INFORMACJA NA TEMAT
"STRATEGII ROZWOJU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO".

Szanowni Mieszkańcy Powiatu,
pragniemy przybliżyć Państwu dokument, który winien wyznaczać kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie "Strategię Rozwoju Powiatu Chełmińskiego na lata 2004-2013".
Strategia rozwoju stanowi podstawę do opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego, ubiegania się o fundusze z Unii Europejskiej i inne środki zewnętrzne, a co za tym idzie, do lepszego wykorzystania atutów powiatu oraz zwiększenia jego szans rozwojowych.
Opracowana ze środków Banku Światowego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Strategia, powstała przy aktywnym udziale zespołu, w skład którego weszli m. in. radni z gmin i powiatu, przedstawiciele urzędów gmin, Starostwa, instytucji, stowarzyszeń, środowisk oświatowych oraz przedsiębiorców i rolników z terenu powiatu (łącznie ok. 50 osób).
Na podstawie danych i materiałów Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ogólnie dostępnych danych i publikacji instytucji administracji rządowej, samorządowej, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy i wielu innych instytucji, zostały wysunięte m.in. następujące wnioski:
1.Struktura użytkowania ziemi obszaru powiatu chełmińskiego wskazuje, że przeważają zdecydowanie użytki rolne. Upoważnia to do stwierdzenia, że funkcja rolnicza jest i będzie podstawową funkcją gospodarczą powiatu.
2.Wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe predysponują obszar powiatu do rozwoju różnych form turystyki i rekreacji, w tym turystyki pieszej i rowerowej, konnej, krajoznawczej oraz agroturystyki.
3.Podstawowym problemem gospodarczym rozwoju powiatu jest mała podaż pracy. Zwiększenie zatrudnienia w lokalnej gospodarce w możliwie szybkim czasie jest podstawowym warunkiem gospodarczego rozwoju powiatu.
4.Za najbardziej optymalną wizję rozwoju powiatu należy uznać jego rozwój wielofunkcyjny. Poza podstawową funkcją rolniczą powiatu i rozwojem działalności produkcyjnej, handlu i usług, możliwości zwiększenia liczby nowych miejsc pracy występują przede wszystkim w sektorze turystycznym.

W następstwie przeprowadzonej diagnozy sytuacji powiatu zdefiniowany został główny cel strategiczny, tj. "DYNAMICZNY ROZWÓJ POWIATU" oraz pięć poniżej przedstawionych celów szczegółowych:
Cel 1 - Tereny przygotowane pod inwestycje - realizowany będzie m.in. poprzez budowę obwodnicy południowej Chełmna oraz obwodnicy Lisewa łączącej się z węzłem autostradowym autostrady A1, modernizację istniejących dróg, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę sieci gazowej i telekomunikacyjnej.
Cel 2 - Powiat atrakcyjny turystycznie - planuje się osiągnąć m. in. poprzez rozwijanie bazy hotelowo-gastronomicznej i agroturystycznej, utworzenie skansenu archeologicznego na Górze św. Wawrzyńca w Kałdusie, organizację imprez plenerowych, utworzenie informacji turystycznej w każdej gminie.
Cel 3 - Zdrowe i bezpieczne społeczeństwo - realizowany będzie m.in. poprzez upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej, rozwijanie bazy sportowo-rekreacyjnej, wspieranie osób niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych, transportowych i komunikacyjnych), wspieranie stowarzyszeń działających na rzecz pomocy społecznej oraz zapobieganie i zwalczanie wszelkich patologii.
Cel 4 - Wysoka aktywność społeczna - realizowany będzie m. in. poprzez stworzenie systemu szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy, szkolnictwa policealnego, utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, funduszu poręczeń kredytowych, filii szkół wyższych.
Cel 5 - Wysoko rozwinięte rolnictwo - planuje się osiągnąć m. in. poprzez tworzenie grup producenckich i gospodarstw ekologicznych, organizowanie kursów specjalistycznych dla rolników, rozwijanie przetwórstwa rolno-spożywczego oraz propagowanie nowych produktów i technologii.
Podsumowując, należy stwierdzić, że autorzy Strategii położyli szczególny nacisk na tworzenie nowych miejsc pracy oraz powstawanie nowych podmiotów gospodarczych. Uznano również, że turystyka powinna stać się ważną dziedziną mającą wpływ na rozwój powiatu.

Ostatecznie, Strategia Rozwoju Powiatu Chełmińskiego została przyjęta Uchwałą Nr VI/63/03 Rady Powiatu w Chełmnie w dniu 11 czerwca 2003 roku, a jej wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu. Pełny tekst Strategii dostępny jest na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-chelmno.pl

Pragniemy zachęcić Państwa do aktywnego włączenia się w realizację Strategii Rozwoju Powiatu Chełmińskiego, głęboko wierząc, że tylko wspólne działanie może zapewnić pomyślne wdrożenie zawartych w niej celów, a tym samym znacząco poprawić sytuację społeczno-ekonomiczną wszystkich mieszkańców naszego powiatu.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Powiatu w Chełmnie


Wojciech Bińczyk
Zdzisław Gamański
Dariusz Śliwiński
Grzegorz Zalewski
Antoni Zimon

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej