Protokół nr XIII/2000
z XVI Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 26 kwietnia 2000 r.

Sesja odbyła się w dniu 26 kwietnia 2000 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 19:00.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 25, co stanowi 100 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawa oświaty w powiecie chełmińskim w czasie wdrażania reformy.
9. Sprawa przyjęcia raportu Zarządu Powiatu o wypełnianiu zadań oświatowych i warunkach funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat chełmiński.
10. Sprawa przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 1999 r.
11. Sprawa udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.
12. Sprawa nadania Statutu Gimnazjum Specjalnemu w Chełmnie.
13. Sprawa ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.
14. Sprawa szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat chełmiński, dla których ustalony plan zajęć jest równy w poszczególnych okresach roku szkolnego.
15. Sprawa szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji przez nich tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
16. Sprawa zmiany uchwały Nr IX/37/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XVII sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych wszyscy są obecni, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub chciałby zaproponować zmiany w przedstawionym projekcie porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu w Chełmnie.
Radna p. M. Jakubowska - zaproponowała, aby przesunąć pkt. 15 po pkt. 8 w porządku obrad. Zmiana ta podyktowana jest tematem, który jest omawiany w pkt. 8, materiał przygotowany przez Zarząd Powiatu w formie raportu będzie uzupełnieniem informacji przedstawionych przez dyrektorów placówek oświatowych, kierownika Wydziału Spraw Społecznych oraz kierownika Powiatowego Urzędu Pracy. Pkt. 8 z pkt. 15 w porządku obrad stanowić będą logiczną całość informacyjną dla Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie proponowane zmiany w porządku obrad.

Za przyjęciem wniosku głosowało 24 radnych przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym.

Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś propozycje do porządku obrad.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że Komisja Edukacji ma jeszcze jeden wniosek dotyczący przyjęcia w formie informacji, a nie w drodze uchwały raportu przygotowanego przez Zarząd Powiatu dotyczącego funkcjonowania oświaty na terenie powiatu chełmińskiego, który znajduje się na druku nr 7. Wnioskuje także o wycofanie z porządku obrad założeń i kierunków działań Powiatu Chełmińskiego w zakresie oświaty zgodnie z art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, który brzmi "do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu, w tym także w zakresie oświaty". Przyjęcie w/w założeń wydaje się bezcelowe i sprzeczne z intencją dzisiejszego spotkania rady. Głosy radnych i ich zdanie decyduje o wskazaniu zarządowi Powiatu kierunków i działań w zakresie oświaty. Po odbytej sesji Komisja przygotuje na podstawie materiałów i informacji oraz dyskusji projekt uchwały wyznaczający kierunki działań Rady Powiatu w zakresie oświaty na następną sesję, której wykonanie powierzy Zarządowi.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że chciałby przedstawić motywy, którymi kierował się Zarząd nie przyjmując opinii Komisji Edukacji i pozostawiając ta uchwałę w porządku obrad. Ten punkt jest logicznym zwieńczeniem dzisiejszej sesji, na której zapoznajemy się z informacjami na temat jednostek oświatowych działających na terenie powiatu chełmińskiego. Zarząd proponuje pozostawienie tego punktu do momentu jego rozpatrywania, aby w drodze dyskusji zdecydować, czy widzi się jakieś dodatkowe rzeczy i kierunki działań, czy te które są zaproponowane przez zarząd będą wystarczające i będą nadawały się do przyjęcia. Mówca zaproponował, aby go rozpatrzyć.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że komisja edukacji miała odmienne zdanie niż przedmówca, uważa iż nie należy dzisiaj przyjmować żadnych kierunków działań tylko przeanalizować i opracować na następna sesję.
Radny p. M. Jabłoński - powiedział, że było by to powtórzeniem postępowania kiedy była omawiana sytuacja dotycząca funkcjonowania służby zdrowia, rada powierzyła komisji zdrowia opracowanie tych wszystkich materiałów i na kolejnej sesji zostały przegłosowane przygotowane materiały.
Przewodniczący obrad poinformował, że zostały złożone dwa wnioski tzn. żeby raport zarządu aby nie był przyjmowany w formie uchwały tylko w formie informacji, drugi wniosek aby kierunki działań, które stanowią załącznik do tej uchwały zostały przesunięte na następna sesję.
Radny p. Piotr Piekarski - powiedział, że jest jeden wniosek radnej M. Jakubowskiej aby pkt. 9 nie był na dzisiejszej sesji przyjmowany w formie uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie wniosek Komisji Edukacji.

Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych przy 3 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że rada większością głosów przyjęła pkt. 9.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych uwag poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu.

Za przyjęciem głosowało 25 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad XVI sesji.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że do dzisiejszej sesji nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z XV sesji Rady Powiatu w Chełmnie i w związku z tym zaproponował jego przyjęcie przez głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z XV sesji Rady Powiatu głosowało 25 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z XV sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w okresie między sesjami odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Powiatu na którym zajmowano się:
- podjął decyzję o podwyższaniu stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na II półrocze w oparciu o przyjęty regulamin,
- sprawa przeznaczenia części drogowej subwencji ogólnej związanej ze zwiększoną sumą tej subwencji w stosunku do pierwotnej, przygotował projekt decyzji, który przesłany został do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych w sprawie podziału w oparciu o wspólne działania podjęte przez powiat chełmiński oraz gminy, projekt w formie korekty uchwały budżetowej zostanie przedstawiony na kolejnej sesji,
- sprawa pomieszczenia dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego, przyznany został lokal znajdujący się przy Poradni Diabetologicznej,
- podjął działania w sprawie powołania Powiatowej Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego do tej komisji została oddelegowana p. G. Mazurkiewicz,
- analizowano problem remontów w szkołach, przyjęty został projekt postanowień, przekazany został do Komisji Edukacji,
- odbyło się spotkanie z Zarządem Miasta Chełmna w sprawie przeznaczenia obiektów przy ul. Dworcowej i ul. Harcerskiej, przygotowane zostały dokumenty w tej sprawie, które zostaną radzie przedstawione,
- analizowana była sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej za 3 miesiące 2000 roku,
- uzyskano 2 decyzje od Wojewody stwierdzające nabycie mienia przez powiat chełmiński, dotyczą one LO i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie, umożliwią podjęcie w tych placówkach inwestycji polegających na zmianie systemu ogrzewania,
- podjęte zostały działania w sprawie opracowania herbu powiatu, zostało to zlecone w drodze przetargu panu J. Murzynowi, na następnej sesji będzie zaprezentowany projekt tego herbu, aby dokonać wyboru,
- przyjęta została umowa na obsługę bankową w drodze negocjacji z BIG BANK GDAŃSKI S.A. w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa,
- zarząd przygotowywał projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że był rozpatrywany I - szy kwartał 2000 r. jeżeli chodzi o szpital, zapytał czy wzrosło zadłużenie, czy spadło zadłużenie w stosunku 31 marzec do 31 grudnia.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że wzrosło zadłużenie w ciągu I - szego kwartału o 213 tys zł, zgodnie z przyjętym przez zarząd planem restrukturyzacji tak powinno być, w tej chwili ZOZ obciążają koszty zwolnień pracowników i odprawy. Efekt finansowy dodatni powinien być widoczny w III kwartale tego roku.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że w informacji przedstawionej na sesji dotyczącej ochrony zdrowia nie było mowy o planowanym wzroście zadłużenia.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że pan radny T. Jagodziński pytał o stratę, rok ubiegły zakończył się stratą 321 tys zł. Mówca powiedział, że strata była większa za dwa miesiące (styczeń i luty) w granicach 260 tys zł, przez miesiąc marzec zmalała. Na koniec pierwszego półrocza ta strata może zmaleć do zera. W programie reorganizacji ZOZ nie było mowy o takich kwotach. Zobowiązania, które miał ZOZ za rok ubiegły z tytułu dostaw i usług wynosiły 940 tys zł, one przeszły na ten rok. Zobowiązania te wzrosły do 1.400 tys zł, nie ma sytuacji złej. Przy zakończeniu programu zwolnień pracowników, po wypłaceniu odpraw sytuacja będzie się normowała. Na Radzie Społecznej zostały podjęte kolejne działania, dyrekcja została zobowiązana do opracowania procedur medycznych w ciągu dwóch miesięcy, żeby można było określić dokładne źródło kosztów na poszczególnych oddziałach.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy Starosta ma coś do powiedzenia w tym punkcie.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że na ostatniej sesji zostały podjęte 4 uchwały:
- uchwała w sprawie korekty budżetu na rok 2000, uzyskała pozytywną opinię RIO jest realizowana czego dowodem są przetargi na roboty drogowe,
- uchwała w sprawie wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi podległych jednostek, zgodnie z tą uchwałą została dokonana korekta wynagrodzeń w podległych jednostkach i placówkach. Na najbliższej sesji uchwała ta zostanie rozszerzona o Powiatowy Urząd Pracy,
- uchwała dotycząca zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie, jednolity tekst regulaminu znajduje się w Biurze Obsługi Rady Powiatu,
- uchwała dotycząca przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie reformy ochrony zdrowia w II roku funkcjonowania.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że w sprawie zapytania złożonego na poprzedniej sesji dotycząca wykonania herbu powiatu chełmińskiego. Wysłano w tej sprawie pisma z zapytaniem o cenę usługi do 4 podmiotów. Zapytanie ofertowe wygrał p. Murzyn gotowy projekt zostanie przedstawiony radzie, później przesłany do komisji heraldycznej przy MSWiA, sprawa flagi zostanie załatwiona w późniejszym terminie.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że mówi w imieniu Zarządu Gminy Chełmno, poinformował, że ze starostwa przyszło pismo do wiadomości, był protest na ręce ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu finansowania aktywnych form bezrobocia. Gmina Chełmno wystąpiła również z podobnym pismem, otrzymano odpowiedz z której wynika, że część pieniędzy została zatrzymana w Warszawie jako rezerwa i będzie dzielona w bliżej nieokreślonym terminie. Prezes Krajowego Urzędu Pracy pod koniec marca zwiększył fundusze Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie o 244,471 tys zł, w związku z tym zapytał dlaczego nie zostały one jeszcze uruchomione.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w piśmie jest tylko część prawdy, uzyskano dodatkowo te środki był to wynik protestu. Podziękował Zarządowi Gminy Chełmno, który jako jedyny wsparł protest. Znaczna część tych środków została przyznana celowo, obejmuje ona umorzenia pożyczek, które udzielane są z Funduszu Pracy na tworzenie nowych miejsc pracy, pozostała pula środków będzie mogła zostać uruchomiona dopiero po odbyciu posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia, które przewidziane jest na połowę miesiąca maja. Są to drobne kwoty i nie rozwiązują one w żaden sposób problemu robót publicznych. Zostały złożone trzy wnioski i jeszcze nie ma odpowiedzi, wnioski były składane na większe kwoty. Jeżeli zostaną przyznane pieniądze na roboty publiczne, to te drobne kwoty zostaną przesunięte na inne cele np: absolwentów czy też prace interwencyjne.

Do punktu 8.
Sprawa oświaty w powiecie chełmińskim w czasie wdrażania reformy.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o wprowadzenie do tego tematu radną p. M. Jakubowską.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że zgodnie z harmonogramem wypracowanym przez przewodniczącego Rady Powiatu z przewodniczącymi komisji dzisiejszą sesję oświata w powiecie chełmińskim w czasie wdrażania reformy przygotowała Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki celem tego spotkania jest zapoznanie Rady Powiatu z informacjami dotyczącymi placówek oświatowych na terenie powiatu, które przedstawią zaproszeni goście. Po zebraniu wszystkich informacji, a przede wszystkim wniosków z dyskusji rady komisja przygotuje na następną sesję projekt uchwały wyznaczającej kierunki i założenia działań powiatu chełmińskiego w zakresie oświaty. Sesja ta ma przybliżyć radnym znajomość tematu oświata. W 1999 roku reforma edukacji wkroczyła do szkolnictwa podstawowego, powstały gimnazja, w 2002 roku rozpocznie się w szkolnictwie ponadgimnazjalnym i potrwa jej wdrażanie do roku 2007, nie znaczy to, że prace przygotowujące reformę szkolnictwa ponadgimnazjalnego nie toczą się, szkoły średnie są w chwili obecnej w czasie wdrażania reformy, trwają konsultacje, są przedstawiane projekty rozwiązań strukturalnych i programowych. Młodzież w naszym kraju ma mieć zapewnione kształcenie od szkół podstawowych, aż po stopień doktora. Reforma administracyjna nałożyła na samorządy powiatowe zadanie prowadzenia szkolnictwa ponadgimnazjalnego, dlatego aby najlepiej wykonać to zadanie został zaproponowany temat dzisiejszej sesji. W wyciąganiu wniosków niech przyświeca myśl że, "kto czas liczy na dni sieje trawę, na lata ten sadzi drzewa, kto na wieki ten kształci i wychowuje dzieci i młodzież". Mając na względzie rozwój naszego kraju i społeczeństwa stawiamy na kształcenie i wychowanie młodego pokolenia, które da wymierne efekty po latach w postaci wykwalifikowanych fachowców, ludzi mądrze zarządzających przyczyniających się do tworzenia lepszego jutra.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o wystąpienie dyrektora ZSZ w Chełmnie p. J. Maszałka.
Dyrektor ZSZ p. J. Marszałek - powiedział, że chciałby przeprosić w imieniu nieobecnego dyrektora J. Kordowskiego, za jego nieobecność ponieważ jest on na sesji Rady Miasta. Powiedział, że zostały przekazane materiały na temat ZSZ w Chełmnie /załącznik nr 3 do protokołu/. Mówca podziękował za dotychczasowe zainteresowanie i pomoc udzieloną szkole.
Dyrektor ZSR w Grubnie p. M. Potorski - powiedział, że przekazana została informacja na temat ZSR w Grubnie /załącznik nr 4 do protokołu/. Powiedział, że w tej szkole uczą się nie tylko uczniowie ze wsi, uczęszcza do niej 21 % uczniów z Chełmna, 14% z gminy Chełmno, 11% to uczniowie ze Świecia, 7% to uczniowie z pozostałych gmin.
Dyrektor LO w Chełmnie p. W. Plak - powiedział, że informacja na temat LO w Chełmnie została wcześniej przesłana /załącznik nr 5 do protokołu/. Mówca powiedział, że różne innowacje pedagogiczne związane z reformą szkolnictwa odbywały się na terenie szkoły już wcześniej. W 1994 roku został wprowadzony pierwszy program autorski. Pozwoliło to na rozwój bazy dydaktycznej. Wprowadzany jest system oceniania pracy szkoły wg. systemu szkockiego, jest to innowacja, którą kuratorium kujawsko - pomorskie zleciło szkole dp przeprowadzenia.

Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę od godz. 16:10 do godz. 16:20.

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie p. A. Gątkiewicz - powiedziała, że informacja dotycząca działalności poradni została dostarczona wcześniej /załącznik nr 6 do protokołu/. Powiedziała, że obciążenie pracą pracowników pedagogicznych jest bardzo duże, standardy opracowane przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na poziomie powiatu poradnia jest bardzo mało widziana. Mówczyni powiedziała, że wystosowała wniosek do Zarządu Powiatu o zwiększenie etatów, jest to niezbędne. Jako porażkę można uważać długi czas oczekiwania na badania. Istnieje także mała oferta bezpośredniej pomocy tzn. terapii.
Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego ks. M. Demczuk - powiedział, że informacja dotycząca Liceum została wcześniej dostarczona /załącznik nr 7 do protokołu/. Korzystając z okazji zaprosił wszystkich do odwiedzenia szkoły. Mówca poinformował, że w tym roku uruchomione zostaną dwa stypendia opłacane przez 4 lata nauki dla uczniów wybitnie uzdolnionych. Powiedział również, że w planach mają zbudowanie internatu żeńskiego i męskiego.
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego p. W. Rutkowski - powiedział, że informacja na temat ośrodka została wcześniej przesłana /załącznik nr 8 do protokołu/.
Osoba prowadząca Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące p. M. Giżyńska - poinformowała, że informacja dotycząca działalności wieczorowego liceum została wcześniej dostarczona /załącznik nr 9 do protokołu/.
Kierownik Spraw Społecznych p. S. Kerber - powiedział, że sprawozdanie z działalności w/w wydziału została wcześniej przekazana /załącznik nr 10 do protokołu/. Przygotowane materiały to projekty uchwał na dzisiejszą sesję oraz raport o stanie oświaty w powiecie chełmińskim.

O godz. 1730 obrady opuścił radny p. M. Cecerko

Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie p. M. Konopacki - powiedział, że informacja dotycząca stanowiska bezrobocia wśród absolwentów została wcześniej dostarczona /załącznik nr 11 do protokołu/. Jest to informacja uproszczona ponieważ było zbyt mało czasu na bardziej szczegółową.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał dyrektora J. Marszałka, jak funkcjonuje Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Kolejne pytanie zadał dyrektorowi M. Potorskiemu, jakie na dzień dzisiejszy jest zainteresowanie tworzeniem filii ATR przy Zespole Szkół Rolniczych oraz do p. M. Giżyńskiej skąd rekrutuje kadrę nauczycielską i w jakiej ilości.
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych p. J. Marszałek - powiedział, że na ten rok około 19 czerwca jest zgłoszenie na 100 osobową grupę. W czerwcu, lipcu i sierpniu pomieszczenia będą wykorzystane. Dodał również, że dyrekcja pracuje nad polepszeniem standardu. W najbliższym czasie będą przeprowadzane bieżące remonty, które podniosą estetykę pomieszczeń. Schronisko doskonale spełnia swoje zadanie, należy też dodać, że w I - szym półroczu było zgłoszenie od dyrektora M. Potorskiego, że byli by chętni w trakcie roku na taką formę wypoczynku.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Grubnie p. M. Potorski - powiedział, że w ubiegłą środę na posiedzeniu senatu zostały zatwierdzone dwa wydziały ogólno-rolny oraz zarządzanie i marketing. Zainteresowanie jest dość spore. Do 10 maja będą wszystkie dokumenty potrzebne do zgłoszenia akcesu. Ilu będzie chętnych nie wiadomo, musi być przynajmniej 30 osób.
Osoba prowadząca Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące p. M. Giżyńska - powiedziała, że szkoła pracuje 3 razy w tygodniu, tylko popołudniami od godz. 1500 do 2000 w związku z tym, zatrudniani są nauczyciele, którzy w tych godzinach mają czas. Jest to 14 - tu nauczycieli, ze szkół podstawowych, liceum ogólnokształcącego, ZSZ. Są to nauczyciele, którzy pracują w pełnym wymiarze godzin w innych szkołach.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że korzystając z obecności dyrektorów chciałby rozwiać pewien mit, który pojawił się wśród nauczycieli, a mianowicie w związku z dyskusją o przeznaczeniu nadwyżki budżetowej, która wynikała miedzy innymi z subwencji oświatowej. Na oświatę w zeszłym roku powiat otrzymał 7, 608 tys zł, a wydatki wynosiły 7,836 tys zł, do oświaty dołożone było 228 tys zł z subwencji drogowej.
Wizytator Delegatury Toruńskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy p. Cz. Stawikowski - powiedział, że w imieniu pani kurator D. Kopaczewskiej chciałby podziękować za zaproszenie na obrady sesji poświęconej tak ważnemu tematowi jak oświata. Powiedział, że reforma systemu oświaty w części ponadgimnazjalnej będzie trudniejsza niż ta związana ze szkołami podstawowymi. Na podstawie znajomości szkolnictwa ponadpodstawowego powiatu chełmińskiego, powiat posiada silne potencjały, które pozwolą zrealizować wyznaczone kierunki rozwojowe. Na tle innych powiatów szkolnictwo w powiecie chełmińskim było i jest wyróżniające się. Doświadczenia innowacyjne, wdrażanie nowych rozwiązań wyprzedzające główną reformę dzięki tym działaniom środowisko oświatowe powiatu chełmińskiego jest przygotowane dobrze do najtrudniejszych działań. Pojawianie się nowych typów szkół i nowych programów wdrożeniowych wszystko to świadczy o wyprzedzeniu reformy. Krytyczne punkty związane z reformą:
- reorganizacja sieci szkół (musi wychodzić poza granice powiatu),
- ustalenie proporcji,
- ministerstwo zakłada, że reforma nie uda się jeżeli szkoły nie będą posiadały rozporządzeń o nadzorze,
- będzie się dążyć do tego, aby był powszechny system akredytacji, certyfikacji, ilość podmiotów prowadzących działalność oświatową będzie rosła, problem zapewnienia jakości usług świadczonych przez te podmioty,
- kształcenie ustawiczne, kształcenie dorosłych,
- kształcenie praktyczne, którego nie można w pełni rozstrzygnąć, za mało jest informacji; jak będą finansowane, itd.,
- problem nauczycieli, trzeba opracować system doskonalenia nauczycieli, doradztwa.
Powiedział, że w imieniu pani kurator i swoim własnym życzy dalszych sukcesów w dziedzinie oświaty.

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godz. 1750 do godz. 1810.

O godz. 1750 obrady opuściła radna p. M. Budnik - Szymoniuk.

Do punktu 9.
Sprawa przyjęcia raportu Zarządu Powiatu o wypełnieniu zadań oświatowych i warunkach funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat chełmiński.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 7 /załącznik nr 12 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że od 6 kwietnia 2000 r. doszedł cały szereg obowiązków określonych na stronie nr 3 raportu. Cały materiał ma charakter informacyjny i może stać się podstawą do wyciągnięcia pewnych wniosków związanych z długofalowym prowadzeniem placówek oświatowych w kontekście reformy, jak też z pewnymi wskazaniami na najbliższe lata.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie p. M. Jakubowska - odczytała opinię do w/w projektu uchwały /załącznik nr 13 do protokołu/. Równocześnie zaproponowała radnym współpracę w przygotowywaniu założeń i kierunków.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z brakiem uwag oraz negatywnych opinii Rada Powiatu w Chełmnie przyjęła w/w raport zarządu.

Do punktu 10.
Sprawa przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 1999 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 1 /załącznik nr 14 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na tendencję jaką wykazuje wykonanie budżetu. Na dobrym poziomie można ocenić wykonanie dochodów i wydatków 99,8% i 99,2 %. Przejawia się dość niekorzystna sytuacja w której dochody własne stanowiły tylko 4 % całego budżetu powiatu, 96 % były to pieniądze w formie dotacji, subwencji. 58% środków przekazywanych powiatowi to dotacje, nie sprzyja to racjonalnej gospodarce. Do tej pory istniały źródła finansowania pozabudżetowego. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że te źródła nie mogą funkcjonować - zwłaszcza w kontekście inspekcji weterynaryjnej, czy inspekcji sanitarnej. Wydatki - główne różnice widać było na transporcie, jest to częściowe nie wykonanie prac związanych z dokumentacją drogi Żygląd - Unisław, środki zostały przeniesione na ten rok. Mówca powiedział, że cele inwestycyjne udało się osiągnąć.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu / załącznik nr 15 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. A. Wiśniewski - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 16 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie / załącznik nr 17 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki w zastępstwie Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. M. Cecerko - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 18 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej p. P. Piekarski - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 19 do protokołu/.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - odczytała opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 20 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych p. M. Jabłoński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 21 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa p. S. Bojanowski - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie / załącznik nr 22 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p. J. Kubacki - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie / załącznik nr 23 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVI/65/2000 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 1999 r. /załącznik nr 24 do protokołu/.

Do punktu 11.
Sprawa udzielenia absolutorium zarządowi Powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że projekt uchwały znajduje się na druku nr 2 /załącznik nr 25 do protokołu/. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie wniosku.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. A. Wiśniewski - odczytał wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 26 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - odczytał wniosek składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 27 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVI/66/2000 w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Powiatu chełmińskiego /załącznik nr 28 do protokołu/.

Do punktu 12.
Sprawa nadania Statutu Gimnazjum Specjalnemu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że projekt uchwały znajduje się na druku nr 3 /załącznik nr 29 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że ustawa o systemie oświaty zobowiązuje organ prowadzący do nadania każdej szkole pierwszego statutu. Uchwałą z dnia 24 marca zostało powołane Gimnazjum Specjalne w Chełmnie, nie było możliwe nadanie statutu tej jednostce z uwagi na brak odpowiednich aktów wykonawczych określających statuty gimnazjów tego rodzaju. Z chwilą pojawienia się tego aktu możliwe stało się przedstawienie statutu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że projekt ten jest zgodny z przepisami prawa oświatowego co pisemnie oświadczyła pani kurator województwa kujawsko - pomorskiego.
Przewodnicząca Komisji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - odczytała opinie w w/w sprawie /załącznik nr 30 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał projekt w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVI/67/2000 w sprawie nadania Statutu Gimnazjum Specjalnemu w Chełmnie /załącznik nr 31 do protokołu/.

Do punktu 13.
Sprawa ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 4 /załącznik nr 32 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w imieniu zarządu chciałby zgłosić autopoprawkę dotyczącą § 5 "uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 roku" wiąże się to z art. 42 ust. 7 pkt.3, który obliguje organy prowadzące szkoły lub placówki do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych nauczycieli, którzy nie są wymienieni w Karcie Nauczyciela. Zarząd zaproponował zwiększenie obowiązkowego wymiaru godzin dla psychologów, pedagogów, logopedów oraz innych specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne do 20,5 godzin. Zmiana ta jest zgodna z prawem i rozwiąże istniejące problemy.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - odczytała opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 33 do protokołu/. Wyjaśniła, że opinia komisji jest negatywna ponieważ dotyczy tylko niezgodności na propozycję zarządu jeżeli chodzi o pedagogów i psychologów z którymi nie zgadza się komisja. Powiat jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe nie ma wpływu na pensum nauczycieli i pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w poradni. Powiat może zmienić pensum tylko pedagogom, psychologom bądź logopedom zatrudnionym w szkołach.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zaproponował głosowanie nad wnioskiem Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Za przyjęciem głosowało 17 radnych przy 2 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek komisji został przyjęty przez Radę Powiatu większością głosów.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że w Karcie Nauczyciela jest kilka artykułów, które można wykorzystać przez radę aby podnieść pozycję nauczycieli. Rada mogła by podnieść dodatek motywacyjny, stosuje się to w skali kraju od kilku lat, można by także zmniejszyć pensum nauczycielskie, nauczycielom którzy dokształcają się przy zachowaniu wynagrodzenia które obowiązuje wg Karty.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem uwag poddał projekt uchwały w w/w sprawie wraz z przyjętą poprawką pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 20 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XVI/68/2000 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela /załącznik nr 34 do protokołu/.

Do punktu 14.
Sprawa szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat chełmiński, dla których ustalony plan zajęć jest równy w poszczególnych okresach roku szkolnego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 5 /załącznik nr 35 do protokołu/. Poinformował, że opinia Kuratora Oświaty w tej sprawie jest pozytywna. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.

O godz. 18:45 obrady opuścił Radny p. S. Bojanowski.

Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że projekt ten dotyczy nauczycieli którzy w związku ze specyfiką szkoły mają różną ilość godzin w tygodniu, dotyczy to np. praktyk zawodowych, czy okresu matur. Zasady zostały takie same jak do tej pory obowiązywały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - odczytała opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 36 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał projekt w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVI/69/2000 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela /załącznik nr 37 do protokołu/.

Do punktu 15.
Sprawa szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji przez nich tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 6 /załącznik nr 38 do protokołu/. Poinformował, że opinia Kuratora Oświaty w tej sprawie jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - odczytała opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 39 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVI/70/2000 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji przez nich tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych /załącznik nr 40 do protokołu/.

Do punktu 16.
Sprawa zmiany uchwały Nr IX/37/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 8 /załącznik nr 41 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że III ustawa czyszcząca określająca kompetencje i zadania jednostek samorządu terytorialnego wprowadza zmiany dotyczące finansowania, dotowania szkół niepublicznych. Ustawa ta weszła w życie z dniem 23 lutego 2000 r. i przyniosła bardziej korzystne rozwiązania dla tych szkół. Dotacja dla szkół niepublicznych ustalana jest o wydatki bieżącego roku budżetowego. Zarząd proponuje żeby uchwała ta miała moc obowiązującą od 23 lutego 2000 r. ponieważ jest to dzień wejścia w życie ustawy i będzie to korzystniejsze dla tych szkół. Od tego momentu powinno się zrefundować warunki naliczania dotacji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 42 do protokołu/.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - odczytała opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 43 do protokołu/.
Radny p. T. Derebecki - zapytał, czy wejście tej uchwały z dniem 23 lutego powoduje dodatkowe konsekwencje finansowe i w jakiej wysokości.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - odpowiedział, że powoduje to konsekwencje finansowe, rośnie bowiem dotacja dla szkół niepublicznych o około 40 %, szczegółowo o ile wzrośnie ta dotacja będzie wiadomo po przyjęciu kolejnej korekty budżetu, ponieważ jest duża rezerwa dla placówek oświatowych, w momencie podziału jej ustalona będzie kwota dotacji dla szkół niepublicznych. Mówca powiedział, że w budżecie została zaplanowana dla szkół niepublicznych większa kwota niż przekazana. Wiąże się to z tym iż szkoły wykazały większą liczbę uczniów niż faktycznie ich jest, powoduje to oszczędności. Powiedział, że Zarząd czeka na opinię Komisji Edukacji, aby móc ustalić kwotę.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVI/71/2000 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/37/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom /załącznik nr 44 do protokołu/.

Do punktu 17.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że kolejne sesje odbędą się 17 maja i 28 czerwca. Powiedział również, że w najbliższym czasie zorganizowane zostanie spotkanie z przewodniczącymi komisji aby wypracować plan pracy rady na drugie półrocze. Poprosił również komisje, które jeszcze nie złożyły propozycji do trybu prac nad uchwałą budżetową aby dostarczyły propozycje ponieważ 4 maja zbiera się Komisja Budżetu i Finansów i będzie ostateczną wersję przygotowywała.
Wiceprzewodniczący obrad p. D. Śliwiński - powiedział, że Urząd Gminy w Papowie Biskupim był inspiratorem założenia konta dla p. A. Michalskiej, która jest ciężko chora na niewydolność nerek, zwracano się z apelem o pomoc. Podziękował Zarządowi Powiatu, który przeznaczył na ten cel 1000 zł. Powiedział, że brakuje jeszcze 5000 zł zapytał, czy ktoś z radnych zna firmę lub osoby które mogły by wesprzeć.
Radny p. W. Bińczyk - podziękował kierownikowi PUP za analizy, które przedstawił, ponieważ rzucają one światło na to jak się kształtuje bezrobocie w powiecie. Poprosił aby PUP przedstawił sprawozdanie z wykorzystania funduszy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu za rok 1999 i 4 miesiące tego roku.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że powstała Rada Programowa program "Bezpieczne Chełmno" a w "Nadwiślaninie " i Telewizji Kablowej ukazała się informacja, że powstała Rada Nadzorcza co jest nieporozumieniem.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że p. T. Derebecki decyzją Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego został wytypowany jako przedstawiciel Rady Powiatu do tej rady. Podziękował Komisji Edukacji, która włożyła wiele pracy w przygotowanie sesji.

Do punktu 18.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XVI sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Wioleta Orłowska
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki