Uchwały Rady Powiatu - I kadencja - rok 1999

IV sesja Rady Powiatu - 20 stycznia 1999 roku
1. Określenie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej w 1999 roku.
2. Ustalenie wynagrodzenia dla Starosty.
3. Ustalenie wynagrodzenia dla Starosty.
4. Ustalenie wysokości diet dla radnych.

V sesja Rady Powiatu - 24 lutego 1999 roku
5. Przystąpienie do Komitetu Założycielskiego Związku Powiatów Polskich.
6. Przystąpienie do Związku Powiatów Polskich.
7. Wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu chełmińskiego oraz przyjęcia Tymczasowego Regulaminu w/w Straży.

VI sesja Rady Powiatu - 24 marca 1999 roku
8. Przyjęcie budżetu powiatu na 1999 rok.
9. Upoważnienia dla zarządu na 1999 rok.
10. Upoważnienie Przewodniczącego Rady Powiatu do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Starosty, za wyjątkiem ustalania wysokości i składników wynagrodzenia.
11. Ustalenie wynagrodzenia dla Starosty.
12. Założenie gimnazjum specjalnego w Chełmnie.
13. Włączenie gimnazjum specjalnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie.
14. Założenie Liceum Technicznego w Chełmnie.
15. Ustalenie liczebności przedstawicieli Rady Powiatu w składzie Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie i wyboru tych przedstawicieli.
16. Określenie przedmiotu działania Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Chełmnie.
17. Określenie przedmiotu działania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Chełmnie.
18. Określenie przedmiotu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Chełmnie.
19. Określenie przedmiotu działania Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Chełmnie.
20. Określenie przedmiotu działania Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chełmnie.
21. Określenie przedmiotu działania Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Chełmnie.
22. Określenie przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu w Chełmnie.

VII sesja Rady Powiatu - 26 maja 1999 roku
23. Przyjęcie Statutu Powiatu Chełmińskiego.
24. Przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
25. Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu chełmińskiego.
26. Ustalenie regulaminu konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez powiat chełmiński.
27. Utworzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.
28. Określenie przedmiotu działania Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Chełmnie.
29. Wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu chełmińskiego oraz przyjęcia Tymczasowego Regulaminu w/w Straży.

VIII sesja Rady Powiatu - 23 czerwca 1999 roku
30. Założenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Chełmnie.
31. Zasady zwrotu radnym kosztów podróży w związku z pracą w organach powiatu.
32. Korekta budżetu powiatu na 1999 rok.
33. Określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze Powiatu Chełmińskiego.
34. Powołanie komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Domu Dziecka, ul. Danielewskiego 8 w Chełmnie.
35. Powołanie komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Dominikańska w Chełmnie.

IX sesja Rady Powiatu - 29 września 1999 roku
36. Udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie bankowej obsługi budżetu powiatu chełmińskiego.
37. Szczegółowe zasady ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom.
38. Zmiany w budżecie powiatu na 1999 rok.
39. Wygaśnięcie mandatu radnego.

X sesja Rady Powiatu - 27 października 1999 roku
40. Wstąpienie kandydata w miejsce wygasłego mandatu.
41. Zmiany w budżecie powiatu na 1999 rok.
42. Powołanie komisji stałych i ich składów osobowych.

XI sesja Rady Powiatu - 24 listopada 1999 roku
43. Założenie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolniczych w Grubnie.
44. Zmieniająca Uchwałę Nr VI/8/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie budżetu powiatu na 1999 rok.
45. Utworzenie Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie.
46. Powołanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym w Chełmnie.
47. Utworzenie środków specjalnych w jednostkach oświatowych.
48. Przystąpienie do opracowania strategii rozwoju powiatu.
49. Utworzenie środków specjalnych w Powiatowym Zarządzie Dróg.
50. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

XII sesja Rady Powiatu - 29 grudnia 1999 roku
51. Przyjęcie budżetu powiatu na 2000 rok.
52. Zmiana uchwały Nr IX/37/99 Rady Powiatu Chełmnie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom.
53. Zmieniająca Uchwałę Nr VI/8/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie budżetu powiatu na 1999 rok.
54. Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze powiatowym przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.
55. Wysokość diet radnych.
56. Zmiana uchwały Nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych.
57. Ustalenie wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 1999.


stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej