Realizacja zadań akcji "Przejrzysta Polska"

1. Zasada przejrzystości:
Opracowanie opisu usług świadczonych w urzędzie
W dniu 27 września 2005 r. wprowadzony został "Katalog usług" realizowanych w Starostwie Powiatowym w Chełmnie. Katalog jest zbiorem kart opisujących najczęściej realizowane w urzędzie usługi. Dzięki informacjom zawartym w kartach nasi Klienci otrzymają precyzyjną informację m. innymi na temat sposobu, miejsca, terminów załatwienia określonej sprawy, wymaganych dokumentów, obowiązujących podstaw prawnych, wysokości ew. opłat. Katalog usług jest udostępniony zarówno w wersji elektronicznej na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-chelmno.pl, jak też do wglądu w wersji drukowanej w korytarzu na parterze budynku przy ul. Harcerskiej 1. Poszczególne karty usług Klienci mogą otrzymać nieodpłatnie w sekretariacie Starostwa (pokój nr.7), w poszczególnych wydziałach oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie ul. Słowackiego 3. Informacje zawarte w kartach usług będą systematycznie aktualizowane, a sam katalog sukcesywnie uzupełniany o nowe usługi.
Zachęcamy naszych Klientów do korzystania z Katalogu usług mając nadzieję, że informacje w nim zawarte znacznie ułatwią załatwianie spraw w Starostwie, a tym samym przyczynią się do poprawy jakości świadczonych przez nas usług.
W celu poznania opinii Klientów na temat funkcjonowania katalogu usług w najbliższych tygodniach zostanie opracowana i udostępniona ankieta, której wyniki pozwolą nam jeszcze lepiej poznać oczekiwania naszych Klientów.


Katalog usług
Zarządzenie nr 34/2005 Starosty Chełmińskiego z dnia 26 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia "Katalogu usług" świadczonych w Starostwie Powiatowym w Chełmnie oraz procedury jego aktualizacji.
Procedura aktualizacji katalogu usług


2. Zasada braku tolerancji dla korupcji:
Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu
W ostatnim okresie został opracowany i wdrożony "Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Chełmnie". Kodeks definiuje nadrzędny cel działania Starostwa tj. "zapewnienie Klientom najwyższej jakości usług z zakresu administracji publicznej" oraz wskazuje główne zasady i wartości jakimi w swojej pracy pragną kierować się wszyscy pracownicy. Zasady oraz wartości, a wśród nich m. innymi: praworządność, uczciwość, obiektywizm, przejrzystość zostały zaproponowane przez pracowników poszczególnych wydziałów Starostwa. Na ich podstawie opracowany został wstępny tekst kodeksu, który następnie przedstawiono wszystkim pracownikom do zaopiniowania. Ostateczną wersję dokumentu wypracowano i przyjęto przez aklamację podczas ogólnego zebrania pracowników, które odbyło się w dniu 20 września br. Tekst kodeksu został wywieszony w siedzibie Starostwa, a jego elektroniczna wersja jest dostępna na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-chelmno.pl.


"Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Chełmnie"


3. Zasada partycypacji społecznej:
Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Realizując zasadę partycypacji społecznej Starostwo Powiatowe w Chełmnie przygotowało projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia "Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006".
Program określa:
- zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- formy współpracy organizacjami pozarządowymi,
- sposób dotowania organizacji,
- powołanie koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- sposób monitorowania współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- zasady komunikacji samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Powyższy dokument został skonsultowany i uzgodniony z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych - organem uprawnionym do reprezentowania wszystkich organizacji pozarządowych z terenu powiatu chełmińskiego, na spotkaniu w dniu 22 listopada br.

Uchwała w sprawie uchwalenia "Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006". /projekt/
"Program współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006":
plik w formacie OpenOffice (ODT)
plik w formacie MS Word (DOC)
plik w formacie Acrobat Reader (PDF)
Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie powiatu wraz ze wskazaniem rodzaju działalności.
W listopadzie br. opracowana została "mapa aktywności" stanowiąca listę organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu chełmińskiego. Mapa pozwoli zarówno urzędowi, jak i mieszkańcom oraz samym organizacjom na zorientowanie się, jakie organizacje działają i czym się zajmują, jakie zadania powiatowe realizują lub mogą realizować, wzbogacając tym samym ofertę działań np. w zakresie oświaty, sportu, rekreacji, pomocy społecznej itp. Efektem posiadania takiej kompletnej i uaktualnianej listy powinny być stałe i lepsze kontakty samorządu powiatowego z organizacjami, pełniejsze wykorzystanie zasobów i potencjału organizacji oraz wypracowanie praktyki konsultacji z organizacjami pozarządowymi ważnych spraw społecznych.

Zarządzenie Nr 40/2005 Starosty Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia "mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu chełmińskiego i przyjęcia procedury jej aktualizacji".
"Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu".
Ankieta - "Mapa aktywności organizacji pozarządowych":
plik w formacie OpenOffice2.0 (ODT)
plik w formacie MS Word (DOC)


4. Zasada przewidywalności:
Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy
Informacja nt. "Strategii Rozwoju Powiatu Chełmińskiego" została opracowana w sierpniu br. W swym zamierzeniu ma ona w sposób syntetyczny przybliżyć mieszkańcom powiatu ten najważniejszy dokument wyznaczający kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego naszego powiatu. Informacja zawiera krótkie uzasadnienie potrzeby tworzenia w jednostkach samorządu tego typu dokumentów rozwojowych, wymienia osoby oraz instytucje bezpośrednio zaangażowane w opracowanie strategii, najważniejsze wnioski wynikające z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, a następnie główny cel strategiczny oraz cele cząstkowe i przykładowe działania służące realizacji tych celów. Informacja w formie ulotki została rozprowadzona do mieszkańców powiatu za pośrednictwem urzędów gmin, poszczególnych sołtysów, a także rozdana uczestnikom powiatowo-gminnych dożynek w Podwiesku. Jest także dostępna w siedzibie Starostwa oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-chelmno.pl.


Informacja nt. "Strategii Rozwoju Powiatu Chełmińskiego"
Strategia Rozwoju Powiatu Chełmińskiego
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Chełmińskiego
Uchwała nr VI/63/2003 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Chełmińskiego.
Uchwała nr XIV/123/2004 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Chełmińskiego.


5. Zasada fachowości:
Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze.
W listopadzie br. opracowane zostały i wdrożone dwie procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, tj.: Regulamin konkursu na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Celem wprowadzenia tych dokumentów jest zapewnienie otwartych, przejrzystych i konkurencyjnych zasad zatrudniania nowych pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie, z wyłączeniem stanowisk obsadzanych w drodze wyboru i powołania.
Regulaminy te zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 39/2005 Starosty Chełmińskiego z dnia 17 listopada 2005 r. i dostępne są na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Starostwa.

Zarządzenie Nr 39/2005 Starosty Chełmińskiego z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.

Regulamin konkursu na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:
plik w formacie MS Word (DOC)
plik w formacie Acrobat Reader (PDF)

Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:
plik w formacie MS Word (DOC)
plik w formacie Acrobat Reader (PDF)


6. Zasada rozliczalności:
Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".
Informator budżetowy został przygotowany w grudniu br. Zawiera on podstawowe dane dotyczące dochodów i wydatków powiatu w latach 2004-2006. W sposób syntetyczny i czytelny wskazuje najważniejsze źródła dochodów powiatu oraz główne pozycje wydatków. Dodatkowo zawiera krótki słownik pojęć i definicji, który powinien ułatwić ich zrozumienie osobom niezorientowanym w terminologii finansowej, a także wskazuje miejsce, w którym można znaleźć bardziej szczegółowe dane nt. budżetu powiatu.
Informator w formie ulotki został rozprowadzony wśród mieszkańców powiatu za pośrednictwem urzędów gmin, poszczególnych sołtysów oraz jest dostępny w siedzibie Starostwa oraz jego jednostek organizacyjnych. Jego elektroniczna wersja znajduje się na stronie internetowej Starostwa: http://www.powiat-chelmno.pl/.

Informator budżetowy dla mieszkańców - Budżet Powiatu Chełmińskiego w latach 2004-2006:
plik w formacie Acrobat Reader (PDF)

Zarządzenie Nr 49/2005 Starosty Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia procedury opracowywania informatora budżetowego dla mieszkańców powiatu.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej