Uchwały Rady Powiatu - I kadencja - rok 2001

XXIII sesja Rady Powiatu - 31 stycznia 2001 roku
100. Zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
101. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Statutowej Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
102. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
103. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
104. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
105. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
106. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
107. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
108. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
109. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Chełmnie za 2000 rok.
110. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
111. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
112. Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
113. Przyjęcie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
114. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
115. Przyjęcie planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
116. Przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.
117. Przyjęcie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Chełmnie na 2001 rok.

XXIV sesja Rady Powiatu - 28 lutego 2001 roku
118. Uchylenie uchwały Nr XIX/83/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 września 2000 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych przy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
119. Szczegółowe zasady ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom.
120. Zmiana Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok.
121. Zmiana uchwały nr XIX/87/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 września 2000 r. w sprawie wysokości diet radnych.
122. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego.
123. Przyjęcie stanowiska dotyczącego przewidywanych skutków restrukturyzacji szkolnictwa wojskowego.

XXV sesja Rady Powiatu - 28 marca 2001 roku
124. Zakaz używania niektórych rodzajów jednostek pływających na jeziorach: Starogrodzkie, Małe Czyste, Kornatowo, Papowskie.
125. Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego, do którego stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu RM z 26 lipca 2000 r.
126. Przyjęcie programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu.
127. Zmiana uchwały nr XXIII/100/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
128. Założenie publicznego Gimnazjum nr 4 w Chełmnie.
129. Utworzenie Zespołu Szkół nr I w Chełmnie.

XXVI sesja Rady Powiatu - 25 kwietnia 2001 roku
130. Założenie publicznego Gimnazjum w Grubnie.
131. Włączenie gimnazjum w Grubnie do Zespołu Szkół Rolniczych.
132. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego z 2000 roku.
133. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.
134. Ustalenie herbu i flagi powiatu chełmińskiego.
135. Uchylenie w całości Uchwały nr XXIV/122/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek.
136. Ustalenie godzin pracy aptek ogólnodostępowych na terenie powiatu chełmińskiego.
137. Nadanie nowej nazwy Zespołowi Szkół Zawodowych w Chełmnie.
138. Przyjęcie strategicznego priorytetu Powiatu Chełmińskiego w dziedzinie rozwoju sieci drogowej.
139. Podjęcie zobowiązania do finansowania projektu modernizacji drogi Unisław-Żygląd po roku 2001 ze środków własnych powiatu chełmińskiego.
140. Zmiana uchwały Nr XXIV/119/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom.
141. Uchylenie w całości uchwały nr XXV/124/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na jeziorach: Starogrodzkie, Małe Czyste, Kornatowo i Papowskie.
142. Zakaz używania niektórych rodzajów jednostek pływających na jeziorach: Starogrodzkie, Małe Czyste, Kornatowo i Papowskie.

XXVII sesja Rady Powiatu - 30 maja 2001 roku
143. Określenie terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie oraz uzgodnienia jej dziennego czasu pracy.
144. Powołanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
145. Zmiana Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok.

XXVIII sesja Rady Powiatu - 20 czerwca 2001 roku
146. Wyrażenie opinii w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu polegającego na ograniczeniu jego działalności.
147. Nadanie nowej nazwy Zespołowi Szkół Rolniczych w Grubnie.
148. Powołanie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie.
149. Zmiana Uchwały Nr XXVI/130/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie założenia publicznego Gimnazjum w Grubnie.
150. Określenie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
151. Zasady zakupu i przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz jego przeznaczenia i standardu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
152. Zmiana Uchwały Nr VII/24/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie zmienionej Uchwałami Nr XI/50/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 roku, Nr XV/63/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 9 marca 2000 roku oraz XXII/97/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 roku.
153. Powołanie powiatowego rzecznika konsumentów.
154. Zmiana Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok.
155. Zmiana Uchwały Nr XVIII/76/2000 Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze.

XXIX sesja Rady Powiatu - 29 sierpnia 2001 roku
156. Zmiana Uchwały Nr XXVIII/152/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 20 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/24/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
157. Uchylenie statutu Powiatu Chełmińskiego.
158. Zmiana Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok.
159. Zmiana Uchwały Nr XIX/84/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 września 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1, stanowiącej siedzibę Starostwa Powiatowego.
160. Wyrażenie woli użyczenia budynku.
161. Zmiana Uchwały Nr VII/24/99 Rady Powitu w Chełmnie z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie zmienionej Uchwałami Nr XI/50/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r., Nr XV/63/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 9 marca 2000 r., Nr XXII/97/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r. oraz Nr XXVIII/152/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 20 czerwca 2001 r.

XXX sesja Rady Powiatu - 26 września 2001 roku
162. Zmiana Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok.
163. Przyjęcie programu naprawczego DPS Mgoszcz.

XXXI sesja Rady Powiatu - 30 października 2001 roku
164. Zmiana uchwały nr XIX/81/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 września 2000 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego, dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
165. Zmiana Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok.
166. Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych.

XXXII sesja Rady Powiatu - 5 grudnia 2001 roku
167. Odwołanie Starosty Chełmińskiego.
168. Wybór Starosty Powiatu Chełmińskiego.
169. Wybór Wicestarosty Powiatu Chełmińskiego.
170. Wybór członków Zarządu Powiatu Chełmińskiego.
171. Zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym.
172. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego.
173. Zmiana Uchwały Nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych.
174. Zmiana Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok.

XXXIII sesja Rady Powiatu - 28 grudnia 2001 roku
175. Przyjęcie budżetu powiatu na 2002 rok.
176. Zmiana Uchwały Nr XXII/95/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2001 rok.
177. Zmiana Uchwały Nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych.
178. Zmiana Uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 16 grudnia 1998 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego.
179. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Chełmnie na I półrocze 2002 roku.
180. Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
181. Uchylenie w całości Uchwały Nr XXXII/171/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 5 grudnia 2001 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym.
182. Upoważnienie Przewodniczącego Rady Powiatu do dokonywania czynności w sprawach z zakresy prawa pracy w stosunku do Starosty w wyłączeniem ustalania wynagrodzenia za pracę.
183. Ustalenie wynagrodzenia dla Starosty.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej