Protokół nr XIV/2000
z XVII Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 17 maja 2000 r.

Sesja odbyła się w dniu 17 maja 2000 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 16:20.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 20, co stanowi 80 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu.
5. Sprawa przyjęcia herbu powiatu chełmińskiego.
6. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
7. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Sprawa zmiany Uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 r.
10. Sprawa zmiany Uchwały Nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych.
11. Sprawa zmiany Uchwały Nr XV/62/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 09 marca 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 1997 roku w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
12. Sprawa przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie skutków znowelizowania zasad udzielania zasadniczej służby wojskowej.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XVII sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych obecnych jest 20, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub chciałby zaproponować zmiany w przedstawionym projekcie porządku obrad XVII sesji Rady Powiatu w Chełmnie.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w imieniu Zarządu chciałby wnieść poprawkę, aby zmienić treść pkt. 11 na "sprawę przyjęcia herbu powiatu chełmińskiego", a nie podjęcia uchwały w w/w sprawie. Według formalnego trybu najpierw Rada Powiatu musi przyjąć konkretny wzór herbu. Wzór herbu przesłany będzie do Komisji Heraldycznej przy MSWiA, i poddany ocenie przez tą komisję. Dopiero po pozytywnej ocenie Rada Powiatu może podjąć uchwałę w sprawie ostatecznego przyjęcia herbu. W związku z czym poprosił o przesunięcie tego pkt. jako pkt. 5 ponieważ projektodawca p. J. Murzyn musi opuścić wcześniej obrady.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie proponowaną zmianę w porządku obrad.

Za przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki stwierdził, że rada jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę w porządku obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy jeszcze ktoś z radnych ma jakieś propozycje zmian do porządku obrad.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że w imieniu Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu wnosi o wprowadzenie dodatkowego pkt. do porządku obrad dotyczącego "stanowiska Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie skutków znowelizowania zasad udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej" dotyczącej głównie mieszkańców wsi. Byłby to pkt. 12.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie proponowaną zmianę w porządku obrad.

Za przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie całość porządku obrad wraz z wcześniej przyjętymi poprawkami.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki stwierdził, że rada jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę do porządku obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad XVII sesji.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że do dzisiejszej sesji nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z XVI sesji Rady Powiatu w Chełmnie i w związku z tym zaproponował jego przyjęcie przez głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z XVI sesji Rady Powiatu głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z XVI sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 5.
Sprawa przyjęcia herbu powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że Zarząd Powiatu przystąpił do procedury zmierzającej do opracowania herbu. Ma to znaczenie promocyjne oraz głębokie znaczenie kulturowo - historyczne. Rozpisany został przetarg na sporządzenie projektu herbu. Przetarg ten wygrał p. J. Murzyn artysta plastyk z Chełmna, znany z działalności w Chełmińskim Zakonie Rycerskim. 7 projektów, które zostały zaprezentowane jest odzwierciedleniem historycznej tradycji ziemi chełmińskiej.
Przewodniczący Rady p. L. Płocki - powiedział, że na dzisiejszej sesji należy dokonać wyboru jednej z wersji herbu.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że chciałby zaagitować do głosowania za projektem herbu oznaczonym literą C, ponieważ jednym z zasadniczych symboli jest jaszczurka symbol Towarzystwa Jaszczurczego. Gmina Lisewo posiada również w swoim herbie jaszczurkę. Towarzystwo Jaszczurcze anty krzyżackie składało się początkowo ze szlachty niemieckiej potem polskiej. Pierwsze spotkania tego towarzystwa odbywały się w kościele w Lisewie oraz w Ryńsku, jest to aktualny symbol polskości, dążenia ziemi chełmińskiej do przyłączenia wówczas zakonu do ziemi chełmińskiej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że do niego najbardziej przemawia herb oznaczony literą A, z tarczą sercową w której znajduje się herb Chełmna jako stolicy powiatu.
Radny p. M. Misiaszek - zapytał, dlaczego w projekcie A pagórki są czarne, zazwyczaj były one w innym kolorze.
Pan J. Murzyn - powiedział, że odpowie na pytanie i przybliży symbolikę wszystkich projektów.
Projekt A - na orle mieczowym (orle historycznym) z udostojnieniem nadanym przez Zygmunta Starego po Hołdzie Pruskim jest to część herbu korony polskiej, część pogoni (ręka z mieczem), herb województwa chełmińskiego w XVI w. W tarczy sercowej jest herb Chełmna współcześnie osadzenie stolicy naszego powiatu. Odpowiadając na pytanie radnego M. Misiaszka powiedział, że opracowując herb miasta Chełmna oparł się na opisach heraldycznych prof. P. Dudzińskiego, gdzie pokazane były pagórki. Tak graficznie powinny wyglądać.
Projekt B - baza jest ta sama, w skład województwa chełmińskiego wchodziły dwa powiaty chełmiński i michałowski. W tarczy sercowej znajdują się dwa pasy falowane biało - srebrne bądź wymiennie w heraldyce biało - czerwone. Pasy falowane oznaczają rzeki ( Wisła i Browina). Pasy te opisane były przez Jana Długosza (chorągiew chełmińska na przełomie XIV i XV w.). Były to właśnie pasy biało - czerwone falowane.
Projekt C - nawiązuje do Towarzystwa Jaszczurczego, związek na terenie państwa krzyżackiego składający się z rycerstwa i mieszczaństwa. Ich symbolem była jaszczurka.
Projekt D, E, F - pole tarczy podzielone jest na dwie części te same elementy tylko w innym układzie graficznym.
Projekt G - najprostszy i najbardziej czytelny, położenie geograficzne, odniesienie do historii chorągwi opisanej przez J. Długosza i krzyż rycerski jako centrum oznaczenie ziemi chełmińskiej.
Radna p. H. Murawska - zapytała, dlaczego orły są bez korony.
Pan J. Murzyn - odpowiedział, że jest to orzeł Prus Królewskich, stąd korona opuszczona, ponieważ wówczas było to lenno królewskie. Historycznie tak ten orzeł wygląda.
Pan J. Murzyn - powiedział, że jest to symbol, jednakże jaszczurka była używana przez ród włoski, jest użyta w herbie Lisewa. W heraldyce europejskiej jest używana, jednakże rzadko spotykana jako element.
Radny p. J. Kubacki - zapytał, w jaki sposób przewodniczący zamierza przeprowadzić głosowanie nad wyborem herbu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że każdy projekt będzie osobno poddany pod głosowanie, a każdy z radnych będzie miał po jednym głosie.
Radny p. M. Cecerko - zaproponował, aby w pierwszej części zagłosować nad wybranym, z wyniku głosowania wybrać dwa i jeszcze raz przegłosować.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że z toku dzisiejszych obrad wynika, że są trzy które najbardziej się podobają, czy nie można by przeprowadzić głosowania wśród nich.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie proponowane projekty herbów.

Projekt A - 2 głosy
Projekt B - 14 głosów
Projekt C - 3 głosy
Projekt D - brak głosów
Projekt E - brak głosów
Projekt F - brak głosów
Projekt G - 1 głos

Przewodniczący obrad p. L. Płocki stwierdził, że większością głosów przyjęty został projekt B.

Do punktu 6.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - o zreferowanie tematu poprosił Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w okresie między sesjami Zarząd odbył dwa posiedzenia, których głównym zadaniem było przygotowanie uchwał na dzisiejszą sesję.
Wobec braku uwag Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację zarządu.

Do punktu 7.
Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - o zreferowanie tematu poprosił Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że na ostatniej sesji zostały podjęte następujące uchwały:
- uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu chełmińskiego, nie wymaga ona wykonania,
- uchwała w sprawie udzielenia absolutorium, nie wymaga ona wykonania,
- uchwała w sprawie nadania statutu Gimnazjum Specjalnego w Chełmnie, została przesłana do Kuratora Oświaty oraz do Gimnazjum Specjalnego,
- 3 uchwały oświatowe przekazane zostały wszystkim placówkom oświatowym działającym na terenie powiatu chełmińskiego,
- uchwała w sprawie ustalenia wysokości udzielenia dotacji szkołom niepublicznym została przekazana do wszystkich niepublicznych szkół.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki stwierdził, że w związku z brakiem uwag Rada Powiatu przyjęła informację zarządu.

Do punktu 8.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że do dzisiejszej sesji nikt z radnych nie złożył żadnych interpelacji i zapytań. W związku z czym zapytał czy ktoś chciałby to dzisiaj uczynić.
Wobec braku pytań przystąpiono do realizacji następnego punktu.

Do punktu 9.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 1a /załącznik nr 3 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że Zarząd proponuje zmiany w uchwale budżetowej.
Dochody - zwiększenie w dziale Ochrona Zdrowia w rozdziale 8617 § 92 : są to zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej (Wojewoda zwiększył dotację o 14 tys zł).
Wydatki - z rezerwy ogólnej 15 tys zł przeznaczyć na inwestycje w Inspekcji Sanitarnej (zmiana systemu ogrzewania). Wniosek uzasadniony jest faktem, że w chwili obecnej pomieszczenia te ogrzewane są prądem elektrycznym na zasadzie grzejników. Koszt zużycia prądu jest tak duży, że koszt tej inwestycji zwróci się w przeciągu dwóch lat. Nie ma szans na uzyskanie dotacji od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ponieważ nie ma on żadnych rezerw.
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - stan środków na początku roku jest inny niż ten ukazany w pierwotnej uchwale o 341 zł będące odsetkami z tego funduszu.
Planowane wydatki na rok 2000:
- edukacja ekologiczna (w tym olimpiada ekologiczna oraz wydanie informatora o stanie środowiska powiatu chełmińskiego) - 10 tys zł,
- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 15 tys zł,
- pojemniki na odpady sortowane - 3 tys zł,
- dotacja na działalność Straży Ochrany Przyrody w zakresie ochrony przed odpadami - 1000 zł,
Stan środków na koniec roku 76,341 zł.
Wydatki inwestycyjne - uruchomienie w szkołach wydatków inwestycyjnych.
Nie wiadomo jaki będzie konkretny koszt tych inwestycji przed przetargami. Nie wszystkie inwestycje mogą zostać wykonane, gdyż może zabraknąć na nie środków.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodzińskiego o przedstawienie opinii w w/w sprawie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 4 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki stwierdził, że Rada Powiatu w Chełmnie jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/72/2000 Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 r. /załącznik nr 5 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki ogłosił 15 min. przerwę od godz. 1550 do godz. 1605.

Do punktu 10.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 6 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że Zarząd proponuje rozszerzyć jednostkom oświatowym możliwości tworzenia środków specjalnych związane to jest ze zmianą ustawy o systemie oświaty. Rozszerzyć o wpływy z odpłatności za miejsce w internacie oraz wpływy z organizowanych imprez kulturalnych, zawodów sportowych i olimpiad. Także o dochody z mienia oddanego jednostce do dysponowania na podstawie odrębnych przepisów. Uchwała ta może wzbudzić kontrowersje w organach nadzoru tj. RIO. Znaczna część Regionalnych Izb Obrachunkowych na terenie kraju uznaje, że tego typu dochody mogą być wpływami na środek specjalny.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - odczytała opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 7 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 8 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/73/2000 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych /załącznik nr 9 do protokołu/.

Do punktu 11.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XV/62/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 09 marca 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 1997 roku w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 10 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że od 1 stycznia 2000 roku Powiatowy Urząd Pracy stał się jednostką organizacyjną powiatu chełmińskiego. W kwietniu tego roku zmieniły się przepisy dotyczące wynagradzania pracowników tego urzędu, obejmując ich wynagrodzeniem punktowym. W związku z czym Rada Powiatu musi dostosować system wypłat wynagrodzeń. Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy zaproponował wysokość punktu 3 zł. Stawka taka nie spowoduje żadnych utrudnień w budżecie PUP, jest zgodna z uchwalonym przez Radę Powiatu budżetem powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/74/2000 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/62/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 09 marca 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 1997 roku w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /załącznik nr 11 do protokołu/.

Do punktu 12.
Sprawa przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie skutków znowelizowania zasad udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - o wprowadzenie do tematu poprosił radnego p. M. Misiaszka.
Radny p. M. Misiaszek - powiedział, że ustawa o której mowa dotyczy głównie mieszkańców wsi, którzy mają gospodarstwa. Właściciele gospodarstw rolnych są w sytuacji, że w momencie braku gospodarza odbija się to niekorzystnie na produkcji. Jest wiele prac, które może wykonywać tylko właściciel, dotyczy to np. obsługi wielu maszyn na które trzeba mieć uprawnienia. Poprosił o przyjęcie stanowiska.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał stanowisko pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła stanowisko Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie skutków znowelizowania zasad udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej /załącznik nr 12 do protokołu/.

Do punktu 13.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że przewodniczący komisji otrzymają pismo w sprawie narady, która odbędzie się w dniu 24 maja 2000 r. o godz. 1530 . Poinformował, że ostatnia sesja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2000 r. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.
Radna p. H. Murawska - powiedziała, że w Chełmnie jest bardzo mało terenów zielonych. Na Placu Wolności jest budowany parking w związku z tym chciałaby wiedzieć jakie jest stanowisko władz powiatu w tej sprawie, czy ma jakikolwiek wpływ na to.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że podziela zdanie mówczyni jest to jednakże temat, który leży w gestii miasta a nie powiatu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziana jest budowa parkingu. Jest to samodzielna decyzja władz miejskich, mogą oni zmieniać miejscowy plan zagospodarowania. W dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie przez Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie samowoli budowlanej na Placu Wolności, jakim jest rozpoczęcie robót przygotowawczych pod budowę parkingu bez posiadanych zezwoleń.
Radna p. H. Murawska - powiedziała, że jest wielki parking przed restauracją "RELAKS" gdzie jest na to miejsce, czy nie można by czegoś zrobić aby powstrzymać budowę.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że jednostki samorządu terytorialnego są od siebie niezależne i samodzielne. Powiatowi nie wolno ingerować w jakiekolwiek działania władz gminnym i odwrotnie. Budowa była samodzielną decyzją Rady Miasta Chełmna, powiat nie ma żadnych podstaw formalno - prawnych żeby przeciwdziałać temu.

Do punktu 14.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XVII sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Wioleta Orłowska
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki