Protokół nr XI/99
z XIV Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 1 marca 2000 r.

Sesja odbyła się w dniu 1 marca 2000 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 18:15.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 25, co stanowi 100 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Reforma ochrony zdrowia w drugim roku funkcjonowania.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XIV sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych wszyscy są obecni, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub chciałby zaproponować zmiany w przedstawionym projekcie porządku obrad XIV sesji Rady Powiatu w Chełmnie. W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Za przyjęciem głosowało 25 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad XIV sesji.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że do dzisiejszej sesji nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z XIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie w związku z tym zaproponował jego przyjęcie przez głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z XIII sesji Rady Powiatu głosowało 25 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z XIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 5.
Informcja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu na których zajmowano się:
- zarząd uzgodnił z Przewodniczącym Rady Powiatu w Chełmnie odbycie sesji o charakterze oświatowym na przełomie kwietnia i maja oraz tematykę tej sesji, równocześnie zobowiązał się do przygotowania odpowiednich materiałów związanych z reformą oświaty,
- przyjęty ostał projekt porozumienia z miastem Chełmno w sprawie powołania Powiatowo - Miejskiej Biblioteki oraz przekazany do Zarządu Miasta Chełmna,
- rozpatrywana była sprawa powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w nawiązaniu do wniosku Komisji Rewizyjnej z zeszłego roku. Zarząd na następnej sesji zaproponuje powołanie tego rzecznika spośród pracowników starostwa,
- podzielone zostały środki finansowe dla stowarzyszeń kulturalnych, na 5 wniosków 4 spełniały wymogi formalne : Culmensis uzyskał dotację w wysokości 800 zł, Państwowa Szkoła Muzyczna w Chełmnie 500 zł, Stowarzyszenie Pieśni i Tańca "Pomorze" 350 zł, Chełmiński Zastęp Rycerski 350 zł,
- analizowany był program restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, został on zaakceptowany na kolejnym posiedzeniu zarządu z naniesionymi poprawkami,
- została wyrażona zgoda na zatrudnienie konserwatora na 1/4 etatu w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
- podjęta została decyzja o zawarciu porozumienia z Zarządem Miasta Bydgoszczy na dokształcanie uczniów szkoły zawodowej klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy. W przypadku odmowy podpisania porozumienia odmówił by kształcenia uczniów w przedmiotach zawodowych, których nie ma na miejscu w Chełmnie,
- przyjęty został regulamin przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez Kartę Nauczyciela,
- zajęte zostało także stanowisko w sprawie środków na Funduszu Pracy na rok 2000, uzyskano 40 % środków na aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu, pozostałe pieniądze Krajowy Urząd Pracy pozostawił do własnej dyspozycji,
- zaakceptowany został regulamin premiowania pracowników stacji sanitarno - epidemiologicznej,
- odbyto spotkanie z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu w sprawie budynków mieszkalnych znajdujących się w administracji DPS,
- zarząd podjął decyzje w sprawie pielęgniarek dla Domu Dziecka i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. Została zatrudniona osoba w ramach prac interwencyjnych, która 26 godzin dodatkowo będzie miała w SOSW w szkole i internacie, a 14 godzin będzie zatrudniona w Domu Dziecka,
- podjęta została uchwała dotycząca upoważnia dyrektorów do powoływania przewodniczących komisji egzaminacyjnych - egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dotyczy to Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Szkół Zawodowych,
- analizowana była sprawa przejęcia budynku przy ul. Dworcowej,
- wytypowany został przewodniczący Komisji Zdrowotnej w osobie pani Grażyny Mazurkiewicz z ramienia Zarządu ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- zaakceptowano porozumienie z Zarządem Miasta Chełmna w sprawie dotacji na dofinansowanie zakupu urządzeń do monitoringu dla Komendy Powiatowej Policji,
- zaakceptowany został podział dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej. Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki otrzymają pisemne odpowiedzi przedstawiające ten podział.

Do punktu 6.
Informacja zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że na XIII sesji Rady Powiatu dwie uchwały zostały powierzone do wykonania zarządu:
- uchwała w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżety powiatu chełmińskiego, dokonany został wybór BIG Banku Gdańskiego S.A. I/o w Chełmnie,
- uchwała w sprawie zmian w budżecie, dotyczyła dofinansowania samochodu wysięgnika dla Państwowej Straży Pożarnej - samochód ten jest zakupiony, dofinansowania zakupu centrali telefonicznej dla Komendy Powiatowej Policji oraz przesunięć w budżecie na drogi publiczne powiatowe, zostanie rozpoczęta inwestycja gdy warunki atmosferyczne będą odpowiednie.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przekazał, że w okresie między sesjami nikt z radnych nie złożył interpelacji w związku z tym zapytał, czy ktoś chciałby to uczynić.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że swoja interpelacje kieruje do Przewodniczącego obrad, aby dokonał sprostowania artykułu, który ukazał się w "Czasie Chełmna" 3 lutego br. Odczytał artykuł o następującej treści "w tytule Radni zatwierdzili wyższe diety bo droższe paliwo . Od 1 stycznia rajcowie powiatu chełmińskiego otrzymują wyższe diety powodem jest jak tłumaczą radni wzrost cen paliwa. W głosowaniu które odbyło się na poprzedniej sesji rady powiatu tylko dwaj radni głosowali przeciw radny Marek Cecerko oraz radny Dariusz Śliwicki, przekonywali kolegów, że jest to dojazd do pracy i nie powinno się za to brać pieniędzy. Średnia kwota ustalona przez radnych to 5 zł za kilometr, jednak radni którzy są członkami zarządu powiatu otrzymują kwotę o 100 % większą. Przewodniczący rady powiatu otrzymuje kwotę zryczałtowaną 200 zł. Za każdą nieobecność na sesji radnym potrąca się część kwoty. Podwyższenie diet związane jest z zwiększającymi się kosztami dojazdu z/w na wzrost paliwa".
Powiedział, że najbardziej przeciwnym na poprzednich sesjach i na tej był Zdzisław Piechota. Powołując się na protokół z sesji grudniowej jest zapisane, że były 3 głosy przeciwne a pisze się o 2 -uch , 8 radnych nie miało zdania i były to głosy wstrzymujące, ustalone było po raz pierwszy skromne kwoty od 25 zł do 125 zł, a nie 5 zł od kilometra, to jest poważne wypaczenie. Jeżeli radny mieszka w strefie górnej 25 km i z powrotem 50 km, wychodzi całkowicie co innego. Jeżeli chodzi o członków zarządu 100 %, czyli każdy w społeczeństwie odbiera, że to jest 10 zł od kilometra. Za jeden dojazd z górnej strefy wychodzi 500 zł za jeden dojazd, mnożąc to przez 8 dojazdów jest to 4000 zł, gdzie maksymalnie może być 250 zł.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że zauważył tą notatkę i interweniował w redakcji "Czasu Chełmna", w następnym tygodniu zostało to sprostowane. Sprostowanie było napisane w bardzo mało widocznym miejscu, w rubryce dotyczącej gmin. Zostało to sprostowane w duchu, że to nie było 5 zł za km, tylko po przeliczeniu 50 gr. Było podane ile osób głosowało przeciw tej uchwale i ile się wstrzymał z tym, że nie było podane już imiennie. Można traktować, że sprawa została sprostowana. Sens debaty i treść uchwały został zawarty w tym sprostowaniu.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że członkowie zarządu nie dostają dwa razy więcej, spotykają się dwa razy więcej. Z tego wynika większa kwota.

Do punktu 8.
Reforma ochrony zdrowia w drugim roku funkcjonowania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że obraz medialny reformy ochrony zdrowia jest zły, pacjenci nie mają za co wykupić recept, jest ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów, z prasy, z telewizji można dowiedzieć się, że ludzie umierają oczekując na karetkę pogotowia. Z inicjatywy Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej działającej przy Radzie Powiatu poświęcona została dzisiejsza sesja ochronie zdrowia w drugim roku funkcjonowania reformy. W wyniku materiałów przez państwo przedstawionych oraz dyskusji chcieli byśmy się dowiedzieć jak ta reforma funkcjonuje na terenie powiatu chełmińskiego. O wprowadzenie do tematu poprosił Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chełmnie pana Piotra Piekarskiego.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że ma zaszczyt otworzyć debatę nad stanem ochrony zdrowia na terenie powiatu chełmińskiego. Dodał, że komisja zdrowia nie przedstawi dzisiaj żadnej opinii na temat ochrony zdrowia, ponieważ było by to nie na miejscu przed wystąpieniami zaproszonych gości i przed dyskusją wpływać na ocenę. Komisja Zdrowia proponuje, aby po zapoznaniu się ze wszystkimi materiałami i sprawozdaniem z dzisiejszej sesji przygotować stanowisko Rady Powiatu na następną sesję. Powiedział, że w chwili obecnej wielka część społeczeństwa niezadowolona z efektów wprowadzonej reformy w skali kraju odnosi się również do naszego terenu. 80 % społeczeństwa jest niezadowolona z reformy, a tylko 20 % wyraża zadowolenie. Małe nakłady jakie przeznaczono na ochronę zdrowia w naszym kraju spowodują, że na efekty trzeba będzie jeszcze długo czekać. Główną winą za niedomogi finansowe reformy obarcza się Kasy Chorych; wini się za niewystarczającą ilość kontraktów, brak pieniędzy itp. Należy dodać, że efekty reformy widać w POZ, gdyż tam najłatwiej można było dokonać przekształceń i restrukturyzacji placówek. Odnosi się to zakładów opieki zdrowotnej w gminach. Komisja wizytowała większość z tych placówek i stwierdziła, że prawie wszystkie są przygotowane do realizacji założeń reformy. Na terenie miasta zachodzą też duże zmiany, w ramach POZ powstał nowy zakład "Twój Lekarz", którym kieruje doktor J. Rożnowski, oprócz tego powstała specjalistyczna poradnia chirurgiczna. Punktem centralnym powinien być szpital powiatowy, który świadczy usługi dla wszystkich mieszkańców powiatu i nie tylko.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zaproponował, żeby komisja w oparciu o złożone materiały i przeprowadzoną dyskusje opracowała stanowisko, które przestawi Radzie Powiatu w dniu 9 marca 2000 r.
Poprosił o wystąpienie panią Klarę Twardygrosz Z-cę Dyrektora ds. finansowo - administracyjnych o/Toruń.
Z - ca Dyrektora ds. finansowo - administracyjnych p. K. Twardygrosz - powiedziała, że dyrektor A. Iżycka nie mogła przybyć osobiście ponieważ uczestniczy w sesji w Golubiu - Dobrzyniu, termin ten został ustalony wcześniej z przewodniczącym rady. Powiedział, że swoje wystąpienie chciałaby podzielić na dwie części: w pierwszej przedstawić jak wyglądało kontraktowanie usług w Kujawsko - Pomorskiej Regionalnej Kasie Chorych na rok 2000, następnie wyjaśnić jak się kształtuje to na terenie powiatu chełmińskiego.
Na konkurs w 1999 r. przedmiotem jego było świadczenie usług zdrowotnych w 2000 roku, wpłynęły 1224 oferty. Były to oferty, które zawierały propozycje dotyczące zawarcia kontraktów z zakresu POZ, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pomocy doraźnej, zaopatrzenia ortopedycznego w środki pomocnicze, lecznictwa zamkniętego, sanatoriów, procedur diagnostyczno - leczniczych oraz opiekuńczo - leczniczych i paliatywno - hospicyjne. Wszystkie te usługi zostały zakontraktowane na 2000 rok z 1224 ofert zakontraktowano 974 podmioty. Wynikało to z faktu, że Kasa określiła w warunkach do konkursu pewne standardy i nie ze wszystkimi świadczeniodawcami było możliwe zawarcie kontraktów, ponieważ nie spełniali wymogów. Dotyczyło to kwalifikacji personelu, warunków technicznych, sanitarnych. Wybrano tylko te oferty które dają możliwość prawidłowego wykonywania świadczeń. POZ złożono 230 ofert zakontraktowano 217; są to kontrakty lekarskie, pielęgniarskie, położnicze. Kontraktów indywidualnych z praktykami lekarskimi jest więcej. Stomatologia - zawarto 281 kontraktów, ambulatoryjna - specjalistyczna 239 kontraktów. Dostęp do specjalistyki jest utrudniony wynika to z faktu, że Kasa zakontraktowała te usługi u zupełnie nowych świadczeniodawców nie ma jeszcze dobrego przepływu informacji, który mówiłby pacjentom, gdzie mogą skorzystać z danego rodzaju świadczenia bez dłuższego oczekiwania. Liczba porad zakontraktowanych jest na tyle duża, że pozwoli na zabezpieczenie dostępności do świadczeń w całej kujawsko - pomorskiej Kasie. Jeżeli zostanie zatwierdzone w sejmie podwyższenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne to wszelkie zmiany planu rzeczowo - finansowego, który jest planem obligatoryjnym i nie można go przekroczyć, pozwoli na zwiększenie zakupu świadczeń do których dostępność jest utrudniona i okres oczekiwania jest dłuższy. Zakupiono również w dwóch grupach świadczeń zdrowotnych leczenie w szpitalach, czy też lecznictwo zamknięte. Jest 55 kontraktów w całej Kujawsko - Pomorskiej Kasie są to: hospitalizacja oraz procedury na oddziałach chirurgicznych i położniczo - ginekologicznych. Odrębnie wykupiono drogie procedury diagnostyczno - lecznicze (dializy, tomografia, mammografia). Wykupiono także usługi opiekuńczo - lecznicze i paliatywno - hospicyjne (19 kontraktów). Na 2000 r. u 43 świadczeniodawców wykupiono sanatoria dla członków Kujawsko - Pomorskiej Kasy. Jest to znaczne zmniejszenie liczby sanatoriów. Ponieważ w wielu z nich standard nie był zachowany. Uwzględniając postulaty pacjentów zakupić sanatoria w niedużej odległości ze względu na ponoszone koszty dojazdów i wysokim standarcie.
Kontrakty na terenie Powiatu Chełmińskiego: Powiat Chełmiński jest jedną z lepszych struktur, która obejmuje opieką ubezpieczonych w kasie.
Na terenie Chełmna jest 98,75 % osób zapisanych na liście zamieszkałych w Chełmnie jest to bardzo duży udział. Kasa nie płaci za te osoby które nie są zapisane na liście. Nie ma natomiast środków dla nowopowstających gabinetów, gabinetów lekarzy rodzinnych, gabinetów prywatnych.
Kontrakty zawierane z Kujawsko - Pomorską Kasą zostały podzielone na 3 grupy wiekowe. Kasa finansuje świadczenia dla osób:
- od 0 do 6 roku życia - 64 zł, jest to kapitacja na mieszkańca,
- od 7 do 64 roku życia - 46 zł,
- powyżej 64 lata - 89 zł.
Jest to stawka za poradę lekarską. Dodatkowo Kasa finansuje świadczenia dla:
- uczniowie szkół podstawowych 12 zł w skali roku na 1 ucznia,
- pielęgniarstwo środowiskowe przy założeniu, że 1 pielęgniarka przypada na 2,5 tys mieszkańców w wysokości 12 zł,
- położne środowiskowe przy założeniu, że 1 pielęgniarka w mieście przypada na 6 tys mieszkańców, a na wsi na 9 tys mieszkańców wysokości 3 zł.
Zostały wycenione odrębnie ponieważ część podmiotów miała prawo do występowania o indywidualne kontrakty.
Duże pieniądze są przeznaczane na refundację leków - na 1 członka Kasy w skali roku jest to 105 zł.
Zwiększenie stawki ubezpieczenia spowoduje, że Kasa będzie mogła zakupić jakiegoś rodzaju świadczenia, w trakcie roku będą robione przesunięcia w kontraktach. Monitorując wykonanie poszczególnych kontraktów i ich niewykonanie będą przesuwane pieniądze tam, do pomiotów sygnalizujących większe potrzeby.
Zasady jakimi kierowano się przy kontraktowaniu pozostałych świadczeń:
- stomatologia, zostały pogrupowane usługi na 4 grupy. Nową usługą wprowadzoną w tym roku jest prowadzenie usług stomatologicznych dla dzieci upośledzonych,
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna zostały przygotowane oferty cenowe,
- zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze, zawarte zostały kontrakty z zakładami optycznymi, zakładami zajmującymi się zaopatrzeniem ortopedycznym,
- lecznictwo zamknięte,
- procedury diagnostyczno - lecznicze finansowane bezpośrednio przez kasę, najwięcej wykupiono tomografii i mammografii.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o wystąpienie Dyrektora ZOZ w Chełmnie pana M. Droszcza.
Pan M. Droszcz - powiedział, że przekazane zostały przez niego zebranym materiały dotyczące działalności ZOZ w Chełmnie w I roku reformy oraz zamierzenia na rok 2000 /załącznik nr 3 do protokołu/. Powiedział, że reforma funkcjonowania w II roku reformy to temat bardzo aktualny i o dużej wadze społecznej. Lekceważenie problemu z jakimi borykają się ZOZ - y może doprowadzić do niekorzystnych i trudnych do naprawienia skutków. Zaledwie 14 % społeczeństwa popiera reformę. Rozpoczęta reformę należy kontynuować. W specjalistyce i szpitalnictwie nadal istnieje niedoszacowanie budżetu. Programy restrukturyzacji ochrony zdrowia praktycznie sprowadzają się w dużej mierze do ograniczenia zatrudnienia, szukania oszczędności zarządzanymi nieruchomościami, do zmian organizacyjnych, których realizacja często uzależniona jest od posiadanych środków finansowych. Kolejny rok nie podwyższania wynagrodzenia powoduje niezadowolenie i sprzeciw załogi. Z wyliczeń finansowych jasno wynika, że poza Kasą Chorych finansowaniem placówek zdrowia muszą uczestniczyć także samorządy. Obecnie istniejący zapis, że samorządy wojewódzki, powiatowy, gminny pełnią ważną role w zakresie ochrony zdrowia nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Prowadzone przez Kasę chorych obecnie jedynego płatnika wyceny kosztów świadczeń zdrowotnych, jak również wysokość środków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne szpitali mogą stanowić zagrożenie dla jakości udzielanych świadczeń i ciągłości ich udzielania oraz mogą przyczynić się do zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że następnym wystąpieniem miało być wystąpienie kierownika Niepublicznego ZOZ u "Twój Lekarz" w Chełmnie pana doktora J. Rożnowskiego, z powodu zaproszenia na negocjacje dotyczące kontraktów w zakresie POZ z Kasą Chorych nie może uczestniczyć w sesji. Mówca powiedział, że wszyscy otrzymali informację od doktora Rożnowskiego /załącznik nr 4 do protokołu/.
W związku z brakiem pytań dotyczących działalności w/w zakładu poprosił o wystąpienie przedstawiciela Zespołu Opieki Paliatywnej Hospicjum "Światło" panią M. Budnik - Szymoniuk.
Radna p. M. Budnik - Szymoniuk - powiedziała, że Zespół Opieki Paliatywnej w Chełmnie funkcjonuje od 1996 roku. Zaczynając działalność zajmował się 40 -toma pacjentami na dzień dzisiejszy jest ich 146. Co miesiąc średnio liczba wzrasta od 6 - 8 osób. Informacje zostały zawarte w materiałach wcześniej dostarczonych /załącznik nr 5 do protokołu/. Zawierają również dane statystyczne, które dotyczą porównania funkcjonowania naszej placówki z jednostkami filialnymi i jednostką macierzystą toruńską, można dzięki nim określić jak aktywnie funkcjonuje ten zespół i jak bardzo jest potrzebny na terenie powiatu. W 1999 roku w wyniku negocjacji z Kasą Chorych uzyskano niskie fundusze, co spowodowało o ubieganie się o pieniądze. Gdyby nie pomoc miasta, powiatu i licznych sponsorów prawdopodobnie trzeba by tą działalność zawiesić. W wyniku renegocjacji z Kasą poprawiły się stawki, na rok obecny te stawki nie są zadawalające i nadal poszukiwane są dodatkowe środki finansowe. Swojego poparcia udzielają wszystkie gminy.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę od godz. 16:05 do 16:15.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że społeczeństwo o reformy spodziewało się powszechnego dostępu do specjalisty. Teren Powiatu Chełmińskiego obsługuje jeden lekarz okulista. Kontrakt podpisany z Kasą Chorych jest podpisany na 20 pacjentów miesięcznie. Mówca powiedział, że bardzo często pacjenci dowiadują się, że limit został wyczerpany.
Pan R. Joński Z- ca Dyrektora ds. medycznych - powiedział, że wszyscy nie mogą się leczyć u specjalisty, najpierw trzeba korzystać z lekarza poz, jeżeli jest potrzeba lekarz taki kieruje do specjalisty.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że ze skierowaniami od lekarza dziennie przychodzi około 40 - tu, co wtedy ma odpowiedzieć lekarz tej dwudziestce, która nie zostanie przyjęta.
Z- ca Dyrektora ds. medycznych p. R. Joński - powiedział, że Kasa Chorych zakłada, że lekarz specjalista ma 15 - 20 minut na pacjenta. Lekarz specjalista bez urlopu rocznie może załatwić 6 tys pacjentów, na więcej Kasa się nie zgodzi ponieważ wtedy nie będzie to porada tylko masowe przyjmowanie pacjentów nie dające założonych efektów. Jeżeli ktoś nie może uzyskać w Chełmnie porady, może uzyskać to w Świeciu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią przedmówcy. Dodał, że chcąc uzyskać poradę w innej miejscowości automatycznie ponosi się koszty dojazdu. Będąc osobą ubezpieczoną nikt nie będzie chciał ponosić dodatkowych kosztów z tego tytułu.
Radny p. M. Cecerko - zapytał, czy gdyby w jednym z naszych zakładów było trzech okulistów to Kasa dałaby więcej pieniędzy.
Z- ca Dyrektora ds. medycznych p. R. Joński - powiedział, że lekarz w ciągu dnia może udzielić do 25 porad.
Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie p. W. Falkiewicz - powiedział, że sprawa reformy nie dotarła do ZUS - u orzecznicy negują leczenie pacjenta w poz. Jeżeli pacjent nie był leczony u specjalisty, dokumentacja bardzo często jest odrzucana. Reforma jest dobra można ją realizować i poprawiać, ale musi dotrzeć do orzeczników którzy negują pracę lekarzy.
Radny p. Piekarski - zapytał, czy gdyby w Chełmnie było by 2 lub 3 specjalistów więcej czy Kasa finansowo jest w stanie dać kontrakty. Można założyć, że będzie dwóch dodatkowych specjalistów, jaką ilość na powiat przeznaczonych będzie porad.
Z - ca Dyrektora ds. finansowo - administracyjnych p. K. Twardygrosz - powiedziała, że spróbuje przybliżyć jak zawierane były kontrakty tzn. oferty, które spłynęły z całej Kujawsko - Pomorskiej Kasy Chorych złożonych przez publiczne i niepubliczne zoz - y, prywatnie praktykujących lekarzy, o ile tylko spełniały warunki. Stanowiło to podstawę pewnego bilansu globalnie kwot potrzebnych na specjalistykę. Kasa dysponowała analizami z wykonania świadczeń w 3 latach poprzednich. Kontraktów ubiegłorocznych i zakontraktowanej liczby oraz przekazywania informacji jak wygląda wykonywanie rzeczywistych porad oraz kontroli wynikało, że nie do końca uczciwie lekarze z tych porad się rozliczali. Nagle wzrosła liczba wykonania porad. Pieniądze jaki Kasa posiada są ściśle określone, jest to 7,5 % składki od dochodu podopiecznych kujawsko - pomorskiej kasy. Te pieniądze musiały wystarczyć na zabezpieczenie dostępności do różnego rodzaju świadczeń, nie tylko do specjalistów. Kontrakty zostały szacowane na poziomie ostatnich trzech lat, a nie na poziomie oczekiwań. Gdyby była dodatkowa oferta dotycząca okulistki została by wzięta pod uwagę. Nie można przekroczyć określonego standardu oczekiwana jest określona jakość. Środki na specjalistykę są ograniczone.
Radny P. Piekarski - zapytał na jakiej podstawie przedstawiono kontrakt szpitalowi w Chełmnie na 350 porodów, co daje średnio 25 porodów miesięcznie. W chełmińskim szpitalu rocznie jest 600 porodów. Co będzie jeżeli okaże się, że w maju 350 kobiet już urodziło. Zobowiązanie Kasy Chorych za zeszły rok za porody wynosi 116 tys zł.
Z - ca Dyrektora ds. finansowo - administracyjnych p. K. Twardygrosz - powiedziała, że porody będą płacone do rzeczywistego wykonania. Jest to jedyna dziedzina, gdzie kasa będzie płacić do rzeczywistego wykonania. Odpowiadając na drugie pytanie powiedziała, że najbliższym czasie będą uruchomione środki. Jest ustawa mówiąca o udzieleniu pożyczki Kasom Chorych, ponieważ wpływ ze składek nie jest taki jaki powinien być. Kasa nie zbiera składek, zbiera je ZUS. W momencie udzielenia Kasie pożyczki przez Ministra Finansów, będą regulowane wszystkie zaległe płatności.
Radny p. P. Piekarski - zapytał, w jaki sposób Kasa Chorych spłaci pożyczkę. Ściągalność składek w przyszłych latach może przedstawiać się na tym samym poziomie. Spłata pożyczek może powodować dalsze ograniczenie w ilości kontraktów.
Z - ca Dyrektora ds. finansowo - administracyjnych p. K. Twardygrosz - powiedziała, że jest to akt prawny, ponieważ tego typu problemy nie dotyczą tylko Kasy Kujawsko - Pomorskiej. Uwzględniono poprawki w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu mowa jest o pożyczce do wysokości 10 mld. Pożyczka będzie przekazana wszystkim kasom na wniosek, który musiał być złożony do 31 stycznia, poprawka do ustawy mówi o tym, że kasa będzie spłacała z przyszłych dochodów w ciągu 5 lat.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że chciałby aby pani dyrektor odniosła się do zadłużenia służby zdrowia. Czy mogła by powiedzieć jak wygląda na poziomie Kujawsko - Pomorskiej Kasy Chorych zadłużenie, czy jest zjawiskiem powszechnym, czy marginalnym zadłużenie placówek zdrowia i jakie są perspektywy na bieżący rok. Czy Kasa Chorych ma jakąś koncepcję funkcjonowania placówek ochrony zdrowia. Czy pani dyrektor widziała by rolę kas chorych w doradztwie, konsultingu wobec na dzisiaj zakupionych przez zarządzających zakładami opieki zdrowotnej, którzy znaleźli się "na głębokiej wodzie".
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział, że w małych zakładach opieki zdrowotnej łatwiej można rozliczyć się z kontraktu. Jeżeli przeprowadza się badania w niepublicznym zakładzie dostaje się rachunek i można to leczenie odliczyć od podatku. Natomiast rachunek ze szpitala państwowego jest bezużyteczny. Podziękował dyrektorowi M. Droszczowi za przygotowany program reorganizacji przygotowany bardzo szczegółowo i dobrze. Po dokładnym jego przeanalizowaniu można mieć spojrzenie na działalność ZOZ. Powiedział, że w zeszłym roku poniesiono koszty ponad 13 mln, kontrakt był na 12 mln, a w tym roku jest tylko 9 mln. Przeprowadzając oszczędności różnego rodzaju np. zwalniając 100 osób zaoszczędzi się ponad 1 mln, jakby nie liczyć 3 mln nadal będzie brakowało. Czy jest możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy. Chodzi o fakt utrzymania szpitala w tym stanie jaki jest bez dodatkowego zakupu sprzętu medycznego. Przy ta niskich finansach za 2 - 3 lata będzie trzeba szpital zamknąć. Zakład na terenie powiatu jest potrzebny.
Z - ca Dyrektora ds. finansowo - administracyjnych p. K. Twardygrosz - powiedziała, że zmieniły się zasady. Nie jest rolą Kasy Chorych organizowanie świadczeń zdrowotnych zabrania tego wprowadzona ustawa. Kasa kupuje tylko świadczenia zdrowotne, nie do kasy należy finansowanie remontów i inwestycji. Są to zadania organów założycielskich, samorządów powiatowych, samorządów gminnych.
Odpowiadając na pytanie zadłużeniu służby zdrowia, powiedziała, że Kasy nikt nie musi o tych problemach informować. Kasa potrzebowała określoną liczbę świadczeń zdrowotnych, tyle wykupiła. Rolą kierownika Zakładu Opieki Zdrowotnej, jego organu założycielskiego jest takie dostosowanie się do reformy, żeby te koszty sprowadzić do zawartego kontraktu. Kasa nie ma prawa być organizatorem świadczeń zdrowotnych. Zadaniem samorządu jest budowa planu sieci ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, przedstawienie tego planu Kasie i na tej podstawie Kasa ma zawierać kontrakty.
Usługi, które wykupiła Kasa są dla pacjenta bezpłatne. Jedynie przepis może nałożyć obowiązek na pacjenta zapłacenia za ponad standardowe usługi, wtedy ten rachunek może być zrealizowany tak jak wszystkie inne w odpisie od podatku za odpłatne usługi zdrowotne. Ponad standardowe usługi są to: usługi stomatologiczne, zmiana płci, operacje plastyczne.
Radny p. W. Bińczyk - zapytał, czy znane jest źródło dochodów samorządu, które by pozwoliło na sfinansowanie służby zdrowia. Zapytał również, czy koszt usługi którą kontraktuje kasa może nie zawierać kosztów utrzymania nieruchomości inaczej mówiąc czy Kasa kupuje usługi "na wolnym powietrzu".
Wójt Gminy Unisław p. R. Misiaszek - powiedział, że przysłuchując się dyskusji jest zaskoczony, ponieważ sprowadza się ona w jednym kierunku Kasa Chorych i szpital, a nie tylko te dwa podmioty są odpowiedzialne za funkcjonowania szpitala. Szpital ustawowo jest przypisany powiatowi, tak jak gminny ośrodek gminie, nikt nie będzie nikogo pytał, jak to funkcjonuje. Obowiązkiem gminy, starostwa jest zabezpieczenie opieki. Powiedział, że rok temu zadał pytanie, co planuje powiat ze szpitalem. Nie było żadnej odpowiedzi. Rok został zmarnowany, uciekają pacjenci, pewna grupa pacjentów szuka dostępu w Świeciu, w Grudziądzu, w Bydgoszczy. Rolą starostwa jest taka, żeby stworzyć taki punkt wyjścia, żeby ten szpital nie był szpitalem skazanym na zagładę. Brak dofinansowania szpitala, żeby zabezpieczyć poziom usług konkurencyjnych w stosunku do innych okolicznych jest to podstawowy element, który musi funkcjonować. W Unisławiu finansowany jest od 5 lat Ośrodek Zdrowia i na dzień dzisiejszy funkcjonuje bardzo dobrze.
Dyrektor ZOZ p. M. Droszcz - powiedział, że w szpitalu wykonywane jest 100 % limitu miesięcznego przyznanego przez Kasę Chorych. W każdym wydziale występowaliśmy o większe ilości niż otrzymaliśmy. Dostaliśmy środki na jakie Kasę Chorych było stać. Przewodniczący Rady Społecznej wraz z komisją był obecny na negocjacjach. Kasa Chorych przyznała mniejsze niż w zeszłym roku na wyleczenie każdego pacjenta. W zeszłym roku otrzymaliśmy na jednego pacjenta w oddziale chorób wewnętrznych 1045 zł, a w tym 950 zł. Stąd cięcia personalne. Zakład ten zatrudniał 578 osób, takie normy ustalił kiedyś wojewoda. Dzisiaj jest 400 osób i wykonują te same zadania. Zagrożenie istnieje, pieniądze jakie szpital otrzymuje są za niskie. Wielu chorych jest bardzo mocno zaniedbanych, trafia do szpitala tylko dlatego, że nie wykupują recept. Gdyby książeczki RUM weszły szybciej, lekarzowi było by proste ocenić, czy pacjent którego leczy bierze leki. Pacjent trafia do szpitala, przebywa w nim od 8-14 dni kiedy powinno to trwać maksymalnie 6 dni. Każdy dzień pobytu dłuższy pacjenta szpital musi finansować. Nie wolno przekraczać limitów, ponieważ są to dodatkowe koszty.
Z - ca Dyrektora ds. finansowo - administracyjnych p. K. Twardygrosz - powiedziała, że jeśli limit nie zostanie wykonany są to puste pieniądze. Dodała, że pytanie dotyczące źródła dochodów gminy na sfinansowanie ochrony zdrowia należy kierować do kogo innego. Powiedziała, że w Gazecie Samorządowej jest artykuł "Powiat a Kasy Chorych", jest przytoczony w nim przepis prawny, który mówi, że samorząd powiatowy zobowiązany jest do dotowania własnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, również na podstawie art. 55 ustawy z 31 sierpnia 1998 r. i art. 118 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Radna p. H. Murawska - powiedziała, że poruszana jest sprawa organizacji, niedociągnięć czy ze strony służby zdrowia, czy ze strony Kasy Chorych, a nie mówi się nic o pacjencie. Nawet przy najlepiej zorganizowanej służbie zdrowia jeżeli będzie taka sytuacja jak jest teraz, pacjent zostanie w dalszym ciągu na boku. Jednym z obowiązków pacjenta jest wykupienie przepisanych leków i ich spożywanie stosownie do zaleceń. Czy nie trzeba by pomyśleć, żeby w jakiś sposób ułatwić pacjentowi wykupienie leków.
Radna p. M. Budnik - Szymoniuk - zapytała skąd się biorą dysproporcje w finansowaniu opieki paliatywnej w Chełmnie a w Bydgoszczy. Czy wiąże się to ze statusem prawnym tych dwóch jednostek.
Z - ca Dyrektora ds. finansowo - administracyjnych p. K. Twardygrosz - powiedziała, że z tego co się orientuje nie ma żadnej różnicy w stawkach. Jeśli jest to prawda to pytanie to należy zadać zarządowi Kasy, napisać do Kujawsko - Pomorskiej Kasy Chorych.
Radna p. M. Budnik - Szymoniuk - powiedziała, że w tej sprawie rozmawiała z dyrektor A. Iżycką, złożone zostało również pismo. Dyrektor Iżycka powiedziała, że wtedy kiedy zostanie uznane, że taka sytuacja jest stawki zostaną skorygowane.
Z - ca Dyrektora ds. finansowo - administracyjnych p. K. Twardygrosz - powiedziała, że poda adres do zastępcy ds. medycznych.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że jako samorządy byli zmuszani do finansowania służby zdrowia. Gmina Lisewo na zasadzie porozumienia w 1994 r. przejęła od Wojewody służbę zdrowia. Nietrafne jest porównywanie ośrodka gminnego do ZOZ w Chełmnie. Z roku na rok spycha się odpowiedzialność na samorządy, począwszy od przejmowania przedszkoli, szkół, służby zdrowia - ciągle trzeba było dokładać. Do oświaty trzeba dokładać do tego co dostaje w subwencji. Zapytał, czy mogła by podać w strukturze budżetu Kasy Chorych ile wynoszą wynagrodzenia procentowo, ponieważ krążyły różne mity na temat chorendalnych zarobków.
Z - ca Dyrektora ds. finansowo - administracyjnych p. K. Twardygrosz - powiedziała, że budżet na cele administracyjne wynosi 1,4 wchodzi w to: wynagrodzenie, utrzymanie techniczne. Trudno jest powiedzieć jakie są wynagrodzenia w Kasie Chorych, z tym pytaniem należało by zwrócić się do zarządu.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że spodziewał się szerszego omówienia działalności Kasy Chorych. Co Kasa robi, żeby pokazać, że jest źle. Czy tutaj jest jakaś rola Kasy do spełnienia.
Z - ca Dyrektora ds. finansowo - administracyjnych p. K. Twardygrosz - powiedziała, że przedstawi strukturę Kasy i czym się zajmuje. Odpowiadając na pytanie dotyczące mizerii finansowej w sprawozdaniach składanych przez centralę w Bydgoszczy. Powołując się na dyskusję pani Minister Knysoch z posłami a przedstawicielami klubów politycznych, ta mizeria finansowa jest znana. Była mowa również, że składka ubezpieczeniowa być może zostanie podniesiona, trwają prace w podkomisjach i komisji opiniującej poprawki do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu. Jest to rola zarządu kasy i dyrektorów.
Kasa ma osobowość prawną jest powołana na podstawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w tej chwili minister jest tylko ciałem, który będzie wydawał zarządzenia, ustalał standardy, kreował określoną strategię. Natomiast Kasa musi utrzymać swoje świadczenia w ramach planu rzeczowo - finansowego i w ramach środków, które spływają do niej z liczby ubezpieczonych. Jest więcej wniosków i przeniesień z jednej kasy na cały kraj do kasy kujawsko - pomorskiej, ponieważ jest lepsza dostępność, jest więcej specjalistów w ślad za tym powinny iść pieniądze. Fakt, że poborcą tych pieniędzy i tym który gromadzi i przekazuje nie jest kasa powoduje określone zawirowania. Są to rozwiązania ustawowe i na nie ma wpływu.
Kujawsko - Pomorska Kasa jest zorganizowana w następujący sposób:
- Rada Kasy - wyłoniona przez sejmik. Zajmuje się opiniowaniem i uchwalaniem planu rzeczowo-finansowego, plan pracy, opiniowanie uchwał zarządu,
- Zarząd (3 osoby),
- Dyrektor,
- Z-ca ds. medycznych,
- Z-ca ds. finansowo - administracyjnych,
Organem wykonawczym jest biuro podzielone na departamenty. Oddziały wyszczególnione w statucie znajdują się w Toruniu i we Włocławku.
Zadaniem Kasy jest: przygotowywanie konkursu ofert na poszczególne lata, zawieranie kontraktów.
Wykonuje się:
- rozliczenia bieżącego rachunku, wydawania promes na leczenie poza kasą dla obsługiwanych powiatów (są to powiaty byłego województwa toruńskiego oraz miasta Toruń i Grudziądz),
- załatwianie skarg i wniosków,
- przyjmowanie refundacji leków tzn. rozliczanie składają aptekarze w kasie, przygotowywane są te rachunki do Bydgoszczy, żeby zostały wystawione dyspozycje na przelew pieniędzy,
- opiniowanie wniosków o import docelowy,
- wydawanie zaświadczeń o tym, że pacjent może zmienić lekarza poz, robi to odpłatnie lub nieodpłatnie,
- zawieranie umów o dobrowolne ubezpieczenia,
- korespondencja dotycząca zwrotu nienależnie pobranych składek.
Strategiczne decyzje i rozwiązania dotyczące planu rzeczowo - finansowego podejmowane są przez zarząd i podlegają uchwaleniu przez Radę Kasy. Wszystkie inne czynności biurowo - techniczne związane z przepływem pieniędzy, oraz sporządzanie analiz są robione w centrali i oddziałach.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że Chełmno obsługiwane jest przez jedną dobo-karetkę i wspomagane jedną karetką reanimacyjną karetką ze Świecia. Wpłynęła petycja od grupy około 150 - ciu osób /załącznik nr 6 do protokołu /. Zapytał, co pani dyrektor mogła by w tym temacie powiedzieć.
Z - ca Dyrektora ds. finansowo - administracyjnych p. K. Twardygrosz - powiedziała, że przyjęto pewien standard jeżeli chodzi o zabezpieczenie karetki reanimacyjne i wypadkowe, jest to 1 R-ka na 100 tys mieszkańców i 1 karetka wypadkowa na 50 tys mieszkańców. W 1999 roku karetek R było mniej, niż wynikało z przeliczenia 1/100 w Kujawsko - Pomorskim były obszary zupełnie pozbawione dostępu i możliwości wezwania karetki R. Przyjmując to kryterium departament Świadczeń Medycznych przygotował analizę jak należałoby rozmieścić poszczególne karetki, żeby zagwarantować standard 15 min dojazdu, zabezpieczyć cały obszar kujawsko - pomorskiej kasy. Z przeliczenia wynika, że jest około 50 tys mieszkańców więc 1 karetka wypadkowa, i dla tego rejonu zabezpieczenie karetką R ma Świecie. Różnice pomiędzy karetką R a wypadkową dotyczy praktycznie obsady medycznej:
- w karetce R obowiązkiem jest żeby pełnił dyżur lekarz anestezjolog,
- w karetce wypadkowej może być to inny specjalista, który posiada kwalifikacje i kurs ratownictwa.
Przy obecnym finansowaniu nie ma możliwości żeby wskaźnik 1/100 czy 1/50 uległ zwiększeniu. Cały teren kujawsko - pomorskiej Kasy jest pokryty siecią karetek R i W, działają one na zakładki, każdy w umowie ma wpisane, że współdziała z rejonem który jest obok i wzajemnie się wzywają jeżeli są to zdarzenia losowe gdzie jest potrzebna większa liczba karetek.
Radny Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego p. B. Gajewski - powiedział, że próbował doprowadzić do zwołania sesji w sejmiku poświęconej służbie zdrowia. Na ostatniej sesji w dniu 21 lutego 2000 r. Klub Radnych PSL, nawiązał do wystąpień mówcy i złożył stanowisko w sejmiku aby problem służby zdrowia rozwiązać z uwagi na istniejące zagrożenie o ograniczeniu możliwości dojścia do specjalistów wysokiej klasy jak również, że w najbliższym czasie mogą grozić upadłości szpitali. Taki był wniosek złożony przez radnego Sejmiku Kujawsko - Pomorskiego p. Kwiatkowskiego. Na dzisiejszej sesji była również mowa o refundacji leków, w Chełmnie leki są tańsze niż w Toruniu, czy w Bydgoszczy. W Chełmnie są różnice na jednym lekarstwie nawet do 20 zł. zapytał, czy refundacja jest według hurtowni, które dostarczają po cenie najniższej, czy najwyższej.
Przewodniczący obrad ogłosił 5 min. przerwę od godz. 17:20 do 17:30.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że dyrektor ZOZ p. M. Droszcz przesłał pismo do Zarządu Gminy Chełmno o zamierzonym zamknięciu wiejskiego ośrodka zdrowia w Starogrodzie z dniem 1 kwietnia. Zapytał, czy coś zmieniło się w tej sprawie. Drugie pytanie skierował do p. K. Twardygrosz - gdy zmienią się reguły kiedy R - ka będzie przypadać na 200 tys mieszkańców, co Kasa Chorych zrobi jeżeli zbraknie pacjentów.
Z - ca Dyrektora ds. finansowo - administracyjnych p. K. Twardygrosz - powiedziała, że na to pytanie mógłby odpowiedzieć dyrektor Droszcz, ponieważ jako przedstawiciel Kasy Chorych o takich planach nie musi wiedzieć i nie jest organizatorem świadczeń na tym terenie.
Dyrektor ZOZ w Chełmnie p. M. Droszcz - powiedział, że jest zobligowany przez organ założycielski, aby wszystkie swoje zadania prowadzić w sposób ekonomiczny. Koszty jakie będą poniesione na określoną grupę mieszkańców, czy też ośrodek, czy dziedzinę działalności muszą być takie jakie otrzymywane są pieniądze. 1085 mieszkańców mnożone przez 69,10 zł daje 75 tys zł w ciągu roku, a koszty jakie ponoszone były to 125 tys zł wynika, że 50 tys zł rocznie brakowało. Zarząd Gminy Chełmno wystosował pismo, że zgadza się na przejecie budynku i ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynku. Po stronie ZOZ została by sprawa zapewnienia świadczeń medycznych, co jest możliwe i będzie się mieściło w kwocie otrzymywanej z Kasy Chorych, dlatego ośrodek nie zostanie zlikwidowany.
Z - ca Dyrektora ds. finansowo - administracyjnych p. K. Twardygrosz - powiedziała, że z ekonomicznego punktu widzenia praktyka lekarza rodzinnego jest w stanie się utrzymać, jest to wskaźnik wyliczony na terenie całej Polski. W tym układzie finansowania przedstawionym wcześniej ważna jest struktura wiekowa, ponieważ pacjent po 64 roku życia jest nośnikiem trochę większych pieniędzy, a niżeli pacjent w przedziale miedzy 7 - 64 z kolei tenże pacjent rzadziej korzysta z porad lekarskich. Żeby praktyka się utrzymała minimum 1600 osób musi być pod warunkiem, że koszty utrzymania obiektu w którym funkcjonuje ta praktyka nie będą chorendalne. Są przypadki w miastach i na wsi, że została bardzo duża powierzchnia do ogrzania i m2 do obsługi jednego gabinetu, w takim przypadku publiczny zakład nie jest w stanie ponieść tych kosztów.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że w całej Polsce Kasy Chorych przedstawiane są w czarnym kolorze, są one przekaźnikami pieniędzy. Można by mieć pretensje, gdyby kasy miały pieniądze. Rzeczywistość jest inna. Dodał, że niektóre Gminne Ośrodki Zdrowia mogą służyć jako wzór. Gminy przejęły te zadania parę lat wcześniej. Powstający samorząd powiatowy z dniem 1 stycznia 1999 r. poświęcony został na tworzenie struktur, odpowiednich uchwał takich, które pozwolą działać temu powiatowi. Problem służby zdrowia zostawał odsuwany ponieważ były inne ważniejsze organizacyjnie sprawy. W budżecie na rok 2000 również nie ma pieniędzy i źródeł finansowych, aby pomóc szpitalowi. Oficjalnie nie przyszło na piśmie od Wojewody przekazanie majątku skarbu państwa w formie budynków. Na służbę zdrowia, na zadanie dla powiatu tzn. szpital powiatowy nie dostaje nic. Będzie trzeba znaleźć pieniądze i źródła pozyskania w najbliższym czasie na szpital.
Radna p. G. Mazurkiewicz - powiedziała, że zarzucano powiatowi, radzie a za tym zarząd nic nie zrobił w sprawie szpitala. Zaproponowała, aby powrócić do starych sposobów pozyskania pieniędzy. Od 1973 roku działa Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, i z tego co się dowiedziała to fakt, że dyrektor M. Droszcz korzystał z ich pomocy w sposobie pozyskiwania pieniędzy. Należy zastanowić się jak pozyskać jakiekolwiek pieniądze żeby ratować powiatowy szpital, pomysł z korzystania z NFOZ jest jedną z możliwości. Pozyskiwanie sprzętu poprzez NFOZ, kosztował by nas 30 % mniej, wiąże się to z wszelkimi opłatami granicznymi (cło, VAT itp. ) jeśli jest to sprzęt produkcji zagranicznej. Jako Rada Powiatu można by poprzeć pana M. Droszcza w ubieganiu się o te pieniądze.
Radny p. M. Misiaszek - zapytał Przewodniczącego Rady Społecznej przy ZOZ, czy były jakieś wnioski wyciągane przez tą radę, zgłaszano wcześniejsze zagrożenia.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że jeżeli chodzi o wcześniejsze pytanie dotyczące przejmowanie mienia, to powiat nie ma tak łatwo jak gmina. Gmina składa wniosek, który liczy jedną stronę i jest decyzja Wojewody. Powiat skład już któryś raz z kolei dokumentacje liczącą setki stron, która jest ze względów formalnych nam odsyłana i nie dotyczy to tylko szpitala, a dokładnie wszystkich naszych jednostek. Najgorsze jest to, że za każdym razem znajdowane są strony na których coś brakuje. Do tej pory zostało wydanych około 15 decyzji dla powiatów, gdy nasz powiat powinien mieć o wiele więcej.
Jeśli chodzi o Radę Społeczną, to przez pierwszych kilka miesięcy byliśmy zapewniani przez dyrekcję ZOZ - u na podstawie zapewnień Kasy Chorych, że nie będzie że nie będzie żadnych problemów ZOZ. Dopiero aneksami z maja 1999 r. zostały zmienione wstępne umowy jakie Kasa Chorych zawarła z ZOZ - em. Po miesiącu maju przestano płacić za ponad limitowe usługi, wtedy została nadszarpnięta kondycja finansowa ZOZ - u, działania Rady sprowadzały się do próby stworzenia programu restrukturyzacji, który p. M. Droszcz przygotował.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że działalność Rady Społecznej w 2000 r. widoczna jest w krótkiej opinii, którą na sesję przygotowała rada. Za miesiąc będzie kolejne spotkanie rady, gdzie będzie opiniowany plan rzeczowo - finansowy na rok 2000. Dopiero później ten plan zostanie przedstawiony Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia. Dodał, że zastanawiano się także czy skład rady nadal będzie taki sam, ponieważ panowie doktorzy, kierownicy gminnych ośrodków zdrowia będąc członkami rady są konkurentami dla szpitala.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że chyba rozminięto się z intencją dzisiejszej sesji. Niektórzy z przedmówców nie rozumieją istoty reformy, idzie się w kierunku urynkowienia sfery działalności usługowej. Dzisiaj zakłady opieki zdrowotnej publiczne i niepubliczne działają na rynku usług i one muszą działać w kategoriach firm działających na określonych rynkach. Jako powiat można wpływać na optymalizację, racjonalne zarządzanie naszym zespołem, czy go reorganizować, żeby te koszty były mniejsze. Na dzień dzisiejszy mamy wpływ na koszty. Rok został zmarnowany, ponieważ programy reorganizacji, które zostały przedstawione są to proste działania, które należało podjąć od maja 1999 r. Jeżeli plan finansowy przedstawiony nie mieści się na połowie strony, to świadczy wyłącznie o złych kompetencjach osób zarządzających tym zespołem i to się źle skończy. Minister przygotowuje plan rozmieszczenia szpitali publicznych na terenie Polski. Ktoś za jakiś czas się zastanowi, czy w odległości 8 km potrzebne są dwa szpitale publiczne np. w województwie mazowieckim Kasy Chorych w ogóle nie zakontraktowały niektórych szpitali. Zostanie zakontraktowany szpital, który będzie świadczył usługi o wysokiej jakości, będzie miał koszty możliwie małe.

Do punktu 9.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że jeszcze nie wszyscy radni oddali oświadczenia majątkowe, termin składania upływa w dniu 31 marca 2000 r. zgodnie z ustawą po terminie p. Skarbnik nie wypłaci diet. Zwrócił również uwagę, ze nie wszyscy z radnych nie zadeklarowali się do uczestnictwa w radzie ds. opracowania strategii rozwoju powiatu. Ponadto poinformował, że materiały na następną sesję w dniu 9 marca 2000 r. zostaną rozdane po zakończeniu obrad obecnej sesji.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - poprosił w imieniu Zarządu przewodniczących wszystkich komisji, aby w okresie pomiędzy dzisiejszą sesją a następną sesją odbyli posiedzenie celem umożliwienia Zarządowi Powiatu przedstawienia problemu budynku na ul. Dworcowej po POZ. Zaproponował, żeby przed następną sesją o godzinie 14 00 w dniu 9 marca 2000 r. spotkać się z przewodniczącymi komisji, aby przedyskutować stanowiska, które komisje wypracują.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że z uwagi na to, że materiały na sesję były już wcześniej przygotowane, a decyzja co do zmiany terminu sesji zapadła wczoraj na uchwałach podana jest data 8 marca 2000 r.
Radny p. P. Jankowski - poprosił, aby termin zgłaszania kandydatur do opracowywania strategii przedłużyć do 15 marca, ponieważ w gminach odbywają się komisje.

Do punktu 10.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XIV sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Wioleta Orłowska
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki