KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE


My, pracownicy Starostwa Powiatowego w Chełmnie, uznając za nadrzędny cel naszego działania zapewnienie Klientom najwyższej jakości usług z zakresu administracji publicznej, pragniemy w swej pracy kierować się następującymi zasadami:

Praworządności - podejmować wyłącznie działania zgodne z obowiązującym prawem, mając na względzie wzmacnianie poczucia zaufania do urzędu;

Fachowości - stale doskonalić własne kompetencje, kreatywnie poszukiwać i wdrażać rozwiązania podnoszące jakość świadczonych usług;

Uczciwości - postępować według najlepszej woli i wiedzy, zgodnie z interesem publicznym;

Gospodarności - dbać o racjonalne i efektywne gospodarowanie majątkiem oraz środkami publicznymi, w sposób zapewniający rozwój społeczno - gospodarczy powiatu;

Obiektywizmu - stosować jasne kryteria i jednolite standardy w załatwianiu spraw Klientów, nie ulegać naciskom jakichkolwiek grup interesu;

Przejrzystości - działać w sposób otwarty, zapewniający, w ramach obowiązującego prawa, powszechny dostęp do informacji oraz poczucie współuczestnictwa wszystkich mieszkańców powiatu w przedsięwzięciach podejmowanych przez Starostwo Powiatowe;

Apolityczności - podejmować wyłącznie działania służące dobru wspólnoty samorządowej, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne oraz w sposób otwarty dystansować się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych;

Wzajemnego szacunku - dbać o kształtowanie relacji opartych na wzajemnej życzliwości, uprzejmości i poszanowaniu, zarówno w kontaktach z Klientami, jak też współpracownikami, przełożonymi i podwładnymi.


Pracownicy Starostwa Powiatowego w Chełmniestronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej