Uchwały Rady Powiatu - I kadencja - rok 2000

XIII sesja Rady Powiatu - 26 stycznia 2000 roku
58. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Chełmnie.
59. Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Chełmińskiego.
60. Zmieniająca Uchwałę Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok.

XV sesja Rady Powiatu - 9 marca 2000 roku
61. Zmieniająca Uchwałę Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok.
62. Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego.
63. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
64. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu w Chełmnie w sprawie reformy ochrony zdrowia w drugim roku funkcjonowania.

XVI sesja Rady Powiatu - 26 kwietnia 2000 roku
65. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 1999 rok.
66. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.
67. Nadanie Statutu Gimnazjum Specjalnemu w Chełmnie.
68. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.
69. Szczegółowe zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat chełmiński, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
70. Szczegółowe zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji przez nich tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
71. Zmiana uchwały Nr IX/37/99 Rady Powiatu Chełmnie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom.

XVII sesja Rady Powiatu - 17 maja 2000 roku
72. Zmiana uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjecia budżetu powiatu na 2000 rok.
73. Zmiana uchwały Nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych.
74. Zmiana uchwały Nr XV/62/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego.
75. Przyjęcie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów z opłat za pobyt dziecka w Domu Dziecka w Chełmnie.

XVIII sesja Rady Powiatu - 28 czerwca 2000 roku
76. Zmiana uchwały Nr VIII/33/99 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze.
77. Zmiana uchwały Nr VI/18/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Chełmnie.
78. Zmiana uchwały Nr VI/22/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu w Chełmnie.
79. Powołanie komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

XIX sesja Rady Powiatu - 27 wrzesnia 2000 roku
80. Zmiana uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok.
81. Przyjęcie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego, dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
82. Zmiany w Uchwale Rady Powiatu Nr XVIII/76/2000 z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze.
83. Utworzenie środków specjalnych przy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
84. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1, stanowiącej siedzibę Starostwa Powiatowego.
85. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 27.
86. Zmiana uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok.
87. brak.
88. Upoważnienie Przewodniczącego Rady Powiatu do dokonywania wszelkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Starosty.
89. Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej.
90. Zmiana uchwały Nr XV/62/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 1997 rok w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

XX sesja Rady Powiatu - 25 października 2000 roku
91. Ustalenie liczebności przedstawicieli Rady Powiatu w składzie Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie i wyboru tych przedstawicieli oraz powołania Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
92. Zmiana uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok.

XXI sesja Rady Powiatu - 29 listopada 2000 roku

93. Zmiana uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego.
94. Zmiana uchwały Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok.

XXII sesja Rady Powiatu - 29 grudnia 2000 roku
95. Przyjęcie budżetu powiatu na 2001 rok.
96. Zmiana uchwałę Nr XII/51/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2000 rok.
97. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
98. Zmiana Uchwały Nr XVIII/81/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego, dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
99. Ustalenie wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 2000.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej