Uchwały Rady Powiatu - II kadencja - rok 2003

IV sesja Rady Powiatu z 12 marca 2003 roku
039. Przyjęcie budżetu na 2003 rok.
040. Uchylenie w całości uchwały nr XXVI/136/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego
041. Podjęcie zobowiązań remontowych na drogach powiatowych przekraczających granice ustalone w budżecie powiatu na 2003 rok.

V sesja Rady Powiatu z 28 kwietnia 2003 roku
042. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2002 rok.
043. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.
044. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym.
045. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z gminą Lisewo w sprawie utworzenia i prowadzenia przez gminę Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
046. Zmiana uchwały nr IV/46/2003 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2003 rok.
047. Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu RM z 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
048. Ustalenie liczebności przedstawicieli Rady Powiatu w składzie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie i wyboru tych przedstawicieli oraz powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
049. Ustalenie wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę.

VI sesja Rady Powiatu z 11 czerwca 2003 roku
050, Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie.
051. Zmiana uchwały nr IV/39/2003 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2003 rok.
052. Założenie Policealnego Studium Zawodowego w Chełmnie.
053. Włączenie Policealnego Studium Zawodowego w Chełmnie do Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie.
054. Założenie Zaocznego Policealnego Studium Zawodowego w Grubnie.
055. Włączenie Zaocznego Policealnego Studium Zawodowego w Grubnie do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie.
056. Założenie Technikum Zaocznego w Grubnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
057. Włączenie Technikum Zaocznego w Grubnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie.
058. Założenie Technikum Zaocznego w Grubnie na podbudowie szkoły podstawowej o 8-letnim cyklu kształcenia lub gimnazjum.
059. Włączenie Technikum Zaocznego w Grubnie na podbudowie szkoły podstawowej o 8-letnim cyklu kształcenia lub gimnazjum do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie.
060. Założenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Chełmnie.
061. Włączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Chełmnie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie.
062. Nadanie nowej nazwy Zespołowi Szkół nr 1 w Chełmnie.
063. Przyjęcie Strategii Rozwoju Powiatu Chełmińskiego.
064. Zmiana uchwały nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Chełmińskiego.
065.
066. Zatwierdzenie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
067. Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Chełmińskiego.
068.
069. Zmiana uchwały nr V/48/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia liczebności przedstawicieli Rady Powiatu w składzie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie i wyboru tych przedstawicieli oraz powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

VII sesja Rady Powiatu z 26 czerwca 2003 roku
070. Określenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
071. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości rolnych użytkowanych przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie.

VIII sesja Rady Powiatu z 17 września 2003 roku
072. Zmiana uchwały nr IV/39/2003 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2003 rok.
073. Zmiana uchwały nr VII/24/1999 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 maja 1999 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
074. Zmiana uchwały nr XXXVII/223/2002 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie powołania pani Marii Kowalskiej na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie.
075. Powołanie Sekretarza Powiatu.

IX sesja Rady Powiatu z 29 października 2003 roku
076. Przyjęcie powiatowego programu zapobiegania przestepczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
077. Zmiana uchwały nr IV/39/2003 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2003 rok.
078. Zmiany w uchwale Rady Powiatu nr XVIII/76/2000 z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze.
079. Utworzenie środków specjalnych w jednostkach oświatowych.
080. Przystąpienie do utworzenia Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony i Promocji Dziedzistwa Kulturowego Ziemi Chełmińskiej.

X sesja Rady Powiatu z 26 listopada 2003 roku
081. Zmiana uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
082. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego.
083. Zmiana Uchwały Nr IV/39/2003 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2003 rok.

XI sesja Rady Powiatu z 30 grudnia 2003 roku
084. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok.
085. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok.
086. Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok.
087. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok.
088. Przyjęcie planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok.
089. Przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok.
090. Zmiana Uchwały Nr IV/39/2003 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2003 rok.
091. Zmiana wynagrodzenia dla Starosty.
092. Powierzenie wykonywania zadań publicznych.
093. Ustalenie wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 2003.
094. Zmiana Uchwały Nr VII/70/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
095. Powierzenie wykonywania zadań publicznych gminom.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej