Protokół nr IX/99
z XII Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 29 grudnia 1999 r.

Sesja odbyła się w dniu 29 grudnia 1999 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 14:00 do godz. 16:15.

Na ogólną liczbę 25 radnych obecnych na sesji było 25, co stanowi 100 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawa przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok.
9. Sprawa zmiany uchwały Nr IX/37/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom.
10. Sprawa zmiany Uchwały Nr VI/8/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie budżetu powiatu na 1999 rok.
11. Sprawa udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze powiatowym przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.
12. Sprawa wysokości diet radnych.
13. Sprawa zmiany uchwały Nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych.
14. Sprawa ustalenia wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 1999.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia XII sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 25 radnych 1 radny jest nieobecny, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad XII sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi lub chciałby zaproponować zmiany w projekcie porządku obrad XII sesji Rady Powiatu w Chełmnie.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że chciałby w imieniu Zarządu Powiatu wprowadzić dwa dodatkowe punkty. Pierwszy dotyczy zmiany uchwały Nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z 24 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych. Zmiana znajduje się na druku nr 6. Wiąże się to po pierwsze z tym, że Dom Dziecka od 1 stycznia nie będzie już jednostką oświatową i trzeba było wykreślić go z uchwały. Drugą przyczyną zmiany w/w uchwały jest fakt, że Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, że środki za pobyt w internacie nie mogą być dochodem środków specjalnych z tego względu, że wiążą się z korzystaniem z majątku powiatu, a wszelkie opłaty za korzystanie z majątku powiatu muszą być bezpośrednio dochodem powiatu. Wykreślono także punkt dotyczący środków za pobyt w internacie.
Druga uchwała znajdująca się na druku nr 7 dotyczy ustalenia wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 1999. Związane jest to z inwestycją prowadzoną w Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie i dotacją na nią. W związku z różnorodnymi okolicznościami związanymi z przyznaniem dotacji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w grudniu 1999 roku okazało się, że powiat nie jest w stanie wykorzystać całości dotacji na ten remont i aby ona nie przepadła konieczne jest podjęcie tej uchwały, która będzie przedłużeniem czasu trwania tej inwestycji na rok 2000.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych propozycji poddał pod głosowanie zaproponowane przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu projekty uchwał.
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych głosowało 24 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 1999 głosowało 24 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Za przyjęciem znowelizowanego porządku obrad głosowało 24 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad XII sesji Rady Powiatu.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że do dzisiejszej sesji nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z XI sesji Rady Powiatu i w związku z tym zaproponował jego przyjęcie przez głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z XI sesji Rady Powiatu głosowało 24 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z XI sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w okresie między sesjami Zarząd Powiatu obradował 5 razy. Zajmował się następującymi zagadnieniami : - pracował nad projektem budżetu powiatu na 2000 rok
- korektą budżetu powiatu na 1999 rok
- przyjął regulamin przyznawania stypendiów socjalnych uczniom szkół podległych pod powiat chełmiński. Na stypendia powiat otrzymał 10 139 zł. Na ostatniej sesji kwota ta została przyjęta do budżetu. Aby mogła być ona podzielona konieczne było przyjęcie przez organ prowadzący takiego regulaminu.
- wyraził zgodę na zakup samochodu służbowego dla DPS w Mgoszczu. W większości samochód ten finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- przesunął Dyrektorowi ZOZ - u termin opracowania planu reorganizacji tej placówki na 20 stycznia 2000 roku w związku z trwającymi negocjacjami z kasą chorych.
- zaakceptował zakup pomocy dydaktycznych do badań logopedycznych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Było to niezbędne ponieważ w zakresie logopedii Poradnia działa na terenie całego powiatu chełmińskiego.
- przyjął sepcyfikację istotnych warunków zamówienia związaną z przetargiem na wybór banku prowadzącego obsługę bankową powiatu chełmińskiego. Specyfikacja ta ukazywała się w "Gazecie Pomorskiej", "Nadwiślaninie" i "Czasie Chełmna". Przetarg jest ogłoszony a za dwa tygodnie nastąpi rozpatrzenie ofert przez Zarząd Powiatu. Wyniki przedstawione zostaną Komisji Budżetu i Finansów oraz Radzie Powiatu.
- przejmowaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Efektem tego są zmiany do projektu budżetu na rok 2000.
- rozpatrywał problemem arkuszy organizacyjnych w szkołach, podejmując zmiany organizacyjne wiążące się z różnymi wypadkami losowymi.
- zaakceptował umowę z Wojewódzką Komendą Straży Pożarnej na zakup podestu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Chełmnie. Umowa ta zostanie zrealizowana do 15 marca 2000 roku. Powiat wzbogaci się o kolejny samochód, w którego kosztach Starostwo będzie partycypować, a co uwzględnione zostało w projekcie budżetu na rok 2000.
- Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie. W dniu 29 grudnia 1999 roku Zarząd Powiatu przyjął jego regulamin a Pan Marcin Szerszeń został powołany na Dyrektora PZD w Chełmnie.
- zaakceptował wniosek o sprzedaż sprzętu okulistycznego dla Pani Rożnowskiej przechodzącej do Niepublicznego ZOZ-u "Twój Lekarz".
- zaakceptował umowę wynajmu pomieszczeń Poradni Chirurgicznej dla drugiego Niepublicznego ZOZ-u Pana Kuśpita, która od 1 stycznia 2000 roku ma powstać na terenie ZOZ - u w Chełmnie.
- zaakceptował wniosek LO w Chełmnie o zwiększenie oddziału klas pierwszych w roku szkolnym 2000/2001. Wiąże się to z kolejnym rokiem wyżu demograficznego. Więcej uczniów ostatnich klas skończy szkołę podstawową. W związku z tym konieczne jest utworzenie miejsc nauki w szkołach na terenie powiatu aby uniknąć zmuszania młodzieży do podejmowania nauki poza powiatem chełmińskim.
Pan M. Cecerko - zapytał czy sprawa sprzedaży sprzętu okulistycznego i wynajmu pomieszczeń Poradni Chirurgicznej to był wniosek Dyrektora ZOZ-u.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - odpowiadając na pytanie powiedział, że był to wniosek Dyrektora ZOZ-u.

Do punktu 6.
Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że na ostatniej sesji zostały podjęte następujące uchwały w sprawie:
- założenia LO w Zespole Szkół Rolniczych w Grubnie. Została ona przekazana do tej szkoły a także do Kuratora Oświaty oraz do Departamentu Finansów w Ministerstwie Edukacji Narodowej po to aby uwzględnić tą szkołę w naliczaniu przyszłej subwencji oświatowej. Zarząd obecnie zajmuje się wyborem profilu tejże szkoły.
- zmiany budżetu powiatu na 1999 rok. Została ona przekazana wszystkim jednostką, których ta zmiana dotyczyła.
- powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym w Chełmnie. Przygotowane jest w tej chwili porozumienie dotyczące PCZK. Jest już podpisane porozumienie przez Komendanta Straży Pożarnej i na następnym posiedzeniu Zarząd zajmie się treścią tego porozumienia.
- utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych. Wejdzie ona w życie w dniu 1 stycznia 2000 roku i w tym terminie te środki specjalne zostaną powołane.
- przystąpienia do opracowania strategii rozwoju powiatu. Przygotowane jest już wystąpienie do osób, które będą zaproszone w skład Rady ds. opracowania strategii rozwoju powiatu. Zaproszenie w najbliższych dniach zostanie wysłane z prośbą o zdeklarowanie się do pracy w odpowiednim zespole w/w Rady.
- utworzenia środków specjalnych w PZD w Chełmnie. Środki zostaną utworzone w momencie powstania Powiatowego Zarządu Dróg.
- zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie. Wchodzą one wraz z rokiem 2000 i wtedy zmiany zostaną wprowadzone.

Do punktu 7.
Interpelacje i zapytania.
Pan M. Jabłoński - odczytał treść interpelacji kierowanej do Starosty Chełmińskiego /załącznik nr 3 do protokołu/. Dodał również, że Starosta przekazał na początku roku pewne informacje na temat porozumień z zakresu komunikacji. Ponieważ jednak zaszły pewne zmiany dlatego kierowana jest interpelacja z prośbą o odpowiedź na zawarte w niej zagadnienia.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że przekaże Staroście Chełmińskiemu interpelację a odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
Pan P. Jankowski - skierował interpelację do Zarządu w dwóch sprawach. Pierwsza dotycząca informacji jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa wyłonienia w drodze przetargu banku, który będzie prowadził rachunki Starostwa. Druga dotyczy bulwersującego artykułu, który ukazał się w poniedziałkowej prasie. Konkretnie dotyczył on skargi pewnej matki na opieszałą działalność pewnych urzędników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starostwie. Jak powiedział mówca w artykule tym napisano, iż urzędnik tłumaczył się nieznajomością przepisów prawnych, próbował wręcz zrzucić odpowiedzialność na matkę tłumacząc się, że decydując się na założenie rodziny zastępczej powinna znać prawo. Zdaniem mówcy padł cień niekompetencji na Starostwo Powiatowe a ten incydent nie powinien pozostać bez echa. Zadał pytanie czy Starosta Chełmiński ma zamiar wyciągnąć jakieś konsekwencje w stosunku do winnych. Poprosił również o wyjaśnienie całej tej sytuacji.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że jeżeli chodzi o przetarg to jest on ogłoszony. Ogłoszenie ukazało się ono około dwóch tygodni temu w "Gazecie Pomorskiej", "Czasie Chełmna" ukazuje się cały czas w "Nadwiślaninie". Termin złożenia ofert to 14 stycznia 2000 roku. Nie można było dać krótszego terminu ponieważ jest to poważny przetarg i trzeba zrozumieć także banki, które pod koniec roku borykają się z mnóstwem własnych problemów - w tym także z problemem roku 2000 - dlatego termin ten wybiega aż do połowy stycznia przyszłego roku. Dodatkowo jednym z wymogów jest to, że banki muszą posiadać lub utworzyć filię na terenie powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy wpłynęły już jakieś oferty.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że nie jest w tym temacie zorientowany ponieważ jeżeli nawet wpływają to nie są otwierane, zajmuje się tym kancelaria. Jeżeli chodzi o drugą sprawę to jak powiedział mówca nie zna treści tego artykułu. Nie ukazał się on w gazetach, które mówca czyta i musi się on zapoznać z jego treścią. Jak powiedział mówca domyśla się, że chodzi o problem Pani Judyty Kowalskiej, który był poruszany między innymi przez "Czas Chełmna". Zostały na ten temat przekazane obszerne wyjaśnienia. Uzupełnienie poszło jeszcze do następnego numeru. Z artykułu można było wywnioskować, że ta Pani żadnej pomocy finansowej z powiatu nie otrzymuje, co nie jest prawdą. W związku z brakiem znajomości treści tego artykułu mówca powiedział, że radny P. Jankowski otrzyma odpowiedź pisemną na zadane pytanie, gdyż nie wszystko można powiedzieć na sesji Rady Powiatu ze względu na ochronę dóbr osobistych tej Pani.

Do punktu 8.
Sprawa przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - podziękował Zarządowi i Komisjom za trud włożony w przygotowanie projektu budżetu powiatu na 2000 rok a następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 1a /załącznik nr 4 do protokołu/ i poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że druk nr 1a nie obejmuje całej uchwały. Obejmuje on pewne strony, które trzeba przy druku nr 1 wymienić. Wiąże się to z problemem środków finansowych na Powiatowy Urząd Pracy. Dopiero w dniu 28 grudnia 1999 r. Zarząd otrzymał informację jakie pieniądze zostaną na Urząd przeznaczone. Była to inna informacja niż ta, którą Zarząd sam próbował wyliczyć. Okazało się, że na PUP zostanie przeznaczone mniej pieniędzy niż zakładano. Budżet w tej chwili wygląda następująco:
- dochody wynoszą 23 327637 zł.
- wydatki wynoszą 24 037181 zł.
- niedobór budżetowy wynosi 709544 zł i pokrywany będzie z dwóch źródeł, poprzez pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz poprzez kredyt. Jak powiedział mówca ma on nadzieję, że niedobór budżetowy nie wystąpi z dwóch przyczyn. Po pierwsze w tym niedoborze budżetowym jest rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 190 tys. zł. Po drugie dosyć niespodziewanie wystąpiła nadwyżka budżetowa w 1999 roku w wysokości 250 tys. zł. Gdyby te dwie kwoty dodać to wychodzi, że na samym początku budżet powiatu na 2000 rok będzie bez niedoboru.
Start w roku 2000 zapowiada się lepiej niż w roku 1999. Następnie mówca powiedział o zmianach wiążących się z wydatkami inwestycyjnymi. W wydatkach inwestycyjnych planowane są dwie modernizacje ogrzewania w Szkole Specjalnej i w Liceum Ogólnokształcącym, modernizacja drogi Żygląd - Unisław, zakup samochodu dla Powiatowego Zarządu Dróg, zakup podestu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie. Aktualnie używany samochód jest w stanie, który uniemożliwia normalne poruszanie się nim.
O godz. 1445 na sesję przybył radny p. J. Kubacki.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - odczytał Uchwałę Nr 162/99 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy a dnia 15.12.1999 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2000 /załącznik nr 5 do protokołu/. Następnie poprosił o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów dodając, że jest to opinia wypracowana przez Komisję wspólnie z przewodniczącymi wszystkich Komisji Stałych Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński - powiedział, że Zarząd uwzględnił praktycznie wszystkie wnioski jakie do niego wpłynęły w sprawie budżetu powiatu na 2000 rok a następnie odczytał opinię komisji do projektu budżetu powiatu na 2000 rok /załącznik nr 6 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o stanowisko Zarządu do opinii RIO oraz Komisji Budżetu i Finansów.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że dziękuje za zaufanie jakim Komisja Budżetu i Finansów oraz przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu w Chełmnie obdarzyli Zarząd Powiatu. Podziękował za wnioski, które zostały do Zarządu złożone. Te które nie zostały bezpośrednio przyjęte nie pozostają bez echa. Najprawdopodobniej w styczniu proponowana będzie przez Zarząd nowelizacja budżetu powiatu i przyjęcie dodatkowo pozyskanych 50 tys. zł. na etat weterynaryjny, o który wnioskowała Komisja Rolnictwa i Leśnictwa i jeżeli wszystko dobrze pójdzie to etat ten się tam znajdzie.
Pan Z. Piechota - powiedział, że podczas opiniowania budżetu nie było mowy o kupnie drugiego samochodu. Była mowa tylko o kupnie samochodu dla Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie, nie było mowy natomiast o kupnie samochodu dla Starostwa. W związku z powyższym poprosił Starostę Chełmińskiego o wyjaśnienie.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w projekcie budżetu w inwestycjach w Starostwie była kwota 20 tys. zł. bez konkretnego przeznaczenia ponieważ jeszcze wtedy nie można było ustalić na ile zrealizowane będą plany na 1999 rok. Ponieważ plany tegoroczne zostały praktycznie w 100 % zrealizowane tak związane z siecią komputerową jak z zakupem sprzętu komputerowego, to po przeanalizowaniu wszelkich potrzeb jakie ma Starostwo Powiatowe, Zarząd chciałby zaproponować zabezpieczenie tych 20 tys. zł. na zakup samochodu. Aktualnie posiadany przez Starostwo samochód - Fiat Tempra ma przejechane ponad 300 tys. km i właściwie nadaje się do kapitalnego remontu. Zarząd stwierdził, że zamiast wydawać na części do starego samochodu lepiej kupić nowy, a obecnie używany sprzedać.
Wiceprzewodniczący obrad p. D. Śliwiński - zapytał samochód jakiej marki Zarząd planuje kupić.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że na razie nie mówi się o marce samochodu. Wszystko wiąże się z tym za ile zostanie sprzedany Fiat Tempra. Zarząd planuje kupić samochód średniej klasy oczywiście w miarę możliwości finansowych.
Pan T. Derebecki - zadał pytanie czy jest jakiś pomysł na wykorzystanie rezerw zarówno celowej jak i ogólnej budżetu powiatu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że Zarząd nie chce wykorzystać rezerwy ogólnej. Trzeba było ją zaplanować ponieważ mogą powstać pewne nieoczekiwane sytuacje, które zmuszą Zarząd do sięgnięcia po te środki. Jeżeli chodzi o rezerwę celową związaną z oświatą to nic jeszcze nie wiadomo. Od 1 stycznia miała wejść w życie Karta Nauczyciela. Pieniądze na to są podobno w subwencji jaką powiat na oświatę otrzymał. Na dzień dzisiejszy ustawa o Karcie Nauczyciela nie ujrzała światła dziennego i nie wiadomo czy ujrzy. Jeżeli wejdzie Karta Nauczyciela część pieniędzy zostanie na to przekazana, natomiast całą resztę Zarząd chciałby przekazać na remonty i inwestycje.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu powiatu na rok 2000.

Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII / 51 / 99 w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok /załącznik nr 7 do protokołu/.

Do punktu 9.
Sprawa zmiany uchwały Nr IX/37/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/ i poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że zmiana wiąże się z uchwałą Kolegium RIO w Bydgoszczy z dnia 10 listopada 1999 roku, w której orzeczono o nieważności uchwały nr IX/37/99 w zakresie § 2. Tak naprawdę chodzi o bardzo drobna sprawę. W Uchwale Nr IX/37/99 zostało napisane, że dotacja dla szkół niepublicznych ustalana jest w wysokości 75% z 50% kosztów wydatków bieżących. Natomiast RIO uważa, że powinno się napisać odwrotnie. Tak więc zmiana polega na wpisaniu, że dotacja dla szkół niepublicznych ustalana jest w wysokości 50% z 75%. Chodzi tu o szkoły wieczorowe dla pracujących. Powiat musi na wszystkie szkoły niepubliczne przyznać połowę kosztów takich samych szkół dziennych. Trudno jest jednak ustalić koszt. Dlatego Minister Edukacji Narodowej ustalił, że koszty szkoły wieczorowej dla pracujących to jest 75% kosztów szkoły dziennej tego samego typu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 9 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/52/99 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/37/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom /załącznik nr 10 do protokołu/.
Przewodniczący obrad ogłosił 20 min przerwę od godz. 1505 do godz. 1525.

Do punktu 10.
Sprawa zmiany Uchwały Nr VI/8/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie budżetu powiatu na 1999 rok.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 3a /załącznik nr 11 do protokołu/ i oddał głos Staroście.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że druk nr 3a trafił do radnych dopiero w dniu sesji ale jest to spowodowane niezależnymi od Zarządu względami. Pomiędzy 22 a 29 grudnia 1999 roku przyszedł cały szereg decyzji przyznających powiatowi środki finansowe. Część jednostek w ostatniej chwili zawnioskowała o dokonanie przesunięć w ich wewnętrznych budżetach. Następnie omówił projekt uchwały zawarty na druku nr 3a. W załączniku nr 1 do w/w uchwały - dochody - kwota 40 tys. zł. jest to dotacja gminy Lisewo w związku z porozumieniem zawartym na wspólną budowę drogi. 7 tys. zł. w "Gospodarce gruntami i nieruchomościami" jest to dotacja uzyskana z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu komputerowego. W "Oświacie" na Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy jest dotacja w kwocie 14 976 zł. na zwiększone koszty związane z istnieniem gimnazjum specjalnego. Na Dom Dziecka jest dotacja 70 tys. zł i tak jak wyżej jest to zwrot pieniędzy wyłożonych przez powiat na normalne funkcjonowanie tych placówek. W "Opiece Społecznej" wpływy z usług 10 tys. zł. "Porozumienia między powiatami" 6904 zł - jest to kwota jaką Miasto Toruń zwróciło powiatowi chełmińskiemu za swoich pensjonariuszy, którzy przebywali w Domach Pomocy Społecznej na terenie Miasta Chełmna w pierwszym półroczu 1999 r., kiedy obowiązywał system rozliczeń pomiędzy powiatami. Natomiast 18700 zł - zmniejszenie wiąże się z tym, że powiat chełmiński dostał pieniądze na większą liczbę pensjonariuszy niż faktycznie była w DPS. Część tych środków musi powiat zwrócić ale tylko część ponieważ prawie 50 tys. zł. Wojewoda dał na remonty w Domach Pomocy Społecznej. Zwiększono "Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne" o 620 zł. 13361 zł na "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" to jest 2% jakie nam z ustawy przysługuje za obsługę tego funduszu. 1728 zł jest to część kosztów jakie przysługują powiatowi za obsługę Państwowego Funduszu Kombatantów. W administracji na "Inspektorat Nadzoru Budowlanego" powiat otrzymał zwiększona dotację w wysokości 4 tys. zł. W "Starostwie Powiatowym" 75 tys. zł. to są opłaty wiążące się z wszystkimi drukami jakie są wydawane np. książka budowy. "Komisje Poborowe" 8111 zł. jest to zwrot tego co nam brakowało do pokrycia przez Wojewodę pełnych kosztów poboru. Tak więc po tej dotacji pełne koszty poboru zostały przez Wojewodę pokryte. W finansach "Odsetki" będą wyższe niż zakładano o 25 tys. zł. W "Różnych rozliczeniach" uzyskaliśmy zwiększenie subwencji części oświatowej o 300 tys. zł i części wyrównawczej o 7 831 zł. W związku z tym zwiększyły się dochody powiatu o różnicę pomiędzy tymi dwoma cyframi i łącznie jest to kwota 20725092 zł. Jeżeli chodzi natomiast o wydatki budżetowe - załącznik nr 2 do w/w uchwały. Pierwsza część to "Prace geodezyjne i kartograficzne" - koszty wykonywania zadań przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej okazały się wyższe od planowanych. W związku z tym jest tutaj wzrost wynagrodzenia i materiałów, natomiast oszczędności nastąpiły na ZUS - ie i FP. "Drogi Powiatowe" - 2000 zł to są oszczędności jakie w Funduszu Wynagrodzeń zaistniały i Zarząd proponuje przesunąć je na usługi materialne no i 40 tys. zł. od gminy Lisewo zostało przyjęte. "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" to jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 7 tys. zł. W "Oświacie" dotacje dla szkół niepublicznych - dotacja dla szkoły pani Giżyńskiej jest o 3 tys. zł. mniejsza niż planowano ponieważ uczy się w niej mniej uczniów niż było planowane. To samo dotyczy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym jest zmniejszenie i zarazem zwiększenie o 14976 zł. w wynagrodzeniach. Spowodowane jest to tym, że zwiększone zostają te środki o dotacje jaką powiat otrzymał od Wojewody i zarazem zdejmujemy środki, które powiat wyłożył na funkcjonowanie tej placówki. Dalej są już przesunięcia wewnątrz Specjalnego Ośrodka, o które wczoraj wnioskował. W Zespole Szkół Rolniczych 1585 zł jest to odszkodowanie za wypadek przy pracy, natomiast 1286 zł to są oszczędności w materiałach i przesunięcie na ZUS gdzie brakuje środków w ZSzR. W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 22676 zł są to środki, które pracownikom Poradni się należą ze względu na nie wypłacany dodatek w latach 1993 - 1995. Są to zobowiązania Wojewody, jednak na razie Starostwo wypłaci te zaległe dodatki a w 2000 roku zostaną one przez Wojewodę zwrócone powiatowi. W Domu Dziecka wynagrodzenia 70070 zł. Powiat dostał dotację i musi zdjąć te pieniądze ze środków własnych. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - wynagrodzenia 80 tys. zł. Tu występuje ta sama sytuacja, Następuje zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie. Środki zostają zwiększone o dotację a zmniejszone o pieniądze wyłożone przez powiat. W szkole także nastąpiło małe przesunięcie. Zmniejszono ma materiałach i środkach żywności a zwiększono na usługach materialnych i niematerialnych. Natomiast kwota w inwestycjach to pozostałość po remoncie piętra, na które środki zostały przyznane w ramach środków inwestycyjnych. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nastąpiły wewnętrzne przesunięcia. Nastąpiły zwiększenia na wynagrodzeniach o 1433 zł, na ZUS - ie 256 zł, Funduszu Pracy 62 zł, natomiast zmniejszenia w Funduszu Świadczeń Socjalnych 14 zł i usługi materialne 1628 zł. Nastąpiło zwiększenie na zasiłkach o 620 zł, i 600 zł na Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. W Kulturze Fizycznej i Sporcie przesunięcie o 300 zł pomiędzy delegacjami o dotacjami. W Różnej działalności są wynagrodzenia pracowników publicznych za grudzień 1999 r. i są to pieniądze, które Urząd Pracy odda powiatowi w styczniu 2000 roku a na razie Starostwo te pieniądze wyłoży. Dalej w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego są przesunięcia wewnętrzne na kwotę 314 zł. i zwiększenia na materiałach o 4 tys. zł. - to jest ta ostatnia dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, którą trzeba w 1999 roku wydać ponieważ w innym wypadku przepadnie. W Urzędzie Wojewódzkim w materiałach zwiększenie o 5 tys. zł. W Starostwie Powiatowym jest propozycja zmniejszenia wynagrodzeń o 50 tys. zł. Jest to oszczędność jaką udało się poczynić. Wiąże się z tym również ZUS i Fundusz Pracy oraz zaoszczędzono na inwestycjach. Natomiast zwiększenia o 30 tys. zł. na materiałach. Wiążę się to ze zwiększonym kosztem zakupu np. praw jazdy. Tak jak opłaty za dokumenty poszły w górę tak samo zakup tych dokumentów. Nastąpiło także zwiększenie na usługach materialnych o 2 tys. zł. i o 394 zł. na podatkach. W Radzie Powiatu zmniejszenia na wynagrodzeniach i ZUS - ie oraz zwiększenia na delegacjach i materiałach. W Komisji poborowej jest wyrównanie 8111 zł, które powiat dostał od Wojewody. W Obsłudze urzędu zwiększenie o 4200 zł wynagrodzeń i o 500 zł. ZUS - u. Dalej jest Komenda Powiatowa Policji. Nastąpiły tu wewnętrzne zmniejszenia i zwiększenia w tej jednostce. To samo dotyczy Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. W ten sposób wygląda korekta budżetu powiatu na 1999 rok. Jej efektem jest zamiast deficytu budżetowego nadwyżka w wysokości 257670 zł.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 12 do protokołu/.
Radny p. P. Jankowski - powiedział, że w planie dochodów w dziale TRANSPORT jest zwiększenie o 40 tys. zł. i jest to dotacja, która wpłynęła zgodnie z porozumieniem, jednak w sumie wychodzi, że plan po zmianie wyniesie 41 158 zł. W związku z powyższym zadał pytanie co to jest za kwota 1158 zł.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że 1158 zł w tej pozycji już było - w dotacjach na drogi. Pieniądze te dostaliśmy od Wojewody ponieważ miesiąc szybciej wzrosły wynagrodzenia.
Radny p. M. Jabłoński - powiedział, że jeżeli już powstała nadwyżka to przypomina, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych przez cały rok wnioskowała o to, że jeżeli powstanie jakaś nadwyżka to żeby przeznaczyć ją na wydatki drogowe. Zapytał również o przetarg na drogę Żygląd - Unisław, jak wygląda kwestia płatności, czy te pieniądze, które były wcześniej przeznaczone na tą dokumentację wystarczą, kiedy trzeba będzie zapłacić i czy w tym kontekście ta nadwyżka budżetowa może być uruchomiona.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - poprosił aby odpowiedzi udzielił Wicestarosta Chełmiński, ponieważ był on przewodniczącym Komisji Przetargowej.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że przetarg został rozstrzygnięty na ponad 7 km drogi Żygląd - Unisław i będą to cztery odcinki, tam gdzie jest wymagane pozwolenie na budowę. Koszt wykonania tej dokumentacji jest bardzo duży - ponad 80 tys. zł. Założone było na dokumentację 39 tys. zł. i to przechodzi na 2000 rok ale brakuje ponad 40 tys. zł. Dokumentacja ma być zrobiona do końca marca a zapłacone za nią będzie w kwietniu. Są pieniądze na inwestycje w dziale TRANSPORT, jest więc z czego zapłacić za dokumentację.
Radny p. M. Jabłoński - powiedział, że pieniądze z inwestycji nie miały być przeznaczane na dokumentację.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że pytanie radnego M. Jabłońskiego co z ewentualną nadwyżką jest zasadne. Pojawiły się większe koszy nie przewidziane przez Zarząd.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że nadwyżka w tym projekcie uchwały jest tak zwaną papierową nadwyżką budżetową. Faktyczna nadwyżka budżetowa jest obliczana dopiero w dniu 1 stycznia w momencie kiedy wszystkie wydatki są zrealizowane. Jeżeli wydatki są niezrealizowane to wszystkie zaplanowane kwoty, które były przeznaczone na ich zaspokojenie stają się bezimienne i trafiają na nadwyżkę budżetową. Dokładna kwota nadwyżki znana będzie dopiero w dniu 3 stycznia 2000 roku i ona będzie najprawdopodobniej wyższa, gdyż jest część wydatków, które nie zostaną zrealizowane.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/53/99 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/8/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie budżetu powiatu na 1999 rok /załącznik nr 13 do protokołu/.

Do punktu 11.
Sprawa udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze powiatowym przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 4 /załącznik nr 14 do protokołu/.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że ustawa o Finansach Publicznych obliguje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które chcą udzielać dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i przez najrozmaitsze stowarzyszenia, kluby sportowe do tego aby podjąć uchwałę, która reguluje tryb postępowania o udzielenie dotacji. Sposób rozliczania dotacji i sposób kontroli zadania, na które udzielono dotacji, musi być jawny i zgodny ze stosowanymi procedurami. W związku z tym aby od przyszłego roku móc już udzielać dotacje w oparciu o ustawę o Finansach Publicznych Zarząd proponuje projekt uchwały, która określi wszystkie te procedury. § 2 jest ustawowo wymagany. Starostwo Powiatowe może udzielać dotacji tylko i wyłącznie na zadania powiatu określone ustawami, stąd też taki zakres zadań określonych w § 2 i stąd też taki tytuł uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński - odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 15 do protokołu/.
Radny p. T. Derebecki - powiedział, że w § 6 jest mowa, że wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są do 15 września roku poprzedzającego rok realizacji zadania. Natomiast pkt. 3 dopuszcza jednak inną możliwość. W związku z powyższym zadał pytanie czy przewidziane jest już uruchomienie ewentualnych dotacji w przyszłym roku i czy w budżecie są przewidziane jakieś środki na ten cel.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że według tej uchwały Zarząd będzie rozpatrywał wszystkie wnioski, które złożone zostały już na rok 2000 np. wnioski złożone przez kluby sportowe, na które przewidziana jest pewna pula pieniędzy i przez stowarzyszenia kulturalne, na które też jest zaplanowana pewna kwota pieniędzy. Pod tym kątem będzie rozpatrzony także wniosek Hospicjum. Wszystkie wnioski zgodnie z § 7 będą w ciągu miesiąca od daty uchwalenia budżetu powiatu musiały zostać rozpatrzone i trzeba będzie udzielić na nie odpowiedzi. Dotyczy ona wniosków, które zostały już złożone. Jeżeli chodzi o pkt. 3 w § 6 to Zarząd zaproponował go dlatego, że często nie wszystko można przewidzieć. Jest wiele imprez organizowanych na terenie powiatu chełmińskiego, które nie są planowane z aż tak dużym wyprzedzeniem i ma to dotyczyć takich nadzwyczajnych wydarzeń przy których ważne było by wsparcie finansowe powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/ 54 /99 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze powiatowym przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych /załącznik nr 16 do protokołu/.

Do punktu 12.
Sprawa wysokości diet radnych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 5 /załącznik nr 17 do protokołu/. Powiedział, że projektodawcą jest Komisja Budżetu i Finansów i poprosił o przedstawienie uzasadnienia przewodniczącego w/w Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie p. T. Jagodziński - powiedział, że chciałby w imieniu Komisji wnieść autopoprawkę do w/w projektu uchwały i proponuje aby w § 3 wykreślić słowo "zwiększonych". Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie ze względu na nie podwyższenie w roku 2000 diety radnych, a zwiększanie się kosztów dojazdu ze względu na wzrost cen paliwa, proponuje radnym dojeżdżającym przyznać zwiększone diety, proporcjonalnie do wydatków związanych z dojazdem. Jako źródło finansowania wskazujemy zwiększone dochody z odsetek bankowych w dziale 94 rozdziale 9492. Komisja proponuje także potrącenia z diet za nieobecność na sesjach Rady Powiatu, posiedzeniach komisji oraz posiedzeniach Zarządu Powiatu. Radnemu będącemu członkiem Zarządu za każdą nieobecność potrącana była by 1/8 zwiększonej diety, natomiast pozostałym radnym 1/4.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił o opinię do w/w projektu uchwały Przewodniczącego Zarządu Powiatu p. Z. Bukowskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że Zarząd Powiatu przyjął skutki finansowe tej uchwały do projektu budżetu na 2000 rok. Środki finansowe na to co będzie wynikało z tej uchwały są już w budżecie na 2000 rok przyjęte czyli nie pociąga to za sobą żadnych dodatkowych korekt.
Radny p. Z. Piechota - powiedział, że podtrzymuje swoje stanowisko sprzed kilku miesięcy i jest przeciwny tej uchwale. Każdy wyraził zgodę na bycie radnym w powiecie i dostaje za to dietę, za którą powinien pokryć koszt dojazdu do Starostwa.
Radny p. P. Jankowski - poprosił o wyjaśnienie słów "pozostałym radnym 1/4". Zapytał o jakich radnych chodzi.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że chodzi o radnych, którzy nie są członkami Zarządu Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przyjęto, że radny, który jest i członkiem dwóch komisji uczestniczy średnio 4 razy w spotkaniach w miesiącu. Jeżeli chodzi natomiast o członków Zarządu to oprócz tych 4 razy, dodatkowo spotykają się na posiedzeniach Zarządu 4 - krotnie czyli przeciętnie w miesiącu 8 razy. Stąd jest ten podział na 1/4 i 1/8.
Radny p. P. Jankowski - poprosił o dokładne stwierdzenie granic i wyjaśnienie czy pod uwagę będą brane granice miasta czy punkt docelowy jakim jest Starostwo Powiatowe w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że osoby dojeżdżające z tej samej miejscowości powinny ustalić ile mają kilometrów aby nie było między nimi rozbieżności. Co do ilości kilometrów to Zarząd bazował będzie na oświadczeniach radnych.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że przepisy określają, że jeżeli ktoś ma kilometrówkę to liczy się odcinek od wyjazdu z konkretnego miejsca zamieszkania do punktu docelowego dlatego powiedział, że proponował by taką zasadę stosować do tej uchwały.
Radny p. W. Bińczyk - powiedział, że jego zdaniem uchwała ta ma poważne dziury, ponieważ jeżeli ktoś będzie miał np.5,5 km to nie będzie uprawniony do zwrotu pieniędzy, ponieważ są przedziały zamknięte.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że do 500 m zaokrąglać należy w dół a powyżej 500 m w górę.
Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - powiedziała, że zgodnie z tą uchwałą osoby mieszkające w granicach miasta nie otrzymują żadnego zwiększenia, czyli wynika z tego, że kilometry powinny być liczone do granic miasta, ponieważ na terenie miasta one już nie przysługują.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych przy 3 głosach przeciwnych i 8 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XII/55/99 w sprawie wysokości diet radnych /załącznik nr 18 do protokołu/.

Do punktu 13.
Sprawa zmiany uchwały Nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 6 /załącznik nr 19 do protokołu/.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że projekt tej uchwały jest wyprzedzeniem ewentualnego jutrzejszego kroku RIO, która chciała w zakresie wpłat za pobyt w internacie unieważnić uchwałę. Aby uniknąć tego Zarząd proponuje przyjęcie tej uchwały wtedy jutrzejsze posiedzenie RIO w tej sprawie w ogóle nie dojdzie do skutku. Tworząc projekt tej uchwały Zarząd wzorował się na uchwałach innych jednostek, które miały to zapisane. Budżetowo nie przynosi to żadnych skutków dlatego Zarząd proponuje podjęcie takiej uchwały.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/ 56 /99 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych /załącznik nr 20 do protokołu/.

Do punktu 14.
Sprawa wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 1999.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 7 /załącznik nr 21 do protokołu/.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie dostał pod koniec roku olbrzymie pieniądze z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Dostał je na początku grudnia z informacją, że musi wykorzystać je do końca roku gdyż w przeciwnym wypadku przepadną. W związku z tym zakupiono wiele rzeczy, które będą przydatne w roku 2000 ale i tak nie udało się wydać wszystkich pieniędzy i jeżeli uchwała ta nie zostanie podjęta będzie trzeba oddać 173 tys. zł. Wojewodzie. Natomiast po podjęciu tej uchwały dotacja ta zostaje przeniesiona na przyszły rok i przeznaczona na dokończenie zaczętej inwestycji.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy w projekcie tej uchwały nie powinno umieścić się także pieniędzy przeznaczonych na dokumentację drogi Żygląd - Unisław.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że problem z tymi dwoma wydatkami jest taki, że pochodzą one z różnych źródeł. Pieniędzy przeznaczonych na dokumentację także nie wydaliśmy ale stanowią one dochody własne powiatu i stanowią one nadwyżkę budżetową. Natomiast jeżeli chodzi o DPS w Chełmnie to jest to dotacja od Wojewody i jeżeli nie zostanie ta uchwała podjęta, to ona przepadnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/ 57 /99 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 1999 /załącznik nr 22 do protokołu/.

Do punktu 15.
Wolne wnioski.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem wniosków ze strony radnych przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 16.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XII sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki