Protokół nr XVI/2000
z XIX Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 27 września 2000 r.

Sesja odbyła się w dniu 27 września 2000 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do 19:15.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 21, co stanowi 84 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego, dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
9. Sprawa przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze powiatu chełmińskiego.
10. Informacja o sytuacji finansowej oraz o zmianach w opiece medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
11. Sprawa przyjęcia sprawozdania z pracy Wydziału Spraw Społecznych z zakresu gospodarki wodnej, łowiectwa, melioracji, rybactwa śródlądowego, rolnictwa oraz edukacji ekologicznej za okres od 01.01.1999 r. do 23.05.2000 r.
12. Przedłożenie informacji Zarządu o przebiegu wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2000 roku.
13. Sprawa zmian w Uchwale Rady Powiatu Nr XVIII/76/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze.
14. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
15. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1, stanowiącej siedzibę Starostwa Powiatowego.
16. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 27.
17. Sprawa zmiany Uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 r.
18. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie wysokości diet radnych.
19. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do dokonywania wszelkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Starosty.
20. Sprawa zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
21. Sprawa przyjęcia stanowiska przez Radę Powiatu w Chełmnie w sprawie nowego uregulowania prawnego sprzedaży płodów rolnych, szczególnie warzyw na giełdach towarowych na terenie całego kraju.
22. Sprawa zmiany Uchwały Nr XV/62/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 9 marca 2000 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 1997 roku w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
23. Wolne wnioski.
24. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XIX sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest 21, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub chciałby zaproponować zmiany w przedstawionym projekcie porządku obrad XIX sesji Rady Powiatu w Chełmnie.
Radny p. J. Kubacki - zaproponował aby po pkt. 20 wprowadzić pkt 21 o następującym brzmieniu: " Zajęcie stanowiska względnie protestu Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie nowego uregulowania prawnego sprzedaży płodów rolnych, szczególnie warzyw na giełdach towarowych na terenie całego kraju". Sprawa ta wiąże się z wprowadzeniem nowych przepisów odnośnie wprowadzenia VAT-u w rolnictwie Sprzedaż na giełdach po prostu pozwala w ten sposób może spowodować, że dużo rolników może zostać oszukanych. Po prostu za towar otrzyma tylko fakturę od nieuczciwego otrzyma tylko fakturę od nieuczciwych kupujących i na tym może się skończyć i to może doprowadzić do likwidacji czy upadłości wieli małych gospodarstw rolnych. Również przy małej sprzedaży szczególnie do sklepów ci co kupują na giełdzie 5 - 10 kg również bardzo utrudniają te nowe przepisy odnośnie wystawiania faktur VAT-owskich, ponieważ towar może być wartości trzech zł. a wystawienie faktury, przekazanie pieniędzy do banku czasem przewyższy wartość danego towaru. I to jedno i drugie spowoduje, że bardzo będzie utrudniona sprzedaż takich towarów na giełdzie. W naszym powiecie mamy szczególnie dwie gminy, których gro produktów rolnych to warzywa i ta sprzedaż odbywa się na giełdach towarowych również poza terenem naszego województwa. I w tej sprawie mówca zaproponował aby Rada Powiatu opracowała stanowisko względnie protest do Sejmu, Senatu, Rządu i Ministra Rolnictwa.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie propozycję zmiany w porządku obrad radnego p. J. Kubackiego.

Za przyjęciem wniosku głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy jeszcze ktoś ma jakieś propozycje zmian do porządku obrad.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - zaproponował wprowadzenie kolejnego punktu dotyczącego zmiany Uchwały Nr XV/62/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 9 marca 2000 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 1997 roku w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie z dniem 1 sierpnia mówi o tym, że Kierownik Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności również objęty jest tym rozporządzeniem gdzie mówi się o wynagradzaniu punktowym i wartości jednego punktu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie propozycję Wicestarosty Chełmińskiego zmiany w porządku obrad.

Za przyjęciem wniosku głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zaproponował przesunięcie pkt. 19 dot. przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego, dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i umieszczenie go jako pkt. 8. Poddał pod głosowanie w/w propozycję.

Za przyjęciem wniosku głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że chciała zaproponować takie samo rozwiązanie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych uwag poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu wraz z przegłosowanymi poprawkami.

Za przyjęciem głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad XIX sesji.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że do dzisiejszej sesji nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie i w związku z tym zaproponował jego przyjęcie przez głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z XVIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Wicestarostę Chełmińskiego.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że Rada Powiatu nie obradowała przez okres urlopowy a Zarząd przez ten okres pracował. Odbyło się bardzo dużo posiedzeń Zarządu, niekiedy trzy razy w tygodniu a było to głównie związane z ustaleniami odnośnie regulaminu wynagrodzeń dla nauczycieli. Jak powiedział mówca informację tą ograniczy do podjętych 10 uchwał przez Zarząd, natomiast w ewentualnej dyskusji jest przygotowany na udzielenie odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania, chcąc bowiem omówić każde posiedzenie Zarządu zajęłoby to bardzo dużo czasu. Podjęto uchwały w następujących sprawach:
- powołania Pana Kazimierza Trukiewicza na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z dniem 10 lipca 2000 r.
- określenia wzorów wniosku o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze powiatowym przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Te wnioski były potrzebne do tego, aby do dnia 15 września można było składać swoje życzenia do budżetu na 2001.
- powierzenia z dniem 1 września stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie Pani Annie Gątkiewicz na okres 4 lat do 31 sierpnia 2004 roku.
- wydania opinii o zaliczeniu drogi Kokocko - Dąbrowa Chełmińska do kategorii dróg powiatowych Powiatu Bydgoskiego. Jest to procedura formalna ale musi być uchwała Zarządu w tej sprawie.
- zatwierdzenia sprawozdania ZOZ-u w Chełmnie. Jest to wymóg ustawy o rachunkowości. To sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone pozytywnie.
- nadania uprawnienia szkoły publicznej 3 - letniemu Liceum Handlowemu na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Jest to szkoła założona przez Panią Małgorzatę Giżyńską.
- określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2001 rok i tak procentowe wskaźniki na 2001 rok są w następującej wysokości : dochody 6,7% wzrost, wydatki bieżące we wszystkich działach również 6,7% i wynagrodzenia we wszystkich działach wzrost o 6,7%.
- wyrażenia zgody na zaciągniecie kredytu przez Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu. Kredyt ten jest w wysokości 31.700 zł na zakup środków do produkcji rolnej a na zabezpieczenie tego kredytu przeznaczono mienie ruchome powiatu - kombajny.
- dokonania zmian w budżecie. Zmiany dokonywane były dwukrotnie i podjęte były w tej sprawie dwie uchwały.
Radny p. M. Cecerko - zapytał co Zarząd zrobił w sprawie siedziby Starostwa.
Radny p. K. Poliwko - zapytał jak przebiega sprawa modernizacji drogi Żygląd - Unisław i co zostało w tej sprawie załatwione.
Dyrektor PZD p. M. Szerszeń - powiedział, że Zarząd podpisał umowę na wykonanie modernizacji na taki odcinek jaki został Radzie wcześniej przedstawiony czyli na około 1, 2 km z wyprostowaniem zakrętu w Stablewicach, jest to odcinek od Unisławia. W tej chwili na tym odcinku prace są wykonywane. W dzisiejszej części sesji dotyczącej budżetu jest ujęta sprawa dotycząca zmiany w planie finansowym całości tej inwestycji i przeznaczenie jej jako inwestycji wieloletniej ze sposobem finansowania takim, że całość tego odcinka jest finansowana z bieżącego budżetu i przyszłorocznego tzn. całość odcinka, na który została podpisana w tej chwili umowa. Roboty są w trakcie, termin zakończenia całości robót jest przewidziany na koniec marca ale roboty związane z poszerzeniem i pierwszą warstwą bitumiczną prawdopodobnie zostaną zakończone w ciągu miesiąca.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że pytanie dotyczące siedziby Starostwa po wczorajszym posiedzeniu Rady Miasta jest pytaniem bardzo aktualnym. Pierwszą informacją, którą Radzie należy przedstawić jest to, że uchwała Rady Miasta w sprawie ewentualnej sprzedaży Starostwu obiektu przy ul. Harcerskiej została zdjęta wczoraj z obrad posiedzenia Rady. W związku z tym nie będzie jej dalszego ciągu przynajmniej na jakiś czas. Nie wiadomo też jak sprawy dalej się potoczą. W sprawie siedziby Starostwa Zarząd podpisał porozumienie z Zarządem Miasta Chełmna, którego przedmiotem między innymi była sprawa nabycia przez Starostwo nieruchomości przy ul. Harcerskiej. W tym porozumieniu zawarto również wiele innych spraw. Nabycie nieruchomości wiązało się z innymi warunkami wstępnymi, na które Zarząd Powiatu wyraził zgodę. Zarząd uważał, że Starostwo powinno w przyszłym roku współfinansować wydawanie "Nadwiślanina" i to w tym porozumieniu zawarliśmy, ponad to uważano, iż należy utworzyć bibliotekę powiatowo - miejską z tą naszą niedużą kwotą, w tej chwili jest to 6000 zł. Zarząd Powiatu chciał tą kwotę przekazać do końca roku Zarządowi Miasta a Miasto w myśl tego miało do końca roku przygotować wszelkie zmiany organizacyjne i statut nowej biblioteki aby z dniem 1 stycznia mogła ona funkcjonować. Również zakładano, iż w przyszłym roku na bibliotekę zostanie przekazane 12 tys. zł. i zapewni Starostwo jeden etat. Zarząd Powiatu zobowiązał się także do przekazania nieodpłatnie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenów odzyskanych po byłej PKP, tak aby mógł powstać dworzec i droga wyjazdowa. Oczywiście wszystko to uzależniane było od tego, czy będą podjęte odpowiednie uchwały Rady Miasta i Rady Powiatu. W między czasie Zarząd Miasta proponował uściślenie ale to byłoby już przy aktach notarialnych, że gdyby Starostwo chciało kiedykolwiek sprzedać ten obiekt przy ul. Harcerskiej 1 to prawo pierwokupu miałaby Rada Miasta w Chełmnie. Taka propozycja mogła zostać przyjęta a ponad to, że nieodpłatnie Starostwo przekazuje halę gimnastyczną dla klubu tenisowego. Te wszystkie propozycje były do przyjęcia, natomiast jak to się potoczy w tej chwili trudno jest odpowiedzieć. Trzeba wrócić w dalszym ciągu do rozmów i wyjaśnień.
Radny p. P. Piekarski - zapytał Wicestarostę Chełmińskiego czy jest sens rozpatrywać punkty dotyczące zakupu nieruchomości przy ul. Harcerskiej 1 oraz zbycia nieruchomości przy ul. Dworcowej 27. Jeżeli na tak wysokim szczeblu są pewne ustalenia i z niewiadomych przyczyn Rada Miasta na wczorajszej sesji zmienia diametralnie stanowisko swojego Zarządu czy to w Radzie Miasta jest jakieś wielkie lobby, które potrafi przewrócić wszystko do góry nogami.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że jest sens podejmować te uchwały, ponieważ rozmowy nie zostały zerwane ani nie są rozmowami zamkniętymi. Jak powiedział mówca podjęcie tych uchwał nie wnosi w sobie żadnych złych skutków dla Starostwa a Zarządowi zależy aby tak się stało. Następnie powiedział, że kiedy miał powstać powiat chełmiński, kiedy radni jeszcze o niczym nie decydowali było zobowiązanie ówczesnych władz samorządowych Miasta, że bezpłatnie Starostwo otrzyma lokal na funkcjonowanie. Oczywiście popełniono wielką kpinę, ponieważ zaproponowano nam pomieszczenia w piwnicach przy ul. Hallera i na Kamionce w warunkach niekomfortowych i w rozrzuconych po mieście. Było zapewnienie, że lokal będzie. Okazało się, że nawet to zapewnienie w tym bardzo niekomfortowych warunkach było tylko zapewnieniem papierowym. Chwała nowemu Zarządowi Miasta i władzom Miasta, że wpadły na pomysł wykorzystania obiektu OSIR - owskiego i udostępniono go Starostwu. Natomiast Starostwo proponuje grę otwartą. Nie chce nic za darmo. Chce to kupić i Zarząd nie wie do końca dlaczego tak się dzieje, daje gotówkę, jutro Zarząd Powiatu chciał podpisywać akt notarialny i przekazać pieniądze bo na to jest przygotowany. Te powstałe okoliczności są dla Zarządu niezrozumiałe i ubolewa, że tak się stało.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do niczego Rady nie zobowiązuje. Wyrażenie chęci kupna Starostwo nadal ma i sądzi, że do tego dojdzie. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jakie merytoryczne przesłanki zadecydowały, że wczoraj pkt. dotyczący sprzedaży Starostwu jego obecnej siedziby został zdjęty z porządku obrad Rady Miasta. To wymaga jakichś uściśleń i dalszych rozmów z Zarządem i Radą Miasta. Jeżeli chodzi natomiast o uchwałę w zakresie zbycia budynku przy ul. Dworcowej to jej podjęcie też w zasadzie nie ponosi za sobą żadnych konsekwencji, ponieważ w ogłoszonych przetargach można sobie zastrzec możliwość wycofania się. Ale dokumenty upoważniające Zarząd do tego typu działań będą i jak będą odpowiednie okoliczności ku temu zostaną te uchwały wykorzystane.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że nawet jeżeli Rada przyjmie te uchwały to i tak nie pasuje w tym momencie budżet, ponieważ ta kwota przeznaczona na zakup obiektu przy ul. Harcerskiej 1 jest już przypisana w propozycjach zmian do budżetu i ten punkt w tej chwili staje się nieaktualny. Jak powiedział mówca nie wie czy warto już teraz gwarantować jakąś określoną kwotę na coś czego Starostwo może w tym roku niekupić.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że dokładnie w tej wysokości zaplanowany jest kredyt zaciągnięty na to zobowiązanie i jeżeli będzie potrzeba to on zostanie zaciągnięty, jeżeli nie wystąpi taka potrzeba to po prostu na koniec roku będzie zmieniony budżet tak, że nie będzie deficytu w wysokości 370 tys. zł. - wartości tego budynku.
Radny p. M. Cecerko - zaproponował aby tą dyskusję zakończyć i podjąć ją w odpowiednim punkcie.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Wicestarostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że uchwałę w sprawie przyjęcia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów z opłat za pobyt dziecka w Domu Dziecka w Chełmnie przekazano do Domu Dziecka w Chełmnie do realizacji, natomiast uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze przekazano wszystkim jednostkom podległym Starostwu. Uchwałę o powołaniu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ZOZ w Chełmnie Zarząd zrealizował, zwołał pierwsze posiedzenie komisji konkursowej w dniu 20 lipca br. gdzie został również zaproszony nowy Dyrektor ZOZ. Uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej otrzymały wszystkie jednostki, których ta zmiana dotyczyła.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że w okresie między sesjami nikt z radnych nie złożył interpelacji ani zapytania. W związku z tym zapytał czy ktoś chciałby to uczynić na sesji.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na pewną nieprawidłowość i w konsekwencji zadać pytanie. Otóż w porządku obrad dzisiejszej sesji jest pkt. związany z przedłożeniem informacji Zarządu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze 2000 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych zgodnie z art. 135 Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i RIO informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia. Jesteśmy spóźnieni 27 dni. W związku z tym zadał pytanie co takiego się stało, że ta informacja nie została przedstawiona zgodnie z ustawowym terminem.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że jest tu różnica zdań. Co to znaczy przedstawienie Radzie Powiatu?. W Gminie Pana Wójta przedstawienie wszystkim radnym informacji o wykonaniu budżetu odbywa się do 31 sierpnia. W powiecie chełmińskim jest to rozumiane jako przedłożenie przez Zarząd na ręce Przewodniczącego Rady informacji, którą rozsyła do poszczególnych radnych. Na ten temat RIO nigdy nie miało zastrzeżeń. Tak samo odbyło się to w roku poprzednim i część gmin na terenie powiatu chełmińskiego robi to w ten sam sposób. Następnie zaproponowała aby Radca Prawny wypowiedział się na ten temat.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że nie ma w tym naruszenia prawa. Przedstawienie Przewodniczącemu Rady jest w odczuciu mówcy jest przedstawieniem, o którym jest mowa w tym przepisie. A to czy Przewodniczący zarządzi specjalne nadzwyczajne posiedzenie Rady Powiatu na ten temat czy roześle to radnym i radni się z tym zapoznają to już jest do uznania Rady. W przeciwnym wypadku w planie pracy Rady trzeba było na samym początki zawrzeć taki punkt, że musi być specjalna sesja na ten temat zwołana, w innym przypadku należałoby zrobić to na sesji czerwcowej kiedy w zasadzie byłoby to niewykonalne.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że zaraz po tym jak otrzymał to sprawozdanie od Zarządu rozesłał je wszystkim radnym i było to w miesiącu sierpniu.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że absolutnie nie satysfakcjonuje mówcy odpowiedź ani Skarbnika Powiatu ani Radcy Prawnego. Otóż gdyby przepis stanowił jednoznacznie, że organ wykonawczy przedstawia radnym owszem zgodził by się ale pisze wyraźnie, że organowi stanowiącemu przedstawia a organ stanowiący jakim jest Rada obraduje na sesjach. Czyli na sesji powinna być do końca sierpnia przedstawiona informacja. Jak powiedział mówca zdaje sobie sprawę z tego, że był okres urlopowy ale jego zdaniem został przekroczony ustawowy termin i chciałby wyjaśnienia w tej sprawie i poprosił aby to się nie powtórzyło. Jak powiedział wyjaśniał tą sytuację w RIO i taką mam interpretację, że Rada obraduje na sesjach a nie każdy radny w domu. Czyli ta informacja powinna zostać przedstawiona organowi stanowiącemu na sesji.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zaproponował aby temat w tej chwili zakończyć. Interpelacja zostaje przyjęta, wniosek w tym zakresie wpłynie do Zarządu i w ciągu 14 dni będę oczekiwał stanowiska w tej sprawie.

Do punktu 8.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego, dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie wraz z regulaminem i uzasadnieniem zawarty na druku nr 8 /załącznik nr 3 do protokołu/. Następnie poprosił Wicestarostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że prace Zarządu nad konstruowaniem tej treści regulaminu, którą radni otrzymali były bardzo trudne i żmudne. Zarząd w tej sprawie spotykał się niekiedy trzy razy w tygodniu. Założenia Zarządu Powiatu i Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki były takie aby tak długo dopracowywać projekt tego regulaminu aby wystąpić na zewnątrz z jedną propozycją. I tak się stało, po wielu spotkaniach Zarząd i Komisja doszła do konsensusu. Wystąpiono z jednym projektem tego regulaminu o opinię do związków zawodowych. Po spotkaniu ze związkami zawodowymi również bardzo owocnymi Zarząd otrzymał na piśmie opinię związków zawodowych /załącznik nr 4 do protokołu/. Po pozytywnej opinii związków zawodowych ten uzgodniony projekt regulaminu przedstawiony został Dyrektorom placówek oświatowych podległych powiatowi. To spotkanie, które odbyło się z Dyrektorami już niewiele wniosło do zmian w tym regulaminie. Został on uzgodniony w kształcie jak ze związkami zawodowymi. Zarząd i Komisja są przeświadczeni o tym, że ten regulamin jest dobry na miarę warunków finansowych powiatu, że nie można już w tym regulaminie w tym roku nic więcej zrobić. Wybrano dobro powiatu mając na względzie również to, że ten regulamin nosi skutki finansowe na lata następne. Zarząd i Komisja są przeświadczone, że pójście w dogodniejsze warunki finansowe dla nauczycieli w tym regulaminie spowoduje to, że substancja w postaci budynków będzie za jakiś okres czasu nie do uratowania. W tym roku poza maleńkimi wyjątkami w szkołach nie zrobiono nic. Powstały piękne plany, Rada Powiatu zatwierdziła cały plan inwestycyjny na ten rok, okazało się jednak, że tych pieniędzy niema i ta sytuacja może się powtórzyć w latach następnych. To przyświecało i Zarządowi i Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie - dobro na lata przyszłe.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie p. M. Jakubowska - odczytała opinię w w/w sprawie /załącznik nr 5 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że w dniu 26 września 2000 r. na ręce mówcy wpłynęło pismo podpisane przez ZNP Zarząd Ogniska Nr 5 przy SOSW. Następnie odczytał jego treść /załącznik nr 6 do protokołu/.
Radny p. P. Jankowski - zapytał o skutki finansowe w związku z wprowadzeniem Karty Nauczyciela ile w związku z powyższym otrzymamy czy mamy otrzymać pieniędzy z budżetu państwa na to, i ile ewentualnie powiat musi zaangażować środków własnych na skutki Karty Nauczyciela.
Radny p. T. Derebecki - zapytał jakie skutki finansowe przyniosłoby uzgodnienie tych postulatów wysuwanych w piśmie, którego treść wcześniej odczytał Przewodniczący Rady, czy da się to w miarę prosto wyliczyć.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że ciekawe dla wszystkich radnych byłoby to co związek nauczycielstwa tutaj poruszył a mianowicie te niedociągnięcia prawne, które to ognisko wskazało w związku ze statutem ZNP. Następnie poprosił o wyjaśnienie czy te zarzuty są właściwe i słuszne.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że skutki finansowe zmian wprowadzonych regulaminem to jest na dzień dzisiejszy kwota 819.543 zł.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że miał jeszcze drugą część pytania a mianowicie ile powiat spodziewa się pieniędzy z budżetu państwa.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że 608 tys. zł, są to środki przesunięte z remontów i inwestycji związanych z oświatą. Wydatki związane z Kartą Nauczyciela bez remontów, które wcześniej były planowane zamkną się w wysokości subwencji oświatowej, którą powiat otrzymał na dzień dzisiejszy, dlatego jest możliwość wypłacania wyrównania w następnym dniu po podjęciu uchwały. Bo gdyby te skutki były wyższe niż otrzymana przez subwencja oświatowa, Starostwo Powiatowe nie byłoby stać na wypłacenie ich w najbliższym czasie.
Radny p. P. Jankowski - zapytał czy Skarbnik Powiatu ma na myśli te pieniądze, które mają jeszcze przyjść do powiatu ze Skarbu Państwa, bo zaliczkowo już powiat dostał w subwencji oświatowej na część podwyżki, tą 1/3 a teraz 2/3 mają jeszcze przyjść na te podwyżki.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że zgodnie z informacją otrzymaną z MEN zaliczka, którą otrzymaliśmy, w tej chwili to jest 10% raty za miesiąc wrzesień i zostanie potrącona z raty listopadowej subwencji. O żadnych zwiększeniach ministerstwo powiatu nie informowało, nie przysłało żadnych decyzji. Jakiekolwiek dzisiaj przyśle powiatowi pieniądze to potrąci je w listopadzie lub w grudniu.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że nie rozumie do końca zastrzeżeń reprezentacji ZNP, to jest wewnętrzna sprawa ZNP. Jak powiedział mówca nie zna statutu ZNP, gdyby się z nim zapoznał to może mógłby coś powiedzieć.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że chciałby otrzymać odpowiedź jakie skutki finansowe przyniesie ta propozycja uwzględnienia tych poprawek proponowanych przez Oddział ZNP.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że sądzi, iż Skarbnik Powiatu nie jest przygotowana do udzielenia odpowiedzi na to pytanie, gdyż projekt tej uchwały wraz z regulaminem był przygotowany już wcześniej. Jak powiedział mówca pismo przez niego wcześniej odczytywane wpłynęło w dniu 26 września 2000 r. a treści tego pisma Skarbnik nie zna. Kopia tego pisma została dostarczona w dniu 26 września Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie i w związku z tym żadne zmiany w projekcie uchwały nie nastąpiły. Skarbnik Powiatu nie znała treści tego pisma trudno więc oczekiwać aby znała skutki jakie przyniosą postulaty Ogniska ZNP przy SOSW.
Radna p. M. Jakubowska - poprosiła Skarbnika Powiatu aby przedstawiła wszystkim radnym ile Starostwo Powiatowe otrzymało pieniędzy na realizację znowelizowanej Karty Nauczyciela.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że dokładnie 361.559 zł.
Radny p. P. Jankowski - zapytał jakie w związku z tym będą braki.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że braki wynoszą około 458 tys. zł.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że rozumie, iż na pokrycie skutków Karty Nauczyciela brakuje 458 tys. zł.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że to nie zupełnie tak jest. Subwencja oświatowa, którą powiat otrzymał była w pewnej wysokości i ta subwencja zawierała 4,01 % czyli 361.559 zł na zmianę skutków Karty Nauczyciela. Zgodnie z tym co było przygotowane przez Zarząd i zaopiniowane przez Komisję i uzgodnione ze związkami regulamin nałożony na budżet dawałby skutki 819,543 zł i różnica pomiędzy pieniędzmi, które powiat otrzymał z MEN na skutki Karty i wynikające z regulaminu zostały pokryte z subwencji oświatowej. Tak to zostało zrobione ponieważ w zeszłym roku powiat dostał 5.600,000 zł. subwencji oświatowej, była ona niedoszacowana ponad 900 tys. zł. W tym roku powiat dostał subwencji oświatowej 9.300,000 zł. ale budżety szkół były przygotowane pod subwencję zeszłoroczną czyli bardzo niską i niedoszacowaną i dlatego po otrzymaniu tak dużej subwencji Zarząd otrzymał rezerwą w wysokości 800 tys. zł. na ewentualne remonty w szkołach ale po obliczeniu skutków Karty Nauczyciela wyszło, że remonty nie mogą być rozpoczęte, ponieważ część tych pieniędzy zostanie przeznaczona na podwyżki dla nauczycieli, na zapewnienie pieniędzy zgodnie z nowym regulaminem.
Radny p. D. Śliwiński - zapytał czy w innym przypadku powiat musiałby zaciągnąć kredyt.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - odpowiedziała, że tak, ale środki te są kosztem nieprzeprowadzonych remontów w szkołach.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że na dzisiaj tego regulaminu nie można już zmienić, takie ma przekonanie. Z drugiej strony jeżeli nie zostanie on uchwalony te zaległe podwyżki mogą nie zostać wypłacone nauczycielom. Jak powiedział mówca Rada nie powinna patrzeć na problemy reprezentacji związkowej, natomiast ten wniosek, który wpłynął do Rady Powiatu powinna rozpatrzyć Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Komisja powinna się z tym wnioskiem zapoznać, rozważyć czy jest potrzeba zmiany regulaminu i Rada może go za miesiąc czy dwa zmienić o ile Komisja doszłaby to takiego stanowiska.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znała treść tego pisma i swojej opinii w tym zakresie nie zmieniła.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie p. M. Jakubowska - powiedziała, że Komisja spotkała się również na dzień przed sesją w sprawie tego regulaminu i wydania opinii. To co podkreślił radny p. M. Cecerko było prawdą, ponieważ na ten czas Rada nie jest w stanie zmienić tego regulaminu, ponieważ on jest wypracowany przez bardzo długi okres czasu i Komisja uważa, że nauczyciele nie tracą finansowo. Jak powiedziała mówczyni nie chce przytaczać konkretnych kwot, ponieważ nie chce wywoływać szumu. Powiedziała, że Komisja na spotkaniu ze związkami oraz Dyrektorami uważała, że ten regulamin będziemy aneksować i zmieniać w miarę możliwości. On jest ustalony dziś na teraźniejsze potrzeby. Następnie powiedziała, że nie ma żadnych danych osobowych, natomiast uzyskała dane dotyczące wyrównań w poszczególnych miesiącach dla nauczycieli pracujących w SOSW, w związku z tym powiedziała, że w żadnym miesiącu nie jest to kwota zero ani ujemna, wręcz przeciwnie są to kwoty : 725 zł., 689 zł., 692 zł. Są to kwoty wyrównań, które państwo dostaniecie. Listy są już przygotowane do wypłaty wg nowego regulaminu. Jak powiedziała mówczyni przytacza kwoty wyrównań w poszczególnych miesiącach np. jeden z nauczycieli za styczeń dostanie wyrównanie 725 zł. Z analizy Komisji wynika, że żaden z nauczycieli nie będzie musiał żadnych pieniędzy zwracać, wręcz dostanie podwyżkę bo 700 zł to nie jest podwyżka, która może wynikać tylko z tabeli, ponieważ w najlepszym wypadku podwyżka z tabeli, która gwarantuje Minister wynosi 350 zł.
Radny p. M. Cecerko - zaproponował w związku z przybyciem na sesję licznej reprezentacji nauczycieli z SOSW aby oddać głos osobie, która przewodniczy temu organowi, którym jest Ognisko ZNP i może będzie chciała coś uzupełnić lub dopowiedzieć do tego pisma.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że osobiście uważa, iż zgodnie z regulaminem obrad Rady rzecz taka jest niemożliwa. Głosu udziela się radnym i zaproszonym gościom a mieszkańców i społeczeństwo serdecznie zawsze będzie Rada witała na swoim posiedzeniu ale niestety możliwości oddania głosu nie ma. Możemy zrobić ewentualnie wyjątek ale w przedostatnim punkcie w wolnych wnioskach, jeżeli przybyła reprezentacja będzie chciała złożyć oświadczenie, czy merytorycznie coś nowego chciałaby wnieść do sprawy.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że dlatego wnioskuje i jeżeli Przewodniczący nie chce tej decyzji podjąć to może należy to przegłosować czy chcemy oddać głos przedstawicielom, ponieważ i tak są rozmowy i komentarze z ich strony i jeżeli jest potrzeba przedstawiciela tej grupy nauczycieli do zabrania głosu to niech powie co ma do powiedzenia.
Radny p. P. Piekarski - zapytał czy jeszcze coś przedstawiciel ogniska miałby więcej do powiedzenia niż oficjalne stanowisko, które zostało radnym przedstawione na piśmie, i które radni znają.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że może nikt nie chce się wypowiedzieć ale jest poruszenie i być może chcą coś powiedzieć.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że popiera wniosek radnego p. M. Cecerko żeby udzielić głosu nauczycielom, którzy przyszli na sesję i tutaj żadnych zastrzeżeń prawnych niema ponieważ statut starostwa nie wszedł jeszcze w życie, więc regulamin Rady także i tam nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań aby mieszkańcy nie mogli się wypowiadać na sesji.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że jeżeli taka jest wola radnych to oddaje głos przedstawicielowi przybyłej grupy.
Pani H. Kośmider - powiedziała, że reprezentuje SOSW. Nauczyciele mieli zebranie, były pewne rozbieżności pomiędzy nauczycielami a stanowiskiem oddziałów ZNP, ponieważ nauczyciele czują się naprawdę skrzywdzeni, nie dlatego, że dużo zarabiamy bo tak wcale nie jest w porównaniu z tym co robimy w Ośrodku. Cały czas obiecywano, że nauczyciele dostaną solidną podwyżkę za wdrażanie reformy, że będą usatysfakcjonowani. Następnie powiedziała, że młody nauczyciel, bo tak było w założeniu ustawy nauczycielskiej dostanie najwyższą podwyżkę bo teraz pensje będą zrównane ale jemu się prawnie należy, bo dostawali w ogóle nauczyciele grosze, to było urągające dla zawodu nauczycielskiego. Nauczyciel z dłuższym stażem pracy np. 20 lat to różnica w podstawie jest bardzo niska i teraz jeżeli zgodnie z regulaminem, nad którym jest teraz dyskusja odbiera się nauczycielom 5% dodatku motywacyjnego a cały czas mieliśmy to 20%, tracimy te 5% to, to co nauczyciele otrzymają w podstawie to jest koszt tego co zostanie im zabrane a więc ten nauczyciel, który jest z 20, 25 czy 30 - letnim stażem pracy czy nawet więcej wyjdzie prawie na zero, więc jaki to jest doping do pracy. Następnie zaprosiła radnych aby przyszli do SOSW i zobaczyli jak nauczyciele pracują, w jakich warunkach. Powiedziała także iż nauczyciele mają zastrzeżenia od strony technicznej, merytorycznej układu tego regulaminu, ponieważ niektóre artykuły znoszą się np. art. 40 mówi o tym, że nauczyciel może uzyskać dodatek tylko jeden ten najwyższy, nie może kumulować dwóch i tak dodatek dla pracy z lekko upośledzonymi uczniami 5%, dla nauczycieli, którzy pracują z głęboko upośledzonymi 15% a mieli 30%. Owszem mówi się o wyrównawczym w następnym artykule do 10% ale art.40 mówi, że można mieć tylko jeden dodatek, wobec tego zawsze jest furtka do tego aby nauczycielowi, który pracuje z głęboko upośledzonymi dać tylko 15%. Jeżeli chodzi o wychowawstwo to Wicestarosta Chełmiński mówi, że nauczyciele zyskali. To jest względne pojęcie czy zyskali. Następnie zapytała czy ktoś się orientuje jakie dzieci dzisiaj przychodzą do SOSW, jak mają zaburzenia psychiczne. Szkoły normalne nie radzą sobie z tymi dziećmi, przysyłają je do Ośrodka. Nauczyciele w Ośrodku muszą sprostać tym zadaniom, bo po to są. Szukają różnych możliwości ale ich praca nie jest dostrzegana, muszą się dokształcać, bo taki na nich nakłada obowiązek i zawód i zadania przed nimi stojące. Niektórzy nauczyciele mają po dwa, po trzy fakultety i cóż z tego skoro nie jest to doceniane. Skoro nauczyciel zarabia 800 czy 900 zł., czy to jest docenienie ciężkiej pracy nauczycielskiej. Przykro jest nauczycielom, że już byli oszukani przez Ministra, ponieważ czekają na te pieniądze od stycznia i teraz dowiadują się, że Rada Powiatu nowelizuje jeszcze to, co było wydane i w wyniku tej nowelizacji otrzymują jeszcze mniej. Także nauczyciele są pełni goryczy, że w zasadzie nikt nie stanął po ich stronie, nawet związki zawodowe. Być może nauczyciele nie powinni mówić o tych sprawach na sesji Rady, bo to nie miejsce ale naprawdę czują się skrzywdzeni. Następnie jeszcze raz zaprosiła radnych aby przyszli zobaczyć w jakich warunkach nauczyciele ze SOSW pracują, zaprosiła do CARITAS - u, żeby radni mogli zobaczyć z jakimi dziećmi się pracuje, w jakich warunkach, że nauczyciel musi leżeć na podłodze i pracować, jakie ciosy nauczyciel otrzymuje po głowie od ucznia, ale efekty tej pracy są i to wymierne efekty. Mówczyni powiedziała, że nauczyciele czekali 10 miesięcy to możemy czekać jeszcze 12 miesięcy ale poprosiła aby nie odbierać im dodatków, ponieważ jeżeli zostaną odebrane to znając sytuacją gospodarczą kraju co roku będzie brakowało pieniędzy dla nauczycieli. Nauczyciele byli cierpliwi. Jak powiedziała w zawodzie nauczycielskim pracuje 36 lat i zna sytuację od podszewki i kiedy widać co się dzieje i jakie kominy są płacowe to jest nie do przyjęcia.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że zastrzeżenia do art. 40 regulaminu wyjaśni Kierownik Wydziału Spraw Społecznych p. S. Kerber.
Kierownik Wydziału Spraw Społecznych p. S. Kerber - powiedział, że jeżeli chodzi o tą rzekomą sprzeczność § 40 regulaminu to absolutnie nie może się z przedmówczynią zgodzić. Następnie odczytał treść w/w § i powiedział, że jest to dokładnie przepisanie zapisu, który funkcjonował dotychczas w rozporządzeniu ministerialnym, jest to dokładnie ta sama zasada. Nauczyciele nie otrzymywali dwóch dodatków do tej pory za trudne warunki pracy i za uciążliwe. Był dodatek za trudne warunki pracy a jeżeli te warunki wypełniały kryteria jeszcze tego wyższego rzędu - uciążliwe, wówczas otrzymywało się dodatek za uciążliwe warunki pracy i tutaj nic się w tym zakresie nie zmienia.
Pani H. Kośmider - zapytała czy nauczyciele, którzy pracują z dziećmi głęboko upośledzonymi dostaną tylko 15 %.
Kierownik Wydziału Spraw Społecznych p. S. Kerber - powiedział, że dostaną o 10% wynagrodzenia zasadniczego więcej niż gdyby pracowali w warunkach trudnych. Jeżeli ktoś pracuje w warunkach trudnych dostaje jakiś dodatek, jeżeli te warunki są jeszcze trudniejsze, czyli są uciążliwe dostaje ten dodatek powiększony o 10% swojego wynagrodzenia zasadniczego. Jest to zasada, która obowiązuje i zawsze obowiązywała. Nie było tak, że ktoś pracował w warunkach uciążliwych i dostawał dodatek za warunki trudne i oddzielnie dodatek za warunki uciążliwe. Tutaj absolutnie nie ma żadnej sprzeczności i jest to po prostu powiększenie wynagrodzenia zasadniczego a może tylko jest to przez przybyłych tu nauczycieli odbierane w ten a nie inny sposób, że brzmienie tego paragrafu jest takie, że znoszą się te dodatki ale one inne po prostu być nie mogą, to jest zapis czysto prawny i tak musi to być. To nie jest absolutnie odebranie nauczycielom czegokolwiek, ponieważ dotychczas dostawali tylko jeden dodatek a nie dwa jednocześnie.
Sekretarz Powiatu p. B. Kiełbasiewicz - powiedział, że w stanowisku Ogniska były podniesione również sprawy związane z dodatkami funkcyjnymi, że one są obliczane od średniego wynagrodzenia stażysty. Jest to stworzenie mechanizmu waloryzującego. Przecież ten sam zapis mógłby brzmieć, że bierze się dwukrotność kwoty bazowej zapisanej w ustawie budżetowej i wziąć od tego 1%, co de facto wyjdzie na to samo o ile nie gorzej. Jeżeli chodzi o tak nikłe podwyżki na dodatku za wychowawstwo to wzrost z 22,50 do kwoty 30,55 zł to jest 36%, więc nie można mówić o podwyżce inflacyjnej tylko o zdecydowanie wyższej.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że jest zapis w przepisach prawa, że jeżeli regulamin nie zostanie uchwalony do dnia 6 października wszystkie rozporządzenia na podstawie których do tej pory nauczyciele otrzymywali wynagrodzenie nie będą miały już mocy czyli nie będzie podstawy do tego aby nauczycielom doliczyć jakiekolwiek dodatki. Jeżeli do 6 października Rada nie uchwali regulaminu, nie będzie podstawy do naliczenia jakichkolwiek dodatków określonych tym regulaminem, tylko ustawowe.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że wiele niejasności wynika tutaj z niedomówień ale faktycznie nie ma innego wyjścia i zaproponował przegłosować przyjęcie tego regulaminu a w praktyce się okaże kto ma rację. Regulamin jest aktem wewnętrznym Rady Powiatu i w każdej chwili Rada przy pomocy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki może wrócić do tej sprawy.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIX/81/2000 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego, dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego /załącznik nr 7 do protokołu/.

Przewodniczący obrad ogłosił 20 min przerwę od godz. 1630 do godz. 1650.

O godz. 1630 salę obrad opuścił radny p. M. Cecerko.

Do punktu 9.
Sprawa przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że informację radni dostali na piśmie a o wprowadzenie do tematu poprosił Powiatowego Lekarza Weterynarii p. B. Knaflewskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii p. B. Knaflewski - powiedział, że do informacji wcześniej przedłożonej /załącznik nr 8 do protokołu/ mógłby już wnieść pewne sprostowania, ponieważ w jednym z punktów w ust. 3 jest podane, że stwierdzono u 9 sztuk bydła białaczkę a liczba zwiększyła się do 11 i było podane, że wykupiono 7 sztuk bydła na terenie naszego powiatu a w tej chwili jest już wykupione 9 sztuk bydła. Także żadna sztuka u której stwierdzono białaczkę nie pozostała w oborze, wszystkie są zlikwidowane. Następnie powiedział, że chciałby naświetlić temat wścieklizny. W przedłożonej informacji wyraźnie jest podane, że od czerwca nie wystąpił ani jeden przypadek wścieklizny na terenie powiatu chełmińskiego i to jest bardzo krzepiąca informacja świadcząca o wzroście bezpieczeństwa na terenie powiatu. Tu trzeba powiedzieć, że nie można do końca stwierdzić, czy rzeczywiście w stu procentach pomogły szczepienia z powietrza, jak powiedział mówca ma nadzieję, że tak. Następnie poinformował, że za szczepienia jest szczególnie wdzięczny tym, którzy się do tego przysłużyli, a byli to miedzy innymi Radny Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego p. B. Gajewski i zarówno władze powiatu jak i poszczególni wójtowie walczyli o to aby zdobyć pieniądze na te szczepienia z powietrza. Zostały one zapoczątkowane na wiosnę tego roku. Takie skutki odniesiono na terenie powiatu chełmińskiego, ponieważ inne powiaty tak dobrze nie stoją mimo, że też były szczepienia. Na terenie szczególnie zagrożonym wścieklizną, to była Gmina Chełmno, podjęto inicjatywę aby szczepić bydło. Te szczepienia zostały na wiosnę przeprowadzone i one również przysłużyły się do ograniczenia wścieklizny. Zaszczepiono 165 sztuk bydła na terenie Gminy Chełmno. Powiedział też o kwestii braku schroniska dla zwierząt bezdomnych w powiecie chełmińskim. To z pewnością zwiększyłoby bezpieczeństwo ludzi i zwierząt jak również brak grzebowiska. Było na ten temat spotkanie, no ale na razie zostało to tylko na papierze.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał z kim prowadzone były rozmowy nt. grzybowiska i jakie warunki musi w ogóle spełniać grzebowisko.
Powiatowy Lekarz Weterynarii p. B. Knaflewski - powiedział, że musi spełniać warunki bezpieczeństwa okolicy, a więc przede wszystkim musi być ono odosobnione, dobrze ogrodzone i w ten sposób zorganizowane żeby nie mogła się rozprzestrzeniać ewentualna choroba, czyli jest kwestia niemożności rozwlekania. Taka jest idea grzebowiska.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał jakiej wielkości byłaby to inwestycja na skalę powiatu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii p. B. Knaflewski - powiedział, że nie umie tego powiedzieć z głowy, było jedynie jedno spotkanie i nawet nie został wyznaczony teren, więc trudno cokolwiek mówić. Każda cyfra mogłaby być nieprawdziwa. Jak powiedział mówca on może pomóc tylko od strony weterynaryjnej, natomiast od strony ekonomicznej nie czuje się na siłach.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał z kim odbyło się spotkanie w tej sprawie.
Powiatowy Lekarz Weterynarii p. B. Knaflewski - powiedział, że z p. G. Mazurkiewicz, Wiceburmistrzem p. P. Alabrudzińskim, Wicestarosta Chełmiński było także wiele innych osób, wójtowie gmin.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że chciałaby odnieść się do spotkania w sprawie grzebowiska, na którym padła kwestia, że jest to bardzo ważny problem. W związku z tym zgłosiła wniosek aby przegłosować spowodowanie takiego spotkania między Zarządem Powiatu a reprezentantami gmin w tej właśnie sprawie przy udziale Powiatowego Lekarza Weterynarii aby można było dojść do jakiegoś porozumienia kto będzie finansował, w którym miejscu, kiedy pieniądze spłyną. Po wykonaniu tego typu inwestycji można oczekiwać zwrotu kosztów. Poprosiła aby poważnie podejść do sprawy grzybowiska, żeby podjąć taką decyzję na obecnej sesji aby mnie wracało to na kolejnych sesjach.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że zobowiązuje się wystąpić do Zarządu Powiatu o zorganizowanie takiego spotkania z zainteresowanymi stronami.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że grzybowisko jest problemem od kilku lat i ukazują się ciągle jakieś sensacyjne artykuły czy momenty w prasie, chociaż może kiedyś wystąpić rzeczywiście jakiś większy problem epidemiologiczny. Następnie powiedział, że z tego co wie to w tej sprawie powiat nie jest stroną. Ustawodawca obowiązek nakłada na gminy a nie na powiat. W związku z tym powiat może pomóc i uczestniczyć w rozmowach, natomiast obowiązek spoczywa na gminach i to one muszą ten problem jakoś rozwiązać. Jeżeli byłaby potrzeba pomóc to wszyscy raczej chętnie pomogli by zabezpieczyć pewne środki finansowe, natomiast obowiązek spoczywa na gminach a nie na powiecie.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że ze względu na wagę tematu chciałaby podkreślić, że wie, iż obowiązek w tej sprawie spada na gminy, tym niemniej dotyczy to całego powiatu i jak powiedziała uważa, że wójtom należy pomóc.
Radny Województwa Kujawsko - Pomorskiego p. B. Gajewski - powiedział, że chciałby wskazać na wagę problemu poruszanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Następnie powiedział, że może się zobowiązać do udziału w tym spotkaniu Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu, ponieważ wiąże się to z ochroną środowiska, może wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zarezerwowanie środków na ewentualne wsparcie tej inwestycji. Jak powiedział mówca można zrobić posiedzenie wyjazdowe Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Komisji Służby Zdrowia żeby ten tematy zostały postawione na tych Komisjach. Na ten cel będzie mowa o dotacji a nie o zaciąganiu kredytu.
Radna p. H. Murawska - powiedziała, że razem z tematem tworzeniem grzebowiska można by zająć się sprawą utworzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych, ponieważ to też jest bardzo ważne i to można by połączyć w jedną całość i problem schroniska i grzebowiska.
Radny p. M. Misiaszek - zapytał o punkty skupu żywca, rolnicy się denerwują, ponieważ po wejściu pewnych ustaw może być problem z dostępnością do punktów skupu. Jak zdaniem Powiatowego Lekarza Weterynarii sytuacja w powiecie wygląda, czy istnieje takie ryzyko, że w pobliżu nie będzie punktów skupu, czy to jest przesadzone przez rolników.
Powiatowy Lekarz Weterynarii p. B. Knaflewski - powiedział, że zastanawiał się czy nie wspomnieć o tym, ponieważ jest to naprawdę ważna sprawa z tego względu, że tam istnieją konkretne przepisy, które mówią jak punkty skupu i skup powinien wyglądać. Jak powiedział mówca stara się drogą perswazji na razie, drogą tłumaczenia i jakiegoś przybliżania tematu zwłaszcza właścicielom i osobom skupującym aby te osoby robiły to zgodnie z przepisami. Nie zawsze jednak tak jest i faktem jest, że tych skupów naprawdę dobrych zostało na terenie powiatu kilka np. w Kornatowie czy w Podwiesku. Powstają jednocześnie spędy prywatne, które będą spełniać te warunki np. w Gminie Unisław ale niestety część spędów istniejących będzie trzeba zamknąć, ponieważ one nie spełniają żadnych warunków. Będzie trzeba zrobić również ograniczenia na osoby zajmujące się handlem, ponieważ też nie spełniają warunków sanitarnych, chodzi o prawidłową identyfikację zwierząt i pełną dokumentację dla tych zwierząt zakupowanych, która zresztą podmiot kupujący powinien zgodnie z przepisami przetrzymywać przez trzy lata. Jak powiedział mówca stara się problem rozwiązywać delikatnie ale przyjdzie taki moment, że będzie musiał dosyć ostro zareagować jeżeli nie będzie prawidłowej reakcji na moje uwagi.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów i brakiem negatywnych opinii w/w informacja została przez Radę Powiatu przyjęta.

Do punktu 10.
Informacja o sytuacji finansowej oraz o zmianach w opiece medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o wprowadzenie do tematu Dyrektora ZOZ w Chełmnie p. K. Turkiewicza.
Dyrektor Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie p. K. Turkiewicz - na wstępnie podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz całej Radzie Powiatu za zaproszenie oraz za umieszczenie w porządku obrad sesji tak ważnego tematu jakim są finanse szpitala i jego dalsze funkcjonowanie. Trudna sytuacja Szpitala jest radnym znana. Głównym problemem Szpitala jak wszystkich jednostek, które muszą się samofinansować to jest brak środków na bieżącą działalność. Brak tych środków spowodowało to, że Szpital nie ma płynności finansowej i jej brak występował od jakiegoś czasu ale w ostatnim okresie nasilił się i to z dużą siłą. Największy niedobór tych środków, które miały wpływ na płynność finansową wystąpił w pierwszym półroczu i osiągnął poziom niebezpieczny, bardzo niebezpieczny. Jest tego powód znany niektórym członkom radny, który w istotny sposób wpłynął na wysokość zadłużenia Szpitala. Otóż w pierwszym półroczu wypłacono nagrodę roczną w wysokości prawie 680 tys. zł., kwota ta miała bardzo istotny wpływ na wynik finansowy Szpitala, mimo, że była przesłanka żeby tej nagrody w pełnej wysokości nie wypłacać, wypłacać ją w części bądź też rozłożyć na raty. Już w tym momencie kiedy podjęto decyzję uruchomienia wypłaty nagrody rocznej Szpital tracił płynność finansową. Nagroda roczna jest to konsumpcja środków, które można było przeznaczyć na inne cele mianowicie na poprawę wizerunku Szpitala, na poprawę wiarygodności Szpitala wobec wszystkich dostawców. Takich decyzji nie podjęto. Oczywiście na wpływ tej jak powiedział mówca nie do końca przemyślanej decyzji nie trzeba było długo czekać. Zwiększyło się zadłużenie Szpitala, które osiągnęło bardzo niebezpieczna granicę. Wierzytelności Szpitala biorą udział w obrocie wtórnym a jest to bardzo niebezpieczne. Pojawia się inny podmiot, który dysponuje długami Szpitala, takie coś miało już miejsce. Przed tym trzeba było się bronić a więc komuś nie zapłacić aby zapłacić temu, który kupił długi, trzeba było spłacić odsetki i odsetki od odsetek. Jak powiedział mówca nie jest zdziwiony, że są sprzedawane długi Szpitala, natomiast chciałby wiedzieć komu, bo tego w umowach nie zawarto a można było w umowach przetargowych wprowadzić takie zastrzeżenie, które obligowałoby dostawcę do blokady sprzedaży wierzytelności Szpitala, bądź też sprzedaż wierzytelności ze wskazaniem, że musi ona nastąpić za zgodą Szpitala. Jak powiedział mówca nie dziwi się takiemu działaniu ponieważ Szpital utracił wiarygodność a więc automatycznie stracił jakąkolwiek nadzieję, że będzie wypłacalny a po drugiej stronie także potrzeba środków na działalność. W związku z tym, że szpital terminowo nie płaci to się dostawca ratuje w każdy możliwy sposób. Jak powiedział w Szpitalu nie prowadzono należytej, właściwej dla wierzyciela polityki negocjacyjnej odnośnie spłaty długów. Mówca podjął się takich negocjacji i trzeba powiedzieć, że był klimat bardzo sprzyjający. W wielu przypadkach odstąpiono od odsetek, w niektórych przypadkach te odsetki złagodzono, zaproponowano Szpitalowi jak gdyby podjęcie próby określenia się co do terminu spłaty długu, jest to zjawisko pozytywne. Brak środków powoduje to, że niektórzy dostawcy odstępują od współpracy ze Szpitalem skutkiem czego np. hurtownik, który dostarczał leki i nagle zerwał współpracę ze Szpitalem z wiadomych przyczyn to w to miejsce należy szukać innego i z reguły droższego dostawcy a więc koszty rosną. Istnieje również co jest gorsze dla Szpitala zagrożenie odcięcia np. gazu, czy energii które już chciano odciąć Szpitalowi. Nie sprzedaję się w tej chwili Szpitalowi paliwa na przelew. Paliwo trzeba kupować za gotówkę. Zagrożenia te są na bieżąco łagodzone. Jak powiedział mówca w dużej mierze są łagodzone poprzez obietnice, w które jak powiedział mówca do końca nie wierzy ale musi. Takie obietnice trzeba składać dla ratowania Szpitala. Powiedział, że stara się je dotrzymać tak jak jest to tylko możliwe ale wiadomo, że przy braku środków niekiedy te obietnice są bez pokrycia. W pierwszym półroczu była prowadzona irracjonalna polityka gospodarowania środkami. Podpisano kontrakty, które w swojej redakcji nie mają przełożenia na przychód Szpitala. Nie prowadzono racjonalnej polityki zatrudnienia, nie zmieniono struktury organizacyjnej, nie prowadzono nowych metod zarządzania Szpitalem, nie zmieniono zasad wynagradzania tak aby płaca była stymulatorem oczywiście do lepszej i wydajniejszej pracy do większego zaangażowania w Szpitalu w Chełmnie. Brak wyraźnych kryteriów motywacyjnych tego tam nie ma, w 90% wynagrodzenie jest za gotowość do pracy, trzeba te irracje odwrócić. Jest jeszcze jedna sprawa zasługująca na podkreślenie a jest jednocześnie poważnym zarzutem dla poprzedniego kierownictwa Szpitala to, to że zbyt późno restrukturyzowano Szpital. Ta restrukturyzacja powinna mieć miejsce w drugim półroczu ubiegłego roku i po analizie tego można stwierdzić, że nie byłoby niedoboru środków, środki byłyby wystarczające na złagodzenie napięć, nabycie wiarygodnym na rynku dostawców. Stało się jednak tak jak się stało, restrukturyzacja miała miejsce dopiero w drugim kwartale, pod koniec pierwszego i ona jest realizowana jeszcze w tym roku, w czwartym kwartale też, ale na efekty będzie trzeba będzie poczekać. On są już widoczne ale śladowo. Jak powiedział mówca dopiero w styczniu przyszłego roku te efekty restrukturyzacji będą widoczne, ale szpital trzy miesiące musi działać. Pozytywnym zjawiskiem w Szpitalu jest to, że udało się zahamować wzrost zobowiązań wymagalnych one utrzymały się na pewnym poziomie. Przy realizacji sprzedaży na poziomie planowanym, co też nie miało miejsca w lipcu i sierpniu Szpital miałby tendencję malejącej wielkości zobowiązań wymagalnych. To już byłoby takie jak gdyby uwiarygadnianie się powoli na rynku dostawców jeżeli chodzi o Szpital. Niedobór przychodu też jest w wysokości 657 tys. zł. Przy zaangażowaniu wszystkich odpowiedzialnych za realizację sprzedaży uda się osiągnąć ja na poziomie planowanym i te 657 tys. zł. znajdzie się w kasie Szpitala i ta kwota pozwoli też złagodzić napięcia, które obecnie występują. Jest dużo rzeczy, o których można by było tu mówić ale są one w fazie głębokiej analizy jeżeli chodzi o wykorzystanie sprzętu medycznego, który budzi wiele zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o zmniejszenie kosztów pośrednich to się już dokonuje w tej chwili, położenie dużego nacisku na lepsze wykorzystanie istniejącej bazy medycznej, poprawę wizerunku jeżeli chodzi świadczenie usług. Szpital działa na wolnym rynku, w związku z tym trzeba patrzeć na to co się dzieje poza bramą Szpitala, nie tylko to co się dzieje na jego terenie, jest to niewątpliwie ważne, ponieważ tak Szpital będzie oceniał pacjent, trzeba mieć też wiedzę o tym co się dzieje poza Szpitalem, znać słabe i mocne strony Szpitala. Szpital nie mając na razie środków nie może realizować zadań, chociaż jest ich bardzo wiele. Może w przyszłym roku będą one realne do spełnienia, na pewno nie na początku ale może w ciągu roku.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że ma nadzieję, iż będzie wyrazicielem wszystkich radnych jeżeli powie, że radni jako mieszkańcy Chełmna i całego powiatu nie wyobrażają sobie tego aby w Chełmnie nie było Szpitala, dlatego Dyrektor ZOZ będzie miał pełne poparcie aby te działania, które zostały podjęte przez ten krótki okres czasu zostały zrealizowane i żeby Szpital w Chełmnie się utrzymał.
Zastępca Dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa p. M. Burc - powiedziała, że nie będzie szczegółowo opowiadać o zmianach, jakie Szpital przewiduje w swoich usługach medycznych, ponieważ jest teraz w gorącym czasie składania ofert do Kasy chorych, które muszą pozostać tajne przynajmniej do momentu otwarcia kopert. Następnie mówczyni powiedziała, że wielkich zmian w opiece zdrowotnej w Chełmnie nie będzie. Szpital musi przygotować się do kontraktu przynajmniej na poziomie środków finansowych ubiegłego roku, nie wiadomo co zaproponują Kasy Chorych. Kasy Chorych też nie wiedzą co zaproponują, ponieważ ich plan finansowy kończy się na dniu 30 września. Wiadomo na pewno, że Szpital nie będzie mógł zakontraktować usług oddziału neurologicznego. Nie będą zakontraktowane cztery oddziały neurologiczne w Województwie Kujawsko - Pomorskim ze względów ekonomicznych. Kasy Chorych będą kontraktowały usługi oddziałów neurologicznych na poziomie szpitali drugiego poziomu referencyjnego czyli już co najmniej szpitala specjalistycznego. Kasa Chorych nie jest zainteresowana pacjentem, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że pacjent, który dostanie udaru w Chełmnie musi być tu zróżnicowany i albo pacjent zostaje na miejscu albo jest transportowany. Kontraktować będą usługi w szpitalach na wyższym poziomie ze względy na to, że życzą sobie wliczyć stawkę za badanie homokomputerowe, które w tej chwili jest oddzielnie finansowane. Ponieważ Szpital w Chełmnie dysponuje pewną bazą łóżkową, która jest, dysponuje wykształconym personelem, jest czterech neurologów, trzech z drugim stopniem specjalizacji i jeden z pierwszym stopniem a w tej chwili na rynku usług medycznych trudno o lekarzy wykształconych przynajmniej na poziomie Chełmna, Szpital chce wykorzystać zarówno to zaplecze osobowe jak i łóżkowe, poza tym fakt istnienia w Chełmnie oddziału ambulatoryjnej rehabilitacji doskonale zorganizowanej. Szpital stara się o oddział rehabilitacyjno - neurologiczny. Byłby to trzeci oddział w województwie oddział rehabilitacji późnej gdzie pacjenci ze schorzeniami układu neurologicznego oraz układu ruchu mogliby być rehabilitowni. Jest szansa na taki oddział 25 łóżkowy. Finansowo jeżeli obietnice Kasy Chorych zostaną spełnione będzie to sprzedaż na poziomie dwukrotnie większym niż neurologia. Są szanse i obietnice ale co z tego wyjdzie to się okaże. W tej chwili kolejka oczekiwania na miejsca na takim oddziale w województwie to jest około czterech miesięcy, są tylko dwa takie oddziały w Bydgoszczy i Toruniu, przy czym ten oddział bydgoski jest oddziałem wczesnej rehabilitacji oni w tej chwili ze względów finansowych chcą się przekształcić w oddział rehabilitacji długotrwałej także chełmiński oddział byłby oddziałem trzecim. To jest najbardziej chyba istotna zmiana jaka nastąpi w Szpitalu oczywiście jeżeli uda się tą ofertę zakontraktować, obietnice takie są ale Kasa Chorych sama nie wie na co będzie ją stać. Następnie powiedziała, że będą kontraktowane poradnie specjalistyczne, nie będzie rezygnacji z usług żadnej poradni, być może szpital wystąpi o większy zakres usług. Pozostaje przy szpitalu POZ, który w tej chwili już posiada 12,500 osób na liście, przy czym kontraktować Szpital będzie na poziomie listy z 30 listopada. Biorąc pod uwagę obecne tendencje ilość pacjentów może się zwiększyć, średnio przybywa 50 pacjentów na tydzień. Następnie mówczyni poinformowała o zagrożeniach jakie stoją przed Szpitalem. Szpital stoi przed dużym ryzykiem niezakontraktowania usług szpitalnych. Rok 2000 był ostatnim rokiem, gdzie szpital dysponujący łóżkami ostrymi takim jak jest Szpital w Chełmnie może funkcjonować bez OIOM - u. Na rok 2001 jest to bezwzględny wymóg ze strony Kasy Chorych. Zostaną ZOZ - owi w Chełmnie trzy miesiące na zorganizowanie takiego oddziału. Jest to oddział, który musi być wyposażony w wysoko specjalistyczny sprzęt. Skromny koszt utworzenia jednego łóżka na takim oddziale jest to około 150 tys. zł. Standardy anestezjologiczne są jedynymi standardami, które znalazły się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w związku z czym każdy oddział, który jest tworzony nowy musi te standardy spełniać, dlatego ten koszt jest taki duży. To nie jest tak, że można postawić jakieś łóżko i aparaturę i nazwać to OIOM - em. Są trzy miesiące na utworzenie tego oddziału. Szpital spróbuje wykorzystać te łóżka, które ma w tej chwili ale trzeba zdobyć pieniądze na urządzenie przynajmniej dwóch łóżek, bo wtedy Szpital jest wiarygodny w tym, że będzie ten oddział naprawdę otwierać. Przy czym stworzenie takiego oddziału umożliwi z kolei sprzedaż usług na większym poziomie, dlatego, że stawka dla pacjenta leżącego na łóżku intensywnej terapii jest znacząca w porównaniu z oddziałami innymi. Można zakontraktować usługi na ten oddział ale trzeba go mieć. Do każdego formularza ofertowego, który Szpital składa w tej chwili do Kasy Chorych trzeba złożyć opis OIMO - u, w tym również na oddział dla przewlekle chorych, jest taki oddział pielęgnacyjno - opiekuńczy i oddział ten, który chcemy stworzyć, tam też jest wymagany opis OIOM - u. Drugim takim zagrożeniem jest Izba Przyjęć. Stając do konkursu ofert szpital musiał przedstawić opinię sanitarną, jeżeli chodzi o Szpital, o każdy obiekt Szpitala i opinię taką dostaniemy, natomiast w przypadku kiedy SANEPID wejdzie do Szpitala w Chełmnie na kontrolę to go zamknie. Następnie powiedziała, że większość z radnych wie jak wygląda Izba Przyjęć. Potrzebne są znowu olbrzymie pieniądze na usprzętowienie Izby Przyjęć i na remont. Żeby ta Izba spełniała minimum przyzwoitości, minimum intymności dla pacjenta i odpowiednie warunki pracy dla personelu. Następna, trzecia rzecz, która taż grozi zamknięciem Szpitala to jest rentgen. Pracownia rentgenowska nie była remontowana około 20 lat. O kupnie nowego sprzętu także słychać już około 20 lat. Jest to kolejna potężna inwestycja finansowa. Sprzęt ten nie posiada atestu. To są atesty takie, które już nie spełniają wymogów. To są trzy takie punkty, który mogą uniemożliwić Szpitalowi w Chełmnie kontrakt na takim poziomie na jakim by chciał. Jednocześnie szpital na inwestycje nie ma ani złotówki i nie jest w stanie zakontraktować usług na tym poziomie, żeby można było zaoszczędzić na taki sprzęt. Sprzęt medyczny jest drogim sprzętem. Izba przyjęć musi spełniać też standardy, więc jej remont to koszt mniej więcej na poziomie utworzenia oddziału intensywnej terapii.
Radny p. K. Wypij - powiedział, że chciałby się dowiedzieć jaka jest przyszłość Ośrodków Zdrowia w Dolnych Wymiarach i w Starogrodzie Dolnym.
Zastępca Dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa p. M. Burc - powiedziała, że trudno powiedzieć, ponieważ kontrakt, który jest na ośrodki zdrowia obowiązuje do grudnia, natomiast nie wiadomo, co Kasa Chorych zakontraktuje z ZOZ w Chełmnie, który wystąpił z listą z tego terenu też. Jest w tej chwili zapisane 3126 osób.
Radny p. K. Wypij - zapytał czy grozi im zamknięcie od stycznia.
Zastępca Dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa p. M. Burc - powiedziała, że Ośrodki nie są własnością Szpitala. Jest już w tej chwili problem z obsadą jeżeli chodzi o Ośrodek Zdrowia w Starogrodzie. Ośrodek Zdrowia w Dolnych Wymiarach jeszcze funkcjonuje, natomiast jak będzie to wyglądało trudno powiedzieć. Szpital musi przeliczyć koszty. Nie wiadomo jaka będzie stawka na pacjenta w roku 2001. Jeżeli taka jak w tej chwili, to Szpital nie jest w stanie ponosić wszystkich kosztów. Ta liczba pacjentów jaka pozostała z terenu gminy Chełmno jest zbyt mała, żeby utrzymywać dwa Ośrodki. To jest tylko 3000 ludzi a żeby te ośrodki były rentowne musiałoby być powyżej 5000 ludzi.
Radny p. M. Misiaszek - zapytał jaki byłby koszt utworzenia oddziału intensywnej terapii bo jeżeli wyda się pieniądze, jaka jest realna szansa, że Szpital otrzyma z kasy Chorych chociaż na jedno łóżko.
Zastępca Dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa p. M. Burc - powiedziała, że standard przewiduje 2 - 5% łóżek szpitalnych, czyli przy liczbie łóżek w Szpitalu w Chełmnie to trzeba mieć minimum 4 łóżka. Jest szansa uzyskania środków na świadczenie usług. Następnie powiedziała, że oddział ten zostanie doposażony w sprzęt, jak powiedziała mówczyni nie ukrywa, że trochę na papierze. W związku z czym jest szansa na zawarcie kontraktu ale muszą być zorganizowane chociaż dwa łóżka intensywnej terapii i dopiero wtedy jest szansa wystąpić o kontrakt. To może być w trakcie trwania roku to nie musi być już od stycznia. Szpital jest świadomy, że nie jest w stanie stworzyć oddziału tylu łóżkowego jak to wynika ze standardów. Przy oddziale czterołóżkowym już wyposażenie w sprzęt musi być inne niż przy oddziale dwułóżkowym.
Radny p. M. Misiaszek - zapytał czy jest realna szansa na ten oddział.
Zastępca Dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa p. M. Burc - powiedziała, że na zakontraktowanie OIOM - u jest bardzo duża szansa. Jeżeli są łóżka to jest szansa. Utworzenie tego oddziału to jest konieczność.
Radny p. P. Jankowski - zapytał jak długo będą trwały negocjacje z Kasą Chorych i kiedy w rzeczywistości pozna się wyniki.
Zastępca Dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa p. M. Burc - powiedziała, że od 4 września Kasa Chorych ujawniała w internecie swoje oferty, miało to trwać do 11 września. Jednak wszystko się przedłużyło, negocjacje będą trwały najprawdopodobniej tak jak w ubiegłym roku czyli do końca stycznia i dopiero pod koniec stycznia Szpital będzie wiedział na czym stoi. Wszyscy wiedzą w jakiej sytuacji finansowej są Kasy Chorych. Po ruchach, które Kasy wykonały w tym roku a więc zdjęcie jakoby większości procedur zabiegowych, właśnie znacząco okrojono kontakty po pierwszym półroczu, widać, że mają potężny deficyt finansowy. Wszystko przeciągnęło się w czasie i tak samo będą przeciągały się w zeszłym roku.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że sytuacja OIOM - u jest jej znana ponieważ p. M. Burc wyjaśniała ją na Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, natomiast zaniepokoił mówczynię stan rentgena, w związku z tym zapytała czy jego stan może mieć wpływ na to, że Kasa Chorych będzie robiła trudności z kontraktowaniem.
Zastępca Dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa p. M. Burc - powiedziała, że nie powinno mieć to wpływu na kontraktowanie, ale wymaga on remontu. Szpital musi przymierzyć się do tego, że coś z nim trzeba zrobić. Szpital musi podać wykaz sprzętu do Kasy Chorych, ale w takiej sytuacji w jakiej jest Szpital w Chełmnie, jest około 80% szpitali w Polsce. Mówi się o wykazie sprzętu, o atestach na sprzęt ale równocześnie nie ma pieniędzy na to, żeby to wymienić. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić to jest remont rentgena. To na pewno należy zrobić i to raczej ze względów sanitarnych niż ze względu na kasy chorych.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chełmnie także dostrzega tą ciężką sytuację Szpitala. Komisja odbyła spotkanie z Dyrekcją Szpitala w obecności Wicestarosty Chełmińskiego i podjęła pewne działania. Jak powiedział mówca sytuacja jest podbramkowa, chociaż Szpital jako Powiatowy w Chełmnie został na mapie szpitali ale w takiej kondycji finansowej on długo na tej mapie się nie utrzyma. Pierwszoplanową inwestycją są te łóżka intensywnego nadzoru medycznego tzw. OIOM. Oddział ten nie musi być zorganizowany już teraz w ciągu tych 2 - 3 miesięcy czy nawet docelowo w przyszłym roku, bo to będzie bardzo trudne ale musi być utworzony w ogóle. Kasy Chorych, które są jedynym źródłem finansów dla ZOZ w Chełmnie w tej chwili muszą widzieć, że coś się zaczęło w tej sprawie robić, że jest już jedno łóżko a w trakcie organizacji są następne łóżka, wobec czego Komisja wyszła do budżetu na przyszły z wnioskiem finansowym na kwotę 100 tys. zł. Komisja zrobi wszystko aby te pieniądze znaleźć, poprosił radnych o poparcie tej inicjatywy, ponieważ dłużej już zwlekać nie można z ratowaniem Szpitala.
Radny p. J. Kubacki - zapytał czy ta wypłacona roczna nagroda w wysokości 680 tys. zł. to była nagroda roczna.
Dyrektor Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie p. K. Turkiewicz - powiedział, że to była wypłacona trzynastka.
Radny p. D. Śliwiński - zapytał jak wygląda sprawa pogotowia ratunkowego, czy będzie tak jak do tej pory, że jeździ tylko jedna karetka.
Zastępca Dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa p. M. Burc - powiedziała, że sprawa pogotowia jest kontraktowana przez Kasę Chorych. Jest zakontraktowana jedna karetka. Było mówione, że przy kontraktowaniu będzie się brało pod uwagę lokalizację Szpitala wobec dróg krajowych, wypadkowość itd. To nie tak, to jest też ścisła ekonomia. Jak powiedziała mówczyni nie sądzi aby zakontraktowano, jeżeli chodzi o pomoc doraźną więcej niż jedną karetkę. Jeżeli chodzi o pomoc doraźną to jest zakontraktowana jedna karetka na poziomie najniższym usług tego pogotowia. Teoretycznie powiat chełmiński dysponuje drugą karetką, jako że powiat chełmiński w tym sensie dołączył się do Świecia i teoretycznie powinna powiat chełmiński obsługiwać karetka reanimacyjna ze Świecia, ale będzie ona jeździła tylko do Stolna i tylko drogą krajową E1, natomiast do Stolna od strony Torunia ma jeździć karetka z Chełmży. Szpital w Chełmnie występuje o kontrakt z pomocy doraźnej bo to niejako szpital obliguje. W tej chwili dziennie Szpital dokłada 438 zł do utrzymania karetki. W ofercie Kasy Chorych oprócz pomocy doraźnej jest karetka tzw. RN jest to karetka reanimacyjno - noworodkowa, która kontraktowana jest przy szpitalu. Przy tej karetce kontrakt Kasy Chorych opiewa nie za wyjazd ale za gotowość takiej karetki. Szpitalowi z planów ratownictwa medycznego przyznano karetkę reanimacyjną jeżeli chodzi o samochód na rok przyszły ale żeby tą karetkę dostać samorządy muszą ją wyposażyć. Taki jest program ratownictwa. Jak powiedziała mówczyni trwają prace nad tym aby koszt utrzymania tej karetki jako ewentualnej pomocy doraźnej był mniejszy. Jeżeli zostanie wynajęta w leasing karetka reanimacyjna to jest szansa zakontraktowania szeregu usług. Następnie powiedziała, że karetka typu RN musi być wyposażona nie tylko w sprzęt ale także w personel, musi w niej jeździć lekarz z co najmniej drugim stopniem specjalizacji, musi być pielęgniarka, sanitariusz i kierowca. Cały zespół musi mieć odpowiednie wykształcenie i wtedy jest szansa na dwie karetki opłacane z Kasy Chorych ale w zupełnie inny sposób.

O godz. 17:50 salę obrad opuścił radny p. P. Piekarski

Przewodniczący obrad ogłosił 15 min. przerwę od godz. 17:35 do godz. 17:50

Do punktu 11.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z pracy Wydziału Spraw Społecznych z zakresu gospodarki wodnej, łowiectwa, melioracji, rybactwa śródlądowego, rolnictwa oraz edukacji ekologicznej za okres od 01.01.1999 r. do 23.05.2000 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Kierownika Wydziału Spraw Społecznych p. S. Kerbera. Następnie powiedział, że jeżeli chodzi o daty to są one wsteczne ponieważ Wydział przygotował to sprawozdanie już na majową sesję ale z uwagi na zbyt wiele spraw załatwianych na sesji w maju i czerwcu rozpatrzenie tej informacji jest możliwe dopiero na tej sesji. Powiedział również, że wszyscy radni sprawozdanie na piśmie otrzymali wcześniej.
Kierownik Wydziału Spraw Społecznych p. S. Kerber - powiedział, że jeżeli chodzi o realizację to są to zadania realizowane przez jedną osobę w okresie od 1 grudnia 1999 r. do 23 maja 2000 r. przy czym nie są to wszystkie zadania tej osoby, chodzi tutaj o Panią inspektor Agatę Pyłkę, zajmuje się ona również ochroną przyrody tj. prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych itp. Do grudnia 1999 r. zadania te wykonywała p. J. Janiszewska. Zadania te są realizowane w imieniu Starosty, głównie z ustaw : prawo wodne, prawo łowieckie, ustawa o rybactwie śródlądowym itp. Są to zadania z zakresu administracji rządowej jak i zadania własne powiatu. Wszystko co zostało zrobione ujęte jest w sprawozdaniu, które radni otrzymali /załącznik nr 9 do protokołu/. Po 31 maja 2000 r. te wszystkie liczby zadań, które zostały w w/w sprawozdaniu podane są zwiększone w bardzo znaczący sposób.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że w dziale ŁOWIECTWO w pkt. 4 jest mowa o sposobie naliczania opłat z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz sposobie przekazywania do gmin opłat z tego tytułu. Następnie poprosił aby do każdej gminy przekazać taką informację związaną z planowaniem budżetu, bo nie wiadomo w jakich terminach te środki wpływają i w jakiej wysokości.
Kierownik Wydziału Spraw Społecznych p. S. Kerber - powiedział, że nie ma problemu z tym, a informacja została skierowana do Urzędu Gminy w Chełmnie w związku z tym, że zostało skierowane zapytanie tego Urzędu w jaki sposób to następuje. Są to sprawy jasno wynikające z przepisów ale nie ma najmniejszego problemu żeby do wszystkich gmin taką informacje przekazywać.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów i negatywnych opinii stwierdził, że w/w informacja została przez Radę Powiatu przyjęta.

Do punktu 12.
Przedłożenie informacji Zarządu o przebiegu wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2000 roku.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że informacja została radnym przekazana na piśmie wcześniej, następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Wicestarostę Chełmińskiego.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że pierwsze półrocze zakończyło się bardzo optymistycznie, dobrze byłoby gdyby tak zakończył się cały rok. Następnie omówił w/w informację /załącznik nr 10 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - odczytał opinię RIO do w/w informacji /załącznik nr 11 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię Komisji do w/w informacji /załącznik nr 12 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów i negatywnych opinii stwierdził, że informacja Zarządu o przebiegu wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za pierwsze półrocze 2000 r. została przez Radę Powiatu przyjęta.

Do punktu 13.
Sprawa zmian w Uchwale Rady Powiatu Nr XVIII/76/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że projekt uchwały w tej sprawie zawarty jest na druku nr 1 /załącznik nr 13 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Skarbnika Powiatu.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że jest propozycja aby przesunąć terminy składania projektów budżetu na rok 2001 dla jednostek budżetowych jakimi są szkoły do dnia 5 października z uwagi na to, że dopiero w dniu dzisiejszym został uchwalony regulamin na podstawie którego będzie można dokonać naliczenia wynagrodzeń nauczycieli i wyrównań oraz datę 5 października na dzień 15 października. Zmiany te miały by obowiązywać tylko w roku 2000, nie miałyby skutków na lata następne.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię Komisji do projektu uchwały /załącznik nr 14 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/82/2000 w sprawie zmian w Uchwale Rady Powiatu Nr XVIII/76/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze /załącznik nr 15 do protokołu/.

Do punktu 14.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że projekt uchwały zawarty jest na druku nr 2 wraz z uzasadnieniem /załącznik nr 16 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Wicestartostę Chełmińskiego.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że środki specjalne są środkami finansowymi gromadzonymi przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Można je tworzyć na podstawie odrębnych ustaw lub uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, stąd projekt tej uchwały jest na Radzie Powiatu. Źródłem tych środków specjalnych mogą być te dochody, które na podstawie przepisów nie mogą być dochodami budżetu państwa lub samorządu terytorialnego i tu jest pokazane za jakie rodzaje działalności nasz SANEPID będzie mógł te środki pozyskiwać np. za dodatkowe szczepienia, dochody z mienia, badania środowiskowe i pobieranie różnego rodzaju prób. Ustawa o finansach publicznych nakazuje również aby wskazać jakie jest przeznaczenie tych środków i pokazuje się w § 3, że na utrzymanie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, gdzie do dysponowania tymi środkami upoważniony jest Dyrektor tej jednostki.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię Komisji do projektu uchwały /załącznik nr 17 do protokołu/.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, podane przepisy dotyczą też samorządów gminnych i z tego co mówca wie, to dochody z mienia gminnego stanowią dochód budżetu gminnego i to samo powinno się przekładać na budżet powiatu, czyli dochody z mienia powiatu powinny stanowić dochody budżetu powiatu, w związku z tym zapytał Radcę Prawnego czy w tej kwestii się cos zmieniło.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że to jest własność SANEPID - u. W marcu SANEPID nabył prawa i to jest jego własność a nie powiatu.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że inspekcje i straże mają swoje mienie i nie jest to własnością Starostwa Powiatowego.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że źródłem dochodów środków specjalnych jednostek itd. są dochody, które nie zastrzeżone na podstawie odrębnych przepisów jako dochody budżetu państwa i samorządów.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/83/2000 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej /załącznik nr 18 do protokołu/.

Do punktu 15.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1, stanowiącej siedzibę Starostwa Powiatowego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że projekt uchwały zawarty jest na druku nr 3 /załącznik nr 19 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Wicestarostę Chełmińskiego.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że o zasadności nabycia tej nieruchomości nie trzeba nikogo przekonywać, ponieważ były już o tym rozmowy niejednokrotnie. Następnie powiedział, że czynsz miesięczny za ten budynek, który płacony jest do kasy Miasta wynosi 3.772 zł, to w skali roku to jest ponad 40 tys. zł. Zarząd uważał, że za tą kwotę tego czynszu Starostwo jest w stanie natychmiast wymienić okna, pomyśleć o kotłowni bo teraz Starostwo zostało z rozwalonym kotłem i nie wiadomo, w którym momencie ten kocioł trzaśnie. Został złożony wniosek do WFOŚiGW o to żeby można było założyć tu własną kotłownię gazową i praktycznie Starostwo nie otrzymało promesy. Podjęto działania aby doprowadzić ogrzewanie z kotłowni gazowej z wojska, tam szło finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i też nie ma do tej pory żadnej informacji, wynika z tego, że na ten rok Starostwo nie zmieściło się ani tu, ani tu. Pozostawienie Starostwa w tej sytuacji, w jakiej się teraz znajduje, bez określenia perspektywy czy będzie mogło to kupić, czy w dalszym ciągu będzie dzierżawić stawia Starostwo w nieciekawej sytuacji. Jak powiedział Starostwo mieści się w nieswoim obiekcie, ma swój obiekt przy ul. Słowackiego oraz przy ul. Dworcowej 27. Starostwo stoi w punkcie zerowym, ponieważ obiektów przybywa a nie wiadomo co z nimi robić. Następnie powiedział, że te dwa projekty uchwał o zbyciu nieruchomości przy ul. Dworcowej 27 i nabyciu obiektu przy ul. Harcerskiej 1 powinny zostać uchwalone. Należy podjąć rozmowy ze wszystkimi siłami, które są w składzie Rady Miasta. Starostwu bardzo na tym zależy aby to niepisane uzgodnienie zrealizować, dlatego Zarząd uważa, że miesiąc jaki został do następnej sesji, która odbędzie się w Radzie Miasta musi spożytkować do osiągnięcia tego celu. Planowane są również rozmowy z opozycją, która jest w Radzie Miasta. Natomiast z Dworcową 27 sytuacja jest na tyle zła, że jest tam kotłownia węglowa. W tej chwili są bardzo duże naciski na to aby już grzać, bo i tak będzie trzeba grzać, ponieważ przejęty zostanie ten budynek pod administracje Starostwa. Nie zostało do tej pory skalkulowane jakie środki będą pochłaniane na wynagrodzenia najprawdopodobniej trzech palaczy. Ta trójka będzie również obsługiwała kotłownię Starostwa. Będą też koszty zakupu węgla. Zarząd nie jest dokładnie przygotowany, żeby określić jakie to będą kwoty. Tych kwot w budżecie powiatu na ten rok nie ma. To są dodatkowe pieniądze, które Starostwo do końca roku musi wydatkować. Te wcześniejsze rozmowy i rozeznanie stanu budynku przy ul. Dworcowej 27 mówią o tym, że potężna pieniądze musiałyby być zainwestowane. W związku z tym przygotował się Zarząd do ogłoszenia przetargu. Zawiadomienie będzie musiało wisieć 6 tygodni bo trzeba zrobić wykaz nieruchomości do sprzedaży, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i dopiero po tym ogłosić przetarg. Zarząd chce spróbować czy Starostwo jest w ogóle w stanie ten obiekt sprzedać, jeżeli nie trzeba będzie myśleć o innym rozwiązaniu, może z przeznaczeniem na mieszkania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że były podejmowane rozmowy z Zarządem Miasta w tej sprawie. Wszystkie sygnały płynące z tamtej storny były sygnałami pozytywnymi łącznie z podpisanym porozumieniem z Zarządem Miasta Chełmna, które umożliwiłoby Starostwu kupienie budynku przy ul. Harcerskiej. Co się stało nie wiadomo. Wymaga to najprawdopodobniej tak jak Wicestarosta Chełmiński powiedział dalszych rozmów i negocjacji. Starostwo jest żywotnie tą sprawą zainteresowane i sądzi, że jakiś konsensus w tej sprawie nastąpi.
Radny p. K. Poliwko - powiedział, że budynek przy ul. Dworcowej 27 jest własnością Starostwa i jak pamięta z ostatniej sesji nie został złożony wniosek do wojewody o przekazanie tego obiektu, w związku z tym zapytał czy jest ta sprawa już prawnie załatwiona, czy Starostwo jest prawnym właścicielem tego obiektu.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że nie widzi tego tak czarno. Trzeba jakąś decyzje w tej sprawie podjąć, następnie zaproponował aby nie wiązać rąk Zarządowi i dać możliwość negocjowania, ewentualnie podjęcia tych ruchów, o których Wicestarosta Chełmiński mówił. Z tego co można było zauważyć to nie raz wydawało się, że z Radą Miasta ciężko będzie się porozumieć ale prawda jest taka, że wszystkim powinno zależeć na tym aby Starostwo miało jakąś siedzibę a zakup tej właśnie nieruchomości był chyba najlepszym rozwiązaniem. Po dwóch latach od wprowadzenia reformy administracyjnej ma być weryfikacja powiatów i cóż by Chełmno znaczyło gdyby nie miało powiatu, na tym stracą nie tylko mieszkańcy ale i Miasto, a może przede wszystkim miasto. Miastu powinno też zależeć na tym, żeby w Chełmnie była siedziba powiatu, ponieważ jeżeli po weryfikacji nie będzie powiatu i każda gmina trafi do innego powiatu, to ranga Chełmna też zdecydowanie zmaleje. Rozmowy z Radą Miasta zawsze były trudne. Następnie powiedział, że namawia za przyjęciem tej uchwały, ponieważ będzie to furtka do podejmowania decyzji w przyszłości i nie byłoby sensu zwoływać sesji specjalnie dla takiego jednego punktu, gdyby się okazało za tydzień czy dwa, że Rada Miasta jest jednak skłonna do sprzedaży tego budynku.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że zgodnie z przepisami Powiat Chełmiński nabywa mienie w drodze ustawy czyli wystarczy zapis w ustawie, że takie mienie jest nabyte. W przypadku ZOZ - u takie mienie zostało zapisane w rozporządzeniu z oznaczeniem, że budynki na ul. Rydygiera i wszystkie te, które są w bilansie ZOZ - u są własnością powiatu chełmińskiego. Wszystkie dokumenty z wymaganymi przepisami są już przygotowane. Ostatnim dokumentem, który został dostarczony w dniu wczorajszym był wypis z sądu rejestrowego o zarejestrowaniu ZOZ - u i one zostaną złożone u wojewody. Jak do tej pory wszystkie wnioski powiatu chełmińskiego zostały rozpatrzone pozytywnie, nie było żadnych zastrzeżeń i wojewoda daje powiatowi każde mienie, które zgodnie z wcześniejszymi zapisami zostało przekazane powiatowi na własność.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych dyskutantów poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/84/2000 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1, stanowiącej siedzibę Starostwa Powiatowego /załącznik nr 20 do protokołu/.

Do punktu 16.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 27.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że projekt uchwały w w/w sprawie zawarty jest na druku nr 4 /załącznik nr 21 do protokołu/. Następnie poprosił radnych aby dokonali poprawki w § 1 powierzchnia nie wynosi 0,1017 m2 tylko hektara, to jest błąd, który został zauważony już po wysłaniu materiałów. Praktycznie rzecz biorąc Wicestarosta Chełmiński wprowadzenia do tego tematu dokonał, radni wiedzą o co chodzi, ponieważ jest to temat, który był dyskutowany już od dłuższego czasu. W związku z brakiem dyskutantów poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/85/2000 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 27 /załącznik nr 22 do protokołu/.

Do punktu 17.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XII/ 51 / 99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że projekt uchwały w w/w sprawie zawarty jest na druku nr 5a /załącznik nr 23 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Skarbnika Powiatu.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że na druku nr 5a w stosunku do projektu uchwały zawartym na druku nr 5 /załącznik nr 24 do protokołu/ zostały dokonane zmiany pozwalające w najbliższym czasie wypłacić wyrównanie nauczycielom i wszystkie dokonane przesunięcia i zwiększenia na wynagrodzenie lub pochodne, które należałoby zapłacić od wynagrodzeń są ujęte w dziale 79, już według kwot obliczonych przez księgowe przy naliczaniu wypłat na podstawie projektu regulaminu w sprawie dodatków dla nauczycieli. Są one zrobione bardzo dokładnie i wyliczone do jak najbardziej wiarygodnych cyfr, które należało uwzględnić. Chodziło o to aby nie zawyżać tych kwot. Następnie omówiła w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński - odczytał opinię w w/w sprawie /załącznik nr 25 do protokołu/. Następnie powiedział, że Komisja opiniując projekt uchwały na druku nr 5 zdawała sobie sprawę, że dane ulegną zmianie. Na posiedzeniu Komisji była Skarbnik Powiatu, wcześniej były rozmowy prowadzone z Skarbnikiem Powiatu oraz Wicestarostą Chełmińskim, po których Komisja doszła do wniosku aby nie przeciągać już spraw tzw. nauczycielskich, że ten projekt na druku nr 5a przyjąć i zaopiniować pozytywnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/86/2000 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok /załącznik nr 26 do protokołu/.

Do punktu 18.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie wysokości diet radnych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że projekt uchwały w w/w sprawie zawarty jest na druku nr 6 /załącznik nr 27 do protokołu. Następnie powiedział, że zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie powiatowym oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w zakresie wysokości diet przysługujących radnym naliczana ona jest dwoma wskaźnikami. Pierwszy od kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej oraz drugi uzależniony od liczby mieszkańców powiatu. Po głębokich analizach, po dyskusjach na wszystkich komisjach proponowany jest projekt uchwały, który w sposób procentowy określa wysokość diet radnych w stosunku do maksymalnej diety, która przysługuje radnemu powiatu chełmińskiemu. Te procenty, które są przedstawiane nie zwiększają diet radnych, a godnym podkreślenia jest fakt, że diety radnych powiatu chełmińskiego nie uległy zmianie od rozpoczęcia tej kadencji. Radni powiatu nie są pazerni na diety, gdyż dieta radnego bez funkcji stanowi tylko 32% tej diety, którą mógłby otrzymywać.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że ma uwagę formalną dotyczącą § 2 pkt. 3, powinien być tam ust. 1 i ust. 2 zamiast ust. 2 i 3. Następnie zapytał czy te procentowe wskaźniki liczone są od maksymalnej diety przysługującej radnemu obowiązującej w tej chwili i czy w przyszłym roku ta kwota bazowa się zmieni.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - potwierdził, że procentowe wskaźniki liczone są od maksymalnej diety obowiązującej w chwili obecnej Następnie, w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIX/87/2000 w sprawie wysokości diet radnych /załącznik nr 28 do protokołu.

Do punktu 19.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do dokonywania wszelkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Starosty.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zawarty na druku nr 7 /załącznik nr 29 do protokołu/, następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodzińskiego.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - powiedział, że tak jak dostosowaniem procentów w dietach radnych, taka sama sytuacja jest w Stosunku do Starosty Chełmińskiego. Trzeba rozbić dotychczasowe wynagrodzenie do stawek określonych w rozporządzeniu. Staroście Chełmińskiemu wynagrodzenie zostaje na takim samym poziomie, bez zwyżki wynagrodzenia. Zgodnie z nowym rozporządzeniem osobą uprawnioną do określenia tych składników jest kierownik zakładu, którego rolę w stosunku do Starosty sprawować będzie Przewodniczący Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 17 radnych przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIX/88/2000 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do dokonywania wszelkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Starosty /załącznik nr 30 do protokołu/.

Do punktu 20.
Sprawa zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że projekt uchwały w w/w sprawie zawarty jest na druku nr 9 /załącznik nr 31 do protokołu/. Następnie powiedział, że chciałby wprowadzić poprawkę w § 1 zamiast słowa "pożyczki" wpisać "pożyczkę" i poprosił o wprowadzenie do tematu Skarbnika Powiatu.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że w § 1 skrót WFOŚ będzie zamieniony na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej w pełnej nazwie. Uchwała ta jest wywołana zmianą do budżetu i zaplanowaniem w budżecie pożyczki w wysokości 118,903 zł z WOŚiGW. Na powyższą kwotę powiat otrzymał już decyzję i umowa pożyczki jest już przygotowana. Umożliwi powiatowi to sfinansowanie wymiany ogrzewania w LO.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński - odczytał opinię w w/w sprawie /załącznik nr 32 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/89/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej /załącznik nr 33 do protokołu/.

Do punktu 21. Sprawa zajęcia stanowiska względnie protestu Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie nowego uregulowania prawnego sprzedaży płodów rolnych, szczególnie warzyw na giełdach towarowych na terenie całego kraju.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że biorąc pod uwagę to, iż stanowisko takie nie jest na sesję przygotowane i brak jest technicznych możliwości aby w tej chwili to uczynić zaproponował zlecić to zadanie Komisji Rolnictwa i Leśnictwa aby je przygotowała i przedstawiła Radzie na następnej sesji. Powiedział także, że jeżeli ktoś chciałby w przeszłości tego typu stanowiska zgłaszać to aby przygotowywał projekt takiego stanowiska to będzie wtedy możliwość zatwierdzenia go na tej samej sesji.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że przygotowanie stanowiska na sesję nie było technicznie możliwe z uwagi na to, że przepisy wykonawcze, wszelkie szkolenia tego typu odbywały się 2 - 3 dni wstecz i dużo ludzi i rolników jest bardzo surowych w tym temacie i niektóre przepisy ukazują się na dzień dzisiejszy i sprawa jest trudna. Powiedział, że chciałby zasygnalizować, że jest to wielki niepokój wśród rolników bo obawiają się, że pojadą ze swoim towarem i otrzymają fakturę VAT RR i to będzie wszystko co otrzymają za swój towar, dlatego ten niepokój jest uzasadniony a Rada Powiatu powinna dbać o dobro rolników. W budżecie nie ma pieniędzy na zapomogi dla rolników dlatego obowiązkiem między innymi Rady Powiatu powinno być to aby zadbać o dobro rolników ale zgadza się z Przewodniczącym Rady Powiatu, że taka zaproponowana forma aby Komisja Rolnictwa i Leśnictwa przygotowała fachowo, prawnie, są różne kruczki, jedno zaprzecza drugiemu, w związku z tym dodał aby, korzystając z okazji pobytu Radnego Sejmiku Samorządowego p. B. Gajewskiego aby ten temat również poruszył na najbliższym posiedzeniu Sejmiku Samorządowego. Jak powiedział mówca stanowisko Rady jak również poruszenie tej sprawy na Sejmiku da jakieś konkretne efekty w tej sprawie, które po prostu tą sprawę jakoś złagodzą i pomogą doprowadzić do należytego finału.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - wobec braku sprzeciwu powiedział, że Komisja Rolnictwa i Leśnictwa zajmie się tym tematem. Jak powiedział mówca będzie to grono specjalistów i stanowisko, które wypracuje będzie słuszne i wypracowane merytorycznie i dlatego można dać Komisji upoważnienie do wypracowania takiego stanowiska.

Do punktu 22.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XV/62/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 9 marca 2000 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 1997 roku w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w w/w sprawie zawarty jest na druku nr 10 /załącznik nr 34 do protokołu/. Następnie poprosił Wicestarostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i uprawnień kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego spowodowała to, że Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności p. S. Glaubert zatrudniony na 1/12 etatu znalazł się w tym rozporządzeniu i w związku z tym aby to wynagrodzenie mu wypłacić trzeba ustalić wartość jednego punktu i dlatego do jednostek wymienionych w poprzedniej uchwale dopisany zostanie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i wartość jednego punktu na kwotę 4 zł.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem dyskutantów poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/90/2000 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/62/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 9 marca 2000 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 1997 roku w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /załącznik nr 35 do protokołu/.

Do punktu 23.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - podziękował Komisjom, które pracowały w okresie wakacji a zwłaszcza Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
Radny p. w. Bińczyk - powiedział, że pojawił się dokument "Kalendarz Imprez Sportowych organizowanych przez Powiatowe SZS". Jak powiedział mówca zasmuciła go jedna rzecz a mianowicie to, że wszystkie imprezy organizowane na szczeblu powiatowym są zlokalizowane na obiektach w Chełmnie z dwoma zaledwie wyjątkami, mianowicie dwie imprezy mają się odbyć w Szkole Podstawowej w Kijewie Królewskim. Mówca powiedział, że dla integracji powiatu, której w pewnych elementach brakuje dobre byłoby aby ten kalendarz pod względem umiejscowienia tych imprez uległ zmianie po to aby nawiązały się pewne więzi w powiecie aby powiat i gminy stanowiły jedną drużynę.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wniosek jest słuszny i daje do pod rozwagę Zarządowi Powiatu.
Radny p. P. Jankowski - zapytał co dzieje się ze Starostą Chełmińskim.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że Starosta Chełmiński do dzisiejszego dnia włącznie ma urlop wypoczynkowy.
Radny Województwa Kujawsko - Pomorskiego p. B. Gajewski - powiedział, że chciałby uzupełnić swoją wypowiedź wcześniejszą. Pan B. Knaflewski powiedział, że mówca pomógł w walce z wścieklizną i to jest fakt. Mówca powiedział, że zainteresował tym Komisję Ochrony Środowiska, Departament Ochrony Środowiska, Komisję Rolnictwa ale nie można pominąć lokalnych mediów, które bardzo mocno wparły mówcę, szczególnie redakcja "Nowości", która nadała sprawie nie tylko bieg w Chełmnie. Słowa uznania należą się również mediom. Następnie powiedział, że to co słyszy na sesji to zaraz przenosi do Sejmiku, zapewnił Komisję Rolnictwa, że ta sprawa, o której mówił radny J. Kubacki dotycząca stanowiska będzie przez mówcę przekazana Komisji Rolnictwa w Sejmiku i to jeszcze przed 10 października. Następnie powiedział, że wystąpił do Zarządu Województwa o środki na ratowanie murów chełmińskich, została załatwiona pozytywnie i Urząd Miasta otrzyma 10 tys. zł. na ratowanie zabytków. Jeżeli są problemy związane z efektami i skutkami powodzi na terenie powiatu, to był 21 sierpnia w Warszawie i dowiedział się, że środki są i jeżeli w powiecie chełmińskim takie skutki będą to można o takie środki wystąpić od razu do Warszawy pomijając Wojewodę. Nie wyszła sprawa podejmowana wspólnie z Wicestarostą Chełmińskim i Burmistrzem Miasta Chełmna dotycząca obwodnicy chełmińskiej. W ubiegłym roku zorganizowano spotkanie z Wicemarszałkiem Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego, sprawa ciągnęła się dosyć długo i teraz warto byłoby do tego wrócić, ponieważ jeżeli zostawi się temat spokojnie to na pewno powiat chełmiński nie będzie pierwszy, bo strategia województwa nie przewiduje powiatu chełmińskiego jako pierwszego do budowy obwodnicy dla Chełmna ale na najbliższe lata będzie wiadomo, że taki temat w powiecie chełmińskim istnieje, dlatego zaapelował aby te działania prowadzić dalej. Jeżeli ktoś z radnych ma jakieś problemy a uważa, że mówca może do czegoś się przydać to jest do dyspozycji.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że w związku z VAT - em zaproponował aby Radny Województwa Kujawsko - Pomorskiego p. B. Gajewski zawiózł jakieś przygotowane stanowisko Rady, bo w ogóle mówienie o problemach z VAT - em jest bardzo ogólnym i wtedy być może Komisja Sejmiku nie będzie zorientowana jakie są problemy z VAT - em. Dlatego zaproponował aby Komisja Rolnictwa i Leśnictwa zebrała się z trybie szybkim, popracowała nad tymi problemami przygotowała stanowisko i przekazała je p. B. Gajewskiemu a przez niego do Sejmiku i wtedy byłoby to stanowisko bardziej konkretne, bo w tej chwili jest to tak ogólnie powiedziane.
Radny p. J. Kubacki - zapytał do kiedy to stanowisko musiałoby zostać przekazane p. B. Gajewskiemu.
Radny Województwa Kujawsko - Pomorskiego p. B. Gajewski - powiedział, że do 6 października 2000 r., ponieważ 10 października jest sesja Sejmiku.
Radny p. M. Jabłoński - powiedział, że na ostatniej sesji, podczas wystąpienia Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy został poruszony pewien problem przez radnego p. W. Bińczyka i Komisja Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych została zobligowana do tego aby temu problemowi przyjrzeć się bliżej. Przekazał, że Komisja wraz z Wicestarostą Chełmińskim odbyła takie spotkanie z Kierownikiem PUP p. M. Konopackim i została wyposażona w pewne materiały dotyczące również spraw finansowych. Na dzień dzisiejszy tak najogólniej rzecz ujmując, to nie będzie jeszcze taka konkretna odpowiedź dla radnego p. W. Bińczyka powiedzieć można tyle, że jeżeli chodzi o środki przeznaczone na roboty publiczne to jest właściwie jedyna działka, w której można coś zaplanować na początku roku. Można ustalić zasady, kryteria a tym samym i kwoty, które przypadną poszczególnym gminom a także innym korzystającym z robót publicznych np. Starostwo Powiatowe czy Powiatowy Urząd Pracy. Prawda jest taka, że uprawnionych do korzystania z tych środków jest ustawowo rzecz biorąc znacznie więcej, natomiast przyjęto tutaj taką politykę, żeby ograniczyć liczbę tych wnioskujących o te środki tylko do samorządów gminnych, powiatowych i Urzędu Pracy. Natomiast jeżeli chodzi o środki znajdujące się na tych innych działkach, którymi zajmuje się Urząd Pracy a mianowicie aktywizacja absolwentów, prace interwencyjne, pożyczki, szkolenia zawodowe itd. tu jest pewien problem, mianowicie taki, że można jedynie mówić o wykorzystaniu tych środków ale w takim układzie powykonawczym, na koniec roku kiedy można dokonać pewnego podsumowania, ponieważ sposób wykorzystania tych środków wiąże się bezpośrednio z aktywnością i pracodawców i samych osób z terenu powiatu chełmińskiego i tego do końca nie można określić i przewidzieć, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą aktywność pracodawców. Następnie powiedział, że będą w tym temacie dalsze rozmowy z Kierownikiem PUP, Komisja poczeka na koniec roku i zobaczy jak wyglądają te sprawy w roku 2000 i wyciągnie pewne wnioski a sugestie Komisji przyjęte zostaną przez p. M. Konopackiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - podziękował przedstawicielom telewizji kablowej MARTON, którzy po raz pierwszy zjawili się na sesji Rady Powiatu. Następnie powiedział, że jeżeli telewizja uważa, że dzieje się na sesjach powiatu coś ciekawego to już dzisiaj zaprasza na następne posiedzenia. Poinformował, że kolejna sesja odbędzie się w ostatnią środę października.

Do punktu 24.
Zakończenie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z wyczerpaniem porządku dokonał zamknięcia obrad XIX sesji Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki