Uchwały Rady Powiatu - I kadencja - rok 2002

XXXIV sesja Rady Powiatu - 30 stycznia 2002 roku
184. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Statutowej Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
185. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
186. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
187. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
188. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
189. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
190. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
191. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
192. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Chełmnie za 2001 rok.
193. Zmiana uchwały Nr XXXI/166/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 30 października 2001 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
194. Zmiana Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych.

XXXV sesja Rady Powiatu - 27 lutego 2002 roku
195. brak.
196. Przekształcenie publicznego I Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 35.
197. Założenie I Liceum Profilowanego w Chełmnie.
198. Przekształcenie publicznego Liceum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
199. Stopniowa likwidacja Liceum Handlowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
200. Przekształcenie publicznego II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
201. Przekształcenie publicznego Liceum Technicznego wchodzącego w skład Zespołu szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
202. Przekształcenie publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
203. Stopniowa likwidacja Technikum Mechanicznego wchodzącego w skład Zespołu szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
204. Stopniowa likwidacja Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodocianych pracowników wchodzącej w skład Zespołu szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14.
205. Założenie Liceum Profilowanego w Grubnie.
206. Przekształcenie publicznego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie.
207. Przekształcenie publicznego 5-letniego Technikum Rolniczego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie.
208. Stopniowa likwidacja Liceum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie.
209. Stopniowa likwidacja Liceum Agrobiznesu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie.
210. Stopniowa likwidacja Technikum Żywienia wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie.
211. Przekształcenie publicznej Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie.
212. Delegowanie radnych do składu osobowego komisji bezpieczeństwa i porządku.
213. Wyrażenie woli przystąpienia do "Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych" S.A. i określenia wkładu finansowego powiatu Chełmińskiego.
214. Wyrażenie woli przystąpienia do "Regionalnej, szerokopasmowej sieci informacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego" spółki z o.o. i określenia wkładu finansowego powiatu chełmińskiego.
215. Zmiana uchwały nr XII/54/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze powiatowym przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.

XXXVI sesja Rady Powiatu - 27 marca 2002 roku
216. Zmiana uchwały nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok.
217. Zmiana uchwały nr V/6/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
218. Zatwierdzenie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
219. Przyjęcie do realizacji zadań szkoleniowo-dydaktycznych w Gimnazjum w Grubnie w roku 2003.

XXXVII sesja Rady Powiatu - 24 kwietnia 2002 roku
220. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za 2001 rok.
221. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.
222. Odwołanie pana Tomasza Sobieckiego ze stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie.
223. Powołanie pani Marii Kowalskiej na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie.
224. Zmiana uchwały nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok.
225. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych położonych w Mgoszczu.
226. Przystąpienie do "Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o." i określenia wkładu finansowego powiatu chełmińskiego.

XXXVIII sesja Rady Powiatu - 28 maja 2002 roku
227. Wygaśnięcie mandatu radnego.
228. Zmiana składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej.
229. Zmiana składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych.
230. Zmiana składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
231. Zmiana Uchwały Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok.
232. Przyjęcie do prowadzenia zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, należących do kompetencji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 listopada1990 r. o paszportach.
233. Upoważnienie Zarządu Powiatu w Chełmnie do przekazania ZOZ w Chełmnie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność powiatu.
234. Przyjęcie zobowiązań remontowych na drogach powiatowych przekraczających granice ustalone w budżecie powiatu na 2002 rok.
235. Określenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
236. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/223/2002 w sprawie powołania Rzecznika Konsumentów.

XXXIX sesja Rady Powiatu - 26 czerwca 2002 roku
237. Przyjęcie rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członków Zarządu Powiatu.
238. Wybór członków Zarządu Powiatu.
239. Okręgi wyborcze.
240. Zmiana Uchwały Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok.
241. Zmiana Uchwały Nr XIX/87/2000 w sprawie wysokości diet radnych.
242. Zmiana Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
243. Zmiana Uchwały Nr III/1/98 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego.
244. Zmiana Uchwały Nr XXXVIII/234/2002 w sprawie podjęcia zobowiązań remontowych na drogach powiatowych przekraczających granice ustalone w budżecie powiatu na 2002 rok.

XL sesja Rady Powiatu - 11 września 2002 roku
245. .

XLI sesja Rady Powiatu - 4 października 2002 roku
2??. .

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej