Uchwały Rady Powiatu - II kadencja - rok 2004

XII sesja Rady Powiatu z 3 marca 2004 roku
96. Przyjęcie budżetu powiatu na 2004 rok.
97. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego za 2003 rok.
98. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego za 2003 rok.
99. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego za 2003 rok.
100. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego za 2003 rok.
101. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego za 2003 rok.
102. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego za 2003 rok.
103. Zmiana uchwały nr VI/63/03 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Chełmińskiego.
104. Zmiana Uchwały Nr V/47/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego.
105. Zmiana Uchwały Nr XXXVII / 223 / 2002 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Pani Marii Kowalskiej na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie.
106. Wyrażenie zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 100/25 i nr 100/28, położonych w obrębie Grubno, gmina Stolno.
107. Zatwierdzenie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
108. Zmiana uchwały nr VII / 24 / 1999 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 maja 1999 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
109. Przyjęcie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
110. Określenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizacje, których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
111. Ustalenie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego.
112. Powołanie doraźnej Komisji Rady Powiatu ds. Rozwoju lokalnego.

XIII sesja Rady Powiatu z 21 kwietnia 2004 roku
113. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie.
114. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.
115. Zmiana Uchwaly Nr XII / 96 / 2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2004 rok.
116. Upoważnienie dla Zarządu Powiatu do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne.
117. Zmiana uchwały nr VI/63/03 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 11 czerwca 2003 r.
118. Założenie Technikum Uzupełniającego w Chełmnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
119. Włączenie Technikum Uzupełniającego w Chełmnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej do Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie.
120. Założenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Grubnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
121. Włączenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Grubnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie.
122. Przekształcenie publicznego 3-letniego Technikum Rolniczego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie.

XIV sesja Rady Powiatu z 16 czerwca 2004 roku
123. Przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Chełmińskiego.
124. Określenie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
125. Określenie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
126. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
127. Zatwierdzenie projektu planu finansowego państwowego funduszu celowego - Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005.
128. Zmiana Uchwały Nr XII / 96 / 2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2004 rok.
129. Uchwalenie "Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2004".
130. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

XV sesja Rady Powiatu z 21 lipca 2004 roku
131. Zmiana Uchwały Nr XII / 96 / 2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2004 rok.
132. Odwołanie Skarbnika Powiatu Chełmińskiego.
133. Odwołanie Sekretarza Powiatu Chełmińskiego.
134. Powołanie Skarbnika Powiatu Chełmińskiego.
135. Powołanie Sekretarza Powiatu Chełmińskiego.
136. Wyrażenie opinii na temat przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. dra W. Biegańskiego w Grudziądzu, polegającego na ograniczeniu jego działalności.
137. Zmiana uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

XVI sesja Rady Powiatu z 29 września 2004 roku
138. Uchwalenie "Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla powiatu chełmińskiego na lata 2004 - 2013".
139. Zmiana Uchwały Nr XII / 96 / 2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2004 rok.
140. Wyrażenie zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Stolno nieruchomości zabudowanej hydrofornią oraz całej sieci wodociągowej, położonych na terenie miejscowości Grubno, stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego.
141. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Grubnie.
142. Upoważnienie Zarządu Powiatu w Chełmnie do przekazania ZOZ w Chełmnie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność powiatu.
143. Zmiana Uchwały Nr XII/110/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
144. Przyjęcie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/matury prowadzonych i dotowanych przez Powiat Chełmiński na rok szkolny 2004/2005.
145. Przyjęcie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów, rok akademicki 2004/2005.
146. Odwołanie radnego Tadeusza Derebeckiego ze składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego.
147. Odwołanie Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
148. Odwołanie radnego Tadeusza Derebeckiego ze składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego.
149. Uzupełnienie składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Powiatu Chełmińskiego.
150. Powołanie Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
151. Wygaśnięcie mandatu radnego.

XVII sesja Rady Powiatu z 27 października 2004 roku
152. Wstąpienie kandydata w miejsce wygasłego mandatu.
153. Zatwierdzenie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
154. Zmiana Uchwały Nr XII / 96 / 2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 roku.
155. Zmiana składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego.

XVIII sesja Rady Powiatu z 8 grudnia 2004 roku
156. Zmiana Uchwały Nr XII/110/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
157. Zmiana Uchwały Nr XII / 96 / 2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 roku.
158. Zabezpieczenie wekslowe oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

XIX sesja Rady Powiatu z 29 grudnia 2004 roku
159. Przyjęcie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
160. Zmiana Uchwały Nr XII/110/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
161. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok.
162. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego na 2005 r.
163. Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok.
164. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok.
165. Przyjęcie planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok.
166. Przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok.
167. Zmiana uchwały nr XI/46/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chełmnie.
168. Zmiana uchwały nr XIV/123/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Chełmińskiego.
169. Zmiana Uchwały Nr XII / 96 / 2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2004 rok.
170. Ustalenie wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 2004.
171. Przyjęcie budżetu powiatu na 2005 rok.
172. Uchwalenie "Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2005.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej