedział mówca lekarze nie poradzą sobie bez polityków w zwalczaniu tychże chorób onkologicznych. Mówca powiedział, że sam uczestniczy w Radzie Miejskiej w Bydgoszczy, w jej pracach i wie jak trudno jest wybrać te tematy, które są najważniejsze w realizacji promocji zdrowia ogólnie rzecz biorąc i tak pokierować finansami ażeby pieniądze zainwestowane na danym terenie przyniosły jakiś efekt. Promocja zdrowia w zasadzie w tej chwili w takim układzie w jakim się jest w zakresie służby zdrowia ogranicza się do czterech generalnych kierunków a mianowicie są to:
- wady postawy u młodzieży
- choroby serca
- nowotwory
- niektóre wady wrodzone.
Jeżeli chodzi o choroby serca, o nowotwory to w tej chwili można powiedzieć, że w Polsce umieralność u kobiet z powodu chorób onkologicznych wyprzedziła choroby serca. Jest to zła sytuacja. Za 15 lat co jedenasta osoba będzie umierała na nowotwór, co szósta kobieta może umrzeć na nowotwór, ponieważ to kobiety częściej zapadają na nowotwory. Jeżeli chodzi o nowotwory płuc to prawie tyle samo choruje kobiet co mężczyzn. Przyczyną tego jest palenie tytoniu. Jeżeli wyeliminować palenie tytoniu to 95% nowotworów takich jak rak płuca, rak dna jamy ustnej, rak przełyku, rak trzustki, rak nerki można by uniknąć. Tak się dzieje u kobiet, ponieważ to jest pierwsze pokolenie kobiet, które autentycznie zaczęło palić tytoń. Mężczyźni palą tytoń już kilka pokoleń i dlatego nowotwory u mężczyzn palących występują nieco rzadziej i one są mniej złośliwe. Tak więc należy zwrócić uwagę na to jak olbrzymie znaczenie ma promocja zdrowia w tym zakresie, żeby przestrzegać pewnych zaleceń lekarskich takich jak palenie w szkołach itd. Powiat chełmiński nie wyróżnia się na tle powiatów województwa kujawsko - pomorskiego jakąś nadmierną ekspresją nowotworów. Na pierwszym miejscu u kobiet jest rak piersi. W roku 1998 wykryto w powiecie chełmińskim 17 raków piersi. Nie jest to dużo ale jeżeli się przyjrzeć, że są to raki dosyć zaawansowane i szansa na wyleczenie wynosi 30 - 35% to zaczyna być już sprawa poważna. U mężczyzn na pierwszym miejscu jest rak płuc, na drugim rak żołądka, chociaż ten drugi zaczyna występować coraz rzadziej a spowodowane jest to zmianami dietetycznymi, po prostu społeczeństwo zaczyna się odżywiać, na trzecim miejscu jest rak jelita grubego. Ten ostatni u kobiet także wysunął się na trzecie miejsce po raku piersi i raku szyjki macicy. Inne nowotwory u kobiet to rak dróg rodnych, u mężczyzn natomiast to rak nerek, jest też kilka innych ale występują one pojedynczo i stosunkowo rzadziej. Onkolodzy chcą się skoncentrować przede wszystkim nad tymi nowotworami, które zaczynają pomału przebiegać tak jakby epidemicznie, po prostu nasilają się. Rak płuca, rak piersi nasila się w sposób drastyczny. Od rejestracji nowotworu w takim poważniejszym zakresie w Polsce czyli od lat 60 - tych rak piersi nasilił się i występuje około 2,5 krotnie częściej. Genów nowotworowych jest bardzo dużo. Znane są dwa bardzo poważne geny raka piersi a mianowicie Berca 1 i Berca 2. Coraz częściej badane są osoby z rodzin, w których częstość nowotworów jest duża, badane są już te osoby, gdzie nowotwory złośliwe występują 2 - 3 w rodzinie. Jeżeli nowotwór jest wykryty wcześnie a jest taka możliwość wykrycia go kiedy jest minimalny, i ma 2 - 5 milimetrów wielkości to wtedy po pierwsze daje się szansę prawie 100% kobiecie na to, że nie będzie musiała mieć amputowanej piersi, tylko zabieg oszczędzający. Ponieważ są możliwości wczesnego wykrywania raka powstały programy wojewódzkie wczesnego wykrywania raka piersi, gdyż rak szyjki macicy to jest hańba jeżeli na terenie jeszcze jakieś zaawansowane raki szyjki macicy występują. Nie ma łatwiejszego raka do wykrycia niż ten właśnie. Są prowadzone analizy terenów, na których rak szyjki często występuje i wiadomo, że tam źle funkcjonuje służba ginekologiczna. Rak piersi także w pewnym sensie zależy od lekarzy ginekologów i od lekarzy pierwszego kontaktu. Jak powiedział mówca Regionalne Centrum Onkologii robi szkolenia dla lekarzy POZ i dla ginekologów, na których lekarze są zapoznawani z najnowocześniejszymi metodami oraz niejako wiązani z RCO właśnie po to aby jak najwcześniej takie osoby mogły trafiać do RCO. Ten kurs jest płatny. W wielu samorządach zostały uchwalone w programach promocji zdrowia obowiązkowe szkolenia z zakresu onkologii. Następnie powiedział, że chora onkologicznie nie wymaga żadnego skierowania, może bezpośrednio zgłosić się do onkologa do RCO. Mówca powiedział o programie skriningu, polegający na przebadaniu wszystkich kobiet mammograficznie i onkologicznie w ciągu trzech lat na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. Nowotwór rozwija się średnio 8 - 12 lat. W tym okresie latentnym on jest niewykrywalny i trzeba szukać go w taki sposób aby go znaleźć. Takim sposobem jest jedynie dobrze wykonane badanie mammograficzne, które może wykazać raka piersi w stadium kiedy on jeszcze nie dał przerzutu. Kiedy ma on już 1 - 2 cm wielkości to praktycznie zawsze są już przerzuty. Mówca powiedział, że Skandynawia ma o 45% lepsze wyniki niż Polska w wykrywaniu nowotworów. Tam nie wydaje się pieniędzy na leczenie ale na profilaktykę i wczesne wykrywanie. Robione są tam badania skriningowe i mammograficzne. W Polsce te badanie zaczną się już w tym roku. Poinformował, że Rządowi Polskiemu została udzielona pożyczka w wysokości 3/10 mln dolarów na rozwój badań w zakresie raka piersi. Te pieniądze będą przekazywane niżej i trzeba trzymać rękę na pulsie ażeby dostać dofinansowanie lub dotacje z tego programu. RCO będzie najprawdopodobniej mogło pomóc samorządom w zorganizowaniu takiego programu dotyczącego walki z rakiem, natomiast o pieniądze trzeba będzie występować przez np. Sejmik Województwa. Jak powiedział mówca w województwie kujawsko - pomorskim jest wystarczająca ilość mammografów a jeszcze do końca tego roku będzie zakupiony mammobus i będzie on wysyłany do ośrodków gdzie dostępność do mammografu jest bardzo trudna. Program został przedstawiony do Kasy Chorych , która w większości ma sfinansować te badania skriningowe. Badania mammograficzne są bezpłatne. Jeżeli RCO dostanie pełne finansowanie to te badania profilaktyczne zostaną przeprowadzone. Mówca zostawiał kasetę dla lokalnej telewizji kablowej z prośbą o wyświetlenie dotyczącą badania piersi oraz foldery dotyczące RCO.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - podziękował za przedłożoną informację i otworzył dyskusję na ten temat.
Radna p. G. Mazurkiewicz - zapytała czy w związku z reformą zdrowia, która została wprowadzona pacjentki, które wcześniej leczyły się w RCO będą na powrót musiały mieć skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu czy ginekologa żeby się dostać czy mogą polegać na tych swoich kartotekach, które miały wcześniej.
Pan S. Mialczarek - powiedział, że do onkologa nie trzeba mieć żadnych skierowań. Skierowanie może być wówczas kiedy lekarz chce zapytać o coś onkologa.
Radna p. G. Mazurkiewicz - zaproponowała aby tą kasetę, którą przedmówca zostawił dla telewizji kablowej przegrać i żeby wszystkie Ośrodki Zdrowia otrzymały tę kasetę.
Pan S. Milczarek - powiedział, że można powielać tą kasetę.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że jeżeli chodzi o sytuację epidemiologiczną w powiecie to jest taka sama jak w skali całego województwa kujawsko - pomorskiego. Sprawy ilościowe, procentowe i zapadalności są zbliżone. Następnie poinformował co robią placówki ochrony zdrowia działające na terenie powiatu chełmińskiego zarówno publiczne jak i niepubliczne jeżeli chodzi o choroby nowotworowe. Wszystkie w/w placówki wystąpiły z programami profilaktycznymi chorób nowotworowych do Kujawsko - Pomorskiej Kasy Chorych. Niektóre zyskały tak dobrą ocenę, że zostały wsparte przez Kasę Chorych. W ciągu pół roku zrobiono bardzo dużo na terenie powiatu chełmińskiego jeżeli chodzi o profilaktykę nowotworów. Kujawsko - Pomorska Kasa Chorych podpisała kontrakty z Zakładami Opieki Zdrowotnej działającymi na terenie Chełmna na realizację programów profilaktycznych, diagnostyki i leczenia niektórych chorób nowotworowych:
- ZOZ w Chełmnie, pion położniczo - ginekologiczny realizuje program profilaktyki raka szyjki macicy od 1 czerwca do końca 2000 roku 3500 badań. Kasa Chorych dała pieniądze na wykonanie dodatkowych 3500 badań profilaktycznych raka szyjki macicy, chodzi głównie o wymazy cytologiczne.
- Niepubliczny ZOZ "Twój Lekarz" realizuje programy profilaktyczne w dziedzinie nowotworów piersi 1000 badań, nowotworów gruczołów krokowych 250 badań i nowotworów jądra 250 badań.
Na terenie powiatu chełmińskiego od 1 czerwca realizowanych jest dodatkowych 5000 badań. Jest to bardzo dużo i jeżeli te programy nadal będą tak finansowane to jest szansa, że w ciągu 3 najbliższych lat wszystkie panie zostaną przebadane. Tak więc w ciągu pół roku profilaktycznie zostanie przebadanych 5000 osób. Wynika z tego, że placówki podstawowej opieki zdrowotnej jak i placówki specjalistyczne obejmujące swym działaniem teren powiatu są w stanie objąć badaniami profilaktycznymi z zakresu najczęściej występujących chorób nowotworowych praktycznie całe społeczeństwo w stosunkowo krótkim czasie. Profilaktyka kulała głównie z powodu braku środków finansowych. Mijający rok należy pod tym względem ocenić pozytywnie. W przyszłym roku Kasa Chorych przewiduje również rozpisać konkursy na realizację profilaktyki chorób nowotworowych, które zamierza wspierać finansowo. Jak powiedział mówca wszystkie placówki działające na terenie powiatu chełmińskiego opracowują programy i zgłaszają swoje oferty do konkursu tych programów. Jest szansa aby otrzymać w przyszłym roku stosunkowo dużo tych badań, bo jeżeli te programy w ciągu tego roku będą w 100% zrealizowane to Kasa Chorych będzie widziała co jest w tym zakresie robione. Następnie powiedział, że każdy rak jest wyleczalny pod warunkiem, że się go w porę wykryje. Wszystko jednak zależy nie tylko od służby zdrowia ale również i od pacjentek. Następnie mówca pokazał zebranym planszę jak wygląda program dotyczący profilaktyki nowotworów, który jest finansowany z funduszy Kasy Chorych.
Pan S. Milczarek - powiedział, że ten rok był zupełnie inny jeżeli chodzi o profilaktykę, ponieważ to był pierwszy rok, w którym Kasa Chorych przedstawiła konkursy na programy profilaktyczne. Ten rok już będzie zupełnie inny. Zachęcił następnie do wzięcia udziału we wszystkich programach jeżeli chodzi o raka szyjki macicy tak w Kasach Chorych jak i ogłoszonych przez Ministerstwo. Jeżeli chodzi o raka szyjki macicy to będą wskazane miejsca gdzie będzie dostęp do mammografów. Jeżeli chodzi o raka jądra to są to sporadyczne przypadki - 6 w ciągu roku na terenie województwa.
Radna p. H. Murawska - powiedziała, że przez ostatnie 50 lat a więc niemal od początku swojej kariery robiła zdjęcia małoobrazkowe całej ludności i każdy miesiąc przynosił kilka przypadków raka płuc. Jak powiedziała mówczyni kładziony jest duży nacisk na profilaktykę a od wejścia reformy zlikwidowano zdjęcia małoobrazkowe, zapytała dlaczego.
Pan S. Milczarek - odpowiedział przedmówczyni, że odchodzi się od zdjęć małoobrazkowych takich skriningowych bardzo grubych zdjęć, które onkologów już nie zadowalają. Robione są teraz raz do roku duże zdjęcia, w przypadku jakiego podejrzenia robi się fibroskopie płuc.
Radna p. H. Murawska - powiedziała, że teraz chcąc zrobić zdjęcie to musi lekarz pierwszego kontaktu dać skierowanie i to zdjęcie kosztuje 18 zł., więc ZOZ - y niechętnie na to patrzą a kiedyś każdy przychodził i robił sobie zdjęcie i często wykrywano raki. Jak powiedziała mówczyni jest to krzywdzące dla ludzi, że to zlikwidowano.
Pan S. Milczarek - powiedział, że na dzień dzisiejszy problem wygląda tak, że chce się posunąć trochę bardziej do przodu z tymi zagadnieniami. jak powiedział mówca nie może obiecać, że będą pieniądze na raka płuc dlatego, że Kasa Chorych na ten temat się nie wypowiedziała i nie określiła takiego programu ale takie programy istnieją w Ministerstwie i z czasem pieniądze na to się znajdą. Natomiast do ograniczenia zdjęć małoobrazkowych jakaś motywacja musiała być, że zrezygnowano z nich.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że te wszystkie programy łatwo trafiają do miasta, natomiast na wsi zawsze jest trudniej i tam jest większy problem. Tam społeczeństwo znacznie rzadziej poddaje się badaniom. Następnie zapytał czy przedmówca dysponuje jakimiś wynikami, z których można porównać czy rzeczywiście mieszkańcy wsi mniej uczestniczą w badaniach.
Pan S. Milczarek - powiedział, że w miastach województwa kujawsko - pomorskiego od 3 - 4 razy częściej na te podstawowe nowotwory chorują mieszkańcy miast niż wsi. Są takie gminy na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, gdzie odnotowuje się np. dwa raki piersi rocznie. Dodał jeszcze, że w związku z bardzo drogimi badaniami mammograficznymi robi się analizę epidemiologiczną danego terenu aby wiedzieć gdzie raka trzeba szukać i jakie pieniądze włożyć aby go znaleźć. Tam gdzie są niskie zachorowania tam pieniądze inwestuje się w szkolenia lekarzy.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że dużo słyszy się o programach ochrony zdrowia realizowanych przez wojewódzkie ośrodki w Chełmnie, natomiast zbyt mało jest robione w zakresie promocji a to jest głównie zadanie powiatu. Kasa Chorych z pieniędzy publicznych ogłasza konkursy, ma pieniądze publiczne na pewną profilaktykę, poradnie wygrywają i działają na rynku usług, to jest ekonomia i tu brakuje elementu promocji. Należy pomyśleć o umieszczenie w budżecie powiatu środków na ten cel, żeby przeciętny obywatel powiatu chełmińskiego wiedział o takim szkoleniu.
Pan S. Milczarek - powiedział, że między innymi takie spotykanie się z samorządami ma na celu promocję, natomiast do samorządu należy podjęcie pewnych decyzji mających wpływ na zdrowotność. Taką decyzją jest np. wydanie pieniędzy w taki sposób aby uzyskać lepsze wyniki.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań podziękował p. S. Milczarkowi i zakończył dyskusję.
Przewodniczący obrad ogłosił 15 min. przerwę od godz. 16:45 do godz. 17:00.
O godz. 17:00 salę obrad opuściła radna p. M. Budnik - Szymoniuk.

Do punktu 9.
Sprawa przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin o działalności inspekcji na terenie powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o wprowadzenie do tematu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin p. J. Bielecki - omówił informację /załącznik nr 4 do protokołu/.
Radny p. M. Misiaszek - zapytał czy na przyszły rok przewidywane są dotacje do badań atestacyjnych opryskiwaczy dla rolników oraz jakie punkty oprócz punktu Pana Chrzanowskiego w najbliższym czasie powstaną na terenie powiatu chełmińskiego.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin p. J. Bielecki - powiedział, że jeżeli chodzi o dotacje, jest to dotacja z środków Ministra Rolnictwa na popieranie produkcji rolniczej. Jest to zadanie roczne, na każdy rok jest wydawana inna regulacja prawna i ustalana jest wysokość dotacji. W tym roku jest to około 50% wartości przeglądu. Minister Rolnictwa obiecuje również utrzymać na rok przyszły te dotacje. Jeżeli budżet państwa nie zostanie uchwalony w odpowiednim czasie konstytucyjnym to również sprawa udzielenia dotacji od 1 stycznia 2001 roku może napotykać na pewne trudności, bo Minister Rolnictwa nie będzie dysponentem odpowiedniej kwoty środków na rok przyszły. Jest jednak duża przychylność Ministerstwa w tym zakresie. Jeżeli idzie o ilość punktów to na terenie województwa jest do dnia dzisiejszego 14 a na terenie delegatury są trzy takie punkty : w Lisewie, Radzyniu Chełmińskim oraz w Brodnicy. Na terenie powiatu chełmińskiego zgłosiło się 3 chętnych do uruchomienia takiego punktu ale to wszystko zależy od tego jak szybko te punkty zostaną przygotowane do pracy, ponieważ wymaga to dużych nakładów finansowych i trochę działania organizacyjnego. Jak powiedział mówca sądzi, że jeżeli nie do końca tego roku to w pierwszym kwartale 2001 roku przynajmniej jeden punkt uda się uruchomić na terenie powiatu chełmińskiego. Na dzień dzisiejszy 13,4 % opryskiwaczy zarejestrowanych w powiecie chełmińskim jest przebadanych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów i negatywnych opinii stwierdził, że informacja została przez Radę Powiatu przyjęta.

Do punktu 10.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczebności przedstawicieli Rady Powiatu w składzie Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie i wyboru tych przedstawicieli oraz powołania Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 1 /załącznik nr 5 do protokołu/. Powiedział, że w podstawie prawnej powinien być pkt. 2b a nie pkt. 26. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że powraca na sesję Rady Powiatu sprawa Rady Społecznej ZOZ dlatego, że zmieniły się trochę warunki działalności rynkowej tegoż Zespołu Opieki Zdrowotnej. Osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Społecznej sami zwrócili uwagę na to, że stają się oni podmiotami konkurencyjnymi dla ZOZ w Chełmnie, i że dowiadują się na posiedzeniach Rady informacji, które wykorzystują w swojej działalności rynkowej, nie tyle działalności merytorycznej jako GOZ - y ale w działalności konkurencyjnej. Biorąc te opinie pod uwagę i to, że faktycznie ZOZ zaczyna w różnych zagadnieniach konkurować z GOZ - ami i tak będzie musiało być przynajmniej tak długo jak ZOZ w Chełmnie to będzie nie tylko Szpital ale też i pozostałe dziedziny działalności czyli POZ i lecznictwo specjalistyczne. Zarząd proponuje zmianę składu osobowego Rady Społecznej ZOZ na niekonkurencyjny dla ZOZ w Chełmnie stąd ten projekt uchwały, zgodnie z którym liczebność przedstawicieli Rady Powiatu w składzie Rady Społecznej wynosiła by 6 osób na 8. Pięć osób zostaje z poprzedniego składu Rady, następnie mówca wymienił te osoby i dochodzi szósta osoba p. T. Laus w związku z tym, że ma nad ZOZ - em nadzór sanitarno - epidemiologiczny. Ponad to w skład wchodzić będą p. J. Wojtaszewski jako przedstawiciel Przewodniczącego Zarządu oraz p. Z. Gamański jako przedstawiciel wojewody kujawsko - pomorskiego.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu p. P. Piekarski - odczytał opinię do projektu uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/.
Radny p. P. Jankowski - zapytał jaki jest układ w Papowie Biskupim jeżeli tam jest Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Rada Gminy to mówca widzi też bezpośrednią zbieżność właśnie tej konkurencyjności. Jak to wygląda.
Radny p. Z. Piechota - zapytał czym Zarząd sugerował się powołując te osoby do składu Rady Społecznej ZOZ.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że pozostał poprzedni skład Rady Społecznej. W tym składzie z Kierownikami GOZ została Rada powołana. Trzeba było wziąć pod uwagę głosy Kierowników GOZ - ów, które padały na posiedzeniach Rady. Sami zwracali uwagę, że dostają konkurencyjne materiały. ZOZ przez najbliższe lata będzie konkurencją dla GOZ - ów. Jeżeli chce się utrzymać ZOZ w Chełmnie to należy szukać tych rzeczy, na których można znaleźć zarobek. Takim zarobkiem teraz jest bezwzględnie POZ, istotne jest dla Szpitala aby pacjenci z całego terenu powiatu przychodzili tu. Te pięć nazwisk to są osoby, które były już w składzie Rady Społecznej. Jedyną zmianą jest to, że zrezygnowała z członkostwa p. Z. Przystup a z drugiej strony ponieważ powstała w powiecie inspekcja sanitarna uznano, że głos osoby związanej z ZOZ - em od strony sanitarnej byłby ważny stąd ta propozycja p. T. Lausa.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że nie padła odpowiedź na pytanie radnego p. P. Jankowskiego.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że jak by nie było p. A. Zieliński jest członkiem organu założycielskiego GOZ w Papowie Biskupim i stanowi konkurencję dla ZOZ i czy nie wykorzysta też informacji.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że trudno jest tu coś powiedzieć. Czym innym jest lekarz Kierownik GOZ, który przygotowuje ofertę dla Kasy Chorych i ofertę dla ludności a czym innym jest wójt czy starosta. Następnie mówca powiedział, że o wiele większą szansę wykorzystania zdobytych na posiedzeniu Rady Społecznej informacji na Kierownik GOZ - u niż wójt i tak to było analizowane.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że ma wątpliwość, ponieważ w § 2 tej uchwały wybiera się członków Rady Społecznej a w § 3 powołuje się ją. Zapytał czy to tak musi być.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że uważa, że ustawa o ZOZ - ach jest wysokim stopniu nie dostosowana do zmienionej po 1 stycznia 1999 roku sytuacji. Tej ustawy nie dostosowano do zaistniałej sytuacji. Pozostały pewne dziwne zapisy. W pierwszej uchwale, która została przyjęta nie było mowy o powołaniu tej Rady Społecznej, taka była wtedy interpretacja służb prawnych, że w ogóle nie ma powołania Rady, ponieważ wojewoda deleguje swoją osobę, jest to Starosta lub jego przedstawiciel i Rada Powiatu wybiera 6 osób. Natomiast w przeciągu tego czasu zmieniła się interpretacja i po to aby już nie wchodzić w sprzeczności z Urzędem Wojewódzkim, ze służbami prawnymi postanowiono dodać ten § 3 z powołaniem, chociaż budzi on w Polsce rozmaite wątpliwości, bo co się np. stanie gdy wojewoda wycofa swojego przedstawiciela to kto podejmie decyzję Rada czy wojewoda. Następnie mówca powiedział, że aby nie uchylono tej uchwały został ten § 3 wstawiony.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych przy braku głosów przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada większością głosów przyjęła Uchwałę nr XX/91/2000 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczebności przedstawicieli Rady Powiatu w składzie Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie i wyboru tych przedstawicieli oraz powołania Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie /załącznik nr 7 do protokołu/.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że należy podziękować tym czterem lekarzom, którzy byli w składzie Rady Społecznej za dotychczasowy udział.

Do punktu 11.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XIX/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - omówił projekt w/w uchwały według załączników. Następnie powiedział, że w załączniku "zestawienie wydatków inwestycyjnych" Zarząd Powiatu chciałby wprowadzić autopoprawkę i wpisać remont kapitalny w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, ponieważ Zarząd chce ogłosić jeden przetarg na ten remont bo to wyjdzie taniej. W tym roku są pieniądze na połowę remontu, z budżetu przyszłorocznego najprawdopodobniej uda się drugą połowę wygospodarować, ponieważ chodzi o kwotę około 20 tys. zł.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 9 do protokołu/. Jeżeli chodzi o zakup samochodu w ZSR to jest potrzeba zakupu takiego samochodu, pieniądze są wygospodarowane ze sprzedaży sprzętu i Komisja poparła tą inicjatywę po wyjaśnieniach Dyrektora ZSR w Grubnie.
Rady p. P. Jankowski - powiedział, że niedawno ze wspólnej inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie i Urzędu Gminy w Lisewie zakupiono nowy samochód dla rewiru policyjnego w Lisewie. Początkowo miało to być na zasadach porozumienia między Komendą Powiatową Policji a Urzędem Gminy w Lisewie, w konsekwencji zostało podpisane porozumienie między Starostwem Powiatowym a Urzędem Gminy. W związku z tym zapytał dlaczego nie ma śladu tego zakupu tutaj w korekcie budżetu.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że porozumienie to zostało wycofane.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że około rok temu była mowa o oświacie i była także mowa o tym żeby Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną przenieść, ponieważ są złe warunki. Następnie zapytał czy ta kwestia jest już nieaktualna i czy będzie ona już na stałe w gmachu LO w Chełmnie.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że trwały rozmaite dyskusje, natomiast pytań z tym związanych jest kilka. Po pierwsze gdzie przenieść, po drugie przenosząc Poradnię trzeba zdawać sobie sprawę, że wzrosną koszty utrzymania LO i wzrosną koszty utrzymania Poradni. Trzecia rzecz to taka, że za rok w LO nie będzie naboru. Dzisiaj te pomieszczenia z pewnością przydałyby się chociażby z tego powodu, że wyrażono zgodę na to, że są dwie klasy więcej niż normalnie ale za rok odpadnie sześć klas i odpadnie problem z przeludnieniem w LO. Wtedy, gdy LO przejdzie w cykl trzyletniego kształcenia to te pomieszczenia będą mogły być zagospodarowywane przez Poradnie tak jak są do tej pory.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy na dzień dzisiejszy ilość pomieszczeń w Poradni jest wystarczająca.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że dla LO dziś ilość pomieszczeń jest niewystarczająca, ponieważ jest dużo klas, natomiast jeżeli chodzi o Poradnię to po remoncie, kiedy te pomieszczenia będą miały zupełnie inny wygląd i będą bardziej funkcjonalne to ich ilość będzie wystarczająca.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że wiedzą radni o jaką pozycję mają uzupełnić zestawienie wydatków, natomiast czy można uzupełnić inne rzeczy np. termin, przewidywane koszty.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że inwestorem będzie Starostwo, wartość kosztorysowa 50 tys. zł., zakres rzeczowy zadania to remont kapitalny, data rozpoczęcia inwestycji 25 październik a koniec inwestycji planowany jest na koniec sierpnia 2001 roku.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał projekt uchwały w tej sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XX/92/2000 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok /załącznik nr 10 do protokołu/.

Do punktu 12.
Sprawa przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie zagrożeń przy sprzedaży produktów rolnych, bezgotówkowo na targowiskach hurtowych wynikających z wprowadzenia podatku VAT w rolnictwie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że projekt stanowiska radni otrzymali /załącznik nr 11 do protokołu/.
Radny p. M. Misiaszek - zaproponował wniesienie dwóch poprawek. Pierwsza to, to, że nazwa miasta Szczecina napisana jest z małej litery oraz zaproponował aby w drugim akapicie po wyrazie "często" dodać "koszt wypisywania".
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że nie zostało napisane do kogo ma być adresowane to stanowisko. Następnie powiedział, że stanowisko ma być adresowane do Prezesa Rady Ministrów jako do projektodawcy ustawy o podatku VAT w rolnictwie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że stanowisko to nie będzie kierowane do samego Prezesa Rady Ministrów, będzie ono podjęte i jest wyszczególnione kto je otrzyma.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że musi być to konkretnie zaadresowane a pozostali otrzymają do wiadomości.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że projektodawcą nie koniecznie musi być Rząd czy Prezes Rady Ministrów ale wpływ na to mają również inne osoby np. parlamentarzyści.
Radny p. M. Misiaszek - zaproponował aby przegłosować te dwa odmienne zdania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że dotychczasowe stanowiska w tej formie były podejmowane. Jeżeli teraz jest odmienne zdanie na ten temat to zostanie to uszanowane. Następnie zapytał o zdanie radcy prawnego.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że nie obowiązuje statut powiatu chełmińskiego, ponieważ nie został opublikowany, natomiast we wzorcowym statucie rady powiatu jest taki zwrot mówiący, że rada może podejmować uchwały w sprawie wydawania opinii i kompetencjach stanowiących rady, także trzeba się zastanowić czy to w ogółem może być przedmiotem stanowiska. Ale w takiej nieobowiązującej formie decydują osoby będące inicjatorami tego stanowiska.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zaproponował aby przyjąć tą merytoryczną treść a projektodawcy tego stanowiska wypowiedzą się jaką to ma ostatecznie szatę graficzną przyjąć.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy do takiego stanowiska nie powinno być uchwały.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że problem tkwi w szczegółach ponieważ powiat chełmiński nie ma obowiązującego statutu ale bazując na regulaminie pracy Rady Gminy Lisewo jednak jest dopuszczalne, że rada może podejmować nie tylko uchwały ale różnego typu stanowiska itp. a więc to dopuszczalne przyjęcie w/w stanowiska w takiej formie jest możliwe.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie w/w stanowisko.

Za przyjęciem głosowało 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Stanowisko Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie zagrożeń przy sprzedaży produktów rolnych, bezgotówkowo na targowiskach hurtowych wynikających z wprowadzenia podatku VAT w rolnictwie /załącznik nr 12 do protokołu/.

Do punktu 13.
Wolne wnioski.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że 7 listopada o godzinie 1400 będzie spotkanie połączone Zarządu Powiatu, Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że chciałby odpowiedzieć na pytanie zgłoszone przez radnego p. W. Bińczyka na XIX sesji Rady dotyczące kumulowania w Chełmnie imprez organizowanych przez Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego p. A. Pocięgla. Następnie powiedział, że problem ten jest corocznie omawiany na spotkaniu gminnych organizatorów sportu i nauczycieli także został on omówiony na początku bieżącego roku szkolnego i większość uczestników uznała, że organizowanie imprez szkolnych w Chełmnie jest najbardziej racjonalne a spowodowane jest to tym, że większość uczestników szkół wiejskich dojeżdża na zawody autobusami PKS - u i dojazd przez Chełmno do jeszcze inne miejscowości byłby dla uczniów utrudnieniem i wiązałby się z dodatkowymi kosztami. Koszt imprez organizowanych poza Chełmnem byłby także znacznie wyższy ze względu na wypłacanie delegacji sędziom, którzy w zdecydowanej większości są z Chełmna. Jak powiedział mówca to nie jest tak, że z wszystkich obiektów sportowych korzysta się nieodpłatnie i bez ograniczeń. Na spotkaniu z gminnymi organizatorami nie padały żadne inne głosy stąd też kalendarz, który poprzez to spotkanie jest zatwierdzany wygląda tak a nie inaczej. Zaproponował porozmawianie z gminnymi organizatorami, żeby oni zgłaszali jakieś wnioski bo to oni wspólnie zatwierdzają ten kalendarz.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że chce wyjaśnić intencję tego swojego wystąpienia. Chodziło o to aby mieszkańcy powiatu się poznawali i integrowali. Jak powiedział mówca ma wpływ na swojego gminnego organizatora sportu, Starosta Chełmiński również ma wpływ w związku z tym zaproponował aby wspólnie wypracować taki sposób prowadzenia tych imprez, który by niczemu nie przeszkadzał. Następnie powiedział, że organizator na terenie którego odbywa się impreza ponosi pewne koszty.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że taka była decyzja na spotkaniu gminnych organizatorów sportu i oni zgodzili się na taki kalendarz. Jak powiedział mówca właśnie stamtąd musiałby wyjść ten impuls, żeby oni przystali na to, żeby można było część imprez przenieść.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że nie chce mówić po czyjej stronie leży wina, ale rolą wójtów i starosty powinno być wywarcie wpływu na organizatorów sportu aby imprezy były organizowane na terenie całego powiatu.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że argument z dojazdami nie jest zbyt prawdziwy, ponieważ większość dzieci na imprezy sportowe dojeżdżają autobusami szkolnymi. Następnie powiedziała, że koordynatorzy sportu nie wzięli pod uwagę tego, że imprezy można robić na terenie powiatu i można chyba na to wpłynąć.
Radny p. K. Poliwko - zapytał czy zostały wznowione rozmowy Zarządu Powiatu z Zarządem Miasta Chełmna dotyczące tych dwóch budynków, ponieważ na ostatniej sesji radni dowiedzieli się, że negocjacje zostały zerwane.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że negocjacje nigdy nie zostały zerwane, trzeba poczekać na decyzję Rady Miasta Chełmna. Kiedy jednak decyzja w tej sprawie zapadnie trudno powiedzieć i na nią Zarząd Powiatu nie ma już najmniejszego wpływu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że następna sesja planowana jest na 29 listopada 2000 r.

Do punktu 14.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XX sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki