Protokół nr XV/2000
z XVIII Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 28 czerwca 2000 r.

Sesja odbyła się w dniu 28 czerwca 2000 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do 20:55.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 21, co stanowi 84 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawa przyjęcia informacji o warunkach skupu interwencyjnego zbóż w 2000 r. na terenie powiatu chełmińskiego.
9. Sprawa przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie uznania obszaru powiatu chełmińskiego jako dotkniętego klęską suszy.
10. Sprawa przyjęcia informacji o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie.
11. Sprawa przyjęcia informacji o działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia.
12. Sprawa przyjęcia informacji o działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chełmnie.
13. Sprawa przyjęcia informacji o działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie.
14. Sprawa przyjęcia informacji o udzielonych dotacjach dla klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych oraz wnioskach o dotacje rozpatrzonych negatywnie.
15. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów z opłat za pobyt dziecka w Domu Dziecka w Chełmnie.
16. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze.
17. Sprawa zmiany Uchwały Nr VI/18/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Chełmnie.
18. Sprawa zmiany Uchwały Nr VI/22/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu w Chełmnie.
19. Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
20. Sprawa zmiany Uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 r.
21. Sprawa przyjęcia założeń i kierunków działań Powiatu Chełmińskiego w zakresie oświaty.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XVIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest 21, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub chciałby zaproponować zmiany w przedstawionym projekcie porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie.
Radna p. M. Jakubowska - odczytała wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie wycofania z proponowanego porządku obrad punktu dotyczącego utworzenia gimnazjum przy Zespole Szkół Rolniczych w Grubnie /załącznik nr 3 do protokołu/.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że to brak czasu spowodował taką sytuację, o której mówi p. M. Jakubowska. Wniosek Dyrektora Potorskiego wpłynął do Zarządu Powiatu 6 czerwca 2000 r. Był on zasadny, gdyż Dyrektor Potorski od grudnia ubiegłego roku prowadził korespondencję z Gminą Stolno. W dokumentach jest pismo p. G. Przybył - Wójta Gminy Stolno z 1999 r., w którym to Pani Wójt wyraża się o propozycji Dyrektora Potorskiego pozytywnie. Mówca odczytał pismo /załącznik nr 4 do protokołu/. Następnie powiedział o kolejnym piśmie z Gminy Stolno z 7 czerwca 2000 r., które podpisane jest przez Sekretarza Gminy, i w którym jest zawarte inne stanowisko niż przedstawione przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki /załącznik nr 5 do protokołu/. Są to dowody na to, że pewne uzgodnienia poczyniono. Prawdą jest, że nie dokonano uzgodnień z Zarządem Miasta Chełmna. Zarząd Powiatu w tak krótkim czasie od 7 czerwca 2000 r. przygotował wszystko żeby to gimnazjum powstało, ponieważ 12 dzieci z Grubna, w tej chwili już zadeklarowało chęć chodzenia do pierwszej klasy gimnazjum, 7 dzieci z okoli Grubna (głównie z Gminy Stolno ale w pobliżu Grubna) oraz 3 dzieci z Chełmna z ulicy Wybudowanie. W tej chwili są już 22 osoby chętne do chodzenia do gimnazjum w Grubnie. Powiat ma prawo tworzyć gimnazja, nie jest to co prawda zadaniem własnym powiatu, są nim szkoły ponadgimnazjalne ale powiat może utworzyć gimnazjum, które możliwe, że będzie konkurencyjne. Czy jest to zgodne z duchem reformy? Mówi się o tym , że gimnazjum takie utworzone przez Starostwo Powiatowe czy osobę fizyczną jest gimnazjum nieobwodowym, czyli gdzie nie ma rejonizacji. Pewne niedociągnięcia i brak uzgodnień z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wyniknęły z braku czasu i do tego Zarząd Powiatu się przyznaje.
Radny p. P. Madej - powiedział, że Zarząd Powiatu podejmując tą decyzje kierował się dobrem ucznia. Nastały takie czasy i po to m. in. Była reforma oświaty aby można wybierać najlepsze szkoły i żeby faktycznie te szkoły mogły ze sobą konkurować, żeby uczniowie chodzili do szkół, gdzie są najlepsze warunki. Jak powiedział mówca w Zespole Szkół Rolniczych w Grubnie są lepsze warunki niż w gimnazjach, które funkcjonują przy wielu szkołach podstawowych, dlatego taką decyzje Zarząd Powiatu podjął. Stało się to w bardzo krótkim czasie, bo w przeciągu kilku tygodni. Jak powiedział mówca powiat powinien w tym kierunku zmierzać i musi pozwolić uczniom na to aby mieli możliwość wyboru szkoły.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że zgadza się z Wicestarostą Chełmińskim, że powiat ma prawo zakładać sobie szkołę, natomiast mówca powiedział, że uważa, iż powiat nie ma prawa występować jako konkurent gmin, jako konkurent województwa, ponieważ jeżeli powiat będzie postępował w ten sposób to cały ten system traci sens. Działanie mówiące o rynku szkół i o tym , że powiat będzie konkurencyjny dla Gminy Stolno, dla Gminy Miasto Chełmno to jest właśnie objaw chęci takiego konkurowania czyli powiat chce być ósmą gminą w powiecie. Jak powiedział mówca chciałby aby wziąć to pod uwagę. Pytanie radnego złożone na XVII sesji dotyczące podziału środków na aktywne formy zwalczanie bezrobocia w zasadzie miało to samo podłoże, ponieważ tutaj istnieje również przypuszczenie, że tak się dzieje, że to władze powiatowe korzystają w największej części z tego pomijając gminy. Mówca uważa, że nie wolno powiatowi powołać tego gimnazjum z tych to powodów. Trzeba brać pod uwagę to, że gminy też się przygotowują już od roku do zmiany sieci szkół i w tym kierunku idą ich plany. Czy ktoś się zastanowił czy to będzie dla dobra tych gmin ?. Następnie poprosił aby tej decyzji nie podejmować.
Radny p. M. Cecerko - zaapelował do radnych, żaby poprzeć wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, ponieważ wnioskodawca powołuje się na zapis w ustawie o systemie oświaty mówiący, że jednostka samorządu terytorialnego może zakładać szkoły, ale dwa wiersze wyżej jest wyraźnie zapisane, że zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów należy do zadań własnych gmin a zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych należy do zadań własnych powiatu. Z jakiejś przyczyny niżej znalazł się ten zapis, że nieograniczają zapisy wyżej możliwości zakładania szkół podstawowych i gimnazjów przez powiat ale intencja jest chyba jasna, że chodzi tu o wyjątkowe sytuacje, a jak powiedział mówca takich nie widzi. Mówca powiedział również, że rozumie intencję Dyrektora ZSR w Grubnie kierującego się dobrem uczniów, domyśla się intencji dyrektora, ponieważ wszyscy wiedzą o problemie utrzymania miejsc pracy dla nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjalnych ale jak powiedział mówca nie rozumie on intencji Zarządu Powiatu. Wyjaśniono, że uzgodnienia z Gminą Stolno są, ale z Gminą Miejską w Chełmnie- co Wicestarosta potwierdził, że nie dokonano uzgodnień. Jak powiedział mówca osobiście spotkał się z członkiem Zarządu Miasta Chełmna, który oficjalnie wyraził pretensje, dlaczego powiat wchodzi w nie swoje kompetencje.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że część przyczyn, dla których Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ten punkt odrzuca została wyjaśniona. Uzgodnienia z Gminą Stolno miały miejsce i Gmina ta nie oponuje w tej sprawie. Dzisiejsza sesja jest jedynym dniem, w którym można decyzję w sprawie powołania gimnazjum podjąć, ponieważ następna sesja będzie w miesiącu wrześniu i automatycznie dla gimnazjum w Grubnie byłby to rok stracony. Dlatego zaproponował aby pozostawić ten pkt. w porządku obrad a po dyskusji nad tym punktem wszyscy będą mogli się wypowiedzieć choćby poprzez głosowanie.
Radna p. M. Jakubowska - w odpowiedzi na słowa radnego p. P. Madeja powiedziała, że w szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym obowiązują obwody i konkurencyjne mogą być tylko szkoły niepubliczne a nie szkoły o charakterze publicznym.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że przysłuchując się dyskusji ma kilka uwag co do pewnego stylu współpracy Zarządu Powiatu z Radą Powiatu. Wicestarosta Chełmiński przeczytał dokumentację i korespondencję Wójta Gminy Stolno z Dyrektorem ZSR p. M. Potorskim. Są to dokumenty, do których Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki nie miała dostępu, dowiedziała się o niej w tej chwili, to jest jedno. Po drugie, pierwszy dokument datowany jest z grudnia 1999 r. Kiedy Komisja przygotowywała sesje oświatową w kwietniu było kilka spotkań z Dyrektorami szkół ponadpodstawowych, były rozmowy również na temat gimnazjum. Dyrektor LO p. W. Plak powiedział, że są plany i przymiarki do powstania gimnazjum przy LO w Chełmnie, Dyrektor Potorski nie wspominał wtedy, że prowadzi jakąś korespondencję, że ma w planie utworzenie gimnazjum. Komisja w tej chwili nie ma możliwości na wydanie innej opinii, ponieważ skończył się rok szkolny, jest to ostatnia sesja przed wakacjami, podobno do tego gimnazjum jest już prowadzony nabór dzieci, do szkoły, która jeszcze nie istnieje a radni mają tylko podnieść rękę i zatwierdzić powstanie gimnazjum. Komisja ma jeszcze zbyt mało danych, nie zna oficjalnego stanowiska wszystkich stron.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczący wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego powołania gimnazjum przy ZSR w Grubnie.

Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych przy 3 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że większością głosów wniosek Komisji został przez Radę Powiatu przyjęty i z związku z tym pkt. 9 oraz związany z nim pkt. 10 zostają wycofane z proponowanego porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś ma jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że w imieniu Zarządu Powiatu chciałby wystąpić z wnioskiem o wycofanie z proponowanego porządku obrad pkt. 21. Sprawa jest o tyle złożona i skomplikowana, że do dnia dzisiejszego Zarząd nie ma jeszcze opinii wszystkich związków zawodowych, opinii ZNP a ona jest wymagana. Narosło wokół tego regulaminu wiele kontrowersji. Potrzeba więcej czasu na ustalenia wspólnych rozwiązań i prawdopodobnie Zarząd Powiatu będzie występował aby dokonać tego na sesji Rady Powiatu jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie wniosek Zarządu Powiatu dotyczący wycofania z proponowanego porządku pkt. 21.

Za przyjęciem wniosku głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wniosek o wycofanie pkt. 21 z proponowanego porządku obrad XVIII sesji.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że Zarząd proponuje aby ten pkt. Omówić w wolnych wnioskach, gdzie chciałby przedstawić swoją opinie oraz wysłuchać jak radni się ustosunkowują do propozycji Zarządu Powiatu w tej sprawie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że chciałby wnieść dwie autopoprawki. W pkt. 15 uściślić, że informacja ma dotyczyć klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych. Następnie powiedział, że w miejsce wycofanego pkt. 9 proponuje wprowadzić jako autopoprawkę sprawę przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie uznania obszaru powiatu chełmińskiego jako dotkniętego klęską suszy. Stanowisko to wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym a związku z tym, że porządek obrad został wysłany wcześniej nie było możliwości wprowadzenia go do porządku obrad, a ważność tematu wymaga aby omówić go w dniu dzisiejszym. W związku z brakiem innych propozycji poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad wraz z poprawkami wcześniej naniesionymi.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że do dnia sesji nikt z radnych nie wniósł żadnych uwag do protokołu. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie. W związku z brakiem uwag zawnioskował o przyjęcie protokołu poprzez głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z XVII sesji Rady Powiatu głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że protokół został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Wicestarostę Chełmińskiego p. J. Wojtaszewskiego.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że w okresie między sesjami Zarząd Powiatu spotkał się 8 razy i zajmował się następującymi sprawami:
- odbył spotkanie z Dyrektorem ZOZ w Chełmnie p. M. Droszczem. Spotkanie to naświetliło Zarządowi sytuację aktualną w ZOZ - ie.
- rozpatrzył aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół, co jest obowiązkiem Zarządu i wiąże się to ze skutkami finansowymi.
- w związku z wyniknięciem sprawy podwyżek dla nauczycieli Zarząd zobowiązał Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza i Dyrektorów szkół do przygotowania materiałów jak ta podwyżka związana z Kartą Nauczyciela będzie skutkowała.
- rozpatrzył wniosek ZSR w Grubnie o tym żeby środki ze sprzedaży środków trwałych (ciągników) przeznaczyć na zakup mikrobusu.
- zaopiniował pozytywnie wniosek Dyrektora ZOZ p. M. Droszcza o likwidację środka trwałego.
- wyraził wolę reklamowania powiatu chełmińskiego w czasopiśmie "PROMOCJE". Zarząd uważa, że jest to korzystne ale trzeba znaleźć na to pieniądze.
- podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na zastępcę Dyrektora ZOZ ds. lecznictwa. Doktor Witos pełniący tę funkcję złożył rezygnację i projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej jest na dzisiejszą sesję przygotowany.
- podpisał porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie wykonywania niektórych prac geodezyjnych.
- Zarząd otrzymał decyzję Wojewody w sprawie nabycia mienia przez Starostwo. Decyzje są na Dom Dziecka i Zespół Szkół Zawodowych.
- nie wniósł uwag do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo.
- spotkał się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, wpłynęły bowiem od Wojewody środki na dodatkowy etat. Środki te to 12 tys. zł. Po rozmowach z Powiatowym Lekarzem Weterynarii Zarząd zadecydował o zatrudnieniu lekarza weterynarii na 1/4 etatu, i tak się stało. Dodatkowym lekarzem i zarazem zastępcą p. B. Knaflewskiego jest Pan Śrubka z Grudziądza.
- wytypował jednego z Dyrektorów do wystąpienia o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Wydział Spraw Społecznych opracowuje całą dokumentację.
- przyjął wniosek Komisji Rewizyjnej o przygotowanie sprawozdania z wykonania uchwał Zarządu Powiatu.
- przyjął wstępnie regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli.
- na wniosek kadry lekarskiej Zarząd Powiatu spotkał się z nią na dodatkowym posiedzeniu w dniu 9 czerwca br. Było to spotkanie wyjazdowe do ZOZ - u. Zarząd Powiatu wysłuchał kadry lekarskiej o sytuacji Szpitala o ich odczuciach, proponowanych zmianach i korektach w działaniu Szpitala.
- po analizie danych ze szkół Zarząd doszedł do wniosku, że pieniądze z subwencji oświatowej na wynagrodzenia dla nauczycieli są niewystarczające. Już w tym momencie było jasne, że nie uda się Zarządowi pogodzić żądań płacowych nauczycieli wynikających z Karty Nauczyciela jak i inwestycji i remontów, które zostały przyjęte.
- w dniu 12 czerwca do Zarządu Powiatu wpłynęło pismo Dyrektora ZOZ - u p. M. Droszcza, w którym wypowiada swoją umowę o pracę. Zarząd przyjął to pismo do wiadomości i natychmiast ogłosił konkurs ofert, trochę nieformalny, bo w gestii Zarządu leży wybór bez odbycia konkursu. Zarząd chciał w ciągu dwóch tygodni mieć wybór ofert a jednocześnie w tych ofertach zawarł wstępny program działania ZOZ - u. Do dzisiejszego dnia te oferty wpływały. Zarząd otworzy je po zakończeniu sesji, wytypuje przedstawicieli do rozmów i dokona wyboru.
- spotkał się z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zakresu prac na drodze Unisław - Żygląd.
- przyjął stanowisko o utworzeniu gimnazjum w Grubnie.
- podpisał umowę z wykonawcą kotłowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Panem Banachem, który wygrał przetarg na tą kotłownię.
- przedstawił Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu p. T. Majewskiemu projekt umowy, który stwarza Siostrom pracującym w tym DPS możliwość zwrotu środków finansowych, które ponoszą na remont zajmowanych przez nie mieszkań. Gdyby te Siostry opuściły ten DPS to będzie im przysługiwała rekompensata finansowa za poniesiony wkład finansowy, utrzymanie i remont tych mieszkań.
- rozpatrzył przeniesienie poradni zdrowia psychicznego z domu przy ul. Słowackiego do prywatnego mieszkania przy ul. Dworcowej, gdzie Starostwo nie ponosi żadnych kosztów z tytułu wynajmu a stwarza lepsze warunki dla pacjentów. Decyzja ta była podejmowana w związku z tym, że dom przy ul. Słowackiego po podpisaniu kontraktów z Kasą Chorych prawdopodobnie będzie pusty i Starostwo będzie chciało przenieść wszystkie poradnie do Szpitala.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że Zarząd wyraził zgodę na zakup mikrobusu dla ZSR w Grubnie, następnie zapytał dlaczego w załączniku nr 5 do projektu uchwały dotyczącej zmiany budżetu w dniu 28 czerwca 2000 r. nie ma zakupu inwestycyjnego w postaci mikrobusu dla ZSR.
Radna p. G. Mazurkiweicz - zapytała p. S. Kerbera w związku z wytypowaniem przez Zarząd do nagrody Ministra Edukacji Narodowej jednego z Dyrektorów czy dobrze zrozumiałą, że dopiero trwają prace przygotowawcze czy wniosek jest już wysłany.
Kierownik Wydziału Spraw Społecznych p. S. Kerber - powiedział, że wniosek nie jest jeszcze wysłany, ponieważ termin mija 4 września.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - rozszerzając to pytanie zapytał, którego Dyrektora wytypowano do nagrody.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że Zarząd wytypował Dyrektora i jest nim Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego p. W. Plak. Następnie poinformował Radę Powiatu, że w dniu 27 czerwca odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu z Zarządem Miasta Chełmna w sprawie zamiany lokali, tego obecnie zajmowanego przez Starostwo i lokalu przy ul. Dworcowej 27. Otóż po tym spotkaniu Starostwo jest nadal w punkcie zerowym. Zarząd Miasta Chełmna nie wyraża zgody na kupno przez Starostwo budynku przy ul Harcerskiej 1. Nie wyraża również zgody na zamianę. Zarząd Miasta ma w planach zagospodarowanie tego budynku, czyli perspektywa jest taka, że trzeba się z tego lokalu wyprowadzić. W odpowiedzi na zapytanie radnego p. T. Jagodzińskiego powiedział, że Zarząd przyjął sugestię Dyrektora ZSR w Grubnie p. M. Potorskiego aby te pieniądze odłożyć na zakup mikrobusu, natomiast do fizycznego zakupu jeszcze nie doszło, dlatego, że pozyskane pieniądze ze środków trwałych są tylko częścią potrzeb, natomiast resztę środków na zakup mikrobusu nie ma. Dlatego zakup go nie jest ujęty w planach inwestycyjnych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem uwag stwierdził, że informacja została przez Radę Powiatu przyjęta.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Wicestarostę Chełmińskiego p. J. Wojtaszewskiego.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że jeżeli chodzi o uchwały Rady Powiatu podjęte na XVII sesji to wszystkie są wykonywane. Wybrany herb wraz z wnioskiem został przesłany do Komisji Heraldycznej przy MSWiA, Uchwała Nr XVII/72/2000 dotycząca zmiany Uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 r. została przekazana Skarbnikowi Powiatu p. B. Cecerko, która przesłała tą uchwałę do wszystkich jednostek, których dotyczyła. Podobnie stało się z Uchwałą Nr XVII/73/2000 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/ 47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych. Uchwała Nr XVII / 74 / 2000 zmieniająca Uchwałę Nr XV/62/2000 została przez Sekretarza Powiatu p. B. Kiełbasiewicza przekazana Powiatowemu Urzędowi Pracy, którego dotyczyła.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań stwierdził, że informacja została przez Radę Powiatu przyjęta.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że w okresie między sesjami nikt z radnych nie złożył interpelacji lub zapytania. Następnie zapytał, czy ktoś z obecnych chciałby zabrać w tym punkcie głos. W związku z brakiem chętnych przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 8.
Sprawa przyjęcia informacji o warunkach skupu interwencyjnego zbóż w 2000 r. na terenie powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że informacje na w/w temat przygotowane przez Wojewódzkiego Inspektora Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w Bydgoszczy p. M. Szczygielskiego oraz z Agencję Rynku Rolnego Filia w Toruniu p. E. Mądzielewską wszyscy radni otrzymali na piśmie. Jest obecny na sesji przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych p. Buczarski, który będzie udzielał wyjaśnień. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Leśnictwa p. St. Bojanowskiego o wprowadzenie do tematu a następnie p. Buczarskiego o krótkie wprowadzenie do przedłożonej wcześniej na piśmie informacji.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chełmnie p. St. Bojanowski - powiedział, że po XVII Komisja zadecydowała aby taki punkt znalazł się w porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie. Jaka jest sytuacja na wsi wszyscy radni doskonale wiedzą. Na wsi jest w tej chwili nie tylko bieda ale i ubóstwo. Każdy skup interwencyjny poprzez Państwo jest to korupcjogenna działalność wielu ludzi. Nigdy się doskonale nie da tego przeprowadzić. To budzi duży niepokój na wsi. W zeszłym roku była taka sytuacja, że w dniu skupu jeszcze niektórzy nie mieli kredytów i wiele innych spraw nie było załatwionych. W tym roku niby to ma być ale budzi to wiele kontrowersji, ponieważ cena zbóż jaka była miesiąc temu była wysoka, w związku z tym podniosła się nawet cena mąki i chleba co wprowadziło z kolei zaniepokojenie wśród mieszkańców miast. Jak powiedział mówca on jako rolnik uważa, że nadal będzie to budziło wiele niepokoi. Mówca powiedział następnie, że jest odmiennego zdania na temat tego skupu, który ma się w tym roku odbyć. Świadczy o tym nieobecność szefowej ARR w Toruniu, która wyjaśniła by wiele spraw radnym, aby radni mogli z kolei wyjaśnić to rolnikom, którzy zwracają się do swoich przedstawicieli zaniepokojeni sytuacją. Mówca powiedział, ze według niego z tym roku będzie skupione mniej zboża niż w zeszłym roku, ze względu na to, że kredyty podrożały, że limity zostały obcięte a przede wszystkim okazało się, że tych wniosków była tak olbrzymia ilość, że trzeba było zrobić weryfikację. Tak duża ilość wniosków była składana ponieważ na tym można było zarobić jako pośrednik a nie jako rolnik i cały czas rolnicy walczą o to aby tych pośredników wyeliminować. Rzeczywiście na produktach żywnościowych można wiele zarobić. Jak powiedział mówca według niego skup może odbić się w tym roku fiaskiem, mogą być wielkie kolejki, wielkie niepokoje. Na dzień dzisiejszy rolnicy myślący, którzy śledzą sytuację jaka jest uważają, że nie będzie praktycznie dopłat państwa bo cena podstawowa będzie na pewno w granicach 580 zł. Nie wiadomo jak to będzie, czy ten, który dostanie przydział, limit, załatwi sobie kredyt, czy w ogóle ten skup otworzy, bo jeżeli w dniu dzisiejszym generalnie wszyscy szacują, że plony będą około 20 - 25 % niższe to znaczy ile do kraju będzie trzeba sprowadzić zboża i polski rolnik nie będzie miał gdzie tego zboża sprzedać. Sprytny blisko skupującego może to sprzeda. Niepokojąca jest ilość podmiotów, których to Pani E. Mądzielewska dała wykaz. To, że tylko 7 podmiotów będzie w powiecie chełmińskim skupować zboże jest tragiczne w porównaniu z tym, że w zeszłym roku było 15 podmiotów skupujących zboże. Zaczną się straszne sprawy związane ze skupem zboża. Rolnicy, którzy uprawiają pszenicę, a w tym regionie uprawia jej się dużo, będą znowu rozgoryczeni. Drugą sprawą jest nieszczęsny skup rzepaku i dopłaty, które obiecano rolnikom albo do eksportu albo do każdej tony. Dzisiaj "KRUSZWICA" ogłosiła nową cenę rzepaku i rolnik nie wie na czym stoi. Są dwie ceny 840 i 825 zł ale nic nie mówi się o dopłatach. Docierają do rolników informacje, że zostaną określone rejony w województwie jako dotknięte klęską suszy i tam pójdą te dopłaty a nie do wszystkich producentów. To też budzi wiele kontrowersji, wiele pytań i wiele niezadowoleń dlaczego tak a nie inaczej. Jasne jest, że plony będą niższe, że dochodowość rolnika nawet przy wzroście cen będą niższe. Najważniejsza jest jednak sprawa skupu zbóż. Pan z WISiPAR - u powie o metodach skupu, o magazynach. Nie powie jednak jak to będzie wyglądało jakie z tego będą pieniądze, jakie limity i kto je otrzymał.
Pan M. Buczarski - powiedział, że niepokoje, o których powiedział Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa są słuszne. Dziwnym układem jest to, że 7 podmiotów z całego powiatu chełmińskiego w tym roku zgłosiło chęć skupu. Trzeba zadać pytanie dlaczego pozostałe podmioty, które w ubiegłym roku skupowały nie zgłosiły swoich ofert przystąpienia do skupu. Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak, że są podpisywane umowy w Przysieku oraz w Agencji Rynku Rolnego filia poznańska. Z terenu województwa kujawsko - pomorskiego chęć skupu zgłosiło 150 podmiotów. Jest jednak pytanie ile podmiotów załatwiło sobie środki poprzez banki, czy one będą miały pieniądze na ten skup, czy przygotują te środki i czy te podmioty te pieniądze otrzymają w momencie kiedy ten skup się rozpocznie. Prezes Agencji Rynku Rolnego daje pewną nadzieję tzn. na 150 podmiotów województwo kujawsko - pomorskie otrzymało 333 tys. ton na zgłoszone potrzeby 771 tys. ton pszenicy. W skali ARR ta wielkość składa się po połowie na województwo kujawsko - pomorskie i województwo wielkopolskie. W układzie Polski zapotrzebowanie było na 7 mln ton a środków zabezpieczających ponad 4 mln ton. Dzisiaj Prezes oświadczył, że prawdopodobnie nie wszystkie z tych podmiotów wejdą w układy skupu, nie wszystkie będą miały płynność kredytową a niektóre podmioty wypadną. W ubiegłym roku było też wiele niepokoju ale jakoś to wszystko dobrze się ułożyło, bo skup przebiegł właściwie bez większych problemów, poza lokalnymi niepokojami. W sumie dopłaty, które zostały wprowadzone w ubiegłym roku zdały egzamin i ta forma została podtrzymana na ten rok. To powinno w jakiś sposób zdać egzamin również w tym roku. Innym problemem, o którym mówił Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa to jest problem jakości tego ziarna, które w tym roku będzie złej jakości. Będzie to ziarno, które jest niewykształcone i tutaj prawdopodobnie będą problemy i podmiotów kupujących i rolników. Rolnik będzie chciał mieć maksymalną cenę jaka w danym okresie będzie, niestety prawdopodobnie będzie taki układ, że to ziarno nie będzie spełniało parametrów technicznych umowy ARR i rolnik nie zawsze otrzyma maksymalną cenę cennikową jaka będzie przypisana ziarnu. Ponieważ dzisiaj jest podpisywanie umów trudno jest powiedzieć ile podmiotów te umowy podpisze. Jest jeszcze otwarta sprawa, że do 15 lipca te podmioty, które nie zdążą będą mogły jeszcze pouzupełniać swoje sprawy, które są związane z kryteriami i wymogami, które Agencja określiła. Te podmioty, które w ogóle nie zgłosiły to w tym układzie one mają zamkniętą drogę. Jak powiedział mówca pewne sprawy uzupełni Prezes Izby Rolniczej, który ma świeższe dane. Informacja Agencji Rynku Rolnego stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radny p. M. Misiaszek - podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu za to, że udało się ten punkt wprowadzić do porządku obrad XVIII sesji, dlatego, że faktycznie jest to ostatnia okazja przed przerwą wakacyjną. Jak powiedział mówca żałuje, że jest tak mało przedstawicieli samorządu rolniczego, ponieważ ich ten punkt najbardziej dotyczy ale z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe -nie było można zaprosić większej ilości osób. Następnie zapytał co z grupami producentów pod różną postacią jak one będą traktowane i czy mogą one również podejmować skup i na tych samych zasadach, czy jest w tym pewna różnica oraz zapytał co ze sprawą próby żelaznej, gdyż jest to bardzo istotna rzecz, ponieważ zawsze pomiędzy skupującym i sprzedającym istnieje pewna rozbieżność zdań. Sprzedający zawsze mówi, że sprzedaje towar najlepszej jakości, kupujący natomiast twierdzi, że kupuje towar nienajlepszej jakości i chciałby kupić taniej. W związku z tym była rozważane prze pewien czas taka sprawa żelaznej próby, czyli pozostawienia takiej próbki żelaznej, którą można by później arbitralnie ocenić co do jej wartości. Rolnik wtedy mógłby się przekonać czy jego roszczenia były słuszne czy nie. W tej chwili jest taka sytuacja, że praktycznie analizy wykonuje podmiot kupujący, jest to trochę niezręczne.
Pan K. Ardanowski - powiedział, że nie jest on przedstawicielem ARR i w związku z tym nie będzie odpowiadał za nią i system prowadzenia skupu, natomiast z faktu, że samorząd zawodowy rolników bardzo mocno interesuję się i wpływa na ukształtowanie warunków skupu mówca powiedział, że postara się przekazać radnym taką wiedzę, która przyda się do wypracowania oceny w przygotowaniu do skupu. Nowe zasady skupu zbóż zostały wprowadzone w roku 1999. Bardzo różnią się one od systemu skupu w latach wcześniejszych. Polegają na tym, że dopłata, którą Państwo wyasygnowuje, to są znaczne kwoty środków, trafia bezpośrednio do producentów rolnych. Różne doświadczenia z lat ubiegłych doprowadziły do wniosku, że pieniądze przeznaczone przez Państwo nie trafiały często do rolników producentów, tylko były zagospodarowane przez instytucje czy osoby kupujące zboże. W związku z tym z zeszłym roku podjęto decyzję również bardzo kontrowersyjną i przez część środowisk, szczególnie tych zajmujących się skupem zboża, oprotestowano, że opłaty należą się producentom zbóż czyli rolnikom. Jest to pewien kierunek, który będzie w Polsce realizowany w najbliższych latach. Po wejściu do Unii Europejskiej będzie to zamienione na dopłaty bezpośrednio do hektarów, ale na razie tych dopłat jeszcze nie ma, chociaż one najprawdopodobniej były by najbardziej sprawiedliwe. Na razie jest to taki system częściowo połowiczny, Polski ewenement, że dopłaca się do tych plantatorów, producentów zbóż, którzy produkują zboże o wysokich parametrach zbóż konsumpcyjnych, choć to nie są zboża stricte konsumpcyjne, ponieważ mogą być przeznaczone na dowolny cel. Jest to pewnego rodzaju premia dla tych rolników, którzy zainwestowali w uprawę zboża i mają to zboże odpowiedniej jakości. W związku z tym system został w taki sposób skonstruowany żeby zapewnić rolnikom dopłaty. Dopłaty są kroczące, im dalej od żniw tym dopłata jest większa. Jest to premia za składowania zboża przez rolnika. Są to znaczne kwoty, ponieważ w roku 1999 województwo kujawsko - pomorskie otrzymał ponad 200 mld starych złotych środków na dopłaty bezpośrednio dla rolników. To były pieniądze, które powinny trafić bezpośrednio do rolników. Jednak część z nich do rolników nie trafiła. Były różnego rodzaju nadużycia, przepisy nie były na tyle szczelne aby zapewnić rzeczywiście dopływ tych pieniędzy do rolników. W związku z tym po doświadczeniach ubiegłorocznych również Izba Rolnicza sformułowała szereg dezyderatów do Prezesa Agencji Rynku Rolnego, które częściowo zostały uwzględnione i zasady skupu zbóż ze zbioru roku 2000 są zmienione pod pewnymi względami eliminując te niedociągnięcia, które były w roku ubiegłym. Należałoby zwrócić uwagę na skup, który może nie zaistnieć od początku żniw ale nie jest to niepokojące. Jest to na tyle bezpieczny jeszcze okres około dwóch tygodni, że skup zafunkcjonuje, nie będzie sytuacji takiej jaka była w roku ubiegłym, że najsłabsi rolnicy posiadający największe zobowiązania sprzedają zboże już na początku żniw i stracili na tym podwójnie. Stracili na bardzo niskiej cenie i nie dostali dopłat, ponieważ system, który Agencja prowadziła był uruchomiony dopiero od 6 sierpnia. W tym roku taka sytuacja nie powinna zaistnieć. W dniu 27 czerwca 2000 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która dopłaca do kredytu skupowego rozesłała informacje do 29 współpracujących z nią Central Bankowych o zasadach dopłat do kredytów preferencyjnych w tym roku. Są to kredyty bardzo preferencyjne w stosunku do kredytu komercyjnego i ci, którzy te kredyty wezmą na pewno na nich nie stracą. Zostały również określone warunki, których w zeszłym roku nie było tzn. doprecyzowane zasady, że nie wolno skupować od siebie. To ma być skup prowadzony od rolników a nie z własnego gospodarstwa. W związku z tym , że były sytuacje polegające na tym, że często dwa podmioty zgłaszały zapotrzebowanie czy podpisywały umowę z Agencją i się wzajemnie wymieniały dokumentami. W tym roku będzie to o tyle utrudnione, że w umowie pisze wyraźnie, iż zadeklarowana ilość zakupu zboża w danym miesiącu i w danym magazynie nie może przekraczać 25% od jednego dostawcy. Jest to zabezpieczenie, żeby był to skup od jak największej grupy rolników, żeby nie okazało się, iż kupi ktoś od jednego dużego dostawcy zboża. Jest to opisane w materiałach przesłanych przez WISiPAR /załącznik nr 7 do protokołu/, cała zasada dokumentowania. Jak powiedział mówca nie ma jeszcze dokładnych informacji ile podmiotów z terenu powiatu chełmińskiego podpisało umowy, ponieważ podpisywanie ich jeszcze trwa w dniu dzisiejszym od 900 rano. Następnie mówca powiedział, że z jego rozeznania wynika, iż jest ogromne zainteresowanie skupem. Takiej ilości podmiotów kupujących w Przysieku w zeszłym roku nie było, ponieważ wiele osób bało się wejść w ten system skupu i obawiając się czy rynek nie zostanie rozregulowany i na kupnie tego zboża nie stracą. W zeszłym roku nikt na sprzedaży zboża nie stracił i w tym roku sytuacja się powtórzy. Rynek zboża wreszcie został ustabilizowany pierwszy raz od kilku lat, który jest podstawowym rynkiem dla wszystkich innych rynków szczególnie jeżeli chodzi o produkcję mięsa wieprzowego i drobiu. W związku z tym ,w tym roku ci, którzy zdecydują się na skup nie powinni ponieść z tego tytułu strat. Cena rynkowa będzie ceną, która zagwarantuje również tym, którzy kupią po cenie ustalonej przez Agencję godziwy zysk. Prezes ARR stwierdził jednoznacznie, że rząd będzie interweniował również przez import w ten sposób aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu cen. Agencja jest przygotowana i ma zgodę Rady Ministrów na uzupełnienie swoich zapasów z importu, bowiem prawdopodobnie w Polsce zabraknie zboża, chociaż szacunki są tutaj jednak różne. W części północno -wschodniej Polski susza ewidentnie dała się we znaki, natomiast na południu Polski spodziewane są plony znacznie wyższe niż w roku ubiegłym. Trudno tutaj mówić o szacunkach ogólnopolskich i dopóki nie spłyną dokładne szacowania z wszystkich gmin trudno jest mówić jaki będzie poziom plonu w odniesieniu do całego kraju. W związku z tym wydaje się, że zainteresowanie w tym roku skupem zbóż przerosło wszelkie oczekiwania, zgłosiło się 150 podmiotów na ilość przekraczającą produkcję województwa, dlatego w tym roku nie powinno być problemów ze sprzedażą zboża. Jest problem tej ceny minimalnej. Ze względu na zainteresowanie rolników cena minimalna plus dopłata jest postulowana większa, natomiast jeżeli chodzi o skupujących, szczególnie przemysł zbożowo - młynarski absolutnie nie chcą dopuścić do podniesienia ceny, uważają bowiem, że to i tak może spowodować wzrost ceny mąki i pieczywa. Pani E. Mądzielewska stwierdziła, że 29 czerwca 2000 r. będzie dysponował informacjami ile podmiotów z powiatu chełmińskiego podpisało umowy, jaka to jest ilość, w których punktach będzie to prowadzone, informację taką należy jeszcze przed żniwami przekazać. Jak mówca powiedział w ciągu kilku dni wszyscy przedstawiciele z gmin powiatu chełmińskiego, którzy są w Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej dostaną dokładne informacje odnośnie skupu nie tylko na terenie powiatu, ale całego województwa. Jeżeli chodzi o system skupu to nie ma żadnej rejonizacji w odniesieniu do gmin czy powiatu. Jak powiedział mówca ma on nadzieją, że skup w tym, roku nie będzie przeprowadzony gorzej niż w ubiegłym roku a nawet może pewne doświadczenia z roku ubiegłego sprawią, że będzie pod wieloma względami bardziej precyzyjny. Odnośnie pytania radnego M. Misiaszka powiedział, że 10 grup producenckich z terenu województwa kujawsko - pomorskiego również do tego skupu weszło, dzisiaj podpisały umowy. Mówca powiedział, ze był przy podpisywaniu tych umów, ponieważ szczególnie zależy mu na grupach producenckich jako tych podmiotach, które są naturalną konsekwencją ratowania rolników w biedzie. Nie są one w żaden sposób gorzej traktowane, a można powiedzieć, że Agencja w dalszym ciągu stosuje wobec nich trochę bardziej ulgowe wymagania niż do wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się skupem zbóż. W ubiegłym roku około 10 grup producenckich z rejonu Torunia w tym systemie wzięło udział. Wszyscy są zadowoleni z tego systemu. Rolnicy dostali dopłaty, był to najpewniejszy sposób dopływu dopłat państwowych dla rolników. W tym roku te 10 grup złożyło dosyć duże zapotrzebowanie. Są to grupy z terenu powiatu chełmińskiego, wąbrzeskiego i dwie grupy z kujaw. Odnośnie rzepaku to rzeczywiście to jest problem w stosunku do którego od dwóch lat nikt nie może nad nim zapanować. W ubiegłym roku dramatyczny spadek ceny i zmowa zakładów tłuszczowych. Cena rzepaku 600 zł i poniżej, bo zakłady w Szamotułach płaciły poniżej 600 zł. W tym roku spowodowało to protesty rolników, demonstracje, blokadę zakładów w Kruszwicy i rozmowy, które były prowadzone z zakładami. W tym roku sytuacja się trochę powtarza, trochę inaczej ale się częściowo powtarza. Mianowicie rozmowy z zakładami tłuszczowymi nie przynoszą efektów jakich się rolnicy spodziewali. Według wstępnych szacunków, również analizy rynku światowego, cena za rzepak w granicach 900 zł była by ceną dla zakładów bezpieczną gwarantującą rolnikom zwrot kosztów i minimalny zysk a jednocześnie gwarantującą zakładom również zysk na przerobie nasion. Zakłady twardo umawiają się ze sobą i dwa największe zakłady, które są monopolistami w warunkach Polskich : Szamotuły i Kruszwica właściwie cenę zaproponowały 615 zł., ale po rozmowach przeprowadzonych z wszystkimi dyrektorami zakładów tłuszczowych w Polsce cena została podniesiona do 825 zł. To nie jest w dalszym ciągu cena, która satysfakcjonuje. W związku z tym Krajowa Rada Izb Rolniczych i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku (nowa branżowa organizacja w stosunku do której są wielkie nadzieje, ze będzie to nowoczesna, profesjonalna branżowa reprezentacja producentów rzepaku) wystosowały pismo do Premiera, w którym sugerujemy i oczekujemy żeby kwota, która została przeznaczona w tym roku w budżecie ARR na dopłaty do eksportu tj. 53 mln zł. przeznaczona została na dopłaty bezpośrednie dla rolników producentów rzepaków. Ta sprawa stawała na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 27 czerwca 2000 r. ale ze względu na zbyt dużą ilość punktów spadła i będzie rozpatrywana 30 czerwca br. Jest niestety w tej sprawie negatywne stanowisko Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, który nie chce dokonać tej zamiany, natomiast Minister Rolnictwa wbrew temu stanowisku zgłasza ponownie żeby wypłacić po 50 zł dopłaty do tony producentom rzepaku. W związku z tym , że zakłady tłuszczowe w sposób jednoznaczny próbują wykorzystać swoją pozycje monopolisty i twardo ustają przy cenie 825 zł. wnioskujemy do Premiera żeby w przypadku ustalenia cen przez zakłady tłuszczowe poniżej 900 zł wprowadzić dopłaty eksportowe. Jest to kara dla zakładów tłuszczowych a jednocześnie daje szansę tym rolnikom, którzy są w stanie zmagazynować rzepak uzyskania bez porównania wyższych pieniędzy niż oferowane przez Kruszwicę czy Szamotuły. Wystosowano również apel do rolników, że jeżeli dysponują możliwością prawidłowego zmagazynowania rzepaku żeby z tego skorzystali, gdyż na pewno na tym nie stracą, ponieważ już w tej chwili są oferty eksportowe znacznie przekraczające te ceny, które zaoferowały zakłady tłuszczowe w Kruszwicy. Jest to może bardzo brutalna rozmowa z prywatnym kapitałem ale niestety inaczej nie da rady rozmawiać. Rolnicy dopiero wtedy będą partnerem zakładów tłuszczowych jeżeli nie będą zmuszeni do sprzedaży surowego rzepaku. Dopóki jest problem ze zmagazynowaniem rzepaku zakład będzie dyktował warunki dla rolnika niekorzystne. Dopiero przechowanie tego rzepaku daje szansę partnerskiego rozmawiania z zakładami.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że jest ciekawy opinii p. K. Ardanowskiego jako przedstawiciela wysokiej rangi samorządu rolniczego co do skupu interwencyjnego zbóż. Czy była to nieudolność Agencji Rynku Rolnego.
Pan K. Ardanowski - powiedział, że to pytanie próbował rozgryźć z szefostwem Agencji. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Agencja zaspała trochę jeżeli chodzi o wypuszczanie swoich zapasów na giełdy, na przetargi po to, aby ustabilizować drugą stronę, ponieważ rolą Agencji jest stabilizowanie skupu ale również stabilizowanie cen dla konsumentów. Natomiast dane jakie przedstawiła Agencja właściwie przeczą temu, dlatego, że partie zboża, które zostały wystawiane do kolejnych przetargów, co tydzień takie przetargi się odbywają, Agencja sprzedaje swoje zboże od lutego i na to zboże specjalnego zainteresowania nie było. Dopiero około 10 maja istotnie wzrosło zapotrzebowanie na zboże i Agencja sukcesywnie co tydzień zwiększała ilość ziarna dostarczanego do przetargu. Faktycznie cena zboża doszła do ponad 700 zł. Na przetargu na początku czerwca zwiększono ilość ziarna do 80 tys. ton tygodniowo wypuszczanego z zapasów Agencji. Na ostatnim przetargu w dniu 20 czerwca 2000 r. cena spadła do 620 zł. Agencja sądzi, że do żniw ta cena w granicach 620 - 630 zł. za tonę pszenicy w Polsce się utrzyma, natomiast wyraźnie spadnie po żniwach. Jak mówca powiedział próbował dociec jaki poziom ceny będzie chroniony przez Agencję, bo to jest również obowiązkiem Agencji i właściwie nikt nie był w stanie na to odpowiedzieć. Z nieformalnych informacji wynika, że poziomem ceny bronionym również poprzez import będzie poziom rzędu około 650 zł. zimą i wiosną, że nie wzrośnie cena powyżej tej, o której jest tu mowa. W przypadku żyta już w ostatnim przetargu 100% żyta nie poszło, zostało sprzedane 87%. Pszenica jeszcze poszła w 100%. Prawdopodobnie na przetargu, który odbędzie się w tym tygodniu uda się również opanować rynek pszenicy. Mówca powiedział, że zgadza się z tym, że Agencja jest instytucją do regulowania rynku a nie zarabiania na tym rynku. Bo często się wydaje, że Agencja sama dopuściła do takiego istotnego wzrostu cen żeby sobie odbić sprzedaż tańszego zboża, natomiast w dokumentach śladu na takie daleko idące twierdzenie nie znaleziono.
Radny p. J. Kubacki - zapytał czy nie udało by się uruchomić ruszyć tych 4 mln zboża, sprowadzonych przed dwu laty.
Pan K. Ardanowski - powiedział, że na ten temat były już rozmowy. Następnie dodał, że nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Ministra Janiszewskiego, co do większości z nich się nie zgadza. Regulacja rynku zboża polega również na imporcie zboża wtedy, kiedy go brakuje. Prawdopodobnie sytuacja taka wystąpi w Polsce w tym roku. Szacunki ekspertów mówią o imporcie 5 mln ton zboża. Nie wiadomo jednak czy to się sprawdzi. Natomiast niewątpliwie regulacja poprzez import jest szalenie ryzykownym przedsięwzięciem i trzeba mieć spełnione przynajmniej trzy warunki : pewną logikę jeżeli chodzi o cenę, bardzo szczelne granice i możliwość precyzyjnego monitorowania tego co idzie przez granicę oraz bardzo dokładne oszacowanie potrzeb rynkowych i import zboża tylko w takich ilościach jakich rynek potrzebuje aby nie rozregulować rynku. W związku z tym rząd powinien regulować import poprzez precyzyjnie określone kontyngenty importowe.
Radny p. Z. Piechota - zapytał czy nie była to sztucznie podwyższona cena pszenicy po to żeby poszła w górę cena mąki i chleba.
Pan K. Ardanowski - powiedział, że musi być odpowiedzialny i mówić o tym co znajduje uzasadnienie czy ślad w materiałach. Powiedział, że może przedstawić jedynie swoje prywatne zdanie, że była próba takiego zagrania na giełdach żeby w sposób trochę nieuzasadniony sytuacją rynkową i zapasami zbóż podnieść tą cenę bardzo wysoko. Chociaż z drugiej strony nie znaleziono śladów zmowy podmiotów posiadających zboże. Jest to bardzo trudne, jest to jednak rynek bardzo rozproszony, mimo, że jest kilku monopolistów.
Pan M. Buczarski - odpowiadając na pytanie radnego M. Misiaszka powiedział, że próby wykonuje człowiek upoważniony do urzędowego pobrania próby i jeżeli będą kontrowersje między rolnikiem i podmiotem skupującym, to pobierze się próbę i zostanie ona do Agencji przekazana, oplombowana i opisana, i w Agencji nastąpi ocena jakości tego produktu.
Radny p. M. Misiaszek - zapytał czy w tym roku będzie również coś takiego jak w roku poprzednim czyli delegaci do Izby będą pełnili taką pewną pieczę i przyglądali się skupowi.
Pan K. Ardanowski - powiedział, że tak będzie i jest to uzgodnione z Dyrektorem Szczygielskim, że do dyspozycji jak i sprawnego przeprowadzenia skupu oddelegowanych zostanie 1 - 2 przedstawicieli Izby Rolniczej z każdego powiatu. Będzie to społeczna pomoc rolnikowi polegająca na np. informowaniu o punktach skupu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie. W związku z brakiem dyskutantów stwierdził, że informacje zostały przez Radę Powiatu przyjęte.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki ogłosił 15 min. przerwę od godz. 1645 do godz. 1700.

Do punktu 9.
Sprawa przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie uznania obszaru powiatu chełmińskiego jako dotkniętego klęską suszy.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Leśnictwa p. St. Bojanowskiego o wprowadzenie do tematu. Następnie powiedział, że projekt tego stanowiska wszyscy radni otrzymali przed sesją /załącznik nr 8 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chełmnie p. St. Bojanowski - powiedział, że Komisja w związku z sytuacją jaka jest w powiecie chełmińskim, po dyskusji doszła do wniosku, że należy takie Stanowisko wysłać do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, co może przyczynić się do podjęcia decyzji o ogłoszeniu powiatu chełmińskiego jako terenu dotkniętego suszą. Wiadomo jest, że wszyscy wójtowie powołali komisje, które już kończą prace i na pewno sprawdziło się to, że straty w burakach cukrowych szacuje się na około 50%, rzepaku około 30% i zboża też 30%. Jest to rzeczywiście klęską dla rolnictwa powiatu chełmińskiego i trzeba zdać sobie sprawę, że połowę mieszkańców powiatu mieszka na wsi i praktycznie z niej żyje. Ten rok może wieś zweryfikować i o ile chociaż trochę nie uda się pomóc jej mieszkańcom to naprawdę będzie wielka klęska. Z jednej strony kredyty preferencyjne, które nic nie dają, ponieważ kredyty trzeba oddać a jeszcze żeby wziąć kredyt to trzeba przekonać bank, że można go wziąć. To jest największym problemem dla rolnika, który nie ma już czego zastawić. Trzeba pomóc mu w inny sposób poprzez np. bezpośrednie dopłaty. Komisja Rolnictwa i Leśnictwa będzie po przerwie wakacyjnej dalej działała, zobaczy się jakie są rzeczywiście te plony i jeżeli będzie trzeba to w dalszym ciągu będzie trzeba słać petycje już konkretne na temat pomocy rolnikom. Następnie zwrócił się do Rady aby pozytywnie się do tego stanowiska ustosunkowała.
Pan K. Ardanowski - powiedział, że stanowisko jest bardzo zasadne i pomoże wojewodzie w podjęciu decyzji, chociaż tonie powiat będzie uznany za teren dotknięty klęską suszy. Procedura polega na tym, że na wniosek wojewody po oszacowaniu strat Minister Rolnictwa określa gminę dotkniętą terenem suszy. Powiedział, że chce uczulić na rzetelne i uczciwe oszacowanie skutków suszy. Nawet jeżeli ktoś nie będzie chciał skorzystać z narzędzi pomocowych to, to oszacowanie jest podstawą przyznania jakichkolwiek później dalszych kroków. Bo to nie będzie uznanie wszystkich rolników powiatu czy gminy, tylko tych, u których straty zostały wyszacowane i została sporządzona lista tych poszkodowanych. Doraźna pomoc będzie zwiększana. Dla rolników z gmin uznanych za teren dotknięty klęską suszy będzie uruchomiony tzw. kredyt klęskowy na wznowienie produkcji w wysokości 5% na dwa lata. Jest to kredyt nie do pogardzenia. Jeżeli rolnikom zbiegła się klęska suszy zeszłoroczna z tegoroczną to kredyt zeszłoroczny zostanie rozłożony na 30 miesięcy, rozliczenie kredytu klęskowego nie jest obarczone takimi restrykcjami jak kredytu obrotowego. 30% może być rozliczone oświadczeniami, że się zakupiło od innego rolnika a nie rachunkami. Natomiast dopiero na podstawie tego oszacowania, które dopiero z gmin z całej Polski będzie spływało zostaną określone inne formy pomocy dla rolników. Rozważane jest np. umorzenie dwóch składek KRUSU a w przypadkach szczególnie uzasadnionych jeżeli chodzi o klęskę suszy w małych gospodarstwach, gdzie rolnicy zostali pozbawieni źródeł utrzymania wprowadzenie jednej lub kilkakrotnych zapomóg socjalnych. Ale to wszystko na podstawie dokładnego wyszacowania, dlatego bardzo ważne jest aby te Komisje wszędzie dotarły. Jeżeli rolnicy się nie zgłoszą to już później nie będą mieli takiej szansy, dlatego warto poinformować sołtysów, sołectwa żeby to było dokładnie wyszacowane bo to jest podstawą ubiegania się o dalsze pomoce.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tym temacie. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt stanowiska w w/w sprawie.

Za jego przyjęciem głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki stwierdził, że stanowisko zostało przez Radę Powiatu w Chełmnie przyjęte jednogłośnie /załącznik nr 9 do protokołu/.
Pan K. Ardanowski - powiedział, że w strategii rozwoje województwa, którą przyjął Sejmik w ubiegłym tygodniu są wytyczone dwa obszary bardzo intensywnej produkcji rolniczej. To są Kujawy i Powiat Chełmiński. To jest szalenie istotne aby tu w gremium decyzyjnym powiatu było zawsze brane pod uwagę, że jest to powiat wybitnie rolniczy, któremu należy się pomoc właśnie na wsparcie działań rolnictwa. Wracając do suszy, wszystko trzeba zrobić żeby nie ucierpiała produkcja rolnicza i poziom rolnictwa na terenie powiatu. Od tego będzie zależał również poziom startu do różnych rzeczy w przyszłości, które będą wynikały również ze strategii województwa.

Do punktu 10.
Sprawa przyjęcia informacji o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie o przedstawienie informacji.
Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy p. M. Konopacki - przedstawił informację o działalności PUP w Chełmnie /załącznik nr 10 do protokołu/.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że nie wszystkie gminy są reprezentowane w tej społecznej komisji, która jest przy Powiatowym Urzędzie Pracy, w związku z tym zapytał czy nie dało by się wszystkich danych przedkładać przy takich okazjach w podziale na miasto i poszczególne gminy. Czy można by te wszystkie dane finansowe dotyczące szczególnie wydatków przedstawiać Radzie w podziale na gminy i miasto.
Pan M. Konopacki - zapytał czy chodzi o układ roczny. Jak mówca powiedział od początku funkcjonowania Urzędu Pracy na bieżąco administracja powiadamia gminy. Jest to informacja zawierająca około 300 stron. Jest to informacja, którą dostają wójtowie i przewodniczący Rady Powiatu. Jest ona jawna. Z drugiej strony działa też Rada Zatrudnienia ciało powołane przez Starostę.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że przy okazji ostatniej rozmowy z Kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy poprosił go aby takie informacje Rada Powiatu również otrzymywała, i otrzymuje. Wszyscy, którzy są zainteresowani tą sprawą to informacje te znajdują się w Biurze Rady. Są one dostarczane od dwóch miesięcy.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że na jednej z ostatnich sesji poprosił aby Rada Powiatu dostała pewną informację od PUP. Zostało to chyba opacznie zrozumiane. Mój wniosek nie został zrozumiany przez Starostę Chełmińskiego oraz przez Kierownika PUP. Chodziło mi o to o co radnemu p. M. Misiaszkowi w tej chwili, aby uzyskać informację na temat wykorzystania środków. Jak powiedział mówca chodziło mu o wykorzystanie środków na aktywne formy zwalczania bezrobocia. Jak one są wykorzystane. Chodziło o informację w takim układzie jak w tabelce będącej załącznikiem nr 3 do informacji PUP, gdzie ujęta powinna być forma przeciwdziałania bezrobociu i wydatek na poszczególne gminy. Jeżeli można zrobić zestawienia zbiorcze z ilości bezrobotnych, z ilości wydanych środków. Następnie ponowił swoją prośbę, że chciał by za 1999 r. i I kwartał 2000 r. otrzymać dane dotyczące formy przeciwdziałania bezrobociu w gminach. Ile pieniędzy zostało na te formy do jakiej gminy skierowane, łącznie z powiatem aby radni mieli rozeznanie. Zapytał Kierownika PUP w Chełmnie p. M. Konopackiego czy zrozumiał co ma przygotować.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - podsumował, że radnemu p. W. Bińczykowi chodzi o odpowiedź na pytanie : wykorzystanie środków na aktywne zwalczanie bezrobocia za 1999 r. oraz I kwartał 2000 r. z podziałem na gminy.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że nie z podziałem na gminy ale na samorządy.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał Kierownika PUP czy będą problemy ze złożeniem takiej informacji.
Pan M. Konopacki - powiedział, że system takiego naliczania nie przewiduje. Czym innym jest robota publiczna to PUP dzieli środki i co roku jest to wdrażane. Jest to około 1/3 środków, które się rozdziela. Takiego zestawienia nie da się zrobić.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy da się ustalić jakie za 1999 r. było wykorzystanie środków.
Pan M. Konopacki - kontynuując swoją wypowiedź powiedział, ze takiego zestawienia z podziałem na gminy nie uda się zrobić, ponieważ np. bezrobotna mieszkanka Gminy Unisław może podjąć pracę u swojego pracodawcy na terenie gminy ale równie dobrze może pracować w Bydgoszczy lub w Chełmnie, więc nie uda się tego tak określić. Chodzi o to aby wychwycić czy za bezrobotną szły jakieś pieniądze. Jest to zbyt skomplikowane, tego nie uda zrobić bo tych operacji jest kilka tysięcy. Tu w grę wchodzą jeszcze szkolenia bezrobotnych. W grę wchodzi kilkaset uczestników, stażystów jest ponad 100, absolwentów jest finansowanych około 300. To jest około 1100 przypadków i chcąc to zrobić to trzeba na to 2 - 3 pracowników, którzy musieli by siedzieć nad tym kilka tygodni.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał jakie środki zostały przeznaczone w 1999 r. na aktywne zwalczanie bezrobocia i jeżeli Kierownik PUP tego nie wie to kto ma wiedzieć.
Pan M. Konopacki - powiedział, że ile środków zostało przeznaczone to doskonale wiadomo, tylko system jest inaczej ustawiony. System generalnie mówi o formach np. robota publiczna, prace interwencyjne. Ten system tak się nazywa i nie mówi on czy na danego bezrobotnego te pieniądze mają iść, bo tak nie jest. To było by trochę bezcelowe jak podzielenie tych pieniędzy na poszczególne gminy. To jest zbyt skomplikowane, tego nigdy PUP nie robił. Raz taka próba została podjęta i to był koszmar aby przeliczyć na ile te pieniądze idą za bezrobotnym. Wójtom chodziło generalnie o to czy podział jest sprawiedliwy czy nie.
Radny p. M. Cecerko - zapytał w jakiej formie tworzona jest baza danych papierowej czy elektronicznej.
Pan M. Konopacki - powiedział, że jest robione w obydwóch postaciach.
Radny p. M. Cecerko - zapytał jaki program jest stosowany w formie elektronicznej.
Pan M. Konopacki - powiedział, że nie chciał by wchodzić w szczegóły ale nie jest to program nastawiony na to aby tak wychwytywać.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że wiadomo jest jakie środki przeznaczone są na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu, nie wiadomo natomiast gdzie one się rozeszły.
Pan M. Konopacki - powiedział, że są one kierowane do pewnych konkretnych pracodawców. Następnie powiedział, że jest to bezsensowne aby szukać ile pieniędzy poszło na bezrobotną z Gminy Kijewo Królewskie czy Papowo Biskupie.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że protestuje przeciwko stwierdzeniu, że jest to bezsensowne, bo sens ma to taki, żebyśmy posiedli wiedzę na temat tego gdzie te strumienie pieniędzy płyną. Następnie powiedział, że nalega aby tego typu zestawienie zrobić.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że może PUP nie ma narzędzi aby taką pracę wykonać.
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział, że w załączniku nr 2 do informacji wszystko ujęte jest ogólnie i to wystarczy podzielić na gminy.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że na dzisiejszej sesji w przedmiocie działania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych dodany zostanie punkt "sprawy związane z bezrobociem". Zaproponował następnie aby po przyjęciu tej uchwały w/w Komisja na jednym z pierwszych swoich posiedzeń przypatrzyła się temu tematowi i spróbowała ten dylemat, który dzisiaj zaistniał rozwiązać, a ustalenia w tej sprawie przedstawiła by radnym na następnym posiedzeniu Rady Powiatu.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że przy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jest informacja o szkoleniach zawodowych. Następnie zapytała czy są to szkolenia zawodowe organizowane przez Urząd Pracy czy są to indywidualne szkolenia organizowane przez zainteresowanego.
Pan M. Konopacki - powiedział, że są to szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz indywidualnie.
Radna p. G. Mazurkiewicz - zapytała jakiego typu szkolenia organizuje Urząd Pracy. Czy gminy są informowane o typie tych szkoleń.
Pan M. Konopacki - powiedział, że gminy są informowane o szkoleniach ale nie ma pewności czy o wszystkich, chociaż Urząd Pracy stara się powiadamiać o jak największej ich ilości.. Kierunki szkoleń, pożyczek i kilku innych aktywnych form jest to na bieżąco ustalane. Szkolenia nie są robione pod urzędnika. Powiedział, że jest propozycja wydawania takiego biuletynu informacyjnego Urzędu Pracy i dawania go wójtom.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że dużo mówi się o szkoleniach, o doradztwie zawodowym. Zapytał czy w związku z tym można określić na ile te aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu są skuteczne w tym sensie, że ci przeszkoleni bezrobotni otrzymują pracę bo to jest efekt końcowy.
Pan M. Konopacki - powiedział, że materiały na temat Urzędu Pracy są przesyłane do wójtów, burmistrzów i starostów. Z niektórymi jednostkami np. ze szkołami, cech rzemiosł różnych, ZDZ mamy zawarte pewne umowy i tam też informacje tego typu są przekazywane. Z tych informacji wynika jaka jest skuteczność tych form. Szkolenia są organizowane pod rynek pracy. W roku ubiegłym 183 osoby były skierowane na szkolenia. Ogólny efekt był taki, że 82 osoby znalazły pracę.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy w zakresie tych działań informacyjnych Urząd Pracy prowadził, prowadzi , lub przewiduje zbadanie rynku pracy pod względem prognoz zapotrzebowania.
Pan M. Konopacki - powiedział, że i tak i nie, sprawa jest bardziej skomplikowana. Jak powiedział mówca ma nadzieję, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych się tym zajmie. Pewne prognozy robi się w oparciu o doświadczenia, o pewne informacje idące ze szczebla wojewódzkiego ale informacje te są ujęte bardzo chaotycznie.
Radny p. M. Cecerko - jak do tej pory wyglądała współpraca Urzędu Pracy ze szkołami, które młodzież przygotowują do zawodu w ostatnim roku czy dwóch latach. Jak powiedział mówca współpraca ta mocno się zazębia ponieważ obie te instytucje świadczą usługę dla społeczeństwa.
Pan M. Konopacki - powiedział, że są dwie płaszczyzny, jedna na drugą nie nachodzi. Edukacja jest jako jedna sfera. Nie ma takiego połączenia. Są zawarte porozumienia z Dyrektorami ZSZ w Chełmnie oraz ZSR w Grubnie ale to są takie dążenia. Generalnie te dwa zespoły szkół dostarczają PUP bezrobotnych w zawodach konkretnych. Nie robi już tego LO, gdyż tam młodzież absolwencka jest już nastawiona na dalszą naukę.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że powiat będzie musiał się poważnie zastanowić w jakich zawodach kształcić w przyszłości. Według tych informacji przedstawionych na sesji oświatowej i później wynika, że szkoły powiatowe wypuszczają sporo bezrobotnych. Jak powiedział mówca dlatego wspomniał o prognozach ponieważ trzeba określić w jakich zawodach szkoły mają kształcić młodzież. Zapytał czy są w budżecie PUP środki na przeprowadzenie takich badań.
Pan M. Konopacki - powiedział, że nie ma takich środków. Ale liczy na współpracę Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie. W związku z brakiem dyskutantów stwierdził, że informacja została przez Radę Powiatu przyjęta. Następnie powiedział, że w związku z prośbą radnego p. W. Bińczyka Komisja Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych postara się poruszony problem rozwiązać.

Do punktu 11.
Sprawa przyjęcia informacji o działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że Przewodniczącym w/w Rady jest Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski. W związku z jego nieobecnością zaproszony został na sesję Wiceprzewodniczący Rady p. Gogoliński, który z nieznanych przyczyn nie przybył. Jednak Starosta Chełmiński jeszcze przed urlopem złożył w/w informację /załącznik nr 11 do protokołu/. Wszyscy te materiały na piśmie otrzymali. Zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi co do złożonego sprawozdania. W związku z brakiem zastrzeżeń stwierdził, że Rada Powiatu sprawozdanie przyjęła.

Do punktu 12.
Sprawa przyjęcia informacji o działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chełmnie o wprowadzenie do tematu.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chełmnie p. T. Laus - przedstawił informację /załącznik nr 12 do protokołu/.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że na początku roku był problem szczepień ochronnych dzieci. Zapytał następnie czy program ten jest realizowany właściwie czy jest to monitorowane na bieżąco.
Radny p. W. Bińczyk - zapytał czy może uzyskać bliższe dane o Panu St. Pająku z Gminy Stolno uzyskać, ponieważ jak powiedział mówca nie chciałby zarazić się od niego durem brzusznym.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chełmnie p. T. Laus - odpowiedział przedmówcy, że nie może udzielić mu bliższych danych. Jeżeli chodzi o wykonanie szczepień obowiązkowych. Powiedział, że zaprosił na spotkanie wszystkich kierowników ośrodków z województwa. Wykazano na tle całego województwa jak wygląda ilość zaszczepionych dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych w powiecie chełmińskim a jak w województwie. W niektórych gminach są poważne braki. Do 70 % populacji dzieci nie było zaszczepionych w związku ze zmianą kalendarzyka szczepień. W tej chwili także nie ma 100% zaszczepienia bo tak chyba nigdy nie będzie. Wszystko jest jednak naprawiane, szczepionki są więc na bieżąco jest prowadzone ewidencja i szczepienia i pod koniec roku powinno być wykonane 80 - 90% szczepień.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - podziękował i złożył wyrazy uznania Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej p. T. Lausowi za to wszystko co przez pół roku zrobił na rzecz Stacji. Jak powiedział mówca Dyrektor pokazał się również na zewnątrz organizując spotkanie Dyrektorów Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych z terenu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. W związku z brakiem dyskutantów stwierdził, że informacja została przez Radę Powiatu przyjęta.

Przewodniczący obrad ogłosił 15 min. przerwę od godz. 1755 do godz. 1810.

Do punktu 13.
Sprawa przyjęcia informacji o działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o wprowadzenie do tematu Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. M. Szerszeń - przedstawił informację /załącznik nr 13 do protokołu/. Następnie poinformował o przetargu nieograniczonym na wykonanie nakładek na drogach powiatowych, co będzie się wiązało ze współpracą z Zarządami Gmin, na których terenie te drogi leżą. Gminy zgodziły się partycypować w części remontów tych dróg. Kolejne dwa przetargi rozstrzygną się w przyszłym tygodniu. Do końca miesiąca PZD powinien mieć wyraźny obraz tegorocznego budżetu, ile będzie musiało w tym roku środków być przeznaczone na drogi. Poinformował o tym, że Zarząd Powiatu podjął decyzję na temat sposobu realizacji powiatowej inwestycji drogowej jaką jest modernizacja drogi Unisław - Żygląd. Nie znaleziono możliwości alternatywnego finansowania tej inwestycji tzn. innej niż z bieżącego budżetu, dlatego zaplanowano części spłaty również z przyszłorocznego budżetu. W tej chwili PZD przystąpi do rozpisania przetargu na wykonanie około 1 km modernizacji drogi od strony Unisławia. Będzie to odcinek w wykonaniu prawdopodobnie najtańszy, gdyż jest tam wymagane najmniejsze poszerzenie. W tej chwili nie dysponując większymi środkami nie ma możliwości rozpisania przetargu na realizację całej inwestycji a rozpisanie jej i zdecydowanie się na kredyt odcięło by powiatowi drogę do skorzystania z funduszy pomocowych, których istnieje możliwość pojawienia się pod koniec tego lub na początku przyszłego roku. Są to sprawy, które uległy zmianie w związku ze złożona wcześniej informacją. Kolejną sprawą jest sprawa stanu dróg, dlaczego one były tak zaniedbane. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych wie na ten temat więcej, dlatego mówca chciałby z tym zapoznać wszystkich. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że sieć drogowa , która została przekazana do powiatu, i której powiat jest w tej chwili zarządcą jest w tak zaniedbanym stanie, gdyż nakłady, które miały być przeznaczane na te drogi trafiały gdzie indziej. Głównie finansowano utrzymanie dróg krajowych w naszym rejonie. To wieloletnie zaniedbania sprawiły zły stan naszych dróg. Powiat ma teraz otwarte pole do popisu ale oprócz budżetu trzeba szukać alternatywnego finansowania remontów dróg.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał co zdecydowało o tym, że inwestycję rozpoczęto od strony Unisławia a nie od strony Żyglądu.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. M. Szerszeń - powiedział, że tutaj działania prowadzone były dwutorowo. Przemyślenia własne Zarządu Powiatu i sprawdzanie możliwości finansowania tej budowy, konsultacja dosyć szeroka z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych przemawiały za tym przede wszystkim to, że przy małym budżecie, którym można teraz dysponować na tą modernizację należy wybrać odcinek, który będzie wykonany w całości czyli najkrótszy. Najkrótszy w tej chwili to jest odcinek właśnie od Unisławia do Stablewic. Wymaga on najmniejszych nakładów ze względu na to, że jest na nim tylko półmetrowe poszerzenie i jest to odcinek gdzie nawierzchnia jest w nienajlepszym stanie. Remont od strony Unisławia przy tak małej kwocie wydaje się bardzo zasadny.
Pan M. Misiaszek - zapytał jak wygląda sprawa z nasadzeniami drzew w miejsce wyciętych. Jak powiedział mówca ustawodawca nakłada taki obowiązek na administratora dróg. Z zestawienia wynika, że wycięto aż 233 drzewa. Poruszył ten temat ponieważ wielu pszczelarzy zwraca się z tym problemem, gdyż w miejsce wyciętych drzew nie prowadzi się nowych nasadzeń. Zapytał czy są one planowane.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. M. Szerszeń - powiedział, że sprawa wygląda tak, że pomijając kwestie finansowe i ustawę trzeba pamiętać, że trzeba być zgodnym z inną ustawą, która zabrania sadzenia drzew w odpowiedniej odległości od granicy działki trzeba by sadzić drzewa na środku jezdni, żeby odległość od granicy działki jakim jest pas drogowy była zgodna z przepisami. Jak powiedział mówca w żadnym miejscu nie dysponuje powiat jako administrator takim pasem dróg żeby można w nim dokonywać nasadzenia, dlatego takich nasadzeń nie będzie.
Wiceprzewodniczący obrad p. D. Śliwiński - zapytał czy można podać dokładny termin ścinki poboczy. Jak powiedział mówca za kilka dni rozpocznie się lipiec a pobocza wyglądają tragicznie.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. M. Szerszeń - powiedział, że koszenie poboczy będzie całkowicie ukończone do końca września, ponieważ przewidziane są dwa pokosy. W tej chwili PZD jest w trakcie wykonywania pierwszego pokosu. Zostało to zlecone kompleksowo na terenie całego powiatu. PZD nie chciał wchodzić w rozdrobnienie tego na poszczególne gminy ale ponieważ są takie sugestie mieszkańców gmin być może PZD spróbuje przymierzyć się w przyszłym roku z podziałem tego na poszczególne rewiry i rozstrzygnięcie przetargów w nich co może spowodować jednak zwiększenie kosztów. Będzie to może zrobione szybciej ale PZD ma na uwadze przede wszystkim to, żeby zostawić te pobocza w stanie wykoszonym w momencie kiedy przyjdzie do realizacji akcja zimowa, kiedy to niebezpieczeństwo pozostawienia zarośli na poboczach będzie większe. Stopniowo PZD jest w trakcie realizacji tego i nie da się równolegle prowadzić pokosu we wszystkich gminach przy takiej formie przetargu z próbą oszczędzania pieniędzy.
Wiceprzewodniczący obrad p. D. Śliwiński - powiedział, że może wystarczy przetarg ogłosić wcześniej.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. M. Szerszeń - powiedział, że przetarg został ogłoszony w odpowiednim terminie. To była forma zapytania o cenę. Roboty zostały rozpoczęte w maju i wcześniej nie ma sensu zacząć pokosu.
Wójt Gminy Papowo Biskupie p. A. Zieliński - powiedział, że nie skoszono poboczy na terenie Gminy Papowo Biskupie ani razu, w tym roku też nie było jeszcze wykaszane. Jak powiedział mówca nie ma pojęcia jak Dyrektor PZD ma zamiar skosić dwa razy. Trawy się rozsiały i termin ten pierwszy optymalny pokosu minął już w miesiącu maju. Zapytał co Dyrektor PZD ma zamiar zrobić z poboczem z Żyglądu do Bajerza, którego już w tej chwili nie można przejechać ponieważ są takie dziury, że przy wyprzedzaniu zagraża to bezpieczeństwu.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. M. Szerszeń - powiedział, że ma podpisaną umowę z wykonawcą, która zobowiązuje go do wykonania koszenia do końca miesiąca września i termin ten powinien zostać dotrzymany. Jeżeli chodzi o drogę Żygląd - Bajerze to jest zamiar jej zmodernizowania w całości. Ponieważ jednak w tej chwili nie ma nakładów na wykonanie tej modernizacji w tym roku, pobocza na tej drodze będą bieżąco utrzymywane. Planowane jest wbudowanie w tych najgorszych miejscach materiału, który będzie wykorytowany w trakcie modernizacji pierwszego odcinka. Przez to walory bezpieczeństwa powinny zostać zachowane.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że Dyrektor PZD pominął pewien element w swoich wypowiedziach a mianowicie taki, że zostanie wyprostowany zakręt w Stablewicach. Dyrektor mówił o odcinku prostym ale również jest w planie i tak zostanie rozpisany przetarg aby zakręt również został wyprostowany.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. M. Szerszeń - powiedział, że mówił o odcinku około 1 km myśląc o zakręcie również, ponieważ do zakrętu jest niecały kilometr a razem z zakrętem jest to odległość nieco ponad kilometr. Być może uda się rozpisać przetarg w taki sposób aby oprócz wyprostowania tego zakrętu można było zrobić jeszcze jakiś inny odcinek. Jest to jednak kwestia rozstrzygnięcia przetargu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tym temacie. W związku z brakiem dyskutantów stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację o działalności Powiatowego Zarządu Dróg.

Do punktu 14.
Sprawa przyjęcia informacji o udzielonych dotacjach dla klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych oraz wnioskach o dotacje rozpatrzonych negatywnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że informacja w tym zakresie została radnym przedłożona /załącznik nr 14 do protokołu/. Następnie poprosił Wicestarostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że ta informacja jest bardzo czytelna więc nie będzie jej odczytywał, gdyż wszystko co miałby do powiedzenia jest w niej zawarte.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że był to temat, który wzbudził kontrowersje. Jedna z komisji wnioskowała o złożenie informacji w tym temacie. Następnie otworzył dyskusję. W związku z brakiem dyskutantów stwierdził, że informacja została przez Radę Powiatu przyjęta.

Do punktu 15.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów z opłat za pobyt dziecka w Domu Dziecka w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 15 do protokołu/. Następnie poprosił Wicestarostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że przyjęcie tej uchwały pozwoli zalegalizować pewne nieprawidłowości, które są związane z opłatami za pobyt dziecka w Domu Dziecka. Stworzenie tej regulacji przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pozwoli na to aby jednoznacznie bez jakichkolwiek domysłów stosując ten regulamin można było zwalniać rodziców dzieci, którzy nie mają środków na to aby pokryć pobyt dziecka w Domu Dziecka. Taki cel jest tej uchwały. Pierwsza część uchwały pozwala na częściowe zwalnianie z opłat, natomiast w drugiej części istnieje możliwość zwalniania całkowitego. Kierownik PCPR p. T. Syta twierdzi, że w Domach Dziecka znajdują się generalnie dzieci ludzi bardzo biednych, praktycznie wszyscy są zwalniani lub opłaty za pobyt dziecka są bardzo minimalne. Oczywiście przy tworzeniu tej uchwały kierowano się ustawą o pomocy społecznej, w której określone są warunki jaki dochód na jedną osobę musi być, to odnośnie ustawy, z drugiej strony jaki jest faktyczny ten dochód. Na podstawie porównania tych kryteriów dochodowości i faktycznego dochodu można stosować ten regulamin, który w tej uchwale jest zaproponowany.
Radny p. A. Wiśniewski - zapytał jaka to jest kwota 150 % kryterium dochodowego.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. T. Syta - powiedziała, że ustawa o pomocy społecznej ma takie wskaźniki, które wskazują za ile dana rodzina powinna przeżyć. Kryteria to : jaki jest dochód na osobę, ile jest na pierwszą osobę w rodzinie, ile na drugą, ile na dziecko do 15 lat, ile na dziecko powyżej 15 lat. W tej chwili na osobę samotnie gospodarującą jest to 401 zł i ośrodki pomocy społecznej posługują też tym kryterium przy udzielaniu wszelkiej pomocy czyli bierze się rodzinę np. jest to rodzina 4 - osobowa i liczy się za ile powinien przeżyć ojciec, matka i dzieci. To się sumuje, dzieli się i wychodzi np., że przeciętnie wg ustawy na rodzinę powinno starczyć 300 zł., natomiast rodzina przeciętnie ma dochodu 200 zł. więc ośrodek pomocy społecznej dorównuje do tej kwoty. Jest taka propozycja w tej uchwale ponieważ to kryterium jest waloryzowane ale jest ono stałym zapisem w ustawie i stąd takie kwoty np. 150% kryterium, gdyż to kryterium jest naprawdę bardzo niskie i w sytuacji kiedy rodzina ma dziecko w Domu Dziecka ma na równi taki dochód jaki obliczył ustawodawca, który powinien mu starczyć na życie to taką rodzinę zwalniamy, natomiast jeżeli jest powyżej to proponujemy zwolnienia w np. 95 % itd.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej p. P. Piekarski - odczytał opinię Komisji w w/w sprawie /załącznik nr 16 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XVIII/75/2000 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów z opłat za pobyt dziecka w Domu Dziecka w Chełmnie /załącznik nr 17 do protokołu/.

Do punktu 16.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że projekt uchwały w w/w sprawie znajduje się na druku nr 4 /załącznik nr 18 do protokołu/. Następnie mówca powiedział, że przygotowanie tej uchwały było poprzedzone dyskusjami we wszystkich komisjach. Następnie zebrane materiały zostały omówione na naradzie przewodniczących komisji Rady Powiatu w Chełmnie i na podstawie tych materiałów Komisja Budżetu i Finansów opracowała projekt tej uchwały w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu. To co zostało zmienione w stosunku do uchwały, która obowiązywała w ubiegłym roku zostało w tym projekcie wytłuszczone. Następnie poprosił Wicestarostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - poprosił aby w jego imieniu wprowadzenia dokonała Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że w projekcie wkradł się błąd. Jest to uchwała w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz formy i zakresu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze. Z uwagi na to, że ta uchwała ma treść identyczną jak poprzednia to należy w niej dodać § 14 z treścią, że traci moc Uchwała Nr VIII/ 33/99 a § 14 staje się § 15. W § 11 trzeba zmienić to, że informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze powinna mieć formę tabelaryczną i opisową a nie pisemną.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - powiedział, że Komisja uczestniczyła w opracowaniu tej uchwały w związku z tym opiniuje ten projekt pozytywnie /załącznik nr 19 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś chciałby zabrać w tym temacie głos. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVIII/76/2000 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze /załącznik nr 20 do protokołu/.

Do punktu 17.
Sprawa zmiany Uchwały Nr VI/18/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący Rady Powiatu p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 5a /załącznik nr 21 do protokołu/, który był przedłożony radnym w dniu dzisiejszym na stolikach. Uchwała zmieniła się w stosunku do druku nr 5 /załącznik nr 22 do protokołu/ tym, że w powyższym druku nieprawidłowo znalazł się podpunkt dotyczący spraw związanych z obronnością kraju, który był już zawarty w pierwszej uchwale dotyczącej określenia przedmiotu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W związku z tym mówca powiedział, że chciałby wnieść autopoprawkę znajdującą się na druku nr 5a. Ochrona praw konsumenta była tematyką pominiętą. W związku z tym, że problem konsumencki istnieje uzgodniono na posiedzeniu przewodniczących komisji aby przyporządkować ten temat w/w Komisji. Następnie zapytał czy ktoś ma jakieś pytania w tym zakresie. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVIII/77/2000 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/18/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Chełmnie /załącznik nr 23 do protokołu/.

Do punktu 18.
Sprawa zmiany Uchwały Nr VI/22/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 6 /załącznik nr 24 do protokołu/. Następnie powiedział, że tu sytuacja jest zupełnie podobna. Wyniknęły sprawy związane z bezrobociem, których żadna z komisji nie miała przypisanych. Również na tym samym posiedzeniu przewodniczących komisji ustalono, że sprawy te zostaną przypisane jako przedmiot działania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych. Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVIII/77/2000 w sprawie zmiany Uchwały Nr/22/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu w Chełmnie /załącznik nr 25 do protokołu/.

Do punktu 19.
Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 7 /załącznik nr 26 do protokołu/. Następnie poprosił w wprowadzenie do tematu Wicestarostę Chełmińskiego.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że organ założycielski lub podmiot prowadzący jest zobowiązany do powołania komisji konkursowej. Jak powiedział mówca powinno być napisane "w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do spraw lecznictwa. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sposób jednoznaczny formułuje jaki jest skład tej komisji. W związku z tym skład tej komisji jest następujący:
- przedstawiciele organu założycielskiego i tu trzeba dopowiedzieć, że będzie ich sześcioro. Pięciu członków Zarządu Powiatu oraz p. T. Laus, dlatego, że jest to wymagane w rozporządzeniu. W tej szóstce musi być jeden lekarz. Ponad to z tej szóstki wyznacza się przewodniczącego. W § 2 funkcję przewodniczącego powierza się Staroście Chełmińskiemu p. Zbigniewowi Bukowskiemu.
- przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu p. P. Piekarski.
- przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu p. B. Bałuda.
- przedstawiciele dwóch związków zawodowych. Związku Zawodowego pielęgniarek i położnych p. B. Szukarska i Międzyzakładowego związku pracowników ochrony zdrowia p. H. Glinkiewicz.
Powołanie tej komisji przez Radę pozwoli na pierwsze jej zebranie i opracowanie regulaminu konkursu i treści ogłoszenia. Ogłoszenie musi się pojawić w prasie ogólnopolskiej. Od momentu ogłoszenia musi upłynąć 30 dni żeby mogły wpływać oferty. Prawdopodobnie konkurs rozstrzygnie się pod koniec sierpnia.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej p. P. Piekarski - powiedział, że taka jest procedura i w imieniu pracowników szpitala poprosił aby ją rozpocząć. Rozpoczyna się ona tym, że trzeba powołać komisję jak najszybciej. Następnie odczytał opinię Komisji /załącznik nr 27 do protokołu/.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że w pkt. 5 Wicestarosta Chełmiński powiedział, że Dyrektora ZOZ -u powoła Zarząd Powiatu i tam nie było mowy o komisji konkursowej a tutaj jest wybór zastępcy Dyrektora ZOZ - u zgodnie z procedurą. Poprosił o wyjaśnienie tego.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że ustawa o ochronie zdrowia mówi, że wyłączeni są z konkursu dyrektorzy samodzielnych publicznych ZOZ - ów i dyrektorzy filii i ten przepis był zastosowany. Natomiast konkurs jest właśnie w stosunku do zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, ordynatora itd.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy stanowisko zastępcy ZOZ - u nie jest obligatoryjne.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że dyrektorem naczelnym może być również lekarz a może być cywil. Zarząd Powiatu jednoznacznie nie określił czy dyrektorem będzie cywil czy lekarz. Określone to zostanie prawdopodobnie dzisiaj lub jutro. Jeżeli będzie to cywil to bezwzględnie musi wtedy być zastępcą dyrektora ds. lecznictwa lekarz.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że zrozumiał na podstawie wypowiedzi przedmówcy, że jest obligatoryjne jeżeli dyrektor nie jest lekarzem. Zapytał następnie czy nie powinno się zaczekać na moment powołania dyrektora ZOZ - u.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że należałoby się zgodzić z sugestią radnego p. M. Cecerko ale tu chodzi o czas, ponieważ trzeba by podejmować to dopiero we wrześniu lub pod koniec sierpnia na kolejnej sesji. Kolejne dwa miesiąca by uciekły a Zarząd nie chce przeciągać tej procedury. Pewne decyzje będą należały do Zarządu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. L. Płocki - powiedział, że w § 2 funkcję przewodniczącego komisji powierza się Staroście Chełmińskiemu p. Z. Bukowskiemu. Zapytał następnie co należy wpisać w § 1 pkt. 1 - przedstawiciele organu założycielskiego. Zapytał radcę prawnego czy nie należy podać konkretnych nazwisk.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że należy wpisać tam nazwiska 5 członków Zarządu Powiatu oraz Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej p. Tomasza Lausa. Następnie powiedział, że organem założycielskim jest powiat chełmiński a organem powołującym komisje konkursową jest Rada Powiatu a nie Zarząd Powiatu.
Radny p. P. Piekarski - w związku z pytaniem radnego M. Cecerko powiedział, że dobrze stało by się aby nie był to lekarz i miał zastępcę ds. lecznictwa. Gdyby Zarząd Powiatu po otworzeniu kopert doszedł do wniosku, że będzie dyrektorem naczelnym lekarz to ogrom prac restrukturyzacyjnych związanych z obowiązkami dyrektora naczelnego zmusi tego dyrektora do tego żeby był zastępca dyrektora ds. lecznictwa. Jak byli dyrektorami naczelnymi lekarze zawsze było stanowisko dyrektora ds. lecznictwa. Dlatego ten konkurs należy przeprowadzić a dwumiesięczna strata i procedura jaką za tym idzie, miesiąc w prasie czas na ewentualne odwołanie doprowadziłaby do tego, że dyrektora ds. lecznictwa można by wybrać w grudniu. Sytuacja ZOZ - u jest taka, że jak najszybciej trzeba to przeprowadzić.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że przekonuje go kwestia czasu, natomiast jak powiedział mówca w tej komisji konkursowej ten dyrektor, który będzie powołany za tydzień lub dwa powinien się znaleźć.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że ten problem był rozpatrywany ale nie można imiennie podać tego dyrektora ponieważ nie wiadomo jeszcze kto nim zostanie.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że jeżeli nawet Rada Powiatu dokona wyboru zastępcy dyrektora ds. lecznictwa to umowę z zastępcą zawiera dyrektor i może być taka sytuacja, że on może nie będzie chciał tego zrobić i współpracować z nim.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy można w tej uchwale napisać nazwisko dyrektora ZOZ - u, bo na dzień dzisiejszy p. M. Droszcz jest na wypowiedzeniu.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że wiadomo jaka na dzień dzisiejszy jest sytuacja p. M. Droszcza. Nawet jeżeli w najbliższym czasie Zarząd Powiatu dokona wyboru dyrektora to i tak ostatecznie Rada Społeczna ZOZ musi się na ten temat wypowiedzieć.
Radny p. M. Cecerko - zapytał kiedy ta procedura się zakończy.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że procedura wygląda następująco: komisja konkursowa się zbiera, uchwala swój regulamin oraz treść ogłoszenia, następnie ogłoszenie się ukazuje, jest termin 30 dni po ukazaniu się ogłoszenia na składanie ofert. To najkrócej potrwa ponad miesiąc.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos w tym temacie. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XVIII/79/2000 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie /załącznik nr 28 do protokołu/.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki ogłosił 10 min. przerwę od godz.19:00 do godz.19:10

o godz. 19:10 salę obrad opuścił radny p. St. Bojanowski.

Do punktu 20.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 9a /załącznik nr 29 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Wicestarostę Chełmińskiego.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział aby w jego imieniu wprowadzenia dokonała Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że dostarczony radnym projekt uchwały jest sprzed godz. 13:00 czyli przed spotkaniem Zarządu Powiatu, po którym zmieniło się kilka spraw dlatego powiedziała, że zreferuje arkusz kalkulacyjny /załącznik nr 30 do protokołu/, który wszyscy radni otrzymali.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński - odczytał opinię Komisji /załącznik nr 31 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVIII/80/2000 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 r. /załącznik nr 32 do protokołu/.

Do punktu 21.
Sprawa przyjęcia założeń i kierunków działania Powiatu Chełmińskiego w zakresie oświaty.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że projekt tych założeń wszyscy otrzymali dzisiaj na stoliki /załącznik nr 33 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie p. M. Jakubowska - powiedziała, że aktualny projekt radni otrzymali w dniu dzisiejszym przed sesją, ponieważ nastąpiły w stosunku do pierwotnego projektu pewne zmiany redakcyjne. Przy opracowywaniu tych kierunków i założeń Komisja brała pod uwagę wszystkie informacje, które uzyskała na sesji oświatowej w kwietniu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos w tym temacie. W związku z brakiem dyskutantów poddał projekt w/w stanowiska pod głosowanie.

Za przyjęciem stanowiska głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Stanowisko Rady Powiatu w sprawie założeń i kierunków działań Powiatu Chełmińskiego w zakresie oświaty /załącznik nr 34 do protokołu/.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że to są bardzo piękne założenia ale nie jest wskazane źródło finansowania.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie p. M. Jakubowska - powiedziała, że w punkcie 2 ten np. podział na grupy to są wskazane między innymi. Można wprowadzić jeszcze więcej jakiś udogodnień w tych szkołach, jak np. podział na grupy językowe. Była o tym przecież mowa na sesji oświatowej w kwietniu. Były prowadzone do tego przymiarki aby wprowadzić podział na grupy językowe, podział na grupy na zajęciach wychowania fizycznego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że ponieważ materiały zostały wcześniej przyjęte zamyka dyskusję.

Do punktu 22.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w sprawie przyjętego na poprzedniej sesji stanowiska dotyczącego zasadniczej służby wojskowej poborowych prowadzących własne gospodarstwa rolne jest bardzo duży oddźwięk. Przyszła informacja z kancelarii Sejmu, że stanowisko to zostało przekazane Komisji Obrony Narodowej w Sejmie. Otrzymaliśmy też od kilku posłów i senatorów informację, że złożyli interpelację na ten temat w Sejmie. Całość materiałów została złożona na ręce Komisji Rolnictwa i Leśnictwa, która to stanowisko opracowała. Zaapelował do przewodniczących Komisji aby na czas swojego urlopu wyznaczyli osoby zastępujące i poinformowali o tym Biuro Obsługi Rady Powiatu. Następna sesja jest planowana na 23 sierpnia. W związku z tym, że z porządku obrad wycofany został punkt dotyczący regulaminu przyznawania dodatków dla nauczycieli, prawdopodobnie ta sprawa będzie musiała wrócić 23 sierpnia br. Sytuacja w szkolnictwie jest napięta, nauczyciele grożą nawet strajkiem z dniem 1 września br. i dlatego jest sugestia aby sesja odbyła się przed rozpoczęciem roku szkolnego. Poprosił aby w miarę posiadanych możliwości radni uczestniczyli w tej sesji. Przypomniał o jednym ważnym terminie tj. 15 września w przyjętej wcześniej na sesji uchwale w sprawie określenia trybu prac nad uchwałą budżetową oraz formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze. Dotyczy on wniosków o dofinansowanie, aby wszyscy w tym terminie się zmieścili i odpowiednie wnioski w miarę potrzeb zostały złożyły. Z uwagi na to, że ustawa tzw. kominowa nabrała mocy prawnej z dniem 1 czerwca 2000 r. i w ciągu trzech miesięcy trzeba dostosować się do tej ustawy, gdyby ukazały się rozporządzenia, których do tej pory brak, poprosił aby Komisja Budżetu i Finansów oraz przewodniczący komisji przygotowali odpowiednie materiały na tą sesję w zakresie uposażenia Starosty i diet dla radnych.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że chciałaby zwrócić uwagę na materiały, które radni otrzymali. W jednym przypadku są to skutki finansowe przy zachowaniu dotychczasowych wysokości dodatków i środki finansowe, które były by potrzebne, rezerwa w budżecie, braki i planowane wydatki na inwestycje /załącznik nr 35 do protokołu/. Drugi projekt finansowy to jest już z uwzględnieniem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu przyznawania dodatków dla nauczycieli /załącznik nr 36 do protokołu/. Następnie omówiła je.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że Skarbnik Powiatu się pomyliła ponieważ powiedziała, że te 571.155,92 zł. są to skutki ustawowo wynikające z Karty Nauczyciela. To nie tylko to wynika z Karty. Karta Nauczyciela jest ustawą, z Karty również wynikają dodatki i nie należy o tym zapominać.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że jeżeli ten temat został zaczęty to jest czas teraz właśnie, może dzisiaj nawet, żeby na ten temat wyrazić opinię. Należy zwrócić uwagę na drobny szczegół a mianowicie na borykający się z trudnościami finansowymi Zarząd Powiatu oraz nauczycieli. Jak powiedział mówca odium niezadowolenia nauczycieli przesunięto sprytnie z rządu na samorząd i tutaj powinno być podjęte jakieś stanowisko. Oczywiście to wszystko dotyczy dokładnie w tych samych proporcjach gmin, co i powiatu.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że stanowisko nie byłoby protestem wobec tych podwyżek tylko sposobowi załatwiania tego, czyli dawania podwyżek czyimś kosztem.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że wpłynął protest od Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie właśnie w zakresie projektu uchwały dotyczącego regulaminu, który został wycofany z porządku obrad sesji.
Radny p. W. Bińczyk - zapytał Skarbnika Powiatu czy 571.155,92 jest to kwota z naliczeniem skutków finansowych do września.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że jest to kwota na cały 2000 rok. Jest rozporządzenie, że wszystkie dodatki zachowują swoją moc do 6 października ale do czasu ustalenia nowego wynagrodzenia, pełnego, czyli uchwała Rady Powiatu, która zostanie podjęta w sprawie regulaminu dodatków będzie z mocą od 1 stycznia. Kwota wynagrodzenia nie ulega zmianie, ulegają tylko nazwaniu i wysokości pewne części i dlatego zmiana warunków płacy nie dotyczy w momencie kiedy się nie rusza samej wysokości wynagrodzenia i można to wprowadzić. Dlatego to rozporządzenie mówi o tym, i o pełnym wynagrodzeniu, że z chwilą uchwalenia tego regulaminu, Rada Powiatu automatycznie to robi od 1 stycznia, bez wypowiedzenia, ponieważ jest jedna zasada przy wprowadzeniu tej regulacji dotyczącej Karty Nauczyciela i regulaminu. Nauczyciel po tych wszystkich regulacjach nie może dostać mniej, a jeżeli nauczycielowi nawet po tych obliczeniach wychodzi, że powinien dostać więcej dostanie tzw. dodatek wyrównawczy. Wynagrodzenie, które dzisiaj dostaje nauczyciel uwzględnia inflację i jest większe o 6,7%. Także nawet jeżeli nie dostał by z tytułu regulacji Karty Nauczyciela ani grosza, to regulacje z tytułu inflacji dostał a różnice pomiędzy starym wynagrodzeniem a nowym to jest dodatek wyrównawczy i to musi jednostka samorządu terytorialnego wypłacić i dlatego tu nie ma zastosowania dawanie dodatków od 1 września. Żeby ustalić nauczycielowi pełne wynagrodzenie musi być znany regulamin dawania tych wszystkich dodatkowych pieniędzy. Ustawowe uposażenie to już dzisiaj Zarząd jest w stanie określić ale wszystkie dodatkowe, nawet jeżeli później w miarę posiadanych środków będą one na poziomie zero to one będą. Ponieważ ten regulamin mówi, że się wypłaca do wysokości, które były znane.
Radny p. W. Bińczyk - zapytał czy to rozporządzenie jest zgodne z Kodeksem Pracy.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że jest zgodne.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że Zarząd wycofał projekt uchwały w tym zakresie. Była również negatywna opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Następnie zapytał co Zarząd ma zamiar zrobić i co zmieni w tym projekcie uchwały, który sam wycofał aby przekonać w/w Komisję i aby jej opinia na następną sesję rady Powiatu była pozytywna.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że są dwie kwestie, które należy od siebie oddzielić. Konkretny przydział pieniędzy wynikający z tego regulaminu oraz sam regulamin. Jak powiedział mówca nałożyły się dwie sprawy, dlatego Zarząd wycofał się z tego regulaminu, ponieważ okazało się, że są pewnego rodzaju błędy formalne. pewne rzeczy zostały nie dotrzymane takie jak to, że była mowa, że wysokość dodatków nie zmieni się. Okazuje się, że jednak zostały zmienione w niektórych momentach. Przekonało o tym Zarząd stanowisko Związków Zawodowych i Rady Pedagogicznej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego a szczególnie spotkanie mówcy z kadrą SOSW spowodowało to, że nie może być sytuacji takiej, iż pogrążamy w tej doli finansowej nauczycieli najciężej pracujących właśnie tam w SOSW, szkole specjalnej, internacie czy gimnazjum. Okazało się, że Zarząd czyni wielką krzywdę bo przecież nie można mówić o dodatkach wyrównawczych dla tych nauczycieli, oni mają zyskać największe pieniądze a Zarząd proponuje im dodatki wyrównawcze, to jest bzdura. To zadecydowało, że Zarząd Powiatu musiał się wycofać. Teraz Zarząd ma czas aby ten regulamin dopracować z Radami Pedagogicznymi, Dyrektorami, związkami zawodowymi z wszystkimi komisjami Rady Powiatu i przedstawić go w formie jednolitej. Zarząd ma jakieś stanowisko, które można w tym załączniku zobaczyć. Pieniądze na podwyżki dla nauczycieli de facto powiat ma. Rezerwa, która jest w budżecie i te środki, które były przeznaczona na inwestycje i remonty wystarczą. Niewiele zabraknie, fakt, że znamy już sens problemów, które się pojawiają. Faktycznie trzeba przeznaczyć 140 tys. zł. na inwestycje ponieważ są one już zaplanowane. Są to dwie kotłownie, sanitariaty i centrum kształcenia specjalnego i na to pieniądze trzeba przeznaczyć, czyli praktycznie brakuje do pełnej realizacji podwyżek dla nauczycieli 140 tys. zł. Zarząd proponuje aby nie dać nauczycielom podwyżek i skończyć remonty. Wobec tego powstaje dylemat, z którego trzeba wybrnąć. Jeżeli nawet dzisiaj jakaś opinia będzie to nie podejmujemy żadnej uchwały ale można wypracować luźne stanowisko, ponieważ jeżeli zdecydujemy, że wszystkie pieniądze przekazujemy na podwyżki to nie będą przeprowadzone żadne remonty. Jeżeli Rada będzie chciała przeznaczyć część pieniędzy na remonty to musi to być wiadomo w tej chwili, ponieważ później remontów się nie zrobi. Już Zarząd jest po przetargach i również tych pieniędzy nie wydamy i stąd ten cały dylemat.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił aby Biuro Obsługi Rady Powiatu przekazało opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego dodatki dla nauczycieli. Są w niej zawarte pewne sugestie, które wymagają rozpatrzenia.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie p. M. Jakubowska - powiedziała, że cieszy się, iż przedstawiciel Zarządu Powiatu ma podobne zdanie jak Komisja zawarte w opinii. Mówczyni wyjaśniła również, że Zarząd nie zwracał się o opinie w w/w sprawie. Następnie odczytała opinię Komisji w sprawie omawianego regulaminu /załącznik nr 37 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że biorąc pod uwagę fakt, iż były sugestie aby wypracować stanowisko stwierdził, że odczytana opinia nadaje się na takie stanowisko. Po usunięciu trzech ostatnich zdań to cała reszta mogłaby stanowić stanowisko Rady Powiatu w tym zakresie.

o godz. 20:05 salę obrad opuścił radny p. D. Śliwiński.

Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że 19 listopada 1999 r. kiedy nauczyciele czynnie protestowali, wtedy nauczyciele zdawali sobie sprawę, że jest to pozorne, że na pewno okaże się, co uświadamialiśmy samorządom, że tknie to samorządy, że to one będą za to wszystko odpowiedzialne. Jak powiedziała mówczyni, iż już wtedy Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wystosowała swoje stanowisko do Ministerstwa Edukacji Narodowej broniąc finansów powiatowych. Kroki takie powiat czynił więc jest to w pewien sposób usprawiedliwienie.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że to co proponuje Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki nie jest do przyjęcia na ten czas ponieważ proponowanie ścięcia wszelkich inwestycji lub inaczej zaniechanie wszelkiej działalności poza działalnością płacową w oświacie jest chyba trochę poniżej poziomu w jaki powiat powinien celować. W tej chwili powiat powinien walczyć o pieniądze, które się mu należą, czyli nie szukać rozwiązań tego typu, że to powiat ma obowiązek znaleźć pieniądze. Konstytucja mówi, że jeżeli ktoś nakłada na samorząd zadania to ma zapewnić środki na ich realizację. Zapytał kto spowodował zwiększenie tych wydatków.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że skutki w wysokości 571 tys. zł. w powiecie wywołał ustawodawca a skutki powyżej 571 tys. zł. wywołuje Rada i Zarząd Powiatu podejmując zobowiązania w stosunku do nauczycieli. Takie jest stanowisko MEN - u. Na to co powiatowi brakuje do ustawowych skutków to środki te być może uda się wywalczyć nawet drogą sądową. Określono powiatowi ile procent (4,01%) powinno z subwencji oświatowej wystarczyć na skutki związane z wprowadzeniem Karty Nauczyciela, czyli 361 tys. zł. W wypadku powiatu chełmińskiego jest to 571 tys. zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej stwierdziło, że jest gotowe rozpatrzyć wniosek jak dobrze umotywuje powiat i w swoich pismach pokaże jak to obliczyć. Resztę wywołuje Rada Powiatu podejmując uchwałę.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, ze płaca nauczycielska w założeniach reformy dzieli się na dwie części. 75% stanowi płaca zasadnicza i nad tym nie dyskutuje się, natomiast 25% to są właśnie te dodatki i one są również w ustawie, bo Karta Nauczyciela jest również ustawą obowiązującą. Karta nie określa wysokości dając pokrętnie jak Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zawarła to w opinii niby możliwość manewrowania samorządom w tych 25%. Nauczycielom z jednej strony mówi się, że dostaną może więcej niż te 25% bo organy prowadzące mogą to zrobić. Natomiast organom prowadzącym mówi się, że można nauczycielom obciąć. Minister Handke jednoznacznie zapewnia organy prowadzące, że subwencję oświatową łącznie z tym co wynika z Karty Nauczyciela on zapewnia w 100%. Wczoraj odbyło się zebranie zarządu głównego ZNP, gdzie ustalono wspólnie z samorządami, które się tam zgłosiły, że jeżeli nie zostaną wypłacone do 1 września te pieniądze to nauczyciela będą protestować. Minister Handke powiedział, że go to już nie interesuje, że nauczyciele mogą protestować przeciwko samorządom a on może stanąć na czele tego protestu. Widać więc w jakim świetle stawia się samorządy. ZNP skieruje wniosek o wotum nieufności do Sejmu poprzez swoich parlamentarzystów dla Ministra Edukacji Narodowej nie mówiąc o tym, że rozważa się możliwość podania go do Trybunału Konstytucyjnego za sposób wprowadzenia tej reformy i za obciążenie samorządów takimi niespodziewanymi kosztami.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że przecież nauczycielom wynagrodzeń nie będzie się obniżać tylko mówi się o poziomie podwyżki, która będzie większa lub mniejsza. Rozmowy na temat jak zdobyć pieniądze toczone mogą być później, a jeżeli Rada Powiatu chce wystosować jakiś protest to należy napisać go dzisiaj a nie na sesji pod koniec sierpnia.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie p. M. Jakubowska - powiedziała, że w stanowisku można ująć tylko te rzeczy, które Radę Powiatu interesują i wybrać je z opinii przygotowanej przez Komisję.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że jest z Sekretarzem Powiatu w trakcie obliczania zgodnie wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej skutków związanych z Kartą Nauczyciela. O wyliczoną kwotę powiat będzie się ubiegał. Jak powiedziała mówczyni Zarząd Powiatu zobowiązał ją oraz Sekretarza Powiatu do bardzo dokładnych wyliczeń i między innymi do zaproponowania zmian związanych z podwyżkami i skutkami projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego dodatki dla nauczycieli i Zarząd będzie o te pieniądze występował. Skutki będą w najbliższych dwóch tygodniach znane.
Przewodniczący obrad. p. L. Płocki - zapytał czy radni chcą przyjąć to stanowisko w tej formie jak zostało to przez mówcę wcześniej zaproponowane.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że może Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przeredaguje je trochę przy pomocy członków Zarządu.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie p. M. Jakubowska - powiedziała, że można zrobić tak, że Zarząd obliczy ile pieniędzy brakuje a Komisja wystąpi z odpowiednim pismem.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zaproponował aby ustalić adresatów tego stanowiska i przegłosować je.
Radni uzgodnili, że stanowisko powinien otrzymać:
- Premier
- Ministerstwo Finansów
- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Związki zawodowe
- Parlamentarzyści
- Związek Powiatów Polskich.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie stanowisko Rady Powiatu w sprawie wdrażania nowego systemu wynagradzania nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Za przyjęciem stanowiska głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Stanowisko / załącznik nr 38 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zaproponował aby przystąpić do dalszej realizacji punktu wolne wnioski. Następnie powiedział, że Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski wspomniał o problemie z budynkiem dla Starostwa. Jak powiedział mówca należało by w kilku zdaniach ten temat omówić. Jest to problem bardzo poważy a ponieważ przez okres dwóch miesięcy radni się nie spotkają Zarząd Powiatu musi znać opinię radnych w tej sprawie.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że sytuacja się tym bardziej się skomplikowała, tym bardziej że Zarząd Miasta nie chce sprzedać obecnej siedziby Starostwa a doszło nawet do tego, że najprawdopodobniej będzie trzeba ten budynek opuścić przynajmniej przed końcem kadencji. Dylemat jest taki, powiat ma obiekt przy ul. Dworcowej 27. Z danych szacunkowych wynika, że trzeba włożyć w jego remont ponad 400 tys. zł. Zarząd Miasta, który robił własne rozeznanie w tej sprawie podniósł poprzeczkę do 650 tys. zł. To może nie być koniec, ponieważ jak odkryje się podłogi może się okazać, że jest więcej do zrobienia. Zostaje pięć mieszkań na drugim piętrze oraz dwa nielegalne mieszkania zajmowane przez pielęgniarki na trzecim piętrze. Klatka schodowa praktycznie się rozsypuje. Aktualnie Starostwo nie jest w swoim obiekcie, za który płaci około 4 tys. zł. miesięcznie. W związku z tym należy wytyczyć kierunek jak dalej postępować.
Radny p. M. Cecerko - zapytał jakie są możliwości pozyskania innych budynków.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że prawdopodobnie od stycznia 2001 powiat przejmie w swoją gestię szkołę muzyczną ale to nie jest jeszcze do końca pewne. Ale w tej szkole poniesione zostały ogromne nakłady aby przystosować ją do wymogów szkoły muzycznej i nie wiadomo do końca czy Starostwo zmieści się tam. W budynku na ul. Dworcowej w ogóle nie ma zaplecza np. na archiwa, a poza tym jest stara kotłownia i nie ma miejsca na salę obrad. Wycena tej nieruchomości jest niewielka bo około 400 tys. zł.
Radny p. M. Misiaszek - zaproponował aby Zarząd Powiatu przygotował do najbliższej sesji jakieś warianty rozwiązania tego problemu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że przez przypadek uczestniczył w końcówce rozmów Zarządu Powiatu z Zarządem Miasta Chełmna i są oni nieugięci w tej kwestii.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że należy nadal z Zarządem Miasta negocjować.
Radny p. P. Madej - powiedział, że stanowisko Zarządu Miasta w tej sprawie jest otwarte i być może nie będzie Starostwo w najbliższym czasie musiało opuszczać tego budynku, ale Zarząd Miasta planuje przenieść tu Chełmiński Dom Kultury a w miejscu ChDK - u ma zamiar zrobić mieszkania rotacyjne.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że może rozejrzeć się za budynkiem dla Starostwa w którejś z gmin.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że Miastu też powinno zależeć na tym aby siedziba Starostwa była na jego terenie.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że Zarząd Miasta stwierdził, że ten budynek przy ul. Dworcowej najlepiej się nadaje na siedzibę Starostwa. Jednak powierzchnia użytkowa jest już w tej chwili zbyt mała.
Radny p. M. Cecerko - zapytał jakie są potrzeby jeżeli chodzi o powierzchnię użytkową.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że potrzeba około 1000 m2.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że jeżeli powiat ma włożyć mnóstwo pieniędzy w remont budynku przy ul. Dworcowej i jeszcze mieć problem z lokatorami to może lepiej sprzedać ten budynek.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał co dalej, jeżeli powiat sprzeda ten budynek.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że może należało by pomyśleć o budowie nowego budynku, ponieważ koszty remontu budynki przy ul. Dworcowej 27 przewyższają jego wartość. To jest obiekt powiatu i trzeba i tak będzie coś z nim zrobić.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy jest do przyjęcia taka koncepcja, żeby próbować to sprzedać.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że jest do przyjęcia ponieważ to nic nie kosztuje.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że budynek przy ul. Dworcowej 27 jest jeszcze na stanie ZOZ - u, który powinien się wypowiedzieć na ten temat czy oddaje go Starostwu.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. budynek jest własnością powiatu, nie ma tylko decyzji Wojewody.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ten budynek jako majątek jest już przekazany powiatowi.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że nie. Starostwo Powiatowe nabywa majątek z mocy ustawy a decyzja Wojewody jest tylko formalnością.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że faktycznie powiat może zebrać tylko oferty kupna tego budynku przy ul. Dworcowej 27.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że można dać ogłoszenie, że Zarząd Powiatu zaprasza do składania ofert kupna.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że powiat czeka na decyzję wojewody o przejęciu mienia już półtora roku, w związku z tym mówca zwrócił się z prośbą do Zarządu aby zintensyfikował prace w tej sprawie. Powiedział, że ta wypowiedź nie jest żadną złośliwością wobec Zarządu, bo jak mówca powiedział doskonale zdaje sobie sprawę jak długo takie rzeczy trwają.
Radca Prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że wojewoda tą decyzją poświadcza, że z dniem 1 stycznia 1999 r. powiat przejął majątek.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że z dyskusji wyciągnął wniosek, że pierwszym działaniem Zarządu powinno być załatwienie sprawy związanej z przejęciem tego mienia, co jest niezbędne przy sprzedaży nieruchomości.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że być może będzie można przejąć biurowiec po Spółdzielni Inwalidów.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że należało by całkiem poważnie rozpatrzyć możliwość wyprowadzenia się z Gminy Miejskiej Chełmno.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że należy kontynuować negocjacje z Zarządem Miasta.
Radca prawny p. T. Sobiecki - powiedział, że powiat ma pewność nabycia pewnego prawa i w związku z tym jeżeli zjawił by się kupiec na ten budynek to można zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Radny p. J. Kubacki - zapytał czy jeżeli powiat nie jest właścicielem tego budynku, to czy nabywa prawa związane z konsekwencją utrzymania tego budynku.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że obowiązki te spadną na ZOZ i koszty związane z utrzymaniem będą i tak ponoszone przez Starostwo. Trzeba podjąć też drugi kierunek rozmów, gdzie w razie czego przeprowadza się Starostwo.
Radny p. M. Misiaszek - zapytał jak jest podpisana umowa dzierżawy, czy będą jakieś sankcje wobec powiatu jeżeli nie opuścimy budynku. Czy nie było takiego zapisu w ustawie, że obowiązkiem Wojewody jest poszukanie lokalu dla Starostwa.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że było to obowiązkiem poprzednich władz miejskich. Podsumował, że z dyskusji wyniknęły następujące kierunki działań dla Zarządu:
- szukanie budynku na Starostwo
- ogłoszenie zaproszenia do składania ofert kupna budynku przy ul. Dworcowej
- intensywne działania w zakresie przejęcia tego mienia
- kontynuowanie rozmów z Zarządem Miasta Chełmna

Do punktu 23.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XVIII sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki