Protokół nr XII/2000
z XV Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 9 marca 2000 r.

Sesja odbyła się w dniu 9 marca 2000 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 17:15.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 23, co stanowi 92 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawa zmiany uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 r.
9. Sprawa ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 1997 roku w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 77 poz. 482, Dz. U. Nr 5 poz. 34 z 1999 r.).
10. Sprawa zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
11. Sprawa przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie reformy ochrony zdrowia w drugim roku funkcjonowania.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XV sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych 2 radnych jestnieobecnych, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki powiedział, że chciałby wprowadzić autopoprawkę polegającą na zamianie kolejności pkt. 10 i pkt. 11 co spowoduje, że pkt. 11 - sprawa powołanie powiatowego rzecznika konsumentów stanie się pkt. 10, a pkt. 10 - sprawa zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie stanie się pkt. 11 oraz dopisać jeden punkt w oparciu o ustalenia z XIV sesji Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 1 marca 2000 r. czyli pkt. 12 - sprawa przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie reformy ochrony zdrowia w drugim roku funkcjonowania. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub chciałby zaproponować zmiany w przedstawionym projekcie porządku obrad XV sesji Rady Powiatu w Chełmnie w tym również do wniesionych autopoprawek.
Radny p. A. Wiśniewski odczytał w imieniu Komisji Rewizyjnej opinię dotyczącą wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego powołania powiatowego rzecznika konsumentów (załącznik nr 3 do protokołu).
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej.

Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych przy 2 głosach przeciwnych i 10 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził na podstawie głosowania, że pkt. 10 - projekt uchwały zawarty na druku nr 4 został wycofany z obrad XV sesji Rady Powiatu w Chełmnie.
Radny p. P. Jankowski powiedział, że w kwestii formalnej należałoby przeredagować pkt. dotyczący zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ponieważ temat powołania powiatowego rzecznika konsumentów jest już nieaktualny.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki powiedział, że uchwała będzie nieaktualna ale tylko w tej jednej kwestii -powołania powiatowego rzecznika konsumentów, reszta proponowanych zmian w Regulaminie nie uległa zmianie.
Radna p. G. Mazurkiewicz powiedziała, że ma zastrzeżenia co do sformułowania czy "stanowisko" czy "opinia" Rady Powiatu odnośnie ochrony zdrowia.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki powiedział, że "stanowisko". W związku z brakiem innych uwag poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad XV sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Za przyjęciem głosowało 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad XV sesji.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki stwierdził, że do dzisiejszej sesji nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z XIV sesji Rady Powiatu w Chełmnie i w związku z tym zaproponował jego przyjęcie przez głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z XIV sesji Rady Powiatu głosowało 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z XIV sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski powiedział, że w okresie między sesjami odbyło się 1 posiedzenie Zarządu Powiatu na którym zajmowano się tematem zagospodarowania budynku przy ulicy Dworcowej. Wynikiem końcowym było zakończone przed sesją spotkanie z Przewodniczącymi Komisji Rady Powiatu w Chełmnie mające na celu wysłuchanie opinii w tej sprawie.

Do punktu 6.
Informacja zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki zapytał czy Starosta ma coś do powiedzenia w tym punkcie.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski powiedział, że nie, ponieważ na XIV sesji Rady Powiatu w Chełmnie nie zostały podjęte żadne uchwały.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki zapytał czy Zarząd planuje podjąć działania w zakresie przystąpienia do opracowania insygniów powiatowych tzn. herbu i flagi.
Radny p. P. Piekarski powiedział, że swoją interpelacje kieruje ustnie a do kogo, powie na końcu wypowiedzi. Powiedział, że do zabrania głosu skłoniony został ukazaniem się w "Czasie Chełmna" listu jednej z mieszkanek dającego bardzo złą opinię o pionie położniczo-ginekologicznym Szpitala Powiatowego w Chełmnie. Następnie odczytał artykuł o następującej treści "Dołączam się do dyskusji w sprawie Szpitala Chełmińskiego. Proponuję panu Staroście aby zastanowił się czy dobrze zrobił zostawiając Dyrektora szpitala Marka Droszcza. Na oddziale ginekologiczno-położniczym pracuje sześciu lekarzy, a pacjentek tam leży 2-4. Wykonuje się tam 1-2 operacji miesięcznie. Kobiety z Chełmna i okolic jeżdżą leczyć się, rodzić i poddawać operacji do sąsiednich miast. Podobnie dzieje się na oddziałach chirurgicznych. Czy Dyrektor szpitala o tym nie wie? W okresie gdy doktor Gerard Łoś operował to sytuacja była odwrotna. To właśnie z tych sąsiednich miast kobiety przyjeżdżały do Chełmna. Czy na pewno właściwego ginekologa zwolnił dyrektor Droszcz? Przecież poradnie cytologiczne istnieją w naszym województwie - odsyłam do spisu Poradni Specjalistycznych a cytologia w Chełmnie dawała zyski. Opracowuje się w niej również wymazy pobierane przez prywatnych lekarzy i zapewne oni płacą szpitalowi za te usługi. Laboratorium robi je na sprzęcie, materiałach szpitalnych i w godzinach opłacanych przez szpital. Dyrektor Droszcz zostawił najmniej doświadczoną laborantkę tylko dlatego iż to córka radnego kolegi. Jestem oburzona decyzją dyrekcji - zwolnieniem doktora Łosia nie licząc się z opinią społeczeństwa". Następnie radny powiedział, że jest to kolejne wydanie "Czasu Chełmna" gdzie w tym co nie na temat położnictwa i ginekologii się pisze, dokładnie od 1 stycznia, od czasu restrukturyzacji zatrudnienia w Zespole Opieki Zdrowotnej. Oburzenie mówcy jest tym większe, że w podtekście sprawa dotyczy również jego, ponieważ jest on w tej chwili koordynatorem pionu położniczo-ginekologicznego szpitala w Chełmnie. Następnie dokonał kilku wyjaśnień. Po pierwsze w szpitalu na w/w oddziale nie pracuje sześciu lekarzy tylko ordynator i czterech lekarzy. Jeżeli chodzio pracę to ostatnia operacja, którą doktor Łoś wykonał na tym oddziale jest z datą 3 marca 1989 r. a więc minęło 11 lat od czasu ostatniej operacji przeprowadzonej przez doktora Łosia, oczywiście nie z jego winy. Przyczyną były problemy zdrowotne doktora, które zmusiły go do powstrzymania się od zabiegów. Był on dla obecnych lekarzy nauczycielem i wszystkich ich uczył operacji. Po tym jak doktor Łoś z przyczyn zdrowotnych musiał przestać operować, ciężar ten przejął na siebie ordynator doktor Jerzy Piekarski wraz ze swoimi asystentami, który tą pracę wykonywał do przejścia na emeryturę czyli do 31 grudnia 1995 r. Następnie jego asystenci pod kierownictwem mówcy przejęli jego kierunek i wizję szpitala. Jeżeli chodzi o ilość operacji to z danych za lata 1996-1999 wynika, że ilość dużych operacji i zabiegów ginekologiczno-położniczych wymagających znieczulenia ogólnego a więc pracy anestezjologa na sali operacyjnej wynosiła w poszczególnych latach:
- 1996 - 487
- 1997 - 567
- 1998 - 594
- 1999 - 650
Jak powiedział mówca liczby mówią same za siebie. Ilość pacjentek leczących się w poszczególnych latach na oddziale ginekologiczno-położniczym to:
- 1998 - 1291
- 1999 - 1350
We wszystkich sprawach tendencja wzrostowa. Żeby to udowodnić mówca przedstawił swój plan pracy, gdzie pacjentki zapisują się już na miesiąc maj i czekają na operacje, więc z tym uciekaniem pacjentek to nie prawda. Nadmienił również, że w "Czasie Chełmna" nie było żadnej nawet wzmianki o sesji Rady Powiatu poświęconej reformie ochrony zdrowia. Powiedział również, że to właśnie dzięki laborantce Pani Magdalenie Zawadzkiej, która za własne pieniądze i to za niebagatelną sumę odbyła długi staż na bazie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego u Pana doktora Hermanowskiego z cytologii, jest w pełni przygotowaną laborantką, mogącą pracować w pojedynkę w pracowni cytologicznej. Dzięki jej innowacjom i racjonalizatorskim rozwiązaniom kobiety w tej chwili zamiast czekać na badanie cytologiczne około 14 dni jak to było jeszcze kilka lat temu, czekają 2-3 dni. Jeżeli jest to konieczne lekarz a następnie pacjentka otrzymują to badanie już po jednym dniu. Nieprawdą jest również w tym liście, że na terenie działalności Kujawsko-Pomorskiej Kasy Chorych istnieje jakaś poradnia cytologiczna, nawet przy klinice. Istnieją tylko pracownie cytologiczne gdzie wykonuje się badania cytologiczne. Nie ma natomiast poradni cytologicznej. Kasa Chorych nie przewidziała istnienia takiej poradni i nie podpisała kontraktu z żadnym szpitalem ani kliniką. Następnie powiedział, że Przewodniczący Rady Społecznej ZOZ jest zorientowany, że pewne zmiany organizacyjne na niektórych oddziałach zostały już dokonane a na niektórych jeszcze trwają. Te zmiany organizacyjne w pionie ginekologiczno-położniczym pozwoliły na wypracowanie przez ten pion zysku dla szpitala w samym miesiącu styczniu rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, po opłaceniu wszystkich kosztów bezpośrednich i pośrednich. Choćby to powinno usprawiedliwić poruszenie i zbulwersowanie pracowników szpitala faktem drukowania takich listów praktycznie w każdym wydaniu "Czasu Chełmna". Mówca powiedział, że rozumie, iż zespół redakcyjny może zasłonić się prawem prasowym. Ludzie piszą prasa ma prawo to społeczeństwu udostępnić. Mówca apeluje jednak do prasy o trochę ludzkiej przyzwoitości i chociaż namiastkę etyki, która powinna być jej znana. Co tydzień czytelnicy "Czasu Chełmna" dostają niepokojące informacje, że źle dzieje się w pionie ginekologiczno-położniczym. Prasa cały czas drukuje listy, w których nie ma zdania prawdy i nie pofatyguje się nawet aby sprawdzić dostarczone informacje u źródeł. Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Rady Społecznej ZOZ aby przy najbliższym posiedzeniu przeanalizował pracę pionu ginekologiczno-położniczego Szpitala Powiatowego w Chełmnie i aby napisał autoryzowane oświadczenie do prasy. Jak powiedział takie artykuły to ubliżanie zawodowi ginekologa.
Radny p. M. Cecerko zapytał czy wyjaśnieniem tej sprawy powinna zająć się Rada Społeczna ZOZ, czy nie było by lepiej gdyby zajął się nią Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
Radny p. P. Piekarski powiedział, że dyrektor przygotowuje duże wyjaśnienie i na pewno ukaże się w prasie.
Radny p. M. Cecerko powiedział, że problem prasy lokalnej jest szerszy. Bardzo często można spotkać się z nierzetelnością, z opisywaniem niesprawdzonych informacji, itd. Zaznaczył, że Przewodniczący Rady Powiatu w Chełmnie powinien porozmawiać o tym z szefami gazet.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki powiedział, że osobiście sądzi, że prasa jest przychylna powiatowi. Jak powiedział mówca są od czasu do czasu jakieś wpadki ale jak na razie tendencyjności się nie dopatruje.

Do punktu 8.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 1 (załącznik nr 4 do protokołu). Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski powiedział, że projekt uchwały związany jest z nadwyżką budżetową oraz problemem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które udało się pozyskać. Zarząd uważa, że konieczne było by wprowadzenie ich do budżetu, w tych kwotach które zostały uzyskane. Następnie mówca powiedział, że aby wszystko było bardziej czytelne omówi po kolei załączniki do projektu uchwały w w/w sprawie. Załącznik nr 1 dotyczy zmian w planie dochodów i związany jest z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zalesienie powiatu chełmińskiego w wysokości 7,5 tyś. zł. Dotacja ta umożliwi zalesienie większej ilości terenu niż wynikało by z dotacji uzyskanej od Wojewody w wysokości 5 tys. zł. Razem na zalesianie przeznaczona jest kwota 12,5 tys. zł. Istnieje prawdopodobieństwo, że i tak nie będzie ona wystarczająca na zaspokojenie wszystkich potrzeb na terenie powiatu, gdyż zainteresowanie zalesieniami jest dosyć spore. W przypadku wydania wszystkich środków Starostwo będzie starało się o ponowne ich zwiększenie. Kolejne dwie pozycje zwiększenia i zmniejszenia związane są z również z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zmianę systemu ogrzewania w Szkole Specjalnej w Chełmnie. Kwota 129 990 zł bierze się z kwoty przyznanej Starostwu przez Fundusz, natomiast 173 109 zł. jest to kwota, o którą wnioskowano. Jest to po prostu korekta. Jak powiedział mówca ma nadzieję, że otrzymane środki i tak będą wystarczające, ponieważ Zarząd poczynił pewne kroki w ramach opracowywania dokumentacji w celu zmniejszenia kosztów tej inwestycji. Łączne koszty nie powinny być takie jak wcześniej przewidywane ale mniejsze. Trzeci punkt 10 tys. zł jest to zwiększenie wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, głównie wpływów z komunikacji. Biorąc pod uwagę budżet Zarząd szacuje, że będą one o tyle większe z uwagi na dotychczasowe wpływy, a także rozpoczętą w tym roku wymianę praw jazdy. Ostatnia pozycja to odsetki bankowe 20 tys. zł. Zarząd szacuje, że będą one o tyle w bieżącym roku większe. Załącznik nr 2 to jest zmiana w planie wydatków budżetowych. Jako pierwsza umieszczona jest tu dotacja na zalesienie, którą Starostwo uzyskało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7,5 tys. zł. Druga pozycja to są drogi publiczne powiatowe. Jest to zwrot pieniędzy nie wydanych w ubiegłym roku pochodzących z nadwyżki budżetowej, ale z nie wydania ich na drogi i przeniesienie ich do budżetu tegorocznego. Tych środków jest trochę więcej. 39 tys. zł to jest to, co nie zostało wydane na dokumentację drogi Żygląd-Unisław. Poza tym 40 tys. zł nie zostało wydane w usługach materialnych-to jest dotacja od Gminy Lisewo na tą wspólnie realizowaną drogę. W związku z wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych o zwiększenie środków na wycinkę poboczy Zarząd proponuje zwiększyć wnioskowane przez w/w Komisję środki jeszcze o 12 794 zł, i łącznie 91 794 zł z zeszłorocznej nadwyżki budżetowej przeznaczyć w tym roku na drogi. Następne zmniejszenie i zwiększenie wiąże się z inwestycją w Szkole Specjalnej, ze zmianą paragrafu, na który uzyskaliśmy tą dotację. 35 097 zł. to są kwoty jakie zostały wymuszone od Starostwa Powiatowego w Chełmnie przez Zarząd Miasta Bydgoszczy i Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy. Następnie mówca powiedział, że w Szkole Zawodowej w Chełmnie jest tak, że w klasach wielozawodowych nie ma możliwości praktycznej nauki zawodu. Zajęcia praktyczne muszą być odbywane poza Chełmnem. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego finansowany jest w drodze dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zarząd Miasta Bydgoszczy twierdzi, że jest ona niewystarczająca i dlatego przymusił wszystkie powiaty województwa kujawsko-pomorskiego, które korzystają z działalności tego Ośrodka do dofinansowania jego działalności. Zapłacenie tej kwoty jest konieczne aby uczniowie powiatu chełmińskiego mogli korzystać z szkolenia w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy. Jak powiedział mówca jest to chyba błąd związany z reformą ponieważ przekazano jednemu powiatowi prowadzenie zadania, które jest związane dokładnie z wszystkimi powiatami. Zdaniem mówcy powinno być to przekazane na poziom województwa. Sytuacja jest jednak taka jaka jest i gdyby te 35 097 zł nie zostało przekazane to uczniowie powiatu chełmińskiego nie mogli by uzyskać tytułów końcowych w szkole zawodowej. Zarząd zastanawia się nad powołaniem we współpracy z sąsiednimi powiatami Ośrodka Doskonalenia Zawodowego aby te pieniądze nie uciekały poza teren powiatu chełmińskiego. Ostatnia rzecz inwestycje to jest zakup samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego. Uzasadnienie tej decyzji przedstawione zostało na piśmie. Z tych dwóch zmian wynikają pozostałe załączniki jak załącznik nr 3 związany z inwestycjami i kwotami inwestycyjnymi. Jest tu zwiększenie kwot na budowę drogi Żygląd-Unisław oraz na zakup samochodu. Załącznik nr 4 związany jest z źródłami finansowanie niedoborów gdzie następuje zmniejszenie potrzebnego Starostwu kredytu i pożyczki. Załącznik nr 5 przewiduje prognozowaną spłatę kredytów i pożyczek np. na kotłownię w LO pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast kredyt związany jest z tegorocznym niedoborem budżetowym, który jeszcze pozostaje.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński odczytał opinię do w/w projektu uchwały (załącznik nr 5 do protokołu).
Przewodniczący obrad p. L. Płocki w związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 22 radnych przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XV/61/2000 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok (załącznik nr 6 do protokołu).

Do punktu 9.
Sprawa ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 1997 roku w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 77 poz. 482, Dz. U. Nr 5 poz. 34 z 1999 r.).
Przewodniczący obrad p. L. Płocki przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 2 (załącznik nr 7 do protokołu). Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski powiedział, że taka uchwała podjęta została w 1999 roku i ustalała ona jednolite najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz stawki punktowe dla wszystkich ówcześnie podległych Starostwu Powiatowemu w Chełmnie jednostek organizacyjnych. W chwili obecnej jednostek tych jest już więcej. Doszło bowiem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zarząd Dróg. Uchwała taka będzie musiała być podejmowana przez Radę Powiatu w Chełmnie corocznie gdyż wiąże się ona z korektami płacowymi dla pracowników administracji i obsługi w tych jednostkach. Zarząd proponuje najniższe wynagrodzenie w kwocie 480 zł, natomiast wartości jednego punktu zostały zgodnie z rozporządzeniem zaproponowane przez Dyrektorów tych jednostek. Rozbieżności pomiędzy nimi wiążą się z tym, że niektórzy zachowali premie regulaminowe, inni włączyli je do wynagrodzenia zasadniczego. Uchwała ta nie wywoła skutków finansowych nie przewidzianych w budżecie. Skutki finansowe związane z tą uchwałą zostały w budżecie powiatu na rok 2000 przewidziane w ramach przewidzianych na ten rok podwyżek. Dyrektorzy byli autorami tej uchwały, Zarząd czuwał tylko aby została zachowana dyscyplina budżetowa.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński odczytał opinię do w/w projektu uchwały (załącznik nr 8 do protokołu).
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chełmnie p. P. Piekarski odczytał opinię do w/w projektu uchwały (załącznik nr 9 do protokołu).
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie p. M. Jakubowska odczytała opinię do w/w projektu uchwały (załącznik nr 10 do protokołu).
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu w Chełmnie p. M. Jabłoński odczytał opinię do w/w projektu uchwały (załącznik nr 11 do protokołu).
Przewodniczący obrad p. L. Płocki w związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/62/2000 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 1997 roku w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 77 poz. 482, Dz. U. Nr 5 poz. 34 z 1999 r.). (załącznik nr 12 do protokołu).

Do punktu 10.
Sprawa zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 3 (załącznik nr 13 do protokołu). Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski powiedział, że trzeba wnieść autopoprawkę polegającą na wykreśleniu z projektu uchwały pkt. 3 związanego z powiatowym rzecznikiem konsumenta, który nie zostanie na dzisiejszej sesji powołany. Z zakresu obowiązków Wydziału Spraw Społecznych nie można zabrać spraw z związanych z ochroną konsumenta ponieważ powstanie wtedy luka prawna i już nikt nie będzie się tego typu sprawami zajmował. Wiąże się to również ze zmianą całej następnej numeracji ale jest to kwestia techniczna. Jeżeli chodzi o zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego to związane one są z następującymi zagadnieniami:
- zwiększa się zakres zadań Wicestarosty Chełmińskiego. Związane jest to z przejęciem Powiatowego Urzędu Pracy i Inspekcji Sanitarnej, które przechodzą pod bezpośredni nadzór Starosty Chełmińskiego. Jak powiedział mówca chce on odciążyć trochę siebie i przekazać część zadań Wicestaroście takich jak: Dom Dziecka w Chełmnie, Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu, Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
- ze zmianą nazewnictwa ponieważ nie ma już Jednostki Liniowej Dróg Powiatowych, jest natomiast Powiatowy Zarząd Dróg i Wydział Geodezji i Administracji Budowlanej.
- sprawy finansowe związane ze szkołami przechodzą z Wydziału Spraw Społecznych do Wydziały Finansowego. Następuje również skreślenie z WSS punktów tego dotyczących.
- sprawy związane z komunikacją w sensie zarządzania ruchem. W związku z powołaniem Powiatowego Zarządu Dróg przekazano im zadania z tego zakresu.
- pkt. 7 i 8 związany jest z powołaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i przejściem części zadań do tego Centrum oraz dodaniem dodatkowych punktów związanych z zadaniami realizowanymi przez Starostwo w zakresie zarządzania kryzysowego tzn. współpracy z tymże Centrum.
- pkt. 9 wiąże się z powołaniem podinspektora ds. rolnictwa i gospodarki wodnej i z ustaleniem dla niego zadań w zakresie rolnictwa.
- pkt. 10 według tej starej numeracji związany jest z powołaniem inspektora ds. m.in. obsługi funduszy pomocowych i dodanie tego do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych.
Przewodniczący Komisji Statutowej Rady Powiatu w Chełmnie p. P. Jankowski odczytał opinię do w/w projektu uchwały (załącznik nr 14 do protokołu).
Przewodniczący obrad p. L. Płocki w związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/63/2000 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie (załącznik nr 15 do protokołu).

Do punktu 11.
Sprawa przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie reformy ochrony zdrowia w drugim roku funkcjonowania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 5 (załącznik nr 16 do protokołu).
Radny p. M. Cecerko zawnioskował o przerwę.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę od godz. 15:55 do godz. 16:05.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki poprosił o wprowadzenie to tematu p. P. Piekarskiego Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chełmnie, która to zajmowała się przygotowaniem w/w stanowiska.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chełmnie p. P. Piekarski powiedział, że Komisja na prośbę Przewodniczącego Rady przygotowała stanowisko dot. reformy ochrony zdrowia w drugim roku funkcjonowania (stanowisko jest załącznikiem do projektu uchwały zawartego na druku nr 5).
Przewodniczący obrad p. L. Płocki prosił, aby Komisja rejestrowała wszelkie uwagi oraz zaproponowane poprawki i na końcu przedstawiła Radzie Powiatu ostateczną wersję stanowiska.
Radna p. G. Mazurkiewicz powiedziała, że stan służby zdrowia zarówno na terenie powiatu chełmińskiego jak i na terenie całego kraju uzależniony jest od sposobu wdrażania reformy oraz od wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, dlatego też proponuje aby ostatni akapit tego stanowiska w wersji zmienionej umieścić jako drugi akapit stanowiska i brzmiał by on następująco: "Stwierdzamy, że przede wszystkim sposób wdrażania reformy oraz wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne są przyczyną obniżenia jakości świadczeń i zmniejszenia dostępności usług medycznych". Natomiast w akapicie trzecim mówczyni zaproponowała zmianę polegającą na dodaniu słowa "również" po słowie "upatrywano".
Radny p. P. Piekarski powiedział, że jeżeli chodzi o wystąpienie radnej p. G. Mazurkiewicz to proponuje jej sugestie przyjąć jako autopoprawkę Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, której jest ona członkiem. Mówca proponuje w ostatnim akapicie skreślić słowa "należy też nadmienić" i zamiast nich napisać słowo "stwierdzamy". Ostateczna wersja tego akapitu będzie brzmiała: "Stwierdzamy, że sposób wdrażania reformy oraz wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne są przede wszystkim przyczyną obniżenia jakości świadczeń i zmniejszenia dostępności usług medycznych". Umieszczony on zostanie jako pierwszy akapit po zdaniu wprowadzenia.
Radny p. M. Jabłoński zapytał na czym ma polegać realizacja tej uchwały przez Zarząd Powiatu i do kogo ta uchwała zostanie wystosowana.
Radny p. W. Bińczyk powiedział, że chciałby zaproponować pewne zmiany do dwóch myślników tego stanowiska. W pierwszym myślniku zaproponował wykreślenie słowa "docelowo" i słowa "na bazie procedur" i brzmiałby on następująco: "ścisłej analizy kosztów". Miało by to o tyle znaczenie, że dotyczyło by wszystkich kosztów a nie tylko kosztów opartych na procedurach medycznych. Druga zmiana to wykreślenie w przedostatnim myślniku słów "w tym szpital".
Przewodniczący obrad p. L. Płocki odpowiadając radnemu p. M. Jabłońskiemu powiedział, że zdecydowano się na wpisanie, iż uchwałę do wykonania powierza się Zarządowi Powiatu ponieważ to stanowisko razem z uchwałą zostanie komuś odpowiedzialnemu za ochronę zdrowia wysłane np. Kasie Chorych. Jak powiedział ma on nadzieję, że zostanie na tej sesji uzgodnione komu kopie tego stanowiska zostaną przesłane. Realizacja uchwały przez Zarząd polegałaby na rozesłaniu przez niego tego stanowiska do podmiotów przez Radę wyznaczonych.
Radny p. M. Cecerko powiedział, że popiera wniosek radnego p. W. Bińczyka i zaproponował aby w pierwszym myślników dopisać "bieżącej" i ścisłej analizy kosztów. Powiedział również, że zapis dotyczący Rady Społecznej gdzie mówi się o kreowaniu wizerunku szpitala jest zbyt skromny. Powinno się napisać o większych oczekiwaniach względem Rady Społecznej niż tylko kreowanie wizerunku szpitala. Jest ona bowiem zgodnie z ustawą organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu, która jest jej organem założycielskim oraz organem doradczym Kierownika ZOZ-u. Jak powiedział mówca warto było by położyć na te dwie funkcje większy nacisk, ponieważ z obecnego zapisu można wywnioskować, że wizerunek szpitala jest priorytetem pracy tej Rady. Następnie powiedział, że zmiana dotycząca przeniesienia tego ostatniego akapitu jest na pierwszy rzut oka mało istotna ale kładzie ona nacisk na całkiem inne rzeczy, wskazuje kto ma być czytelnikiem tej uchwały. Akapit ten jest narzekaniem na instytucję wprowadzającą reformę. Instytucją tą jest Sejm i Rząd. Natomiast wszystko z wyjątkiem jednego punktu z tych działań, które proponowane są w stanowisku skierowane są do osób zarządzających szpitalem czyli do kierownika, Rady Społecznej ZOZ oraz do Zarządu. Umieszczenie tego akapitu na początku stanowiska zmienia całkowicie jego wymowę. Jak powiedział mówca jego zdaniem reforma ochrony zdrowia jest zła ale wymusza ona pewne działania w zakresie racjonalizacji kosztów. Mówca powiedział o tych działaniach ponieważ według niego część z podejmowanych działań nie prowadzi do obniżenia jakości świadczonych usług.
Radny p. P. Piekarski powiedział, że zgadza się z radnym p. W. Bińczykiem odnośnie skreślenia słów "w tym szpital". Wyjaśnił dlaczego w pierwszym myślniku użyte zostało słowo "docelowo". Jak powiedział mówca w ZOZ-ie program wdrażania procedur jest już zakończony. Jest to sprawa bardzo ciężka, ponieważ w służbie zdrowia bardzo ciężko jest zaszufladkować zdrowie i procedurę leczenia człowieka, ponieważ każdego pacjenta leczy się w inny sposób. Napisano docelowo ponieważ jest to najprostszy sposób obliczania kosztów. Komisja uważa, że taka droga powinna być ale trudno powiedzieć, żeby było to za rok czy dwa ponieważ jest to proces bardzo złożony i długotrwały.
Radna p. M. Budnik powiedziała, że procedury pielęgniarskie prowadziła w zasadzie 4 lata. Zakończone to zostało w zeszłym roku przed konkursem ofert w Kasie Chorych. W programie komputerowym samych procedur medycznych, które należałoby opisać, tylko chirurgicznych jest około 2,5 tysiąca. Nie wszystkie rzeczy wykonuje się w chełmińskim szpitalu, niemniej jednak około połowę procedur wykonuje się. Nie da się tego tak z dnia na dzień opracować. Każda procedura może mieć kilka wariantów i każda może mieć inną wycenę. Trudne jest także opracowanie w danej jednostce metody wyceny danej procedury. Jest to regulowane rozporządzeniem i można się do tego dostosować a nawet trzeba. Niemniej jednak jest to proces długotrwały. Dla samych procedur pielęgniarskich trwało to od pierwszych kroków 4 lata, z dużym naciskiem na ścisłe działanie trwało to osiem miesięcy. Na opracowanie kilku tysięcy procedur będzie trzeba jeszcze więcej czasu.
Radny p. T. Derebecki powiedział, że w stanowisku zapis o kreowaniu szpitala jest zdaniem mówcy zbyt delikatnie ujęty. W związku z tym, że w ZOZ-ie w Chełmnie toczy się proces reorganizacji, przemian mówca zaproponował następujący zapis tego akapitu: "Istotny jest również bardziej aktywny udział Rady Społecznej ZOZ-u w procesie restrukturyzacji Szpitala Powiatowego".
Radny p. P. Piekarski powiedział, że w proponowanym przez przedmówcę zdaniu zamiast słów "istotny jest" Komisja napisze "oczekujemy". Po całej dyskusji Komisja poprosi o kilka minut przerwy aby ujednolicić tekst stanowiska. Następnie powiedział, że po tym co powiedział radny p. M. Cecerko ten akapit, który miał być przeniesiony na początek pozostanie jednak na swoim miejscu.
Radna p. G. Mazurkiewicz powiedziała, że odnośnie wypowiedzi radnego p. M. Cecerko chciałaby wytłumaczyć, że celowo chciała przenieść w/w akapit na początek stanowiska, aby przejść od ogółu do szczegółu czyli od ogólnej sytuacji w kraju w służbie zdrowia, która jest znana wszystkim. Jest ona negatywnie dobierana zarówno przez ogół społeczeństwa jak i przez fachowców. Parlamentarzyści mają podjąć sprawę ochrony zdrowia i wnieść zmiany dotyczące reformy, ponieważ ona nie jest wprowadzona tak jak powinna. Dlatego mówczyni uważa, że ani powiat ani gmina nie może brać na siebie wszystkiego co się ze służbą zdrowia wydarzyło. To co zależało od parlamentarzystów i od Sejmu powinno być załatwione u góry.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki powiedział, ze chciałby aby radni zastanowili się komu tą uchwałę można by przesłać.
Radny p. M. Cecerko powiedział, że całokształt stanowiska ocenia pozytywnie. Punkt mówiący o przemianach własnościowych, czyli zmiana statusu prawnego należy do właściwości Rady Powiatu. Powinna skupić się na tym Rada lub Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, przemyśleć pewne rzeczy i zastanowić się czy w strukturze własnościowej nie należało by przeprowadzić jakiejś głębszej restrukturyzacji. Nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Społecznej ZOZ z XIV sesji, w której wspomniał o składzie w/w Rady, który z jednej strony jest bardzo szeroki a z drugiej strony może powstać tam konflikt interesów. Powiedział, że Rada Powiatu powinna w najbliższych miesiącach wrócić do tematu składu Rady Społecznej. Powinien jednak zaproponować to Przewodniczący w/w Rady, ponieważ to on nią kieruje.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski powiedział, że trzeba zwrócić uwagę na to stanowisko przy analizie tego do kogo je rozesłać. Prawdę powiedziawszy wszystko to co jest wymienione od myślników to nie są postulaty, które można do kogoś wysłać, ponieważ to są postulaty skierowane do ZOZ-u, Rady Powiatu, Zarządu Powiatu. Jeżeli np. napiszemy do Ministra czy do Sejmu żeby docelowo była ścisła analiza kosztów na bazie procedur to odpiszą nam abyśmy to robili bo to należy do naszych obowiązków. Jeżeli Rada będzie chciała przygotować coś do wysłania wyższemu szczeblowi to na pewno nie to stanowisko, bo z tego nadawały by się może dwa zdania dotyczące niedostatków finansowych i wysokości składek reszta jest tak naprawdę do wykonania na dole. I to jest po części odpowiedź dlaczego Zarząd ma wykonywać tą uchwałę, ponieważ jest tu kilka rzeczy do wykonywania. Oczywiście ta ścisła analiza kosztów czy podnoszenie standardu usług medycznych nastąpi z dnia na dzień, ale należy pamiętać, że Rada Powiatu wyznacza pewną politykę działania w powiecie. Jeżeli Rada przegłosuje to stanowisko gdzie jest mowa np. o przemianach własnościowych to będzie to przepustka dla Zarządu aby mocniej się tym tematem zająć. Stanowisko to ma dużą rangę i trzeba je w całości przeanalizować. 80% zagadnień skierowana jest do ZOZ-u, natomiast pozostałe 20% skierowane jest do Rady i Zarządu Powiatu. Trzeba więc mieć świadomość, że tym stanowiskiem wytyczane są pewne kierunki polityki ochrony zdrowia na przyszłość.
Radny p. M. Misiaszek powiedział, że pismo powinno być wysłane ale nie w takiej treści, pismo, które wyrażałoby niezadowolenie Rady z istniejącej sytuacji czyli np. z niedofinansowania tego szpitala.
Radny p. W. Bińczyk powiedział, że należało by część tego stanowiska wysłać gdzieś na zewnątrz po to żeby zaznaczyć to co myślimy o tej reformie jeżeli Rada podjęła trud analizy tego. Zaproponował aby z tego stanowiska będącego załącznikiem do uchwały zrobić dwa załączniki albo dwie uchwały. W jednej zobowiązać Zarząd do przekazania tego do czynników decydujących o kształcie reformy a drugie zostawić w tej formie, że do zrealizowania przez Zarząd to co Starosta Chełmiński powiedział, że jest przez Zarząd do zrealizowania.
Radny p. P. Piekarski powiedział, że jest to stanowisko Rady takie robocze dla powiatu chełmińskiego, mówiące jakie kierunki może samorząd obrać, na jakie kłaść nacisk. Powiedział, że dla Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej ważniejsze jest aby na dzisiejszej sesji przyjęcie takiego stanowiska roboczego niż takiego stanowiska ogólnego, które i tak pewnie nie odniesie skutku, ponieważ już nie raz stanowiska samorządów terytorialnych były wysyłane do wyższego szczebla i nie odniosły żadnych rezultatów. Zaproponował aby przyjąć to stanowisko robocze, natomiast krótkie kurtuazyjne i oficjalne stanowisko co samorząd powiatu chełmińskiego myśli o reformie i sposobie jej wprowadzania w celu wysłania gdzieś wyżej zostanie przygotowane przez Komisję na następną sesję.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki zapytał, czy Komisja, jednolity wspólnie uzgodniony tekst mogłaby już przedstawić.
Radny p. P. Piekarski powiedział, że chciałby poprosić o kilka minut przerwy aby opracować tekst jednolity stanowiska i przedstawić go Radzie.
Przewodniczący obrad ogłosił 15 min. przerwy od godz. 1635 do godz. 1650.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki poprosił Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chełmnie o przedstawienie jednolitego tekstu stanowiska.
Radny p. P. Piekarski odczytał jednolity tekst stanowiska (załącznik do Uchwały Nr XV/64/2000 Rady Powiatu w Chełmnie).
Radny p. M. Cecerko powiedział, że Komisja nie uwzględniła propozycji mówcy oraz radnego p. W. Bińczyka, być może dlatego, że nie została zrozumiana. Powiedział, że żadna analiza na bazie procedur nie da odpowiedzi na pytanie czy np. zatrudniać telefonistki czy nie. Nam dwóm chodziło o analizę kosztów w układzie rodzajowym i na bazie procedur w ZOZ-ie.
Radna p. M. Budnik-Szymoniuk zaproponowała aby to zdanie brzmiało następująco: "ścisłej analizy kosztów w tym na bazie procedur".
Radny p. P. Piekarski zaproponował aby podpunkt zaproponowany przez przedmówczynię wprowadzić jako autopoprawkę Komisji.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki w związku z brakiem innych pytań poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/64/2000 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie reformy ochrony zdrowia w drugim roku funkcjonowania (załącznik nr 17 do protokołu).

Do punktu 12.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki powiedział, że do końca marca radni mają czas aby złożyć oświadczenie majątkowe. Radnym, którzy nie dostarczą oświadczeń do tego czasu nie zostanie wypłacona dieta. Poinformował także, że następna sesja planowana jest na 26 kwietnia 2000 r. Będzie to sesja poświęcona reformie oświatowej oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi będzie miała charakter absolutoryjny. Poprosił Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie aby współpracowała z Panem Kerberem w zakresie tej części sesji, która poświęcona będzie oświacie, natomiast Komisję Rewizyjną o skontaktowanie się ze Skarbnikiem Powiatu Panią Beatą Cecerko i uzgodnienie sobie terminów spotkań, ponieważ w zakresie absolutorium Komisja będzie miała sporo obowiązków.
Radny p. M. Misiaszek zawnioskował aby Zarząd wspólnie z Komisją Rolnictwa lub sam Zarząd przy pomocy Rejonowego Zespołu Doradztwa Rolniczego i firm wypracował punkty zakresu obowiązków osoby zajmującej się rolnictwem aby mogła coś więcej zrobić dla rolników. Powiedział, że nie zgłaszał swoich uwag wcześniej ponieważ wymaga to dłuższego dopracowania i nie można podejmować pochopnie decyzji. Niemniej jednak pomoc dla rolników ze strony pracownika Starostwa mogłaby być większa np. przy kreowaniu działań czy udzielaniu pomocy prawnej przy tworzeniu czy funkcjonowaniu grup producentów rolnych. W innych powiatach są osoby współpracujące z tymi grupami i na terenie powiatu chełmińskiego też powinna. Osoba ta powinna starać się pomóc rolnikom w szukaniu środków z poza budżetu. Zaproponował aby Zarząd i Komisja wspólnie wypracowali zakres obowiązków dla tej osoby.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski powiedział, że na następnej sesji także będzie zmieniany budżet. Związane jest to z większymi pieniędzmi jakie Starostwo otrzymało. Zmiany te nie zostały postawione na XV sesji ponieważ nie wszystkie sumy są jasne. Powiat dostał większe środki na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych w tym 70 tys. zł. na mapę cyfrową. Udało się uzyskać dotację w wysokości 110 tys. zł. na inwestycje w oświacie, na dwie kotłownie w LO i SOSW. Pomniejszy to koszty Starostwa i dzięki temu będzie można przeznaczyć je na inne cele. Zwiększyła się także dotacja dla Domu Pomocy Społecznej. W bardzo mocny sposób została zwiększona subwencja oświatowa o około 1 mln zł w stosunku do projektu jednak są tam pewne pomyłki, ponieważ ujęte jest tam LO w Unisławiu, Szkoła Muzyczna. To zwiększenie na pewno będzie, ale nie w takim zakresie. Nie jest to w żaden sposób związane z działaniami Starostwa, ponieważ nigdy nie twierdziło ono, że LO w Unisławiu należy do niego. Nie wiadomo na jakiej podstawie Ministerstwo Edukacji Narodowej w ostatecznej kwocie subwencji oświatowej ujęło te dwie placówki ponieważ w pierwotnej nie były one ujęte. Łącznie dodatkowo powiat otrzyma około 1mln zł. na swoje wydatki.

Do punktu 13.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XV sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki