Powiat Chełmiński zakończył realizację dwóch bardzo ważnych projektów "Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim" i "Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim" koordynowany i realizowany był od 1 września 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. przez Powiat Chełmiński przy współpracy z Partnerami. Partnerami w projekcie były wszystkie Gminy z terenu powiatu chełmińskiego, Katolickie Liceum i Gimnazjum w Chełmnie oraz "Szkoły-Toruń Artur Wojciechowski" jako organ prowadzący Szkołę Podstawową w Trzebczu Szlacheckim.
Projekt skierowany był do uczniów wszystkich szkół prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) z terenu powiatu chełmińskiego. Całkowita wartość projektu to: 931 519,50 zł, która w całości została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Celem projektu było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla uczennic i uczniów, w tym uczennic i uczniów niepełnosprawnych z powiatu chełmińskiego w roku szkolnym 2009/2010. Cel był realizowany poprzez zwiększenie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkołach objętych projektem, poprawę efektywności uczenia się, zwiększenie efektywności doradztwa zawodowego, zwiększenie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizację wycieczek edukacyjnych.
W ramach projektu w poszczególnych szkołach zorganizowany został dla uczniów szereg ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Rodzaj zajęć został dostosowany do potrzeb uczniów. W szkołach prowadzonych przez Powiat Chełmiński i Partnerów odbywały się następujące zajęcia:
- dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, j. obcych, matematyki, informatyki, przyrody, nauczania zintegrowanego, fizyki, chemii, nauk przyrodniczo-matematycznych. Przeprowadzono także zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych oraz zajęcia edukacyjno terapeutyczne o charakterze zajęć teatralnych. Celem zajęć było wyrównywanie poziomu wiedzy i umiejętności słabszych uczniów oraz uzupełnianie braków w wiadomościach.
- specjalistyczne czyli zajęcia dla dyslektyków, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, z plastykoterapii, z metod efektywnego uczenia się oraz czytania ze zrozumieniem. Zajęcia miały na celu doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo -słuchowo-ruchowej.
- z zakresu opieki psychologiczno-pedagogicznej, a mianowicie zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, terapia z dziećmi z ADHD oraz zajęcia cyrkowe. Zajęcia miały przeciwdziałać patologiom, agresji i uzależnieniom czyli ograniczać negatywne zjawiska oraz zwiększać poczucie bezpieczeństwa w szkole.
- innowacyjne z j. angielskiego z zastosowaniem wideokonferencji oraz zajęcia z modelarstwa. Zajęcia miały na celu zastąpienie tradycyjnych form nauczania nowoczesnymi, efektem tego miał być wzrost skuteczności przyswajania nowej wiedzy.
- z doradztwa edukacyjno-zawodowego, w ramach tych zajęć odbyły się wyjazdy do PUP i PIP, każdy uczestnik mógł wybrać odpowiednią dla siebie ścieżkę kariery, nauczył się poruszać po rynku pracy oraz sporządzać dokumenty aplikacyjne niezbędne przy ubieganiu się o pracę.
- promujące godzenie życia rodzinnego z zawodowym, celem zajęć było eliminowanie stereotypów związanych z płcią, poprzez uświadomienie, że złamanie stereotypów może nastąpić poprzez większe zaangażowanie mężczyzn w życie rodzinne.

Zdjęcie nr 1. Uczestnicy projektu ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie na zajęciach specjalistycznych: zajęcia logopedyczne - ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy.

Zdjęcie nr 2. Uczestnicy projektu ze Szkoły Podstawowej w Trzebczyku na zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie ICT, które umożliwiły wykorzystywanie zasobów Internetu oraz komunikowanie się za pomocą komputera. Podczas spotkań uczniowie między innymi pracowali nad projektem swojej pierwszej strony internetowej. Efekt ich pracy został wyeksponowany poprzez umieszczenie linków do ich stron na stronie szkoły www.sptrzebczyk.strefa.pl

W ramach wyżej wymienionych zajęć uczestnicy zajęć mogli brać udział w różnorodnych wycieczkach edukacyjnych, które stanowiły ciekawą formę nauczania. Wyjazdy odbywały się mianowicie do teatru Horzycy i Baju Pomorskiego, do Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku, do Instytutu Astronomii, Obserwatorium i Planetarium, na wybrzeże i w Góry Świętokrzyskie. W ramach zajęć specjalistycznych oraz w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej uczestnicy mogli wybrać się do Muzeum Żywego Piernika w Toruniu, do Słowiańskiego Sioła w Dubielnie oraz do Leśnej Szkoły na Barbarce. Były organizowane również wyjazdy do kina i drukarni, do oczyszczalni ścieków, parku krajobrazowego oraz gospodarstw agroturystycznych, na pokazy UMK do Instytutu Geofizyki. Powyższe wyjazdy wpłynęły na uatrakcyjnienie procesu edukacji i zmotywowały do udziału w kolejnych zajęciach.

Zdjęcie nr 3. Uczestnicy projektu z Zespołu Szkół w Starogrodzie na wycieczce edukacyjnej do Planetarium, Orbitarium i Myślęcinka.

Zdjęcie nr 4. Uczestnicy projektu ze Szkoły Podstawowej w Trzebczyku na zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe z zakresu nauk przyrodniczych, wybrali się do oczyszczalni ścieków, znajdującej się w Napolu. Uczniowie zapoznali się z technologią całego procesu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków. Poznali poszczególne etapy poprzez filtrowanie a następnie oczyszczanie za pomocą odpowiednich bakterii.

Kolejny projekt Powiatu Chełmińskiego, który uzyskał unijne dofinansowanie to "Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim".
Przedsięwzięcie realizowane było od 3 sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2010 r. Całkowita wartość projektu to: 360 798,10 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wynosi 87,25 %. Partnerem projektu była Gmina Unisław.
Celem projektu było podniesienie świadomości, wiedzy oraz umiejętności zawodowych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym był Powiat Chełmiński i Gmina Unisław.
Projekt skierowany był do uczniów publicznych szkół dla młodzieży prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu chełmińskiego: techników i zasadniczych szkół zawodowych, w tym szkoły specjalne. Udział w projekcie brały następujące szkoły: Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie oraz Zespół Szkół Zawodowych w Unisławiu.
W ramach projektu w szkołach został zorganizowany szereg ciekawych zajęć. Uczniowie szkół uczestniczących w projekcie korzystali z następujących zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych z j. polskiego, matematyki, j. obcych, zajęć w zawodzie kucharz małej gastronomii, w zawodzie sprzedawca oraz zajęć z niepełnosprawnymi uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie. Bardzo pomocnymi zajęciami okazały się zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe z j. obcych, informatyki, przedsiębiorczości, matematyki, geografii a także szereg zajęć zawodowych dla handlowców, ekonomistów oraz zajęć komputerowych z wykorzystaniem programu INSERT GT. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie brali udział w praktycznych zajęciach dla zawodu technik mechanik. Uczestniczyli oni w wyjazdach do specjalistycznego i nowoczesnego zakładu Hydrovacum w Grudziądzu. Przydatna była również organizacja warsztatów dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie przygotowujących do części praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik rolnik, kucharz, hotelarz, ekonomista, technik architektury i krajobrazu oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie zorganizowane zostały także zajęcia z zakresu technik geodezyjnych, obsługi rozsiewaczy nawozów oraz eksploatacji rolniczych ładowaczy chwytakowych i czołowych. Ważnym aspektem projektu było przeprowadzenie zajęć z doradcą zawodowym, podczas których uczestnicy planowali własną ścieżkę kariery, zostały przedstawione zasady poruszania się po rynku pracy, metody poszukiwania pracy oraz wypełnianie dokumentów aplikacyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rozmaite wycieczki edukacyjne w ramach przeprowadzanych zajęć. Młodzież uczestniczyła m.in. w Targach Komputerowych w Poznaniu oraz Międzynarodowych Targach Gastroexpo w Gdańsku, dla uczestników w zawodzie technik logistyk został zorganizowany wyjazd do portów w Gdyni natomiast dla zawodu technik ekonomista wyjazd do Inkubatora Przedsiębiorczości w Toruniu.

Zdjęcie nr 5. Uczestnicy projektu z Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie, klasy III technikum w zawodzie technik informatyk uczestniczyli w targach multimediów PGA Arena w Poznaniu. Celem wycieczki było zapoznanie się z szeroką ofertą różnych firm w zakresie nowoczesnego oprogramowania i sprzętu. Uczestnicy mieli możliwość zweryfikować swoje wyobrażenie na temat zawodu informatyka.

Zdjęcie nr 6. W ramach warsztatów praktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie o kierunku technik rolnik została zorganizowana m.in. wycieczka do nowoczesnego gospodarstwa rolnego w Czapelkach.

Powiat Chełmiński prowadził dynamiczną akcję promocyjną projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkołach rozwieszone zostały plakaty informacyjno - promocyjne o proponowanych zajęciach w ramach projektu oraz o sposobie naboru na poszczególne zajęcia. Promocja odbywała się także podczas spotkań z rodzicami oraz na apelach ogólnoszkolnych. Rodzicom oraz uczniom została zaprezentowana oferta zajęć pozalekcyjnych oraz także informacja o źródłach finansowania projektu. Dowiedzieli się oni o korzyściach płynących z Funduszy Europejskich. Szkoły w ramach projektu zostały doposażone w środki dydaktyczne do prowadzenia zajęć, które zostały odpowiednio oznakowane logiem i tytułem EFS. Akcja promocyjna uwzględniała także umieszczenie w widocznym miejscu tablic i banerów informujących o źródłach finansowania. Na stronach internetowych szkół, w szkolnym biuletynie, gazetce oraz w artykule w lokalnej prasie zamieszczane były na bieżąco informacje o projekcie wraz ze zdjęciami z ciekawych wyjazdów w ramach projektu.

Zdjęcie nr 7. Szkoła w Trzebczu Szlacheckim (oznakowanie szkolnych korytarzy).


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej