Uchwały Zarządu Powiatu - I kadencja - rok 2000

001/2000. brak.
002/2000. Opracowanie układu wykonawczego budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2000r.
003/2000. Powołanie pełnomocnika upoważnionego do podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
004/2000. Zatwierdzenie regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
005/2000. Zatwierdzenie regulaminu przyznawania i wydatkowania dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej.
006/2000. Upoważnienie dyrektorów szkół do powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych z nauki zawodu i przygotowania zawodowego.
007/2000. Upoważnienie dla pracownika starostwa i kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli.
008/2000. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2000 r.
009/2000. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2000 r.
010/2000. Przystąpienie do tworzenia powiatowego systemu doradztwa Metodycznego dla nauczycieli.
011/2000. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2000 r.
012/2000. Powołanie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
013/2000. Powierzenie stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie.
014/2000. Określenie wzoru wniosku o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze powiatowym przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.
015/2000. Wydanie opinii o zaliczeniu drogi Kokocko - Dąbrowa Chełmińska do kategorii dróg powiatu bydgoskiego.
016/2000. Zatwierdzenie sprawozdania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
017/2000. Upoważnienia dla pracowników starostwa i kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących mienia oddanego jednostkom do dysponowania na podstawie odrębnych przepisów.
018/2000. Nadanie uprawnień szkoły publicznej 3-letniemu Liceum Handlowemu na podstawie zasadniczej szkoły zawodowej.
019/2000. Określenie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2001 r.
020/2000. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2000 r.
021/2000. Udzielenie przez Zarząd zgody na zaciągnięcie kredytu przez DPS w Mgoszczu.
022/2000. Wskazanie osób, które w imieniu zarządu mogą dokonać czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytów i pożyczek oraz udzieleniu pożyczek, poręczeń i gwarancji.
023/2000. brak.
024/2000. brak.
025/2000. brak.
026/2000. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2000 r.
027/2000. brak.
028/2000. brak.
029/2000. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2000 r.
030/2000. brak.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej