Protokół nr X/99
z XIII Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 26 stycznia 2000 r.

Sesja odbyła się w dniu 26 stycznia 2000 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 17:45.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 21, co stanowi 84 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony p - poż. oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu chełmińskiego.
9. Informacja Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o działalności centrum.
10. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Statutowej.
11. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej.
12. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.
13. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
14. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych.
15. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
16. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa.
17. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
18. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
19. Sprawa zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Chełmnie.
20. Sprawa wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Chełmińskiego.
21. Sprawa zmiany Uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych 5 radnych jest nieobecnych, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że chciałby wnieść autopoprawkę do proponowanego porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do pkt. 8 dwóch podpunktów, jednego dotyczącego opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i drugiego dotyczącego opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy społecznej oraz do pkt. 9 podpunktu dotyczącego opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. Powiedział również, że projekt uchwały w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Chełmińskiego zawarty na druku nr 2 zastąpić należy drukiem 2a, który radni otrzymali przed sesją. Następnie zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi lub chciałby zaproponować zmiany w projekcie porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie. W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu w Chełmnie wraz z autopoprawkami.

Za jego przyjęciem głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad XIII sesji.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że do dzisiejszej sesji nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z XII sesji Rady Powiatu i w związku z tym zaproponował jego przyjęcie przez głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z XII sesji Rady Powiatu głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z XII sesji Rady Powiatu w Chełmnie.
O godz. 15:20 na obrady przybyła radna p. M. Budnik - Szymoniuk.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w okresie między sesjami odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu. Ostatnie posiedzenie zeszłoroczne, które odbyło się 30 grudnia dotyczyło zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu jeszcze na rok 1999 i wiązało się z wnioskiem złożonym przez Komendę Powiatową Policji. Aby umożliwić policji całkowite wykorzystanie budżetu, Zarząd dokonał tych zmian, gdyż w przeciwnym razie dotacja musiałaby zostać zwrócona Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu. W bieżącym roku odbyło się 5 posiedzeń Zarządu, na których zajmowano się:
- przyjęciem planu zadań drogowych dla Powiatowego Zarządu Dróg. Wypracowano projekt w tym zakresie i przedstawiono go Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych. Po zapoznaniu się z opinią Komisji projekt ten został przyjęty. Zarząd określił w nim podstawowe inwestycje i zadania remontowe na drogach. Jeżeli chodzi o inwestycje, to podstawową będzie rozbudowa drogi Żygląd - Unisław.
- umiejscowieniem hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych. Został przez Zarząd Miasta przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Biskupiej, tak aby zaraz za ZSZ ulokować tą halę.
- wypracowaniem projektu regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Regulamin został rozesłany do oświatowych związków zawodowych w celu zaopiniowania.
- przyjęciem po uzyskaniu opinii związków zawodowych regulaminu podwyższania stawki wynagrodzenia zasadniczego dyrektorom publicznych szkół i placówek prowadzonych przez powiat chełmiński.
- przygotowywaniem i przyjęciem układu wykonawczego budżetu powiatu chełmińskiego na rok 2000 zgodnie z przyjętą procedurą miejscową o finansach publicznych. W ciągu 21 dni od uchwalenia przez Radę Powiatu budżetu musi zostać przygotowany i przyjęty układ wykonawczy ustalający już szczegółowo na jakie konkretne zadania w placówkach powiatowych przeznaczone zostaną środki finansowe.
- dwa posiedzenia poświęcone były uczestnictwu w pracach komisji przetargowej ds. wyboru banku. Na posiedzeniach dokonano odczytania ofert w obecności oferentów i dokonano wyboru, którego efektem jest przedstawia Radzie Powiatu uchwała.
- rozpatrzeniem propozycji kandydatów na stanowisko inspektora ds. funduszy pomocowych i promocji powiatu. Zgłosiły się dwie kandydatki, spośród nich zaproponowana została kandydatura Pani Alicji Miłkowskiej, która z dniem 1 lutego podejmie pracę w Starostwie Powiatowym jako inspektor ds. funduszy pomocowych, promocji powiatu, kultury i sportu.
- zdecydowano aby zaproponować Radzie w korekcie budżetu na następnej sesji aby 90% środków za wynajem sal przez placówki podległe powiatowi było oddawane do tych placówek, po przejściu tych środków przez budżet powiatu. Natomiast 10% aby było zatrzymywane na sprawy organizacyjne z tym związane.
- Przyjmowaniem nowego regulaminu dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Główne zmiany dotyczyły różnicy w kosztach pomiędzy funduszami dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i z lekkim. Różnice w kosztach są znaczne. W związku z tym Zarząd zdecydował, że większe dofinansowanie będzie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
- sprawą sfinansowania zajęć w szkołach powiatowych w trakcie ferii zimowych. Każda z placówek otrzyma 500 zł na wydatki rzeczowe z tym związane.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że na XII sesji Rady Powiatu przyjęte zostały następujące uchwały:
- budżetowa na rok 2000. Została przesłana do wszystkich jednostek zainteresowanych w skróconej wersji.
- w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom. Została przekazana do niepublicznych szkół.
- zmieniająca budżet powiatu na 1999 rok. Została przekazana do tych jednostek, których dotyczyła.
- o udzielaniu dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze powiatowym przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych. Planowane jest opublikowanie tej uchwały aby wszystkie podmioty niepubliczne dowiedziały o procedurze. Uchwałą ta jest wykonywana w stosunku do wniosków złożonych na rok 2000.
- dotycząca wysokości diet radnych. Jest ona od 1 stycznia 2000 roku wykonywana.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że Pan Jabłoński oraz Pan Misiaszek składający interpelację na XII sesji Rady Powiatu odpowiedź otrzymali. Zapytał następnie czy Pan Jankowski otrzymał odpowiedź na swoje zapytanie.
Radny p. P. Jankowski - potwierdził, że otrzymał odpowiedź na pytanie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że do dzisiejszej sesji nikt z radnych nie złożył żadnej interpelacji ani zapytania i zapytał czy ktoś z radnych chciałby to uczynić. W związku z brakiem chętnych przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 8.
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony p - poż. oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że informacja jest składana zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej p. A. Froń - przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach powiatu /załącznik nr 3 do protokołu/. Następnie podziękował Zarządowi Powiatu za dobrą obsługę finansową, która pozwoliła na płynną gospodarkę finansową. Nie było żadnych zatorów ani spiętrzeń.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. M. Cecerko - odczytał opinię do w/w informacji /załącznik nr 4 do protokołu/. Powiedział, też że dla członków Komisji nie są jasne intencje dosyć obszernego wstępu, w którym wielokrotnie powtarza się słowa "odpowiedzialność organu", "odpowiedzialność Starosty" czy "zwierzchnictwo". Jak powiedział mówca ma on nadzieję, że intencją tą nie było edukowanie radnych w tym zakresie. Na zakończenie wystąpienia pozytywnie podsumował działalność KPPSP, mówiąc, że Komisja wyraża swoje wysokie wyrazy uznania dla Komendanta za jego działalność a szczególnie za jego działania w zakresie zapewnienia Komendzie wysokiej klasy sprzętu technicznego oraz za jego działania w zakresie skutecznego pozyskiwania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej p. P. Piekarski - odczytał opinię do w/w informacji /załącznik nr 5 do protokołu/.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział o wspólnych działaniach podjętych pomiędzy Starostą Chełmińskim a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Jeżeli chodzi o rok 1999 to współpraca pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej a Starostą układała się wzorcowo. Jak powiedział mówca był to dla niego bardzo pozytywny przykład współpracy, z której może wyniknąć wiele dobrych rzeczy. Ta współpraca polegała chociażby na bardzo dokładnym przepływie informacji o wzajemnych działaniach. To jest organom powiaty w niektórych przypadkach bardzo potrzebne, żeby wiedzieć, co jednostki robią w jaki sposób działają. Jak powiedział mówca o Straży Pożarnej dowiedział się więcej niż o niektórych jednostkach bardziej podporządkowanych. Współpraca ta dała też bardzo wymierne efekty jakim było wzbogacenie się w roku 1999 w nowy sprzęt. Efektem będą też działania tegoroczne jak np. zakup wysięgnika, który dzisiejszą decyzją Rady zostanie sfinalizowany. Powiedział również, że Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej jest osobą najczęściej bywającą w Chełmnie z wszystkich władz wojewódzkich. Te częste bytności także służą dobrej współpracy, czego efektem jest wspólny zakup wysięgnika przez Komendanta Wojewódzkiego i Powiat Chełmiński. Prawdopodobnie w tym roku powiat wzbogaci się o większą ilość sprzętu wynikającą z dobrej współpracy z Komendantem Wojewódzkim, który zaznaczył, że na koniec roku jednostka chełmińska straży pożarnej będzie jednostką wzorcową w skali Województwa Kujawsko - Pomorskiego nie tylko w zakresie wyposażenia ale także stanu kadrowego, umiejętności obsługi, poziom wykształcenia. Będzie taką jednostką, którą Komendant Wojewódzki będzie chciał się pochwalić na zewnątrz. Dotyczy to również Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie którego Komendant również zadeklarował swoją współpracę. Różne procedury współpracy są już bardzo mocno zaawansowane. Działania te Komendant Wojewódzki obiecał wesprzeć, tak aby w bardzo krótkim czasie osiągnąć pełnię standardów wymaganych dla centrum, przy minimalnym nakładzie finansowym obu stron, tj. powiatu i Straży Pożarnej. Te wszystkie działania służą polepszeniu stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu chełmińskiego. Środki przeznaczone na sprzęt są w porównaniu ze stratami jakie mogą być osiągnięte w przypadku jakichś zdarzeń wielokrotnie mniejsze.
Radny p. P. Jankowski - zadał pytanie jak współpracuje się Komendantowi Powiatowemu PSP ze Strażą Ochotniczą, jak ocenia współpracę i jakie widzi miejsce OSP w swojej działalności i krajowym systemie ratownictwa.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej p. A. Froń - powiedział, że OSP jest bardzo ważnym ogniwem bezpieczeństwa powszechnego, które jest nowym elementem bezpieczeństwa wydzielonym przez resort w roku 1999. PSP, która do niedawna była w Departamencie Bezpieczeństwa Publicznego razem z Policją, od roku 1999 podlega pod Departament Bezpieczeństwa Powszechnego. Są tam Jednostki Nadwiślańskie w likwidacji oraz ogólnie rozumiane zarządzanie kryzysowe. Bez OSP nie będzie bezpieczeństwa na terenach wiejskich, ponieważ jeżeli jednostka straży pożarnej pojedzie do Unisławia to do Lisewa dojedzie dopiero po ustaniu przyczyny powodującej jej wyjazd do Unisławia. Od 1 stycznia 2000 r. weszło w życie nowe rozporządzenie o krajowym systemie ratowniczo - gaśniczym. Spowodowało ono znaczne zwiększenie nakładów na jednostki OSP z krajowego systemu. Statystycznie na jedną jednostkę będzie przypadało 5300 zł. Nie do końca są jasne sprawy, kto będzie dysponentem tych środków. Trwają rozmowy ażeby te pieniądze pozostały na szczeblu Komendy Wojewódzkiej i żeby Komendant Wojewódzki na wniosek Komendanta Powiatowego dzielił te pieniądze. Próbowano zrobić taki algorytm, że każda z jednostek OSP z krajowego systemu otrzymałaby 3000 zł oraz pieniądze za każdy wyjazd. Oczekiwana jest również ustawa o OSP, ponieważ niektóre sprawy nie są do końca uregulowane. W OSP, jest bowiem kilka problemów organizacyjnych, które uregulować musi ustawodawca. W zeszłym roku ze środków pozabudżetowych PSP w Chełmnie otrzymała 550 tys. zł., a w tym roku jest zapewnione 290 tys. zł. na zakup podnośnika. Po ostatniej rozmowie Komendant Wojewódzki obiecał dołożyć około 200 tys. zł. do zakupu samochodu miejskiego.
Radny p. M. Cecerko - czy wszystkie jednostki OSP są w strukturze krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej p. A. Froń - na terenie powiatu jest 10 jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Większość z tych jednostek nie spełnia wymogów. Jedną z takich jednostek, która spełnia wymogi to jest np. OSP w Lisewie, ponieważ posiada 2 samochody, OSP Papowo Biskupie. Komenda Powiatowa nie miała kontroli nad OSP, jednak kiedy będą pieniądze, będą kontrole, których skutkiem będzie wycofanie niektórych jednostek z krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Będą to jednostki nie spełniające takich wymogów jak np. ilość członków, ilość członków w określonym wieku, ilość członków mieszkająca i pracująca na terenie gdzie jednostka się znajduje, muszą posiadanie odpowiedniego sprzętu i odpowiedniej ilości umundurowania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - złożył na ręce Komendanta Powiatowego podziękowania dla Komendanta Wojewódzkiego Pana Zygmunta Politowskiego. Jest to jedyny przedstawiciel administracji rządowej, który na bieżąco utrzymuje kontakty z samorządem. W związku z brakiem pytań poddał pod głosowanie w/w informację.

Za jej przyjęciem głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła w/w informację.
O godz. 15:45 obrady opuścił radny p. K. Wypij.

Do punktu 9.
Informacja Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o działalności centrum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - o wprowadzenie do tematu poprosił Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. T. Syta - przedstawiła informację o działalności centrum /załącznik nr 6 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej p. P. Piekarski - odczytał opinię do w/w informacji /załącznik nr 7 do protokołu/.
Radny p. M. Cecerko - zapytał ile dzieci przebywało w Domu Dziecka w 1999 roku.
Pani T. Syta - odpowiedziała, że w 1999 roku w Domu Dziecka przebywało 47 dzieci.
Radna p. G. Mazurkiewicz - zapytała czy do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należą również ekipy terapeutyczne.
Pani T. Syta - odpowiedziała, że nie należą.
Radny p. M. Cecerko - czy analizowany był koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka i w rodzinach zastępczych.
Pani T. Syta - powiedziała, że odwiedził PCPR kierownik działu polityki społecznej Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ Urząd Wojewódzki przygotowuje się do oficjalnego przejęcia między innymi takich placówek jak Domy Dziecka i przedstawił swoją kalkulację. Jeżeli chodzi o Dom Dziecka w Chełmnie to wypadł on bardzo dobrze na tle innych Domów Dziecka, ponieważ utrzymanie jednego dziecka w DD szacuje się na około 1200 zł - to jest bardzo mało. Dom Dziecka w Chełmnie ma największą stawkę żywieniową w województwie kujawsko - pomorskim. Natomiast jeżeli chodzi o rodziny zastępcze to sprawa się trochę komplikuje. Rodziny, które miały podpisane umowy o pomocy pieniężnej do końca 1998 roku otrzymują dwie kwoty, tj. 537 zł jeżeli dziecko jest zdrowe i nie wymaga kształcenia specjalnego, natomiast te dzieci, które kwalifikują się do kształcenia specjalnego dostają ponad 1300 zł. Natomiast nowe rozporządzenie, które weszło od 1 sierpnia pomoc rodzinie zastępczej uzależnia od jej dochodów. Są tam trzy progi : 80% kwoty bazowej tj. 1061 zł, 40% kwoty bazowej 269 zł, 10% tj. około 140 zł. Oprócz tego dzieci zakwalifikowane do specjalnego kształcenia i te dzieci, które posiadają zasiłek pielęgnacyjny dostają 1061 zł. miesięcznie. Każde dziecko, które jest przyjmowane do rodziny zastępczej może dostać pomoc w wysokości do 150% kwoty bazowej tj. 1991 zł. i w większości przypadków PCPR przyznaje tą kwotę ponieważ rodzina przyjmująca dziecko musi stworzyć mu nowe warunki. Przyznanie tej jednorazowej kwoty poprzedzone jest wywiadem w danym środowisku. Dziecko opuszczające rodzinę zastępczą dostaje 300% kwoty bazowej tj. prawie 4000 zł.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał w/w informację pod głosowanie.

Za jej przyjęciem głosowało 21 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła w/w informację.
Przewodniczący obrad ogłosił 20 min. przerwę od godz. 16:15 do 16:35.

Do punktu 10.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Statutowej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że nie ma sensu czytać wszystkich sprawozdań ponieważ zostały one dostarczone radnym wraz z materiałami na sesję. Zapytał czy przewodniczący Komisji oprócz tego co napisał w sprawozdaniu chciałby jeszcze coś dodać.
Przewodniczący Komisji Statutowej p. P. Jankowski - poprosił Starostę Chełmińskiego o wyjaśnienie dlaczego statut nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Urzędowym.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że sprawa statutu przeciąga się już bardzo długo, bo od 26 maja 1999 roku kiedy to został przez Radę przyjęty. Wojewoda w ciągu 30 dni od otrzymania uchwały nie zajął żadnego stanowiska. Po ponad dwóch miesiącach przyszła informacja, że ten statut nie jest zgodny z wzorcowym dlatego go nie opublikuje. Na kolejne wystąpienie proszące o wskazanie błędów i opublikowanie tego statutu ponownie odmówił. W związku z tym i Komisja Statutowa i Zarząd Powiatu zdecydowali o wystąpieniu ze skargą do NSA dotyczącą odmowy publikacji statutu. W nawiązaniu do tego Zarząd Powiatu wystąpił do Wojewody z prośbą o usunięcie naruszenia prawa jakim jest odmowa opublikowania. Na to pismo przyszła odpowiedź, że statut zawiera uchybienia prawne i dopóki nie zostaną one usunięte nie zostanie on opublikowany. Odesłano Przewodniczącemu Rady uchwałę wraz ze statutem. W dniu dzisiejszym przyszło jeszcze jedno żądanie bardzo dziwne, że Rada ma w ciągu 3 dni odpowiedzieć czy zmieni statut czy nie. Ponieważ od początku pracy nad statutem uważano, że powiaty posiadają samodzielność w regulacji ustroju wewnętrznego, że wzorcowy statut nie służy przepisaniu go ale służy jako pewien wzorzec przy opracowywaniu statutu, w dalszym ciągu stanowisko to jest podtrzymywane. Uważano, że żądania wojewody są niezgodne z Konstytucją RP, i że takie potraktowanie rozporządzenia w sprawie wzorcowego statutu powiatu jest niekonstytucyjne. Konstytucja przewiduje samodzielność powiatów i ich konstrukcji wewnętrznego ustroju, jest to filar samorządności, bez takiego uregulowania samorząd nie jest już samorządem. Jest to jedna z najbardziej zasadniczych cech samorządu nie tylko terytorialnego ale samorządu w ogóle. Stąd też zmiany, których chce pan wojewoda nie zostaną dokonane. Na dzisiejszej Komisji Statutowej zostało przyjęte, że nie będzie przepisywany wzorcowy statut, ponieważ celem jest pewna samodzielność w tej organizacji wewnętrznej. Zastrzeżenia to drobiazgi tego typu, że w statucie wzorcowym jest napisane, że Przewodniczących Komisji wybiera komisja, natomiast w statucie powiatu chełmińskiego jest ustalone, że przewodniczących wybiera Rada Powiatu. Jest to wyższa ranga takiego przewodniczącego i do takiej regulacji wewnętrznej powiat ma prawo. W związku z tym pójdzie w tej chwili skarga do NSA na wojewodę o odmowę opublikowania statutu. Sprawa jest wygrana ponieważ nie można odmówić opublikowania. Wojewoda po tym dzisiejszym piśmie też za jakiś czas wystąpi ze skargą do NSA na powiat, ale należy bronić tego statutu motywując to niekonstytucyjną interpretację rozporządzenia. W większości komentarzy do ustawy o samorządzie powiatowym jest interpretowane w ten sposób, że wzorcowy statut nie narzuca pełnego statutu, tylko stanowi pewien wzorzec, który może ale nie musi być wzięty pod uwagę przez Radę Powiatu przy konstrukcji swojego statutu. To co musi być wzięte pod uwagę jest numeratywnie wymienione w ustawie o samorządzie powiatowym, gdzie mówi się jakie uregulowania muszą znaleźć się w statucie.
Radny p. S. Bojanowski - powiedział, że Rada musi sobie zdawać sprawę z tego jakie mogą być tego konsekwencje od Wojewody. Zapytał w jakim okresie musi być zatwierdzony statut od powołania powiatu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że nie ma żadnych uregulowań. Notabene Rada zgodnie z prawem przyjęła statut, który zgodnie z prawem nie został zakwestionowany, i który zgodnie z obowiązującym prawem powinien być opublikowany. Wszystko co robi wojewoda po 26 czerwca 1999 roku to są działanie nielegalne i niezgodne z prawem.
Radny p. S. Bojanowski - powiedział, że ma obawy tego typu, że kiedy będzie się zmniejszało liczbę powiatów to fakt, iż powiat chełmiński nie posiada statutu będzie miał wpływ na jego istnienie.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że nie można być karanym za nielegalne działanie innych organów - jest to podstawowa zasada państwa prawnego. Jeżeli przy reorganizacji powiatów chciałby się na coś takiego powołać to już jest niezgodne z konstytucyjną zasadą i służy skarga do Trybunału Konstytucyjnego za naruszenie zasady państwa prawnego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych pytań poddał pod głosowanie w/w sprawozdanie /załącznik nr 8 do protokołu/.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Do punktu 11.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy przewodniczący Komisji oprócz tego co napisał w sprawozdaniu chciałby jeszcze coś dodać.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. A. Wiśniewski - powiedział, że nic nie chce dodać.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał pod głosowanie w/w sprawozdanie /załącznik nr 9 do protokołu/.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Do punktu 12.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy przewodniczący Komisji oprócz tego co napisał w sprawozdaniu chciałby jeszcze coś dodać.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - powiedział, że nic nie chce dodać.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał pod głosowanie w/w sprawozdanie /załącznik nr 10 do protokołu/.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Do punktu 13.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy przewodniczący Komisji oprócz tego co napisał w sprawozdaniu chciałby jeszcze coś dodać.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. M. Cecerko - powiedział, że nic nie chce dodać.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał pod głosowanie w/w sprawozdanie /załącznik nr 11 do protokołu/.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Do punktu 14.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy przewodniczący Komisji oprócz tego co napisał w sprawozdaniu chciałby jeszcze coś dodać.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych p. M. Jabłoński - powiedział, że nic nie chce dodać.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy są jakieś priorytety utrzymania dróg w okresie zimowym.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych p. M. Jabłoński - powiedział, że obowiązują ogólnie przyjęte normy jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg. Drogi są odpowiednio sklasyfikowane, są to drogi V i VI kategorii. Jeżeli chodzi o drogi V kategorii to obowiązuje przepis, że w ciągu 12 godzin po ustaniu zjawiska atmosferycznego powodującego jakąś przeszkodę droga musi być doprowadzona do porządku. Komisja nie tworzyła dodatkowej hierarchii ważności dróg. Został Komisji przedstawiony plan przywracania przejezdności na drogach, jest on realizowany i siłami lokalnymi i we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, bo są takie odcinki, gdzie wykonuje on usługi na drogach powiatowych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych pytań poddał pod głosowanie w/w sprawozdanie /załącznik nr 12 do protokołu/.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Do punktu 15.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy przewodniczący Komisji oprócz tego co napisał w sprawozdaniu chciałby jeszcze coś dodać.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej p. P. Piekarski - powiedział, że do sprawozdania nie chce wnieść żadnych poprawek ale ponieważ jest w sytuacji, że w każdej chwili może zostać wezwany do pracy to chciałby powiedzieć klika zdań o sesji lutowej poświęconej ochronie zdrowia w drugim roku reformy. Przekazał, iż na sesję zaproszeni powinni być Dyrektor Niepublicznego ZOZ - u oraz Dyrektor ZOZ w Chełmnie, kierownicy GOZ oraz inni, którzy są związani z ochroną zdrowia na terenie powiatu, przedstawicieli specjalistycznych prywatnych gabinetów lekarskich. Powiedział, że w związku z tym zwraca się do radnych, którzy mieli by jakieś tematy, które mogłyby być ujęte w wystąpieniach dyrektorów to żeby zostały one przekazane do Biura Obsługi Rady Powiatu, ponieważ sesję tą przygotowuje Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał pod głosowanie w/w sprawozdania /załącznik nr 13 do protokołu/.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Do punktu 16.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy przewodniczący Komisji oprócz tego co napisał w sprawozdaniu chciałby jeszcze coś dodać.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa p. St. Bojanowski - powiedział, że nie chce niczego uzupełniać.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że nie zgadza się liczba odbytych posiedzeń i zadał pytanie dlaczego w sprawozdaniu Komisji nie ma adnotacji o kilku wspólnych posiedzeniach z Komisją Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa p. St. Bojanowski - powiedział, że nastąpiło przeoczenie, za które przeprosił Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych pytań poddał pod głosowanie w/w sprawozdanie /załącznik nr 14 do protokołu/.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Do punktu 17.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy przewodniczącą Komisji oprócz tego co napisała w sprawozdaniu chciałaby jeszcze coś dodać.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - powiedziała, że nie chce wnieść żadnych poprawek.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał w/w pod głosowanie sprawozdanie /załącznik nr 15 do protokołu/.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Do punktu 18.
Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy przewodniczący Komisji oprócz tego co napisał w sprawozdaniu chciałby jeszcze coś dodać.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p. J. Kubacki - powiedział, że nie chce nic dodać.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał pod głosowanie w/w sprawozdanie /załącznik nr 16 do protokołu/.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Do punktu 19.
Sprawa zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 1 /załącznik nr 17 do protokołu/. Następnie przedstawił kolejne załączniki projektu uchwały, którymi są plany pracy poszczególnych komisji i w związku z brakiem pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/58/2000 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Chełmnie /załącznik nr 18 do protokołu/.

Do punktu 20.
Sprawa wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 2a /załącznik nr 19 do protokołu/ i powiedział, że druk 2a zastępuje druk 2 /załącznik nr 20 do protokołu/. Poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że zgodnie z przyjętą przez Radę Powiatu uchwałą Zarząd Powiatu został zobowiązany do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy o zamówieniach publicznych do wyłonienia banku do obsługi budżetu powiatu chełmińskiego tzn. do prowadzenia rachunku bieżącego. Oferty w przewidzianym w ogłoszeniu terminie złożyły cztery banki- PKO BP o/Chełmno, BIG BG o/Chełmno, BS o/Chełmno, KREDYT Bank o/Toruń. Wszystkie oferty spełniały warunki, były pełne i zostały przyjęte. Oferty te zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zostały otworzone i odczytane w obecności oferentów i Komisji Przetargowej. Uczestniczyli w tym oprócz Komisji Przetargowej przedstawiciele dwóch banków - BIG BG oraz Kredyt Banku, z tym, że możliwość taką mieli wszyscy oferenci, gdyż o terminie otwarcia ofert zostali powiadomieni. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jest to jedyny moment jawnego przedstawienia ofert, który może dokonać się tylko w obecności Komisji Przetargowej, która jest objęta obowiązkiem zachowania tajemnicy i oferentów, którzy mogą w tym uczestniczyć. Dalej nastąpił etap niejawny przetargu. W tym etapie oferty zostały ocenione pod kątem ośmiu punktów. Znaczenie poszczególnych ofert zawarte jest na drugiej stronie kartki, na której znajduje się tabela. Zawarta jest tam maksymalna liczba punktów w procentach, które poszczególny członek Komisji Przetargowej mógł danemu bankowi przyznać. Ocena Komisji dokonywana była w oparciu o odpowiednie wzory matematyczne jeżeli chodzi o punkty 4.1 - 4.7. Jedynie w punkcie 4.8 przydzielenie punktów (od 1 - 10) leżało w gestii członka Komisji Przetargowej w zależności od dodatkowych usług. Dla punktów od 4.1 - 4.7 zostało to wzorami przeliczone i mechanicznie Komisja musiała odpowiednią liczbę punktów bankom przyznać. Streszczenie tej oceny ofert jest na stronie z tabelką. Tam jest podsumowanie ilości punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji razy sześć, ponieważ tylu było członków Komisji. Ta ocena była także tajna tzn. żaden członek Komisji nie wie jakiej oceny dokonywał drugi. Zgodnie z tą oceną Komisja Przetargowa proponuje podjęcie uchwały, w której do obsługi budżetu powiatu chełmińskiego czyli prowadzenia rachunku bieżącego zgodnie z przedstawioną punktacją proponuje BIG BG S.A. I oddział w Chełmnie. Pod przetarg nie podlega zaciąganie kredytów oraz lokaty. Powiat ma możliwości zaciągania kredytów i wpłacania środków na lokaty w dowolnym banku, który w danym dniu oferuje najdogodniejsze warunki.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 21 do protokołu/.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że w związku z tym, iż nie zna się na bankowości zapytał Starostę Chełmińskiego co oznacza pkt. 8 "dodatkowe usługi na rzecz zamawiającego mające istotny wpływ na współpracę banku z zamawiającym". Do tego punktu wszystkie banki miały praktycznie taką samą liczbę punktów, dopiero ten pkt. 8 zadecydował, że BIG BG uzyskał taką dużą przewagę.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w tym punkcie banki mogły złożyć dodatkowe oferty współpracy. Jak powiedział mówca nie może on powiedzieć jakie to były oferty złożone przez konkretne banki ale te oferty były najrozmaitsze np. udzielanie kredytów, przyjmowanie środków finansowych na lokatę, co nie było objęte samym przetargiem. To była dodatkowa usługa jaką bank oferował, natomiast ocena była efektem indywidualnej oceny przez każdego z członków Komisji Konkursowej poszczególnych ofert. Każdy z członków miał tajną kartę oceny w tym zakresie. Wpisywał tam odpowiednią liczbę punktów i w podsumowaniu wyszedł z tego taki rezultat zawarty w punkcie 4.8.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy były też materialne oferty np. w postaci propozycji darowania jakiegoś sprzętu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że mogły być tylko te, które miały wpływ na współpracę banku ze Starostwem np. doposażenie w sprzęt do home banking itp. W zamówieniu przy home bankingu podawane było, że wymogiem jest to, żeby dany bank obsługiwał home banking, bezpłatnie zainstalował w Starostwie modem, oprogramowanie oraz bezpłatnie przeszkolił pracowników w zakresie obsługi home bankingu i nie pobierał od Starostwa opłaty za korzystanie z tej usługi. Wszystkie banki to zagwarantowały. Natomiast banki mogły dodatkowe propozycje złożyć i były one składane.
Radny M. Cecerko - zapytał czy każdy z radnych może zapoznać się z tymi ofertami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że nie mówi o tym przytoczony w uzasadnieniu art. 27, który następnie odczytał.
Radny p. M. Cecerko - zapytał kto jest zamawiającym.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że zamawiającym jest Komisja Konkursowa.
Radny p. P. Jankowski - zapytał kto wchodził w skład Komisji.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że cały Zarząd zgodnie z uchwałą Rady Powiatu.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów miała też bardzo dużo pytań i niejasności, z tym, że jak wiadomo było to zamówienie publiczne i Komisja również nie dostała wszystkich informacji z tego względu, że nie mogła dostać. Powiedział, że nie licząc pkt. 4.8 to wszystkie banki miały prawie taką samą liczbę punktów tzn. PKO BP 539,05, Kredyt Bank 538,01, BIG BG 537,16, BS 534,40.
Radny p. P. Piekarski - powiedział, że do pkt. 4.7 wszystkie banki miały podobną liczbę głosów i o wyborze zadecydował właśnie pkt. 4.8.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy każdy z oferentów miał szansę zapoznać się z ofertami konkurentów.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że każdy z oferentów miał taką szansę.
Radny p. T. Jagodziński - zapytał Komisję Przetargową czy któryś z banków sygnalizował protest czy rozeszło się bez echa.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że Komisja Przetargowa była objęta tajnością, aż do czasu sesji, dlatego do dnia sesji żaden bank o wyniku postępowania przetargowego nie został jeszcze powiadomiony. Decyzja należy do rady Powiatu. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dopiero w dniu 27 stycznia 2000 r. wszyscy oferenci o wyniku przetargu zostaną powiadomieni.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych pytań poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIII/59/2000 w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 22 do protokołu/.

Do punktu 21.
Sprawa zmiany Uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 23 do protokołu/ i poprosił o wprowadzenie do tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - omówił załączniki do projektu uchwały. Pierwszą rzeczą jest dotacja WFOŚiGW na wysięgnik. Jak powiedział mówca WFOŚiGW odmówił przydzielenia dotacji na samochód strażacki, dlatego proponowane jest zdjęcie tej kwoty z budżetu, ponieważ nie zostanie ona uzyskana. Starostwo musi samo sfinansować ten zakup. To była zmiana w planie dochodów budżetowych. Natomiast załącznik nr 2 - zmiana w planie wydatków budżetowych. Pierwsza rzecz to drogi publiczne powiatowe. Zarząd proponuje przeniesienie kwoty 162 tys. zł. z usług materialnych czyli z remontów oraz 7,5 tys. zł. z opłat. Są to pieniądze zaoszczędzone w wyniku przetargu na ubezpieczenie. Pieniądze te Zarząd proponuje przenieść na inwestycje, na modernizację drogi Żygląd - Unisław. Druga rzecz to Komenda Powiatowa Policji. Pod koniec 1999 roku Zarząd został postawiony prze Komendę Główną Policji przed faktem dokonanym. Centrala telefoniczna w Komendzie Powiatowej była już stara a Komenda Główna czyniła pewne formalne problemy przy zakupie nowej centrali. Aby zapewnić dobrą łączność Komendzie Powiatowej Zarząd musiał zdecydować się na samodzielne wsparcie tej inwestycji, dlatego Zarząd prosi o przyznanie 25 tys. zł. na zakup nowej cyfrowej centrali telefonicznej dla KPP w Chełmnie. Umożliwi to łączność pomiędzy wszystkimi jednostkami policji na terenie powiatu, ponieważ wszystkie one będą z tej centrali korzystały. To są te trzy wnioski Zarządu do zmian w budżecie powiatu na rok 2000.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 24 do protokołu/.
Radny p. A. Wiśniewski - powiedział, że interesuje go sprawa 150 tys. zł. na wysięgnik, które miały pochodzić z WFOŚiGW. Poprosił o wyjaśnienie tej sprawy, gdyż w grudniu była mowa, że pieniądze z WFOŚiGW będą a trzy tygodnie później, że Starostwo ich nie dostanie. Zapytał czyj to był błąd, że taka kwota była przyjęta w budżecie.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w grudniu były przyjmowane wnioski, które Zarząd Powiatu złożył do WFOŚiGW. Natomiast odpowiedź na ten wniosek Zarząd otrzymał już po podjęciu uchwały budżetowej i teraz po prostu budżet jest dostosowywany do odpowiedzi. To nie jest koniec tego dostosowywania, Zarząd nie chciał zrobić większej korekty. Przy następnej korekcie Zarząd będzie chciał wprowadzić dotacje uzyskane na edukację ekologiczną, na zalesienie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych pytań poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIII/60/2000 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok /załącznik nr 25 do protokołu/.

Do punktu 22.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, żeby wszyscy radni dojeżdżający, którzy nie złożyli jeszcze oświadczeń o ilości kilometrów jakie mają z miejsca zamieszkania do miasta Chełmna aby to uczynili. Poinformował, że może zaistnieć sytuacja, że dodatki będą wypłacane osobno a nie razem z dietą. Przekazał, że PIT - y, które radni otrzymali należy uwzględnić w składaniu swojego PIT - u, przypomniał, że diety nie ulegają opodatkowaniu. Powiedział, że każdy z radnych otrzymał do wypełnienia druk oświadczenia majątkowego. Jest to wymóg ustawowy, a każdy z radnych ma obowiązek złożyć oświadczenie do 31 marca 2000. Zgodnie z ustawą, kto nie złoży oświadczenia do końca marca nie będzie miał wypłaconej diety od m - ca kwietnia. Poinformował, że oświadczenia należy złożyć do Biura Rady w zamkniętych kopertach z nazwiskiem i dopiskiem - oświadczenie majątkowe. Powiedział, że 31 grudnia z mocy ustawy uległa rozwiązaniu Powiatowa Rada Zatrudnienia i w związku z tym Zarząd zwrócił się z prośbą o oddelegowanie przedstawiciela Rady Powiatu. Dotychczas w pracach uczestniczył radny Stefan Pepliński, który wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach nowej rady. Jeżeli są jednak inne propozycje to zostaną one poddane pod głosowanie. W związku z brakiem innych propozycji poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Stefana Peplińskiego.

Za w/w kandydaturą głosowało 19 radnych przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Radny p. M. Cecerko - zaproponował aby na sesję poświęconą ochronie zdrowia zaprosić przedstawiciela Kujawsko - Pomorskiej Kasy Chorych, żeby udzielił informacji nt. współpracy z ZOZ w Chełmnie, oraz aby zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Rady Społecznej. Warto było by aby Dyrektor ZOZ w Chełmnie przygotował informację o działalności w odniesieniu do usług świadczonych przez tą instytucję, o tym co zrobiono w ramach restrukturyzacji, o tym co się zamierza zrobić. Mówca wnioskował o to aby poprosić Dyrektora ZOZ - u o przygotowanie takiej informacji na piśmie i przekazanie radnym przed sesją.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w styczniu 2000 wpłynął od Dyrektora program restrukturyzacji ZOZ w Chełmnie.
Radna p. M. Jakubowska - powiedziała, że Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie została zobowiązana przez Przewodniczącego Rady do przygotowania jednej z kolejnych sesji poświęconej sytuacji oświaty na terenie powiatu. Jak powiedziała mówczyni prawdopodobnie sesja odbędzie się w kwietniu i w związku z tym zwraca się do radych aby kierowali do Komisji zagadnienia, które najbardziej by ich interesowały. Poinformowała o spotkaniu z Dyrektorami placówek oświatowych z terenu powiatu, którzy także będą brali udział w przygotowaniu tej sesji.

Do punktu 23.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XIII sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki