Konkurs na stanowisko:
audytor wewnętrzny - drugi konkursWynik konkursu
Lista kandydatów
Ogłoszenie

Chełmno, dnia 23 września 2008 r,

Na podstawie art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

audytor wewnętrzny

wymiar etatu: 0,25
na podstawie: umowy o pracę

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2) wykształcenie wyższe,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) ukończenie aplikacji kontrolerskiej i złożenie egzaminu kontrolerskiego z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub
c) złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lub
d) uprawnienia biegłego rewidenta.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość prawa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki samorządu terytorialnego, finansów publicznych i rachunkowości,
2) znajomość zasad, procedur i praktyki księgowości,
3) wymagane cechy osobowe: obiektywizm, bezstronność, rzetelność, obowiązkowość.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) przygotowywanie planu audytu wewnętrznego,
2) badanie wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
3) dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli oraz prowadzenie wstępnej oceny celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
4) dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki,
5) przygotowywanie sprawozdań z wykonywanych zadań audytowych,
6) czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.

4.Wymagane dokumenty:
1)życiorys (CV),
2)list motywacyjny,
3)odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4)odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w pkt 1, ppkt 5),
5)oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)kopie świadectw pracy,
7)kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: "Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego", w terminie do dnia 10 października 2008 roku, do godz. 15:00.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej