Uchwały Rady Powiatu - II kadencja - rok 2005

XX sesja Rady Powiatu z 2 lutego 2005 roku
173. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego za 2004 rok.
174. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego za 2004 rok.
175. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego za 2004 rok.
176. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego za 2004 rok.
177. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego za 2004 rok.
178. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego za 2004 rok.
179. Zmiana Uchwały Nr V/47/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego.
180. Zmiana Uchwały Nr XXXVII / 223 / 2002 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Pani Marii Kowalskiej na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie.
181. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego.
182. Zmiana Uchwały Nr XIX/171/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2005 rok.
183. Przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
184. Zmiana uchwały nr XIV/123/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Chełmińskiego.
185. Ustalenie wynagrodzenia dla Starosty.
186. Przyjęcie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

XXI sesja Rady Powiatu z 21 lutego 2005 roku
187. Zmiana uchwały nr XIV/123/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Chełmińskiego.

XXII sesja Rady Powiatu z 7 marca 2005 roku
188. Zmiana uchwały nr XIV/123/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Chełmińskiego.
189. Przystąpienie jako członek założyciel do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.

XXIII sesja Rady Powiatu z 30 marca 2005 roku
190. Zmiana Uchwały Nr XIX/171/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2005 rok.
191. Zmiana uchwały nr XIV/123/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Chełmińskiego.
192. Utworzenie rachunków dochodów własnych przy powiatowych jednostkach budżetowych.
193. Zmiana Uchwały Nr XVIII/158/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
194. Określenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizacje, których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
195. Ustalenie regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
196. Przyjęcie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
197. Przeprowadzenie kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Chełmińskiego.

XXIV sesja Rady Powiatu z 27 kwietnia 2005 roku
198. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.
199. Zmiana Uchwały Nr XIX/171/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2005 rok.
200. Przystąpienie do umowy pomiędzy powiatami i gminami województwa kujawsko - pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.
201. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej rady Powiatu Chełmińskiego z kontroli przeprowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

XXV sesja Rady Powiatu z 8 czerwca 2005 roku
202. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie za 2004 rok.
203. Zatwierdzenie projektu "Przyjazny Urząd. Program podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji samorządowej powiatu chełmińskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
204. Zmiana Uchwały Nr XIX/171/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2005 rok.
205. Zabezpieczenie wierzytelności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
206. Zbycie działki niezabudowanej nr 100/5, położonej w miejscowości Grubno, gmina Stolno, stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego.
207. Zmiana uchwały nr XIV/123/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Chełmińskiego.
208. Przyjęcie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006.
209. Przyjęcie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości prowadzonych i dotowanych przez Powiat Chełmiński na rok szkolny 2005/2006.
210. Przekształcenie publicznego Policealnego Studium Zawodowego w Chełmnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie.
211. Przekształcenie publicznego Zaocznego Policealnego Studium Zawodowego w Grubnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie.
212. Założenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
213. Włączenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Chełmnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej do Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie.
214. Założenie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Chełmnie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
215. Włączenie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Chełmnie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie.
216. Założenie Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Grubnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
217. Włączenie Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Grubnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie.

XXVI sesja Rady Powiatu z 29 czerwca 2005 roku
218. Zmiana Uchwały Nr XIX/171/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2005 rok.
219. Zmiana Uchwały Nr XXIII/194/05 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 30 marca 2005r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
220. Ustalenie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego.

XXVII sesja Rady Powiatu z 11 sierpnia 2005 roku
221. Zmiana Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006.
222. Przyjęcie porozumienia pomiędzy Powiatem Chełmińskim a Gminą Unisław, dotyczącego warunków udzielenia dotacji celowej na częściowe sfinansowanie inwestycji drogowej.

XXVIII sesja Rady Powiatu z 28 września 2005 roku
223. Ustalenie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym przez usamodzielnianych wychowanków placówki opiekuńczo -wychowawczej - Domu Dziecka w Chełmnie.
224. Zmiana Uchwały Nr XXIII/194/05 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 30 marca 2005r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
225. Zmiana Uchwały Nr XIX/171/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2005 rok.
226. Upoważnienie do udzielenia poręczenia przez Zarząd Powiatu.

XXIX sesja Rady Powiatu z 10 października 2005 roku
227. Zmiana Uchwały Nr XIX/171/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2005 rok.

XXX sesja Rady Powiatu z 23 listopada 2005 roku
228. Zmiana Uchwały Nr XXIII/194/05 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 30 marca 2005r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
229. Zmiana Uchwały Nr XIX/171/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2005 rok.
230. Zmiana Uchwały Nr XXVIII/226/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie upoważnienia do udzielenia poręczenia przez Zarząd Powiatu.
231. Zmiana uchwały nr XIV/123/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Chełmińskiego.

XXXI sesja Rady Powiatu z 21 grudnia 2005 roku
232. Zmiana Uchwały Nr XXIII/194/05 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 30 marca 2005r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na realizację, których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
233. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego na 2006 rok.
234. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego na 2006 rok.
235. Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego na 2006 rok.
236. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego na 2006 rok.
237. Przyjęcie planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego na 2006 rok.
238. Przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego na 2006 rok.
239. Zatwierdzenie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
240. Zmiana Uchwały Nr XIX/171/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2005 rok.
241. Ustalenie wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 2005.
242. Uchwalenie "Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006".
243. Zmiana Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości prowadzonych i dotowanych przez Powiat Chełmiński na rok szkolny 2005/2006.
244. Zmiana Uchwały Nr XX/183/05 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
245. Określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli zleconego zadania.
246. Przyjęcie budżetu powiatu na 2006 rok.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej