Uchwały Rady Powiatu - II kadencja - rok 2006

XXXII sesja Rady Powiatu z 25 stycznia 2006 roku
247. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego za 2005 rok.
248. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego za 2005 rok.
249. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego za 2005 rok.
250. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego za 2005 rok.
251. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego za 2005 rok.
252. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego za 2005 rok.
253. Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych.
254. Zmiana uchwały nr XXXVII/223/2002 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie powołania Pani Marii Kowalskiej na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie.
255. Zmiana Uchwały Nr XXXI/246/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2006 rok.
256. Maksymalna kwota zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
257. Przyjęcie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
258. Ustalenie regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
259. Zmiana uchwały Nr XX/185/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty.
260. Delegowanie radnych do składu osobowego komisji bezpieczeństwa i porządku.

XXXIII sesja Rady Powiatu z 19 kwietnia 2006 roku
261. Określenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
262. Zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie.
263. Zmiana Uchwały Nr XXXI/246/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2006 rok.
264. Zmiana Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości prowadzonych i dotowanych przez Powiat Chełmiński na rok szkolny 2005/2006.
265. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.

XXXIV sesja Rady Powiatu z 28 czerwca 2006 roku
266. Zmiana Uchwały Nr XXXIII/261/06 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
267. Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych.
268. Zmiana Uchwały Nr XXXI/246/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2006 rok.
269. Zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie.
270. Przystąpienie do umowy pomiędzy powiatami i gminami województwa kujawsko - pomorskiego w celu przygotowania i realizacji projektów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.
271. Przyjęcie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego prowadzonych i dotowanych przez Powiat Chełmiński na rok szkolny 2006/2007.
272. Przyjęcie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007.
273. Nadanie Statutu Domowi Dziecka w Chełmnie wraz z przekazaniem w zarząd mienia powiatu.
274. Nadanie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie wraz z przekazaniem w zarząd mienia powiatu.
275. Nadanie Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mgoszczu wraz z przekazaniem w zarząd mienia powiatu.
276. Nadanie Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Chełmnie wraz z przekazaniem w zarząd mienia powiatu.
277. Nadanie Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Chełmnie wraz z przekazaniem w zarząd mienia powiatu.

XXXV sesja Rady Powiatu z 20 września 2006 roku
278. Zmiana Uchwały Nr XXXIII/261/06 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
279. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie za 2005 rok.
280. Zmiana Uchwały Nr XXXI/246/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2006 rok.
281. Określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
282. Maksymalna kwota zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
283. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr 81/6, 81/7, 81/8 i 81/9 położonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 27, stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego.
284. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 279, położonej w miejscowości Klamry, gmina Chełmno, stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego.

XXXVI sesja Rady Powiatu z 27 października 2006 roku
285. Zmiana Uchwały Nr XXXIII/261/06 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
286. Ustalenie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
287. Zmiana Uchwały Nr XXXI/246/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2006 rok.
288. Szczegółowe zasady i tryb udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym.
289. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" na realizację projektu "Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko - pomorskiego".
290. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" na realizację projektu stypendialnego dla studentów "Szansa dla żaka III".
291. Zmiana Uchwały Nr XXXIII/262/2006 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie.
292. Zmiana Uchwały Nr XXXIV/269/2006 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej