Protokół nr VII/99
z X Sesji Rady Powiatu w Chełmnie
odbytej w dniu 27 października 1999 r.

Sesja odbyła się w dniu 27 października 1999 r. w pomieszczeniach Starostwa i trwała od godz. 15:00 do godz. 17:30.

Na ogólną liczbę 24 radnych obecnych na sesji było 23, co stanowi 96 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad X sesji Rady Powiatu w Chełmnie omówiony w punkcie 3 przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu.
5. Sprawa wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu.
6. Ślubowanie.
7. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
8. Informacja Zarządu z realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w powiecie.
11. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności Inspekcji Ochrony Roślin na terenie powiatu chełmińskiego.
12. Sprawa korekty budżetu powiatu na 1999 r.
13. Sprawa zmiany uchwały Rady Powiatu z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie powołania komisji stałych i ich składów osobowych.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - dokonał otwarcia X sesji Rady Powiatu w Chełmnie, a następnie przywitał radnych, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy.

Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - na podstawie listy obecności stwierdził, że na 24 radnych 1 radny jest nieobecny, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi lub chciałby zaproponować zmiany w projekcie porządku obrad X sesji Rady Powiatu w Chełmnie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie porządek obrad X sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad X sesji Rady Powiatu.

Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że do dzisiejszej sesji nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z IX sesji Rady Powiatu i w związku z tym zaproponował jego przyjęcie przez głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z IX sesji Rady Powiatu głosowało 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z IX sesji Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 5.
Sprawa wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w związku z wygaśnięciem mandatu pana Marka Droszcza w jego miejsce z tej samej listy wstępuje Pani Hanna Murawska, która po rozmowie wyraziła pisemną zgodę aby w stosunku do jej osoby uruchomić procedurę obsadzenia mandatu Rady Powiatu w Chełmnie. W związku z tym przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 1 /załącznik nr 3 do protokołu/ i poddał go pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr X/40/99 w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu /załącznik nr 4 do protokołu/.

Do punktu 6.
Ślubowanie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - odczytał rotę ślubowania /załącznik nr 5 do protokołu/.
Pani Hanna Murawska - złożyła ślubowanie.
Przewodniczący obrad stwierdził, że w związku ze złożeniem przez Panią Hannę Murawską ślubowania staje się ona pełnoprawną radną Rady Powiatu w Chełmnie.

Do punktu 7.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że w okresie między sesjami było 6 posiedzeń Zarządu. Częstszy niż zwykle tryb pracy wynika z rozpoczęcia procedury związanej z przygotowaniem budżetu powiatu na rok 2000. Następnie poinformował czym Zarząd się zajmował i tak:
- oddelegował swojego przedstawiciela p. Janusza Wojtaszewskiego do uczestnictwa w przetargu na zakup odczynników laboratoryjnych dla ZOZ-u.
- zatwierdził kilkanaście zmian arkuszy organizacyjnych wszystkich placówek oświatowych. Zmiany te nie wpłynęły na zwiększenie kosztów funkcjonowania tych placówek.
- podjął decyzję o ufundowaniu nagród dla nauczycieli wytypowanych przez dyrektorów placówek z związku z Dniem Nauczyciela. Otrzymali je również dyrektorzy placówek oświatowych z wyjątkiem Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Pani Anna Gątkiewicz funkcję tą objęła niedawno i nie można było ocenić jeszcze jej pracy.
- podjął decyzję o rozpisaniu konkursu na dodatkowy etat w administracji budowlanej. Wiązało się to z faktem, że jedna osoba nie jest już w stanie wydawać decyzji ze względu na ich dużą liczbę. W tym roku wystawiono już ponad 300 decyzji.
- przyznał dotację w kwocie 300 zł dla Koła Łowieckiego "ORZEŁ" z okazji 45 - lecia istnienia.
- rozpatrywał sprawę Domu Dziecka w Chełmnie w związku z pozyskanymi informacjami o problemach wychowawczych związanych z przebywającymi tam dziećmi.
- zajął się kwestią dróg czego konsekwencją jest jedna z uchwał X sesji Rady Powiatu przychylając się jednocześnie do wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych.
- zajmował się wnioskiem Związków Zawodowych działających przy ZOZ - ie o odwołanie Dyrektora ZOZ - u pana Marka Droszcza. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
- pracował nad budżetem powiatu na rok 2000. Jak powiedział mówca przychodzą już pierwsze informacje o dotacjach na przyszły rok. Planowane jest utworzenie Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Chełmnie. Nie powinno być problemów z oświatą ale do zadań z zakresu administracji rządowej powiat w dalszym ciągu będzie dokładał olbrzymie kwoty.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że w związku z brakiem pytań stwierdza, że informacja Zarządu Powiatu o pracy między sesjami została przez Radę Powiatu przyjęta.

Do punktu 8.
Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że wszystkie uchwały powierzone Zarządowi do wykonania są realizowane z wyjątkiem uchwały w sprawie przyjęcia statutu powiatu chełmińskiego, który nie został jeszcze ogłoszony. W związku z zaistniałą sytuacją planowane jest wystąpienie do NSA w związku z bezczynnością Wojewody w sprawie nieopublikowania statutu w Dzienniku Urzędowym. Wszystkie przewidziane prawem terminy zostały przekroczone a nie został on w terminie przewidzianym prawem odrzucony. Jeżeli chodzi o uchwałę IX sesji w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie bankowej obsługi budżetu powiatu to pani B. Cecerko Skarbnik Powiatu została zobowiązana do przygotowania specyfikacji tego zamówienia. Ogłoszenie przetargu trochę się przesunie w terminie w związku z pracą nad budżetem powiatu ale po 15 listopada zostanie on ogłoszony.

Do punktu 9.
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poinformował, że pomiędzy sesjami nikt z radnych nie złożył interpelacji ani zapytania i zapytał czy w związku z powyższym ktoś z radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos.
Radny p. W. Bińczyk - zapytał kiedy zostanie powołana w Starostwie Powiatowym w Chełmnie komisja ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, ze do końca czerwca 1999 r. powiat chełmiński obsługiwał zespół orzekający działający na rzecz powiatu toruńskiego. Zespół ten działał od lat i nie był jedynym działającym na terenie dawnego województwa toruńskiego. Otrzymał on od wojewody pełne wyposażenie, ludzi oraz środki na funkcjonowanie. Ustawa mówi, że najpóźniej 1 lipca 1999 r. każdy starosta miał obowiązek powołania takiego zespołu. Jego przewodniczący został powołany już w marcu 1999 r. w powiecie chełmińskim. Po jego powołaniu pojawił się problem wynikający z dwóch rzeczy. Po pierwsze zespół w Toruniu nie chciał przekazać naszemu zespołowi na te zadania żadnych pieniędzy. Wojewoda stwierdził natomiast, że zespół w Toruniu ma na orzekanie pieniądze i powinien w dalszym ciągu obsługiwać powiat chełmiński, gdyż nie można odebrać środków finansowych zespołowi w Toruniu i przekazać innemu powiatowi. Drugi problem związany był z ze standardami jakie były wymagane dla powołania takiego zespołu. Są wymogi wynikające z postanowień Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych. Aby taki zespół powołać musi być kilku pracowników etatowych zajmujących się dokumentacją bez względu na liczbę osób niepełnosprawnych i liczbę dokumentacji. Ze względu na niemożność porozumienia się z Wojewodą została podjęta przez Zarząd decyzja o powołaniu zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności na koszt własny powiatu. W stosunku do osób, które złożyły wnioski w lipcu zapadnie orzeczenie jeszcze w tym roku. Szacunkowy koszt takiego orzeczenia to około 50 zł. Jeżeli chodzi o przyszły rok sytuacja jest jeszcze niejasna, ponieważ Wojewoda nie zaplanował na ten cel żadnej dotacji a nie ma możliwości orzekania przez inny zespół niż zespół powiatowy w Chełmnie. Problem stanowi także przekazanie dokumentacji powiatowi chełmińskiemu przez zespół toruński.

Do punktu 10.
Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w powiecie.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - powiedział, że zgodnie z ustawą Rada Powiatu przynajmniej raz w roku ma obowiązek rozpatrywać informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w powiecie. O zreferowanie tematu poprosił Panią J. Zimna Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Toruniu.
Pani J. Zimna - przedstawiła informację o stanie środowiska na terenie powiatu chełmińskiego /załącznik nr 6 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p. J. Kubacki - odczytał opinię Komisji do w/w informacji /załącznik nr 7 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał z czego wynika częstotliwość badania wody w rzece Wiśle oraz w czyjej gestii leży unieszkodliwienie nieczynnego od 1986 r. mogilnika w Stolnie.
Pani J. Zimna - odpowiadając przedmówcy na pytania powiedziała, że rzeki badane są w cyklu 2 - 5 letnim, częściej badana jest wyłącznie rzeka Drwęca. Częstotliwość wyznaczana jest bądź przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska bądź przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Jeżeli chodzi o drugie pytanie to unieszkodliwienie mogilnika leży w gestii wójta, który jest jego dysponentem. Jak powiedziała mówczyni z tego co jej wiadomo to zostały już podjęte w tym celu pierwsze kroki ale najpierw musi być przeprowadzona hydroanaliza.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że jego zdaniem rzeka Fryba jest najbardziej zanieczyszczoną rzeką na terenie powiatu chełmińskiego, dlatego Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioskuje o zwiększenie częstotliwości badań tej rzeki. Zadał również pytania, kto wyraził zgodę na budowę mogilnika tuż obok Strugi "Żaki" oraz czy ujecie wody w Stolnie powstało obok mogilnika czy kolejność była odwrotna, i jakie kryteria obowiązywały przy ustalaniu, który zakład stwarza zagrożenie dla środowiska.
Pani J. Zimna - powiedziała, że jeżeli chodzi o mogilnik w Stolnie to nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie w jakiej kolejności on powstał ale może to sprawdzić. Jeżeli chodzi natomiast o zakłady to są różne wykazy zakładów. Jeden mówi o tych, które produkują odpady niebezpieczne i tu kryterium jest ścisła klasyfikacja odpadów niebezpiecznych. Drugi mówi o zakładach stanowiących punktowe źródła zanieczyszczeń powietrza.
Radny p. M. Cecerko - zapytał czy ścieki z cukrowni w Chełmży oraz ścieki miejskie są oczyszczane przed ujściem do Fryby.
Pani J. Zimna - powiedziała, że ścieki miejskie przechodzą przez oczyszczalnię w cukrowni i są oczyszczane przed wpłynięciem do Fryby, natomiast ścieki nie oczyszczone stanowią wody pokładnicze.
Radny p. M. Cecerko - powiedział, że ustawa nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na opalanie odpadami. Zapytał jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ma zamiar uregulować tą sprawę.
Pani J. Zimna - powiedziała, że planowana jest współpraca ze Starostwem w tym zakresie, ponieważ wydawanie takich zezwoleń leży w kompetencji starosty.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że skarg na opalanie odpadami w Dolnych Wymiarach nie było, natomiast w Chełmnie jest bardzo dużo.
Radny p. M. Cecerko - stwierdził, że z informacji wynikają bardzo duże różnice w ilości odpadów np. Lisewo 17m3 a Papowo Biskupie i Stolno 330 m3. W związku z tym zapytał czy dane są kompletne.
Pani J. Zimna - powiedziała, że są to dane uzyskane w Urzędach Gminy i w Starostwie, którymi WIOŚ operował, i które zostały zestawione.
Radny p. T. Jagodziński - powiedział, że dane o ilości odpadów pochodzą tylko z Zakładu Usług Miejskich, a oprócz ZUM na terenie powiatu chełmińskiego działają również trzy inne firmy mające koncesję na wywóz nieczystości stałych. Jeżeli chodzi o Lisewo to ZUM obsługuje tylko część gminy, pozostałą część obsługują inne dwa podmioty, które w ewidencji nie są ujęte.
Radna p. H. Murawska - zapytała czy aby zapobiec zanieczyszczeniom jezior nie można byłby wprowadzić "zielonych" stref ochronnych.
Pani J. Zimna - powiedziała, że to nie jest zależne od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów informacja WIOŚ o stanie środowiska na terenie powiatu została przez Radę Powiatu przyjęta.

Do punktu 11.
Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności Inspekcji Ochrony Roślin na terenie powiatu chełmińskiego.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - o zreferowanie tematu poprosił Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin p. A. Stefańskiego.
Pan A. Stefański - przedstawił informację o stanie roślinności na terenie powiatu /załącznik nr 8 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa p. St. Bojanowski - odczytał opinię Komisji do w/w informacji /załącznik nr 9 do protokołu/.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - zapytał kto zajmuję się badaniem owoców i warzyw na zawartość metali ciężkich oraz czy o występowaniu ewentualnych patogenów roślinnych na terenie działek informuje się Zarządy Działkowców w Chełmnie.
Pan A. Stefański - powiedział, że w laboratoriach WIOR nie są przeprowadzane badania na zawartość pozostałości metali ciężkich ale są one najprawdopodobniej prowadzone w Instytucie Ochrony Roślin w Toruniu. Są to jednak badania na zlecenie. Jeżeli chodzi o problem działek, to od czasu do czasu badania na patogenny są przeprowadzane ale wyrywkowo. Zarząd Działek o wynikach badań nie jest powiadamiany, aczkolwiek chorób na terenie ogródków działkowych jest dużo.
Radny p. St. Bojanowski - zadał pytanie czy wiadomo ile na terenie powiatu chełmińskiego rolnicy wprowadzają substancji czynnej do gleby. Powiedział, że jest jej na pewno dużo. Powiedział, że jego zdaniem stacje diagnostyczne opryskiwaczy powinny powstać na koszt państwa, ponieważ żadnego z rolników nie stać na jej zbudowanie. Jak powiedział mówca rolą WIOR - u powinno być spowodowanie aby na terenach gmin i powiatów powstały stacje diagnostyczne. To, że istnieje konieczność powstania stacji widać po stanie pól, ponieważ jak na środki o tak wysokim standardzie efekt ich działania jest niezadowalający.
Pan J. Bielecki - powiedział, że problem jest bardzo złożony. Sprawa obowiązku badania opryskiwaczy jest zawarta w ustawie uchwalonej w 1995 r. i już wtedy podczas tworzenia nowej ustawy był zapis, że od stycznia 1999 r. będzie obowiązek badania sprawności opryskiwaczy. Był pozostawiony pewien okres na przygotowanie się do tego zagadnienia. Na jego złożoność wpływa wiele powodów. Po pierwsze w Polsce jest bardzo dużo różnych typów opryskiwaczy. Większa część tych maszyn jest stara i wyeksploatowana. Drugi problem to taki, że aby zbadać sprawność opryskiwaczy trzeba wykonać wiele czynności technicznych, do których potrzebne są specjalne narzędzia. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa określa co badać w opryskiwaczach i czym to trzeba wykonywać. Stacja kontroli opryskiwaczy kosztuje bardzo dużo i będzie to bariera przy ich tworzeniu. Dlatego dopuszczono możliwość korzystania z tańszego sprzętu. W Przysieku zostali przeszkoleni potencjalni kandydaci z województwa, którzy wyrazili chęć utworzenia takiej stacji. Z terenu powiatu chełmińskiego jeden kandydat uzyskał świadectwo ukończenia kursu. Jednak utworzenie stacji to jeszcze nie sukces. Trzeba przede wszystkim doprowadzić opryskiwacze do sprawności lub zaopatrzyć się w nowe. Duży procent opryskiwaczy, nie będzie opłacało się modernizować. WIOR wystąpił do Ministra Finansów aby uwzględnił w swoim budżecie pulę środków na dofinansowanie modernizacji opryskiwaczy i o to samo będzie wnioskował na przyszły rok.
Radny p. M. Misiaszek - zapytał czy powstaną jeszcze jakieś punkty atestacji poza tym w Lisewie. Powiedział również, że każdy rolnik musiał przejść przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i wymogów co do aparatury, więc świadomość rolników w tym zakresie jest duża. Przekazał, że według ankiety przeprowadzonej kilka lat temu to rolnictwo jest dopiero na szóstej pozycji jeżeli chodzi o zanieczyszczanie środowiska pestycydami.
Pan J. Bielecki - powiedział, ze jest dostateczna ilość specjalistów przygotowana do prowadzenia stacji diagnostycznych. WIOR jest w stanie zapewnić utworzenie tych stacji w ilości pozwalającej wykonać zadania zgodnie z założeniami ustawy. Jeżeli stacja w Lisewie działała by sprawnie to w przeciągu 2 lat jest w stanie przebadać wszystkie opryskiwacze z terenu powiatu chełmińskiego.
Radny p. J. Kubacki - powiedział, że na dzień dzisiejszy przeszkolona jest tylko jedna osoba chętna do utworzenia stacji diagnostycznej. Zapytał czy w przyszłym roku dotacja do opryskiwaczy znajdujących się na terenie powiatu chełmińskiego będzie na tyle duża aby rolnicy na tym nie stracili, ponieważ nic na tym nie zyskali w tym roku. Zapytał również czy istnieje możliwość powstania stacji objazdowej lub stacji z warsztatem naprawczym, w którym rolnik mógł by usunąć drobne usterki.
Pan J. Bielecki - powiedział, że na pewno jeszcze w tym roku stacja diagnostyczna w Lisewie powstanie ponieważ pomyślnie przeszła testy i od listopada będzie mogła rozpocząć swoją działalność. Dodał również, że każda stacja musi być przygotowana do naprawiania drobnych usterek w aparaturze. Jak powiedział mówca stacja przebadać może rocznie około 170 tys. aparatów i jest przygotowana do kontroli objazdowej.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę od 17:00 do 17:10.

Do punktu 12.
Korekta budżetu powiatu na 1999 r.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w sprawie korekty budżetu powiatu na 1999 r. zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 10 do protokołu/. O zreferowanie tematu poprosił Starostę Chełmińskiego.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - omówił w/w projekt uchwały, wyjaśniając, że korekta związana jest ze sprawą dróg powiatowych i polega na przeniesieniu środków z inwestycji na usługi materialne. Uzgodnione to zostało z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. T. Jagodziński - odczytał opinię Komisji do projektu uchwały /załącznik nr 11 do protokołu/.
Radny p. M. Cecerko - zapytał na jakie drogi zostanie opracowana dokumentacja za 39 tys. zł. i jaki będzie zakres dokumentacji.
Starosta Chełmiński p. Z. Bukowski - powiedział, że dokumentacja opracowana zostanie na drogę Żygląd - Unisław. Jeżeli chodzi o zakres to trudno jest powiedzieć ponieważ musi zostać ogłoszony przetarg.
Wicestarosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - powiedział, że planowane jest objęcie dokumentacją całości drogi, łącznie z wyprostowaniem zakrętu w Stablewicach, a prace wykonywane będą na tyle na ile wystarczy pieniędzy.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - w związku z brakiem innych pytań poddał projekt uchwały w /w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr X/41/99 w sprawie korekty budżetu powiatu na 1999 r. /załącznik nr 12 do protokołu/.

Do punktu 13.
Sprawa zmiany uchwały Rady Powiatu z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie powołania komisji stałych i ich składów osobowych.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 13 do protokołu/. W związku z brakiem pytań poddał go pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr X/42/99 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu z dnia 16.12.1998 r. w sprawie powołania komisji stałych i ich składów osobowych. /załącznik nr 14 do protokołu/.

Do punktu 14.
Wolne wnioski.
Radny p. J. Kubacki - przedstawił rozliczenie powiatowo - gminnych dożynek. Jak powiedział na konto komitetu dożynkowego wpłynęło 22 tys. zł. Były to wypływy ze Starostwa 5000 zł, z Gminy Chełmno 5000 zł oraz po 1000 zł z pozostałych Gmin. Wpłaty sponsorów to 6000 zł. oraz darowizny w formie rzeczowej i usługi na kwotę 3398 zł. Wydatki poniesione przez komitet organizacyjny dożynek wyniosły 25806,27 zł. Powstał niedobór w kwocie 407 zł. Komitet zwróci się do Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz do Urzędu Gminy w Chełmnie o pokrycie niedoboru.
Na koniec podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania dożynek.

Do punktu 15.
Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad p. L. Płocki - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka X sesję Rady Powiatu w Chełmnie.


Protokołowała

Anna Swołek
Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Płocki